Skip to main content

Full text of "Platonis opera"

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ 

ί 


■ 
■ 


' ^ 


^ ^ . - ^^ί _* .7^ 
^^'^'-^^^^^ 


863,428 ΙΗΙ 


.^^ ^' ^^^^ 


' ^ 
5 ΤτΛΑι. ' 
. :/•^^ 


ί3ΪίΛ»»β^ν?•/^;•Γ• ^ 


'Γ » Μ 
1^ ^ί-^ρΜ^* - .*^ 


•4- ^Η»Λ «? 


"^(?ί ν^^•' ^ 4 


./ "^Λΐ^-^Λ- -1 
&^ .*..* . '^.^^*',^^ ^^'* ^^ •ν ' ^-^^ 
> 


*Η -•^ .^ ί< /^ Λ ^^ \ 5^. V. /*- ^ ,^' 1 ν. Λ- Λ ' ί•/. 
Μ ^^^^^ ν>. 


:λ : -.ν ,'>^- Υ. ,-ί' 
Γ^' ' ' ^-^ ' ιΐΓ^'^ 


-^, Λ, ϊ'-' 

/^^ >' ^^ ΠΛΑΤΩΝ. ΡΕΑΤ0ΝΙ8 ΟΡΕΚΑ. νΟίυΗΕΝ ΡΒΙΜυΜ. '$^ ΡΑΚΗΙΙ». — ΚΧΟΕΟΟΑΙΙΤ ΡΠΙΜΙΚ ΜΙΙΟΤ ΠΐΑΤλΕΒ . ΤΙΑ ΜΚΟΜ , ί»Γ>. /^ΑιΖ* ΠΛΑΤΩΝ. ΡΕΑΤΟΝΙδ ΟΡΕΚΑ ΕΧ ΚΕβΕΝδΙΟΝΕ 

Κ. Β. ΗΙΚ80ΗΙΟΙΙ. Οα^ΕΟΕ ΕΤ Ι.ΑΤΙΝΕ. νΟίϋΜΕΝ ΡΚΙΜϋΜ 
ευΜ ΐΝοιείΒΐ'δ. 
ΡΑΕΙδΗδ 

ΕϋΙΤΟΒΕ ΑΜΒΚΟδΙΟ ΡΙΚΜΙΝ ΠΙΠΟΤ 

ΙΝδΤΙΤυΤΙ ΙΝΡΕΒΙλίΙδ ΡΗΑΝηΐ^; ΤνΡΟΓ,ΗΑΡΗΟ 
ν ΙΑ ΐΑΟΟΒ , ϋβ 

Μ οοοα κνι Ι*ΑΜβ|Ι8. . ΕΧαυΜίΑΐίτ ΡΙΚΜΙΙΙ ΜΜΤ ΡΚλΤΙΙΒβ . ΙΤΙΑ ΛΚΓΧΜ , 5Γ>. /^/-α* ΠΛΑΤΩΝ. ΡΕΑΤΟΝΙδ ΟΡΕΚΑ ΕΧ ΚΕ0ΕΝ5Ι0ΝΕ 

Κ. Β. ΗΙΚδΟΗΙΟΙΙ. ΟΙΙ^ΕΟΕ ΕΤ ίΑΤΙΝΕ. νΟίϋΜΕΝ ΡΚΙΜϋΜ 
ΡΑΒΙδΗδ 

ΕϋΙΤΟΚΕ ΑΜΒΚΟδΙΟ ΡΙΚΜΙΝ ΠΙΒΟΤ 

ΙΝδΤΙΤυΤΙ ΙΜΡΕΒΙλΙΙδ ΡΗΑΝΟΙ^ ΤΥΡΟΓ.ΗΑΡΗΟ 
ν ΙΑ ^Α^ΟΒ, ϋβ 

Μ οηοο ι.νι 


ΡΚ^ΕΡΑΤΙΟ ΑΒ ΡΚΙϋδ νΟίϋΜΕΝ. Ειη6ηά&ΐίοηί5 βρβοίιηβη ίη ΡΐΗίοηβ υηιιιη βΐ αΐίβηιιη βάίάβΓ&ιη οαιη Αιη1)Γθ8ίιΐ8 
Ρ. ϋίάοΐ 1ιαηι&ηί(αΐ6, €[α&ιη τβοΐβ &ο ιηβηΐο ιηαΐϋ 1&αά&ΓαηΙ, βαάβιη ιηίΐιί αηΐβ Ιιοβ 
Ιτ68 &ηηο$ ρηοπδ Ηιιίοδ νοίαιηίηίδ ΙβχΙαιη Γβοβη&βηάαιη ΐϋαηά&ΓβΙ. Ι.α1)6η8 ί^ΐαΓ 
1ιο€ΐηαηιΐ8$ιΐ8€6ρί, 3ΐ(]α6ίη ϋ$ άίαίοςίβ, €[αο8 ηοηάαπι άβ ίηάοδίηα οηΐίοβ ρβΓίοδ- 
ΐΓανβΓΗΐη, άίαΐίοδ ιηοΓαΙοδ , ςυο&ά ρΐΌ ΙβιηροΓίδ Ποιο ορβή ίιηρβηάβηάί Ηη§ιΐ8ΐη8 
Ιίοαίΐ, ίη 1ιί8 ςαοςαβ ηοηηαΐΐα ρ&Γαιη Γ6ΰ(6 αΐηαβ αοοαΓαΙβ βΟΓίρΙα (ΙβρΓβΙιβηάί. 
Ιη ,(]ΐιΰ3ΐΐ8 οοΓΓίξβηάίβ &(ί]α6 οιηηίηο ΐη Ηοο πιαηβΓβ €[αοπιοάο νβΓβαΙιιβ βίπι , ραυ- 
018 &ρ6η6ηάαιη 68ΐ. 

ΤβχΙαπι Γ606η86η8 ^ €[111 8ΐ&111)3αηιϋ ηοπιίηβ οΪΓοαιηίβΓϊατ ίη βάίΐίοηβ ϋρβίβηβί 
8ΐ6Γ6θ(γρ& αηηί 1 85ο, Ηυηο οοηΐηΐί ουιη Βθ1ι1ΐ6Γί3ηο βί δΚπΙΙΙιαιιπιί&ηο ιη&]οη8 
6άίΐίοηί8 : €[ΐΐ9Β ίη Ηίβ ιη6ΐίιΐ8 1ια1>6Γ6 ιηίΗί νίάβϋαηΙαΓ βΐί&αι ίη ίΐΐσ Γβροδοί , ημίΒ 
αα!6αι ρ6]α8 αίςαβ βχ Ιιίβ ίη ίΐΐυαι Ηιιχί586 €θΐηρ6Γί6ΐ)απι Γ6]6ΰί. 

^αο^1 Βξ6Ώ8 δίπιυΐ ορβΓ&πι άβάί ίπιρΓίαιί8, υΐ Ι)οη&8 Ιβοΐίοηβδ α δίβρίιαηο, 
ΒβΙιΙίβΓΟ 6ΐ 8ΐ&11Ι)£ΐυαιίο &ηηοΙ&ΐ88, ηβψιβ Ι&πιβη αϊ) ίρβίβ ΓβοβρΙ&β, ηβοάυπι αϊ) 
3ΐίί5 , ίη ΙβχΙαπι ΓβοίρβΓβιη : αΐ βχ οοάίοαπι Ι6θΐίοηί1)ΐΐ8 , ββηυίηΣΒ βοηρίίοηίβ νββίί- 
βία 86Γν&Γ6 πιίΐιί γίβίβ , 6ΐη6ηά&ΐίοη6δ βραβΓβπι : ρΓΟ Ιβπιβπαβ Γβοβρίίβ ΙβοΐίοηίΒαβ 
ααΐ οοηίβοΐαήδ ρΓίβΐίηα αΐ ΓββίίΐαβΓβπι. ΟηΐίοοΓαπι ααΐβπι βιηβηάαΐίοηβδ ιηβ ηοη 
Γ68ρυί886, ίρδαακιαβ, €[α&η1αηι ρΓΟ νίπΙ)ΐι$ ροΙαβΓίπι, Ιοοοβ οοιτυρίοβ (βηίοδδβ 
α(€[α6 6ηΐ6ηάα886 , βΐί&πι ίη €[αίΙ)ΐΐ8 ηαΐίαπι ααχίΐίααι βχ ΙβοΗοηίΒοδ ρβΐίΐαΓ, νίχ 
θρα8 68ΐ άίοβΓβ. 

8ί ψΐΛ οοάίουπι Ιβοΐίο ηοη 6οηΐ6αιη6ηά& ηβο άβΙβήοΓ ({α&πι ναΙ^ΟΓβοβρΙα πιίΙ)ί 
6886 νίάβΒαΙαΓ, 1ια)μ8 Ιοοο ί1ΐ3πι 8οηρ8ί : 81 €[αα Ιβοΐίο δίβρίιαηίαηα οαΓ αϊ) βάίΐο- 
ΓίΙ)ΐΐ8 ηιυΐαΐα 68861 ηοηίηΐ6ΐ1ίξ6ΐ)2αη, 6&πι Γβνοο&νί. Ιη 1&168 &αΐ6ΐη ηοη 6Γ6ΐ)ΐ*2ΐ8 

ΐη6 ίη6ίάί886 Γ3ΐ60Γ. 

Αΐΐίοαιη ορίαΐίνί Γορπιοαι ν6Γΐ)θΓΐιπι, €ίΓ6υπιίΐ6χ& ({οφ άίοαηΙιΐΓ, ηοη γαιό ίη 
Ρ1&!οηί8 €θάί€ί1)ΐΐ8 8αρ6Γ8ΐίΐ6Πΐ 6ΐ ίαπι ρ1υΓί1)ΐΐ8 1οοί8 αϊ) 6άίΙθΓίΙ)α8 τβεβρίαηι , 
ιι1)ί(]α6 ίη Ιιθ€ νοίαηιίηβ νίά6ΐ)ί8. Η^^ο &αΐ6ΐη 6ΐ 1ιί8 8ίπιί1ία 86πΐ6ΐ ΙαηΙαπι αυΐ 1)ί8 
οηηοΐαΐα βαπί ίη 6ηΐ6ηά&ΐίοηαπι ίηάίοβ Ιιυίο ρπρΓβΐίοηί 8ΐι1>3αη6ΐο. 

ΙΝοη Γ6Γ6ηάθ8 1ιίαΙιΐ8, 89£ρί88ίηΐ6 6ΐί&πι οοάίοαηι 8α6ΐθΓίΐ&ΐ6αι 866α1α8, οπιηί 
ουΓΗ 8υΗΐϋΓι. ^αα ίη νβ Γ|ΐιίΐ3ΐΐ8 3Γ^απΐ6ηΐί8 αο ΓαΐίοηίΒυβ αίβηάυηι 8ίΐ βΐ €]ΐιοπιοάο 
οηιηίηο νβΓδαηάυηι , 8β6ρίιΐ8 ίηίΐίΰανί α1(]ΐΐ6 βχρίίοιιί : ηβί^ηβ 1ιιι]η8 Ιοοί 68ΐ Ιιχο άβ VI ΡΒΛΓΑΤΙΟ. 

ίικΙαδίΓία ρ6η»6€[ΐιί. Ργ8β16Γ6& €[α6ΐη3άιη(κ1αιη Αροΐο^ίαιη 8οογ., βηίοηβιη βΐ Ρΐΐδκ- 
(Ιοηβιη βάίάι, αϋο$ άβίηοβρβ ({ΐιοδάαιη ΡΙαΙοηίδ άίαίοςοδ 8θθΓ8ίιη ραϋΐίοί ίαπδ Γα- 
οίαηΐδ £ΐΐ€[α6 Ιιαηο ρβΓ €Γαδ68 βΐ 6ΐί$ίοη68 80Γί1)6η(1ί Γβϋοηβιη 2ίά βαηάθΐη ιηοάαηι 
€θπβηιΐΒΐιΐΓΐΐ5, αηά6οαη(]α& βχβιηρία οοη^βΓβΓβ ρβΓ^ο, (]αοΓαιη ηαρβΓΓίπιβ δρβ- 
οίιηεη ({αοάάαιη βάίάί ίη δοΐιηειάβλνίηι Ρΐιίΐοΐο^ο : ίηηαιηβΓΗ βηίιη βο ιηαηί- 
Γβδίίδδίιηα βχβιηρία δαρρεάίίβηΐ ναπ9Β Ιβοϋοηίβ &ρρ&ΓαΙϋ5 , €[αί1)ΐι$ Ιιηο ηοδίτα χίαΐβ 
οιηηίαπι Γθγθ ααοΙΟΓαπι θΓ3Β0θΓαπι ορβΓα α Γβοβηΐίοπ1>α8 βάίίοπΒαδ ΟΓπαΙα δαηΐ, 
€]αοΓαπι α^ιηεη άιιοίΐ Ιιηπι. Ββΐίΐίθηίδ. 

^αο(1 ηοη οιηηία ίη Ιιαο βάίΐίοηβ τβοβρΐα βαηΐ , ψΐΆ Ίη ιηίηοΓίΙ)ΐι$ ίΐΐίδ βάίΐίο- 
ηί1)αδ ρΓοροδοί , ηβιηο ιηΐΓβΙαΓ : οιηηί βηίιη ^ηηοΐαΐίοηβ βχρβΓβ ϊϊχο ρΓοάίΙ βΐ 
ηοηηαΐΐα ίΐΐίδ ίηδυηΐ, €]ΐΐ2β δίηβ άβίβηδΟΓβ ίη γιιΐ^οδ θχίπβ αο οΪΓοαπιβΓΓΑΓβ 
ηοΐίηι. 

Αά ίηΙβΓρΓβΙ&ΐίοηβηι Ι^ΐίηαηι €]α(κ1 αΐΐίηβΐ, €[ϋαπι Ο. Ε. ΟΗ. δοΗηβίάβηΐδ $ρ- 
ουηάαπι νοίυπιβη Γβοβηδβηδ, βαηάβηι 6§ο δβοιιΐυδ δηπι, Ρίοίηίαηαπι. Νοη ίηΐβΐ- 
ΙβοΙα ί^ΙΟΓ α Ρίοίηο , νβΐ ροΐίαδ ρ6φ3αό& ίΐΐα , υΐ Γβοΐίαδ ]α3ΐίαδ(]α6 ΙοειαβΓ, (}υ£Β 
6]αδ 3εΐ£ΐΐβ ίηΐβΐΐί^ ηοηάαπι ροΙβΓβηΙ, άθηαο νβΓίβηάα οβηδηί : <1ίοΐίοη6ηι ΡΙβΙο- 
ηίοαπι δβουηάϋπι Ιίη^ιΐΒΒ Αΐΐίο^Β ΗϋθΙθΓίδ€[α6 ίη^βηίηπι αοοαΓ&ΐίυδ Γβάάβηάαηι : 
θΓ»ΐίοη6πι ίΐα ίηοίάβηάαπι , α( ί.αΐίη2ΐ Γαοίΐίϋδ ίη ΟΓΧοίδ ΓβρβΓίπ ροδδβηΐ , ηιιοαά 
6]αδ ββπ ροΙαβΓίΙ , δαίνα νίάβΐίοβΐ βίβ^αηΐί ν6Γΐ>θΓαηι δίΓυοΙαΓα ίηίΑΟΐαςαβ ροΐίυδ 
αηΐ1^]υα Ρίοίηί ίηοίδίοηβ, αΙ>ί δβηβαδ ΓαοίΙίοΓ <|υαηΐ(}ΐΐΗσι ηιίηίπιβ &(1 νβΓϋαηι άβ 
0Γ3Ε!€ίδ αΐ) βο βχρΓβδδΐΐδ. ϋ1>ί 2ί\ιίβηί ίρβα 6ι*86οα οοιτϋρΐ» βδββ πιίΗί νί(ΐ6ΐ)αηΙαΓ, 
νεί θίοΐίο (]ιι!£(1βπι άίδριιίαΐίονβ ρΐιίίοδορίιί ίηιρΙίο&ΐίοΓ ηοηάαπι 1)οη&πι αο δπηΒηι 
ίηΐ6ΓρΓ6ΐαΐίοη6πι ηαοΐα, ηϋιίΐ πιαίαηάυαι 5&ΐίυ$ αΓΐ)ίίΓαΙα$ δαπι, ηίδί ίη ίίδ, Γ|αα^ 
πιβο ρβΓίουΙο βχρβάΐΓβ ροΙβΓ&πι : ηυοά άίοβΓβ νίχ {{αίάβπι οριΐδ βδΐ , λβχθέν Ια- 
πιβη , ιιΐ ΡίαΙοηίδ νβΛίδ αΐ3Γ, η (λί) λβχβΐν πάν πως σαφίστβρον. 

ββΙβΓϋπι 1)υ3υδ βάίΐίοηίδ Γπΐίοηεπι Ιι&ϋβηδ ηαππι ΒΓβνίδδίπιβ οπιηία οοπιρίεχαδ 
δϋηι , (}αϋ)αδθϋη€]α6 ΙβχΙαδ ηοδΙβΓ άίδΟΓβραΙ α 8ΐ&111>&ηηιίί ίΐΐο ίιίρδίβηδί αηηί 1 85ο, 
β£ΐ€|ΐΐ6 αά οαΐοβηι 1ια3υδ ρΓ^ΒΓαΐίοηίδ δβοαηάαπι θΓ(1ίηβπι άί&1ο§θΓαπι άίδροδοί, ιιΐ Γα- 
οίΙΗπιβ οοηδρίοί ^{υβαη!. Ι(3(|υ6 €θπιρ6η<1ία ίη Ηίδ ηβυΓραΙβ ΓβδΙαΙ υΐβχρίίοβαι. Οογ- 
ΓβοΙίδ 3υΙ αάάίΐίδ ααΐ Γ6]60ΐί8 δβουηάϋπι οοιίίοβηι, δίνβ υηαηι δίνβ ρΙυΓβδ, αρρο- 
δίΐ3 δ^1ΐ3ΐ>α Οοφ, ίΐα υΐ ςηί ππιρΗοΓα ουρί&Ι, βάββΐ ΒβΚΙίβπ νβΐ δίαϋΐ^αιιπιϋ 
αρραΓαΙααι οπίίοααι : (|ϋ3Β οηΐίοοΓυηι αΐίουί άΘΐ>βηΙαΓ αρροδίίαπι 1ιαΙ)ΘηΙ β]ιΐδ 
ηοιηβη , ηοη ροΐυί ααΐβπι ηοη ίηίβράυπι ίη<1ί€αΓ6 ββτβ^ίαδ βπιβηάβΐίοηβδ , ]αιιι 
αηίβα νηΙ§ο αΙ> βάίΐθΓί1)αδ τβοβρίΗδ , (]αο(1 Ιαπιβη ραυίο ιώβπιΐδ Γβοί η1>ί ίρδβ Γηίδ- 
ΙΓ8 Γ[ΐΐίυ(1απι 6πΐ6η(ΐ3Γ6 ^ιηηίδοδ θγ&πι, ιιΐ, Γ|ΐΐ3Β (]υ&νίδ ρα^ίηα οπίίοίδ (1β1>βαηΙαΓ, 
€ΐιίί]ΐιβ αρραι-βαΐ : Γρι» ηιίΐιί βπιβηάβΓβ €οη(ίξίΐ, Ιιίδ ηίΐιίΐ βάδοπρίυσι : α1)]ία6Π(1α 
6ΐίη β(1ίΐίοηΠ)ΐΐδ δΐιρβποπίηΐδ ίαπι οηιίδδα, ίη ίρδο ΙβχΙιι Ιιίδ ^ % ίη ίηάίοβ ΙΓΐδ δί- 
§Ιίδ [ ], ίπδβΓβπίΙα 6ΐ ίηηι ίηδβιίαίιίδ ^^ ^, ίη ίηάίοβ νοΓΟ Ιιίδ ( ) ίηοΐυδαδυηΐ. Ιΐπίριβ 
δΐιηιηκι ι β1ίε;ίο ηιίΐιί Γιιίΐ , ηβ Ηΐΐθπιίαπι <|ΐιίά6ηι ϋθΙοΓβ ΙθοΙΟΓίνβ δαίΜιαΙιβΓβ, δοιΙ ΡΚ^^ΡΑΤIΟ. VII 

€οηΐΓ& οιηηίαιη Ιοοαρίεΐίδδίιηαιτι βθίΐίοηβιη ρβΓαΓβ οοηαΐαδ, δίιηαΐ Ιαιηβη οπίίοααι 
ίη βα Ιιίδ αΐβπδ 8ίξΗ8ΗΙ>6Γ6 βχβΓοαί. ^ϋ3β άβηΐ^ιυε ίηθίοβιη οοηδοπί^εηδ Ιβχ1ιιπΐ(]υβ 
ίρδίιηι ραδδίιη άβηιιο Γβοο^οδοβηβ 3ΐί(]ϋο ιηοάο ιηβϋυδ οοηδίίΐυεικία 3Γΐ)1ΐΓ8ηΐ5 
δαιη , Ιαπ) ψι^^ ρο$ΐ οοιτβοίαιη α ιηβ Ηοο νοίυιηβη 6ΐη6η(ΐ3Γαηΐ ίιηρΓίπιίδ 6ο1)6- 
1118 61 Β&άΙιαπιιΐ8, ηβο ηοη ΙγροίΗβΙαηιιη 6γγ&1& €]ΐΐ2Β(1αιη, 8αο ςυίάςαβ 1ο€ο, 
ίηάίοανί δγϋαΒα Ηάάίΐα ^οηΰ. Νε ααΐβιη οΙΙη (1ίί1βοαΙ(Β8 οΓίαΙαρ εχ οοηοπΓδα 81- 
βΙοΓυιη, Ιΐ3Β0 εχειηρία εχρ1ίο&Ι)ο : Ρ. 73, 1. 5 ώς ^^η; ψυχ. Οοά. Ηείηθ. δί^ηίβοβΐ 
νοοαίαιη -ίί 6886 ίη οοάίοε βί Ηείπάορβαιη νίθίδδε εαπι Γεείρίεηάαιη 6886. Ρ. 8^, 
1. 46 ^ίχείνα)^ έφ' 81^. ΟοΙ>Γδ6αιη νίάίδδε οιηίΐΐεηάαηι 6886 εχείνφ. Ρ. 90, 1. 5 1 
•^καταΐ τανΟν τ' Οο1>. ^οηδ. δί§η. οιηίΐίεικίαιη εδδε κατά, αΐί ηυρβΓΓίιηε θοουίΐ Οο- 
1)61118, ΙεχΙα ιηεο ]2ίΐη Ιγρίδ ιη&η(1&1ο εΐ οοΓΓβοΙο. Ρ. 1 57, 1• ί»4 — ^ο^. ΒεΙίΙί. 
^ΟΓίύ. 8Ϊ§ηίβθ3ΐ ειηεηάΗϋοηειη Ιΐ2ϋΐο α] ΒβΙιΙ^εΓΟ ε οοάίοε αΐίοιαο ιεοερίαιη α ιηε 
άειηαπι αρρΓοΒαΙαιη εδδε, οϋΐη ίηάίοειη οοηδ€πΙ>εΓειη. Ρ. 6 1 1, 1. 23. — 8ΐα11Ι). 
ίοηύ. άξμιΓιοΛί Η&ηο 8(α11Ι)&αιηϋ εΐΏεηάοΐίοηειη Γεοίρίεηάαηι εδδε ιηε ηυηο 
εεπδεΓε. 

I^^β^ι11I^ Β&ΐΑΤΟΓυιη Μ. ^ι11^ο &. 1855. 

Κ. Β. ΗικδΟΗίο. ΙΝΒΕΧ ΕΜΕΝΒΑΤΙΟΝϋΜ. ΕϋΤΗΥΡΗΗΟ. 5. 

7. 
8, ΙΟ. II, Ι.. 

8γέ (σου) xαταγνώαο[^ιαι8ι6ρ)1. 
ΐϋ των δι(ΐΑων Π. Οοά. 
!ΐ3 μιητέρα[, πρ6ς] τήν π. ΟοΒ. 
29 ίχχαθαρ8? 
3ο έπειτα (•Λ) μ«τ3ϊ τοΰτο 
2$ ού δέον φρ. 5(βρΗ. 
ι5 τ^ άδιχουντι ή 
2ο τοΰ 6σ{ου 8τι 
49 κζ^^ των θεών 
$7 διαλλαγεψΛν 

3 δ(χα(α (χα\ ^ιχα)ήγ. 
28 Τ(δα(;Οθ€ΐ. 

ΙΟ βρΟώς Ιχειν 
3 1 Οτεδ (των) θεών 8€η5. 
— θεοφιλές (τ?) θεοφιλές). Βα31 
$4 πάντων (των) θ. 

6 δ δν 6ποθώμε0α 
ι8 ίν ταύτφΟοίΙ. 
19 τοΟ διχαίου (τ^) δσιύν ε. 
3ο χαΐ (τήν) περ\ θ. 
4ΐ ΓσωςδνΟκ]. Ββ](Ι^. ι5. ι6, 17, ι8, 19, ρΓΟ 

— γβ καταγν. 

— τί)ν δτ|{χον Π. 

— Ιχχαθαίρει 

— ο5 δείν φρ. 

— τω άδιχ. ή 

— τοΰ νύ^χου δτι 

— π. τ. θείων 

— άπαλλ. 

— Τ(δέ; 

— 6. Ι/ει 

. βοΗΙ). 

— δ 2ν προΟ, 

— Ιν τω αύτώ -^ Ιχανώς Λν ΑΡΟΙ.ΟΟΙΑ 80βΚΑΤΙ$. ΐ4, 7 Ι?«ίϊατηθεΓΘ• ως Ηβίιΐί]. 4 1 μου [ψευδή] χατηγ. 

7 ί^η χρ^νον 
ΙΟ [άπολογουμένου ούδενός]. 
1 8 χ«\ Ιλέγχοντα 
27 Ιν (ο&τω) χ. /ρ. 
3 1 Ιατωδτη] 

4 γ3ϊρ ουδέ τ. 
ΙΟ [οΙός τ' Ιστ\ν] ίων 
1 4 χ. ηροσειδότας — Ιξαπατηθήτε 
ώς 

— ΧΡ. ίδη. 

— κ. Ιλέγ/ειν 

— Γτω δπτ| 

— γ. οδτε τ. — χ. τφοσειδέ- 
ναι 
4ο [ε? μή τι ... 1^ οί πολλοί]. 48 [σοφία]. 
5, [εταΓρός τε] Οοϋ. &€ΓίΙ). 
43 (έφ* δπαντας) ?)α 
1 8 [ανθρώπων,] Α 
27 [χα^ οΊ άγαθο\ δημιουργοί].. 
4ο βνομά τε τ. — ύνομα 02 τ. 

5ι Ιξετάζωκ. Ιρ. — ζητώ χ. Ιρ. 

Ι7ϊηί (ζητεΓν), χα\ 20, 21, 22, 23, ίΐ4, •-»5. 26, 

ί»7, 

28, Ι.. 

36 τα\>τα [Ιστι]. 
— Ιάν τ' ε?α«Οθις 

37 (Ιχονθ') εΟρ. κοΓΐ!). 
43 δ' £δέ πως 

46 τοιοΰτύν (τ() Ιστι 

47 (χ«θ') ίν Ιχ. βοτϋι. 
χ οΐ νέοι Ισονται 

4 [χα\ χατηγορεΓς] ΟοΒ. δεΗ!) 
Ι7τίδ1δή 
2$ περ\ Τππων 
26 ουτωσί σοι δ. €οά. 
5οτοσούτφ σΐ» 
53 αγαθόν (τι), Ιγώ 

2 Οπ* αύτοΟ Οοά, ΟοΒ. βοΗΙ), 
7 [χα\ άχουσίων] 0)Ι>. 5€Γϋ>. 

25 ε7ναι (μέν) τινας 0. 

II μίν ού [νομίζει], αύλ. 

38 [ανθρώπων] ώς [ού] 

39 τοΟ αύτοΟ [ανδρός] 
4ο χα\ α1& [το3 αύτου] 
49 χαλο\}ς χάγαθοίς 

Ι [τοδ ζην ^^ τεθνάναι] ηοϋ ρ6Γ 
ι5 μή τιμωρών — 

32 δτιοΰν [τυρβγμβ] 

34 [ίίς διχαστήριον], δτι 
2 διαφθαρήσοιντο 

21 δτι τλ (μέν) πλείστου 
3 1 [δπως ώς αρίστη Ισται] 
38 ή μή [άφίετε] 
5ο ^ άτιμώσειεν Οοΐ}. 
53 έπιχειρών 

5 [Οπ^ τοΟ Οεου] 
29 πώποτΙ τιν* 
3ΐ [τί)ν] μάρτυρα 

35 πολυπραγμόνων 
43 τοΰτ* (οδν) έστιν 
46 τά πολιτικοί [πράγματα] 

8 ήφυλί) ['Αντιο•/\ς] 
25 Ιπεδειξάμην 

7 εξεταζομένων τών οίομένο^ν - 

8 σοφών, δντων 

1 5 είπερ τινές Οοί!. 

II (ού) δετίσομαι 

1 8 [ουν] ψευδός 

4^» [πάντιος νή Λία, μάλ'.οτα] |)Γ0 

— Ι. τ'αύθις 

— δέ πώς ώδε 

•^οΐ νεώτεροι ?σ. 

— τί δα\ δή 

— π. ίππους 

— οδτω σοι δ. 

— τοσούτον συ 

— άπ' αύτου - χαΐ άλλυυς 

χα\ άγαΟους 

( ) 

- μή τιμωρέ Γν — διαφθαρί)σονται 

— 51 άτιμάσειεν 

— έπι/εφεΓν 

— ποτέ τιν* 

— πολυπραγμονώ ένεδειξ. 
εξεταζόμενο ις 

τοΓς οίομένο'.ς 
σοφοΓς , ουσι 
εΓτε τινές IX ΙΝΟΕΧ ΕΜΕΝΏΑΤ[ΟΝυΜ. Ι». 
3ο, 3ι. 32, 33, 3^., 35, 36, 37, 38, 39» 
4ο, Ιι. ρΐΌ 

11 άνέβησαν "λ ν. €οΙ). — άνέβη Ά ν. 

12 [δραχμας, ού... των ψήφων]. 

1 5 άντιτιμήσωμαι — ^ άντιτιμήαο|Ααι 

4 ?λωμα((τι)ώνΟκ1. 
7 [τοΓς Ινδεχα]; Ηβίηά. 
9 [χριί[Αατα] δπόθβν 

19 έλαυνομένφ γη ν κρ^ γης κοΗΒ. — ίξελαυνομέ- 

νφ ζϊΐν 
23 [χή [άπελαόνω] 
αδ Ίσως ίν οΖί ζΧκοι τις — Πα. οδν 4ν τις 

εΓι:οι 
1 8 θάνατον παν χοιών (χα\ λέγων) — πανχοιων 

θάνατον 
α8 [τϊίς χαχίας] 

36 [δταν μέλλωσιν άποθανιΓσΟαι] 
ι5 2νταοθ\ [Ιπ\τ?) διχβστήριον] 
3 1 [τοΰ τύπου του] Ινθίνδ' 
42 5ν ε&ρεΐν [α^τ^ν] 

45 εΤτ' αϋ δΙοΒ. (βραά) — εΐ δ' αϊ 

ι4γνναΓχας, — γυναΓχας; 

ι6 πάντως; ού — πάντως, ού 

27 [διλ τοΰτο ... τί) ση(«Γον,] 

ακιτο. 

1 3 διάγοις ρΓΟ διάγτ^ς 

23 /αλεπήν (χα\ βαρεΓαν), Γθ€ΐ. βοΗΙ). 

24 [χα\ χαλ. χα\ βαρεΓαν] 
27 [ού δεΓ άφ. τεθνάναι |ΐε] ; 
3 1 τούτων [τών αγγέλων] 

5 ξυ(ΐφορ3( Ισται ρτο (. Ιστιν 

23 τα (ΐέγιστα άγαθ^ €οά. — άγαθλ τλ μέγ . 

24 [χα\ χαλως 2ν εΤ/ε]. ΟοΙ>. κπΐι. 
3ι ή [χα\] π. Οοά. ' 

ι4 (τ^ν) φάσχοντα 

23 δ ν [χα\ δυνατόν] Ο. Α. ΗίΓβεΙι. 25 αίσχρόν ?( 

28 ε{ δ* ?τι περιμ. 

29 [αδύνατον χα\] ούχέθ' 
12 ού/\ χαλως 

19 [χαιδύξη]τδν €οά. 
28 τους ψόγους χαι τ. ε. 

36 χα\ χαλων χαι α?τ/ρων 
χαλων 

47 τη των μή έπ. 

4 τοΰτο φροντιστέον 
II οΰτύς γ' δ €οά. 
ι6 ή ού [{ΐένεφ 
ι8 ώίχολογη μίνων 

48 [ δπερ χα\ άρτι ελέγετο ] 
1 5 χαχως άντιποιεΓν 

II ίιμων [τοΓς νύμοις] 
ι5 τεταγμένοι [νόμοι] 
28 Ιξ (Τσου) εσται σοι 
3ο ήμας [τους νόμους] 
7 ήμων [των νόμων] 
Γν πείσεσΟαι Οοιί. ρΓΟ αίσχρά ?( 

— εί δέ τι περ. 

— ού•/ {χανώς 

— τήν δόξαν χ. 

τ. ε. 

— χα\ α?σχρ<5ν χ. 

— μή τ^ των Ιπ. 

— οδτω φρ. 

— ούτος τε 6 

— ομολογούμε- 

νων 

— χ. ποιείν ^ Ιξέσται σοι — τ^μήνπείθεσΟαι — 35 άποδημίαν (ούδεμίαν) 

— — άλλοι [άνθρωποι] 
4ΐ> 1 ή (Ά% σαηιτοΤ») ξ. 

— Λ ήμας [αύτονς] 

— 1 3 [οι νόμοι δήλον... άνευ νόμων;] δίβρΗ. ραΓ- 

Ιίιη 

— 36 άναφανεΓσθαι ρΓο άν φανεΓσθαι 

— 4^ [ή διφθέραν ... οΐ άποδιδράσκοντες ] Ο. Α. 

ΚίΓδεΙι. 
43, 5έλν(μέν)είς 

— 7 [^ο^*ΪΙ*ή^5]» <>"Χ^ [Ιπιμελήσονται]; 

— II μήτι (το^) ηαΊβας 8οηΙ> . 

— 22 (το\)ς) φίλους χα> (τήν) π. 

— 24 [ο! εν 'Αδου νόμοι } 

ΡΗ/ΕΒΟ. 

44» 4 ^'ΡΤ* ε7χκν άνήρ ρΓΟ άττα εΤπεν 6 

άνήρ 
6 πολιτών (των) Φλ. Οοϋ. &εήΙ). 45, 46, 47. 
48, 

5ο, 

5ι, 
δ2, 

54, — τ( 3|ν τλ λ. 

— χα\ α. λ, χα\ 

άλ. 

— δι4 δή ταί5τα 36 τ(ν• 3|ν τλ λ. €οί1. 
1 ^αύτόνλ.^Ιάλ. 

12 δι3( ταύτα δή 

42 ίν φ (δή) χα\ δοηΙ). 
49 [ήκ^«] ί'ϊβιδή 
53 [χα\ μη τφότερον παριέναι] 

11 ταυτην\ οΓχ. — τοιύτην οΓχ. 
22 ένενόησε ταΰτ' — Ινενόησεν αύτλ 
25 ΙπαχολουθεΓν — ΙπαχολουθεΓ 

28 δή [φαίνεται] 

38 με λέγειν; — με λέγειν. 

4ο /ίδη γλρ — ΙΙδειν γλρ 

25 (αύτδν) εαυτόν 

33 της ΙχεΓσε — της ΙχεΓ 

ΙΟ (άν)άνάγχην Ηείπά. 

25 [διό άλ. άν φεύγοι] 

5 1 [ήξειν], εδ 

7 πρότερον δί — πρώτον δε 

ΐ6 μόνον τοσούτον — μ. τό έαυτοΰ 

3ο [δ πάλαι πρ. τε και έπετήδευον} 

1 1 οδν (ού) πρώτον 
ι5 πολλοίς [άιτθρώποις] 
4οψυχή(δτι) μ. 

43 [αυτό] ή ουδέν; 

24 άναπίμπλησιν — έρπ(μπλησιν 

25 [τω δντι] Οπ' 

47 ^ως άν — Ιν ^ άν . 

2θ [Ιχ] τοΰ σώματος ΟΛί. Ι€ηλ>. 

29 ήχοντος αύτοΟ — ήχ. αύτβ 
35 [τούτου δέ γιγν. ε^ φο6. χοΑ άγαναχτοΐεν] 
53 Πολλή μέντοι ... δς. ΧΗΙ. -- Χ11Ι Πθλλή 

μ. ...8ς. 

12 [τοΓς δέ πολλοΓς άπ. παφέ*/(ΐ] 
2θ [διαφΟ. τε χα\ άπολλύητβη] 
35 άχούσαντά (μου), 

47 μή οΖσ&ί (που) 

— του αύτάς εΤναι Ροτ9ΐβηιΐ9 — τουταΰτ' ε. ΙΝΒΕΧ ΕΜΕΝϋΑΤΙΟΝϋΜ. XI Ρ. 


Ι.. 1>Γ0 


ρ. 


Ι.. 
55 


Ι [ούχ (ϊλλοΟεν ή ] 


7ο. 


2θ [λέγεται] ούδ» [6] Ήρ. [οΐ 


ός τε εΤναι] . 


— 


6 δταν τι μείζον — δταν μεΓζόν τι 


— 


23 [τδν'Ηραχλη]. Ουδέν ΟοΒ. 


δοπΒ. 


— 


ΙΟ (ι 5) έχ (των) εναντίων -- Ιξ εναντίων 


7^» 


4 (οδτος) αύτω 
— 


19 (^4) οδτω ; χα\ ε? — οδτω , χάν εί 


— 


26 (ούδενδς) ουδέν 
— 


48 (53) άνταποδοΰναι τω — άποδ. τω 


— 


34δ6ξειτοΓςΒβ1ίΙι. 


ρΓΟ δόξη τοις 


— 


49 (54) Πάντως διίπου — Π. που 


— 


39 δόξει οδτως ΒβΚΙι. 


— δόξι,ό. 


56, 


24, [χαθεύδειν]• χδν ΟοΒγ. 


— 


42 μηδέν Ισται 


— μ. έστι 

32 ζώντ' άποΟνήσχοι — ζώντα θνιίσχοι 


— 


52 δμ' ι\>Λ^^τ^^ βοά. ΒοΙιΙι. 


— 8μ. εαυτόν 


57, 


2 τοΰτο ποιησαι — τ. ποιήσειν 


7ίϊ, 


45 ή (την) ψ. ΟχΙ. 


ΙΟ [άναμνησΟηναι]• χα\ 


— 


48 δοχεί" [άνΟρώποις]. 
— 


34 ή λύραν ΟμΙ. — χαι λ. 


73, 


Ι αυτή Ιστιν 


— αυτής ?στιν 


— 


38 [άνα^χνησθήναι]; "Εστί 


— 


5ώς(ή)ψ. ΟοίΙ. Ηβίηϋ. 
— 


4ο (την) |ΐέν Οοίΐ. (Ιβίη δε [χα\]δΐβρ1ι. 


— 


28 (τήν) ψυχ. Οκΐ. 
58, 


3 αύτ?) τ?) ίσον... άνισο ν ρΐΌ αϊτλ τά Γσα... 


74, 


7 χαλδίς (σοι) δ. 


άνισα 
5ο 8 τι ήπόρει ΡοΓδΙ. 


— δτε ήπ. 


— 


42 [5τι προθυμεΐται [χέν... αυτοΰ φαυλότερα]. 


75, 


3 ταΰτα μέν δή 


-^ δή ταΰτα μέν 


59. 


12 γενόμενοι άπωλέσ. ρΓογιγνόριενοιάπ. 


— 


ι4 τ' Ιστ\ν (ή) ψ. Οοά. 
— 


ι4 πρ\ν (γενέσθαι) ε?χ. 


— 


22 προσήκειν γαρ 


— προσήκει γάρ 


— 


21 (ή) άνόριον δν ή [ω] (Οοίΐ.) 8μ. 


— 


4 1 αίτίας Ιχάστων 


— α. έχάστου 


-Γ 


43 εϊδει [χωρ\ς σω(ΐάτων] 


76. 


ΙΟ δγχον ολίγον 


— ολίγον δγχον 

49 (εν) ώτηρ Οοϋ. 


— 


1 5 αύτοΰ ττ) χ. 


— αυτί) ττ| κ. 


6ο, 


6 3ρ' (ούχ) οδτο>ς 


71^ 


ι4 Λ (ποιεΓχα\)π. 
— 


ΐ5 (δοχεϊ) Ιχανως άποδεδείχΟαι ρΓΟ Ιχανώς άπο- 


— 


48 [,ήν άν χελεύσωσιν] 


δέδειχται 


78, 


7θδ άνευΟοίΙ. 


— άνευ ου 


61, 


2θ τιν\ (οδ ;) Ηείηά. 


79ι 


3 χαλδν παρ* αύτδ €οϋ . 


— χ. πλην α. 


— 


-^ ποτέρων ί| ψ. 0. Ργ. ΗβΓίη. — πότερον ή ψ. 
ι5 δπως προσγίγνεται 


— δπ. προσγενο- 


— 


29 Α δ' άλλοτ' Ηβίηά. — τλ δ' άλλοτ' 


μένη 


— 


3ο δέ [εΤναι] τά Οο<1. 


— 


47 (λέγειν) άλλην, δ€ίΙ οηαίαε λέγειν, οΓ. ΟεΙ. 


— 


42 [ή Γσωνή.... ^[χωνύΐλων] 
385 0. 
— 


45 ταύτα; Έστιν οδτως — ταύτα έστιν; 


8ο, 


12 5μως [δύνασΟαι] 


Οδτως 


— 


23 ώμολόγητο Οκΐ. 


ρΓΟ ώμολογείτο 


62, 


ΙΟ περί (της) ψ. 


— 


34 (τω) δτι Σ. 
— 


34 έστιν (5ι) ψ. €ο<1. 


8ι, 


ΙΟ λόγοις ί)μίν 


— ήμΓν λόγοις 


63, 


ΙΟ [ώσπερ οΐ Ιν Α?γ. ταριχευθέντες] 


— 


25 γένεσιν (έξ) άλλ. 
— 


2θ οΐ πολλο\ [άνθρωποι]; 


— 


39 ['/.ι<5να χα\ θερμδν,] 
— 


-Λ [ί.δ(ωί]; _ ή 


— 


4ο αυτί) ή Οπεχχωρήσειν 


— ή «πεχχ. αύτω 


— 


35 θεών διαγούσι^; Ηβίηά. ρΓΟ θ. διάγουσα 


— 


44 [ιτυρχα\ ψυχρόν]. 
— 


46 [ψ«Χ.ήν] αυτήν 


— 


54 οδτω (πως) ΟχΙ. 
6Α, 


43 [{ΐοχθηρίας δεδι6τες],ώσπερ 


82, 


28 αυτά Γσχειν 


— αύτδ Γσχ. 


— 


45 [?πειτα άπέχονται αύτων]. 


— 


29 [αύτω] άε\ 8(»111>. 
65, 
— 


46 [Ιχείνψ], Ιφ* ΟοΒγ. 


ή ?. ?χ. 


83, 


7 τί [Ιν τω σώματι] δίβρίι. < 


5ΐ Υοςεΐίηαδ. 


— 


5ο ίνεχά [φασιν]. 


— 


35 χάν εί 


ρΓΟ ε{ χα\ 


— 


52 χρηναι «ύτήν λ. — ΧΡίναι Ιαυ- 


— 


37 ΙπάγοιΓοιΙ. 


— Ιπαγάγοι 
τήνλ. 


— 


4ι τι Ιπίοι ΒβΚΚ. 


— Ιπ^ει 


66, 


8 μή [φο6ηθ}ί,] 


— 


52 άπολομένου δ* Οοά. 


— άπολλυμένου 
ΙΟ Κεβης, [δπως |χή] 


84. 


2 τρία (σα) οΓχ. 
— 


1 1 [χα\] διαπτομένη 


— 


21 ^α μάλλον γο. Οο<Ι. 


— μάλλον άρα 


— 


34 νυν διαχέω(ΐαι — νυν διάχειμαι 


— 


27 ΡΙ τδν νυν παρόντα,] 
^7. 


8 χα\ [μη] προαφ. 


— 


34 άλλα [ταΰτά τε ε]^ λέγεις,] 


34 [δν] εΡη.... εΤναι [διερρωγυιών των χορδών] 


— 


48 της αΟτων 


— τιίς αύτβν 


— 


54 Ιπιμένειν , Ιως ρΓΟ παραμ., ?ως 


85, 


6 δεΓ [τυχείν] 
68, 


3 Οανάτω προτέραν — 0. πρώτην 


86, 


12 [των περ\ τα τ. ι?. λέγειν] 21 που Ισται — που ΐστιν 


__ 


28 ταύτύν Μ Οοά, 


— τοιοΟτον* ίηί 
32 που σώς ΡοΓδΙ. — που ίσως 


-. 


^1 (ΆμΜμιάΊ^ 5ι»οηΙι 


ΟΙ ι αν ι «νικχνψ• οΐιϋΐΗΐ• 
— 


35 (τδ του) άνθρωπου ή (το του) Ιμ. 


— 


5ι (αυτήν), ΰσπερΟοά. Β«1^ί 


^^ 


69, 


7 ?σται• ζΐ ρΓΟ ?στιν• ει 


— 


52 χρώματα (ΤναιΟκΙ. 


— είναι χρ« 


— 


34 εΓη. — ΕΧ. Ηβίηίΐ. — ί- — ΕΧ. 


87, 


19 [»ιΛ βηπίδόνος χα\ ϊλμη£^ 


ΓΗ 
47 και (ει) ίχ. δΙβρΗ. 

Ι'Ι^λΤΟ. ι. 


"^ 


3ΐί^παρ•ήμΓν 


ρΓί) ΰη^^Η XII 89, 9θ, 91, 9^. 9^, ΙΝΒΕΧ ΕΜΕΝΟΛΤΙΟΝυΜ. ι.. ρΓΟ 

4ο ή ΐ7:>!ντλητο - — ή Ιτη^ντλίΓτο 

8 εϊσπίπτει 6?ς — ίχπίτΓτει εΙς 
32 βιουντες κβ\ 8€Γί1). — βιώσαντες χα\ 

9 [των Ι ν ττ) γ?)] ραΓϋιη €οά, 
Ι β [ών ΒιεληλύΟαμιεν], ώ Σ. 

35 [ό)ςπορ. δταν ή είμ,. χαλτ)]. 

37 χρ<5νω ίχαστος €οά. — /ρ. Ιχαστοι 

5 1 [,χατά] τλ νυν τ' ΟοΒ. δοπΙ). 

4 1 ίλθεν δ ΟοίΙ. &ετίΒ. — ζχεν 6 

44 7:αρ2γγε(λω Οοϋ. — παραγγέλλω 

5ο αγγέλων Οοά. Ββΐάί. — άγγέλλων 

7 [χαΐ ο5τΜύ δεδυχέναι] ΟοΒ. 

1 3 γλρ χερδανεΓν Οοά. Ββΐϋί. — γλρ χερδαίνειν 

1 4 [ειχότως] ου Οοά. 

α5 άν σοι βάρος — άν σου βάρος 
48 [χλάων χα\ άγαναχτων] 

2 χατεχλίνη — χατεχλίθη 

8 πηγνόοιτο Οοά. ρ&ηίιη — 7π{γνυτο 
ΙΟ τι αύτψ ίΐν — τι αύτοΰ ίΐν ΤΗΕΑ6Ε8. 

9^, ι^ τουτφ\, ώ — 

97» 35 τών (τα) ιχαγειριχά ; δοπΐ). — 

<)8, 6 δι( ποτ* εστίν — 

— 17 Λαρά τους αυτούς — 

— — οΤς ε?σ{ Ο' Τπτεοι — 

— 23 [άχοντίοις]; — 

— 37 μηδέν (άν) ώφελήσαι δοήΐί. 
99, Ι [άνθρώτϋοις] ή Οοά. 

— 53 προσποιούμαι δ. — 
ΙΟΙ, 37οΐόςτ' ?! Οοά. — 
ιοα, II [ταΰτα βέλτιστα]• δβά ηυιη 

8€ίνίΐ? τούτω, ω 
των μάγε φ ι- 
χων; 
δή Ιστι ποτέ 
παρ* αύτους αι^ 

τοΙ»ς 
οι ε?σ{ τε ίπ- 
πιχο{ ποιούμαι δ. 
οΙός τ' ίΐν 
αυεΙοΓ Οπχοβ ΕΕΑδΤ^Ε. 

ιθ4, ΐ3 Πάνυ (γε), ?φη. δβά γ\άβ Λά ιΛ, 1 1. 

— 43 ή διαμαχεΓ ρΓο ή διαμάχει 

1 ο 5 , 1 4 δποΓα χα\ δπόσα ΟκΙ . — όπόσα χ . δποΓα 

ιο6, 23 π(δς χα\ 8(6ρ1ι. — που χα\ 

— 26 περ\ δν Οο<1. — περ^ι ών 

— 29 [δν λάβοις] Οοά. 

— 4^ Τ^ ο^^* μετά — Τ{ οϊν μ. 
107, *5 Ο^χ, άλλα ταύτη ν. ρ&Πίιη €θ(1 ρΓο Ουχ άλ- 

λην. 
'— 33 (βοΰς). χάν ΒβΙΛ. ροηβ ι38 &ί1 χα\ πονηρ•^ς 
1.36. 

— 4 1 1χα\] τδ Ιν Οοίΐ. βοπΒ. 

ιο8, ι3 [π£ρ\ των λεγ. ή πραττομένων] ΟοίΙ. βΟΓϋι. 

— ί»^ ί> ή πρώτον Οοά. ΒβΙΛ. ρρο }[• πρώτον 

ΤΗΕ^ΤΕΤυδ. 

III, «.41 παρά τε τ. Ηβίικί. ρρο παρά γε τ. Ρ. 

112, ιι3, 
ιι4, 

11$, ιι6, 

"7. 
ιι8, Ι4. ΡΓΟ 

45 έστ\ [τδ] σ. Οοίΐ. 

ΙΟ τινλ χελ. 5(6ρΗ. — τι χελ. 

37 δέ γ' έρωτηθέν — δέ γ' επερωτ. 

49 "^^«[^0 <»">'• 

44 (πω ?φη) οΟτω δρομιχω [^φη] 510 5θήΒ. 
5 1 οΓει τούτου (>κ1. ρΐΌ οΓει του τοιού- 

του 
1 8 πολλο\ ί[δη — ήδη π. 

2θ [διλ τδ μηδέν Ι/^ειν σοφύν] 
24 οΐ δ' Ιμο\ ξυγγιγνομένοι βοήΐ). 119. Ι2θ, 121, 122, 123, 27 ίπιδιδύασιν 

47 ή *χεΓναι ΟκΙ 
49 έν(ους δέ 
42 έφ* ίαυτου 
46 αΜάνετα( Οχ]. 

48 ίχαστος (ίχαστα) 
7 6ποιουοΰν τίνος 

39 [χίνησις] χατά 

42 [αΐ μέν ήσυ/ίαι] 

Ι6 μεν ώ (Γχχΐ.) . . ή [ο3]Ιφ. 

17 ^λω [τω] ΟχΙ. 

1 8 μεταβαλύν' ε? 

49 μην χίγωγε 
3 μιίτ» (ίν) αύξ. 
1 8 ταΰτ' άποδεξύμεΟα 
32 [αυτών]; — 
4ΐ άλλ' οΤδε 
12 (βραδύτερα — 1 4 — οϊτω δή) Οοπιαγ. 5€ηΙ>. 

28 μηδέν (Ιν) εΤναι 

4ο ο{ίτβ σοΟ ο2ίτ' ρτο ο{{τε το» 

οδτ' 

27 αύτΰν θεο\ — θβο\ αύτων 

38 χα\ έν [τφ] 

39 Οπνω δοχ. Οοά. — Ινυ7Εν(φ δοχ. 
4ο (ίττα) [δνε(ρατα] δοχβμεν Ηβίηά. βίο 5€ηΙ>. 
8 δ άν 5 ρΓο δταν ίί 

1 4 (ίν τοΓς) πρόσΟεν 

28 νυν (δή) διηλθ. Ηβίηά. 

5ΐ. Οδχουν έγώ — Ούχουν έγώ 

3 έγώ τ' Ιμ. — Ιγωγε Ιμ. 

7 μηδενδς δέ ηοη (1β1, δέ ΟΓ. δορΗ. 262 Ε. 
9 δέ γλυχυ ηοη άβ\. δέ 

ΙΟ γίγνεσθαι Η6ίη(1. ρτο έπιδιδύντες 

— ή έχεΓνβι 

— ενίοτε δέ 

— Ιφ' Ιαυτίϊ 

— αίσΟάνεσθαί 

— ύποιονουν — μέν δ ... ή 

θ3 Ιφ. 

— μεταβάλλον • 

ε{ 

— μήν ϊγωγε 

— ταΰτα παρβδεξ- 
— άλλοι δέ — 4^ τδ γενύμενον ρΓΟ γενέσθαι 
— τδ γιγνύμ*- — 5ι αί ούχ Ιχει 

124, ι6 λέγωμενΟοά. 

— 38(γλρ)χα\ 

— 5ι Λ νυν (δή) δ. 
126, 20 αύτδ μή 

— 38 (μέν) δρωντα 

— 4ι (ύ) μΰθος .. δ ΠρωταγδρειοςΗείηά. 8€η1>. 

— 52 μέντοι (σοι) Οοά. Βοΐίΐς. 
128, 17 μεταβαλών 

— 22 [Ιστι χα\ φαίνεται]. 

— 33 θύτης (ή) χρ. 
88, 1 6 ε^σρέουσί τε — . συρρέουσί τε — ούχ αϊ Ιχ. 

— λέγομ^ν — αδτδν μή ρΐΌ μεταβάλλων 1Ν0ΒΧ ΕΜΕΝΟΑΤΙΟΝϋΜ. XIII ρΐΌ 


4 1 [αφήσεις τε χα\ αληθείας] 


Γ•" 


— 


44 (τλ) ΙχμαγεΓα 
ΐίϊ9» 


28 τύχωσι χαλοΰντες 


— τύχωσιν ίλ- 


— 


48 [χα\ μή χαθαροΰ του χήρου] 
χοντες 


1 5ο, 


45 αύτ3ι (τλ) π. Ηβίηά. 
— 


46 αύτοΰ τ^ν Οοά. 


— «ϋ τούτον τί)ν 


ι5ι, 


49 οΓον, (εΟ Οοά ΒέΙΛ. . 
— 


5ο [ά{ΐ6ΐνον]. [λή 
— 


5ο (χή φοροίη 


ρΓο μή φοροΓ * 


1 3ο, 


7 άπο$. ή ϊπιέναι 


— άπιέναι ή ά- 


152, 


6 χα\ ίχενν δίβρΗ. 


— 'ΐ- <ϊχε^^ 


ποδ. 


— 


25 δ' Ινθένδε Οοά. ΒεΙίΙ^. 


— δ' Ιντεΰθεν 


— 


9 πρ\ν (άν) άν. 
— 


34 Τ& [δέ] δΐΗΐΙΒ. 5€πΒ. ΙΟ ίποδύντ' Ιν 


— άτϊοδύσας Ιν 


ι53. 
— ?λχων τδ 

ι6 ({χε) της 
— 


ι6 συμβαίνειν δ Ηβίηιΐ. 


— συμβαίνει δ 


— 


25 Άλλα μιήν 


— 'Αλλά δή 


— 


2θ [δτε ίρα τά άντ\ περιστβρας] δΐ»ΙΙΒ. 


ι3ι, 


7 χρησόμεθβ 


— χρησώ[Μθα 


— 


32 παρεμφαίνεσΟαι Οοά. 


ρΐΌ παραφαίν. 


— 


17 π{Λς Ι|ΐέ Οοά. 


— πρόςμε 


ι54. 


28 απαγορεύεις 


— άπαγορεύσΓ,ς 


— 


4ο συγχωροίη Οκΐ. 


— συγχωροί 


— 


33 γάρ πού ' 


— γέ πού 


ι32, 


2 8ίκ?)ς γλρ 


— είχός γε άρα 


— 


5ι πεΐσαι μήν. 


— π• μεν. 
6 [άποτρέχων]. άλλ' βοΗΒ. 
ι55, 


4 [χα\ διχαστήρια] δΙ&ΗΙ). 
ι33, 


5 [ήν άντω|χοσ{βν χβλοΰαιν]• ^ 


\1>Γβ5θΗ, 


ι56. 


4 (Τά) ποΓα 


— ΠοΓα 


— 


27 λόγοι [οι] Ηείηά. 
— 


5 τεχα\(τλς)σ. Οοά. 
— 


4ι έν (τ?ί) π. Οοά. 
— 


23 [αύτλ, τά] ε. Οοά. 
ι34, 


4ο Ιν οΓς 


ρτο Ιν αΤς 


— 


27 άποδεδέγμεΟα Οοά. Ββΐιΐί. 


— άποδεδείγ- 


ι35, 


2 α^ττίς (της) Ηβίηιΐ. 
μεΟα 


.- 


3 (εστ\) χα\ 
.- 


3 1 Τάπάντ' 


— Τά δπαντ' 


— 


δ πάριπολυ χρ. 


— τ'αδπολ\)χρ. 

4ο πάα' άν. 


— βπασ' άν. 


— 


9 περ\ (οΐ^ν) τ. Οοά. 
— 


5 1 μίαν ?δέαν Ηβίηά. 


— μία ?δέα 


— 


24 [Ιλευθέρως], ού^έ 
— 


52 γιγνομένην Ηβίηά . 


— γιγνομένη 


— 


39 ταΰτα ({ΐεν) γαρΟχΙ. 
ι57, 


9 ΔεΓ [δέ] γε Ηβίηά. 
— 


43 περ\ τούτο ΗαεΙςβΓίυβ 


— π. τούτου 
]8παντ3ϊ8ΐ&11Β. 


— πάντα τλ 


ι36, 


3 ο5δέν πάσχ. 


— πάσχ. ουδέν 

19 δ'ούδΐν ((ϊλλο) λ. δΙβρΗ. 
— 


ΐ5 δη [χα\]παντ. €ο<1. 
_ 


22 χα\ τα πάντα ; 
— 


ι8 δταν {δ{α Οοά. 


— δ τι δν ίδ. 


— 


24 λέγωμεν 6 Οοά. ΒβΙΛ. βοτίΐ). — λέγομεν • ό 


— 


2θ φυγείν €ο<1. 


— φεύγειν 

29 πάν Ιχάστου δΙαΙΙΒ. 


— πάν Γχαστον 


— 


26 ήμΓν τί)ν 


— ή(Λδ)ν τον 

3ο δ* εχάστου άρ. 


— δ' Ιχάστων 


- 


37 δέ τάγαθλ Οοά. 


— δέ τάγαθοΰ 


άρ• 


ι37, 


6 (μελάνων,) Οογολγ. 
— 


48 (ή) αυτήν 


36 9| ουδείς δίερίι. 


— ή ουδείς 


258, 


5 δλίγον έμπροσθεν 


— δλ. Ιν τω 


— 


37 εί |ΐή τουςδίβρΗ. 


— εΓ πτ| τους 


πρόσθεν 


— 


39 βύτους [αΟτω]. δΰΗΙείβηη. 
— 


12 τεχα\άμέρ. Οοά. 


— τι χαΐ άμέρ. 


ι38, 


6 δν (τλ) ο. ΑδΙ. 24 Τούτου μεν Ηβίηά. 


— Τοΰτο μέν 


ι39, 


17 ΤΜφ' οώτοίς {αΐ) άπί) [τούτων] των ΟοίΙ. 


ι59. 


29 περάν^ τις 


— περαίντ) τις 
Ββΐ^ΐί. 5ΰή1ι. 43 ταύτδ τοτέ 


— ιδ αύτο δτέ 


— 


26()ΐοι(ή) άρ. Ηθίηιΐ. 
ι6ι. 


Ι άλλος ϊγ^ί^ς. Ηβίηά. 


- άλ. ι,,,. 


— 


4ο (τήν μέν) Οοά .. δέ [περι]φοράν Ηβιικ). 

29 δ γλρ Λ 


— το γλρ δ 


1 4ο, 


2 αίσθανόμιενον άλλ' ^α^8 ? 


ρΓΟ αισΟητον 
άλλ' 


— 


— χελεύων 

3ο [Τνα μάθωμεν δ δοξάζομεν,] 


— χελεύειν 


— 


11 άποτιχτόντων τλ 


— άποτίχτοντα 


-— 


34 περ\ Ιπιστήμην δίβρΗ. 


— περ\ Ιπιστή- 


ι4ι, 


20 Ιν ΙστωςΟοά. 


— ίν Ιστός 


^^ 


43 προσγενόμενος 


— προσγιγνό- 


ι43, 


6 χα\ (τί)) Οοά. 
μενος 


— 


25 ο3 {ΐηδ* Ηβίηά. 


— ώ |ΐηδ' 
— 


45 εδροΐ(χεν τί 


— εδρωμεν τί 
δΟΡΗΙδΤΑ. 
ι44, 


5 (αδ) λέγειν 


— 


24 χα^ (δ) θ. Οοίΐ. 
ι63. 


42(χα\) πρί)ςΟοά. 
ι45, 


9 & λέγετε ΒαΙΠη. 


— δ λέγεται 


ι64, 


45 [τίποτ* ?στιν, δ σοφιστής]. 
— 


29 (του) οδτ' 
ι65, 


20 *Α δέ γε νυν δή διηλθ . Οοά . 


— Τά δέ γε νυν 


ι46, 


ΐ8 εί πώτΛτ' 


— εΓ ποτ* 


δή δ διηλθ. 
49 πειραθώ σχοπεΓν 


— π. σχοτΛν 


— 


29 ξύμπαντα τ3ϊ Οοά. 


— ξυνάπαντα τλ 


ι47» 


3 1 αύτοΰ• δ δ' άν 


— αύτου δταν 


, 


54 [ζώου] πάν 


34 δέ μή [γιγνώσχων] 
ι66. 


ΙΟ διαιρούμενον Οοά. 


— διαιρούμενος 


ϊ49' 


8δτι(δ)γ. Ηβίηϋ. 
— 


5ο άνασπώμενον 


— άνασπωμένην 
0. XIV ΙΝΟΕΧ ΕΜΕΝΒΑΤΙΟΝϋΜ. Ρ. 


Ι.. 


ΡΓΟ 


Ρ. 


-,- 


5 1 νυν ζητηθεΓαα Οοά. 


— ζητηθ. νυν 


— 


167. 


ι8 (τΗ |χέν) νευστ. Οοά. δοηΐ) 
— 


— 


39 6πότερον άν Οοά. 


— δτ^^τερ'άν 


— 


1 68, 


'λο [ήμιεροθηριχής].... (πιΟβνοθηρίας)..,. [[λίσΟβρ- 


ι89, 
νικης,] 
— 


— 


39Τ{δα{;€θί1. ΒβΙϋί. 


ρΓοΤίδέ; 


190» 


— 


45 χα\ χ,ρήται Ηβίηά. 


— χα\ χέχρηται 
— 


49 λεγομεν , Ιχ 


— λέγωριεν , Ιχ 


Ι9Ϊ» 


1^9» 


12 περ\ τά της άρ. Οοά. 


^ π. τί) τ. άρ. 


19^» 


— 


2θ άγοραστιχης , [λεταβλητικής 


— μεταβλ. άγο- 
ραστ. 


— 


— 


αβ άγορ«στιχί)ν, (χ€ταβλητιχί)ν 


— μεταβλ.,άγορ. 


193, 


— 


53 περ\ αύτλ πρ Οκΐ. 


— περ\ αυτί) πρ. 


— 


170, 


Ι4 Γο«] |χεθ'ίιδονης 
194» 


— 


ι5 τήν Ιμήν γνώμην Ηείαά. 


— γνώμη ν τ. Ι. 


— 


— 


ι8 [τί] τις άν ^ϋ^8? 
— 

33 πολλά (γε). 
— 


— 


39 δ' άνόμοιον άφ' 


— δ' δμοιον άφ' 


195» 


— 


53, τί; 


— τί. — 


— 


171» 


3ο εΓπερ δ γε β. ΟκΙ. 


— ιΡ γε δπερ β. 


ΐ9β» 


^7^, 


α τοιαΰτα των 


— ταΰτα των ~ 


198» 


173, 


Ι τδ) τούτου άπ. 


— τω τοΰτο άπ. 


Ι9δέγ•[ώς]ακ1. ΒεΙιΙί. 
—. 


— 


34 ιεαοων [ τε ] ^ϋ^8 ? 
— 


«74, 


49 (τΟτδνΟκΙ. ΒβΙίΙί. 
— 


175, 


!ΐ4(δέ)δίι, ΟκΙ. 
— 
5ο οΰ[χ αδύνατον ] ; 
— 


176, 


21 δήπου. — 


— που. — 


«99» 


— 


48 παραγ. ?ργων ; 


— Ιργων παραγ. 
177» 


5 τις [μέρων] εις. — ΞΕ. 


Γ. ΗβίηεΙ. ρΓΟ τις 


— 
μέρων. — ΞΕ. Ε?ς γ. 7 οδ [ θετέον ] ; 
— 

ι4 Δέδοχται ΟκΙ. ΒβΜί. 


ρΓΟ Δέδειχται 


200, 


ΐ7β» 


29 τοΰτο δα^ς. .. . Ιόντα• Η^ιηό 


. — τοΰτ' ουδαμη. . 


20Ι, 


.. δντα• 


202, 179» 189, 
— 35 42 (?χ9ΐν)δοχοΰμεν€θ€ΐ.Β€ΐί1ί. 

4 άναγκαΓον, ως — άναγχαιότα- 

τον, ώς 
20 [ θετέον ώςδν]. 
49 τ^ (Τ^Ρ 0^ ) ; ^^• ΒεΙ^Ιί. 

4* ηδη χα\ ΟοίΙ. ΒβΙ^Ι^. — ε?δει χαι 

βΐ 36 {Τήν άπόχρισιν — λέγτ)ςτι ,] Καταγ. — 47 ίοιχοί μή^ ^οίΐ. 

— 52θύχδν(:>χΙ.Β€ΐϋ£. 
ι8ι, 5 [Όρω] Κα\ 

— 4ΐ Σμιχρδν τοίνυν μέρος ΟκΙ, 

ι82, ιβ τ' άπορηκώς 

ι83, 9δτεμέν91 

— — γε τί) ν. 

— 21 πρώτον δή Οοίΐ. ΒβΙίΙί. 

— 33 αμφότερα Ιν 

— 35 3ράγε τλΟ)ϋ. 

ι84, 4ο φανεΓται, 56€. 5ίιηρ1ίο. 

- 53 [τβΙνή] τΌ^ϋ^5? 
]85, 4 ^^ας μυρ{ας Ηοίηά. 

— 44 ήμί'ν έΟ'. ΟοίΙ. 
ι86, 5 Κα\ ταΰτα ΟκΙ. 
ι87. ΙΟ (της) του μερ. ρΐΌ έ. μέν. 

— Ουχοΰν 

— Μικρο' 

τοίν. 

— τ' άπειρη κώς 

— 8. μ. ίν 

— τε τί) ν• 

— πρώτου δ. 

— άμφοτέρως 1 

— άρα τα 

— φαίνεται 

— άλλα μυρία 

— 5) νΰν 10. 

— Να\,κα1τ. 2θ3, 
2θ4, 
2θ5, 2θ6, 
207, 

2θ8, 22 αυ ξυμβαίνει 5οηΒ. 

34 λέγωμεν ου ΟκΙ. 
36 ?χ. τόπον ; 

1 οδτως (άν) άναφ. 

4 διωξόμεθ' Ηείηϋ. 

22 θ. Πως γλροδ; XXXVIII 

8 [Ναι,] Φιίσομεν. 

35 δε πρί)ς άλλα 8(€ρΗ. 

ληλα 
53 πως λέγωμεν ; 

5 αδ πάλιν ταύτοΰ 5(6ρΗ. 
3 1 λέγομεν ; €οά, 

3ϊ άρα (κα\) τί) Οκί. 
34 ταδτ' άντιΟετέον 
5ο (μη μέγα) χαι Βοεοΐίΐι . 
5 1 (μή χαλί)ν), 6μ. Β(£ε1ίΗ. 

6 νί(1ο 178, 29 

23 (κα\) ημείς δβο. δίιηρΠε. 

49 [^έ] γε ΟκΙ. Βοΐίΐί. 

7 τε (κα\ όνομάζειν) Οοά. 

8 ΙπεφθεγξάμεΟα 
ΙΟ γράμματα τδι 

11 κα\ [περί] τλ 

ΐ4 τόδε (σκέψαι). δβ<1 βΐρρίυδ 

22 μοιφράζεΡ 

29 τ' (είναι) κα\ ΟκΙ. Ββΐίΐί. 

12 τοΰτ' Ιν (ττ)) ΟκΙ. 

22 [τε αυτών] ?νια 
44 τούτων πότερος 

50 (δέ) κα\ τοΓς 0)€ΐ. Βοΐίΐί. 
47 Ημάς μέν ΗβίηοΙ. 

23 αύτώ νΰν €θ€ΐ. Ββΐίΐι. 
5 κάν ^ί τ. Ββΐϋί. 

36 συνδήσωμεν ΟκΙ. Ββΐίΐί. 
38 Τί)δήδ€ΜβίβΓΐιι. ΕϋΤΗΥυΕΜϋδ. ΡΓΟ 

— λέγομεν , ού 

— ^Χ• τρόπον ; 

— διωσόμεΟ' 

. — χχχνιπ, θ 

π. γ. ού; 

— δέ πρί)ς άλ 

— π. λέγομεν 

— αϊ πάντ' οώτο' 

— λέγωμεν 

— ταύτίί θετέον — Ιφθεγξ. 

— πράγματα τι οιηίαίΙαΓ. 
ρΐΌ μοι φράζειν τούτων , πό 
τερον 

- ΉμεΓς μέν 

- αύτίϊ} νΰν 
. κάν εί 

- συνδήσομεν 
. Τδν δή 2θ φυγόντες δ* Ικ. ΟκΙ. ρΓΟ φεύγοντες δ' Ιχ 

34 γαρ (?τι).... αύτοΓν (^[ν) μ. Οοά. 

3 μή αύτί>ςΟκΙ. Βεΐ^ΐί. ρΓΟ μή α\> 

1 5 πρότερον δέ 

2 άν που Οοά, ΒΜί. 
17 λέγετον υπί> 
28 ουτοι\,... αύτοΓν 
—.(τους) Ιρ. Οοίΐ. ΒϋΙιΙί. 

47 ^ργον (ειη άν) Ιπ. ΟκΙ 

48 πότερον (τί>ν) πεπ. 
5 1 [τί) πράγμα,] τήν άρ. 
1 4 [Άλκιβιάδου], δν. 
38 τοι ώφελιίσει Βυαητ. 

3 άρα [σοφο\] μ. ΟκΙ. Β^Ιύί. 
1 4 κο\ [ούχ] όρΟώς 
22 Πότερα [γλρ] οί 0)(1. 
27 [τδ Ιρώτημα] 
5 1 Πότεροι ο^ν ΟκΙ. 
43 σοι αυτά ΗοΊικΙ. — πρώτον δέ 

— άντι 

— Ιλέγετον υπ 

— ούτοι,... οώτί — τοι ώφελει — Πότερονγάρο 

— Πότερον οίν 

— σοι αύτ^« ΙΝΟΕΧ ΕΜΕΝΟΑΤΙΟΝυΜ. χτ Ρ. 


Ι.. 


ΡΓΟ 


Ι **• 


Ι.. 
— 


45 ΙπιδείξεσΟαι δίβρΗ. 


— ΙπιδείξασΟαι 


ι ί»ίϊ3ί, 


7 σοι (ω) 0>ϋ. 
— 


46 δεΓν ώ. πρ. 0<κ1. Ββΐϋί. 


— πρ. δεΓν ο'» 


— 


ι6 τω [άεη Λ €θ(1. 
ί»θ9, 


ΙΟ το δέ [Α. 


— τί) δη μ. 


— 


46 (δέ) τάχ' Οοϋ. ΒοΙϋι. 
— 


1 6 ευρεΓν Οοό, Ββΐίΐί. 


— εδπορεΓν 


— 


48 πως (2ν) άμφ. Ηείικί 
— 


29 παραλ{πω[χεν Οκΐ. 


— παραλείπωμεν 


— 


5ο (γ') ΙμεΓς ΟκΙ. 
— 


43 [οδτως ίτι. . . . ευήΟης Ιστι]• 


223, 


32 με (δ) Ε. €οί1. ΒοΙιΙί. 
— 


54 £ν {{διον 


— άν ί|δέως 


224, 


ι6 ίι μτίτηρ μιίτ. ρΓΟ μιίτηρ ή μ^τ. 


2ΙΟ, 


23 δεΓ [χΕχτήσΟαι] 
— 


5ο τις αύτω ΟοίΙ. — 


- τις αύτδ 


— 


37ή[χα\]ϋν€οίΙ. ΒβΙΛ. 
225, 


ΙΟ οί^ν ; άγαΟί)ν (κκΐ. — 


- ο]>ν ; άγαΟλ 

44-46 [Άλλλ μήν που.. 


. . άπεργαζομένη. 


— 


32 (εί) οΤόν δίβρΗ. 


Συνέφη] 
— 


48 άλλ' (εί) τλ - 


-άλλα τά 


!έ1Ι, 


2 (ΐαλλον τ) 


— ή μάλλον 


226, 


2 δοχεΓμοι, (δτε) παν. δίβρΗ. - 


-μοι, παν. 


— 


3ι 9ίν πάρε/. Ηβίη(1. 


— ί) παρεχ. 


— 


24 [τδ] ταύτδν δοά Γβΐίηε τδ 
212, 


1 5 [χετα ταΰτ' Οοά. 


— μετά τοΰτο 


— 


28 δ έχάττοις πρ. — 


- οΤς Ι^χαστα πρ. 

1 6 έσκόπουν, τ. ΟοίΙ. Ββΐιΐι. 


— έπεσχόπουν, τ. 

29 [άπεργάζ εσΟαι] Ηείικί. 42 δ' έμου θ. €θ€ΐ. Ββΐίΐί. 


— δέ μου 0. 

44 (τον) χολοφωνα ΟοΒ. 
2ΐ3, 


ΙΟ ^λλ3( ταύτα Ηθίικί. 


— άλλ' 6 ταΰτα 


227, 


28 Πάνυ (γε). 


1 3 τι [ή] ούχ 37 [δν] θεών δτω — 


- άν θεώ δτω 


— 


Ι 4 δντα [δντα] 
228, 


ΙΟ μεγαλοτφεπέστατον δΙερΗ. — 


- μεγαλοπρεπέ- 


— 


ι6 γε [Κλεινία] Οοά, 
στερον. 


— 


23 (χηδέναπ. Οο(1. ΒΜί, 


— μηδέ π. 


— 


ι4 υμΓν, (οί) δμ. Ηείηϋ. 
2ΐ4, 


12 τουτω\δ>σπερ 


— τούτω δ. 

23 αυτών, τ. — 


- αύτω τ. 
3 1 Πάνυ[γε], Πβίπιΐ. 
— 


26(1ν)6λ.χ. ΗβίπίΙ. 
__ 


38 άν [τον] τ. ΗείπίΙ 
— 


47 ουδέ το χρ Ηείικί. — 


- ουδέ του χρ. 

45 τίνος άλλον, τότ' (χκΙ. 


— τίνος, 3ρα τ.* 


5129, 


33 (τις) τών λ. 
^. 


47 (δν) άντιλ. δίβρίι. 
23ο, 


7 (δντοιν), άμφ. ΗοίηεΙ. 5 1 (Ιγώ)άε\<:οϋ. 
— 


11 μετέχει. ε? — 


- μετέχουσιν. εί 

54 ανατρέπε IV ΙΙοίηϋ. 


— άνατρέπων 


— 


33 μοι δοκεΓν δίερίι. — 


- μοι δοχεΓ 


•11 5, 


23 ου πρ. €οά. 


— δπρ. 


— 


3ο τινας άποβλ. Οοά, — 


- τίνα άποβλ. 
33 λόγοις ούχ 


— λεγόμενο ις ούχ 


23ΐ, 


4 δ' [φαίνηται] οΤον 
— 


39 νοεΓτοΰτο 


— ΙννοεΓ τ. 
— 


42 άποκρινεΓ ΗείηιΙ. 


— άποκρίνει 
ΡΒΟΤΑβΟΚΑδ. 
— 


45 πάσσοφός τ. 


— πάνσοφος τ. 
— 


48 (του) άποκρ. ΟκΙ. 
232, 


7 (την) του 
2ΐ6, 


3 έξα^χαρτεΓν με 


— έξαρΛρτάνειν 
— (πρώτον) Οπην. ΟοΒ. 
/ε 

32 (γε) σο\ 
— 


47 μή χαΐί χρησΟαι 


— μη χεχρήσΟαι 


233, 


ί»8 (γε), ώ 
•^»7. 


5 ίπίστασΟαι κα\ το χρηαΟαι 


— χα\ τ6 έπίσΓ. 


— 


29 [ΙχεΓσε ?ωμεν] Οοΐ). 
λΡ• 


ί»34. 


1 8 σαυτδν Οοά. ΒΜί. ρπε 


> αυτδν 


— 


9 [δε] του Οοϋ. ΒεΙίΙί. 


43 [Ιπιστήμων] εστί; ΗβιΐΜΐ. 
— 


1 9 λύραις' άλλ3( 


— λύραις, άλλα 


— 


43 (έστ(ν); Είποιμεν (άν) αύτδν Οοίΐ. ρΓΟ; Τ( 


— 


21 ο? λογοπ. ΚοαίΗίαβ 


— οΐ λογοπ. 
άν εΤποιμεν αύτδν 


— 


24 [ η των λογοπ. τέχνη] 
— 


45 [ή] έπιστ. Οοά. Β<Α1ί. 
— 


27 ούτοι οι Ηοίηιΐ. 


— αύτο\ οί 


235, 


28 (δ) χαπ. €οό. 
— 


3ι δ'Ικείνης 


— τε έχ. 


— 


3ο προς τδ σ. ρηα 


► περ\ τδ σ. 


— 


32 [των Ιπώδων] 
__ 


— πάνΟ' ά τκυλουσιν — 


πάντα πωλοΰν- 


— 


4ι ?φην [έγώ], ΟχΙ. ΒοΙίΙί. 
τες. 


— 


46 ΟηρεύαωνταιΠοίΙ. 


-— Οηρεύωνται 


— 


39 (ών) τούτων Ηβίηιΐ. 
αι8, 


17 ?τ' ανθρώπων 


— ίτ' άνθρωπου 


— 


45 [παρά του χαπ. χα\ Ιμπόρου] 
— 


27 [εδρομεν] ; άλλ' 
236, 


2θ συγχεχλειμένης δθπΙ>. — 


έγκεκλ. 


ί»ΐ9» 


4(άν)φα(ης; 
— 


25 πως ήμΓν — 


ποτέ ήμΓν 


— 


Ι9*^^«('^»)'^• 
— 


34 [ώς σοφ. έσόμενος] 
•^^•2(), 


Γ3 6ίμα;ΜλΔΓ 


— ; Άλλα μλ ΔΓ 


— 


36 Ιξ έκαστης — - 


Ιξ εκάστων 


— 


33 (της) φΛης Ηείιΐίΐ. 
— 


46 [Ιφη "Όμηρος] 
— 


4 1 πέφανται Οκΐ. 


— πεφΛΟαι 


^37. 


27 οδτοσί. Π. — 


οδτος. Π. 


— 


5ϊ καττύειν (γε), 
■ — 


36 (δν) γενέσθαι δίβρΗ. 
•221, 


2θ Πάνυ (γε), ?. 
— 


4ο [χα\[ ιόντα — 


κα\ κατιόντα 

25 πάντα; 'Εφάτην 


— ; Πάντα Ι^άτην 


— 


4ί άπολιπόντας — 


απολείποντας 


— 


28 (ί^ δ') Ιγώ, 8(Γρ1ι. ΙιαΙίοΙ ην ιιοιι δ' 


— 


45 [τον] ταΰτα 

χ Ν 1 ΙΝΟΕΧ ΕΜΕΝΟΑΤΙΟΝϋΜ. Ρ. 

238, α39, 
24ο, •Ϊ42, 
2/|3, ^/♦4. ίί45, 2/|6, 

^47» 248, 25ο, 101, 252, 

253, 
254, 255, 

256, 

258, 
26ι, 

262, Γ. ρΐΌ 

34 χαθεζύμι^νοι 8(6ρ1ι. — χαθιζόμενοι 

36 [τε] άντ. Οοά. 

42 Επειδή δε Οοά, δ^βρ^. — Έπ8\ δέ 
53(Ιν)τίί 

Ι2φιίς(με) β. 

43 δπως [32ν] 11<:ίη<1. 

5ο [περί των οιχοδορ;ϋ.άτων] 
3ι (τήν) άρ. Οοά. 

39 διεξέλθω ; <— διεξελθών ; 

1 2 χα\ Οποδων τά ΒαάΙι . — χαι ΟτΛ ποδών τλ 

21 τί) (των) άνθρ. Οκΐ. Ββΐίΐι. 
27 σχόριενος 6 Οοά. βοηΒ. — Ιχόμ^νοςό 
4ό (δν) ούδένβ 12 προ^ τοΰτο ΟοίΙ. 
ι4 λογισμού 
3 1 λοιπή (ή) Ηβίθ(1. 
5ο [Ιχ των 7;όλεων] 

Ι άγαθο\ (αγαθοί). 

8 [ξυλλήβδην] τών 
4ι γενό(λενοι — προς τούτω 

— λόγου — γιγνόμενοι 5ο της ήλιχίας ε^ς διδασκάλων Οοϋ. ρτο ε^ς διδ. τ. 

ήλιχίας. 
23 [χα\] Ιδίδασχε , χα\ Οοά. — χα\ έδίδασχε χα\ 
37 άλλ' οΐ^ν αύληταίγ' «ν — άλλ' οϋν αύλ. 

γοΰν. 
34 ^χηχοέναι δοπΒ. 

1 χάγώ, ε?περ — χάγώ είπερ 

2 σο( [πείθομαι]. 

7, χα^ Γ6(1ίΐ6 (Χ)ηιιη& Ι^ροίΗβϋδ. 

12 ετι Ιπιποθώ βίε βοΗΒ. €Γ. ΟΒ&γοι. 174) Α. 
ΙΟ (τλ) της 

45 (χα\) άλλην €θ(1. Βοϋί. 

52 [τδ δμοιον] 

9 [ει] τουναντίον [Ιπραττον] 8(&111). 

9 ποιήσωμαι Ηβίαιί. ρπ) 7«)ΐι5σομαι 

17 άποχρινεΓσΟαι — άποχρίνεσΟαι 

22 8 τι άδ. — δτι άδ. 

37 Τν' (ή) συν. δίο 5α*ί1)&1ιιτ. ΟοοΙ. 
4ο ταυτ* άν (βΓΓΟΓ 1)'[>οΐΗ.) βοΗΗ. 

53 [δρομεΓ άχμάζοντι] Ογοβιι. υηπ Ρρ. 

1 3 αυτώ τ' €ο<Ι . ρΓΟ αύτω τ' 

34 δ (τι) 2ν Οοά. ΒβΙίΙι. 

8 ή μας Ηβίοίΐ. — Ομάς 

23 (χαλως) τε Ηβα^Ι . 
43 ή (το) 
49 "Ρί λέγει ΟκΙ. — τί λέγοι 

35 ποιων. Οοά. — ποιώ 
6 [Λιά] Ταΰτ' 

17 ου [το] χ. 
22 [τδ] γέρας 
33 [φιλεΓν χα\ έπαινεΓν] ΗβΙοά 8 παράσ/ες Οοά, Ββΐίΐι. 

39 οΐ6ς τε ποιεΓν αγαθούς 
6 εχαστον δύν. 
4 1 Ιλεγεςτ. 
48 έγώ γαρ έρ. 
5ο μ• τοΰτ* €ο<1. 

52 έπιδείξας 

53 , ίπειτα — πάρασχε 

— οΐόςτ'εΤπ. 

— ίχαστα δύν, 

— λέγεις τ. 

— ϊγωγε έρ. 

— με τότε 

— έπέδειξας 
— . έπειτα <ϊτ. Ρ. 

263, 264, 265, 
266. 267, 
268, 269, 270, 1^. ρΓΟ 

21 [γίγνεται]. 

26 σοι δοχεΓΟοά. — σ. δοκοΓ 

5ι (εΤ), ίφη Οο<Ι. 
9 [άνθρώποις] 

ΐ2πολλάχις ένούσης — ενούσηςπ. 

45 [ανθρώπων] 
4ι [άλλ' (ή δίβρίι.) ήδονάς τε χα\ λύπας] ; ρΓΟ ϊχετε 3^ 

— • ^?η» λέγεις, 6 — νΰν δέ £ν 

— χα\ ε{ς το 3 ίχοιτ' 3ν 

4 λέγεις, ?φη 6 Οχί. 
20 α\^ [λέγετε] 

46[ί];Ούχ 

22 (αϊ) Τσάι Ηβίηά. 

12 νυν δ' ε^ν Οχίά. Ββΐϋί, 

17 χα\ξς τδ ΟχΙ. 

1 8 [δτι] μετρ. 
24 (ώ) Ιππία 

42 [χα\ ώφΑιμοι] δεΗΙβίβτιη. 

4 (τι) δέος Ηβίηιΐ. 

9 έγω, (ώ) Πρ. Ββΐϋί. βοΓίΙ). 
17 (ω) Πρ. τε χα\ Ί. βοά. ΒβΙΛ. 
26 (των) της άρ. 
17 ΝΛ (Ιφη). 
26 ώμολογείτο παρλ σ 5ΐ^Η. ρΐΌ ομολογείται ΗΙΡΡΙΑδ ΜΙΝΟΕ. 272, 


7 άν άναπυθοίμην 


ρΓΟ άν πυθοίμην 


273, 


52 ίμβραχυ €ο<Ι. Ββΐϋι:. δοτίΐ] 


►. — εν βρα/εΓ 


ί»74, 


33 3ίρ* ούχ ΟκΙ. Ββΐϋί:. 


— ήούχ ' 


275, 


12 δυνατφ εΤναι 


— δυνατδν ε. 


— 


20 [ούτος δ" έστιν.... περ\ τούτων] ΒοΙίΙιι. 


276, 


9 ?πειτα (τά) Οποδ. 
— 


38 ψευδή [χα\ πολύτροπον] ; 
— 


53 εΓσονται ουτοιι 


ρΐΌ ε. οδτοι 


^77, 


2θ μενοίη τδ 


— μένοι το 


278, 


II άλλ' άλλα λέγει; 


—άλλλ άλλα λέγει. 


ί»79. 


24 εί Ιθέλεις €ο<Ι. Ββΐιΐί. 


— εί θέλεις 


28θ, 


ι8 [τξ] του σ. ΒβΙϋς. 
— 


35 3ν οϊν δεξ Οοίΐ. 


— οίν δν δεξ. 


28ΐ, 


5 ποιοίη, ττί δέ [της] πονηρά — ποιοΓ, τβ δέ 


της πονηράς. 
€ΚΑΤΥΙ.υδ 


. 283, 9 ^"^^ [πότερον] ΟκΙ. 

— ΙΟ [αύτωγε .... είναι] ΟκΙ. δίΛΐΙΙϊ. 

— 4^ τίς (έστιν) 5(6ρΗ. 

— 44 (χ«0 "^0 ^Ρ• δίορΒ. 

284, 3 [, ουδέν ί[ττον τ χειμένου]• Ββΐιΐί. 

— ΙΟ δ άν, φής, χαλ^ τις ΟκΙ. ρΐΌ δ δν Οτ} — τοΰτ' (?στιν) 5(€ρΗ. 
37 "Ο άν άρ' Ιχάστο) φτ) τις 

43 δ αυ σύ. 

5 1 τλ πρ. [εΤναι], ΟχΙ. 
53 βεβ. τίνα 0>ί. λεΓν τις 

— •0 δν άρ• εχα. 

τος φτ[ τω 

— δ άν σύ. 

— τίνα βεβ. 1Ν0ΕΧ ΕΜΕΝΟΑΤΙΟΝΙΜ. λΥΙΙ ρ. Ι^. ΡΓΟ 

^85, 4 τιν' ανθρώπων — τιν* άνΟρωπον 

— 8 [άνθρωποι]; 

— ι3 [ίατ\ν], ιΐ 

— 1 4 Ιχάστω ( ?χαστα) Ηβίηά. 

— ι5 (Ικάστω) κα\ ε. 

— α8 [των δντων Ιστ\] ΟκΙ. 

— 3ο (δντα) ούδ' ΟοίΙ. Ηβίιιά. 

— 5 1 των πράξεων έστι; ΟκΙ. ΒβΙϋί. — έατι τ. πρ. 
ί»86, 7 (τ^Ο ίν Οοίΐ. ΒοΙϋι. 

— 44 [^στ\ν] ή ΟκΙ. 

— 49 ^^ {^^ "^^^^^ 8. δ δ. (καλώς) χρήσεται , 

287, 4 Λαντδς άνδρύς (Ιστιν), βίο βατίΒ. 

— 5 [έστιν], άλλλΟκΙ. 

— 46 έν [τοΓς] βαρβ. ΟοίΙ. 

288, 3 Τ(ς(δι1);0ο<1. Ηβίικί. 

— 4 (Ό) χυβερνι^τηςδΟΓίΙϊ. 

— 29 πε{θεσθα( βοι ΟκΙ. ρπ) πεισ6ι{σεσ0α{ 

σοι 

— 36 [χαλώς] αύτ^ ΟκΙ. 

— 4ο γε [είδένβι]. 

289» Ι ^νο[χ. (^ρΟότητος) ; ΟκΙ. Ηβίηιΐ. 

— 4 («) οΐ θ. ΗβίοίΙ. 

— 3 1 ποτέρους οΓει ρΐΌ πύτερον οΓει 

— 5ο οδ εσωζεν ΟκΙ. Ηβίηά. — ^ Ισωζεν 
^9^1 7 [βα«ιλιχά... τλ όνόιχατβ] $Ια111). 

— 19 τέχτϊ [[ι6τ/οί] , 

— 33 ε7... ν ... ουβί ΓβΙ. ΟκΙ, ΒΜί, ρΓθε...ϋ...ο 
291» 5ι [χαι] άξιον ΟκΙ. ΒβΙίΙι• 

292, 6 τά περ\ οΛτοΰ λεγ. ΒβΙίΙί.' ρΓο τ. π. αύτδν λ• 

— 20 δέ (ταΰτ') ε?ς ΟκΙ. ΈΙαιηά. 

— 46 συνή κα\ ΟκΙ. Ββΐ^ΐί. — συνην χα\ 

293, 3ο τω άληΟεΓ, 0Ό(1. Βοΐ^ίι. — τ^ άληθεία, 
294» 1^ ήρω^ (είσι) ; ΟκΙ. 

— 28 [?•/.ω] ; ούδ' 

— 4 1 [<ϊλλων δέ — φθεγγό[ΐεθα]. 

— 4^ (οξύτερα) φΟ. ΒυΙΙιη. 

— 4^ Τούτο τοίνυν [Ιν] κα\ ΟκΙ. — Τούτων τοίνυν 

Ιν και 

— 5β [το] δπωπε 

295, 2 αΰρια [τι] χαλ. ΟκΙ. Ββυ^. 

— 4 διελΟεΓν, ώσπερ — διελεΓν, ώοπερ 

296, 1 3 τινές χα\ άδολ. ΟκΙ. — χαιάδολ. τινές 
297» 1 4 (^τΐο) του πρ. ΟκΙ. ΗβίηίΙ. 

— 47 [έπιΟυ{ΐία] τών ΙπιΟ. 

— 48 ε?περ (γε) μ. ΟκΙ. 

298, 24 μήτηρ (Λημήτηρ) ΟκΙ. ΒΜ., 

— 43 μηνυον. ή — μηνύοντος. ή 

^99» ' ^' (^^) ^^^^ Η^' ^^• Β^^• 

— 6 και [δ] άπολούων ΟκΙ. Βί^. 

— 44 [ή] δια τ. Η6ίη€ΐ. 
3<κ), 1 3 (τε) και δρχ. ΟκΙ. 

3ο Ι, 2 |τό δέ λέγειν... εΓρειν] Ηβίηά. 

— 6 [κα\ ί γε Ι. ... ίγγελος ζν.] ΗβίικΙ. 
3θ2, 9 ^^ άπορω ρΐΌ Α 31ν άπ. 

— 32 [δΟεν δή — έστΙν άήρ]. Ηβίαιί. 

ο3 , 6 πάντα τά τοιαύτα ρΐΌ τά τοιαύτα 

πάντα 

— 17 [άε\] ίλιγγ. 0)ά. — 

— 1 8 περιστρέ^εσΟαι 0>β. — πεοιφέρεαΟαι Ρ. 

3ο4, 
3ο5, 

3οβ, 
3ο7, 

3ο8, 
3θ9, 

3ιο, 
3ιι, 

3ΐ2, 

3ι3, 
3ι4, 3ι5. 
3ιί>, 3ΐ7, 
3ι8, 3ΐ9. 

320, 
321, 
322, 

323, 324, ι. |>Γ0 

3ο Ιπ\ τοιούτο ις ι. — έπ\ τοιούτων ε. 

ι5 δι* δ πάντα » — δι* οδ π. 

5ο σκοποΰμεν ΟκΙ. — Ισχοπου|χεν 

22 συ/ν3ι [έατι] των δίε βα^ϋ). ΟκΙ. 
3 1 έντιΟέντων ρο8β6ΐ βϋαιη προστιΟ. ρΓΟ περι- 

τιΟέντων 
39 τ^ 6^6[»Λτα €υ(Ι. ρΐΌ το δνο[χα 

43 τις [ε?ς τλ δνόματα] δίο 5€ηΊ). 5ο Π. δήπου. ΟκΙ. 

5ι ή αμφοτέρων δίβρΗ. 

Ι Ιστιν [τλ] Ιπ. ϋίο 5€ΐ'ίΐ3. 
— δδέμήΗβΙικΙ. 
ι8 κέκληταιάπο 81β1113. 

21 άποδδντι ές 

24 (δ*) ένΟεις ΗβίικΙ. 
23 ώνόμασεν {μ. Ηοίικ]. 
4ο 2ωτα άποδως 
3β Δδξα μέν ^τοι 8(βρΗ. 
4ο έπ\ πάν πρ. 5(6ρΗ 

46 κα\ ου Ιβουλ. ΟκΙ. 
7 χα\ [τα] χάλλ. ΟκΙ. 
9 περ\ ου νυν δ 

1 5 δν, ου μάσμα ΒαΙΙιη. 
2θ κα\ [τδ] άναγκ. ΟκΙ. 

25 [οΤς οδπω ίτερα Οπδκειται,] 

33 Ε? μέν γλρ Ηβίπ(1. 

1 6 τούτων καιτοΓς ΟκΙ. 
19 εΓτε (κα\) μη 5(6ρΙι. 

47 (ο^) βάρβαροι ; ΗβίικΙ. 

28 τδ τρέχειν ΟκΙ. 
3 1 Ιώρα -γίρ ΗβίηιΙ. Ιγνω γ3(ρ Ηβα^ίΙ. ρΐΌ Κό- 

μενγλρ 
47 (τοΰτο) το δλ. ΟκΙ. 
52 τδ Ινδό ν κα\ το ΟκΙ. ρΓο τά ?. χ. τα 

22 [μεγίστοις] μέγιστο ν 8ΐαΗΒ. 
4 [κα\] τοΰτο φ. ΟκΙ. ΒϋΙάί. 

1 5 [τά ζωα,] οΐ 

27 τι (άρ*) αύτω ΟκΙ. 

29 δοκεΓν (μέν) κ. 

3ι ήν τοϋίνομα δηλοΓ. Ηβίηίΐ. — ή τοΰνομα δΓ,- 

λουσα. 
2 διαλλαγώμεν — διαλλα/Οώμεν 

21 κα\ [το] δμ. ΟκΙ. 

26 ζωγραφήμασι κ. τ. δν. ΟκΙ. — ζωοις κ. 

23 [δ] νομοθέτης ΟκΙ. Β€ΐϋς. Αΐ ιιΙ>κ|α6 

βοΓ'ιΒβηίΙυπι νίιΙεΙαΓ δνοματοΟέτης 
4 1 [οιδν εστίν δ εικάζει,] 

22 καλώς (μέν), €ί)ά, ΠείιΐίΙ. 
7 τω δμοιώματι ρπ> το δμ. 

34 τδ(τε)^ΟκΙ. 
2θ [τούτο δ* Ιστ\ προστ5κουσιν,] — ΪΙ. που. 

— ή άμφδτερα 

— τλ δέ μη 

— κεκλησΟαι άτυδ 

— άποδιδδντι ες 

— ώνδμασαν ίμ. 

— ί. άποδιδως 

— Δ. δη ήτοι 

— έπ\ το πρ. 

— και δ έβουλ. 

— 7ϋερ\ δ νυν δ 

— δνδμιασμα . Εί μ^ν γ* 
— αύτων και τοΓς — τω τραχει τ. δν 46 ακολουθεί τοΓς 8(6ρΗ. 
23 [σημαίνει]. 

36 Ούτοι δή Ηβιηά. 

47 οδν άλλου Ιτι ΟκΙ. 
5ο άλλοΓον ίτερον ΗβακΙ. 

4 [ή]μά6ησις 
25 [οδτως], ή ΟκΙ. 
35 ίχη,ίνγ'ΟκΙ. — άχολουΟοΓ τοΓς 

— Οδτω δη 

■— άλλου ου ν έτι 

— άλλο δν ίτιρον — ίσχει,εν XVIII ΙΝϋΕΧ ΕΜΕΝΒΑΤΙΟΝϋΜ. ΟΟΙΙΟΙΑδ. ρ. 

3'26, 3-27, 3'28, 
3•Α9, 1.. ΡΓΟ 33ϋ, 
33ι. 
332 

333, 

335, 
33ί), 

337, 
338, 

339, 
34ο, 

34ι, 
34α, 

343, 

344, 

345, 

3.νί, 3 [χα\ υστεροΰμεν]; 0)13. 

4 [αορτής] 

3ο ϊποχρινεΓσΟαιΓοίΙ. — άποχρίνεσθαι 

Ίΐ ή (το) διαλ. δΟΓίΒ. 

26 ήρώτα ΟκΙ.ΒοΚΙί. — Ιρωτα 

3ο κα\ νυν [ουν] οδτως Οθ(1. 5€πΐ3. 

3•2 τε/ νης ; — «/.νης. 

17 [εΤναι] φρονεΓν 

17 [γνώσις] δσα Ββΐίΐί. 

19 (τις) τί) π Ηβίικί. δοπΗ. 

35 (τί) 2στι Ηοίπά. 

35 περί ο 

44 [ώςφησιν σχολίου] 

Ι [υγίεια]; τί 

23 αύτοΰ; 

24 και [το] περ. ΟοοΙ. 
42 ελν (κα•)δλ. Οοά. 

11 ίη ]υ(1ί€ϋ$ ίοήδ. 

12 απΰ&ιη, ίΰήΰ. 
5ο Ικ (της) τών δτΙΐΒΒί. 
26 ί{χαΟέ (τις) π. €ο<1. Ββΐϋι. 
28 ουδέ τούτου Οοά, ΒοΙ^Ιί. 
48 τρ(<ϊλλ7ΐ)(1γ. 

5 1 [εκ των πόλεων] 

8 φιλονεικοΰντες 

9 ζητοΰντες 
21 άλτ,Οές λέγοιιιιδίορίι. 

23 των (ά)Λων) [Εη[χιουργων] ; Οοά, 5α*ίΙ). 
ι3 ({ΐή καλώς) /.ρήται [τε} κα\ ΟχΙ. Βθΐίΐί. 

25 τ( [σοι δοκεΓή ^. ε7ναι}; — 
5ο δ Γοργ. Οο<1. 

24 (έγώ) καλώ. ΟκΙ. ΒβΚΙί. 

25 δ [εγώ] λ. €οά. 

45 (κα\) την [χέν Οοά. 

46 27:\ ( τω) σ. Οοά, 
25 κα\ ΙσΟήσει Οογ. 
29 άκολουΟι^σειας ΒίορΗ. 
43 Ιφύρετο [Ιν τω αύτω], 

4 [τφεσβύτης γενόμενος] ; ΟκΙ. Βέίάί. 
ιη [τά] έρωτ. βθ(1. — 

32 δοκη βέλτ. — δόξτ, 3έλτ. 

38 (συ) [ΐεγα €ο(1. 

52 [τούτου πρόσΟεν] ; αριιά Βοΐϋί. Γ|αί8? 
1 3 [οδ Ενεκα πίνουσιν]. — περ\ ου — αυτού. &Ι1 — ου τούτου — φιλονεικοΰντας 

— ζητοΰντας 

— άλ. λέγω — ην Γοργ. — κα\ αίσΟίΙσει 

— άκολουΟιίσαις 5 ίΤναι αυτώ βοιΙ. — εΤναι αύτ© 

1 3 Ιν (τ?|) πύλει 

5 χα\ (άΐ) τρι. δίαΙΙΙ). 

35 /,θές κα\ Οοϋ. — Ιχθές κα\ 

2σ δτ£, (τλ) [χεγ. 

3 1 ουδέν γέ σοι δΟΓίΙ). — ουδέ γέ σοι 

1 ουδέν (αν) υΤ^ιαι 

8 (κα\) τυγχάνει Οοιί. ΗοίηιΙ. 

12 αύτ/χα [πρώτον,] 

33 (γ ε) το άδικ. 

(> δυεΓν γλρ ΟοιΙ. — δυοΤν γλρ 

4ο ν.χ/.ύν (τε) κα\(]οιΙ. Ρ. Ι.. 

347» ^ (''•*0 '^<> αίσχρον ΓλμΙ. 

— ΐίϊ (ή άίχφοτέροις) υπιρβ. 

— 35 (το) μάλλον €οί1 . 

— — 1^^] χ«χ^^ **^ ["^^1 

— 36 αίσχρδν ΟκΙ. 

348, 25 δή ώμολογη{ΐένων Οοά. 

349» 9 ώμολογεΓτο ήμΓν. 

— ΙΟ Ώμολογεΐτο γάρ. |ΙΓΟ — το χάχιον χα\ το 

— αΓσχιον 

— δή ομολόγου, 
μένων 

— ώμολόγηται 
ήμΓν. 

— 'Ωμολόγηται 
γάρ. 

— 1^ αμφότερα — δυοΓν Ιχ^όντοιν 

— πίδς λέγομεν 

— έπ\ τούτφ χρ. 

— ή χάχεΓνα λ. — 12 ή άμφοτέροις 

— 22 (της) ψυχής ΟκΙ. 

— 54 δυεΓν ϊ/όντοιν 
35ο, 8 εν (τη) ψυχηδίβρΗ. 
35ι, 1 3 πως λέγωμεν Οοά. 

— 32 Ιπ\ τοΰτο /ρ. 

— 38 ή 'κεΓνα λ. 

352, 21 [δτι,] όπύσ' 3ν Γ/κΙ. 

— 23 Ιν τε (γαρ) τη ΟκΙ. ΒβΙιΙ^ 

27 βουλή μασί δίβρίι. — βουλεύμβσι 

— 47 ^ναρμοστεΓν Ιΐ6α5€ΐ. — άνάρμοστον 

353, 7 ^ Τ' ^1^<>^ — ώς γε μοί 

— 52 [την του δικαίου] δοΐιΐβίβπη. 

354, 4ί* «"^"^ο^ '^Υλ*''ει ^*βρ^ — αΟτοΰ τυγχάνει 

— 53 [ω ?τι πρ. διαλ. οδτω,] 

355, 2θ έλευΟέριονδέ — ελεύθερον δέ 

— 5 1 φάναι [εΤναι] εΓτεΟκΙ. 

356, 6 (ήδη) ε»^.... (?τι) δεΤ €ο<1. ΒβΙΑ. δοπΒ 

— 3 1 μέχρι 8του 5επΒ. 

357, 36 οϋν (ούχ) οί €ο<1. ΒΛΙι 

— 4^ τοΰτ', ώ Κ. 

— 52 χατίί [τδν] ν. 

358, 49 [Περ\]Σιτ{α 

359, 4 φρονιμώτατον Ηβίηά. 

— 17 [περί] τίνων 

— 48 δτιτοΰτο λ. Οοίΐ. 
36ο, 5 Ιν τοΓς έμπροσθεν ΟοοΙ. 

•:— ι3 ο? Ιξον 

— 34 ταΰτ" ίγωγε €θ€ΐ. 
36ι, 7 [ 'ϊΐεΐϊ«»>?] Ρ^^ ^οΐ). 

— 9 (κα\) άντι €0(1. ΒβΙΛ. 

— 37 πληρώσηται, μήτε δΙερΗ. 

— 48 πληρούν χαίρ. δίερΗ. 

362, II ή (κα\) τ.'Οοά. Ββΐϋι:. 

— 35 (σοι) οδτωδΙερΗ. 

— 39 (δν) τήν Ηβίηιΐ. 

363, 12 κα\ άπύλλυσι 

— 4^ ίφησΟ* εΤναι 

364, 47 δειλο\ μύνοι λ. 

365, 5 άγαΟο\ [οΊ άγαΟο\] ΚοαίΗ. 

— 9 (^ο'^Ο χαχουςίΐοίΐ. 

— 43 ήδονάς , τάς μ. β. 

366, ηοϋ μέχρι δτεου 

— τοΰτο, Κ. 

— φρονιμώτε^ν 

— δτι οδτω λ. 

— έν τοΓςπρόσθεν 

— οίς έξον 

— ταύτα βγώ. — πληρώστϊ, μιίτ* 

— πληροΰντα χ. — κ. άπολλύει 

— ??ης ε. 

— δ. μύνον λ. 5ι δ (συ) νυν €ο<1. Ηβίικί. 
5 αΐ μεν Οοϋ. 

7 αΐ δε τ. 
3() [κατά το 4ωμα] 
4 1 ί[έπι]τ. — τας μ. β. ήδο• 

ν3ίς 

— αί μέν 

— α'ι δέ τ. 1Ν0ΕΧ ΕΜΕΝΟΑΤΙΟΝϋΜ. XIX Ρ. 


Ι.. 


ρΓΟ 


366, 


5'2 [την (λέν τ. ... του άγαΟοΰ) 
367, 


7 (ή) της ΟΙ. 


5ο [βλέ?«ων) έδόχει €οά. 
368, 


5 ωφέλιμων (Βν), δοπίϊ . 
— 


4ί4 και ((1ε\) διαιι. €(κ1. Ββΐϋι. 
369. 


5ι [λΙ] βλ. €οά. ΒώΑί. 
370, 


8 (ή) «ιτία Οοίΐ. 


— ή ποτά ή άλλ' βοηΒ. 


-ήποτλάλν 


.*. 


3ο χα\ αύτο τ. €ο<1. 


— και αύτος τ. 


— 


49 τι (τ^) ψ. ΟκΙ. 
371, 


1 4 άχΟέσομιαι 


— άχθεσΟι1«θ[ΐαι 


— 


29 [κάλλιστα] ΟοΓΛββ. 
— 


52 γε [ανάγκη]• 
372^, 


38 δ' (άθλιοι) οι Ηθίοίΐ. βοήΒ 


52 οδτε των ο?κ. Ηβίηά. 


— ουδέ τ. 0. 


— 


54 ,[τοΰέθΛοντος,]άν 
373. 


1 3 [άνω έκεΓ] έν 


49 ως, Ιάν 5εΓί1). 
374, 


2 Τνα (κα\) δ. Οο<1. Ββΐϋί. 


4 άδικι5σο|χεν Ηβίηϋ. 


— άδικήσω,αεν 

3 1 άδικο {η, αδτη 8ΓπΙ>. €ο<Ι. 


ΒοΙίΙί. — άδικοΓ 
ήαδτή 


375, 


3 1 δτι [ούχ], ε? €ο<Ι• 
376. 


43 το εκάτερον 


— τ^ ίκαστον 


377, 


Ι [τους πολίτας] Οοίΐ. 
— 


21 (V) ήρ^ν Οοά. ΒοΙϋί. 
— 


25 δήπου (5ν) Ιπιγ. 
— 


39 [ανθρώπους], ώστε Ηβίικί. 
378, 


Ι ανθρώπων τί) 


— άνΟρωπον ττ; 


— 


9 [οΐ] πολΓται δοηΐϊ. 

ΙΟ. 379, 38ο, 
38ι, 
382, 383, 384, 
385, 386, 
387, 2θ Έποίει. €οά. ΒεΙϋί. — Ναί. 

42 [Εαυτόν] (χηδέ 
46 (σοι), ή 0-3; ΟκΙ. 

4 εις [οώτΗν ,] 

— ίκιστ'[άν]έβ. Ηείηίΐ. 
1 5 [τ6ν έν ΜαραΟώνι] 
27 (πολλούς), και ιώ^. Οοίΐ. 
II δτι [το] χ. Οοίΐ. ΒβΙιΙι. 
1 8 σοάς [αυτούς] ΒβΙίΙι. 

5 [τ^] βραδυτητι Οοά. 
21 ει (6) ευ Ηείικί. 

24 [την] θεραπείαν £€)ά, 

17 ...νίος — Πόσον ΟκΙ. δοήΒ. — ..•νως, δπόσον 

26 με ή (τους) ν . 

35 γ* [έν] αύτω Ηβίηιΐ. 

38 γάρ τις (ή)* β. 

29 τλ Εαυτών Οοϋ. — τά αύτων 

6 ει παχύ, πα/ υς — ιΐ παχύς, πα- 

χύς 

— [κα\ αποθανόντος] , και 

27 εκάστη ή πρ. ΟκΙ. — έχάστω ή πρ. 
37 [τοΓς] άλλοις βριιά 8ϋίιΙ. 

Ι ει να ι [τους] Οοό, 

— [των παραδειγμάίων] Ηείικί. 
3 [γεγονότας]• οδτοι 

24 6 [σος] λόγος ΟκΙ. Ββΐιΐί. δοηΙ). Ρ. Ι.. 

388. 7 

389. '7 

390, 54 

391, 3 

— 4 

39», Ι 6 

— 3ι 

— 32 

2 

ι6 

— 35 
395, 19 

— 35 
6 

Α3 
397» 17 394, 396, ΡΓΟ πως |τι] 81&11Β. 

[ώς όριιλοΟσι], ΟοΒ. 

έροέφασιν €ο€ΐ. 

Ιρ/ορια! γΙ σοι 0)ΐ1. 

άποφανούριενος 

(χα() ριοι5(6ρέι. 

[Οπ^ φόβου] κα\ 

εΤναι [τότε] ΟκΙ. ΒβΙΛ 

(δή) που Α ΟκΙ. 

οΟτοιΊ οι 

κα\ πραγριάτων €οά, Βθ1ϋ(. — πρ. κα\ 

γάρ αύτον €βά^ ΒΜί, 8€ηΙ). 

γεφής, — γε?φης, 

οΓ άνδρι ΟκΙ. ΒβΙΛ. — οΓα άνδρ\ 

Οφ' 0(χων ΟκΙ. Ββυ^. — Οπί) Ομων 

Οφ' ήμων ΟκΙ. ΒβΙάί. — Οπί) ή(Αων — άρχομαι γέ σοι 

— αποφαινόμενος — ούτοι οΐ Ρ.ΗΙΙ,ΕΒϋδ, 398, 

399, 
4οο, 

4οι, 

4θ2, 4ο4, 
4ο5, 

4ο6, 4ο7, 
4ο8, 

4ο9, 
4 ΙΟ, 4ιι, 

4ΐ2, 
4ι3, 4ι4, 4ι5, — παρ' ήμΓν — τάχ' ανιόντες 

— δπως ά έγώ 

— δέ με ήδη 

— ο]1ν μεταλάβ. 2 παρ' ήμων €οΚ). 
48 [έξης], ώ Σ. 
42 τίνα [συγχωρήσεσθαι] 0)1>. 

3 τάχ' άν ίόντες ΟκΙ. 

27 δπως άγω ΟκΙ. 
2 [τί>] μή δ. 

54 δ' έμέ ήδη 

1 4 ο^ν καταλάβωμεν 5ΐ6ρΗ. 

28 [πάλιν] κα\ ΟκΙ. 
35 μέν (ήμΓν)5ΐ^Η. 
5 1 [^ηΟέν] λύει 

3ο (συ, ω) Πρωτ. Οοά. βοηΐ). 
42 ε? [ή] χαίρεις ΟοίΙ. 
8 δέ (μή) μετέχ. ΟκΙ. 
17 ή 'χείνων ΟκΙ. — ή εκείνων 

24 [φυτοΓς κα\ ζψοις] 
35 πέμπτον [β(ον]. &ρα<1$1&ΙΙ1ι. ςαίβΡ 

29 κα\ πάνθ' δσα τοιαύτα — ^χα\ δσα τοιαΰθ' άπαντα 
39 άν δοχοΰμεν • — άν δοκοΓμεν 
3 1 πέρας (δ^) ουδέν Β&άΒ. 5θπΙ>. 33 ?φησ0' αυτήν 
22 άρα [μή]πλ.Οκ1.Β€]ϋ(:. 
28 άν(Γσως)κα\δΐβρΗ. 
$7 μικτον εκείνο 
39 λέγοιτ* άν. 
ΐ9δέ[ε?]β. 

3ο νυν [δή] λ. ΟκΙ. ΒβΙςλ. 
24 Αέγε , τ^ ποΓον ; 
4 έσιι γένους του ΟκΙ. Β€]ϋ(:. — φης αυτήν — μικτός ΙκεΓνος 

— γίγνοιτ'άν. 

— δ'6?ρ. 

— Αέγε τΐ ποίον. 

— έ. γενούστης 5ι [κα\λύσις] &ραά8ΐ&111). φΐίβΡ 
29 διαΟηρευΟήναι δίβρΗ. — διαπορευΟήναι 

37 μήτε [τι] λυπ. 

39 ήμΓν ή τ. €οά. — ήμων ή τ. 

44 [,εΠ βούλεΐδίε δοίΒ. ηοο ,[&?] β. 
5 1 ούτος άν — οδτως άν 

54 (τους)•0. 0)ά. Ββΐϋι. 
3 έπισκεψόμεθαΟο€ΐ. — έπισχεψίόμεΟα 

5ο την (της) ψ. Οθ(Ι. XX 

Γ. 

Ηΐ7• 
/|ΐ8, /|2Ι, 422, 

4^3, 
4ίΐ4. 4ί»5, ΙΝΟΕΧ ΕΜΕΝΟΑΤΙΟΝυΜ. 42ίϊ, 
4ν. 

4ίϊ8, 

4^9» 
43ο, 48 χα\(τ^,ν)έ;:ιΟ.€ο(1. 
8 (ών) γενομένων [,ών] π. Οιοά. 

47 [»?^ιν] οδτ' &ραά 5(&111). φΐίβΡ 

1 4 ΕΪληφε ; 8(6ρΗ. — ί^ηχε ; 

αο βπερ Ιατί)ν — ίπερ Ιστ\ 

4 1 ΐατά ψευδοδς — μετά ψεύδους 

48 (ΐετλ |τοΰ]ψει»δοΰς Οοίΐ. — μετ^ί του ψεύ- 

δους 
8ο α^ (τ^) πολύ βρα(} 5ΐ3Η1)., &η ΙΙβίηά.Ρ 

5 (γ') ε?ναι €οϋ. 8ΐβρ1ι. 
— Πάν («ν οϋν τ. ΒαϋΗ. δοήΐ^. — Πάνυ(ΐ1ν οι^ντ. 

7 πονηρλς άν ΒοηΒ. — τ^νηράς , 4ν 

^ο ολίγον [έν τοί'ς] 
38 ΠοΓα δή κβ\π. ςαίδΡ Β^Ιϋί. ? — Πτ) δη κ«\ π. 54 δέ γ* αύται 8ΐ6ρΙι. 
37 χάτω ^εΓν 

Ι γ^ \ε(νως $ΐ6ρ)ι. 
δα αΤγ'έμο\δ. 
19 [Ιν ταΓς νύ<ιοις] 
— ή περ\ (τους) 8(6ρΗ. 

21 7ΓΓα(σαΐ[χεν Οκΐ. 

22 περ\ (τους) Ογ. 

25 προγίγν. €οά. ΒβΙΛ. 

26 *Αρ* οΖ^ οδ)τ\ οί 8(6ρΗ. 
3 λέγο(Αεν αυτ3^ς δίβρΗ. 

29 δυσαπαλλαξ(ας — δέ γε αύται 

— χάτω ^εΓ 

— ή ίχείνως 

— αϊγέριδ. — 7ΓΓα{9ω(χεν 

— προσγίγν. 

— λλλ' ούχ οΐ 

— έλίγο{Λεν α. 

— δυσαπαλλαχ- 
τ(ας 

3ο τί) νυν [δή] λ. Οοίΐ. ΒβΙϋί. 
33 ΑέγωδήΟκΙ. — Αέγε δή 

37 ττ) χνήσει Ηεαβίΐ. — ττ( χινήσει 

4ι τι των.... ήδοναΓς ξυγκ. Οοϋ. — τλς των.... 

ήδον3(ς ξυγχ. 
52 λέγειν γε, δίβρΗ. δοτίΐί. 

9 χα\ έντος 8εηΙ)., ηοη (χα\) Ιντος 
12 ίέναι, (χα\) ταΰτ' βοΗΒ. €οά. 
20 Ποίαν φιζς; — Ποία φι{ς; 

28 [τοΓς Ου|ΐοΓς χα\ ταΓς δργαΓς τΐ)] 

9 γε προς [τω λέγειν]. 
23 Ιστι (και) ψεύδους 8ΐ6ρΗ. — 2στ\ ψευδούς 
28 ουν τέ|Λ.νω[λεν 5ΐρρΥι. — ο^^ν τέ|Λ.νο{λεν 

37 [και Ι/θρους] €θ€ΐ. 
45 δύναριιν λαβε ΟχΙ. — λαβέδύναμιν 

9 τον τοΰτ* άζ. Οοά. Βοΐϋς. — τδν ταΰτ* ίπ. 
ι5 τούτω Ιν τούτοις Β&άΗ. 5επΒ. — τοΰτ' έν 

τούτοις 

7 [καΟαράς λυπών] ςιιίδ ? 
39 του (ΐαΟήζχατος δΙορΗ. — του παθ7!(ΐΑτος 

5*3 [αυ], κα\ €θί1. 

ι8 [ει] βούλει 0. γένος; — εί β. 0. γένος. 

22 άλλου μηδενός ΒβάΗ. κηΒ. — άλλη μηδενός 
5 1 εΤναι. ΠΡϋ. Το τρίτον έτέρως λέγε σ. δοηΐ). 
— εΤναι τί) τρίτον Ιτέρω. ΠΡϋ. Αέγε σ. 

— έτιανερωτας 

με; 

— μοι, ιεότερα 43 1 , 1 3 έπανερωτώης με ; 

— ι4 μοι, πότερον Οοά. 

— . ι6 πλοΤα [ίνεκα] €ο<1. 

— 5 1 ήν [δυνατόν] ςιιίδ ? 

432, ΙΟ Ίοσουτον διαφ. 5ΐ€ρΗ. 

— 24 ίττον ίν. ΟκΙ. δίβρΗ. Ρ. Ι.. 

433, 2 

— 4ο 

434, 2 

ίο 

— 28 

435 , 42 

436, 48 

437, ι6 

— 54 

438, 24 

439, 4 

— 25 
3 
6 

ι6 

27 

3ο ΡΓΟ 44ο, — τοσούτω δια φ 

— ίίττόν ΙτΓΐ 44ίϊ, 
443, 444. 
44β, 

447» 
448, 449» 

45ο, 
45ι, 
452, 
453, 

454. 
455, 

456, 457. 
458. 459, 

46ο, 
4ί•»ι, [τέ/νας], Ας^πΙι. 
(τδ) περί τ. ΟκΙ. 
κεκοινωνημέναι. ΟκΙ. δίβρΗ. — χιχοινβ^μέ- 

ναι 
και [το] χατ3ι ΒβάΗ. 5€πΐ3. 
δή εζητουμεν. — δή ζητοΰμεν 

τοΰτο όρΟώς τεΟέν ?/ . ΟκΙ. — τούτω όρΟ&ς 
τεθέντ' Ιχ. (α1>8€ϋηι) 
— Αέγε τίνα. • Αέγε (δή), τίνα; ΟκΙ 

κα\ [τοΓς] κ. €ο<1. 

λέγωμεν ; κα\ 8(ερΗ. 

παρέ/ουσι, τάς 

[τω] νωΟκΙ. 8(6ρΙι. 

[άν] των έν ΟκΙ. 

['ί^ρ' ουν] Φρόνησιν 

έσύμενον. 

τοιαύτα /ρή 8ΐθρΗ. ΟκΙ. 

μάλλον [ή] της βίο βοηΐ^. 

αύτ Ίπιστήμας] βραά 8ΐ&111ι. £|υί8? — λέγομιν; χα\ 

— Ιχουσι,τλς — έσόμ(νον ; 

— Ϊ^Ρ^ τοιβυτβ ΜΕΝΟ. 

4 προτού μέν 

Ι είπε και μή 
35 χα\ ιΐ π. 
38 τον άποχρινόμενον ΟκΙ. — προ του μέν 

— εΤπον χβ\ μ^^ 

— χ3ν ΐ( π. 

— τον άποχρινά - 
μενον. 

— τ' εΤναι 

— α^ εΟρήχαμιν 48 γ' εΤναι λΥοΙΓ. 
47 αν ανευρίσκαμε ν 8ΐηιν. 
17 τλ Ιν (ταΓς) γ. ΟκΙ. ΒβΙίΙι. 
45 [,^φη Πίνδαρος]. 

22 ώριστε ΟκΙ. ΒΜ,. — ώ άριστε 

2 βούλεται τλ κ. 8(ορΗ. — βούλεσΟαι τλ χ. 

26 (ΣΩΟ Άλλλ κ. ; (ΜΕΝ.) Π. 

27 (ΣΩ.)ΛεΓ 

52 [ΜΕΝ ] τί οϊν...; [ΣΟ], δτι ΗβιΐδίΙ. 

5 ε? μετλ μ. Ρίο. — ή μετά μ. 
32 [, ναρκαν], άλ. 

17 τε κα\ (των) ί. ΟοιΙ. ΒβΙίΙ. 
24 τι[ή1δ\ςΟοίΙ.Β<ϊ1Λ. 
8 Τέτταρα γλρ τ. — Τεττ^ρων γ. τ. 

19 (ή)Ιχγων. \νοΙΓ. 

44 [ί^ερ^ "Ρ. ών ούχ οΤδε] δΰΐιΐβίβηη. 

ι3 ήδη τοΰτο ΟοίΙ. 8(&111>. — ήδει τούτο 
ι6 (ή) χα\ δν €ο<Ι. ΒοΙςΙί. 
24 ( μή) τοιουδε ΟκΙ. 

45 Ταύτα δέ τ. Βααιη. — Ταύτλ δή τ. 

3 ει μή ι. ΗείικΙ. — ή μή 2• 
22 [τότε μέν.... βλαβερά εΤναι,] 

38 (αγαθοί (αγαθοί). €οά. 

2θ [άν]. *Ανυτος Ιιοι• 8ΐΓΐιν. — άν. αύτος 

6 Ιξεστί σοι ΟκΙ. ΒβΙΟί. — ?ξ. σι 
34 τε, οςΗβίηίΙ. — γε, δς 

39 [τά ίμάτιά τε κα\ υποδ7{ματα] 

49 μέν πρύτεροι ΟκΙ. Ββΐιί^. — μέν πρότερον 
ΐ8 ζητοΰμεν, τίνες — 2ζητοΰμ£ν, τ. 
47 "^ων προτέρων ΟκΙ. — των πρότερον 
24 τοΓς άριστον ΟκΙ. ΒοΙίΙι. — τοΓςάρίστοις 

8 ^αόν 2στι ΒαΙΙιη. — ^διόν έστι ΙΝΟΕΧ ΕΜΕΝΟΑΤΙΟΝΟΜ. XXI ρ. ι.. ριχ) 

46 1, 19 χα^ διδαχτί)ν "ΨίοΙΐ -^ ή διδ, 

ί^βΐλ, 9 ου χυρ{ους, €οά, — συ χυρ{ως 

34 οΐ 35 [εί μή άλλου τινός,] €οά. δΟτίΒ. 

463, 49 ο^δ' *^ν ^^' — ο^δ' άνήρ 

464, Λ [,ούδ' έπίχτητα] ΟοπίΑΤ. 

— 6 σχοτηομεν το δΙ&ΙΙΙι. — έσχοποΰ[χεν τΙ> 

— II δ'οδ [διδαχτόν]; 

— 26 Ιπιγίγνεται ή Οοά, — ϊτι γίγνεται ίι 

465, ι3 εύθυς (δ) τ. Οοά. 467, 469, 
470. 471, 

47^, 473. 

475, 
478, 

479» 
48ο, 48ι, ΑίΟΙΒΙΑΒΕδ ΡΗΙΜϋδ. 

2 χα\ (λόγις €θ(1. δΐ&ΙΙΒ. — μόγις χα\ 

35 διδ ίμου Οοά. Βώί^ί, — δι' δν Ιμοΰ 

5'λ γ' Ιμο\, ώ Σ. Οοϋ. — γί μοι, ώ Σ. 

3ίΐ χα\ (τδν) άδ. Οοά. ΒυΙΙιη. — χα\ το (ϊδ. 4ο δέ γ' Ιχ. Οοιί. ΒβΙϋί. 

8 έφ' (χατέρω 
II πάνυ (τι) Οοά, Ββΐϋι:. 
3ο ή [τ6] άδ. (><1. Ββϋί. 
ι6 ώς άδιχο{η €οά. 
25 βουλτ^ΟεΓμόν. 

32 Ιαυτοΐς χα\ 

4 αύτους μη 
32 δέ (γε) χαχοΰ Οοά. 
34 έπιδείξεσθαι 
38 δπως άν εχ. δΙ&ΙΙΒ. 
51 [χαι εορτάζει] ΟοΒ. 

8 δέ γενόμενον ΟοΒ. 
20 παρασχευάζει δοΐιΐβίβηη. 
29 αι^ΙΟέλεις Οοά. 
34 έθΑεις ε?ς Ηείηά. 

Ι [τλ έχεΓσε τετραμμε'να] 
1 6 δνομα ?/^ειν ίχαστον — δ' Ιχ. 

— έφ' Ιχάστω — ώς άδιχοΤ 

— βουληΟείη- 
μεν 

-ι. ή 

— αύτδς μη 

— άποδε(ξασΟαι 

— δπότε έχ. 

—»- δέ γενομένων 

— παρασχευάζων 

— λΙ έθέλοίς 

— εΟελιΙσεις ε?ς 

— δνόματ' Ιχειν 
εχάστους 482, 
483. 484, 28 [νυν επιχειρεί] ΒαΙΙηο 

7 ή [Περιχλής] δ 
36 Ιγγίγνηται προς — γίγνηται προς 

54 τε ( εΤναι) Οοά. 

[λέγειν] χαι δΰΗΙοίβηη. 
19 ταύττ, {εΖ) ο?χ. Ηβαδίΐ. 

— 27 τούτων, ων οΐ 5θτί1). 

485,6 βΐ 7 (ΣΟ. Κα\ ίμάτια.. — ΑΑ. Ναί. ) βχ δίοΒ. 

— 17 [Βελτίοΰς δέ πόδας] Ούχ 

— 32 ΙπιμεληΟεΓμεν — έπιμεληΟείη- 

μεν 

— 4 1 ^άδιον (δν) τ. 

487, 39 ψυχ.ης[έρ5]. 

— 46 χαι μηδ' όοά, — : χα\ μή 

488, 38 Έννοωμεν δΟΓίΙ). — Έννο&μεν 

— 39 δρωμεν δΟΓίΒ. — δρέμεν 

— 42 Ινεστί (τι) των λΥοΙί. — ?ν Ιστι των 

489, 6 [σοφία,] χα\ Ηβυδίΐ. 

— 12 [Οεόν τε χα\ φρόνησιν,] §(ιι11Β. ίδοο. ΟΙγηηρ. 

— 27 άλλους δέ τλ αρυιΐ δίοΙί. — άλλ' ουδέ τλ 
' — 3ι άν άγνοοίη — άν άγνοοΓ 

— 35 Ουδέ μην — 05 μην ΑΙΧ:ΐΒΙΑΒΕ8 ΒΕΟυΝΟϋδ. 49*» 
493, 
494, 49^, 

496» 
49»* 
499» 
5οο, 

5θ2, 5ο3, 

5ο4, 
5ο5, 
5ο6, 
5θ7, 

5ο8, 5θ9, 
5ιο, 
5ιι, 5ΐ2, 

5ι3, 
5ι5, 5ΐ7, 
5ι8, 
5ΐ9, 

520, 
521, 522, 

523, 
524, 526, 23 Ιρά (γ') υπ. Ουά. 
ιΒ ταυτ» ϊ/η Οοά. 

10 ή γάρ [οδ] ; βεήΒ. 

11 ωμολόγητο Οο(1. 
43 [σεΐ οδτ' ΒβΙίΚ. 

47 τι πράξοντες (>κ1. 
3 είδομεν Ρίο. 

28 οδθ' ετέρων ΒοΙϋι. 
1 3 σαυτοΰ μητ. €ιοά, 

11 τυγχάνει χρατ. ΟκΙ. 

48 [τά] ά'χα9^ 

12 ήχουσα [των] πρ. Οοά, 

*Ι7 (σλ) στέφη ΒαΙΙηι. βχ Εατίρ. ρΓΟ ταβτ* ϊχει 

— έ>μολόγηται 

— τι πράξαντες 

— ο!δαμεν 

— ούδ' Ι. 

— έαυτοΰ μητ. 

— τυγχάντ^ χρατ. 0ΗΑΒΜΙΟΕ8. 

3 άσμενος 9{α — 

33 οΟτοι\ γλρ — 

19 ίν (δή) μ. ΟκΙ. ΒβΙΛ. 
47 Η^ (οί) ί. ΗβίπίΙ. 
17 [σίϋφροσ. τ. χ. Ογιείας] Ηβαβίΐ 
5ο χάλλιον έν γρ. δίβρΗ. — 4 [μίγις] τε χα\ δΙαΙΙΒ. 
II εδμαΟία Οοά. 
4 1 [χόσμιος] του Ηβίικί. 
ι8 [δν] εΓη ΒβΙΛ. 
47 (ο^) χαλεΓς ΟκΙ. δίβρίι. 
27 Γσ. χοΑ. σε ΟκΙ. δίβρΙι. 
49 [*^€] τοΠτ' άν. 
5ι [,δτι] μή 

9 ώς Ιμο\ δοχεΓ 
5ο άλλαι άλλγ[λαις Ή&ηά, 
II [στατιχι)] • ?τ. Ηβίηίΐ. 
ι6 φ διαφέρει. Ηβίοά. 

11 [άν] μή ποτ' δίαΙΙΒ. 
ι8 πάντα [αδ] τ^ 

19 (άν) παράσχοι Ηείηά. 

23 [πλην επιστ^ίμηςίδοΜβίβπη. 

36 [άποδεϊξα( σε] Ηβίικί. 

49 (είς) α^θις 

32 [χα\] οί την δίαΙΙΒ. 

12 [είδίναι] , χα\ Η6ίη(1. 
53 (άν) ποιοίη 

44 μέν [ουν| ούχ 
3 δσημέραι 
6 μη άπολείπτ) Βεΐίΐί. 

ΙΑ€ΗΕ8. 

12 οδν [τοΰτο], ΟκΙ. 

35 τΰν ξυμμ. ΟκΙ. 

36 τάλλα δπόσου ΟκΙ. Ββϋι. 
6 %1 (οι) άλλοι ΟκΙ. ΒβΙά.. 

49 πλεονεχτοίη. ΟκΙ. 
52 (γε)χα\Οκ}, 

Ι [Ιν τζ άληθείαΐ 
27 οΓοιιο (δεΓν) άδτδ δίβρΗ. ασμένως ?{α 
ούτοι γλρ χάλλιστον έν - εύμάΟε — σι Γσ. χωλ. — ώς μοι δ. 

— άλλαι άλλαις 

— 8τω δ. • δσαι ήμέραι 
- μή άπολίπτ} — τδιν συμμ. 

— τάλλα δπόσα 

• — πλεονεχχοΓ 

— οίκη 
XXII 


Ι.. 
ΙΝΟΕΧ ΕΜΙ 

ΡΓΟ 


ΕίνΟΑ' 

Ρ. 


ΓΙΟΝϋΜ. 
Ι.. 


ρΐΌ 


5'ΐ6, 


28 


(ή) οίος 5ΐβμΗ. 
55Γ>, 


24 άξιοΰν κερδ. δί*ΙιΙ(•ί(ηΊΐι. 


— άξιον χερδ. 


— 


4ο &τπερ ?τι Ηβίικί. 


— ώσπεο έπι 

— ή Ιχείνω 


— 


28 ε?πέ. άρ' ΒακΙίΗ. 


— εΓπερ 


— 


5ο 


ή 'χείνω δΙβρΗ. 


558, 


19 έπεδειξατο ΟοίΙ. δίβρΗ. 


— άπεδ. 


— 


5ι 


τυγχάνοι ΒοΙιΚ. 


— τυγ/άνει 


— 


25 άει περ\ αΟτδν (Μ. 


— περ\ αώτόν άύ 


5•.7. 


5ο 


4ιϊ•ίτα [ΐ-ΐν ί^ϊκΓ 


— Τοίίτο {χέν 


— 


27 (δντων) αύτων 
5.8, 


3 


((.ΐ) ίώτζ, Εν\ίλ. 
ί^9. 


24 [μέντοι] τρόπον ^ο^I. 


— 


πρώτον άγ. 


— πρώτοι άγ. 


5Γ,ο, 


4 ή (δ) το δίορΗ. 
δ^ίί, 


22 


[?τι] ε?. €οά. 
5Γ>ι, 


26 (αύτδς) εΤπες Οο<1. ΒβΙΟί. 
5]υ, 


4 [ού] αύτ^ ςυίκΡ 


53ι, 


11 


(ή) άχοήν ή 6. 8!ρρΗ. 


ΜΕΝΕΧ 
— 


20 


τίν (δν) τρ. ΒοΙΙι. 


— 


44 


του σέ άπ• 


— το σέ άπ. 


5Γ)2, 


12 μελλοι α'ιρ. Βοΐίΐι. 


— (χελλει αίρ. 


532, 


5ι 


(εν) οΤς νυν 
— 


4ο πλεΓον ή 


— πλείω ή 


535, 


ΙΟ 


[τις] Ζν. ^οί1. 
564, 


1 5 (ουν) (χοιΟοιΙ. 
537, 


52 


[δπτϊ γενϊ{σίται] , χα\ 
— 


49 υποβαλομένη ΑδΙ. 


— Οποβαλλομένη 


538. 


21 


[χα\ πάντως Ι/6ντων] 
— 


5ο τωγενοριένω δίρρίι. 


— τω γενν^•>μ^ν<•ι 


— 


^9 


{ΐετατ{Οεααι ΟκΙ. δίορίι. 


— {χετατίθεσΟαι 


566, 


1 5 [λόγω], δτεΟ. Λ. ΙΠι^Ιι 
539, 


3 


προς σαυτ^ν βλέπων 


— προς αυτόν 
βλέπειν 


"^ 


33 6ύδοχΐ[ΐώτατοι 


— εύδοχιρυτά- 
τοις 


" 


ι4 


ε? γλρ χ(1{χοι Οκΐ. ΒβΙΙί. 
ίΥδΙδ. 


— ει δέ χάμοι 


568, 
569. 


5 χαταλιπόντες δίρρίι. 
— [Βοιωτούς] ο?ς Βοΐίΐί. 
36 χα\ (τά) τ. Ι^μϊγ». 


— χαταλείποντις 


54ο, 


7 


δή [πορεύει] χβ\ 
570, 


3 σφας αύτ^ϊυς ί^^1!ρί1, 
— 


9 


ού παραβαλεΓς; 


— ού παραβάλλεις 


571. 


2θ γης τελίυΐτίταντϊ]. 
— 


21 


Λίιτ^ιϋ ι^ρΐτί^ον 


— Αύτου πρώτον 


— 


4 1 χαλδν Οησαυρδν Ι.κ3€Γ». 


— χαλδς Οησαυ- 


— 


35 


ήΐλΓν γουν 


— ή'χων γουν 


9^ 


541, 


53 


ε,απί[;ιπλανται ΟκΙ. 


— ί[χπίπλανται 


— 


42 μεγαλοπρεπή ΙχΜϊΓδ. 


— μεγαλοτφεπϊίς 


54•^, 


2 


σο'. δοχεΓΟοίΙ. 


— σοι δοχοΓ 


— 


46 (δή) {^;^3ί .Μι^μίι. 
— 


7 


ποιι^σεις ΟκΙ. 


— ποιιίστ,ς 


5;,, 


1 7 [άνΟρώποις] 
— 


8 


?γωγ' άνδρα ΟχΙ. 


— Ιγώ άνδρα 


— 


42 παρεχελευό|λεΟ' δν ΟκΙ. 


ί>(α11Ι). — παραχ£- 


— 


5ι ( 


5ετό (ί) χ. 
λευοίμεΟ' άν 


343, 


37 [έψεν];Τίδαί;ακΙ. Βο^ί 


.— Τίδέ; 


573.. 


8 άνδρας τελέσωσιν Ι>οΙκκ:1ί. 


— άνδρδς τΑος 


544, 


4 


γ ε [διαχωλύει] 
Γωσιν 


— 


38 


έσπερ τω ΟχΙ. 


— ώσπερ τω 


— 


1 6 Ιχάστοι [?δια] ΒίίΙ,Ιι. 
— 


47 


[ΙμβαλεΓν] εις 


5.',5, 


ιί>• 


περί ταύτα 


— περ\ αυτά 
ρουτιοϋδ. 
5/,β. 


0.8 «ξαί^χην (αν) 

48 οί (χέν οΓϋνται Ηοιίϋά. 


— ο?ό{χενοι οΓον- 


574, 


8 Οέντος της ΗβίηιΙ. 
24 διαναπαυίϊμίνω 


— Οέντες της 

— άναπβ^υομ^ν^ο 


5.',8, 


5ι 

52 

4 


Πότερος οδν — 'ϋπότερος ουν 
ΙστΚ δφ. —Ιστίν ;&(;>. 
σχοποΰντας (δΙβΙΙΙ).) [τά] (ΗβίιιιΙ.) — σχο- 


575, 
57β, 
577. 


42 δή Ιαχο^τίίΜμεΟα 

32 τούτοι ν τοΓν 

5 1 προς 7;ολλά χα\ [χεγάλα 


— δή διεαχοπ. 

— ταύταιν τ»Γν 

— προς μεγάλ» 
χ. ΤΓολλά 


549, 
55ο, 


3ο γ' (άν) που ΒβΙϋί. 
48 τί τω [φίλω] Οογπ&γ. 
38 γεγονός ?τι 83ΐνίη. 

— 3ν του άγ. Ηείαιί. 

— [οδ] ΙπιΟ. δαίν. 


τ^υντα τα 

— γεγονός εστίν 

— άντ\ του άγ. 


578. 


1 4 διαιροίτ Οοά. 
ι8 αύτ/.], ο-.ά δίΛΐΙΗ. 
24 ϊν γίγνεσθαι δίαΙΙΙϊ. 
34 [,Ιώχρατες]. ήμ. 
42 αΑλτίλοιν δΙερΗ. 


— διαιροΓ 

— έγγίγνισΟβι 

— αλλήλων 


55ι, 


45 το έπόν; Ηοίικί. 

1 4 έγνοιας ϊ/. ν»1ϋ^ΐ!η. 

5ο ίδν^. δίΛ Η<4μϊ1 


— τδ ?τι δν ; 

— άγνοιαν ?χ. 


579, 
58ο, 


5 1 ζώων Οοίΐ. 
5 [δ] χατά τ. Ηοίηϋ. 
5 άρτ« τον άρ, ^ϋΓI1 


— ζώων 

— άρτιον άρ. 


553, 


ι4 
5ι 


[έχ£Γνα], ουδέν 0οιό8γ. 
{χήν, 35ν δ' €οά. 


— μ-έντοι , ?|ν δ' 


583, 


54 δύο διαιρω[ΐεν 
3 'άμίκτου ΒοθυΚΙι. 


— δύο διαιροΟ죫 

— ού μ{χτου 


554, 


54 


υηυ7;£7ΐωχ6τες Οοά, ΒοΚΙς. 


— ΟποπεπΓωχό- 

— νομευτιχην Ηοιυα. 
25 [τδ]τέχ^νης 


— νομευτιχης 
τες. 


— 


35 (χέν έπισχεψώμεΟα δίορΗ. 


— μ. Ιπισχεψό- 


ΗΙΡΡΑΚ€Ηϋδ. 
μιΟα 


583, 


1 5 παιδίαςίτη δίορίι. 


— παιδιας ?τη 


&>(>, 


3 ΛςιωαινίΛκΙ. ΒοΙςΙι. 


— άξιώσωσιν 


584, 


43 (χεταβαλον δε 


— με :α€ άλλον δι 


— 


72 


^;χ6άλω;χεν ΟκΙ. ΒςΙΛ. 


— £κ^άλω|χεν 


586, 


25 (κα'ι) δσα (χιπιαΓ. 

ΙΝΟΕΧ ΕΜΕΝΟΑΤΙΟΝϋΜ. χχπι Ρ. 

586, 

587, 
588, 

589, 
591» 

59^» 
593, 
595, 597, 
598, 

599» 6οι, 

6θ2, Ι^. ρΓΟ 

26 προσταχΟέντα ΟοίΙ. Ββυ^. — προσταχΟέν 

54 τϋοιησώμεΟα Οκΐ. — 7Κ)ΐησό|ΑεΟα 

3ο δι{που. — που 

33 Τ^ε δή δίβρΗ. — Τί δέ δή 

9 τότε (χα\) διχ. δίβρΚ. 
1 4 πρ[α]οτέρα δΐ&ΙΙΙ). 56€. 5ΐοΙ). 
49 [δόξαν] οδπω ΟκΙ. 
22 πολιτιχ^ πραγ[ΐ.. ΑδΙ, 6ο3, 6ο4, 
6ο6, 
6θ7, 
βο8. 6θ9, 
6ιο, 

6ιι, 

6ΐ2, 

6ΐ3, 6ι4» 6ι5, 46 (των δε) περιχ. €οά, 
— [δέ] τλ («ν 
7 την (των) ίμ. 5(6ρΙι. 
2θ την [τίί] τρι{σει €(κΙ. 

11 είσι, την χ. ΟκΙ. 

12 Οωμεν ; 

ι8 τήν νΰν ζητ. δίβρΗ. 
36 τοδργον ή 'χεΓνο • δίβρΗ. — τιολιτιχήν 
τφαγιχ. — , είς την χ. 

— τιθώ(Λεν ; 

— τήν ζητ. νυν 

— το ?ργον ή 
έχεΓνο • Ι [περί] τούτων 
46 σχεδόν (τι) [χ. βδΐ Ιτι ηοη τι ίη Οοά. 

Γβοβρίΐ ΒβΙΛί, 
ι [σχυτοτο[ΐ.ιχι{], χα\ δίαΙΙΙ). 
21 τούτων [(λέγα]€ο(1. 
— δυνατόν (δν) άρ[ΐ.. 
ΙΟ XXXI. βπιΐ ροδΙ ποΓον ; 
24 [το μέν] τ. Οοϋ. 
Ι ΧΧΧΠ. Γϋίΐ αηΐβ ΝΕ. ΣΩ. Χλλλ ίΙΙαά 21 δεΓν ζητεΓν δίερΗ. 

23 εάν Ο' ε. Οοά. 

24 ^ν τε ΟκΙ. 

— [τλ] γράμρ^ττα 

— άν τ* άνευ Οοά, 
27 Ο' Ιχόντας ΟκΙ. 
35 φι{σοριεν δίβρΗ. 
2 δις (χέν ώς ΗείηιΙ. 

3 [μ.εριΐ[ΐηαΟαι]. 5ΐ&ΗΙ>. 
44 έπ\ (τοίις) τυολλ. 
34 δή τ^ δ{χαια Ββΐ^ΐς. 
1 8 [βουληθώαι], λ. δοτίΐ). 
33 δτιοΰν (λέρος 5ΐ6ρΙι. 

21 ταΰΟ' δταν Οοά. 

22 βέλτιον (δν) 

— έτερον [δν], τ. €οά. 
3ο [χα\] χαΟάπερ ΟκΙ. 

5 παρανόμως 0)<1. Βίίϋί^ 
5ο ,(δ) μετλ* β. δίβρίι. 

22 . (ΞΕ.) Τήν δΐ8ΐΙ1>. 

23 |λή [. ΞΕ. ] της δΙαΠ1>. 5α'ίΙ>. — δεΓ ζητ. 

— Ιάν τε έ, 

— Ιάν τε 

— Ιάν τ' άνευ 

— τε Ιχόντας 

— 07!αο(Λεν 

— ασμένως — τλ δίχ. δή 

— [χίρ. 6τ. 

— ταΰτα 8 τι άν — παράνομε IV 12 τάλλιίλων €οά. 
5 εστί (τι) ; ΗοΊηά. 
38 Ιγχαιρω 

46 [βαρύτερα χα\] ΟκΙ. ΒβΙίΙί. 
ι4 [πάντα] ΟκΙ. δίαΙΙΙι. 
34 άλλι{λοιν διαφ. 

46 μηδέποτ' δίβρΗ. 
48 «υστήσεται Οοά. 
21 νομίσασ' Ηβυδϋ. — τά άλλ. — Ιν χαίρω — άλλτίλοις 

διαφ. 

— μτ} ποτέ 

— συστήσηται 

— νομίσας Ρ. 


£. 


ρΐΌ 


6ι5, 


23 διανι(ματι 0)ηι&Γ. 


— διανΟι(ματι 


— 


32 εν [τα^ς] ψ. ΟκΙ. δίΑίΙύ. 
6ι6, 


37 έπ\[δέ]γεν. δίβρΗ. 
6ΐ7, 


8 ξυμτάαχέν ... φωμβν δΐ6ρ1ι. 


— ξυμπλέχειν 
φαμϊν — ι3 , [ώστ' εΤναι χοινόν, ] ΑβΙ. 
ΜΙΝ08. 6ι8, 

620, 
621, 

622, 

6ί*4, 626, 

627. 
628, 63ο, 632, 

Γ 

633, 
634, 635, 

636, 

637, 

638, 
639, 

64ο, 

64ί*, 
643, 28 άχοϋ (άχούβται ) ; δίβρΙι. 

1 3 πότερον νομ. δίβρΙι. 

19 ταύτα (τλ) σ. δίβρΗ. 

45 χα\ (αϊ) διανομα\ 

ι4 V ούχ 

19 (Ιστιν) ώς δίορίι. 

22 ή χαχηγοροΰντες ΟκΙ. 

53 διί ποτ' ΟκΙ. 

ΡΑΚΜΕΝΙΟΕδ. — πότερα νομ. — "^Αρ' ουν 

— ή χατηγορ. 

— δι{ ποτέ 22 προς (ττ!) ίππ. ΟκΙ. 
36 Ιγγυς των ΟκΙ. ΒβΙ^Ικ. — Ιγγ«ς Ιτων 

29 χα\ τούτου — χα\ τούτων 

8 δε δυεΓν ΟκΙ. — δέ δυοΓν 

2θ [εΤναι], ουδέ Ουά, 
22 αυτά (τλ) π. ΗείηίΙ. — α^ τλ 

25 άποφαίνει τά. — άποφαίνοιτά. 

5 1 έφ' έχάστω ΟκΙ. — έφ' Ιχάστου ; 

52 γ' αύτω δ(6ρ1ι. — τε αύτω 
3 μέρος [Ιχάστου] άν 

9 φανεΐται; δίβρΙι. — μαίνεται; 

21 Τί δέ δι{ ; δίβρΗ. — Τί δα\ διί ; 

35 τούτων ^ δΙβρΗ. — ^ τούτων 
25 αυτή Ιστ\ν Ηβίηά. — αδτη Ι. 

— χα\ αυτή Η6ίη(1. — χα\αΟτη 

33 φ ί λ. 

44 ^ε\ προαιρτ] δίβρΙι. — προαιρη άε( 

2θ δεΓ [γλρ] /. Οοά. 

21 ,δ Ζιίνων όκΐ. — 6 Ζιίνων 

— αυτοί [γάρ] Ισμεν. ΟκΙ. 

3 1 τούτον τδν δΙβρΗ. — τούτω τον 
5 ω Ινείη ΗβίΐκΙ. — ώ άν εΓη 

17 ό' [Ιστιν] Ι. ΟκΙ. 

34 μ^ίτ' Ιτι Ηβίικί. — μιίτε τι 
4ο Ιστ\ μήΟ' Η6ίιΐ€ΐ. — ε?σ\ μιίθ' 
5ο τ' ί}ν αύτδ — τ' ίν αύτω. 
15 ταυτόν (γ') Ι. ΟκΙ. 

4ο τδ ταύτδ πεπ. δίβρΙι. — το ταύτδν πεπ 

36 διαφορότης ΗείηιΙ. — διάφορόν τι 

53 [,τοΰ] μέλλοντος Ηοίικ). 

46 [μορίου] ή τδ δν του ένδς [μορίου] ; Ρίο. 
2 Ιστι[ν δν]; Ναί. δΙβΙΙΒ. 

32 δαί ; δυεΓν €ο<1. — δαί ; δυοΓν 
39 δύο τρίς ; δοΐιΐοίοηη. — δίς τρία ; 
24 τδ δν [Ιν] π. δίβΐΐΐ). 

3ο άρ* [δν] ίν Η6ίη€ΐ. 

38 Έχοι(άν). 8οηΙ>.? 

4ι ή 'χεΓνο δίβρΙι. — ή ΙχιΓνο 

47 (ε7ναι), ούχ ΟκΙ. 

2 ταύτό (τι χα\ Ιτερον }. 'δΚβρΙι• ΧΧΙΤ ΙΝΟΕΧ ΕΜΕΝΟΑΤΙΟΝΙΙΜ. ρ. 


Ι.. 


|1Γ0 


Ρ. 


Ι.. 
ρτο 


643, 


27 (δν) «πτ. 
668, 


35 Ιχ[τηςΙ«τριχής] 
33 (οδ) άπτεται ; Ηβίηά. 
669» 


5 φίλια 
— φ(λα 


— 


$9 βτΓΓβσΟαι βύτί) 8(βρΙι. 


— δΐϋτ, οητω 


— 


«4 [προσ]ϊχοντι [τί)ν] 


νοΟν 
— 


45 [δ(ϊοιν] τρίτον δΐΕΐ1Ι>. 
— 


82 (των) περ\ 


— 


48 τ^ν άριθμι^ν (ΐια Ηβίαά. 


— των άριθ|ίων 


671, 


8 βν ποιεΓσΟαι. 
— δν Λ0ΐ6ί» 


μια 


— 


17 οδχ (ή) ΒβΙϋς. 6Χ Εαβ. 
644. 


8 2(ττ\[ν !ν], χα\ Η6ίη€ΐ. βεΗΙ) 
— 


26 τλ σχΛη 
--σχέλη τΑι 
38 (ή) Γση ΤΗοη». 
— 


48 ά7:οχτε{νειαν Οοά. 
— άχοχτκίναιεν 


646, 


44 0^^ γίγνεται. Ηβίη€ΐ. 


— ούτε γί- 


— . 


49 άφανίσειαν Οοά. 
— άφαν£σαιεν 


γνεται. 


672, 


34 αύτ^ είς Οκΐ. 
— αυτών ι2ς 


647. 


12 [χα\] τ2λλα Ηείικί. 
673, 


3 ίωςμέν 
— τίωςμέν 
1 4 [τ3λλα] του δίΑίΙΙ). 
— 


6 (οΐ) βατ. 

49 "ΡΟ'Ϊ [^νΙ»ς] δΰΗΙβίβπη. 
674• 


— βχαντα 


65ο. 


17 ουδέ το ?ν δίβΐΐΐ}. 


— οδτε το ?ν 


— 


7 [, δ τδν νυν 6λ. ποιοΰσι] 


Ο.Α. ΗΙγμ:Η. 


— 


33 [είναι]. δίΑίΙΒ. 
— 


24 7Κ)ΐι{σειν 
— ποιηααι 652, 
653, 
654, 
655, 656, 

658, 
659, 66ο, 
66ι, 
662, 663, 

664, 
665, 

666, 

667, 5ι οδδν|10κ1. —δ «ν 5 

— (λόριον δλου Οοά, ΒοΙϋί. — (λορίου δλον 
43 γιγνώσχεταίτι δοΗπιίίΙΐ. — γιγνώσχεται, τ\ 
36 (γε) μήν Οοά. 

12 μεταβαλ^ν — μεταβάλλον 

20 [τ^ βντίρ], &ρυ(1 Βεΐϋκ. 
23 του μετέχον [του] €θ€ΐ. ΒβΙΙ^. — τσύτου μετ- 

έχον τον$ 
43 διεξελΟεΓν €οά. δίβρίι. •— διελθεΓν ΟΟΝνίνΐϋΜ. 

5 ού περιμενεΓς δίερΗ. 

6 (Ό) Άπολλ. 
ι4 άρξαμένους. 
3ο ε?ς (τήν) τ. Οοά. 

32 Γοιμι. άλλλ 
— [Χριστόδημ8,]€οιΙ. ΒέΙίλ. 

33 [ίθέλειν άν] Οοΐ). 
25 ΐγωμαι €οά. 

2 [πβρ\ της σοφίας, ] Ο. Α 
ΙΟ περί (τιολλοίς) κ, 
20 λέγειν δέ Φ 
36 αξιομνημόνευτα Β€1ί^(. — ού περιμένεις 

— άρξάμενος. 

— Γω. άλλα • — Ιγώ οΤμαι 

ΗίΓ5€ίΐ. 

— άρχειν δέ Φ. 

— ίξιομνημόνευ- 
τον 668, — [εΤναι], τούτων Οο<1. 9»ηΙ>. 
5ο λέγει (δτι) &ρυ€ΐ δΙαΙΙΒ. 
5 (ή) παιδ. 
38 [Οπερ τοΰδε του λύγου] δίορίι. 

27 [εΤναι] ων 
2θ άλν (ή) έπ. δίβρίι. 
4ο (6) έν 

1 8 [φιλοσοφίας] τ3( Ββΐϋς. 
3ο διβη:ραττομένφ δίβρΗ. 

5 διαφυγεΓν 
1 3 [έ?ς χρήματα .... 
26 |τιν3ί/ή 
29 χήν [φιλο]σοφίαν 
3ο ξυμβαίνειν ^ο(1. 
33 6 μέν (τοΓς) χαρ. 
45 (τι) ί[ττον 
48 χα\ εΓ (Ιοϋ. 

28 [διΓν Ιμε] π. 
33 πάντων τών — χβΐν πάντων — διαπραττομένου 

— διάφευγε IV 
πολιτιχλς] μή — ξυμβηναι χ2ν εΡ 675, 676, 
678, 679. 
68ο, 

682, 
683, 684, 
685, 686. 

687, 
688 
689, 
690, 
691» 37 ίδ [χα\] μάλ' 

47 ΟορυβήσεσΟαι ίνιχ' ήμ. — Οορυ6ηθι{σ«α6βιι 

ίνεχα ήμ. 
ΐ8 (ϋ Οοά,) χρή με Ιπαινβίν — ώς χριΐ μ< §1- 

πιΓν 
— Ιπειτ' ΙπαινεΓν — ϊπειτ' «ΓιαΓν 

3ι 6( 32 [ταχίδν ... προσέρχεται]. ΗβυβιΙ. βορϊΒ. 
36 (!λλα πολλά — πολλά άλλα 

28 δ* άν (τις) Ιχ. ΟκΙ. δίβρίι. 
4ΐλ εροίη, Ιγώ — ΙροΓ, Ιγώ 

49 [{^ν] Οαυμ. (Μ, ΒΜί. 

33 [τάληθή λεγύμενα] 5θη1>. 

34 Ρ'] ίν τις Οοά, δΙβρΗ. βοηΐ). 
5ο εί (δ) Έρ. 

32 [χα\] ύγιαίν. €οό, ΒΛΙί. 

33 βούλομαι [χαι] πλουτεΓν Οθ(1. Ββυι. κηΙ>. 
3ο σΐί χαθηγήσω — συ διηγήσω 

4 1 (8 τι) δν Ο. Α. ΗΐΓβοΙι. 

47 (το ή 
ΙΟ [τε]χα\ζ7ί 

1 3 ποτ' Έρως Οοά. -^ ''Κρως ποτ* 

2θ [ίχανύν]. 
52, [Ιρα] 6 Ιρων ΒαβΙ. 
ι4. (?ν) τι 
26 [της ποιι{σεως] 

44 ή τάγαθύν. δίβρίι. —ή του άγαθο» 

53 έστ\ν[άε\](:;ο<Ι. ΒβΙϋς. 
32 του τάγαθον Οοϋ. Βεΐϋς. — - τοΰ άγαθοΰ 
2 γλρ (χατά) τον 26 (άε)) χαταλείπειν. 
4 1 πάντες €οΗ. 
ΙΟ (δ')αϊδΐβρΐι. 
1 8 χαν[περ\] ΑβΙ. 
2θ [χα\] Ιπιχ. 
4ο (ουδέν) ούδενύς 
5 [εάν] σμιχρίϊν ΑβΙ. 
1 3 (τί) τών) επ. 

4 1 (χαι) Ιρωτ. 

42 (ε) άγειν 

1 8 είώΟεις δίβρΗ. 
49 (ο«ν) Ιμπλησ. 

Ι τιοιβμεν; 
37 ού γάρ τοιΟοϋ. 

II [τιςάχούτ}] — έγχαταλείπειν 

— πάντας — «2ώθης 

— ποιοΰμιν ; 

— ού γάρ τι ΙΝΟΕΧ ΕΜΕΝϋΑΤΙΟΝΟΜ. Ρ. θ94, 695, 696, 
697» 698, 
^99» 

700, 70Ι, 
7θ3, 
7θ4, 7θ5, 

7θ6, 

707, 
7θ8, 

709» 
710, 

711, 

7ΙΛ, 
7ΐ3, 

7ΐ4, 
7ΐ5, χχτ ρτο 36 (ώ) Σώχρ. €οά. 
12 Ιμβραχυ 

1 8 [[χόνος] μετ^ 
25 [άν] [χοί Οοά. 
23 χοινίί Οοϋ• 

25 άνοη^^χασΟεΓριεν 
29 πάντων έχρ. Οκΐ. 
49 Γΐεγον 

26 περισχοιη5ν Ββΐϋι. 
83 θαυμάσαι 
36 νΰν [δντων], τουτ' 
39 τους (μέν) άλλους 

42 [οδτε των ν. ο. τ. παλαιών, ] 

3ο $ια6αλεΓ Οκΐ. — Βιαβάλν) 

19 δντα (χα\) χ. 

22 γενομένης Οκϊ. — γιγνομ^νης 

ΡΗΛΙΒΒϋδ. 
33 πολύ μοι €οά, — ριοι πολ\) - Ιν βραχεί — χοινή 

— άναγχασΟείημεν 

— πάντας Ιχρ. 

— ^γεν 

— παρασχοπων 

— θαυμάσια 42 [χαΟι(μενος] 
1 4 χα\ τ3( του 
1 6. γε πρότερον 
21 δε(χνυ. 

34 χαταχλινηναι 
24 &ο[τε] γε 5(6ρΙι. 

35 άπο$ημεΓν 

— ?ξω (τοΰ) τ. Οοά. 
45 χαταχείσεσΟαι Βίβρίι 
48 (5ν)^(Λφοτ. 
5ο τα()0' ετ. Ηβίικί. 

6 χα\ πως 
42 ίσταθι €ο[>. 

48 [6έ] μή εοΒ. 8οτιΒ. 

49 [εύλαβήθητι] ΟοΗ. 
3 βτοιλέγω 

25 γένος (τι) ββο. Ηβηιεί. ΟοΒ, 

— [τί) Αιγύων] 8€ο. ΗβπιοΙ. €οΒ. 

36 ^ (του) παντός 
42 (τδ) χρεΓττον 
44 άπεργάσεται8ΐβρ1ι. 
48 μέν χήδεα^αι 

ΙΟ 'Οφθήσεται δή 

1 3 (τε)χα\άν. 

29 άπεστυγηχως Οπ' βοΗΒ. — 5) τλ του 

— γε πρώτον 

— δε(χνυε. 

— χαταχλιθηναι 

— άποδημεΓς 

— χαταχεΓσΟαι 

— ταΰτα Ιτ. 

— χα\ που 

— στάθητι — 8 σοι λέγω — απεργάζεται. 

— μέν 4!$εσθαι 

— όφΟήσεται δέ 35 Ιπιδοΰναι 
II άποψύξτ) δίβρΗ. 
22 [άε\ δέ με . 

10 [, ουτός τε 
17 έλευΟέριον 

47 [ε^ίΐ'ί^ μίλλ. 
21 [χατλ]τήν 

48 δν (πάν) 

4 1 [ψν/ή]. τ^ Ηβίηά 
6 χαλώς ?1ν ΟκΙ. 
ΙΟ έστώσας δ' δίβρΗ. 

11 (ή)γυμν. Βα^Ιι. * 

12 ούχέτ' (Ιν) 
24 περιέμενεν — άπεστερηχως 
Οπ' 

— ένδουναι 

— άποψυχτί 
πράττειν] Η6ίη€ΐ. 
• ίηθείς]. 

— ελεύθερον — χαλί5ς?| 

— στάσας δ' > Οπέμενεν Ρ. 

7ΐ6. 
717. 

7ΐ8, 7ΐ9» 720, 
721, 

723, 7ί»4, ι. ρΐΌ 7»5, 7'^7ρ 7^9* 73ο, 
73ι, 

732, 733, 
734, 
735, 

736, 739» 7Αο, 
74ι» 
744» 
746, 1 3 [τ^ν Τμερον] 8ΐιϋ1Β. 
46 ή (του) χαχοΰ ΟχΙ. 
5ι [χα\] άληθ. Β&<Ηι. 

23 (διλ το μή άντιχείνειν ] 

3ο Ιθέλοντε — . ΙΟέλοντες 

3 1 δεομένοιν — δεομένων 

33 [οδ] άμν. δίαΙϋ). 

5ο άλλ' αληθώς ηοη [άλλ' άλ , \ά 68ΐ βίηβ.] 
5 1 [ε?ςταύτΙ)ν άγει τήν ^ιλίαν] δίΛΐΙΗ. βοΗΒ. 
ι ή θ' ήλιχία Γχκΐ. — Ιί τε ήλ. 

10 χα\ [Ιν] ταΓς 

24 [Ιν]τ(5 Ιρ. €οΒ. 

29 (Ιν) τψ πρ<^σθε ΟκΙ. — εν τώ πρ<^σθεν 

13 (το) μετλ 
Ι [φ<λον]; Ββΐϋ^. 

4 βνου [σχιάς] ΗβίζκΙ. 

5 βΐ 6 [δόξας δέ πλ άντ' αγαθών,] 

7 τιν' (άν) οΓει βοτίΐ). 

11 ήίΙν)δλ. 

24 (άλλον) μεταβ. 

53 τών βντων 6μον. ΟκΙ. — των τοιούτων 
6μον. 

— Τί ο^ν τον 

— πύτερον φ. 1 8 Τίο?ν; τϊ)ν 

ι9 τεοτέρων φ. 

23 (ων) τυγχ. 

46 (ώ)ΦαΤδρ8ακΙ. 

ΙΟ (τλ μέν) σχ. ΟκΙ. 

1 3 ούχ [Ιπ] άνηχε €ο[). 

ι8 ήμΓν αΓτιον 0/οΑ. 

42 [χα\] Καλώς 

54 Ιάσωμεν Οοά. 

48 ΕΓποιεν άν δίβρίι. 

21 (άν) ή χα^ 

36 (ώς) ουδέν δκβρίι. 

45 (χα\) τάλλα ΟκΙ. 

3 1 άριθμησάμενον Η6ίη€ΐ 

27 ταΰτα δή ιφαά Ο&ίβηυιη — ταύτα δ' ήδη 

42 περιίϊϊ χα\ Β^άΙι. — άπίτ) χα\ 

ι3 (Σύ.) ^Ανεμν. Β&άΐι. βοΗΗ. — αΓτιον ήμΓν 

— Ιάσομεν 

— ΕΓποι άν — άριθμησάμενος ι6 ΦΑΙ. Άλλα μήν Ββ(11ι. 
17 (ΣΩ.) Είπέτω ΒαϋΗ. «:η1ϊ. 
52 [μή] όμοδούλοις Ηβίηίΐ. 
21 [τί)] Ιερδν δίβρΗ. 
23 δεΓ τε χα\ 

4 (δ') άλλοι εοά. Ββΐϋς. 

— άλλαις παιδιαΓς 
7 [Λ"*] ν^"*^^ 51&111). — Σα. Άλλ3ί μην — δεΓγε χα\ 
— π. άλλαις ΗΙΡΡΙΑ8 ΜΑΙΟΗ. 

ι5 (βούλει) τέχνης Οοά. 

21 [χα\] πολί) Οο<]. 

31 [περ\ Άν. λέγεται] δΟιΙΙΒ. 

47 [χοι\ θαυμαστών] Ο. Α. ΗίΓβοΙι. 54 δήτιου, (& 

52 νομ(ζειν Βατ^ββ. 

ι5 ώφελι{σονται 

1 5 ανθρώπων δ^άεοΐι. 

7 σαυτ6ν τών ΗβίικΙ. — που, ω 

— 6νομάζειν 

— - ώφ«ληθήσοντα( 

— άλλων XI VI 

ρ. Ι.. 

74^» 39 "Ο τι ; άν βοπίι. 

748, 24 ΙχεΓνο ζητοΰμ€ν Πβίιχί. 

— 5ϊ Βέ ηοιείν χα\ 
749» ^^ V [ο'^ν] ού δίαΙΙΒ. 

75 1, 7 '^* [εΤναι] έχ Οοά, 

— 53 8 γ' ί[χο\ 

752, 52 που δι3( 

753, . 8 'Αλλλμήνεοά. 

— 26 [τζρ^ της ψυ/.ης] δ€ΓίΙ>. ΙΝΟΕΧ ΕΜΕΝΟΑΉΟΝϋΜ. ΡΓΟ 


Ρ. 


— 'Οτι Λν 


754, 


— 1%. Ιζητ. 


— 


— $έ χα\ ποιεΓν 


— 
755, 


— 8 γέ |λθΐ 


— 


— πωδιλ 


756, 


— Άλλλ (χέντοι 


— 
757. Ϊλ. ρΓΟ 

28 χα\ δ ($ν) έχ. 5€ηΒ. 

29 (τοΰτο χα\) ^μιφ. Οκΐ. »η*ίΙ). 
34 [η] σαφώς Η6ίη€ΐ. 

5ο χα\ (ή) δι' ( ςυί8? ) 5€τίΙ>. 27 πίος λέγωμεν ϋοά, 
5ι ή 'χεΝως; ΟκΙ. 
3 61 4 ώ[λολογοΰ{ΐεν $(6ρΙι. 
4ο &φ' Ομ&ν ΟκΙ. 
4 Οφ' υμών ΟκΙ. — πως λ^γομ£ν 

— ή έχεΝως ; 

— 6μολαγοΰμ€ν 

— Οπί) Ομων 

— Οπίϊ Ομων ΡΙ.ΑΤ0ΝΙ8 ΟΡΕΚΑ. ΔΙΑΛΟΓΟΙ. ΟΙΑΙ.ΟΟΙ. ΕΥΘΥΦΡΩΝ. ΕϋΤΗΥΡΗΚΟ. ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΟΠΑ. 

ΕΤΘΤΦΡΟΝ, ΣΟΚΡΑΤΗΣ. ΟΙΑίΟΟΙ ΡΕΒ50Ν^ε 
ΕΙΓΓΗΥΡΗΒΟ, δΟΟΒΑΤΕβ. 9 Τί νιώτιρον , ω Σώχρατ(< , γίγονιν , $τι βίι τ^ ίν α Οαίά οοη, ο δοοηΐβ•, κϋίάΚ, ςυοά ι«Ηε(1« οοιι*6γ»(ϊο• 
Λυχίίω χαταλιπών διατριβές ένθάί* νΰν διατρ(βί(< ηϊΐΜΜίηΙ.γεβοηοιΐϋο!Γθ» Γβ8ΗροΓϋ<»ιηΙιΙοτβη*π»?ΐΗΜΐ 
πβρι τήν τοϋ ββσιλίως στοάν; ού γάρ που κοί σοί γι «^^ ,,,^ ^,^ ,,;,^ „, ^ ^^ ^ „„ „„^ _ ^^ ^^,^ 
3.'χη «, ο.σ« τ«ια«ν« «ρο< τ4ν ρ.σ.λέ. ώσπ,ρ ίμο(. „,,^ ^„^^„ ^^^ ΕαΛτρΙ^,. «^ ,Γα- 

5 — ΣΩ. Ούτοι δή Αθηναίοι γβ, ω Ευθυφρον, βικτ,ν ^γ » ν 

«ύτήν χβλοΰσιν, άλλλ γραφνίν. ^ ΕΤΘ. 'Π φης; ΡΛ«• ( ««^««οηβιη ) νοοΜί. - ΕοτΗ. Οϋίά «ΐβ; «Ιίςυιβ 
γραφών σβ τις, ως ίοιχβ, γιγρβτττβι; ού γλρ ίχιΐνό !>*«»«* ▼^<ϊβ*η^ *<»"»▼»*? ηοη βηίι» ί» «ΙΙαιη, ηβο ΙιιηιιιβΙβ 
γε ^ σου ; χαταγνώσομαι , ώς συ γ* ίτβρον. — Σϋ. Ού Λβ Ιβ βχίβϋιΟΑνβηιη. — 8ο. Νοη 8806. — Εοτη. Α( νβτο (β γ«ρ ο3ν. — ΕΤΘ. Άλλλ σέ ίλλος; — ΣΟ. Πάνυ 
10 γβ. — ΕΥΘ. ϊ{ς οδτος ; — ΣΟ. Ούδ' αύτος πάνυ τι 
γιγνώσχω, ω Ευθυφρον, τον οίνδρβ• νέος γοίρ τίς μοι 
φαίνβται και άγνώς* δνομάζουσι μέντοι αύτον , ώς έγω• 
μαι, Μβλητον. ^στι 8έ των δήμων Πιτθιυς, εΧ τίνα νω 
^/βις Πιτθβα Μέλητον οΤον τβτανότρι/α χαι ού πάνυ 
15 (ύγίνειον , ^πιγρυπον δε. — ΕΤΘ. Ούχ έννοω, ω Σώ- Αΐίυβ.' ~ 5ο. \\Λ 68(. — ΕυτΗ. Ουίβ ίβΙβΡ — $ο. Μβ ίρββ ςυί• 
ύβιη, ο ΕυΙΙιγρΗίΌ, νίπιαι ςυοάΜηηΜκΙο ηονί : ]υν6θ{& (ηίιη 
ςιπ(ΐΑΐη 6Ι ίβηοΐυβββββ ιηίΐιί ▼ί(ΐ6(υΓ. τοοΑηΙλυΙβαι ίΐΐυιη υ( 
ραίο Μβίβΐυιη, ββίςυβ ΡίΙ11ΐ6υ8 ά&παο : βί ςυθοι ΙλΙβιη (υ 
ΡίΙΙΙιβυιη Μβίβΐυηι ιηβιηίοίδΐί , ρΐΌΠχίβ 0Α|ΐί1Ιί8, ΙνιγΙμ γ&τα 
ηββοςυβ λ<1υηοο. — ΕυτΗ. Νοη γ60ογ^γ, ο δοατΑΐΜ.βΙ χρατες. άλλ^ δή τ{να γραφι^ν σε γέγραπται; — <^ ςυ» Γυϋ 6)08 «(χοΜϋο ? ^ 5ο. Οο» ? ηοη ίβηο5ϋί8 , ηαβΑ Σύ. ^Ήντινα; ούχ άγεννη, Ιμοιγε δοχεΤ* το γλρ νέον 

ίντβ τοσούτον πρδγμβ έγνωχέναι ού φβΰλόν έστιν, 

έχεΐνος γαρ , ως φησιν , οΐδε , τ{να τρόπον οΐ νέοι δια- 
3ϋ φθείρονται, χαΐ τίνες οΐ διαφθείροντες αυτούς, χαι κιν- 
δυνεύει σοφ^ τις εΤναι, χαΐ τήν έμήν άμαθίαν χατιδών , 

ώς διαφθείροντος το^ς ήλιχιώτας αύτου , Ιρχεται χατη• 

γο{/ησων μου, δσπερ πρ^ μητέρα, προς τήν ττΑιν. χαΐ 

φαίνεταί μοι των πολιτιχων μόνος δρχβσθαι όρθως* 
«* όρθως γάρ έστι των νέων πρώτον έπιμΐληθηναι , «πως θ ^βτβηίΐο, υ( ςίΜΐη ορϋιηί (ηίαή κίηΐ, ςοβιηβάιηοϋυιιι 

Ισονται «τι άριστοι, ώσπερ γ«οργ^ν αγαθόν των νέων ,^^^^ ^^^^ ^^^ ρ^^^^ ρ,^^ ^^^^ ^^^^ 

φυτοιν είχος πρώτον έπιΐΜΑηθηναι , μ•τα οέ τούτο χ«» . . . .. ,. «..«*«...*_* 

των άλλων. Και οη χαι Μελητος Ισως πρώτον μέν 
3 ήμδς έχχαθαρεί τοί»ς των νέων τλς ρλάσταςδιαφθείρον- α Ρ^*"•»»» «^ «ροΐϊ5•1>ίη ςαΐ ]ιινβοαιιι , υΐ •ίί, «βηιιίιίΑ οογ- 
30 τας , δς φησιν Ιπιιτα ^ τ6β μετλ τούτο δηλον «τι των Γ«»ηρ»«ηη« - ^^^ Ψ^ Ρ*»* ί«β ^^ ηωΐίββίιιηι , κϊΜοίί 

πρεσβυτέρων επιμεληθείς πλείστων χαι αενίστων άγα* ββηΙοΗΗιιβ ουηηι &€ΐΙιίΙ)βιΐ8 ρΐυηπιοηιπι ίηββηΐίυηιςυβ 1)0- 
ρυ^το. ι• ! ΜηΙβηϋλ. ηαιη ]υν6ηβηι Γ6ΐη («ηΐΑΐη ρβτοορίβββ ηοη οοη- 
Ι6ΐηη€η<1ί ίαββηϋ οβί. Ιϋβ βηίιη, υ( λί(, ςαοπκΜίο ]υνβη68 
οοΓΓυιηρ&οΙυΓ, β( ςυί βοβ α>Γπιιηρ&ιι(, ίηΙβΙϋ^Ι : 6ΐ ι&ρίβηβ 
(ΐυκίΑΐη νί<1β(υΓ, ιηοΜηςυβ ίηΜίΙίιιιι οοΐΜρίθΑ(υ8 ςιι& <ιυ8 
«ςιίθΙββοοΓΓυιηρΑΐη , βροθ ρλΙτίΑΐη ιηβ νβΐυΐ βρυ<1 ΠΜΐΐΓβιη 
β<χιΐ8λΓ6•0ΓθάίΙιΐΓ, βίπιίΐιί βοΐυβ ροΠϋοοΓΟίη Γ60ΐ6 ίηίϋυιη 
ίΑΟΟΤβ τΙϋθΙαΓ. ΠΑΠΙ Γβ€(6 Αι ΙηίΙίαιη λ ]υν6ηοπι ευηιη ΕΤΘΪ<Ι>ΡΙ2Ν 0ών αίτιος τη ττοΧει γβντ^σετβι, ως γι το εικός ξυμβη• 
ναι Εχ τοιαύτης αρχής άρξαμένω. 

II. ΕΥΘ. Βουλοίμην οίν , ω Σώχρατες , αλλ* δρρω- 

δί5 αή τουναντίον γβνηται. άτεχνώς γαρ μοι δοκεΤ άφ' 

5 εστίας άρχεσθαι κακουργεϊν τήν πο'λιν , έπι/ειρών άδι- 

χεΐν σε'. καί μοι λ^γβ, τ{ και ποιουντά σε φησι δια- ηοτυοι ΓίνϊΐΑΐί αυεΙοΓ βΓϋ, ιιΐί ρι*οΙ«κ:Ιο εοΐΜηίΑηβυηι ^Λ 
Γ6ΐη 61 &υΓε6(1βΓ6 , ςυϊ α Ι&ΠΐΗΐβ ίηοβρβτίΐ. 

Π. ΕυτΒ. ΥβΠβπι, ο δοοτ&Ιββ, βθά νβΓβοτ ηβ οοηίπι ββΐ. 

η&ηι ρΓοηυβ « Μη€ΐί85ίιΐΜ8 ίηίΐίυπι Γλοβτβ ιηϋιί τΜβΙοΓ 

Ιιυίε υΓ5ί ηοοβηιΐί ΐη]υΓί« Ιβ &(ΒεβΓ6 &^Γ6άί€ΐιβ. ΕΙ ηιίΐιί 

άΐ€Λ», ςυί(1 Ιληάβιη Α{;βηΐ6πι ]υ?6η1οΙβιη ϋοτηιιηρθίν Ιβ 

βθείρειν τους νέους ; — ΣΟ. Άτοπα , ώ θαυμάσιε, ως Β ^ί^^ ? __ ^ο. ΑΐχϋΓίΐΛ ςυβι)&ηι βαϋίΐυ, ο τ\τ ιηίπΙΙοβ. Αϋ 

ο6τω γ' άκουσαι. φησ\ γαρ μβ ποιητήν εΤναι 6εών , ^„ «,ηΟοΙΟΓβηι ιηβ €Μ6 άβΟΓυηι , βΙ αΙ ηοψοβ ίοόοοα- 

Ιβιη 0608 ρΓίΜο• νβΐΌ ηβ^ΑΟΐβιο ιηβ, υΙ •!!, Ιιίβ €ΐ6 ι:•ιι•{• 
ίη ίυόίείυιη νοο&νΗ. — ΕετΗ. ΙηΙβΙΙίςο, ο δοοηΐββ, ςικΜΐ 
(]χιηοιιίυηι (ίΙ)ί ρ&&δ1πι λόββββ ρΓοΑΙβΓΐ». ηηάΛ «άτβηικ 
(β ΐΑηςυ&ιη οΙγοι (1ίνίη&8 γ68 ηονλ παοϋβοΐβαι ΜοαηΙίοηβπι 
Η&ηο ίηβϋΐιιίΐ, 6ΐ ίη ]υ(1ίοίυιη Ιο εΑΐαιηιι&βΙαΓυ8 «άτβηΙλΙ, 
ςυίρρβ ουαι ηονβηΐ Ι&ΐί» ίβοίΐβ τυ1($ο ολΙοηιηίΑίιι βοΐιϋτβ. και ώς καινούς ποιουντά θεο^ς τους δ' αρχαίους ου νο- 
ιυ μίζοντα έγράψατο τούτων αύτων ίνεκα , ώς φησιν. — 
ΕΤΘ. Μανθάνω, ω Σώκρατες* &α δή σύ τλ δαιμόνιον 
φής σαυτω εκάστοτε γίγνεσθαι, ώς ου ν καινοτομουν- 
τός σου περί τλ θεια γέ^ραπται ταύτην τήν γραφήν , 
και ώς διαβαλων 8ή Ιρχιται βίς το δικαστι^ριον , είδως 
15 ^τι εύοιάβολα τ^ τοιαύτα προς τοίις πολλούς, κάμου γάρ τοι , ^ταν τι λέγω Ιν τη εκκλησία περί των θείων, ο Μβ ςυοςοβ ουπι άβ (ϋ?ίηί8 ίη οοηείοηβ λΙίςιιί<1 <1ίοο Γαία» προλέγων αύτοΐς τ^ μίλλοντα , καταγελΓ•>σιν ώς μαι- 
νόμενου, καίτοι ουδέν 6 τι ουκ αληθές εΤρηκα ων προ- 

εΤπον άλλ' ^μως φθονοΰσιν ήμιν πδσι τοις τοιοότοις. 
2(ί άλλ' ουδέν αυτών χρή φροντίζειν, άλλ' δμόσ' ϋναι. 

III. ΐα.'^α φίλε Ευθύφρον, άλλ^ το μέν κατα- 

γελασΟηναι ίσως ουδέν πρδγμα. Άθηναίοις γάρ τοι , 

ώς έμοι δοκεϊ , ού σφόδρα μέλει , άν τίνα δεινον οΐων• 

ται είναι , μή μεντοι διδασκαλικον της αΟτου σοφία;* _ _ _ „ _ 

ϊ5 δν δ• 4ν χ«\ Λλους οίωντβι ποιιΤν τοιούτου; βυμοϋν- ιΙ ^^ ^((^ .Ιίο.' ΓβΜβΒίβΙιι' "^«ιΐίαηΐ ϊη'.ηβιϋιϋΙυΓ 

ται, ειτ ουν φθονώ, ως συ λέγεις, είτε δι* άλλο τι. 

— ΕΥΘ. Τούτου ουν πέρι ^τκως ττοτέ προς έμέ ίχου- 

Φίν, ού πάνυ επιθυμώ πειραθηναι. — Σϋ. "Ίσως γ^ιρ 

συ μέν δοκεϊς σπάνιον σεαυτον παρέχειν καΐ διδάσκειν 
30 Ουκ έθέλιιν τήν σεαυτου σοφίαν* έγώ δέ φοβούμαι μή 

υπο φιλανθρωπίας δοκώ αύτοϊς 8 τί περ Ι/ω ^κκεχυ- 

μ^νο3ς παντ\ άνδρι λέγειν, ού μόνον άνευ μισθού, άλ- 
λα και προστιθείς &ν ήδέως , ει τίς μου έθελοι άκούειν. 

ει μέν ουν, δ νυν δή Ιλεγον, μΑλοιέν μου καταγελ3ν, ρΓ2Βηυηα&η8 ΙΙ8, υΙ ίη8Αηίβη(βοι ΗάβηΙ. ΗοβΙ ηίΐιϋ φκκΙ 
ηοη τβηιπι βοΓυιη ςιιβ ρηΜίΐχί, ΐΑπιβη ηοΐΜβ ΟΒίβιΙβφΜ 
Ηϋ]υ8 β6η6Γί8 οιηηί5α8 ίηνιάβηΙ. δβά ηίΐιίΐ ϋΐί οαηικϋ , 
νβΓυαι Α^6()ίβη(!οηι 68(. 

111. 5ο. Ο αιηίεβ ΕυΙΙιγρΙίΓΟ, νήά^ή ΓογΙ&886 ηίΐ ΓβίβτΙ. 
ΑΙΙιβηίβηβίύυβ ηβοαρβ, υΙ ιηίΐιί τΐόβίοτ, ηοη «άοΜΜΗιιη 
ευΓ» (»(, 61 ηυβιη άοοίτίηλ βΙ βηιάίϋοηβ ρηοΛΛη ραΙβηΙ, 
ιιιθ(Ιο ηβ 811&Π1 β&ρίεηΐί&πι ρ€Γάοε6>1 «ϋίοβ : ςυιηη τβΤΌ 

8ίνβ 

Ι&ηϋβηι ίηνίιΐίφ, υΙΙυ (1ίεί8, 8ίνβ &1ίλ ιΐβ ε&υβ».^ Ευτα. ^ικΜI 
8(1 Ιικε λΐϋηβΐ, ςυο Ι8η<ΐ6πι ηιοάο ^τ^ πιβ λΠθοϋ ιΐηΐ, 
ηοη 8<ΐ60 βχρβπΓί ουρΊο. ^ 5ο. ΡοΓίβ βηΐηι Ιη ητο Ιβ 
ίρβυπι 8ΐϋ8 βχΙιϋ)6ηί νίόβηβ, ΙοΑίηςαβ ηοΐΐβ βλρίβηϋβηι ρτο- 
ρ8β&Γ6. Εβύ 80(601 Τ6Γ60Γ 06 ο5 ΙιοιηληϋβΙθη βΙΑΜβ €1ΐ!- 
ςυ6 Τίτο (ΙίεβΓβ ϊά, ςοο<1 Ιΐ8ΐ)βο, ϋ8 τί^β&τ, ηοη ΙαοΙοβι 
κίη6 ηΐ6Γ06<ΐ6, τβηιο) 6ΐί8ηι άληβ ΗΙκηΙβΓ, 81 φΐΐβ αιμΙ1ι« 
ΠΙ6 Τ6ΐί(. 5ί ηΐ6 ί^ίΙΟΓ, υΐ ηιοάο άίοβίΜηι , άβηβαιΐ < 3Γ, ώσπερ συ φής σαυτόυ, ουδέν &ν εΐη αηδές παίζοντας β ςαβιτωι^οκΜίϋΠ» (ο άβήά^τϊ Ι6 (ϋεΐ8, ηϋιΙΙ ι 

ίίαΐ γελώντας ίν τω διχαστή ρίω διβγαγεΤν εΐ δέ σπου- 

δάσονται, τουτ ί(δη ^πη άποβησβται άδηλον πλην 

υμΐν τοις μάντεσιν. — ΕΥΘ. Άλλ' ίσϋ)ς ουδέν ίσται, 

(Ο Σώκρατες , πράγμα , άλλ^ι σύ τε κατά νουν αγωνιεί 
40 τήν δίκην , οΤμαι δέ κάμε τήν έμήν. 

IV. ΣΩ. "έστι δέ δι^ σοι, ω Εύθύφρον, τίς ή δί- 

κη; φεύγεις αύτην ί διώκεις; — ΕΥΘ. Διώχω. — ΓθΓ6ΐ ]ο€Αη(β8 Η^6η(68ςυβ ίη ]α€ΐίείο τβηλπ : βΐη ιβτίο οο•- 
Ι6ηά8η1, ςυο Ι8η()60ΐ 1*68 6ν8<ΐ8!, ρηοΙβπιοΜη το^ίβ τ•!!!!!!• 
ίηθ6Γΐυτη 68ΐ. — Ευτη. ΝίΗίΙ ίοιίβ η680ΐϋ, ο δοαηΐββ, «ΗΙ, 
86ά βΙ Ιυ, υ( ίη τοίο 68(, 08υ88ηι β^ββ, βΙ β^ο, αΙ λΠιΚτοτ, 

ηΐ68ΙΤΙ. 

IV. 5ο. Οιι« Ι8η(ί6πι , ΕοΙϋγρΙιΐΌ , (08 ελοΐΑ «Ι Ρ ηα» 
Αβ6Π5, &η Γ6υηι 8|ρ8?^ ΚυτΗ. Αεοοβο. — 8ο. ΟΐΜίηΡ .» 
Ι 10. Τίνα; — ΕΥΘ. ^Ον διώκων α3 δοκώ μαίνε- α ΕυτΗ Οϋβιη ρβκβςυβηβ, ίη88ηίΓβ β(ί«η τίάβΟΓ. - 8ο. ΡβΜ 
σθαι. — ΣΟ. Τί δαί; πετο'μβνόν τίνα διώκεις; — * . * , _^ . « « 

^ ' - Τ6ΙΌ?Τθΐ8η(6ΠΐίθΓ(6ςυ60ΐρΐΑΠ>ρ6Γ8θςυβη8Ρ— -ΕντΗ. Ρπ>- 

ειιΐ 8<1αΜκ1υπι 8ΐ>68( υ( τοΐ6( ςοί ςοίάβιη ^;ηχ^ «Ι Βλ(υ. 
~ 5ο. Ουίβ ίΙΐ6? — Ευτη. Ρ8(βΓ ηΐ€08. — 8ο. Τοοβ, ο τίτ 
ορ(ίηιβ? ' Ευτη. Οπιηίηο. ^8ο. Οοοά τβΓΟ 68ΐ βΗοΜο «Ι 
ςυ» 8€^ίο? — Ευτιι. Ηοαιίεί<1ϋ, 8οα*8(β8.— 8ο. Ρτο Ηβτ- 
ευΐ68, ρΓοί6ε(ο, ο ΕοΙΙιγρΙιΐΌ, ί£;ηοη(υΓ α τοΙ^ο ςοο ρΜΐο 
Ιιοο Γ6ε(6 ΓιβΙ : ηοη βηίηι, ο( βςυίϋβηι ρο(ο, €θ]α8τί• «ιΐ. *^ ΚΥΘ. ΙΙολλοΰ γε δει πέτεσθαι, ζς γε τυγχάνει ών ευ 
αάλα πρεσβύτης. — ΣΟ. Τίς οϊτος; — ΕΥΘ. Ό Ιμ^ς 
πατήρ. — Σύ. *0 σος , ω βέλτιστε ; — ΕΥΘ. Πάνυ 
μέν ουν. — ΣΩ. Έστι δέ τί το Ιγκλημα καΐ τίνος ή δί- 
κη; — ΕΥΘ. Φόνου, ω Σώκρατες. — ΣΩ. Ήρά- 

:.(! κλεις Ι ^ που , ω Εύθύφρον , αγνοείται υπο τών πολλών 
^ιτη ΤΓοτ' δρθώς Ι/8ΐ. ού γλρ οΐμαί γε του επιτυχόντος 
εΤναι βρθώς αύτο πραίξαι , άλλ& πόρρω που ^δη σο- Ι> 
φίας Αβύνοντος. — ΕΥΘ. Πόρρω μεντοι νή Δί* , 
(♦) Σ(•>χρατες. — Σ(1. "Εστι δέ δή τών οίχείων τις δτε- ι-6ε(6 Ιι«ε &86Γ6, 86ϋ 88ρί6η(ίΑ ]απι Ιοη^β ρτοτβϋϋ. *-. 
Ειτιι. Ι^οηκ6 88η6 ρ6Γ ^οτ6η1 , 5οεΓΑ(β8. —5ο. ΕιΙμ ▼««> ^ί») ΕυΤΗΥΡΗΒΟ. θνεώς &πο του σου πατρός ; ή δήλα δη* ου γαρ ίν που 
6πέρ γ' αλλότριου βπεξησΟα (ρόνου αύτω. — ΕΥΘ. Γί- 
λοίον , ω Σώχρατες , &ζ% οίίΐ τι διαφέρειν εϊτ' άλλο'- 
τριος εϊτ' οΙκεΤος δ τεθνεώς, άλλ' ου τοΰτο μόνον δεΐν 
5 φυλάττειν , εΐτ' ίν δίχη Ιχτεινεν δ' χτείνας βΐτε μη, 
χαι εΐ μίν ίν δίχη, Ιδν, ε! δέ μή , Ιπεξιε'ναι, ίάνπερ (ΙοηιββΙΐοοΓυαι ςυί$ ςυί & ρβίΓβ |)0Γ^ιη|>Ιιΐ8 6&1? &ίιΐ6 (Ιιιΐιίο : 
ηοη βηίιη , ορίηοΓ, ρΓο βχΐΓβηεο Ιιοιηίϋκϋί βυιη βΟΰυβ&ΓΜ. 
— ΕυτΗ. Κί<]ίουΙιιιη 68ΐ, ο δθ€Γ&(β8 , « ςυίϋ ΙαΙβΓββββ οβη- 
868, άοιηββίίοιιβηβ βη βχίτλοβυβ $ίΙ οοοίεοβ, ροΐίι» ςίΜΐη 
1(1 <1υηΐ8ΐΐ8ΐ οΐΜβτν&ηάιιιη ββββ , ιιίτυιη ]υΓβ θ€θΙ<)βΓί( ςυΙ 
οοοίάϋ, ηεοοβ,βΐ « ]υΓ6, ιΙίηιίΚβηίΙυπι θβββ,βΐη βοΐβαι χτείνας συνέστιός σοι χα\ δμοτράπεζος 3[• ίσον γλρ ο ΐφ^\^^ ρβΓ8€(ΐϋβη(1ιιηι , βί ςιιΜβιη ίβ, ςυί ρβΡβιηίΙ, ύοηιβ τδ μίασμα γίγνεται , Ιλν ξυνης τώ τοιούτω ζυνειδώς χαι 
μή ά(ροσιοΙς σεαυτόν τε χάχεΤνον τη δίχη ίπεξιών. 

κ» επει Β γ' αποθανών πελάτης τις ?[ν ίμδς, χα\ ώς έγεο)ρ- 
γουμεν ^ν τη Νβξω , έβήτευεν ^χεϊ παρ* ήμϊν. παροι- 
νησας ο3ν χαΐ όργισθείς των οίχετών τινί των ημετέρων 
άποσφάττει αυτόν, δ ουν πατήρ ξυνδησας τοίίς ττόδας 
χαι τλς χείρας αύτου , χαταβαλών εις τάφρον τίνα , 

15 πε'μπει δεΰρ' άνδρα πευσόμενον του Ιξηγητοΰ 6 τι χρή 8(ίευ8 οοηνίείοΓςυβ Ιιιυ8 βΚ : »Η|υβ εηίιη Ιοςηίη&ΠΗ &Ί ( !%€θ- 
ΙεΗβ ) οοηβΰίΐΜ υηβ 818 ευιη Ι8ΐί , βΐ ηόη 16 ίρβιιιη ηεςιιβ 
ίΙΙιιηι ]υ(1ίΓίο (;χ|)ίβ8. ηίιηίΓυιη !8 ςυί ρβπΗ, €ΐί6η8 ιη6υ8 
6Γ8(, 6( ειιιη ίη Ναχο ίη 8ςη€υ11υΓ8ΐη ίηευιηΙ)6Γ6ΐηυ8, ηο5ί8 
ί()ί ηΐ6Γ0β(ΐ6 86Γνίνί(. ρβΐυΐβϋΐία Ι^ίΙυΓ βΐ Ίτλ ίιι ίβιηυΐιιπι 
ςυβηκίβαι ηοβίπιιη οοιΐ€ί(υ8, βιιιη οοηϋηυο ]ιιβυ1&τίΙ : υηίΐβ 
ρ8ΐ6Γ ιηβυβ 61ΙΙ11 ο1)1ί|μι(ί8 ιη8ηίΙ)ΐΐ8 βο ρ<Μ)ίΙ)ΐΐ8, ίη Γονβ^ιη ποιεϊν. Ιν δέ τούτω τώ χρόνω του δεδεμε'νου ώλιγώ- ί1 <»η)β€ίΙ βίςυβ ΗϋΟ ιηΐ8ίΙ Ηοιηίηβιιι ςυί ]υΓί8 ίοΙβΓρρβΙβηι ρει τε χα\ ήμε'λει ώς άνδροφόνου χαι ουδέν ίν πρδγμα , 
ει χαι άποθάνοι. ^περ ο3ν και ϊπαββν δπδ γλρ λιμού 
χαι ρίγους χαι των δεσμών αποθνήσκει πρ\ν τον αγγε- 
20 λον παρλ του Ιξηγητου άφιχέσθαι. ταΐΐτα δή ουν και 
αγαναχτεί 6 τε πατήρ κα\ οΧ ίλλοι οίκεϊοι , ^τι ίγώ υπέρ 
του άνδροφόνου τω πατρ\ φόνου Ιπεξέρχομαι, ούτ* 
άποκτείναντι , ώς φασιν έχεΤνοι, ούτ' εΐ Β τι μάλιστ' 
άπέχτεινεν, άνδροφόνου γ' Οντος τΛ αποθανόντος, ού ςιιΐά «ςεηάυιη 68861 ίηΙεπΌ^&ΓβΙ. ίηΙβΓβι τίηοΐυιη ίΐΐυηι 
τΠίρθΟίϋΙ 6(, υ( ΙιοιηίεΜ&ιη ηββίβιίΐ βΐ ςοΜί ηίΙιΠ οιηηίηο 
Γβί6ΓΓ6ΐ, 81 νβΙ πιοΓβΓοΙυΓ : ςυο(Ι 6ΐ 8€€ί(ϋΙ : η&η) ρτίυβςυβπι 
αΙ) ίηΐ6ΓρΓ6ΐ6 ηιιηϋυ8 Γβθηβββί, ΐΑΐηε, ίπ^ορβ, νίηειιΐίβ ρ«- 
ηί(. ΟΙ) }ΐ£0 ί^ΗυΓ βΐ ρβΙβΓ 6ΐ οβρίβτΐ ρτορίηςυί ^νΗβι 
ίβΓυηΙ, ςΐΗκΙ 6^0 ρΓορΙβΓ ΙιοηιίοίίΙββ ηιΟΓίβιη ρβίτϋπι Γβαιη 
06018 8ς&ηι, ςαί, υ Ι ίΙΙί άίουηΐ, ηβςυβ Ιη(6Γί6€ί(, \β\ λΙ 
6118111 ςαβαι ιη&χίιηβ ίηΐ6Γ6πιί(, Ηβ Ιιοιηίεί^!» Ιηΐβπία ηίΗίΙ 25 δέον φροντίζειν ί,πέρ του τοιούτου- άνόσιον ^^ρ είναι τδ β ^ ο„Γβηίϋΐιι : ίαιρίυιη εηίιη 6886 ίβΓοη* βΙΙυιη ρ8(Γ6ΐη 

ηεείβ βεευββΓβ : ηεςυ&ςυληα 8εί6ηΐ68, ο δοετβίββ, ςιιο- υΐδν πατρι φόνου έπεξιέναΐ' κακώς είδότες, ω £ο)χρατες, τδ θείον ώς Ιχει του δσίου τε π/ρι χαι του άνοσίου. — 
Σύ. Συ δέ δή πρδς Διδς, ω Εύθύφρον, ουτωσΐ ακριβώς 
οίει Ιπίστασθαι περ\ τών θείων, ^ττη Ιχει, και των 
Π(• δσίϋ»ν τε καΐ άνοσίων , ώστε τούτων οδτω πραχθέντων, 
ώς συ λέγεις, ού φοβεί δικαζόμενος τω πατρΙ, 6πως 
μή αυ σί* άνόσιον πρδγμα τυγχάνης πράττων; — 
ΕΤΘ. Ουδέν γλρ αν μου όφελος εΐη , ω Σώκρατες , ιηο^ο (ΙΙτίηυιη είΓοα ρίυιη ίιηρίυηιτ6 86 1ΐ8ΐ)6&1. » 
5ο. Τυη6 ρ6Γ αονβιη, ο ΕυΙΙιγρΙιΐΌ , 16 ΐΑΐη 8ίηε6Γ6 ά\- 
τΐη» , 8Αηε1& 6( ίπιρίλ ςηοιηοιίο 86 1ι&1>68ηΙ, 8αΓ6 ρΓ8Β5υιηί8, 
ιι( ϋβ 1(8 ρ6Γ&ε(ί8, ςα6ΐη&(1ηιο<Ιιιπι Ιηςυίβ, 1ΐ8υ<1 Γοπηί^68 
ηβ ρ&ίΓεπα Γβιιιη η6εί8 &ε€υ88ΐΐ8 ίιηρίυιη &1ίςυίό Λ^β^Λ- 
Γί8? — ΕυτΗ. ΝίΙιίΙ 8(υ(1ίυηίΐ ηιβυιη ρΓ0<]β886(, ο 5οθΓ8ΐ68, 5 ούίέ τω 2ΐν διαφέροι Εύθύφρων τών πολλών άνθρώ- α η«ϊ Γ»««ηβ »»* ΕαΙΙι>ρΙΐΓθ ταΙ^ο ρη68ΐ&Τ6(, ηίβΙ «Βΐί8 
Λίι πων , εΐ μή τ^ τοιαύτα πάντ' άχριβώς είδείην. 

V. ΣΩ. ^Αρ' ο3ν μοι,2 θαυμάσιι Εύθύφρον, χρά- 

τιστόν ίστι μαθητή σφ γενέσθαι και πρδ της γραφής 

της πρδς Μέλητον αύτλ ταύτα προκαλεϊσθαι αύτδν, 

λςγοντα δτι Ιγοιγε καΐ £ν τώ έμπροσθεν χρόνφ τλ θεία 
40 περί πολλού Ιποιούμην ειδεναι , καΐ νυν , Ιπειδη με 

^κεΤνος αύτοσχεδιάζοντά φησι και καινοτόμου ντα περί 

τών θείων έξαμαρτάνειν, μαθητής δή γέγονα σός. χα\ 

εΐ μέν , ω Μέλητε , φαίην &ν , Εύθύφρονα ομολογείς σο- 

φδν εΤναι τά τοιαύτα και ορθώς νομίζειν, κάμε ήγου καΐ 1) 
46 μή δικάζου* εΐ δέ μή, έχείνω τω διδασκάλφ λάχε δί- 

κην πρότερον ή ίμοί ώς τους, πρεσβυτέρους διαφθεί- 

ροντι , Ιμί τε καΐ τδν αυτοΰ πατε'ρα, έμέ μέν διδάσκοντι, 

εκείνον δέ νουθετουντί τε χαΐ κολάζοντι* κ3[ν μη μοι 

πείθηται μηδ* άφίη της δίκης ή άντ' ^μου γράφηται σέ, 
60 αύτ3[ ταύτα λέγειν έν τώ δικαστή ρί4|> & προύκαλούμην 

αυτόν. — ΚΓΘ. ΝαΙ μλ Δί', ω Σώκρατες , εΐ αρ' έμέ 

έπιχειρήσειε γράφεσθαι, εδροιμ' δν, ώς οΤμαι, «πη ο ί"^*^^ ^»^• ^"« "" Ρ"^Ρ^"'• ^ Ε"™. ΡβΓ αονβιη . 

σαθρός Ιστι, και πολΙ> άν ήμΐν πρότερον περί εκεί- ο $οεΓ&ΐ68 , βί ιηβ 8ε€ΐΐ58Γ6 ΐ6η(8Γ6ΐ, ΓβρβτίΓειη , ιι( ορίοοΓ, 

νου λόγος γένοιτο Ιν τώ διχαστηρίω ^ περί Ιμοΰ. — ιι5ί ίΙΙβ άΛϊΙΪΑ ίΒβπΒυβςυε 8ίΙ, 8ε ιηυΙΙο ρηΐΜ ίΐβ ΗΙο ηιΐΗΐη οιηπίβ ρΐ8η6 (1ί{$ηοβε6Γ6ΐη. 

V. 5ο. Ο &(1ιηίπιη<1β ΕυΙΗχρΗΓο, ηϋ ροϋαβ 68ΐ, ςιΐλΐη 
υ( άί8είρυΙιΐ8 Ιυιν 68ΐη, 6( ία οοοίεηϋοηβ, ςυα ηιίΗί εαιη 
Μ6ΐ6(ο 68(, ίρ6Ί8 Ιιίβ 6υο9 ιικ>ν68ΐη, υΐ 106 άίαιίΙΙ&Ι, άίοβηάο 
ηαβ &ηΐ6ΐι&ε (ϋνίηοΓΟπι εο|ριιϋοο6ηι οιβ^ηΐ Γ6εί886, ουηε «ι- 
Ιβηι, ρο8ΐςυ&πίΐ ιηβ ρΓορπΑ τλΟΑςοβ ορίηίοιιβ 6( 6Πόγ6 ηο- 
Τ08 (Ι608 εοηβηβ6Γ6 (ΙΙχβΓί!, <1ί8θίραΙυιιι Ιυυιη ιηβ 6886 
ίΑεΙιιιη. 81 6γ^, ο λ|6ΐ6(6, άίεβιη, ΕυΙΙιχρΗΓοηβηι ίη ίί8 
Γ6εΐ6 86η1ΐΓ6 ρπ!&ι, ιη6 ςυοςυβ 6χί8ΐΙπ)&, η6ςιΐ6 ά8ηιηε8 : 
8ίη ηιίηιη , ρτίΒϋερΙοκαι ίΙΙυιη ρηιΐ8 ςυ8Π) ηΐ6 ίη ]υ(1ίείυηι 

8εε6Γ86 86068 ΙΐΟΙθίθ68 ΟΟΓΓΙΙΙΟρβηΙβηΐ , 106 8είΙίε6ΐ 8(ςιιβ 
ρλίΓβηι 80010, ηιβ ςιιίϋεηι όοεεοΐεηλ, ίΠυιη Τ6ιό εοΓπ^εη- 
ΐ6ΐη 6( ραηί60(6ΐη : 6ΐ 8ί ιοίλιί ηοη οΐΜβςο&ΙοΓ οβςηβ 

8Η]ίεί&( βοΗοΟβΟ), 801 ρΐΌ 0)6 16 8000861, ίρδβ ΙΙΙ& ίη ΚΤΘΤΦΡΩΝ. Σ11. Κάγώ τοι , ω φίλι Ιταΐρβ, ταύτα γιγνώσχων μα- 
θητής έπιθύμω γβνέσθαι σας , βίοώς 6τι χα\ ^λος που 
τις χαΐ 6 Μ Αητος ο?!τος σϊ μιν ουδέ δοχβι (ρβν , έμέ 
δ' οδτως ^^ως άτιχνως χα\ ^δ(ως χατιιδίν , ^βτ* ^σβ- 
5 βείας ^γράψατο. νυν ουν πρ^ Διός λ/γβ μοι , β νυν 
δή σαφώς βΐδέναι 8ιισχυρ{ζου* ποΐ^ν τι το βύσιβές φής 
εΤναι χαΐ τ^ άσεβες χαίπβρί φ<$νου χα\ πιρί των ίλλων; (•.€} <16 106 ίη ίικΙίαο «ϋκβρΙλΓβΙυΓ. — $ο. ΑΙηυί β^ο , ο άαΙεΙ• 
ΛϊύίΟΛ, Ιημ ηονί 6( ^ΙβαρυΙΐΜ Ιαυβ β«Η νοίο, αηι μΛλλ 
ςαοά €Ι •Ιίι» ΓοτΙμμ ςαίιΐιηι βΙ ΜβΙβΙοι Μβ Ιβ τΜαη 
άΐΜίηιιιΙιΙ, ηβ νβτο.Ιιηι ιοαί^ρτοηο• ϋκϊϋβφΜ ρβηραΚ, 
Ό( ΙηιρίβίΑϋ• «€ϋΐ»•?6π(. ηαη€ βτ^ο |»γ Ιονβη ηϋιί «Ιί- 
ΟΜ φΐοά ρΐΑΐΜ ιΚΜββ «ιββνβηβΰ : ςυΜ ρίαιη ςνΜτβ Ιιο- η ου ταυτον Ιστιν ίν πάση πραξιι το οσιον αυτό αΟτω • α "^ , ^ •*.«•« «ν» ■«η»ι »» ια χαΐ το άν($σιον αυ τοι) μέν δσ(ου παντ^ ίναντ{ον, αύτ^ 
10 δ' αίττω βμοιον χαΐ Ι/ον μ{αν τιν* 18εαν χατλ τήν άνο- 

σιότητα πδν Β τι περ δν μέλλη άν^ιον ιΤναι; — 

ΚΤΘ. Πάντως δι{που, ω Σώχρατες. 

VI. Συ. Λέγε 8ή, τ( φής εΤναι τ^ ^ιον, χαι τί το 

άν^ιον; — ΕΥΘ. Αέγω τοίνυν, βτι το μίν Βσιάν Ιστιν 
15 ^περ έγώ νυν ποιώ, τ^ άδιχουντι ή περί φόνους ^ περί 

(ΐρων χλοπ^ς ή τι ίλλο των τοιούτων Ιξαμαρτάνοντι 

^πεξιεναι , Ιάν τε πατήρ ών τυγχάνη Ιάν τε μήτηρ Ιά^ 

τ' άλλος 6στισουν , το δέ μή Ιπεξιέναι άνόσιον• έπε\ , β «^« <ΐηί^ί• •ίί"• «*» ««>» ▼<«> Ρ«««ΐη* ί«Ρ««« : φΐ»» ▼««• 
ι Σώχρατες, θέασαι ώς μ^γα σοι Ιρω τεχμι^ριον του ο 5οοηΐΜ,φΐλπι τιΝόαιηϋΐΜ ιτ^ηαβοΐιιιη ΓβϋΒηη, μβ• ςιίΑτιι Αοΐίοηβ ίρβυιη ιίηιίΐθ βιΜ , β! ΙηρΙαιη πίπα• 
»ιιΐ€ΐο ΟΝΐΙηηοιη, ίρβιηη τβτο βΙΙιί ύοΑΙ^ ΟΒίΟΜίιιβ §β- 
ουικίαιη ςοοά ίοηρίυιη ββΙ Μβιιη ΙμΙμ» ςοοόαηΜίιιβ Αη 
(απιιη •ί( ΙαιρΙοιηΡ ^ Εοτβ. ΟιηοΙοο, ο βοοπίβ». 

VI. 5ο. Οίο 9ηρ ψι\Δ$ηκ»ηίύφάά ΙαφηοΛ ?οα»? — 
ΕυτΒ. διηοΙαιη ςαΙ<Ιβιη τοοο, ςαοά ίρΜ ηυιιο ΰκίο» βΟΜ 
ςυί ίι^αιίβ ι^ίΙ νβΐ άτοΛ α^α τβΐ βΜτϋβ^Ι• τβΙ ιΗοά 
Ιιυ]ΐΜ 06ΐΐθΓΐι, ίη ]υ<1ίείοιη ηρβη, Μα |»ΙβΓ ιίνβ 3υ 6σ(ο^ ^ι ο&τ»ς ^^ιι, 6 χαΐ άλλοις ήδη εΤπον, 6τι 

ταυτ δρθως &ν εΐη οδτω γιγνόμινα, μή Ιπιτρέπειν τω 

άσββοϊίντι μηδ' 4ν όστισοΰν τυγχάνη ών. αύτοΙ γαρ 

ο\ άνθρωποι τυγχάνουσι νομΓζοντες τ^ν Δ(α των θεών 

άριστον χα\ διχαιότατον, χα\ τούτον δμολογουσι τον 
Γ, αΟτοΰ πατέρα δησαι, ^τι τοί*ς υΙεΤς χατέπινεν ουκ Λ *»"<•«η «"Όΐη Η^λτίΜβ ΙιΙαιΙηΓ, ςοοά ηΑΐοβ «ΐΜςΐΜ ]ιιγβ ιΙο- οίοιη (ιίτβ ρΙαιη) ιΙα ββκ ΙιιΚΜτβ, φΚΜΐ •1Κβ φίοςίΜΐιηι ητ- 
ητί , Μ ηοΐβ 810 β|ρ , οοιη ηαΐϋ ρτοηι» ρβοοιηϋ, ςαί•^ 
ίΐΐβ βϋ, ριτβίιηυβ. ΠΑΐη Ιιί Ιιοιηίιιββ οτβϋηηΐ αοταη άβοππο 
οιηηΐιιιιι ορϋαιιαιι Αίςυβ ]ΐϋυ»ίηιαιη ομ, ςοβαι 1 &ν 3ίχτ) , χάχεινόν γ* α! τον α5του πατέρα έχτεμεΐν δι* 
£τερα τοιαύτα* έμο) δέ χαλεπαίνουσιν , ^τι τω πατρ\ 
ιπεξέρχομαι άδιχουντι , χα\ οΟτως αύτοι α&τοΐς τάν- 
αντ{α λέγουσι περ( τε των θέων χαι περί ^μου. — 

30 Σύ. ^ρά γε , ω Εύθυφρον, τουτ' έστΙν, οϋ ίνεχα τήν 
γραφήν φεύγω , ίη τλ τοιαυτ' έπειδάν τις περί των 
θεών λέγη , δυσχερώς πως αποδέχομαι* δι* & δή , ώς 
ίοιχε, φήσβι τ(ς με έζαμαρτάνειν. νυν ουν εΐ χα\ σοΙ 
ταύτα ξυνδοχιΤ τφ ευ είδότι περί των τοιούτων, άνάγχη Ι) 

Μ δή , ώς έοιχε, χαΐ ήμΐν ΕυγχωρεΤν* τί γαρ χα\ φι^σομεν, 
οϊ γε χαι αύτοΙ 6μολογουμ«ν περ\ αύτων μηδέν εΐδέναι ; 
άλλοί μοι εΙπέ προς φιλίου , σΐι ώς άληθως ήγει ταυθ* 
ούτω γεγονέναι; — ΕΥΘ. Και ίτι γε τούτοιν θαύμα• 
σιώτερα, ω Σώχρατες, & ο( πολλο\ ούχ ίσασιν. *- 
ΣΘ. ΚαΙ ττόλεμον άρ* ήγει σΐι εΤναι τω δντι έν τοίίς 
θεοΐς προς αλλήλους , χαι ^θρας γε δεινλς χαι μάχας νοητίΜβΙ βΐ, ϋίαιη ςυοιιιιβ ριίτβιη οββΙπίψίβΜ ρβηη 06 ομ- 
Μοι : ηιΗιΙ νβΐΌ βυοεβηββηΙ ςυοά ρλτβηΐβιη Ιιήαβϋϋ» οΙη 
ηοιίυαι ρβηβςαοτ, λίςαβ ίΐλ Ιιοιιϋιιββ βίΜ \μύ (λη άβ <1βε 
ςυλίη άΒ ιηβ οοηΐηηλ ββηΰοηΐ. — 8ο. Αη Ιιιιιο οΙ> €1μμο 
ο ΕαϋιγρΙίΓΟ λοοαβΟΓ, ςαοά, ςυλίιάο άα άϋβ ΙιΚ» φημΙμβ 
ςαΙ> <1ίθΑΐ, ΐθβΓβιρρΓθ}κ>? φ» άβοιιΐΜΐ, αΙ τίΜατ, ρβοεκβ 
ςυίλ ηιβ <1ίοβ(. ηιιιιο ίφ^ίητ ύ ϋΐη ςιιοφΜ Ιιβ€ Η* τΐιίαιίατ 
(ινηιη κπιιη ρ«Η1ο,ιΐθθ68§βοι(ιιοββ11•ηιοοιΐΜΐιϋι« : ψΛΑ 
αύω (βικίοαι <ϋοβηιιιβ, ςοΙρρβ ςιϋ ηϋιίΐ άο ϋ• ΜβΙΗ(βη 
ρηθ(ϋθΑΠΐΐΜ? τβηιιιι ρ« αοτοοα βιηίοΜΙ» ρτΜΜιηι βΑΙ 
<1ίοοβ , «η Ιρ§6 εΐο ΙβΙλ Γβτβη ΓαοΙα ββββ ροΐοβ Ρ — Εοτ*. ΚΙ 
▼61 οιΙηΜΙίοη, ο 8θ€ηΐ6«, ςοα τϋΙ^ιιι• ίβηοηΙ.«βο. Βοϋηι 
ί^ΚοΓ ϋιΐβτ <160• ΐφίΑΓί ίηνίοβηι αγΜΙπΗι, ΙηϊιηΙϋΙϋιΐΒίΐ 
§(ηνβ8 «ι ρα^ΐΜβ λίΜςαβ ρβτηιαΙΙι Ιιϋ• φΐ» οιτηιιΐιιτ • χαι άλλα τοιαύτα πολλλ, <Λα λέγετα( θ' δπ^ των ποιη- 
τών , χαΐ υπο τών αγαθών γραφέων τά τ άλλα ίερλ € ροβϋβ βί 4 ρβηΐ» βοΗρΙοΗΐΝΜ ΐΜΐιιοηηΙΟΓ ηΗςίΜ 

ήμΤν χαταπεπο(χιλται χαΐ δή χαι τοις μεγάλοις Πανα- 
45 θηναίοις 6 πέπλος μεστ^ των τοιούτων ποιχιλμάτων 

ονάνεται εΙς τήν άχρόπολιν. ταυτ' άληθη φώμεν εΤναι, 

ώ Κύθύφρον; — ΕΥΘ. Μή μόναγε, ο) Σώχρατες• άλλ' 

δπερ άρτι εΤπον, χα\ άλλα σοι έγω πολλλ, έάνπερ 

βούλη , περ\ τών θεών διηγήσομαι, & σύ άχούων ε3 οΤδ* 
6υ ίτι έχπλαγησει. 

VII. ΣΟ. Ούχ 2^ ν θαυμάζοιμι. άλλα ταύτα μέν 

μοι είσαΰθις έπι σχολής διηγήσει * νυν\ δέ , ^ρ άρτι 

σε ήρ^μην, πειρώ σαφέστερον εΙπεΤν. ού γαρ με, ΜΟΓλ ν&τίβΐΑ(6 ρΐβιΐλ, ίιιιο ίπ οιικηίβ ΡιηιϋΜΟβΙ• 
ίβίΑπιαι τλΗβίΑΐοηι ρίβηυηι ίη βϋτοβαι ΙϊβγΙιιγ. «η Ιημ ^ι». 
η, ο Εα(Ι)][ρ1ιΐΌ, βιββ ίλ(65ΐηιυΓ.' — ΕυτΒ. Νοη Ιημ ιοΙι 
ο 9οοηΐ6β : βθά ςυοά πιοάο όίοβίΜΐιιι, &ϋ• ςοοςοβ αΝίΙΙ», 
81 τβ|{8, άβ (]ίνίηΐ8 ΟΑτηΐΜ), ςιια οαιη βηόΙνοΗ•, ηΙ •οΙο^ 
οΐΜΐυρΜοββ. 

VII. 8ο. ΝβςυΑςυΜη ιηίη1>0Γ. τβπιιη Μ» αΗμ βη^ 
ουηι οΐίο Γβίβτββ : ίη ρΓΦββηΙίΑ νβΓΟ φκκΙ ηιοόο φΐβιΙτΙ 
βιρΙίϋΑΓβ ρΙβηΙΐΜ ηίΙοΓβ. Βοή βηΐιη ρΗηοΙρΙο ιηΙΒοΙβΒίβτ, ω Ιταΐρε , τ^ πρότερον Ιχανώς έδ(δαξας έρωτήσαντα το <1 βπιΐοβ, ιη€ (ΙοοαΜί , ουιη ςυΜΙ ΙιηιΙβιιι ηηοΐοαι βιιβΙ !■• (β,7.) ΕυΤΗΥΡΗΚΟ. ίσιον, ίί τί ποτ* βιη, άλλόί μοι βΤπβς, ^ι τοΰτο τυγχάνει 
ίσιον 3ν, δ α\ί νυν ποιείς, φόνου Ιπβξιών τξί πβτρι. 
— ΕΥΘ. ΚβΙ αληθή γ' ίλιγον, ω Σώχρατβς. — 
Σύ. "ίσως, άλλα γ3ιρ, ω Εύθύφρον , χαι άλλα πολλλ 
6 φής βΤνβι βσιβ ; — ΕΥΘ. Κβ\ γλρ ίατιν, — ^. Μί- 
μνησαι ο3ν, ^τι ου τουτό σοι διβχελιυόμην , ίν τι ή $ύο 
μβ διδάξαι των πολλών 6σίων, άλλ* ^χεινο αύτο το Ιβιτο|;λκηι, ββά ίό βΑποΙαιη 68β6 όίχΜίΙ , ςυοά Ιυ ουηο β((» , 
<1υιη ηβΰίβ Γβυιη ρ8ΐτ6ΐη Ιιιυιη ββίβ. ^ ΕυτΗ. £( νβη ηϊ- 
ηιιιιιιιι, ο 5θ€Γ&ΐ68, ιϋχί. — 5ο. ΡθΓΐ888β. ΑΐΙλίηβη λΐή ςυο• 
ςυβ αιαΙΙι, ο ΕυΙΙιγρΙιΐΌ, βΛΒ^\Λ ιιιιηουρ88 ? — ΕυτΗ. ΕΙ &1η. 
— 5ο. Κ6€0Γ(1«ΓΜηβ ί^ΙοΓ, ςοοά ηοη Ιβ ΙκμΙαΙμγ, υΐ υηυιη 
006 λυΙ <1οο 6χ ηαυίϋβ βΑοιΙίβ, ββά ϋΐβιη ίρΜίΐι βρβοίβιη. «Τδος, δ πάντα τλ &ια 6σιά ίστιν ίφησθα γάρ που ς,,λ ουηοΐλ ηηοΐΑ 8υηΙ μποΧλ, <1οε6Γ68 ? ιϋχίβϋ βηΐιη υοβ 

μιδ Ιδε'α τά τ' ανόσια άνόσια^ιΤναι χαΐ τλ «σια «σια. 6 ,^^ ^^,^ ,^^,^ ,^^^ ^ ^^^ .^ρ,^ ^^ρ^^ ^„ ^„ 
10 ή ου μνημονεύεις; — ΕΥΘ. Εγωγε. — 211. Ταύτην 

τοίνυν με αυτήν δίδβξον τήν Ιδεαν , τ(ς ποτ* ΙστΙν,ΐν'εΙς 

έχε(νην αποβλέπων χαΐ χρώμενος αύτη παραδείγματι, 

δ μεν &ν τοιούτον ^, 5ν 4ν •ί| συ ί^ ά^ος τις πράττη , 

φω ίσιον εΤναι, 8 δ' 3[ν μή τοιούτον, μή φω. — 
16 ΕΥΘ. Άλλ' εΐ οβτω βούλει, ω Σώχρατες, χαΐ οΟτω 

σοι φράσω. — Σβ. Άλλε μην βούλομαί γε. — 

ΕΥΘ. "Εστί τοίνυν τ^ μέν τοις θεοΤς προσφιλές &ιον, 

7 το ίέ μή προσφιλές άνόσιον - ΣΩ. Παγχάλως, α βο. Κ«««ΐιη6, ο Ευ11ι,ρ»«ο, οίηυβ Ιβ Γ«ρ«ΐΗΐ^Γβ γοΐβ 

ω Ευθυφρον , χαΐ ως εγω εζητουν αποχρίνασΟαΐ σε , 
30 οβτω νΟ^ άπεχρίνω. ε! μεντοι άληθως, τουΥ* οδπω 

οΤδα , άλλα συ δήλον βτι Ιπεχδιδάξεις, ώς ίσην άληΟη 

& λέγεις. — ΕΥΘ. Πάνυ μέν ο3ν. 

VIII. 2ί2. Φερβ δή, έπισχεψώμεθα τί λεγομεν. 

το μέν θεοφιλές τε χαι 6 θεοφιλής άνθρωιτος ^σιος , τ^ 
36 δέ θεομισκς χα\ δ θεομισής ανόσιος* ού ταύτον δ* ^στιν, 

άλλλ τούναντιώτατον τ^ ^σιον ταί άνοσίω * ούχ οβτως ; Β 

— ΕΥΘ. Ο^τϋ) μέν ο3ν. — Σύ. ΚαΙ ε3 γε φαίνεται 
είρήσθαι; — ΕΥΘ. Δοχω, ω Σιοχρατες* είρηται γάρ. 

— 2X1. Ούχοίυν χαΐ ^ι στασιάζουσιν <Α θεο\, ω Ευθύ- 
80 φρον, χαι διαφέρονται άλληλοις χαΐ ίχθρα έστΙν έν αύ- 

τοΤς προς αλλήλους, χαι τουτ είρηται; — ΕΥΘ. Είρη- 
ται γάρ. — Σ11. "Εχθραν δέ χαι δργλς, ω άριστε, 
ή περ\ τίνων διαφορά ποιεί ; £δε δέ σχοτκωμεν. 2ρ* &ν, 
εΐ διαφεροίμεθ' έγώ τι χαΐ σ^ περί αριθμού , 6πότερα 
Μ πλείω , ή περ\ τούτων διαφορέι εχθρούς &ν ήμδς ποιοίη 
χαΐ δργίζεσθαι άλλήλοις, ή έπΙ λογισμών Ιλθόντες περί ιιΐ€ΐηίη{8ϋ? — Εοτο. £(|ιιη)6ιιι — 5ο. Ου»ο&ηι είΐ ί(ρ(υΓ 
βλ ίρβΑ ΜθΑ ιηίΐιί όβηαοηείΓβ , υ( λ€ΐ ΙΙΙαιιι Γβερίοίβιιε βαςυβ 
ΐΑηηιίΑίο βχβηαρΙ&Η βΠςυο υίβι», ςιιοάευηςυβ (υ, νβΐ 
Αϋυβ ςαί?ίβ Ια16 Ι^οίΙίε, ΜηοΙυιη 6886 (Ιίο&ιη, ςυο<Ι ΑυΙβιη 
άίββίιιιίΐο , ηβ^βοι. — Ευτη. 5θά εί ίΐλ νίβ , ο 5οοη1ββ, ϊ(& 
<1ί€8ηι. — 5ο. Ιπιο γοΐο ^ ΕυτΗ. Οικχΐ ςαίάβηι άίΐβοΐυιη 
άϋβ, βΜίοΙυιη 68(; ςιιοά τβΐΌ οοη ^ίίβεΐυπι, Ιιηρίιιιη. — ΐΜΐη, 9ίο ηυηο Γ68ρο]ΐόί8ΐί. υίΓυπι «βαιβη ?6πιηι Γββροη- 
ά&τϊ» , ηοη^υη» ηοτί , 86ά Ιιι βίιιβ άυΐιίο Τ6η ΙιβΒΟ 688β, (|ΐίβΒ 
άϊά», ιιο5ί8 08160(168. — ΕοτΗ. Οιηηίιιο ςυίίΐβιη. 

VIII. 5ο. Αββ 8806, \ά, ςαοά <1ίαιηιΐ8, οοηείάβτθοιιιβ. 
<1ϋ8 (Ιίΐοοίιιηι ορυε 88ΐΐ€ΐυηιι, 80 τίτ ιϋίε όίΐ6€ΐυ8 βαηείυβ , 
οριΐ8 8υΐ6ΐη ϋιίιηίουηι «1118 ίιηρίοοα, βΐ τΐτόϋβ ίαίιηίΰΐιβ 

ίαΐρίΐ» 68ΐ : 88ΙΙ0ΐαΠΙ ν6Γ0 6ΐ 866168(001 000 68^6111 

8υο(, 86(1 οαιοίοο οοοΙηπΑ. οοοο6Ρ — Εοτα. 5ί€ ββΐ. ^ 
5ο. ΑΙςοβ ρη>1)6 (1ίεΐ8 ϋηο οβββ ▼1(ΐ60(υΓ? — Ευτο. 5ί€ 
6χΐ8ΐίοιο : (ϋ(^ 6θ1αι 8θθ(. — 5ο. Ι^ΙοΓΟο 6(ί&αι Ικκ: (Ιί* 
€(αοι 68(, 0608 ίο?ΐ66αι (1ΐ88ί(1βΓ6 8(ςο« ραβ08Γ6, ίοίαιίοί- 
(ί88(]υ6 ίοΙβΓ 608 6886? — ΕυτΗ. ΟίοΙοολ ρτοίβοΐο. — 5ο. Ιοί- 
0]{€ΐ(ί88 ΑοΙβαι β( ίη8, ο ορϋοΐ6, άίβββοβίο 06 ςυί5θ5 «ί^ιίΤ 
ί\Λ 6οη8ί(ΐ6ΐ'βοιιυ8 : οοηιιςαί(1 8ί 600 6( Ιο (Ιβ ουοΐ6Γθ (Ιίεεβο• 
ϋΓβοιυε, α(Γ8 είοΐ ρΐυη, (ΙίβββοεΙο 1ιΐ]ύθ8θΐθ(1Ι οοβ ίο{αιί(ϊθ8 γετώντοιούτωνταχΙιλνδιαλλαγεΤμεν; — ΕΥΘ. Πάνυ Ο ^«^';«*• ^^ ίΓΜαιι<1ί»ιη οοοί^ΐΛΓβΙ. 8θ ροΐίυβ 8ά οοηρο (80(1ί Γ&(ίοο6ηι (χ>οΓυβΐΑϋ(68 αιοχ άβ ϊύΛ 8&Ι(6αι (κΜΐ860(ίΓ6- 

αΐ08 Γ6(Χ>06Πΐ8ϋΡ — ΕΙΓΤΗ. ΡΓΟΓ8υ8 5θ. Ε( 81 (16 οΐ8]οη 

86 ΟΐίΟΟΠ <]ί8860(ΐΓ6αΐ08, 00006 8(1 αΐ608αΓ8α) Γ6ε0ΙΤ60ΐ68 

8ΐ8(ίαι (χ>ο(ΓονβΓ8ΐ&οι 8θ1ν6Τ6ηιθ8?— ΕϋΤΗ. νβη 1黀 8υο(. 
— 5ο. Ε( 81 8ά ροο(ΐ6Γ8θ4αηιι 1ίΙ)ηοάαηιςο6 (βοίΐβτβαιυε, 
οοοίτοτβηί&πίΐ άκΛ (^ι\όλ βϊ Ι6νίυ8 (ϋβεοίτβτβαιυε Ρ — 
ΕυτΗ. ^Μηι Ρ — 5ο. Ουεβ ευοΐ Ι^Ιυπ 68, 06 ςϋϋ>08 εοηι 
. ^ (Ιίβεβοϋηιαε οβο ]οάί€8Γ6 ί8(^6 ροβ8υοια8, ίαύηία βίΤΙοίλ- 

ού π()<{χ«(>ά» σοί ίστιν , ά>λ• ίμΛ λέγοντος (ΐχο«., .1 (1 ^^ ^ ,„«^,, ίοΓί««» <η ρτοορία ηοη Η•»» : τβηιη. 

τάο Ιστι το τε διχαιον χαι το αοιχον χαι χαλον χαΐ .. . . . . . * * • * 

6^0 (116801, (υ (χ>08ΐ(1βΓ8, οίταοι Ηβ^ο εΐοΐ, ^υ8^αα1 6( ίο- 

ίαείοπ), ραΐοΐιηιοι βΐ (οιρο, Ιμοοιο 6( ομΙοοι. οοοοο Ηχο 

8υηΙ άΒ ςαίΐΗΜ 6υπι (1ί886ουπΐ08 066 ροιβυπΜη 8(1 8υΠΪ€ί608 

ΙιοΐΌοι ]υάΐ€ΐυοι ροΓΤβοίΓβ, ΙοίαιΙΰΙ βΑΙοίαιυΓ ςοΜΜίο 6ίΙι- 

είοιοΓ, 6ΐ 600 6ΐ (α βΙ 1ιοηιιίοβ8 αοΙνβηίΡ — Εοτο. Ηίκ 

ί|1β8 (118860810, Ο 5θΟΓ8ΐ€8, 6ΐ άβ Ιΐΐ8 68(. ^ 5θ. Οθί(1 

νβΓοΡ 80 (ΙΗ, ο ΕυΙΙιχρΙιΐΌ, βί άϋ 8ΐίηυο <1ί986θΙίΜΐ(, (Ιο γε. — ΣΟ. Ούχουν χα\ περί τ«ΰ μείζονος χαΐ Ιλάτ- 
τονος ε? διαφεροίμεθα , έπ\ το μετρεΐν έλθόντες ταχίι 

80 πβυσαίμεθ' δν της διβφορδς; — ΕΥΘ. Έστι ταύτα. 
— Σίΐ. Κάπί γε τ^ ίστάναι έλθόντες, ώς έγφμαι , 
περ) του βαρύτερου τε χα\ χουφοτέρου διοιχριθεΐμεν 
άν; — ΕΥΘ. Πώς γλρ ο(5; — ΣΩ. Περί τίνος δέ δή 
διενεχθέντες χα\ Ιπ\ τίνα χρίσιν ού δυνάμενοι άφιχέ- 

46 Η)αι ^θροί τ* &ν άλλήλοις εΤμεν χα\ δργιζοίμεθα ; ίσως αίσχρ^ χα\ αγαθόν χα\ χαχόν. 2ρ' ού ταυτ ΙστΙ, 
περ\ £ν διενεχθέντες χαΐ ου δυνάμενοι έφ' ίχανήν χρίσιν 
50 αύτων έλθείν ΐχθρο\ άλλήλοις γιγνόμεθα , Λαν γιγνίά- 
μεθα, χάγω χαι Λ χαΐ ο\ άλλοι άνθρωποι πάντες ; — 
ΕΥΘ. Άλλ' Ιστιν α&τη ή διαφορέι , 2 Σώχρατες, χαι 
περί τούτων. — ΣΟ. Τί δέ; ο( θεο\, ω Εύθύφρον, ούχ 
είνερ τι διαφέρονται δι* αύτέί ταύτα διαφέροιντ* αν; ΚΪΗΪΦΡϋΝ. (•.) — Ιί^ΥΘ. Πολλή άνάγχη. — 1ϋ Και των θεών άρα, 
ω γενναίε ΕύΟύφρον, άλλοι άλλα ύίχαια ^χαιά^ιχα; 
ηγούνται χατλ τον σον λόγον, χαι χαλλ χαι αίσχρλ χαι 
άγαθλ χαι χαχά• ου γλρ οίν που ιστασίαζον άλληλοις, 

6 εΐ αή περί τούτων διιφέροντο. ?) γαρ; — ΕΤΘ. ΌρΟως 
λέγεις. — ΣΟ. Ούχουν άπβρ χαλλ ηγούνται ίχαστοι 
χαι άγα9^ χαι οίχαια, ταύτα χαι φιλοΰσι, τά δ* ενάντια 
τούτων μισοΰσιν ; — ΕΥΘ. Πάνυ γε. — Σϋ, Ταύτα 
δε' γε , ώς συ φής , ο\ μεν δίχαια ηγούνται, οΐ δ' άδιχα* 

8 περί & χα\ αμφισβητούντες στασιάζουσι τε χα\ πολε- 
μοΰσιν άλληλοις. 5ρ' ου/ ουτιος; — ΕΥΘ. ΟυτίΛς. 

— ΧΩ. Ταύτ' άρα, ώς Ιοιχε , μισεϊταί θ* Οπο των 
6εών χαι φιλεΐται , χαι θεομιση τε χαι θεοφιλή ταύτ^ 
αν ειη. — ΕΥΘ. ^Έοιχεν. — ΣΟ. ΚαΙ βσια άρα κβΐ 

15 ανόσια ταύτ' αν εΐη , ο) Ευθύφρον , τούτι^ τίο λόγ()>. 

— ΚΥΘ. Κινδυνεύει 

IX. ΣΟ. Ούχ άρ' 6 ήρόμην άπεχρ(νω, ω θαυμάσιε, 
ου γλρ τοΰτό γ' ήρώτοιν , δ τυγ^τάνει ταύτον δν δσιόν 
τε χαι άνόσιον. δ δ* &ν θεοφιλές η , χαι θεομισές έστιν, 

20 ώς εοιχεν • ώστε , ω Ευθύφρον , 6 σί> >Λίν ποιείς τον πά- 
τερα χολάζων , ουδέν θαυμαστδν , ι\ τοΰτο δρών τω μεν 
ΔιΊ προσφιλές ποιείς, τω δέ Κρόνω χαΐ τω Ουρανοί 
έχθρον, χαι τω μέν Ήφαιστω φίλον, τη δ' Ηρα 
έ/θρον , χαι ει τις άλλος των θέων ίτερος Ιτέρω διαφέ- 

2& ρεται περί αύτου, χάχε(νοις χατ^ ταύτα. — ΕΥΘ. *Αλλ' 
οΤμαι, ω Σώχρατες, περ( γε τούτου των θεών ούδένα 
έτερον έτε'ρω διαφέρεσθαι , ώς ού δει διχην διδόναι 
ίχεΐνον 8ς 3^ν άδ{χως τιν* άποχτεινη. — ΣΟ. Τί δαί ; 
ανθρώπων, ω Ευθύφρον, ήδη τίνος ήχουσας άμφισβη- 

Μί τουντος ώς τον άδίχως άποχτε{ναντα ή άλλο άδίχοις 
ποιου ντα δτιουν ού δει δίχην διδόναι ; — ϋΙΥΘ. Ουδέν 
μεν ουν παύονται ταΰτ' αμφισβητούντες χαι άλλοθι 
χαι εν τοις διχαστηρίοις * άδιχουντες γ^ρ πάμπολλα 
πάντα ποιουσι χαι λέγουσι φεύγοντες την δίχην. — 

35 ΣΟ. ^Η χαι δμολογουσιν, ω Ευθύφρον, άδιχεΐν, χαι 
δμολογουντες 5μως ού δεΐν φασι σφας διδόναι δίχην • — 
ΕΥΘ. Ουδαμώς τοΰτό γε. — ΣΟ. Ούχ άρα πδίν γβ 
ποιουσι χαι λέγουσι. τοΰτο γλρ, οΤαχι, ού τολμώσι 
λε'γειν ούδ* άμφισβητεΐν, ο>ςού•/ι, ειπερ άδιχοΰσί γε, 

40 οοτέον δίχην* άλλ', οιμαι, ού φασιν άδιχεΐν. η γάρ^ 

— ΕΥΘ. Αληθή λέγεις. — ΣΟ. Ούχ άρ* έχε'ινό γ' άμ- 
:^ισβητοΰσιν, ώς ού τον άδιχοΰντα οεΐ διδόναι δίχην* 
αλλ* εχεΤνο ίσως άμφισβητοΰσι , το τίς εστίν δ άδιχών 
χαι τί δρών χαΐ πότε, — ΕΥΘ. ^Αληθή λέγεις. — 

4'> ΣΟ. Ούχοΰν αυτά γε ταΰτα χαι οί θεοί πεπόνΟασιν , 
ειπερ στασιάζουσι περί τών διχαίων χαι άδίχων, ώς 
6 σος λόγος , χαΐ οΐ μέν φασιν αλλήλους άδιχεΐν, οΐ δ' ού 
φασιν; έπει έχεΤνό γε δήπου, ο) θαυμάσιε, ουδείς ούτε 
Οίων ούτ* άνθροιπων τολμαί λέγειν, ώς ού τω γ* άδι- 

60 χοΰντι οοτέον δίχην. — ΕΥΘ. Να\, τοΰτο μέν άληΟες 
λέγεις, ο) Σοιχρατε^, τό γε χεφάλαιον. — ΣΟ. Άλλ' 
έχαστόν γε, οΤμαι, ω Ευθύφρον, των πραχΟέντων άμ- 
φισβητοΰσι ν οΐ αμφισβητούντες, χαι άνθροιποι χαι 
θεοί, «ίπερ άμφισβητοΰσι θεοί* πράξεως τίνος πιρι δια ίρ&» 1ιί8 <1ί88βοΙΪ6ηΙ. -^ ΕυτΗ. ΝΜββββ 66ΐ (Μΐιηίηο. — 5ο. Κχ 
β <)ϋβ ί{;ίΙιΐΓ, ο β606Γυ•€ Ευ11ι>ρΙιΐΌ, &1η «11& ]ι»1λ ρηίΑβΙ βΙ 
ίη]ιιβΐ2 , ββοαίΜΐιιηι οηϋοαβιιι Ιιμπι , εΐ ρυΐοΐιη βΙ ΙυΓρίβ , 
Ιχιηβςυβ 6ΐ ιηβΐβ : ηυηςυ&ιη βηΐιη ίηνίοεπι άβοοτίΑτεαΙ , 
ηϊβί (!6 Ιιίβ (ϋβββηΙίΓβηΙ. ηοηηβ* — Εοτπ. Κβεΐβ ϋίοίρ. -» 
δο. Ι^ίΙαΓΜ ηυ» ρυ1εΙΐΓ& »ίη{;υ1ΐ ρυΐβιιΐ βΐ Ικ>ιη βΐ ]ιμΙα , 
1ι»ε βϋ&ιη βιη&α(, ςυ» εοηίΓΑΠβ Ιιίβ βΐίβιη <Νί6πιιι1? 
' ΕυτΗ. Οαιηίηο. — 8ο. Ελίΐβιη ρΓθΓθ€ΐο, ό( λίβ, βΐίί 
ΙολΧλ λΐϋ ίη]ϋ8ΐΑ 06ΐΐ86ΐι( : ϋβ <|ΐιί5υ» όίϋοβρίΜΐΙββ οοηίβη- 
άυηΐ ίητίεβιη λίςυβ ριι^&ηΐ. ίΙ&οβ η» 86 ΙιιΙ)6ΐ? -» 
ΕυτΒ. Πα. — 5ο. ΕΛάαη ί^Ιυπ, υ( ▼ί(1βΙθΓ, α ϋΗ$ ΑΠΜηΙιΐΓ 
οάίοςυβ Η«()€αΙυΓ, β1ςυ6 θ&0€ΐη οηιηΐ 6» , ςυβΒ άύ» βιηκ» 
8υη( βΐ 6» , ςιικ ίηίιηίΓΑ. — Ευτιι. ΥΜβΙοΓ. — δα Ηαο 
πιϋοηβ, ο ΕυΙΙιγρΙιΐΌ , βνίβπι ρ» βηιηΙ θΐ ιπφΗΐ. .. 

ΕίΓΓΗ. ΥΜβΙΟΓ. 

Χ. 8ο. Νοο €1^0 ςυοό ςιιβάτβπϋη , ο νίΓ βάηιίΓλίΝΐίβ, 
Γ€8ροηάΐ8(ί. ηοη βηίιη ί<1 νοΙβίΜΐη , ςυο(1 88ηο(ιιοι οΐ ύη- 
ρΉιαι βίιηυΙ «ββ οοη1ίιιβ;ί( : ςυοό νβτο άϋδ βαιί€θπι «βΙ, 
<1ϋβ ςυοςηβ ίηίιηίϋυιη ββββ τίιΙβΙυΓ. ςυ&ιηοΙ)Γ6ΐη , ο Ευ- 
11ι ^ρΙίΓο , ςοοθ ηυπΓ β%\9 ρ«Γ6η(6ΐη ρυηίβηβ , ηιΗίΙ ιηίπιηι , 
8ί (Ιυιη Κοΰ λ^, Γβιη «β», ςυββ ^ον^ ρτοΜοΓ, 5«Ιυπιο 
&υΐ6ΐη €( 0»]ο ίηίιηίΰυιη, βΙ ΥυΙαιηο ςυί<ΐ6ΐιι ^ηίαπι, 
^υηοη^ ?6γο ιηοΐββίυιη , βΐ βί ςιιίβ (ΙβοΓΟίη λΐίυβ (1β βο «Β 
&ϋο (Ιίβδίιΐβΐ , Ιιί& ςιιοςυβ 60(1601 αιοϋο. — Ευτιι. Α( ορίηοτ, 
ο 8θ€Γ«ΐ68, ίη 1κ)€ 8&Ι16ΙΙ1 (Ιβοηιιη ηϋΠυιη βΙ) 8ΐίο (Ιίβοτν- 
(ΐΑΓβ,ςηοιΙ ςυί ΐη]υ8(6 (|ΐΐ6ηκ|ΐΐ3ηι ρ6Γ6ΐη6τΗ, ραηίΑβ ρβικΙβη 
^ ηοη (ΙβίΜΜίΙ. — 5ο. Νιιηι Ιιυιηίηβηι &Ιί ςαβιη , ο ΕιιΙΙιγρΙιΐΌ , 
(]6 Ιιοϋ 3ΐίςυθη(]υ «ΙυϋϊΙίΓηΙβίΜ ΑυάίβΙί, ςυο<1 Ηοιηίηβηι ίη- 
]υ8(6 οο€ί(ΐ6η(6ηίΐ 3υ( «ϋςυίιΐ βϋϋί! Αβ6ηΐ€ηι ίηίιι»ΐ6 ροΒίηβ 
(Ιαγθ ηοη (]6€6&1? — Ει;τιι. Νηηςυβιη όβ ίίβ θΙβοβρίΑη 
ουηι λ1ί1>ί Ιυηι ίη ]ιΐ4ΐίοϋ8 €68Μη( : ςυί «οίιη ρβπηυΙΙέ ροο• 
€ΑΓυη(, ουηεία ϋΐευηΐ 6( βςαηΐ, ςαίΙκιβ ροΒίηπι «ΙβτϋβηΙ. 

— 5ο. Νυηι 6ΐ»ηι ίη]υ8ΐ6 β^βτβ οοηίιΙβηΙοΓ, β1 οοοΟ- 
ΙβηΙββ Ι2ηΐ6η 8β «ίιιηΐ ρφη&8 ρηκΙβΓβ ηοη <1β06Τ6? .» 
Εγτη. \ά ε6Γ(6 ηοΙΙο η)ο<!ο. — 5ο. Νοη οτ^ο ευηοΐΑ ϋίβιιηΙ 
ΓααυηΙςυβ. Ιιοε βηίιη , η( &Γΐ)ί(Γ0Γ, (ΙίοβΓβ βυΐ Αηιί>ίβ6Γ« 
ηεςυ&ςιΐλΐη 8η(1βη( , ηυο(1, κι ςιιίιΐοηι ίη]υ8ΐβ «ςωΐ , ροΝΛΛ 

^' ηοη ΙυβηιΙιι βίΐ : 86(1 αίυηΐ ρυΐίυβ ββ ηοη ίη]υ8(6 Γ6€ί856. ηοηηβΡ 

— ΕυτΗ. ΥβΓα ΙοηϋβΓί;». — 5ο. Η&υ(] ί^Ιυπ άβ Ιιοο «ιηΜ- 
ςυηΐ; υΐηιιη ίη]υ8(υιη ρυηίη οροΓίβαΙ : νβηιηι <)β Ιιοο 
ΓθΓΐΑ58β, ςυίδ ίη]υ8ΐ6 Γβ(ΐ6ΓίΙ «Ι ςυκί ββ6η()ο 6( ςυιηβίο. 

— Εοτιι. ΥβΓϋ ΜίττΜ. — 8ο. Νοηηβ ί^ίητ βλίίθαι Ιιβκ 
ά\ί& αοείιΐιιηΐ, 8ί άβ ΐιΐδΐίβ βίςυβ ίο]ιΐδϋ8, υΐ ογαΙΙο Ιιμι 
ΐ6βΙ«(υΓ, (ϋ$86ηΙΐυηΙ, β1 &Ιϋ ςυϊίΐβιη ίη]α8(β ΓλοβΓβ Μββ- 
ηιηΐ, αΙπ η6ςαηΙ? ευιιι ίΙΙυιΙ, ο νίΓ η]ίΓ8ΐ>ίΙί«, ηυΙΙι» Ιιο- 
ϋ ηιίηιιιη τβΐ (ΙβοΓυπι (1ίε6Γ6 ϋυιΐΐ'βΐ, ίη]ιΐ8ΐυιη νκΙ«ΙίοοΙ ρφμμ 

η6(]υ&ςυ&ιη (]&Γ6 ()6ΐ>6Γ6. — Ευτιι. Κα. υθγα Γηίηι βυπιηι»- 
Ιίπι (Ιίείβ, ο 5ο(ΤΑΐθ8. — 5ο. Οβ ιιηοςυοςΜβ, ιιΐ ραίο, 
60Γυιη ςιΐ26 ΓαοΙα 8υπ( , (ΙίπεβρΙβηΙ , ο ΕιιΙΙι^ρΙίΓΟ , ςοΐεοο- 
(106 8ΐιι1)ί^υηΙ, βίνο Ιιοιηίηΐ'β βίνβ (Ιϋ, δ.* ηκκίο 4ίί «ιΙη- 
ςιιηΐ : (Ιιιαι (Ιο ίΐΙϊίΐΐΜ βιΐίοηβ (ΙΐΗκοιιΙίιιηΙ , αΙπ ςυκΙ^ηα ίυβίβ (ο, ΙΟ.) ΕϋΤΗΥΡΗΕΟ. φβρ^μιβνοι οΐ μέν 8ιχαίως φασιν αυτήν πεπρδχθαι, οΐ λΐϋ ββηα ίη]υβΙβ (Λάκη 688β (ΙίϋυαΙ. ηοηαβ ί>ιΙο ιιμνΙοΡ 
δ' αδίκως, άρ' ούχ οδτως ; — ΕΥΘ. Πάνυ γβ. — ΕυτΗ. Οοιηίηο. 

9 Χ. Σύ.Ίθιτο(νυν, ω φ(λβ Εύθυφρον, δ(δαζον χαμέ, & Χ. 5ο. Α^β Ιφίητ, ο βηιίοβ ΕυΟι^τρ^ιτο , ηΐ6 ςοοςυβ υΐ ?να σοφώτερος γένωμαι , τί σοι τβχμηριόν Ιστιν, ώς 
5 πάντΕς οι θεοί ηγούνται έχεινον άδίχως τεΟνάναι , δς &ν 
θητεύων ^νδροφόνος γεν</μινος , ξυνδεθείς 6π6 του δε• 
«πότου του αποθανόντος, φθάση τιλευη^σας βιλ τ^ 
δεσμά , πρ\ν τον ζυνδησαντα παρά των εξηγητών περί 
αύτοΰ πυΟε'σθαι, τί χρή ποιεϊν χα\ υπέρ του τοιούτου 
κ: δή όρθως εχειν έπεξιέναι χα\ έπισχητττεσθαι φόνου τον 
υίον τφ πατρ( - (θι , περ\ τούτων πειρω τ( μοι σαφές 
ενδε{ξασθαι , ώς παντός μδλλον πάντες οί θεοί ηγούνται 8&ρΙβηΙίθΓ ύίύπα , όοοβ, ςαο λτ^ιιιηβηΐο Μββηβ, ά€0• ουαοΐοβ 
ίΙΙυιη Ιη]ΐΜ(β ρβτβπιρίυηι βχίεϋαιβΓβ, ςυί ιηβτοβίΐβ ιηίηί- 
8(τ&08 ΙιοιηΙεί(1& ^Μ^ββΙ) ίηΙβτίβοΗ <]οηιΙηο τίηΰΐυε, νΙη• 
€α1ί8 βηΐ6 ρβηίΐ, ςυλίη ςυί Ιίβ&νβπιΙ α ]υΗ» ίηΙβΓρΓΡίβ 
ςυκί ββ^ηάυπι ΰοροβοβηΐ; λίςυβ ο5 Ιιοο Γ6ε1αιη 68μϊ ιι( 
ΗΙΗΐ8 ρλίΓβαι ίη οβριϋβ άίκΗιηβη ίηόυοΑΐ : α^ζβ, άβ ϋ8 βΠ- 
ςηί<1 ιηίΐιί οΙλΗ άβιηοηβΙηΓβ οοαβΓίβ , οιηοίηο <Ιβοβ οηιηι» 
νοΙ ηαλχίιηβ βοΙΙοηβιη Ιι&ηο Γβοΐλΐη βχίβϋιΐΜΓβ. ςυο<] βί όρθως ίχειν ταύτην τήν πρδξιν. χάν μοι Ιχανώς Ιν- Η ^^^^^„ οβίβηιίβηβ, ηυηςϋβιη ιβρίαΐίοβ Ιιι» Ιβιιϋββ ρρ«ί δε(ζτ), έγχωμιάζων σε έπΙ σοφ(^ ούδέττοτβ παύσομαι. — 

ι» ΕΤΘ. Άλλ' Ισως ούχ ολίγον Ιργον ΙστΙν, ω Σώχρατες* 
έπεί πάνυ γι σαφώς Ιχοιμ* &ν ^πιδεΐξαί σοι. — 
Σϋ. Μανθάνω * ^τι σοι δοχω των διχαστών δυσμαθέ- 
στερος εΤναι* έπεί έχείνοις γ* ένδείξει δηλον ^τι, ώς 
άδιχά τ' Ιστ\ χαΊ οί 6εοΙ άπαντες τα τοιαύτα μισουσιν. 

20 — ΕΤΘ. Πάνυγε σαφίος, ω Σώχρατες, έίίνπερ άχούωσί 
γ^ μου λέγοντος, 

XI. ΣΟ. Άλλ' άχούσονται , έάνπερ ε3 δοχης λέγειν, ο 
τόδε δε σου ένενόησα ^μα λέγοντος , χαι πρ^ς έμαυτον 
σχοτηο * ε! ^τι μάλιστα με Εύθύφρο>ν διδάξειεν , ώς οΐ 

25 θεοί άπαντες τον τοιούτον θάνατον ηγούνται άδιχον 
εΤναι, τ( μ3λλον έγώ μεμάθηχα παρ' ΕύΟύφρονος , τί 
ποτ* έστ\ το δσιόν τε χαι τ^ άνόσιον ; θεομισές μίν γλρ 
τούτο το3ργον, ώς &ιχεν, είη άν * άλλ^ί γ^ίρ ού τούτω 
έφάνη άρτι ώρισμένα το ^σιον χα\ μη * το γ3[ρ θεομισές 

.14) δν χαΐ θεοφιλές έφάνη. ώστε τούτου μέν άφίημί σε, (ϋεβΓ6 (ΙβεΙβΙιιπι. — ΕυτΗ. Α( ΓθΓΐ888β ηοη ρθΓνιιιη οριΐϋ ι*$( 
Ικ)θ,ο5ο€Γλΐ68; πΑΐη οβΙβη^6Γ6 ςυίάβηα ρΐαηβ &(1ιηο(Ιιηυ 1ί1)ί 
ρο8&βιη. — $0. ΙηΙβΙΠςο ]8ΐη : βύ ρβτείρίβικίυιη ΙλΓϋΙοΓ 
ςοβιη ]ιι<ϋθ68 βδββ 1ί1>ί νκΙβΟΓ, ηβοαρβ ίΐΐίβ 06Γ(β (]€Πΐοιιβ(Γ&- 

1υΠ18 «8, 1ΐ8Β€ β886 ίηίϋδίΑ ΟίηΐΙββςυβ ΙαΙιΑ (1θ08 0<Κ886. 

— Ευτυ. Ρβηρίΰΐιβ, ο δοοΓ&Ιβε, 8ί ιηο<)ο ιηβ (ΙίοβοΙβηι &υ- 
(ϋβηΐ. 

XI. δο. ΑΙ &ιι<1ί«ηΙ, 8ί 1>€η€ Λ\αη ϋϋβ νΙ<ΐ6ΐ)6Π8. ίΙΙικΙ 
βαΐβοα ΙοςυβηΙβ (β οοβϋ&τί , βΐ ηβευιη εοηβίάβΓΟ : ΙίΰβΙ ?€ΐ 
ΟΜχΙιηβ Εα11ΐ]τρΗΓ0 αιβ όοουβΗΙ, όβοε οηιηββ Ιιβηο αιΟΓίβπι 
{η]ι»ΐΑΐιι άυοβτθ» ςυί<1 πια^ αΙ) ΕαΙΗ^^ρΙίΓοηβ άΙάίοΒτο, 
ςυΜα&ιη 8&ηΰ(υιη ςυί(|γ6 ίιηρίυιη βίΙ? ϋϋβ «οΐιη ίηίηιί- 
ουιη ορίΜ Ιιοο ββββΐ : βΙίΑΐηβιι Ιιοο ρ^υΐο βηΐ6 (1(>ΓιηϋΑ 688β 
ΐϋίηίπιβ γί8« 8αιιΙ, 8Αηο(υαι •οί1ίΐ'€ΐ 6ΐ ηοη β&ηείυηι : ςικκΙ 
βοίπα (1ίΐ8 Αΐιιίοοιη, ό'άΛ βϋλΐη ίηίιηίΰηιιι ΑρρΑπιίΙ. ςυ&ηιοί»- ω Εύθύφρον, χαΐ ε{ βούλει, πάντες αύτο ήγείσθων οΐ <1 Γβ,η Ιιοο ΙίΜ «ΜηΜίΙβιη , ο ΕαΙΗ^ιρΙίΓΟ , «(•! τΙ», ^ϋ οαιοββ Οεοι άδιχον χαΐ πάντες μισούντων. άλλ* Ζρα τούτο νυν 
έπανορθούμεθα έν τφ λόγω, ώς β μέν &ν πάντες ο\ θεοί 
μισώσιν, άνόσιόν έστιν, δ δ' 2ΐν φιλώσιν, δσιον δ δ' λν 

3.1 οΐ μέν φιλωσιν, οί δε μισωσιν, ουδέτερα ^ αμφότερα ; 
3ρ* οδτω βούλει ήμΐν ώρίσθαι νυν περί του δσίου χαΐ 
του άνοσίου; — ΕΤΘ. Τί γέτρ χωλύει, ω Σώχρατες; 
— ΣΟ. Ουδέν έμέ γε, ω Εύθύφρον άλλέι συ δή το 
σ^ν σχόπει , εΐ τουθ' Οποθέμενος οβτω |^5στά με διδά- 

«0 ξεις δ Οπέσχου. — ΕΤΘ. Άλλ' ίγωγε φαίην δν τουτ' 
εΤναι ^τ^^ ^σιον, δ 21ν πάντες οί θεοί φιλωσι, χα\ του ν- 6 
αντίον, δ 3[ν πάντες οί θεο\ μισωσιν, άνόσιον. — 
Σύ. Ούχουν έπισχοπώμεν α3 τούτο, ω Εύθύφρον, εΐ 
χαλως λέγεται; ί| έωμεν, χαΐ οβτως ήμων τ' αυτών 

4!> άποδβχώμεθα χα\ των άλλων, έέιν μόνον φΤ) τίς τι Ι^ειν 
οϋτω, ξυγχωρόυντες Ιχειν ; ^ σχετττέον, τί λέγει δ λέ- 
γων; — ΕΤΘ. Σχεπτέον. οΤμαι μέντοι ίγωγε τούτο 
νυνί χαλως λέγεσθαι. 

XII . ΣΟ. Τάχ' ω γαθέ, βέλτιον εΐσόμεθα . έννόησον ίηίυβίυηι ραίβηΐ βί οάβΗηΙ. νβιΐιαι •η Ιιθ€ ]Αΐη Ιη 8βΓ- 
ιηοηβ βίεβιηβηάλΐιιιη,υΐςαοά ά\\ οιηιιββ 0<ΐ6ΐ1η(,8ΰβΙβ8ΐυηι, 
ςυο<1 εοπίΓΑ οοαηββ ΑΐηβηΙ, ειιηΰίαιη βΚ : ςαοά νβΓΟ λΐϋ 
ςυίάβηι ΑΐηβηΙ, «ϋϋ τ6γο οάβΓίηΙ, ηβαΙτΑ είηΐ τβΐ 8ίηιιιΙ 
βιηΙκ>? Κ&η6 νιε ηυηο βληοΐυπι β( βεβίθβίαηι ηοϋΐβ ββββ 
ά'ΐκϋαοΐιιιη^ — ΕυτΗ. 0υ{(1, ο δοοτβίβε, ρΓθΙιί()€ΐ? — 
5ο. ΝιΙιϋ 106 Β&ϋβιη , ο ΕαΙΗγρΙιΐΌ : κά Ια 1ιι»ιη εοη8ΐ€ΐ<»Γ&, 
81, ίβίΑ ρηΒπαίιββ Η]τρο1Ιΐ68ΐ, \\α ί&οΙΙΗιηβ ιηβ, ςυοά 
ροΗΊοΚυ8 £8, (100688. — ΕυτΒ. Εςυίάβιη ί<1 8&ηο(υιη , ςιιοό 
άϋ οηιηββ βπιβηΐ , βεββ Γ&ΐβτβτ, ίπιρίαηι οοηίπι , ίξαοά οιηηβ8 
οάβηηΙ. — 5ο. Αη Ιιθ€ ί(6ηιπι άίεουΐίβηάυηι , υΐηιπι Γ6€ΐ6 
<]|<:ΑΐυΓ? «υΐ ροΐίαβ οπιΚΙβηόυπι , βίςαβ ίΐΑ β( ηο1>ί8 ίρείδ βΐ 
&1ϋ8ΐη<1υΙββΓ6άβΙ)6Πΐιΐ8, ηΐ φΐίοςυίϋ άίοΐυπι ΓυβηΙ, &<1ιη|^ 
ΐΑηιυ8? βυΐ βη \ά ςοοό όίοίαπι 6ΧΑηιίηλη(1υπι? — Εοτη. Οίβ- 
ουϋβηάαπι. ςιίθηςο&πι Ιιοο ηυηο ύβηβ (ΙίοΙιιηι βχίεϋηκ). 
XII. 5ο. ΡθΓ(Α88β, ο Ικ>η6, ηιβϋΐΜ ίβΐηο ίηίβΠίββπιι». ΙΟγέιρ το τοιόνδβ. 2ροι τ^ δσιον , &ζ% θσιόν Ιστι, φι- α βΙο βοίηι οο^ΙίΑ. ηΐηιπι βληοίηπι, ςοίλ ε&ηοΐυπι β^, & 
λεΐται &πο των θέων, ή δτι φιλειται, &ιόν έστιν; — άϊ» ΑΠΗίΙυΓ, τβΙ, ςοΐΑ & (Ιϋ8 «ιιμιΙιιγ, €8Ι 8ληοΙυπι? — 
ΕΤΘ. Ούχ οίδ' ^ τι λέγεις, ω Σώχρατβς. — Συ. Άλλ' ΕυτΗ. Ηβη<1 ίηΙβΙΙΙβο ςιι'κΐ <»€ΐι• ο 5ομ(68. — 5ο. Αρβτ* 
έγώ πειράσομαι σαφέστερον φράσαι. λέγομέν τι φε- ϋυβ βχρΙΙΰνβ οοπαΙμμγ. <1ί€ΐπιι» ςιιί<ΜΜη ΙλΙαπι βΐ Γβι^ηβ , 
ρόμενον χα\ φέρον, χα\ άγόμενον χα\ άγον, χαΐ δρω• θυοίαπι 6ΐ <1υ€θΐΒ, τίβαηι «( τΐόβηβ : &!ςο6.Ιιυ]ιΐ8ηιθ()ί 8 ΕΤΘΤΦΡΩΝ. (ια,ιι) 

μενον χαι 6ρων • χαι πάντα τ3ι τοιαύτα μανΟάνβις ^τι αιοείι ηιιιη ϊηίατ Μ άίτβηι ββββ βΙ ςιη θίτ^η» βΜ ΙβΙβΙ- 
£τερα αλλήλων ιστι χαι ^ ίίτερα; ^- ΕΥΘ. Έγωγέ Κ^? _ Εοτη. ΙηΐβΙΙίββη ιηΟϋ γΜβοτ. — 5ο. Νοημ «Ι 
μοι $οχω μαν^νβιν. — ΣΩ. Ούχουν χα\ φιλού(Μν<$ν «ηιιίαιη «ΙΙςΌΐό ββΙ Η ύΐηά ρπβίβτ Ιιοο &»■■•? — 
τ( Εστί , Χ«^ ^^^ 5^*ς<^ ^ ?«λουν ; - ΕΤΘ. Πως ^^ ^^,, - δο. Οίο οϋββοτο. Βοη Ιά ς«Νΐ Μογ. 
κ γάρ ου; — ΣΟ. Λβγκ οη μοι, ποτιρον το φβρομενον, |) 
διότι φέρεται, φερόμιΐν^ν έστιν, ή δι' άλλο τι; — 
ΕΥΘ. Ουχ, άλλλ διλ τοΰτο. — 211. Και το άγόμενον δή , διότι άγεται, χα\ τ^ δρώμενον, ίιΛι δραται; — 

ΕΥΘ. Πάνυ γε. — ΣΩ. Ούχ άρα διότι δροιμενόν 
Ιύ γ' έστι, δι^ τουθ' δρδται, άλλε τουναντίον, διότι δρδ- 

ται, δια τουθ* 6ρώμ<νον * ουδέ διότι άγόμεν<^ν έστι , διά 

τοΰτ* άγεται, άλλλ διότι άγεται, διλ τοΰτ άγόμινον• 

ουδέ διότι φερόμενον, φέρεται, άλλλ διότι φέρεται , φε- 

ρόμενον. ϊρα χατάδηλον, ω Εύθυφρον, 6 βούλομαι λέ- 
,5 γειν; ρούλομαι δέ τόδε, δτιεί τιγίγνεται ήείτιπάσχει ο ^^^^ »"««» Ιιοο,βΙ ςυκί βΐ,βυΐ ριΐίΐατ «ΙίςυΜ, 

τι, ου/ δτι γιγνόμενόν έστι, γίγνεται, άλλ' ^τι γίγνεται, ί»«*«™ βΛ βΐ, ι«Ι ςυίιι β( ροϋαβ ΐέχΛηω; ΜψΜ 

γιγνόμενόν έστιν, ούδ' δτι πάσχον έστΙ, πάσχει, άλλ' 

ότι πάσχει , πάσχον εστίν, ^ ου ξυγχωρείς οΟτως; — 

ΕΥΘ. "Εγωγε. — Σϋ. Ούχουν χαι το φιλούμενον 
20 ή γιγνόμενόν τί έστιν ή πάσχον τι ί>πό του ^ — 

ΕΥΘ. Πάνυ γε. — ΣΩ. ΚοΙ τοΰτ' άρ' οδτως'ίχει, 

ώσπερ τλ πρότερα* ούχ ίτι φιλούμενον έστι, φιλείται 

6φ* ων φιλείται, άλλ' ίτι φιλείται, φιλούμενον. — ςαίλ ίβτΙιΐΓ, ΓβιΙυΓ, βη οΙ) βϋςοΜ βϋαίΐ Ρ — Εοη. Νβςο»- 
ςιίληι, Μά ο5 Ιιο€. — 8ο. Ε( Μ ςοοά όοοϋοτ «αύ- 
Ιίίβτ, ςυΐΑ ϋυΰΙΙΟΓ, έί φ»οά τΐόβίοτ, φΐί• τίιΙβΙιιτΡ — 
ΕυτΗ. ΜΑΐίηιβ. — 8ο. Νοη θτ^ο ςαΐλ «ΙίςαΜ αΐ Ιβ ϋ• φΗΒ 
γίάβηΙυΓ, νΜβΙαΓ, βοά €θΐι(τ•, ςαΐλ τΜοΙογ αΐ Ιβ β• ςα» 
τΙάβοΙυΓ, ηβο ςυίβ <1υο(ααι, άυοΜυΓ, ββά ςοΙ» άυοΙΙαΓ, άη• 
οίαιη 68ΐ : Ώβ^ ςυΐΑ ΙβΙυιη ίβτΙυΓ, ββά ςαίλ ΓβτΙαΓ ϋΑ ΙιΙυιη. 
ηοοίΜ ρβηρίαιυιιι βιΙ, ο Εη11ΐ]τρΙιΐΌ , ςοοά άίοΜΟ τολοΡ 

Βοη ςοΐΒ 

ςαΐΒ ρ•. 

ϋβοβ 66ΐ ρΑΐίΙοΓ, 8βά ςυη ρΑΐίΐΒΓ ρΑίΙβοβ αΐ. αβΙ βοβ §ά • 

ιηίΐϋβ ϊαβο? — ΕοτΒ. Αάηιιΐΐο οςαΜβΒί. — 8ο. ίφϋαηΐύ Μ 

ςοοά λΟΜίοΓ βιιΐ β€Ββ «ΙΙςαίά αΐ αβΙ «ΗςοΜ «Β ιΗ^οο 

(ΜΐΙί€Β•? — ΕΟΤΗ. ΡΐΌΓβυβ. — 8θ. ΗΟΟ {^(ΒΓ 60^001 ΒΜ)Οθ» 

ςυο ΜΐρθποΓλ, μ ΙιαΙμΙ : βοο ςοη Μ «α ψΜοά αβμΙβγ, 
ΜΒΑΐοΓ & ςαίΐΝΐβ ΜΒΑΐοΓ, 80(1 ςοΙλ «ομιΙβγ μ «βΙ ςαοβΙ ΕΥΘ. Άνάγχη. — ΣΟ. Τί δή ο5ν λεγομεν περί του ί ««μΙογ. — Εοτβ. Μβ€0Μβ. — 8ο. ΟυΜ Ι^ίΙοΓ ό% ηηείο 25 δσίου, ω Εύθυφρον; άλλο τι φιλείται ύπο θεών πάντων, 
ώς δ σος λόγος; — ΕΥΘ. Ναί. — ΣΩ. "^Αρα διλ 
τοΰτο , ^τι ^σιόν έστιν, ί| δι* άλλο τι ; — ΕΥΘ. Ο^κ , 
άλλλ δι^ τοΰτο. — ΣΩ. Διότι άρ* δσιόνέστι, φιλείται, 
άλλ' ούχ δτι φιλείται, διλ τουθ' δσιόν έστιν; — 

30 ΕΥΘ. Ίίοιχεν. — ΣΩ. Άλλλ μίν δή διότι φιλείται 
Οπο ^των ^ θέων , φιλούμινόν έστι χαι θεοφιλές* το θεοφι- 
λές *. — ΕΥΘ. Πως γλρ ου; — ΣΩ. Ούχ άρα τ^ 
θεοφιλές δσιόν έστιν , ω Εύθυφρον , ούδΙ το δσιον θεο- ^ίοΒίοβ, Ο ΕυΙΙιχρΙίΓοΡ «β α5 οβιβΟν» όϋβ μμΙογ, βΙ 
οηΐίο (υ& ΐ68ΐΑΐυΓ Ρ — Εοτβ. Ιβιο. — 8ο. ΝββμιοΜ οΙ^ Ιιοο 
ςυοά ηΒοΙαιη 66ΐ, αβ ο5 λΐίυά ςοίά(ΙΐΒΐ? ~ Εοτβ. ΟΗ Ιιοο 
Ιρβυηι. — 8ο. Εγ^ο ςυοοίλοι ΜΒοΙαπι 68ΐ, βπμΙογ, ηοα 
ςιιοοίλοι λΒίβίΒΓ Μΐ ΜηεΙυΒί. — ΕυτΗ. ΥίϋβΙυΓ. ~ 8ο. Τβ- 
ΓυοΙίΒίβΒ ηυοοίβΒΐ & άϋβ Απιβίαπ, μβαΙοβι 68ΐ βΐ ϋί» «Βΐιί. 
οΐΒΒ κ] ςυοά (ϋίβ ΟΒίίευΒί ββΐ. — ΕυτΗ. Ουίιΐ ρτοΐιίΐιβίρ 
— 8ο. ΝοΒ βι^ο άίΐβ Μηίευιη μβοΙββι β8(, ο ΕΒίΙιγρΙιη, 
Ββςυβ ΜΒοΐΒΒ] ΑΒίίουΒί <1ϋβ, υΐ Ιυ 118 : βοά Ιιοο Βΐίο<1 «§| 
ηο&οι 'ύΐοά. — Ευτκ. Οιμομβ ηΙίοΒβ , ο 8οΰηΙβ8 ? _ 
8ο. ΟιιοΒίλΒΐ οοΒβΙοιηυΓ βΑΒοΙοΒΐ ο5 Ίά λΒλ•η, <|Βη «ββ. 
οΐυαι β8(; Βοη ςιιίλ μβαΙογ, 6886 8•βο(ββι : 
ΕυτΗ. 06τ(β. φιλές, ώς συ λέγεις, άλλ' Ιτερον τοΰτο τούτου, 
25 ΕΥΘ. Πώς δή, Σώχρατες; — ΣΩ. 'Ότι δμολογοΰμεν ^ 

το μέν οσιον διλ τοΰτο φιλεΐσθαι, ^τι δσιόν έστιν, 

άλλ' ού διότι φιλείται, δσιον εΤναι. ^ γάρ; — - 

ΕΥΘ. Να{. 

ΧΠΙ. ΣΩ. Τ^δέγε θεοφιλές λι φιλείται υπο θεών, Χ111. 8ο.βΓ&Ιυπιβυΐ6Βΐ<1ϋ8, 60 Ιρβοςαο(ΐΜΒλΙαΓ•<ϋΜ» 
40 αύτώ τούτω τω φιλεΐσθαι θεοφιλές εΐναι, άλλ' ούχ ^ι (ϋί8 ςτβΙΟΒΐ 6886, ΒΟΒςυίλ^^ΐΒΠΐόϋΒ,ΑηΜίΗ. — Εοτβ. Υοπι 

θεοφιλές , διά τοΰτο φιλεΐσθαι. ΕΥΘ. Άληθη λέγεις. Ιο(]α6Γίβ. — 8ο. ΥβΓυΒί βί, ο ΑΒίίΰβ Ευ(ΙιχρΙιπ>, μΙοιβ «βμ! 

— ΣΩ. Άλλ' εΐ γε ταύτον 3[ν, ω φίλε Εύθυφρον, το ^{^ ^ηΚυιο &1ςυ6 8&ηε(υιη , 81 ςαηβΑΒεΙυσι β8ΐ, ΐΒητοΙντ 

θεοφιλές χαΐ το δσιον, ε{ μέν διλ τ^ δσιον εΤναι έφι- ^^^ό 68ΐ ββοοίυηι, ίΐΑ ςυοςυβ όϋε 8η«υΒΐ , ΔοιίΓβΙυΓ β <!« 
1 1 λεΤτο τί) δσιον, χα\ διλ τί) θεοφιλές εΤναι έφιλεΤτο &ν το α ^„^ ^4^^ «Γ^Ιυπι ββΐ : 8Ϊ ΥβΓΟ ηυίλ «βμΙβγ β <»» «ιμμΙ 
45 θεοφιλές, ε! δέ διλ τί) φιλεΐσθαι Οπ^ θεών τί) θεοφιλές ^^^„^ ^^^^ ^^^ ^.^ ^^^ΙοΒ, 68861, κ) ςϋθ<1 .ΒΒεΙοα. «ϋ 

θ^ιλες ήν, χαι το οσιον αν οια το φιλεΐσθαι οσιον ίν. νΰν δ' δρας ^τι έναντίακ Ιχετον , ώς παντάπα- 
σιν έτέρω ίντε αλλήλων, τί) μέν γλρ, δτι φιλιιται, 
έστιν οΤον φιλεΐσθαι • τί) δ' δτι έστιν οίον φιλεΐσθαι , διλ 
50 τοΰτο φιλείται. χα\ κινδυνεύεις, ω Εύθυφρον , ερω- 
τώμενος το δσιον , 8 τ( ποτ' έστι , τήν μέν ούσίαν μοι 
αύτοΰ ού βούλίσθαι δηλώσαι , πάθος δέ τι περί αύτοΰ 
λέγειν, β τ% πέπονθε τοΰτο τδ ^«ιον, φιλεΐσθαι υπο ςυοςυβ 60 ςικχΙ «Βΐ&ΙυΓ β886ΐ 88Β€(υΒΐ. βββο ΒοΙβΒίι νΜΒ§ 
6& ορροβίΐο ηκκίο 86 1μι1)6Γ6, υΙρο(6 ςυεβ οηκιίΒΟ ίβίβτ ββ 
άίνβηλ 8υηΙ. Ιιοο βΒίΒΐ €|υίβ ΑΠΜΐΙυΓ, ΐΒΐβ 68ΐ βΙ αβμΙογ : 
ίΠυό &υΐ6Βΐ ςυίΑ Ιλίβ 68< η( αβμΙβγ, κίβο «ΟΜίατ. «| 
νί<ΐ6Γί8, ο ΕυΙΙιγρΙίΓΟ, ουηι ςυίό 880€Ιοβι 8Η Ιβ16γγο|βι^ 
688ΐ?ΒΐίΑαι ϋϋυβ 08(6β<16Γ6 βοΙΙο, 86ά ρ§88ί0Β6ηΐ ςυΒΒάΒΜ 
6]ιΐ8 <ϋ66Γ6|^ςυλη) Ιιοο 8&ΒεΙυπι βυΜίΙ, βΙ) οοιβΗμμ νί- πάντ6>ν τών θεών δ τι δ' δν, ούπω εΤτ^ες. ε( ουν σοι Ι) <ΐ6ΐίε6( άίί&βηιαη : ςακί λυΙΟΒΐ βίΙ, ΒΟΒάοΒΐ βχρΙΙουίιΗ. (ιι,ΐί.) ΕϋΤΗΥΡΗΕΟ. 

φίλον, μ.•/^ μί άποχρύψν), άλλα παίλιν ιΐπέ έξ άρχης» 
τι ποτ* 2ν το ^ιον ι(τι φιλιϊται &πο θεών β?θ' 6τι$ή 
πάσχβΐ' ου γάρ περί τούτοι οιοισόμεθα. άλλ' είττέ 
προθύμως^ '^^ ^^^ '^ ^' ^^^^ ^^^ ^ άν^ιον; — - 

5 ΕΥΘ. Άλλ', 2 Σώχρατες, ούχ £χω Ιγωγ* ^^ιηος σοι 
ειπώ β νοω * περιέρχεται γάρ πως ήμΐν άεΐ 3 &ν &πο- 
θώμεΟα, χαι ούχ έθ^ει μένειν ^υ &ν Ιδρυσώμεθ' αΜ. 
— ΣΩ. Του ημετέρου προγόνου, ω Εύθύφρον, Ιοιχεν 
εΤναι Δαιδάλου τά υπο σου λεγόμενα. χα\ εΐ μέν Ο 

10 αύτ^ έγώ Ιλεγον χαΐ Ιτιθέμην, (σως άν με έπέσχοιπτες, 
ώς άρα χάμοΙ χατ& τήν έχε{νου ξυγγένειαν τ^ έν τοις 
λόγοις Ιργα άποδιδράσχει χα\ ούχ έθέλει μένειν ^ου 
άν τις αύτλ ©η • Λν δέ — σα\ γλρ α\ ΙποΟέσεις είσίν — 
άλλου δή τίνος δει σχώμματος. ού γ^ίρ έΟε'λουσί σοι 

16 μένειν, ώς χαΐ αύτω σοι δοχεί. — ΕΥΘ. ΈμοΙ δέ δοκεΐ 
σχεδόν τι τοΰ αύτου σχώμματος, ω Σώχρατες, δεΐσθαι 
τ^ λεγόμενα * τλ γ^ίρ περιιέναι αύτοίς τούτο χαΐ μή βί ίρίαπ 1ί5ί ρΐλΰθΐ , ηβ ηβ εβίββ, ▼ανιη α ρπηοΐρίο ηηα» 
(ΙββιιΐΜ, ςοΜ ΐΑίιάβηι €ΐιηι ιΙΙ ιΐτβ αιβαΙογ α <1ϋβ βίτβ 
λΚυ<1 ςαΜτΙι ρλΙΗοΓ : ηοη βηίαι ά6 Ικμ Ιη?ίθθαι όίβεκίβ- 
Κ>Ιιηι». 86(1 ρτοπιρίβ ]&ηιι άϊ^»», ςυΐά ββΙ βνιείυηι βΙ 
ΙιηρΙυιη? — Εοτβ. ΑΙ, ο βοοηΐββ, ςαοιηοάο 1ί1)ί ςοοά 
οοβίΐο βχρΗαΐΑΐη, ιιοιι Ιητβηίο : ιβηιρβΓ βηίιη ηοΙ)!• ςυοά 
ρΓοροβυΙιηιιβ, οΙ||τηΙ, ηβςαβ οοϋβίβίβτβ τυΐΐ, α5ί μ1 εοη• 
εΙίΙΐΝΐηοε. -« 8ο. ΡτοββηΗοΗειιοβΙΗ Ι)8η)α1{, ο ΕαΙΙι^ρΙίΓο, 
6886 ςυ» άϊχΜ, τΜβηΙΟΓ. 6ΐ 8ί β^ο ΗΙα <ϋχί886πι Αίςυβ 

ρΟβϋίβββΟΙ, ίθΓΐΑβ86 016 11818868, ί^ΏΟά 0ηΙί0Ιΐί8 01682 βΓΐί- 

βοΙλ 8β€υη4ααι ίΐΐίι» οοβολϋοηβαι 6(ίιΐ9υη( ηβςυβ ρ6Γ0Μΐ- 
η6Γ6 νοΙαηΙ, αΜΰοοςυβ ςυίβ ιΙΙα 1ο6ΑΤ6ΗΙ : ηυηο Αυΐβοι » 
Ια» 6οΙαι Ιΐ]τρο(Ιΐ6868 ίεΐ» βυαΐ — •Ιίο \^ίητ φ>οάΛΧύ ορι» 
68( ]οοο. ηοα βηίηι 1ί1)ί ρ6ΓηΐΑ06Γβ νοίιιηΐ, υΐ ϋΜ ςυοςυβ 
ίρεί ?Ι(ΐ6(αΓ. — Κοτο. Ιαιο αιϋιΙ ?μ161ιιγ, ο 8θ6ηΐ68, ςυε» 
(ΙίοΐΑ εαηΐ, 6Α<ΐ6ηι ρΐ6η6 άΙοΛάίίΛβ ]060(ΐ06 οοΙαΗ ροβββ μένειν έν ταύτώ ούχ έγώ εΙμι 6 έντιθε\ς, άλλ^ συ μοι (1 ςυοό 6ηίοι ΙΙΙα οΙμιτιοΙ, 6^0 αιίαίαΐ6ΐο 0Αυ8Α8υαι, 86(1 (υ 

δοχεΤς 6 Δαίδαλος, έπεί έμου γ* ίνεχα ίμενεν 2^ν ταυθ' 
20 οϋτως. — ΣΟ. Κιδυνεύω άρα, ω Ιταιρε, έχε(νου τοΟ 

άνδρος δεινότερος γεγονέναι τήν τίχνην τοσούτφ, 6βω 

6 μέν τ^ α&του μόνα Ιποίει ού μένοντα, έγ(ι> δέ πρ^ 

τοις έμαυτου, ώς Ιοιχε, χα\ τάλλότρια. χα) δητα 

τουτό μοι της τέχνης έστι χομψότατον , ^τι άχ(ι>ν ε!μ\ 
25 σοφός* έβουλόμην γλρ άν μοι το^ς λόγους μένειν χα\ 

άχινητως Ιδρυσθαι μδίλλον ^ προς τη Δαιδάλου σοφία 

τλ Ταντάλου χρτίματα γενέσθαι. χα\ τούτων μέν β οιίΐιί ΟιμΙαΙι» ι\0€ηΛ, ΰοαι, ςιιβοΐααι Ια οΐ6 βεΙ, είο ϋΙ& 
ΠΜϋβίεββηΙ. — 8ο. νΐ<ΐ60Γ ί^ίΙυΓ, ο καύοΛ , 60 ίο Ηλο «Ηβ 
ςυλοι ΗΙ6 ρΓΒβεΙ&ηϋοτ, ςυο ϋΐ6 8οα 8ο1α ίοείβΐιίϋβ ίβΐΜ-ί- 

ΟΑΙμιΙ, 6^0 80(601 ρΓ8Βΐ6Γ ΟΗΑ, θ( 8ρρ8Γ6(, βϋ&ΟΙ «Ηβη». 

Ιιοΰ ρκοίβοΐο οιίΐιί 68ΐ ία 8τΐ6 ▼6008118810)001, ςοοά ίηνϋυβ 

8001 88ρΐ608. ΟΙ&ΙΙβΟΙ 0&Οΐςθ6 Γ8ΐίθ068 ΟΐίΙΐί 0180βΓ6 , 
!ηΐΟ10Κ>ίΐ68(ΐυ6 0ΟΟ8ί8ΐεΓ6, ςυ&ΟΙ ρηΒ(6Τ Ι)8Η)8ΐί 88ρί60ΐί801, 

ΤλοΐΑΐί ςοοςοβ άίτΗίββ «εβςυί. βΙΐ|06 ϊαοο ςοκΐ6αι 8&(ί8. άδην. Επειδή δέ μοι δοχεΐς σύ τρυφδν, αυτός σοι 

ξυμπροθυμησομαι δεΐξαι, ^πως ο^ν με διδάξαις περί 
30 του δσίου * χαι μή προαποχάμης. Ιδέ γάρ * ούχ άναγ- 

χαΐόν σοι δοχεΤ δίχαιον "εΤναι πδν το δσιον; — Λββαββ. 

ΕΥΘ. Έμοιγε. — ΣΟ. ^ρ^ ουν χαι πδν το δίχαιον οοιοβ 8Αθθ(οαι 6886 |θ8ΐοοι Ρ -^ £οτΒ. ΜΠιί ςοΗΐ6Πΐ. _ 
12 ^σιον; ^ το μεν δσιον πδν δίχαιον, το δέ δίχαιον ού Β. δο. Νοοιςυίί] {^Ηογ €( οοομ )υ8(οοι 8806(ααι? μι( οοιο6 ΡοεΙςοΑΟί Τ6Γο ΐΑοςοβοι (ΙβΙίοΑϋοτ ΙλΙκίΓβηι 8θ5(βτβΐ((6Γ6 
σιΠΓι γΜβΓίε, 6^0 οοα Ιβεαοι 08(60(ΐ6τβ 60οΙ60(Ιαοι, ςοο- 

ΟΚκΙο 0)6 6ΐΓ0Α 8806(001 6ΙΤΗυ88 : 6( 06 ΙΟ 016010 86ΤΟΚΜ16 
Τί06 080ΐς06 : ΟΟΟΟΟ (ίΐΜ 0666888Η001 ▼{^6(αΓ 8806(001 ]Ι18(00) , ]ΐ)$(υα) ΤβΓΟ 000 00106 8806(001, 86(1 

ρ8Γ(ίαι 8800(00) ρΑΚίο) &Ηιιά ςαΐόάλοι.' — Ευτο. Ε^ο νβτο 

18(8 ▼6γΙ>& (08 Ι)800 &886ς00Γ. — 8θ. Υ6ηΐΟ)(8ηΐβΟ ]θθίθΓ 

0)6 οίΐιίΐο π))ηο8 ςυβο) ββρίβηϋοπ 68; εβά, ο( άιιά, (!6ΐί68(ΙθΓ 

68 θ5 8&ρίβθ(ί8Β 60ρί80). &( , Ο 1)64(β, Τ{Γ68 (088 10(6006 : 
000 6010) ϋίΓβ€ίΐ6 6&( ςθΟ(1 (ΙΙΟβΙΐ&Ο) 9ύ 600ΐρΓ6ΐ)6θά6Ι)€ΐΜΟ). 

600(πι βηίιη 8(8(οο ςοΑαι ρο6(Α ςοΙ <1ίο{( : 

€αΓ π)6(ιι1β ΟΆΏίχη αονβπι (|ηΙ ευΐ)(^ οκλύΜΤ 
) ΝβπΜΙΐΜ αιβίαε Μ6αη) ιοοίοιη (Τ8|)Ι( οκ(θβ ραιίοτβιη. πδν δσιον , άλλλ τ^ μέν αύτου δσιον, το δέ τι χαΐ άλλο; 
85 — ΕΥΘ. Ούχ Ιπομαι , ω Σώχρατες , τοις λεγομένοις; 

— ΣΩ. Κα\ μήν νεώτερος γέ μου εΤ ούχ Ιλαττον 
ή βσω σοφώτερος * άλλ', θ λέγο) , τρυφδς ύπ^ πλούτου 
της σοφίας, άλλ', ω μαχάριε, ξύντεινε σαυτόν* χαι 
γλρ ούδλ χαλεπά χατανοησαι δ λέγω. λέγω γλρ δή 

«ο τουναντίον ή 6 ποιητής έποίησεν δ ποιήσας 

Ζήνα δέ τόν θ^ ίρξαντα, χαΐ 5ς τάδε πάντ* έφύτευσεν , 
ούχ έΟέλεις εΙπεΙν * (να γάρ δέο< , Μα χαΐ αΙδώς. Ι 

έγ(ι> ο!>ν τουτ({ΐ διαφέρομαι τω ποιητή, είπω σοι δττη ; 

— ΕΥΘ. Πάνυ γε. — ΣΟ. Ού δοχεΐ μοι εΤναι ίνα δέος 
4& Ινθα χαΐ αΙδώς * πολλοί γάρ μοι δοχουσι , χαΐ νόσους 

χα\ πενίας χα\ άλλα πολλλ τοιαύτα δεδιότες, δεδιεναι 
μέν , αΙδεΤσθαι δέ μηδέν ταύτα, & δεδίασιν. ού χαΐ σοΙ 
δοχεΐ ; — ΕΥΘ. Πάνυ γε. — ΣΩ. Άλλ'ΐνα γ' αΙδώς , 
Ινθα χαΐ δέος εΤναι* έπει ίσθ' δστις αΐδουμενός τι πρδ - 
60 γμα χα\ αίσχυνόμενος ού πεφόβηταί τε χαΐ δέδοιχεν άμα ο ςοοο) ροϋθΓ6 &(η6ί(0Γ 8(ςιΐ6 6Γθ5686ΐ(, οοο ρ6Γ()θ)6868( βί 
δόξαν πονηρίας ; — ΕΥΘ. Δε'δοιχε μέν ουν. — ΣΟ. Ούχ Γ6ΓθΓθ)ί(1β( βίοιυΐ ορίοίοο6θΐ ίαιρΐΌΐΜΐΑ(ί8 ? — Ευτο. ΚβΓοτ- 
άρ' όρθως £χει λέγειν, ?να γλρ δέος, Ινθα χα\ αΙδώς* π)Μβ( 66Γ(β. — 8θ• ΗαοΗ Μρ(θΓ ιγ60(6 άίθ)(υΓ, υΧ>ί6θίοι 
αλλ* ίνα μέν αίό(>>ς , ένθα χαι οέος , ού μέντοι ίνα γβ (ίοιΟΓ, )Ι)ί 6(ί80ΐ ρο<Ιυ• : Μκΐ οΜ ρα<]θΓ, ίΜ 6( (ίοιοτ, οοο 6^0 811(601 Α ρ06(Α 1)06 Οί80Γ6ρθ. τίβ ςΟΑ ΓΑ(ίθ06 ά\αΛύ? 

— Εοτα. ΡΐΌΓβαε. ^ 8ο. Μοο ▼)()€(ογ οιΠιί ιιΜεοοςαο 

(ίΐηΟΓ 68( , ί1>1 6(ίΑαΐ ρΟ^ΟΓ 6586 : 0801 0)θ1(ί ηΐίΐΐί ▼Μ60(0Γ 
ρΑ»ρ6Γ(8(601 Α6 ηΜΜΊκ>8 €8β(6ηςα6 Ι)θ]θ8010<ϋ 0)6(060(68 , 

(1*0)61% ςυί<ΐ6Π), οαΙΙο (απιοο ρυ^Γ6 ίο ϋ8 ΑίΚοί ςοεβ (ί- 
Ο)6θ( : 00006 (ί5ί Μίβο) νί(ΐ6(0Γ ? — Εντο. Ε( ΟΐίΙΐΙ. — 
8ο. Α( οΙ)ί6υαςιΐ6 ραόοτ, ί1>ί 6( (ία)0Γ : ςοΙβ 6θΙοι 68( ςοί, 10 κνβϊΦμιΐΝ. 

ζίος , ιταντα/ου α13ώς. ^πι χλέον γ^ρ ο{μαι οίος λχ- 

2ου< ' μόριον γ^ρ αι$ως έέους , ωσπκρ ^ίριθμου πκριτ- 

τον, ώστ' ου/ Τν» πιρ αριθμός, ?νθ« χβΐ πΕριττον, 

Τνχ οέ τηριττον , Ινθχ χαι άριθαός. ίπκι γάρ που ^ν 
» γβ ; — ΕΤΘ. Πβνυ γβ. — 20. Το τοιούτον τοίνυν η,άχιι 

λέγων ήρώτων , ϊρ' ΐνβ β6^3ιον, Ιν6α χβΊ ^ον , ί^ ίνβ 

μίν &Γΐον , Μα χαΐ οίχβιον , ?νβ ίΐ βίχαιον , ου παν- ά υ5ί ίικίιιπο, ώί «( ΜηεΙαιη? μ αΜ 

τα/ου ^ιον - μ<^ριον γ^ρ του ίιχαίου το &ιον. ούτω οΚν τ^γο ]ιΐ8ΐυηι , ιιοη αίΜςοβ 

φωμιν , ^ άλλως σοι ίοχιΐ ; — ΕΤΘ. (Λκ, άλλ* οδτω• 
10 ^α{ν<ι γάρ μοι ^ρΟως λέγΕίν. 

XIV. Σϋ. Όρα 2ή το μετ^ τούτο, ιΐ γ^ρ μέρος 

το ^ιον τοίί ^ιχαίου, ^βΐβή ήμϊς, ως Ιοιχβν, έξβυριΤν 

το χοΐον μ^ρος $ν βίη του οιχαίου το ^ιον. β! μΙν 

ουν συ μι ήρώτας τι των νυν οή €7ον , ικοΐον μέρος 
15 έστιν άριθμοίυ το άρτιον χα\ τις ο^ν τυγχάνει οϋτος 6 

αριθμός, κΤττον αν, ^ βς ^ν μη σχαληνος ή άλλ* ίσοσχι- 

λτ,ς. ^ ου δοχ£Ϊ σοι ; — ΕΤΘ. Έμοιγε. — ΣΟ. Πειρω 

δή χαΐ σί, έμε οδτω διοάξαι , το ποιον μέρος του οιχαίου 6 *^""• **"" ^"**^• " ^• ^^*»^ ^^^^ *" ^«>νι• »• 

; το / &ιι<5ν έστιν, ίνα χα\ Μελτίτψ λέγωμεν μηχε'θ' ήμδς "* ^""^^^ ^"«"^ ί»«** Ρ*« ««^"" βα, οΐ βΐ ΜβΜο 

<1ί€ΑΐηΐΗ. ηβ αΙΙβτίυε ίο]α8ϋΙίεβ ιμ» βΙ ίιιιρΐ€|ι11β ιοεακί : 
ςυίρρβ ειιιη &(μ 16 ρίβ, βληοΐι , Η οοοΙπΗα ηΰ• ρπι ^Μί- 
(^Γίιηιη. — Εγγβ. αικίί ί§ί(αΓ ρίΓΐβη, ο δοαηΐββ, ρίοη 
6ΐ ηηείηπι βεββ γ£ογ, ςυα κίΙκχΙ άτε» άοοπιηι εβίΐααι 
?6ΓΜΐυΓ : 6Αΐη ¥€γο ςυβ β^ Ιιοιιιίιιιιη αιηιη ρηύΜί, 
Γ€Ηςυ&πι 6&8€ ]ιι&1ί ρΑίΙβιη. 
XV. 5ο. ΡγοΙ)6, ο ΕαΙΙι^ρΙίΓΟ, (ϋοβτβ ηΙΙιΙ τίάβη•. 8ο4 (11, 1«.) 

Ιαπμ• αΐΝοηςίΜ ΙίαιοΓ, «ϋηι ρ«Ιοτ. Μΐιρϋοτ €^β, ιι€ 
•γΙνΙπμ•, Μΐ Ιίηιοτ ςαιαι ρικίοτ : «ιαΜοΒ ρ•η «μογΓι ^ 
ρίΜίοΓ, ςο^ηΐΜΐιίΜΝίααιι ηοΜβη ρβη €ΐΙ ήΒ|»τ, Μα αΐ βμ 
αίΜΟίοςίΜ ηυοΜπιβ, ιΜ Η ίαιρν, αΜ νηο ίαιριτ» ΒιΙ «Ι 
■υπκπΜ βο. ΒοοΜ ηυκ ΜηφκΗιΡ _ Ετη. ΜβχΐΒ». 
5ο. Ι)€ Ιιο€ ίρΙοΓ ίο •α|««ΗοΗΐΝΐ• ρβκηείιΐιιτ, αΐη^ 

ΙΐΝ€ΐία§1ηΒ? 
]ιιιϋ 

β•0€ΐυιη ββΙ. ίΐΑΜ 'ι^Λητ, •η ιΙΗα- (ΚοββΜ^ — Ενπ. 96 
αΙίςΐΜ : ρτοΐκ αήηι (Ηοβτβ αιίΐιί νΜ€Η•. 

XIV. 5ο. νίόο ναο ςνοά ΜηαίΐΒΓ. ιί «ιΑιι ΐΜίΕΐαΒ 
ίιηΐί ριηοΙ,οροΗ^Ιιιοβ, α« ?ΙΜιιγ, ςιηαιιιιι ]οϋ| ρβη 
ΒληοΙααιβϋ,ίηναιίΓβ. &ί 1υ βτ^ο ηιβ ιΙίφΐΜ αιοάο <Η€Ιοπιιβ 
ίιιΙ«ιτο8•Γββ, βχβηαρίί βηΙ»• ριτ ςοκηπι |«η ηαηΜπ €ΐ 
ςιιίε υιιηιβπΒ βίΐ, ΓοροικΙοΓβιη ρτοϋοείο , ςυί ηοα ΙιιΙνΙ 
ΙηοϊςυΒίΜ, κ<1 «ςίΜίΜΐ. αοΙ βοβμ ϋΐκ τίΜθΓ? — »ι άοιχεΤν μηδ* ασεβείας γρ?ρεσ6αι , ώς Ιχανως τζδη παρλ 

σου μεμαθηχότας τά τ* ιύσεβη χα\ ^ια χαι τ^ μη. — 

ΕΤΘ. Τούτο τοίνυν Ιμοιγε δοχεΐ, ω Σ(•ιχρατες, το μέ- 
ρος του διχαίου εΤναι ευσεβές τε χαι ^σιον , το περί τήν 

των θέων θεραπείαν * το οε περί τήν των ανθρώπων το 
ν> λοιπόν εΤναι του διχαίου μέρος. 

XV. Σί2. Και χαλως γέμοι, ω Εύθυφρον, φαίνει 
13 λέγειν, άλλλ σμιχροΰ τίνος £τι ένδεης εΙμι- τήν γαρ 8 ρ,ι,ΐοηι <|αΝ] ρΓΧΙβτβλ Γ«ςοίπ> : εαϋαη αΐηι 

θεραπείαν ουττω ξυνίημι -ίζντιν' δνουιάζεις. ου γαρ που 

λέγεις γε, ο!^αί περ χαι αΐ περί τ^λα θεραπεΐαί είσι, 

Μ» τοιαύτην χαι ^την; περί θεούς, λέγομεν γαρ ττου — , 

* ΰΐον φαμέν , ίππους ου παις έπ^σταται θεραπεύειν, αλλ* 

δ ίππιχ(^ς. η γαρ ; — ΕΤΘ. Πάνυ γε. — ΣΟ. Ή γαρ 
■ που Ίττπιχή ίππων θεραπεία ;— ΕΤΘ. Ν αί. — Σϋ . Ουδέ 

γε χύνας πας έπίσταται θεραπεύειν , αλλ* 6 χυνηγετι- 
'Χ. κος. — ΕΤΘ. ΟΟτως. — ΣΩ. Ή γάρ που κυνηγετική 

χυνί5ν θεραπεία.— ΕΤΘ. Ναί.— ΣΩ. Ή δέ βοηλατική 1> 

βοίον. — ΕΤΘ. Πάνυ γε. — Σϋ. Ή δε δή όσιο'της 

τε και ευσέβεια θέων ; ω ΕύΟύφρον , οΰτω λέγεις ; <— 

ΕΤΘ. *Εγ&>γε. — ΣΩ. Ούκίκίν θεραπεία γεπασα ταύ- 
40 τον διαπράττεται, οίον τοιονδε* έπ* αγαθοί τινί έστι 

και ωφελεία του θεραπευομένου , ώσπερ όραίς δή, ^τι 

οί ίπποι 6πο της ίιτπικης Οεραπευόμενοι ωφελούνται 

κ«ι δελτίους γίγνονται. ή ου δοκουσί σοι; — ΕΤΘ. *Ε• 

μοιγε. — ΣΩ. Και αΙ κύνες γέπου 6π6 τη< χυνηγετι• ίοΐβΐΐίίζο ςυβιη βρρβΙΙββ. ηοη «ηίιη ίοι1βιββ<Ιί€ΐ8, φΐ«|« 
εαΚυε ιαηΐ άκΛ ΓβΗφίΑ , ΐΑΐβη ςαοςίΜ οιγοα <]βοβ «Μβ. 
ΟΙείιηυβ βηίιη ν. 9'•» ηοη ςυΙτΙβ βςαοβ οογακ ϋοτίΙ,ιοά 
βςυβείβτ. ηοηη6? ~ Εοτη. ΡΓοηαι. — 5ο. ΕηοβιΙιίι 
η&ιηςιΐ€ ΓλευΙΙλβ βςυοηιιη ουΓλ ββΐ. — Ευτα. υϋςαβ. — 
5ο. Ν6ςυ6 οιηο ςαίνίβ ηοτίΐ ευηκ, μ(1 Ιι»]ιι• «τϋ» ρατϊ• 
ΙΐΜ. -. ΕυτΗ. ΙΙΑ. — 5ο. Ν&αι βη ταΜίοΗλ ε«ηιιηι 
ΰυΚιιβ 68ΐ. — ΕιΤΓΗ. Ι Ια. — 5ο. Ε( Ι)α(χ>ϋαι ΙκΜίιιι. — 
Εϋτπ. Οπιηίηο. — 5ο. 53ηεϋ1&» βαΐβπι &ϋ ρί6ΐ•9 άβοπιιηΡ 
είοηβ, ο Ευ1Ιι>ρ1ΐΓ0, <1ίΓ48? — Ει^τπ. Οίεο. — • 5α Ετ^οοβ 
ευΐΐυβ οαιη» ί<ΐ6ηι ρπι^βίΑΐ, ςιι&Ιβ Ιιοο : »( Ιιοο Ιμιιο €ΐ 
ιιΐίΐίΐ&ΐί ϋί ςΐ]ο<Ι ευπιΙυΓ, υΐί ρτοΐβοΐο τίιία, θςοοβ, αιη 
α5 6ςιΐ65(Γί Αΐΐ6 οοΙαοΙογ, ]υν8Γί «ο ιηβϋοη» βη^αν. 
ηοηηβ βίε νίιΙβηΙυΓ ? ~ Ευπι. ΜίΙιί ςυίάβαι. ^ 8ο. ΕΙ 
ε&ηββ Α ΨβοΑίοΓϋπι ρβηΙίΑ, βΐ α ΐΜίοοΠει Ιμυ», •€ ινΗ- 45 κης και οΐ βόες Οπο της βοηλατικης, χαι τάλλα πάνΟ' Ο ^„^ ^^^εΐΑ βίαιίΙίΙβΓ. ΑυΙ ροΐίοβ ίο ώιιηηυιιι ι^αβ ςικκΙ 

ωσαύτοις-ή έπι βλάβη οίει του θεραπευομένου τήν θερα- 
πείαν εΤναι ;— ΕΤΘ. Μλ Ιί'ούχ έγοιγε. — ΣΩ. Άλλ' 

έπ' ωφελεία ; — ΕΤΘ. Πώς δ'ου ; — ΣΩ. Ίΐ ο3ν χαΐ 

ή δοιότης θεραπεία ούσα θέων ωφέλεια τ* έστι θεών χαΐ 
^ βελτίους τους θεούς ποιεί ; χαι συ τούτο συγχώρησα ις 

αν , ώς έπειδάν τι ίσιον ποιης , βελτίω τινά τών θεών 

άπεργάζει; — ΕϊΘ. Μά Δί' ούχεγωγε. — ΣΩ. Ουδέ 

γαρ έγώ, ω Εύθύφρον, οΤμαί σε τούτο λέγειν* πολλού 

κα\ δέο> • αλλά τούτου δή ^νεκα χα\ άνηρόμην , τΓνα ευΓΑΐΟΓ, εοΓΑΐη ΙεηάβΓβ ρυ(Α8? — Εοτη. Ιίοη ρβτ Ιοτβη. 
— δο. Α(] υΙίΙίΐΑίειη νβΓοΡ — Εοτη. ΟυΜηί? — δο. 5αβ- 
εΙίΐΑβ ίςίΙυΓ ςυοςυβ, εαιη άεοπιιη εοΓΑ 8ίΙ, (Ιϋβοο ρηκίβιΐ 
Αε ιηβΙίοΓββ 60β τ&άά\ί? Αε Ιη (ΐαίάβπι εοηοβάβΤΜ, εαιη 
ΒΑοεΙυιη ςιιίρρίΑπι ρβΓΑ^ , (Ιβοηιιη βΗςυβιη 4ο ΓβΜ«Γ« 
παεΙίοΓβπι .' . Ευτπ. ΝυηηυΑίη ρβτ ^οτθιη. — 5ο. ΝβφΝ 
ο{ξο , ο £υ11ι>ρΙΐΓ0 , ί<1 Ιε «ΗεεΓβ αγΙνΙγογ : Ιοο^β οηίιη • ηβ 
βπ&ρίείο Ιΐ8ΐ>€ αΙκ'8( : $β<1 ρΓορΙοΓ^Α Ι6 ΓοςΑτί , ςιι«ΐ€αιιΐΜΐ (13,Ϊ4.) ΕϋΤΗΥΡΗΚΟ. 11 ποτέ λέγεις την Οβραπείαν των Οεων , ούχ ηγούμενος σ• ά ευηπι όβοηιιη άία» , ηοη βλί8ΐίιιΐλΐι• Ιιο]ιΐ8ΐικκΒ ςαω• τοιαύτην λέγειν. — ΕΥΘ. Κα\ όρθώςγε, &)Σώχρατες* 
Οϋ γλρ τοιαύτην λεγο). — ΣΟ. ΕΤενάλλλ τίς δή θεών 
θεραπεία εΤη 2^ν ή δσιότης ; — ΕΤΘ. *Ήνπερ, ώ' 
5 Σώχρατες, οΐ βουλοι τους δεσπ($τας θεραπεύουσιν. — 
ΣΩ. Μανθάνω * υπηρετική τις αν, ώς Ιοιχιν , είη θεοΐς. 
— ΕΓΘ. Πάνυ |χέν ο3ν. 

XVI. Σί2. "Εχοις αν ουν εΙπεΤν , ή Ιατροϊς υττηρε- 
τιχή εΙς τίνος Ιργου άπεργασίαν τυγχάνει ούσα δπηρε- 

10 τική ; ούχ εΙς δγιει'ας οίει ; — ΕΥΘ/Εγο>γε. — 211. Τί 
δε; ή ναυπηγοΐς υπηρετική εΙς τίνος έργου άπεργασίαν 
υττηρετιχη Ιστιν; — ΕΤΘ. Δηλον δτι, ω Σώκρατες^εις β 
πλοίου. — Σϋ. Κα\ ή οικοδόμοις γέ που είς οΙκίας ; — 
ΕΥΘ. Ναί. — ΣΩ. Ε?πέ δή, ω άριστε• ή δέ θεοΤς 

Ι& Οπηρίτική εΙς τίνος ίργου άπεργασίαν υπηρετική 3ΐν 
ειη ; δηλον γλρ 8τι σί* οΤσθα , ίπειδήπερ τά γε θεια 
κάλλιστα φής εΐδέναι άνθρώπϋΐν. — ΕΥΘ. Κα\ αληθή 
γε λέγω , Ο) Σώκρατες. — Σϋ. Είπε δή προς Διός, τ( 
ποτ* Ιστίν έχεΤνο το πάγχαλον ίργον , δ οί θεοί άπερ- 

20 γάζονται ήμΤν ύπηρέταις χρώμενοι ; — ΕΥΘ. Πολλλ 

Ν καΐ καλ^, ω Σώκρατες. — ΣΩ. Κα\ γ3[ρ ο\ στρατη- α 
γοι, ω φίλε* άλλ^ 8μ*ας το κεφάλαιον αύτων ^αδίως &ν 
είποις, ^τι νίκην εν τω πολεμώ απεργάζονται, ή ου ; — 
ΕΥΘ. Πώς δ'ού ; — ΣΩ. Πολλλ δε γ' οΤμαι και καλλ 

•25 κα\ ο\ γεωργοί * άλλ' ^μως το κεφάλαιον αυτών Ιστι της 
άπεργασίας ή Ικ της γης τροφή. — ΕΥΘ. Πάνυ γε. — 
ΣΩ. Τί δε δη ; των πολλών καΐ καλών, & οΐ Οεο\ απερ- 
γάζονται, τί το χεφάλακίν Ιστι της «περγασίας; — 
ΕΥΘ. Κα\ δλίγον σοι πρότερον εΤπον , ω Σώκρατες , 

30 6τι πλείονος £ργου έστιν ακριβώς ταύτα πάντα , ώς Ιχει, θ&ιη 16 όίεβΓβ. — ΕυτΗ. £1 ΓβοΙβ ςιιί(ΐ6ΐη, ο δοΰτλίββ , 
ηοη βηίη) ΙλΙβηι ΑβββΓο. — 5ο. Εδίο : 86ά ςυίηΑΐη Ιληάβηι 
(ϋθοηιηι ουίΐυβ 8&ηοΙί(Μ βπΙ? — Κυτιι. Οω, ο δοοηΐο, 
ββΓνί ^οιηίηοβ οοΐυηΐ. — 5ο. ΙηΙβΠίβο : πιίηίβίπι ςοφάΛΟο 

(ΙβΟΓϋπι, αΐ τίάβΙυΓ, ουη Η»ο βτΙΙ Εοτβ. ΡΐΌπυβ. 

XVI. 5ο. ΡοΙβΜΐβ ϊξξϋΏΓ άίε€Γ6, βά ςυίό βυρρβάίΐβΐ 
ηιβ(ϋοί8 οιΐΓλ πΐ€<1ίοοπιηι πιίηίεΐη ? ηοηηβ αιΙ β&ηίΐλίβηι ? 
— ΕυτΗ. Α<1 Ιιβηο ίρβ&πι. — 5ο. Ρογγο, ιη!ηί8(Γβ ΓβουΙΙ&β 
βοπιηι ςυί η&?6& οοηβίΓυυηΙ, αιΙ ςυΜ ίΠίβ πιίηί8ΐΓ8ΐ? — 
ΕυτΗ. δίηβ <1υ5ίο, ο 5οΰΓ&Ιβ8, ιιά ηλψ» ίλ1)Η€ΑΠ). — 
5θ; £( ςα» ^οιηοπιιη 8Β(1ί6ο&!οηΙ)θ8 , ηοηηβ βά ^οοιυβ 
οοηείταοϋύηβηι ? ^ Εοτα. ΟβΓίβ. — 8ο. Οίο ίΐΑςο6 ηΐΐιί, 
▼ΐΓ ορίίηιβ , ΰυΓ& ίΐΐβ ωίηίβίΓΑ άβΟΓΌΐη , Λά ευ]αε ορβηβ 
θίΓθοΙίοηβηι ηιίηίβΐη β»Χ? ρβηρίοααπι ββΙ βηΐηι (β βοίΓβ, 
οηπ) άϊιΪΏΛ (β ηο88β ρΓ» εοβίβτΐβ οηιηί^ΐΜ (ϋο&β. — Ευτη. ΕΙ 
Τ6Γ& ΙοςυοΓ, ο 5ο€Γ&ΐ68. ^ 5ο. Βίο βΓ^ο ρβΓ ^ο?6ηι , ςυί(1• 
ηλοι 68( πιΐιΐηοοπ) ϋΐυι] οραβ, ςυοά άίϊ ηο1>ίβ ηηίηίβίΓίβ 
υΙ«ηΐ68 ρ6Γ6είυη(? ^ ΕυτΗ. ΜυΙίΑ ρυΙοΙίΓβ , ο 5οογΜ€8. — 
5ο. Εχ6ΓθίΙα5 ςυοςυβ όαοα ( ρβτΟοίιιηΙ), ο «αιίεβ : Υβιυιη- 
ΐΑΐηβη ί&οΗβ ρΓεβεΐρυυπι (ϋΰβτθβ ορυβ ιΗοΓυηι, τίοΙοΓίβαι 60$ 
ίη 1)6ΐ1ο ΓβροΓί&ΓΟ. ηοηηβ ? -τ- Εοτη. Ουίάηί ί — 5ο. Μυΐΐβ 
εβτΐβ ςυοςυβ ρυΐοΐιη, υ( &τ1>ίΙτοΓ, ΒρίοοίΛ : ηηοΛ Ιληιβη 
ΗΙοΓυηι βεΐ , βχ ΙβΓΠΐ ιιΙίηιβηίΑ βοΐϋββτβ. — Εοτη. Ργογ- 
808. — 8ο. Ουκ! βΓ^Ρ ηαΙΙόΓυηι ΐΜΝΜΝτυοΒ Γλβίηοηιπι, 
ςιΐ8Β άη ρβτΟαιιηΙ, ςίΜΒηλίη 8υηιιη& β8ΐ? — Ειττη. ΕΙίληι 
ρβυΐο θηΐβ <1ίχί , ο 5οοη1βΒ, ρτοΐίχΐ ορβΓί8 β88β Ηφο οηιηί& μαθεΤν τ<^δε μέντοι σοι απλώς λέγο), δτι, Ιάν μ^ν Ι) ρ^^^^^^ ^^^,^^,,^ηάβΓβ. Ιιοο Ιηιηβη *1Μ βίπιρΙίοίΙβΓ (Ιίοο : κεχαρισμ^να τις έπίστηται τοις θεοΤς λέγειν τε και 
πράττειν ευχόμενος τε καΐ θύων , ταυτ' εστί τλ &ια , 
καΐ σώζει τλ τοιαύτα τους τ* ιδίους οίκους κα\ τά κοινά 
35 τών πόλεων* τά δ* εναντία τών κεχαρισμενων ασεβή, 
& δή κα\ άνατρ/πει άπαντα και άπόλλυσιν. 

XVII. ΣΩ. ^Η πολύ μοι δια βραχυτέρων , ω Εύ- 
θύφρον , εΐ έβούλου, είπες αν το κεφάλαιον ων ήρώτων. 
αλλά γάρ ου πρόθυμος με ε1 διδά(αι * δήλος εΤ. κα\ 81 ςαί8 8υ&νίΑ άϋ8 ΙοςυΙ βΐ Ε^βΓβ ηοτΙΙ τοτβη» λίςυβ βλοΗ- 
βεΑηβ, Ιμβο 8&ηοΐΑ βυηΐ, βΐ ΙαΙια άοαιοβ ρτί?8(38 βΐ τβερα- 
511088 βοηεβΓναηΙ : οοπ^ΓβΗβ νβΐΌ ϋ8 ςυ» άίίβ βΓ8ΐ8 ευηΐ» 
ίηιρίβ 8υηΙ , ςα» βιηβ υηίνβτβλ ρβητβΓίυηΙ βο ρβτάυηΐ. 

Χνΐί. 5ο.*ΡΑυ€ίοπ1>ιΐ8 8<)αιοάυηι, οΕυΙΗγρΙιΐΌ, βί νο- 
1υί88β8 , 8ΐ]ΐηπι&πι βΟΓηηα ςι« Γ0β&1>θηι 6χρΙίευί8868 : 8θ<Ι 
ηοη ρΓοηαρΙυβ 8(1 ηιβ άοοβηόηηι 80€β(1ί8, υΐί βρρ&ΓβΙ. 40 γάρ νυν έπβιδή έπ' αύτώ ^σθα , άπετράπου * 6 εΙ άπε• € βίβηίιη ηιιηο οηπα ίη ίρβο β8ββ8, άβΟβχίβΙί : ςυο<Ι 8ί Γ68ρυη^ κρίνο>, ίσως άν ήδη παρά σου τήν δσιότητα έμεμαθήκη. 
νυν δε — ανάγκη γάρ τον ερωτώντα τώ Ιρωτωμένω άκολουθειν έίπη άν εκείνος υπάγτ) — > τί δή αυ λέγεις το 
^ιον εΤναι και τήν δσιότητα ; ούχΙ έπιστημην τινά του 

4.» Ούειν τε και εύχεσθαι ; — ΕΥΘ. "Εγωγε. — ΣΩ. Ούκ- 
ουν το θύειν δωρεϊσθαί έστι τοις θεοις , το δ* εύχεσθαι 
αιτεϊν τους θεούς. — ΕΥΘ. Και μάλα, ο^ΣοΊκρατες. — 
ΣΩ. Επιστήμη άρ* αΐτήσειος κα\ δόσεως θεοΐς ή δσιό- 
της δν είη ίχ τούτου του λόγου. — ΕΥΘ. Πάνυ καλώς, ά Ι)8η€ ηΐίοηεπι 88ηοϋ(88 βπΐ. — Ευτη. ΟρΙίαιβ, ο 5ο€Γ&Ιβ8, 

Μ ω Σώκρατες, ξυνήκας δ εΤπον. — ΣΩ. Επιθυμητής ςυοά άΙοβίΜηι ίηΐ6ΐΐ6χί8ΐί. — 5ο. Ανίιΐιιε βηΐηι 8υπι, 
γάρ είμι, ω φίλε, τής σης σοφίας, κα\ προσέχω τον ολοιίοβ, 9&ρΐβη(ί8Β ΙυΦ, ίιηίιηιιηίίςυβ αΙΙβικίο, ηβο βχεί- 
νουν αύτη , ^>στ' ού χαμαΐ πεσεΐται β τι &ν είπτ,ς. αλλά ιΙβτβςυίοιιυΑηι ρβϋατ Γηΐ8ΐΓ8. νβηιπι πιΙΙιΊ ιΐίαΐδ, ςυβρη»») 
μοι λε'ξον, τίς αδτη ή Οττηρεσία έστ\ τοις ΘεοΤς; αιτεϊν ΙιββΟ ββΐ ιηΐηί&ΐΓ&ϋο θγ^λ <1β08? αη ι»8β ιΐίοίβ βΐ) ϋε ρίίΙοιΌ 
τε φής αυτούς κα\ διδόναι έκκίνοις ; — ΕΥΘ. "Εγιογε. !ΐΙί<|ΐΐΗΐ »Ί ϋ» <ΙαΓΐ»? — Κιπίι. Ο^^γΙο. άιβΟΆ , ίθΓΐ888ί8 άικίοοι 88ηβ1ίΐ8ΐβιη. αΙμ 1β ίΙί€ΐίεί886ηΐ 
ηυηε βυΐβπι — ηβοβεββ β8ΐ βηίηι υΐ ίηΙβπΌβαηΙβπι ίβ, Μ^ιί 
{η1βιτο§8ΐιΐΓ, εβςυ&ΙυΓ ςυ&οαηςιιβ (1υο8ΐ — ^ ςυί(1 Ι&ηϋΐΐΐη 
ι]ίεί8 εβηοΐυπι βεββ βΐ 8Μΐ€ΐί(8ΐ6ηι? ηοηηβ ιείβηΐί&ηι ςιιβη- 
ϋ&πι ¥ονβηάί βε εβοτίΓιεαηάί ? — Ειτγη. Εηυίιίεηι. — 
5ο. Νοηηβ ίρΙηΓ 88εηίίε8Γβ β8ΐ ιηυη6Γ8 (]ϋ8 οΓΓβΓΓβ, |>τρ- 
08ή 9υ(βηι β (]ϋ8 ρβΙ^τβ.^ — Ειπή. ΜΑχίηιβ, ο δοοΓβΙβδ. — 
8ο. δείβηΐίβ βι^ο 6ΐ 8 (ίϋβ |)β1βη()ί βΐ ίίε ϋ&η<1ί ββοηηϋυιη υ ΕΤβϊΦΡΙΙΝ. (II, ι».) 

XVIII. 2ϋ. '^ρ' ο3ν ου τ<$ γ' 3ρ^ αΐτιΐν &ν ι(η, XVIII. $ο. Ετβοοβ ίκΐβ ρβίβτβ, βΗΙ «ι ρ6ΐβη ιΐι 
£ν δ»ί(Μθα πβρ Ιχιίνων, ταυτ* βύτοΐις βΙτιΤν; — «, ,„||^ ΙιιάίβΜΐα•? -Εοτη. ΜφΐΙά?~8ο. ΒβοΙβ 

ΕΓΘ.Άλλλτί; — ΣΟ. ΚβΙβ3τί>ίι3<$νβιδρθώς,δν , ^ ^ :κ . ^: . ...^ « . 

,. '»' >^~ ->{/ «αΐβιιι όΛη 6πΙ «ι, οαϋηιβ ΙικϋαβιιΙ, ϋϋ• οββττβ αΙ ι«> 

ιΧ€(νοι τυγχβνουσι οβομινοι πβρ ήμων, τβυτ ίχιινοις β 

& αυ άντιδωρβΤσΟαι ; ου γαρ που τιχνιχ^ν γ* &ν ι!η $ο>ροφοριΙν δίδοντα τω ταύτα, δν ουδέν διΤται. — 

ΕΤΘ. Άληθη λέγιις , ω Σώχρατις. — 2X2. '£μποριχή 

αίρα τις 2^ν «(η , ω Εύθύφρον, τ^χνη ή δσιάτης ΟιοΙς χαΐ 

άνΟρώττοκ παρ* άλλι^λαιν. -^ ΕΤΘ. Εμπορική, ιΙ οβ- 
ΙΟ τως {{δκίν σοι δνομάζιιν. — 20. Άλλ' ουδέν Ι|διον 

Ιμοιγι , βΐ μή τυγχάνβι αληθές 2ν. φράσον δη μοι , 

τ(ς ή ώφ^ια τοις ΟιοΤς τυγχάνιι ούσα άπ}> των δώραιν 

δν πβρ* ήμων λαμβάνουσιν ; & μέν γλρ διδόασι, παντι . ^. , .. ^^^ ^^. . ^ 

Ιδδηλον ουδέν γλρ ήμΤν Ιστιν αγαθόν, δ τι δν μή ΙχιΙ- Λ . . * . . *"*^ 

ι& νοι δωσιν* & δέ παρ* ήμων λαμβάνουσι, τ{ ώφιλουνται; φΗΐΜ• ϋοιι ΙηύίβΒΐ, Ι•η{ΙΗ. — Εύη. Υβη ηνη•, ο 8»- 
απίΜ. ^ 8ο. ΜβΓϋλΙοη Ι(ίΙθΓ, ο ΕαΰιτρΙνο, ΙιιΙοτ «Ιοοι 
βΐ Ιιοαι1ιΐ6ΐ ηιοΐολ ςαβιΐιαι 6ηΙ β&ηοΰΐι•. ^ Εοτμ. 11α> 
ολίοη, ιί Μα 6•ιη ηοιιιίΒΑτβ ΙαΜ ΙίΜ. — 8ο. ΑΙ βΟια 
ηιΗιί ρΙιεβΙ, ιιηί ιΜ τβηυη. Οίο βηιο, ςίΜΒΟιη άβι βκ 
ιηυηβΗΙια• ηοβίιΐβ ιιΙϋίΐΜ? οαβι ςοβ όηΑ^ οαιιο βιΙ φΐΙ ΙιηβΗοΙ : ςα» τβτο λ ηοΐΜΒοοίρίιιιιΚ, φΐΙΑ ϋΚ• οοαΙ^ηιιιΙ» 
•ιιΙ κίοο Ιρβίβ Ιη Ιιμ ηιβταιίηι» ρπββίΑίιιιι• , υΐ ΐΜ»οιιιιϋ• 
λ1> ΰϋ» ΙκΗΜ «οοΐρίνηο•, ΙΙΗ τοιο ηοΙΙαιη « ηοΙ»!• ΐΜΝΐιιιη? 
— ΕοτΒ. Νοαι ορΙη•Η•, ο 8οοη!β•, άβοβ ίί•, ςα» « 
ηοΐ)!• ΜΰίρΙιιιιΙ, ]ατΑΗ? — 8ο. ΑΙ ςοίά ΙμμΙοοι οτηοΙ 
Ιημ ηοβΚη 4οιια άϋβ οϊΑλϊλϊ ^ Ευτα. ΟοΜ τβτο ραΙ» 
φΜΐη ΙκΜίΟΓ, ιηηηοη βΙ, ο( ηκχίο <ϋθ6ΐηιη , β<Γ•ΐίι? )| τοσούτον αύτων πλιονκχτουμ<ν χατέι τήν ^μπορ^αν , 

ώστβ πάντα τάγαΟέι παρ* αύτων λαμβανομιν , Ιχβΐνοι 

δέ παρ* ήμων ουδέν ;•^ ΕΤΘ. Άλλ* οίβι, ω Σώχρατις, 

τους θβοϋς ώφ^λιΤσΟαι άτώ τούτων , & παρ* ήμων λαμ- 
30 βάνουσιν; -^ 2X2. *Λλλέι τί δήποτ' άν «(η ταύτα, ω Ευ- 

θυφρον , τλ παρ' ήμων δώρα τοις ΟιοΓς; ^ ΕΤΘ. Τι 

δ* οίιι ^[λλο ή τιμή τι χαΐ γέρα χαΐ δπιρ έγώ ^ίρτι 

Ιλιγον, χάρις; — 20. Κιχαρισμένον Ιρ' έστ\ν , ω £ύ- Β . 8ο. Ρίαιη ί^ΙΟΓ ββΙ, ο Ειι(Ιΐ]τρΙΐΓ0 , βηίοιη (III•, ηοο «α• 

Ιβιη αϋΐο ΜΐΙ«ιιιΙοαιη ? — Ειττβ. ΕχΙβϋηιο οςαΜβαι ηΐλΐίαιο 

οαιιιίαιιι ΑΐηΙοαιη. - 8ο. 8•ιιοΙιιιη Ι^Μογ πιηιι•, οΙ ?ί- 

ΜοΓ, βιΙ Μ, ςικκΐ βιΙ άΐη «ιηίοαιιι Ρ ^ Εοτη. ΜαχΙομ. 

XIX. 8ο. ΜίΓΟίη Ι^Ιηι αΗίΟΑΪακ άΙοοηΙΙ, •! ηΰοΜΐ 
Ιη» ηβςιι»4ΐηιη οοηβΙβΙβΓΟ Μά ^η^ τΜβληΙιΐΓ, «ο ιμ 
ΐΜΜίΟΑίη ΙΜίΑίιιαι οοΐρλΐ)!•, ςοοιΙ 6Μ τιβ^Ι &οΙμβ? 
ουιη Ιρβο Ιοη^β νϋβοίοβίοτ βΙ• ςιΐλΐη ΟηΜο•, «ΐ 
ϋΛ 0Α8 οίβοΐΜ, αΙ Ιη οίτοαίαιη ίβτοΙτϋΐΙαΓΡ «ηΙ ηοοΜ θύφρον , το δσιον , άλλ' ούχΙ ώφέλιμον ουδέ φ(λον τοις 
36 θβοΤς; — ΕΤΘ.ΟΤμαι Ιγωγ< πάντων γι μάλιστα φίλον. 

— 20. Τουτ' άρ' έστ\ν αυ , ώς Ιοιχι, το δσιον , το τοις 
Οεοΐς φίλον. — ΕΤΘ. Μάλιστα γι. 

XIX. 20. Θαυμάσιι ο3ν ταύτα λίγων , έάν σοι ο( 
λόγοι φαίνωνται μή μένοντις άλλέι βαδίζοντις, χαμέ 

30 αΐτιάσιι τον Δαίδαλον βαδίζοντας αύτοΙ>ς ποιιιν, αύτ^ 
ών πολύ γι τιχνιχώτιρος του Δαιδάλου χα\ χύχλφ 
πιριιόντας ποιων; ή ούχ αΙσΟάνιι, ^ι 6 λόγος ήμΐν 

πιριιλΟών πάλιν ιΐς ταύτίίν {[κιι; μέμνησαι γάρ που, ο «««*• ^ί^"Τ, "^^..^"^"ξίΤ !ίϋ*^ 
δτι έν τφ ΙμπροσΟιν τό Ο' δσιον χα\ το Οιοφιλές ού ^ ' "^ ~ 

16 ταύτον ήμΐν Ιφάνη, άλλ* ίτιρα αλλήλων, ή ουδέ 
μβμνησαι; — ΕΤΘ. "Εγοιγι. — 20. Νυν ο3ν ούχ εν- 
νοείς , δτι το τοις Οιοΐς φίλον φής δσιον έΤναι * τούτο 
δ* άλλο τι ή Οιοφιλές γίγνιται ; ή ού ; — ΕΤΘ. Πάνυ γι. 

— 20. Ούχοΐίν ή άρτι ού χαλως ώμολογουμιν, ή ιΐ 
40 τότι χαλως, νυν ούχ όρΟως τιθέμιΟα. — ΕΤΘ. 'Έοιχιν. 

XX. 20. Έξ άρχης άρ' ήμιν πάλιν σχιπτέον, τί 
έστι το ίσιον ώς έγώ, πρϊν &ν μάθω, έχων ιΤναι ούχ 

άποδειλιάσω. άλλέι μι{ μι άτιμάστ)ς, άλλ^ι ^«ντίίΐ οΐ9β8ΐ,Αΐιίιιΐϋΐηιιοο06βροιι^Μκ).ΜάΜΐιΐ6 
τρόπω προσεχών τον νουν δτι μάλιστα ι^ν ιίπέ τήν 

46 άληθιιαν. οισΟα γ^ρ, ιΤπιρ τις άλλος ανθρώπων, χαι 

ούχ άφιτίος ιΤ, ώσπιρ 6 Πρωτιάς, πρΙν 2^ν ιΐίπης. ιΐ 

γέκρ μή 'ξδησΟα σαφώς τό Ο* δσιον χαΙ τ^ άνόσιον, ούχ 

Μ* ^πωςάν ττοτ' έπιχιίρησας 6πέρ άνδρ^ θητος άνδρα 

πρισβύτην πατέρα διωχαΟιΐν φόνου, άλλέι χαι τοί^ς 
60 Οίους 21ν Ιδιισας παραχινδυνιύιιν , μή ούχ Ορθώς αύτο 

ποιι^σοις, χα\ τοΙ»ς ανθρώπους ήσχύνθης* νυν δ* ιυ οΤδ* ηάΙΐΜβ Ρ πΜίηίιιίιΰ βηίσι Ιο βαρβτΙοΗΐΝΐ• βλητίιιιιι ^ <ϋΙβ- 
οΐυιη άϋ» ΙιαιμΙ ϋ&άοΩ 9ύά άίτβπΑ • ιβ ίητίοαη «ρρβπίΜΐο : 
•αΐ «η 06 ιηοιηΐιιΐβϋ ςυΜαη ? — Εοτη. ΜβηιΙιιΙ. — 8ο. Νιηκ 
Ι^ϋατ ιιοφΐ•ςιι«ιη «ηΙοΜάτοτϋ•, ίο ϋηοίαιη άββ «ιηίοιιη 
άΐοοτβ : Ιιοο «ηΐβιιι ηηιη «ΙΜ φύά βιΙ φίλΐη άϋ• άΟβοΙιιηι. 
ϋοιιηβΡ — ΕυτΒ. ΟαιηΙηο. — 8ο. Ετ^ο «ηΐ Ιαηο ηοη ηάΛ 
οοηοβ»ίιηιΐ8, αοΙ ιΙ γοοΙο (αηο, ηαιιο ηοη κοίβ ροοίαιαι. 
— ΕυτΗ. νΐ<ΐ6ΐιΐΓ. 
XX. 8ο. ΙΐΑφίβ • ρηοοίρίο ηιηοβ φϋά ηιιβίΜΐι Λ^ 

οοϋΐΜβηιιάιιιη βιΙ : ιΐΑΐη ββοΜίΙβςιίΑη άΜίοοτο, ςίΜοΙοπι !■ ηιβηΐύΐη ροηϋαβ ΑΟΙιίΙ>6ΐιι ςίΜΐη πΜίχΙηιβ ηαηο βιρΗιηο νοΗ- 
ΐΑίοπι. ηοβϋ οηΐιη, ά ςοϋ ΙιοηιΙηιιιη «Κιβ, ΐΜςιιο 4ΐαιΙΙ• 
(6η<]ιιβ 68, ςηβοΜάακχΙϋΐη ΡτοΙβα•, ρΗοβηαιοι ^ΙχοΗ•. 
Μΐη οίιΙ ΙΙςαίάο ρΐυιη βΐ Ιπιρίαιη ηοτίβιοβ, ηαηςίΜΐιι ι 
οοπΑτϋ οα]ιΐ8^1&ιιι 9''ΑΐίΑ τίπιπι 860601 ρ•ίΓ6αι οΙ Γβυαι € 

•6(1006 ρ6η6ςθί ΒββΓββίυβ 68668, 860 6( 060• ΰΟΜίΙ•!•• Μ 
ίοΚο ΙοίΟϋΙ Γ66(6 \ά &β8Γ6ά6Τ6Γί8 , 6ΐ ΙΚΝΟίΟΟβ ΤΟΗΐΐΙ• ••868 : 

^ι σαφώς οΐιι ιΐδέναι τό Ο* «σιον χα\ μι5. ιΐπέ ο3ν, δ β η«ηβ *"«««> Ρ«>»>β "ονί 1• 8•0€(υιη 6( Ιαιρίυηι ρίΜ μμ 
βέλτιστε Εύθυφρον, χαΐ μή άποχρύψτ, ί τι αύτο ήγιΤ. — <Φ«*Η. άίο «ΙϋΓ, ορΙΙηιβ ΕυΙΙιτρΙίΓΟ . 06ςιΐ6 ηο• οείββ 
ΕΤΘ. ΕΙσαΰθιςτοίνυν, ω 2ώχρατις• νυν γαρ σπιύδω (|ιιηΙ ίρβιιηι 6886 ρυΐββ. — Ευτιι. Αΐίλΐ, ο δοοτλίβ• : ηι^ικ ποι, χα{ μχΛ ο)ρα άπιέναι. -^ΣΟ.ΌΤα ποιείς, ω έταΐρι ! 
άπ Απίδος με χαταβαλών μιγάλης άπέρχιι , ήν βΤχον 
ώζ παρ^ σου μαθών τά θ* βσιοί χα\ μή χαΐ της προς 
Μέλητον γραφής άπαλλάξομαι, ίνδβιξάμινος έχ«(νφ, 
10 ^τι σοφ^ς ήίη παρ' Εύθύφρονος τλ Οβϊα γβγονα, κβΐ 
^τι ούχ^θ* 6π* άγνο(«ς αύτοσχιδιάζω ούδ} καινοτομώ 
πβρί αύτ^ , χα\ $ή χαΐ τλν £^λον ρ(ον ίτχ ^ίμιινον βιω- 
σοίμην. ΕϋΤΗΥΡΗΒΟ. 19 

βοίιη αΙΙο ρΓορβΓΟ, β( Ιβιηριιβ ββΐ ομ «1>Ιγ«. — 8ο. Οαίέΐ 
β^ίβ , «ιηίοβ! ΠΜ^Μΐ ό6 Βρβ ιηβ ηυοο Μα» ά^ΙύάιΙΆ , ςιη 
βρβηίΜυη αΙ» (6 ηηοΙλ βΐ ιιοη μποΙα ώβεβτβ , •1φΐβ Μα 
ΜβΜ ΑΟΰοηϋοιίθΐη βνΑάβτβ,βί οβΙβικΚίΜΐη ΰϋ, ηιβ α1> 
ΕηΙΙιγρΙιτοιιβ άΐτΐηοηιιιι ΜφΙβηϋΑΐϋ ΜίβρΙοιη βΐΜ β( βοβ 
«ιηρίίι» €χ πΜλ πιάίφΐβ Μοίβοϋλ ηοναιη «ΙίςυΜ όβ ίί• 
ΐΜίοοβκ, «Ιςαβ Γ^Ιςοιηιι Ιαηρυ• ηκϋα• ιηβ τΙοΙιΐΓϋΐη. ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣίΙΚΡΑΤΟΥΣ. ΑΡΟΙΟΟΙΑ δΟΟΚΑΤΙδ. 17 Ι. "Ο τι μένυ{ΑΕΪς, ω αίνδρίς ΆθηνβΤοι, πεπονθβθ* 
υίΓΟ των «υκον κατηγόρων, ουκ οΤδ«• έγω δ* ουν κα\ 
αύτος 6π* αύτων βλ(γου έμαυτου ΙπβλαΟόμην• οβτω 
πιθανώς ελϊγον. καίτοι αληθές γε , ώς Ιπος εΙπεΐν, 
5 ουδέν ειρηκασι. μάλιστα δ* αυτών Ιν Ιθαύμασα των 
πολλών δν Ιψίύσαντο, τούτο, ίν ί) Ιλεγον, ώς χρην (17, Ι•.) 
Ι. Ρυ& νοβ ΓΑΐίοηβ, ο νΐη ΛΙΙκΏίΦΙΐΜ• , «ΙΐΜβΗιιΙ ΐ€οα• 
ΜΐοΓββ ιηεί , η68€!ο : ιηβ οβιΐβ ^ί^ λΓΓβϋβηιοΙ , αΐ αιβΙ ίιρύηΛ 
ρ»ηβ ο1)ΙΗυ8 (υβΗιη , υβςυβ 60 μΙ ρβηυ&ύβικίαιιι αοοοιιι- 
ιηοά&Ιβ άίοβίΝΐηΙ. ςυβιηςυΜη ηίΐιίΐ, υΐ ΙΙα Ιοςιητ, γβΗ 
Αά νο8 άεΐιϋεηιηΐ. 8€<Ι βχ ηιυΙΙίβ, ςυιτ ΓλΙβο ΜββτβηΙΐλΐιΙ, 
ιιηυπι βυηι ροΐίββίιηυιιι ΑάηαίΓΑΐΐΜ Ιιοο , ςυοά ψΜλ εινβη- ί,αας εύλαβείσθαι, μή δπ' Ιμοΰ ΙξαπατηΟεΐθ' ώς δβι- 1> ^„„ ^ πιοηυβηιηΐ. ηβ β ιηβ οΙ όίοβηόί ρβτιϋβΜΠΚ) ά^ νου οντος λέγειν, το γλρ μή α?σχυνΟηναι , 8τ\ αύτ(κα 
υπ' Ιιχου έξελεγχΟι^σονται Ιργω, έπειδλν μηδ* δπο)σ- 

ΐυ τιουν φαίνοιμαι δεινός λέγειν, τουτό μοι Ιδοξεν αυτών 
άναισ/υντότατον εΤναι, εΐ μή όίρα δεινον καλουσιν οδ- 
τοι λέγειν τον τάληΟη λέγοντα • βΐ μέν γλρ τούτο λέ- 
γουσιν, δμολογοίην άν ίγωγ' ου κατλ τούτους είναι 
^ητο)ρ. οδτοι μεν ουν, ώσπερ έγώ λέγω , ή τι ^1 ουδέν 

15 αληθές είρηκασιν * υμεΤς δ* έμου άκούσεσΟε πασαν τήν 
άληθειαν. ου μέντοι μ^ Δί', ω άνδρες Αθηναίοι , χε αρβΓβηοίηί. ςηοά βηΐιη Μ86Γ6Γ6 Ιά ηαίηίηιβ αιιΐκιβπιιΐ, 
ευ]υ8 ( υ1 ί&Ιβί ) εοηΐίηυο οοητίηοβηΙΟΓ η ΐρβλ , βΙςοΙόβη 
νο5ΐ8 &ρρ&Γ6Αΐη Ιοο^β &5 βΙοςυβηΙίΑ βϋθοοβ, Ιιοο ηιΟιΙ 
νίβυιη 68ΐ ίιηρυ06η1ί88ίιηυιιι , ηΐΜ Γοιίβ ρβηίαηι όκαιάΐ 
ίβΐί νοΰ&ηΐ νβη (ϋοβηΐβιη : βί βηίιη ίΐΑ όίοΑηΙ , ρτοβίβητ 
βςυίόβπι , ηιο ηοη ββοαηάοιη €08 οηΙοΓβιη 68β6. ΙιΙ ςυΙ«1βαι 
ΐ^ΙυΓ, υ( βηιικίβηι <1ί€0, τβπ ηίΙιΠ ΓβΓβ όΙχβηιοΙ, « ιηβ ν«φ 

▼08 ΤβΓΑ ΟΠΐηΐ& ΒΙΐάίΙΐΙΠ 68ΐΐ8. ΠΟη ΐΑΠΙβΒ ρβΤ ^ΟΤ^IΒ , χαλλιεπημένους γε λόγους, ωσπερ οί τούτων, ^ημασί Ο <> ^»" ΑΙΗβηίβηβββ. ΓϋΟβίΛΐη α ιηβ ΟΓΒΐίοοβιη, ςιι«ΙΙ• 
τε και δνόμασιν , ουδέ κεκοσμημ/νους , άλλ' άκούσεσθ* 
είκτ; λεγόμενα τοις έπιτυχουσιν δνόμασι • πιστεύω γλρ 

20 δίκαια είναι ά λ^γω, και μηδεις Ομών προσδοκησάτω 
άλλϋΐς. ουδέ γ^ρ 2ΐν δι^που πρέποι, ω άνδρες, τηδβ 
ττ, ηλικία, ώσπερ μιιρακ(ω, πλάττοντι λόγους ε?ς 
υμάς εισιέναι. καΐ μέντοι και πάνυ , ω άνδρες Αθη- 
ναίοι, τουθ* Ομών δέομαι καΐ παριεμαι* έ^ν δι^ των 

2Γ> αυτών λόγων άκούητέ μου άπολογουμένου , δι* δνπερ 

είιοΟα λέγειν κα\ έν άγορδ έπΙ των τραπεζών, ίν* διχών „^,^ ^* *„ ,. ^ ^^ . , ^««.^ . . , _, 

οι πολλοί ακηκοασι, και άλλοθι, μήτε θαυμαζειν μητβ α _»..α^ ^ λ- » _* ι•ι.ί ^ . «* > 

Οορυ6ειν τούτου ένεκα, ενει γάρ ουτωσι. νυν ίγω 

~ , χ ^ / , %/^' ^ ^ > Λ ^ ■«Ι ΙυηοΚυιη βό&ϋβ. Γβ8 βηίπι ιΙ« 86 Ηβΐιβΐ : ρτοάΰ «ηί- 

πρωτον επι οικαστηριον αναδέβηκα έτη γεγονώς πλείο) «ι«- 

3. Ιβδομήκοντα• άτεχνώς ο3ν ξένως Ιχω ττ.ς Ινθάδε λέ- *'"'" """" Ρ"*™™ *** ί^^^'^'"•"» ρΐιΐβ ββρίαιβίηΐ• 

ξεως. ώσπερ ο3ν '^Ιν, εΐ τω ίντι ξένος έτύγ•/ανον ών, "*'"*'• ^"'^'"^ ««**"' '" ^ ^"^^^ ββηβτβ , ςαοά Ιιΐο 

ξυνεγιγνώσκετε δήπου άν μοι, εΐ έν εκείνη τη φωνή Ρ**"»"» *""' ρβΓθ8Ηηϋ8. ςυβΠΜίΙηκΜίοιη ιρΙΟΓ, βΙ Γβνβη 

τε καΐ τω τρόπω Γλεγον, εν οΤσπερ έτεθρ'άμμην, α Ρ*"^""»"* <««"»» ΐΒΠΟδεβΓβΙίβ οΙΙςαβ ιηίΐιΐ ρβη^πΐΜ τοοβ ίΠοΓυπι, τβΓίιοΓίιιη ηοπιίηοιηςυβ βίβ^ηΐίλ, ηβφίβι 
ΐΑΐη, 8β<] 118, ςο8β βιώίΐο βΐ Γογ1ο!(ο οοουιτβΗοΙ, ▼«Ηιίι 
εοηΐβχΐ&ιη &υ(]ί6ΐί8 : οτβίΐο βηίιη ]υ8ΐ« 6886, ςιι« «Ιίοο, 
ηβηιιβ ςηίβςυ&ηι νββίΓύηι βχβρββίβΐ βΗΙβτ. ηβςιιβ «βΙβι 
ρΓοΓβοΙο 86ΐ&1βιη Ιι&ηε, ο νίπ, <1β€βΓβΙ , κΙοΙββοβηΙιιΙοπΝΐ 
Π10Γ6 οηΐίοηβπι βΐυίΐίοββ βοςβηΐβπι ιηβ Ιιυο ρτοάΐτβ. βΙ 
Ι&πιβη ?Αΐ(Ιβ , ο \ϊή Αυιβηίβη$68, ίά οτο «Ιςυβ οΚκοετο, 
υΙ , 81 ϋ8^6ΐη νβΓΐ)ί8 πιβ άβΤβηάβηΙβιη ΑοάΜϋβ , φΐΙΐΜΐ• ηΰ >8 

κα\ δή χαι νυν τοΰθ' υμών δέομαι δίκαιον, άς γ' έμοί 

35 δοκώ , τον μέν τρόττον της λέξεως έαν — ΐσο)ς μέν 
γάρ τι χείρων, !σως δέ βελτίων 31ν είη — αύτο δέ 
τούτο σχοπεΐν κα\ τούτω τον νουν προσέχειν, εΐ δίκαια 
λέγο), ή μή• δικαστού μέν γλρ αδτη αρετή, {&ήτο- 
ρος δέ τάληθη λέγειν. 

κι II. Πρώτον μέν ουν δίκαιος εΙμι άπολογησασθαι, 
Ο) άνδρες Αθηναίοι, προς τλ πρώτα μου ' ψευδή ^ κατη- 
γορημένα κα\ τους πρώτους κατηγόρους, Ιπειτα δέ 
προς τα δστερα κα\ τους υστέρους, έμου γάρ πολλοί 
κατήγοροι γεγόνασι προς υμάς και πάλαι πόλλ' ήδη Ιτη 1) 

46 χαΐ ουδέν αληθές λέγοντες* οδς έγώ μδλλον φοβούμαι 
ή τοίίς άμφ\ Άνυτον, καίπερ ^ντας κα\ τούτους δεινούς, 
αλλ* εκείνοι δεινότεροι, ω άνδρες, οι δμών τους πολ- 
λοδς έχ παίδων παραλαμβάνοντες Ιπειθόν τε κα\ κατη- 
γορούν έμου ουδέν άλτθές, ώς έστι τις Σωκράτης, 6ΐ ηΐίοηβ ΙοςυβηΙί , ρΐΌ β<]υοβ1ίοηΐ8 οιββ βοηβοβΙΐΗΚΜ , Η• 
βί ηυηο το8 ρρβοοΓ, ηβηυβ ίά ςυ'κΐβιη (υΙ ιηίΐιί τΜθογ) ία- 
]ιιη&, ιι1 Λά Ιοηοβηόί ηΐίοηβιη ιηίηίηιβ&ΙΙβη^Ιίβ — ίοιίΜη 
βηίιη ηιβΙίοΓ, ίθΓ(888β όβΙβήοΓ βΗΙ— 8β(] Ιά ιμηηϊ οοηικίβ- 
ΓβΙί8 βΐ Ιιυο πιβηΐβιη &(]1ιί1)68ΐί8, ]ΐ]8ΐ&ηβ, βη !η|ιΐ8ΐΑ <Μ^ ιβ 
Ιΐ0€ βηίιη ]υϋίοί8 οΓββίυιη 68ΐ, ογ&ΙοΗ8 Αυίβηι τβτ» άίβ^ηι. 
II. αυβίαπι &υ1βπι β8(, ο τίπ ΑΙΙιβηΙβηβββ , ομ ρΗ• 
ιηυιη ςυί(1βιη 8(1 Αοβυ8&(ίοηβηι ρηπίΜη βΐ κίτβηιιβ ρτίιιιο• 
8β€ΐΐ8&ΙθΓ68 ΓββροηάβΓβ; άβίηίΐβ 8<1 ηονί86ΐηηηι •1ςιΐ6 ηο- 
▼ί88ίπιοβ. ηιβ ςυίρρβ ηοΐΰ ]&ηι πιυ1(ΐ8 «ηοίβ Γ&Ι80 «ρικΙ ναι 
&ο(Μΐ8ΑΠ]η1 : ςυο8 βςυίάβπι πι&κί8 ΓβΓοπηΙόο , ςίΜΐη Αηγ• 
(υηι εΐ 8θ€ίο8, ςα&πιςυ&πι βΐ Ιιί βυηΐ ΙίηβηΗΙ. 86ΐΙ ϋϋ ηιο- 
ΙβδΙίοΓββ, ο τίΓί , ςυΙ ρΙείΌβςυβ ▼68(Γαιη 8 ρηβηΜλ θ€αιρ«. 
τυηΐ βΐ Αββυ88ΓοηΙ πιβ ηίΙιίΙ νβηιιη (ΙίοβηΙββ βΙ νοίιΐβ ρβτ- 
5ΐι&(]βηΙβ8 , 6886 νίιΐβΐίεβΐ δοεπιίβηι ςιιβηιΐ&ηι , βιιρίβηΐηιι (18,19.) ΑΡ0Ι.001Α δΟΟΚΑΤΙδ. 16 

σοφός άνήρ , τά τε μιτιοιρα φροντιστής, χαι τ^ υπο νίπισι , βΟΓυηι , φαβ βυρβτ &6Τ6ΐη ςυφςαβ βυΐ) Ιβην ΜΐηΙ, 
γης (ίπαντ* ανεζητηχώς, κϊ\ τον ίίττω λόγον χρβίττω ο ρβτβΟΓυίΛίοΓβιη βΙ ίητββϋβ^Ιοτβιη, ςαί ολίιβ&ιη ίηΓβτίοτβοι 

ποιών, οδτοι , Ζ άνδρες 'Αθηναίοι , ταύτην τ^.ν φιίμην «,ρ^^ΟΓβιη βίΒοΜίΙ. Μ , ο τίή Α11ΐ6η{6ΐΐ8«β , ςαΙ Ιιπιιο πι- 

κβτασκεδασαντες , οΐ οεινοι εισι μου χατηγοροι • οΐ γβρ ... ^ . 

^,/ Λ~ ^ -.%.«.' ^,^» ^\^ ηοΓ&πι ώψΏΐβ&τβπιοΙ, ιηβι ΑοεοκΙοηβ βοή! ηιοΐββϋ ϋΐί 

& αχουοντες ηγούνται τους ται»τα ζητουντας ουοε θεούς 

νομίζειν. Ιπειτ' βίσΐν οδτοι ο\ χβττίγοροι πολλοί χαΐ ** """«"**• ^^ «^"^ ΐΜΒΟΐκΜυηΙ, ορΙΟΑίιϋΐΓ Ιιβπιιη Γβ- 

πολύν ήδη χρονον χατηγορηχότες, Ιτι δέ χ«\ έν ταύτη ™™ ίηνβ$ΙίβΛΐθΓββ ηβάβοβ ςοίόβηι 6Μ6 οτβάβΓβ. άβΜΒ 

τη ήλιχία λϊγοντες προς 6μ5ς , έν ?) &ν μάλιστ' ίηϊ- αοοιι3&Ιογ68 Ιιί ιηοΙΙΙ «αοΙ , βΐ α Ιοη^ο ]Αΐη Ιβιηροκ πμ αο• 

στεύσατε , παίδες ^ντες , ^νιοι δ* 6μων χβΐ μιιρόίχια , οαβΑτυηϊ, ρηΒΐ6Γ6& ίη « ββίλΐβ ψοΗμ άίεβη(68 , ίη ςίΜ ριΐθπ, 

!0 άτεχνως Ιρτζμην χατηγορουντες ^ άπολογουμένου ούδ•- ηοββαΙΙί νβτο ΤΜίτύιιι &<1ο!6ΐθθΐι1ϋ1ί , ρβτίΜίΙβ οτβάίιϋβϋ• 
ν^ςΐ. 8 ^ πάντ^,ν άλογώτατον, δτι οΟδέ τΐ δνόματ. ά .,,^Ιι»» ηβ βοοα^ηιιιΙ. ςαοά βο(ι»ιι • ηιϋοΒβ ο»Βΐοη' 

οίον τ αυτών ιιοεναι χαι ειπκιν, πλην ει τις χωμωδο- .... 

ποιος τυγχάνει ο)ν. Οσοι δέ φθονφ χαΐ διαβολή χρω- ' ^ "•νΓ•Μΐι βμγ» Έκψη 

μενοι Ομδς άνέπειΟον, οί δέ χα\ αύτο\ πεπεισμένοι (ίλ- ^^""^ ροββϋΐηϋδ, ρηβΙβτςιίΑΐη ή ^υίβ οοιηίοΐΒ βΗ. ςηοΙ 

15 λους πείθοντες , οϊτοι πάντες άπορώτατο( είσιν ουδέ ▼βτο ρβτ ίηνίάίΛΐη βΐ ααοιηιιΐΜη Υο1)ΐ8 ρβΓβοΜβτϋηΙ , ςοίτβ 

γ^ρ άναβιβάσασΟαι οΤόν τ* Ιστιν αύτων ένταυθΐ ούδ* ίρ« ρβηυ&βί ρβτβο&δβηιηΐ Αΐίή, Ιιί οαιηββ οιοΐββίίββίιιιΐ 

ελεγξαι ούδε'να, άλλ' άνάγχη άτεχνως ώσπερ σχιαμα• «αη! : ηβςυβ βηίιη βΟΓΟιη ςυίιςίΜΐη Ιιηο ρπκίοα, ηβο Γβ- 

χεϊν άπολογούμεν(5ν τε χαΐ ελέγχοντα μηδενός άποχρινο- ^.^^,ί ρ^^^, 3βά ηβοβκβ 6•! οιηιώιο αϊ Ιβοαιι^ηι Ι,ρ Ιβηβ• 

μενού. Αςιωσατ ουν χαι υμεϊς, ωσπερ βγοί λέγω, διτ- . . λ , ^ . « .. 

'ϊ» τους μου τους χατηγορους γεγονέναι , έτερους μ^ν τους „ , . ^^ 

άρτι χατηγορησαντας , έτερους δέ τους πάλαι, οΟς έγω β β » ^ν «««, «Λ,ιηαιυη» ιηοι» 

λέγω. χαΐ οΙι5θητε δείν προς Ιχε(νους πρώτον με άπο- ^"Ρ"^ βχβΐίίίβββ , βΐ ςοί ηαρβΓ «ΐϊΰΟΜηιιιΙ , €( ςυί οϋη , 

λογησβσΟαι• χαι γλρ δμεις Ιχείνων πρότερον ηχούσατε ^β ςαϋ)ΐιβ ε^ο ΙοςυοΓ. οΙ ρυΐΑΐβ ιιΐ6 οροΓΐ6Γβ ρπιιβ Γβ- 

χατηγορούντων, χαΐ πολύ μ&λλον ή τώνδε των ύστε- βροηόβΐΈ ίΐΐίβ , ςιιοβ βΐ ίρβ( ρπυβ σιιιΚοςυβ ιη&^ «υάινί- 

25 ρον. έϊεν. άπολογητέον δή, ω άνδρες Αθηναίοι , χαι βΐίβ ςυ&ιη οονίββίιηοβ. ΕβΙο. Γηροηάβηάυιη ιηΙΗί ββΐ, ο νίΗ 
έπιχειρητέον 6μών Ιξελέσθαι τήν διαβολήν, ήν &μεΐς & ΑΙΙιβηίβηβ» , βΐ οοομμΙοπι ίη Ι&ηι 1)Γβγί Ιαηροτβ €ηιιιίιΐΑ. 

19 έν ιοδτω; πολλφ χρόνο) ^σνετε ταύτην £ν οδτως δλίγω ϋο„βιη πι^,η « ^οΜβ βχίηι«ι«, ςιΐΜη νοβ Ιωι Ιοοω ΙβηΗ 

χρονω. βουλοιμην μέν ουν 4ν τουθ* οοτω γενε'σθαι, ^^ ^«*^;„#;- — ιι.«« «„•^ » •4- •α^ ι, 

61 τι αμεινον χαΐ ϋμιν χαμοί , χαι πλέον τι με ποιησαι « ^ υ - , _^ « , .. . , . 

^ απολογουμενον • οΐμαι δ αυτό ναλεπον είναι , χαΙ ου ^ , • —« «ηι»» 

πάνυ με λανθάνει οΤόν έστιν. ^μως τοΰτο μέν Ιστω Ρ«>«<^ <^»«ηι <ίί««1βαι : ρυΙο αυΐβπι (ϋίϋϋΠβ κ1 6Μ6, βΙ 

ίπη τω θεω φίλον, τω δέ νόμφ πειστε'ον χα\ άπολογη- '^'^" ^"^^^ ^^ ■**' "*« '»*«*• **»«"' "* ^ Ρ»*««^» ^ ^' 

^ς'ον. ^^^ ' ^^^ ^"^°^ '^^ ν^ΓϋΚ οροΓίβΙ , 6ΐ «ΙβΓβηάβτβ. 

111. Άναλάβωμεν ουν έξ άρχης, τ(ς ή χατηγορία Πί.ΚβρβίΑΐηιιβ ίρΙοΓ ίΐ5ίηί«ο ςϋίΒβΙΙ ν^ΟΜίΙο,βχςιι» 

36 Ιστ\ν, έξ ^ς ή Ιμή διαβολή γέγονβν, ί) δή χαΐ πιβτεύων «^▼««ω «»« ωί» ββί ί1Ι& ο&ΙυιηηίΑ, φΐΑ ηβιηρβ βΙίΜη <χ»η• 
Με'λητός με έγράψατο τήν γραφήν ταύτην. ΕΤεν. τί δή 1) ^"* ΜβΙβΙαβ ηαίΐιί <1ί6ΐη ί ίχίΐ. ΕβΙο. ςαίά 6Γ80 άίοβηΐββ 

λέγοντες διέβαλλον 6ί διαβάλλοντες ; ^>σπερ ο3ν χατη- οπφίη&ϋ βυηΙΡ (Αηςυ&ιη βηΐιη &£(:οΜίοπιιη , βοπιιη Γ6θί- 

γόρων τήν άντωμοσίαν δει άναγνωναι αυτών. Σω- ^^^^^ >οβαββ1ίο, ςυβη» ]υΓ&ηΐ68 ολΙαιηηίΑπι ηηχβταηΐ. 

χράτηςάδιχεΤ χα\ περιεργάζεται ζητών τά Βοσταί€$ %η)η$ΐ6 αςϋ, αί^ν^ οιτίαΗα αρϋ ρβτςνΪΓβΜ 

40 τε υπο γης χα\ τέι επουράνια, χαΐτον ηττω 9^^ ^«^ ^^^^ βΐ ςνχ ίη ΰαίο ηίηί, ίν^ωΗοτϋίηςνβ 
λόγον χρειττω ποιών χαΐ άλλους ταύτέί €ααΛαηι ΓβάάβΜ χΗρβτΙοΓβτη ^ €ΐ αΗο$ βαάαη Κα€ άο- 
ταύτα διδάσχων. Τοιαύτη τις έστι - ταύτα γλρ ^^ηχ- Τ&Ιίβ ΓβΓβ ββΐ : Ιμβο βηίαι βΙ ίρβί νίάί$(Μ ίη ΑΗ- 
Ιωρατε χα\ αύτοι έν τη *Αριστοφάνουςχωμφδ{α, Σω• ιΙορΙι&ηίβεοιίΜΒάίΑ; δοοηϋβ ηβιηρβίΙΙίορβι^ιι&αΓουιηίβΓ- 
χράτη τινλ έχει περιφερόμβνον, φάσχοντά τ' άεροβατεΐν ο (ογ» α(Βπιμιι3 86 ρ6Γ &6Γ6Π1 τα^ιΗ, βΐ οοπιρΙυΓββ 6]αβ- 

45 χα\ άλλη ν πολλή ν φλυαρία ν φλυαρουντα , £ν έγώ ου- ΠΜκΙί ηα^ ηυβ&ηβ , ςυ&ηιιη β^ο ΓβΓαιη η6ςιΐ6 πιαίίαιη 

δέν ούτε μέγα ούτε σμιχρον πέρι έπαίω. χα\ ουχ ώς ηβςυε ρβπιιη ςυίοςυ&ιη βΰίο. η6ςιΐ6 Ιιφο άϊοο, ςυΜΪ Ιια- 

άτιμάζοιν λέγω τήν τοιαύτην έπιστι^μην, εί τις περ\ ηιιη Γβηιηι βοίβηΐί&ιη ρ&Γτί Γ&οί&ιη , βίςυϊβ Ιη Ιιο)θ8ΐηο<)Ι 

τών τοιούτων σοφός έστι. μι{ πως έγα> ΐτκ^ Μελι^του Γβϋαβ «1 8&ρίβη8. ηβ β^ο ΐΑίιΙί 0Γίιηίιιί8 κυβ • ΜεΙβΙο ΑΟ- 

τοσαύτας δίχας φύγοιμι. άλλλ γ3[ρ έμοι τούτων, ώ ςυββτ. &1 τ6γο , ο νίη Α1()6ΐιί6ΐΐ868, ουιη Ιιίβ ηίΐιίΐ ιηίΐιΐ ββΐ 

^ο άνδρες Αθηναίοι , οΟδέν μέτεστι. μάρτυρας δ* αυτούς οοιηηιοηβ. ΙββΙββ &υΐ6ΐη ρΙβΓΟβςυβ ▼ββΙτΑιη 80<1οοο, 6ΐ 

υμών τοίις πολλούς παρέχομαι, χαΐ άξιώ υμ8ς άλλι^- ί1 οτο νοβ άοοετβ βΐ βχροηβτβ ίητίοβιη ?6ΐίϋ8, ςυοίφίοΐ ιηο 

λους διδάσχειν τε χα\ φράζε ιν , ^σοι έμου πώποτ' άχη- οοΙΙοςιιβηΙβιη ΑΗ<ιιι&ηάο ιιυάίτίβΐίβ : βυάίνβηιηΐ ϋΐΗβιη 

χόατε διαλεγομένου - πολλοί δ* Ομών <λ τοιουτοί ιίσι. ιηαΙΙί ?€8ΐΓύιη: 6άθ€6ΐ6 ί^ίΙαΓ νοβ Ιηνίοβπι, ηυιη ςιιίβ νβ- 

φράζετ* ουν άλληλοις , ει πώποτ* 4| σμιχρον ^ μέγ« βίτύηι λϋςιηΐΜΐο ΙιΙβίΜ ά^ γ6Ινι8 ςιιί€ί|υ&ιη πίνε ιηυΐΐηπη ίβ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ. 

:ί|χουσέ τις &μων Ιμοΰ πβρ\ των τοκκίτων ίιαλβγομέ- βίνβ ρβπιιη ΑυόίτβΗΙ ιηβ (ΙίβρυΐΑηΙβη 

ν•υ * χα\ Ιχ τοντιβν γνώσβσΟβ , βτι Τοιαυτ' Ιστΐ χαΐ £;ιιοβοβ1ί8 6]ιΐ8ΐηο(ϋ 6886 6ϋ&ιη εββίβη , 

τϊλλα πιρί Ιμου & οΐ πολλοί λέγουσιν. αΓοηιηίβηιιιΙ. 

1Υ• Άλλ3[ γ^^ρ ού^έ τούτων ούδβν Ιστιν, ού3^ γ* ζΧ ΐν. ΑΙ βηιιη ηβςυβ Ιμπιπι λϋςυκί 

6 τίνος άχηχ^τκ, ώςΙγώ παιίβύιιν ίπιχιιρω ανθρώπους ^ ςοορί*ιη ίΐυάί?6Γί«8 ιη6 Ιιοιιιίη68 

χ.^ χρήματα πράττομαι , ούδί τοδτ' αληθές. Ιπ8\ χ«\ ^^,^,^ ^ ,^^ .^ ^^^^ ^^ ^^^ 

τούτο γβ μοι δοχβι χβλον βίναι, ιΙ τις οίος τ «η παι- β _,^ , , . ^ ^ . 

δ«ύ.ιν ανθρώπους, ώσπ.ρ Γοργίας Ο' 6 Α.οντΤνος, χαΐ "^"^"^ «^ ^"^ ^^«"^ ^^"»°^ Ρ« 

πρ<^ιχος δ ΚΓιος, χαΐ Ιππίας 6 Ήλιίος. τούτων γλρ ^"^^ Ι^ηϋηυβ, βΐ Ργοοιοιμ Οβη 

ΙΟ έιαστος, ω άνδρβς , ' <ίος τ ίστίνΐ {ών ιΐς ίχάστην ψν •»">» ««»"» Μηβ"1> . ο ▼>«*». β<ϊ β•ηβοΙ 

πΑιων το^ς νέους, (Ις Ιξβστι των έαυτων πολιτών προοια «^Ι6866ηϋ1)υ8 , ςυί1)υ8 1ί66^ βυοηιηι ι 

ξυνιιναι φ &ν βούλωνται, τούτους πβίΟουσι τ3ΐς έχιί- «ΙΙαι]!», ςηβιη νβΐίηΐ, ^&(οίΙο εοπίΕ 

10 νων ξυνουσίας άπολιπΑττας σφίσι ξυνβίναι χρήματα β „| ,^ υι^^η, Οΐ8€ίρ1ϋΐ4 ΓβΗοΐΛ δβοΐβη 

διδώττας χβ\ χάρ.ν προσιιΜτας. ΙπιΙ χαΐ Λλος άνήρ ^^ ^^ ,^„ρ^ ,^^^^^ ^^ ^,.^ 

15 Ιση Πάριος ΐνΟάοι σοφος, ον έγω ήσΟομην έπιοη- . » • ι. • 

*- ί 1. ν^Ν ^ > ^ * ^1 ^ βΛριβηβ Ρ&ηιΐ8, ςυβιη 6βο Ιιαο νβηΐ; 

μουντά • «τυχόν γαρ προσιλθων βνορι , ος τβτέλβχι γρή- , . . 

ματα σοφισταΤς πλιίω^ ζύμπαντις οΐ άλλοι, Καλλία «""" «* ^*^"»"^^ »" ^*""" ί"^»^^^^^" 

τφ -Ιππονίχου. τούτον Λ άνηρ<5μην — έστύν γλρ '•"'" '" «^Ρ*^*" «»Ρ«°^'* ^"*"' "^^ 

αύτω «ύο υϋβ — "'Ω Καλλι'α , ?ν δ' Ιγώ, ιΐ μέν σου ^°^"*"' Ηίρροηία βΙίαπι. Ιιυηο βτ» 

» τω υ«ι πώλω ή μ<5σχω ^γβνέσ6ην, ιϊχομιν λν αύτοϊν «"« 1>**>β* βΙ«οβ — Ο 0»ΙΙίβ, ίηςοβιη, ί 
έπιστάτην λαβκΐν χαΐ μισθώσασθαι , 6ς Ιμιλλιν αύτώ Β α<ι1 Ι&αηηί 6886η(, ροΒ86ΐηιΐ8 &Μςυ6ΐη ί 

χαλώ τβ χάγαθώ ποιήσβιν τήν προσήχουσαν άρβτήν- ρΓκβ€6Γ6, ςυ! Ιο 8υ& υΐηιιηςυβ τιγΙοΙ 

3[ν Γ δν οδτος ?1 των Ιππιχων τις ή των γ8ωργιχ2ύν • Γβΐ : 686βΙ νβΐΌ Ιιίο &υΙ 6φΐ68ΐΗυιη &1ίς 

νυν δ' έπιιδή άνΟρώπω έσών, τίν' αύτοΤν Ιν νφ ίχβις ηοηο τβΓΟ ουαι 61ϋ ΙυΙ βίηΐ Ιιοιηίηβι 

«5 ίπιστάτην λαββιν ; τίς της τοιαύτης αρετής, της άν- ϋ^^ ρΓ8.βββΓβΡ ς«ίβηβπι Ιιυ]υ8 ΙιυπίΜ 

θρωπίνης τι χβ\ πολιτιχης, επιστήμων εστίν; οΐμαι βοίβηϋΛΐη ΙΐίώβΙΡ λΛιΙγογ βηίιη Ιά Ιβ 

γάρ σι ίσχέφΟαι διλ τήν των υΐίων χτησιν Ιστι τις , οοωΙ(ΙβΓίΐτί88β : ββΐηβ. ίηςυ&σι , 1βΙί8 ί 

Ιφην έγώ, ί οδ; Πάνυ γβ, ? δ' 6ς. Τίς, ίν δ' ίγώ ρ^οΓβοΐο , ίηφ,ίΐ Ιϋβ. Ρϋ.•8 ίηςι,Εΐη 68ΐ 

χαΐ ποοαπος: χαΐ ποσού οιοασχβι: Εύηνος, έφη, ω «,^ ^ ^ _.»««. •* 

^» ν Λ ' ί " νΛ ^ ^ ή^ ΜβΓΟβίΙβ όοοβΐ Ρ Ετβηο•, ιηςτιιΐ , ββΐ, 

30 Σωχρατις, Πάριος, πίντι μνων. Καγω τον Ευηνον ο , . , .. 

Ιμαχάρισα , βΐ ως άληθως Ιχβι ταυτην τήν τέχνην χαι ^ . , , -^ ^ 

οδτως έμμιλως δι«άσχ.ι. ίγωγ' ο3ν χα\ αύ4ς Ιχαλ- ^^ »^^ »^*^* »^" ' **^"^ ^^'^' <>" 

λυν<5μην τ• χα\ ήβρυν({μην δν, «Ι ήπιστάμην ταΰτα • '^'*"• »'*°>^"" 8»«"•^«• «* ""« ^« 

άλλ' ού γλρ Ιπίσταμαι, ώ άνδρες Αθηναίοι. <> ^^ Αϋιβηίβηββε , Ιι«οηοη ηονί. 

ίί Υ. Ύπολάβοι ο3ν άν τις Ομων ίσως, Άλλ', ω Σώ- V. ΚβςοίΓ»! ίρΙιΐΓ ίοΓίωββ &Γιςυί8 

χρατες , τ^ σ^ν τί Ιστι πρδγμα ; πάθβν οΛ διαβολαί σοι ο δοοτΕίββ, (υλ ςυβε 68ΐ Γβ8? υηάβ Λάη 

αοται γεγ^νασιν; ού γλρ δήπου σου γβ, ούδΐν των άλ- Ιι» ο&1ηιηιιί8β? ηίβί βηίιη Αΐίςυίά ρΓ£ΐ€ 

λων πβριττ^ερον πραγματβυομένου, Ιπβιτα τοσαύτη «ϋηβιη βββτββ , ηυηςυ&ιη ΙβιιΙυδ άβ Ι* 

φήμη τβ χα\ λόγος γέγονβν, ^εΐ μή τι Ιπραττβς άλλοΤον «βίβΐ. ά\ο βτ%ο ηοΙ)ί8, ςυίά ΐΑοάβαι ί 

40 ^ οΐ πολλοίΐ. λέγβ οΟν ήμϊν, τί Ιστιν, ίνα μή ήμβίς πβρ\ ι^^^^ ^ΐίφ,Μ ^α<^^^βιηι18. ΐυβίΕ βΑΠ• 
σοΰ αύτοσχβδιάζωμβν. Ταυτί μοι δοχβϊ δίχαια λέγβιν (1 ο1)]β6ΐίο, βίςαβ β^ο νο1)ΐ8 οοηΛΪΜτ ο& 

δ λέγων, χάγώ δμΤν πβιράσομαι άποδβΤξαι, τί ποτ* Ιστι ^η, ςοοό ιηίΐιΐ ηοιηβη Ιιοο βΐ <»1ϋΐηη 

τούτο , 8 έμο\ πβποίηχβ τ6 τ' ^ομα χαΐ τήν διαβολήν. ^^^^^ ^^ ^^ ^^^^^ ςϋί1,ϋ«1ίΐιι, τ. 

άχουβτβ δή χαι ίσως μίν ^ω η^τίν υμών παίζβιν, ^^ ^^ ^^^^ ^^^^ ^^^ 

♦δ εΟ μέντοι ιστβ , πδσαν Ομιν τήν άλήΟβιαν βρω. Εγω „ ,^ ...... ι. 

γλρ, ω άνδρες Αθηναίοι , δι' ούδβν άλλ' ή δια σοφίαν ^ . . . . \. 

τινλ τούτο τούνομαΐσχηχα. ποίαν δή σοφίαν ταύτην ; «Ρ«βηϋ.αι ςυ.η<1.ιη 6|^.8™ο<1. ηοιηβ, 

ήπβρ ΙστΙν ίσως άνθριίπίνη Γσοφίαΐ • τφ ίντ. γάρ χιν- <>»> ^"*™ «Ρ.βη1..«»? ο1) Ηΐβιη ςϋ« ίο 

δυνβύω ταύτην βίναι σοφός• οϊτοι δέ τάχ' λν, οδς άρτι »"» ^>*<^ "^^«'• "?»«» ^ ^'^^^ ^ '' 

50 Ιλβγον , μβίζω τιν' ή χατ' άνθρωπον σοφίαν σοφοί βΤβν, β *°*« οοιηιηβιιιΟΓΛίΐιη , η1»^ο^βIη ςυβηό 

ί ούχ έχω δ τι λέγω • ού γλρ δή ίγωγ' αυτήν έπίστα- »ίωη >ί*»>«η* • ▼«» Ί"*^ ^ί""» "<>« »»»^ 

μαι , άλλ' Αττις φησ\ ψβύδβταί τβ χα\ έπΙ διαβολή τη βΛ ρπΒάίΙϋβ βυσι , 86(1 ςυί ιηβ ίΐίΐηο ρο« 

^μη λέγει, χαί μοι , ω ανδρός Αθηναίοι , μή θορυβή- Ιογ βΐ ίη ωβΜη οβίοιηηίβπι Ιιαο άϊάΐ 

σητε , μηδ* 2^ν δόξω τι δμΤν μ^γα λέγβιν • ού γλρ έμλν ηίβηβββ, ΙυιηυΚυβιηίοί , ηβςαβ βί ςοΜ («,«.) ΑΡ0Ι.001Α δΟαΚΑΤΙδ. ίροί τ^ λιίγον, δν 21ν λεγι») , άλλ' εΙς άξιόχρβων 6μΤν €«γο νΙ(1βΐΜ)Γ : ηοη οπΊπο οχ ηιβ (Ιϊολϊιι , δοίΐ π 

"^ λέγοντα άνο{σω. τη< γ3[ρ έμης , ε{ δι^ τ{ς έστι οίοΓοιηΓκΙοϋίβηιιη). ιρκτ βηίιη ηιΠιί κίΐ »ι|Μ(μ 

σοφ^α χα\ ο7α, μάρτυρα Ομ,ΐν παρέξοααι τ^ν Οίον τον 6|υ$ Ι6ί>(ριη &(1ΙιίΙ)€ΐ)0 τοί)» Μρΐιίευιη ϋβιιιη. 

21 βν Διλφοΐς. Χαιρβφωντα γλρ ιστβ που. οίτος Ιμ^ς & Ιβηα ΰ6Γΐ6 ηοδίί^. Ιιίο ΓβιηίΙί&πβ ιηίΐυ οΓβΙ &5 

5 θ* Ιταΐρος ?[ν έχ νέου, χαΐ 6μών τω πλι^θει έτα7ρ($ζ τβ ΑΙΓιβοίβη» ρορυΙο &ιηίειΐ8 &1(ΐιΐ6 υηα νο1)ί8€ 

χα\ ςυνέφυγι τήν φυγήν ταύτην χβ\ μβθ* δμων χατηλθβ. 

χαι (στ€ $ή, οίος ?[ν Χαιρεφών, ώς σφοδρά έφ* Β τι 

6ρμι^σ<». χα\ 8ι^ ποτι χα\ εΙς Δελφούς έλθων έτόλ- 

μησι τούτο μαντεύσασθαι χα\ — ^ερ λέγω, μή 
10 θορυβείτε, ω άνορες — ^ρετο γλρ 3ή , ε! τις έμου είη 

σοφώτερος. άνεΐλιν ουν ή Πυ6(α μηβένα σοφώτερον 

εΤναι. χα\ τούτων πέρι αδελφός 6μΤν αυτού ο&τοσ\ 

μαρτυρι^σει, επειδή έχεΐνος τετελεύτηχε, βχείΐίυπι &1)ηΙ 6ΐ Γβτβηαβ 08(. ηοείίβ ε&ηβ, ςυ 
ΓρρΙιοη, ηη&ιη τρίιειηβηβ ηιι&ηιευηςιιβ &(1 Γ6ΐη 
Ιιίε 61^0 Αΐίςυ&ηϋο ρΓοίβεΙαβ ΌβΙρΗοβ (Ιβ Ι 
οοΐ)&ιιΐ€Γ6 Αυβαβ ββΙ , 6ΐ — υΐί ά\οο , ηβ 1ι 
ο νίτί ~~ ίηΙβΠΌ^τϋ βηίπι , &η 68861 &1ίςυίβ ι 
ιΐ|Ρ|Κ>η(1ίΙ Ρ]Γϋιί8, 5Αρί6η(ΐθΓ6ίη 6886 πβπιίηε 
ΠΠα8 Ηίο ΓηΙβΓ ^01)18 Ι68ΐΐ8 βηΐ, ςυ&ηάοςι 
ΓυηεΙυβ 68ΐ. VI. Σχέψασθε δ' £ν ίνεχα ταύτα λέγω* μέλλω γ^ρ Ι) VI. ΟοηείάβΓ&Ιβ νβΓΟ ςυοηιιη ^γαΙια 1)2β€ 
15 (ψΛζ διδάξιιν, Μεν μοι ή διαβολή γέγονε. ταύτα γ^ρ 

Ιγώ άχούσας ένεΟυμούμην ο&τωσ( * Τ^ ποτέ λέγει 6 

Οι^, χαΐ τ{ ποτ* α1ν{ττ•ται; έγώ γλρ δή ούτε μέγα 

οϋτε σμιχρον ξύνοιδ* έμαυτω σοφός ων - τί ουν ποτέ 

λέγιι φάσχων έμΐ σοφώτατον είναι ; ού γλρ δι^που ψεύ- 
90 διταί γβ* ου γ3ΐρ θέμις αύτω. χα\ π^^ν μίν χρ^νον 

ήπ^ρουν, τ( ποτι λέγειν Ιπειτα μ<5γις πάνυ έπΙ ζτ^τησιν 

αύτου τοιαύτην τινλ έτραπή^ην. ^λθον Μ τίνα των 

^οκονντων σοφών εΤναι, ώς ένταυΟα, είπερ που, έλέγ- € ςυ&ηάΑπι ιηβ οοηνβτΐί. &ςβΓ688υ8 ςυβηά&ιι 

8&ρί6η(68 ▼ί(ΐ6ΐιΙυΓ, βρβΓβηβ, 81 υ$ςιι&ιη , ΐη Ι 
οοΑί^Ι ρθ886 6( ΟΓ&ευΙο οδίβηάί , ΙΠβ 68ΐ ι 
Ιυ ▼6Γ0 096 όίεβίΜβ. βΓ^ο ίΐΐυιη 6Χ8ΐηίη&ιΐ8 
ηοπιβη ΡΓ0ΙΙΙ6Γ6 ηοη 6βΙ η6068β&Γίυπι , βΓ&Ι ι 
6χ ρο1ί(ίεί8, ίη ςυο β^ο εοηβίόβΓ&ηβ, ο νίΓΐ 
ΐΑΐ6 ςυίά 6χρ6Γΐιΐ8 βυηα -.τ 6ΐ οοΗοηυβηβ < 
ιαΜ 68ΐ ?1γ ίΙΙβ νίάβή ςυίά6ηι εβρίβοβ Ιυι 
Ιυπι αίΑχίσιβ 8ί5ί ίρβί , ββββ νβΓΟ η6ςυ&( 8Ηυπΐ8 βηίπι νοΠίβ εαηι , υη^ 1)£ε βάτβηυβ 
8ΐ( 6Χ0ΓΙ&. εηηι βηίπι Ιιε60 βυιΐί^ββπι , ί1& π 
ρυΐΑτί : Ραίάηβπι (Ι^υε &Η, βΐ ςυίόη&πι 8 
βηίηα ηιΙΙιί οοηβείυβ εαπι, ηβο ν&ΙΗβ, ηβ 
ββρΐβηΐβπι €886 : ςηί<1 ί^ΙυΓ είΐΜ ?υΙΙ , (Ιυπ 
ρίβηΙΙκ8ίηίΐυπι? ρΓοΓβοΙο βηίπι ηοη ιηοηΙίΙυΓ 
Μ ί88 68ΐ βί. «ιίςιιβ ίΐΑ άίυ &πιΙ)ίβυιΐ8 8εΓυ1& 
άαύ ίηηυβΓβΙ , άβίηάβ ?ίχ 8(1 Ιιυίιΐ8Π)0<]ί ίι ξνν τλ μαντειον χα\ άποφανων τω χρησμφ , ^ι Ου- 
κ τοσ\ Ιμοΰ σοφώτερ^ς Ιστι , συ δ* Ιμΐ ^φησθα. διασχο- 

ιιων ουν τούτον -^ ^όματι γ^ιρ ούδεν δέομαι λέγειν, 

^ δέ τις των πολιτιχων, προς ^ν Ιγω σχοπων τοιούτον 

τι Ιπαθον, ω άνδρες Αθηναίοι , — χαι διαλεγόμενος 

α&τ^, Ιδοξέ μοι ούτος άνήρ δοχείν μεν εΤναι σοφός άλ• 
30 λοις τε πολλοίς άνθρώποις χα\ μάλισθ' έαυτω , εΤναι δ* 

ου. χάπειτ' έπειρώμην αύτω δειχνύναι, δτι οιοιτομέν 

Λ.. »οφδί, .(η δ• ο8. ίν««β.ν ο3ν τούτω τ' άπη- ίΙ "«?'"» »"'» "" «'*!"'«'*• Ρ"»*;* •Ρ'•"!*™ 
^ ' ββριβηΐβπι , 8βα πιιηιπΐ6 β88β. Ιιιηε ΐ(ρ1υι 

πιΐΗί Γβ<1(1ί1θ8 £&1 βΚ πιοΐϋ βοπιπι ςυί &(1βΓ&ηΐ 

β1 πιβευπι ίρββ ΓβρυΙ&νί, Ηοο ρΓοΓβεΙο 8ΐιι 

88ρί6η(ίθΓ. τίιίβΙυΓ βηίπι ηβυΙβΓ ηοδίτύπι 

ηυπιςηβ &ΙίςυΙ(] ηο886, 5βά Ιιίε ςυίόβιη, οιι 

βείΓβ 86 ρυΐοΐ &1ίςυί(1 , βςο νβΓΟ , ςιιβπι&άπ 

ί1& ηβςυβ βείΓβ ηιβ ρυΐο. νίόβΟΓ βτ^ο Ιιοε ι 

ςυ&πι Ιιίε 685β , ςυοίΐ ςυ» ί^ηοΓΟ ηβςηβ βεΐΓ 

ΗΙηε αά &1ίιιπι βϋίί βχ Ιιίβ, ηυί ίΐΐο εβρίβηΐίί χθ<$μήν χα\ πολλοίς των παρόντων, προς έμαυτον δ* 
ονν άπιών Ιλογιζ^μην, ^τι Τούτου μεν του άνθρωπου 

<5 έγώ σοφώτερ^ ε!μι* χινδυνεύει μέν γλρ ήμων ουδέτε- 
ρος ούδΐν χαλ^ν χάγαθ^ εΐδέναι, άλλ' οίτος μέν οιετα( 
τι βΐδένβιι ούχ είδ^, εγώ δ^, ωσπερ ουν ούχ ο7δα , ούδ* 
οίομαι. £>ιχα γοΰν τούτου γε σμιχρω τινι αύτω τούτφ 
σοφώτερος εΤναι, ^ι & μή ο7δ' ούδ' οίομαι εΐδέναι. 

40 Ιντηίθιν έπ* άλλον ?[α των έχε(νου δοχούντων σοφωτέ- ρΜΥ εΤναι, χα( μοι ταύτλ ταυτ' έδοξε* χάντχυθα χα- 6 βίπιίΐιί β&άβιη ίϋα νί^α κηηΚ : βίςυβ ίΐΐυηι &Ι 

χβίνφ χα\ άλλοις πολλοίς άπηχθόμην. 

VII. Μετλ ταυτ' οϊν ^δη έφεξης ^εφ* απαντάς; }ι9, , 

α{σΟαν^μενος μίν χα\ λυπούμενος χαι δεδιώς, ^τι άιτη- 
4» χθαν^μην , βμως δ* άναγχαΐον έδόχει εΤναι τ^ του θεού 

π»ρ\ πλείστου• ποιεΐσθαι• Ιτέον ο3ν, σχοπουντι τον 

χρησμέ τ( λέγει , έφ' απαντάς τους τι δοχουντας ε!- 
32δέναΐ• χα\ νή τ^ χύνα, ω άνδρες ^Αθηναίοι — & ρβτ ε&ηβπι , ο τίπ ΑΙΙιβηΙβηβββ ~ οροιίβΐ βι 

δεΤ γ^ πρ^ 6μ3ς τάληθη λέγειν — 7^ μήν έγώ Ιπα- 
Μ) 6ώ^ τι τοιούτον* ο\ μίν μάλιστ* εύδοχιμουντες Ιδοςάν 

μοι ^{γου διιν τοΰ πλείστου ενδεείς εΤναι ζητουντι 

χατλ τον θεον, άλλοι δί δοχουντες φαυλότεροι Ιπιειχέ- 

σχεροι εΤναι άνδρες πρ^ς τ^ φρονίμως έχειν. δει δή 

ΟμΤν τήν Ιμήν πλάνην έπιδειξαι, ώσπερ ττ^υς τινλς πιίΐιί Γβάάίόί ίπΓβηβοβ. 

VII. Ρο$1 1)<τε ]&πι Ηβίηεβρβ ρΓθεβ88ί β(] οι 
ςπίάβιη /εαπι άοΙοΓβ βΐ ϋπιΟΓβ, πιβ ίη οιΙΙι 
ΐΑπιβη ηβεβδδαπυηι ιηίΐιί νίδυηι β8ΐ ΟΓβευΙυιη 
Ιιηβ &ηΙβΓ6ΓΓ6. βυη^ηηι ί^Ιυπ, εοηβίάβΓβι 
▼βΐίΐ ΟΓ&ευΙϋΠΐ, Λά οηιπβ$, ςυί &1ίο|υί(1 8ΓίΓ6 ίθΐβή — ΐΑΐβ ςυΙά πιϋιί εοηϋςϋ : ςυί ορίη 
ηΐΑχίπιβ ρΐΌΐ)&5&η(υΓ, Ιιί ΓβΓβ ίη οηαηί Γβ ίηίβΓ 
τίίΙβΚιαηΙυΓ ίηνβ8ΐίβ&η1ί δβεηη(1υπι (Ιβυπι , ςυί 
Ιι&1)β5&ηΙυΓ, Ιιί ςυβηΐηπι 3(1 ρΓυΗβηΙίβιη δρβεΐ 

Γβ8 «86 νίη. ΟρΟΓίβΙ ββΠβ ΓβΓίίΓΓβ νθΙ)ί8 βΓΓΟ 

πιβ08, φΐοε 60 Γοη8ίΙίο 8ΐΐ8ΐίπυί , ηΐ & ηιβ < 18 ΑΙΙΟΛΟΓΙΑ ΣαΚΡΑΤΟνί. πονουντος , Ινα μοι κβ\ ανέλεγκτος ή μαντεία γε'νοιτο. ρΓοίΜΓβΙϋΓ, υΐ ΡθϋβΓβυϊ ηοη ρο&δίίΐ. Α ρ< 
Μετλ γλρ τους πολιτικοί»; ?!α ^πΐ τους ττοιητάς τους τε ρο6ΐ&8 ιηβ οοηΐυΐί, ΐΓΟβίΕάίβΓαιη βΙ (1ίΐ!ιγΓ»ηιΙ 
των τραγωδιών κβ\ τοΙς των διθυράμβων κα\ τοί^ς οίλ- ^„β ωΓηι,ηυιη βϋΟΐΟΓββ, υΐ ΗΙο ςυοδί ίο ίρβο ι 
λου; , ως ΙνταυΟ' έπ' αυτοφώρω κβταληψόμενος ίμαυτον 1) ^^.^^ _^ , • ,. .• • •» 

αμαθεστερον εκείνων οντά. αναλαμ6ανων ουν αυτών τλ ποιήματα , Α μοι Ιδόκει μάλιστα πεπραγματευσθαι 
αύτοΤς , διηρώτων αν αύτοίις τί λεγοιβν , ίν* Αμα τι κα\ 
μανθάνοιμι παρ* αύτων. αίσχύνομαι ο3ν υμΤν βΙπεΤν, 
ω άνδρες , τάλτ,θη • 6μως δ1 ^ητέον. &ς Ιπος γλρ 

10 ειπείν , δλιγου αύτων όίπαντες ο! παρόντες 3[ν βέλτιον 
ίλεγον περί δν αύτοΙ έπεποιι^κεσαν. ίγνίιΐν ουν }(^ 
περί των ποιητών Ιν δλίγφ τούτο, ^ι ού σοφ{α ποιοΐεν ί ο „^^ 
ποιοΤεν , άλλλ φύσει τιν\ κα\ ένΟουσιάζοντες , ωσπερ ο\ *. 
Οεομάντεις κα\ οΐ χρησμ(«)δοί' καΐ γλρ οδτοι λ/γουσι μεν 

15 πολλ& και καλλ, ίσασι δ* ούδίν £ν λέγουσι. τοιούτον 
τ{ μοι έφάνησαν πάθος και οΐ ττοιηται πεπονΟότες. 
και όίμ' ήσΟόμην αυτών διλ τήν πο(ησιν οίομένων χαι 
ταλλα σοφωτάτων βΤναι ^ ανθρώπων ^, & ούχ ^σαν. 
«ττηα ο3ν κάντευθεν, τζ> αύτφ αύτων οΐόμενος περι- 

2•' γεγονέναι ^περ κα\ των πολιτικών. 

νΠΙ. Τελευτων ουν Ιπι τοίις χειροτέχνας ^α• Ιμαυ 6ΐ&Ικ>Γ8νΪ886 ΠΙ&λίΐηβ νΐά6ΐ)&η(υΓ, 5€ί8θίΙ&(ΐ 

βεηβΑ, υΐ ηοηηϋιίΐ δΐηουΐ &1) ϊρδίδ άίδοβΓεπι. « 
ο ?ίη , νβηιιη το^ίβ ΑρβτίΓβ : άίθ6η<1υπι Ι&ιη 
ίβτβ ρΓβΒ86ηΐ68, υΐ ΐ(Α άίοαιη , ιηβΓιυβ άβ γ6Κ)ι 
(υΓ, <]υ8αι ίρ&ί, ςυΙ άβ ίΚ ροβιη&Ιβ οοηάίάβ 
ΐβϋυΓ Ι)Γ6νί Μ 6ΐί&ιιι (Ι6 ροβίίβ , 603 ηοο & 
ί&οίοηΐ , 56(1 η&ΙυΓΑ ςπ&ά&ιη εΐ (1ίνίη& 
ϋοηβ, ςιιβπι&άιίΜΜίυιιι ταΐβδ (Ιίνίηί 6ΐ ίαΐί 
ηαυίΐβ ςιιΐάβιη άίοαηΙ ρρφοΙ&Γβ , 86(] εοΓυιτ 
ηϋιίΐ $οίυηΙ. (αΙι ςυοάβΐΏ ρ&είο ροβίΦ 
ίυίβββ ηαίΐιί νίάβηΙυΓ, εΐ »ίιηυ1 3ηίιη&(]ν6Γΐί 
ςυοςυβ ρΓορΙεΓ ροβδίη 36 δ&ρίεηΐίββίιηοβ ]υ 
ϋυβ οοη 6τ&η1. Αΐ)ίί ετ^ο ε1 Ιιίηε, 60<1ειιι εοβ 
ρυΐΑίιβ ςυο ροΐίϋοοβ. 
νΐΐΐ^ Τ&ηάβοα ί^ίΙυΓ ιηβ &(] &ΓΐίΓΐ€63 οοηΐυ Ι6ΐη οονβπιιη ιηβ οοπιρεΓίοΓοιη ηαυΚβ ρυΐεΐιι 
ίη Ιιοο βςυίάβιη όβοβρίυβ βυιη , βεά $είε1)&η1 

βΟίβΐΜΐη, 6( ΙΐΑΟ ρΑΓ(6 106 8&ρίεηΙίθΓ68 6Γ&η1 

ΑΙΙιβηίεηβεβ, ίη 60<]6ΐη βιτοΓε, ίηςυοεί ροεί 
Ιιεηάί. ο1) Κιοο ίρβυιη ςυοά βιι&ιη &Γΐειη γιΙ 
υηυβςαίβςιιβ βοηιηα 86 Ιη οεοΐεπβ ςυοςυβ ιη 
(ί83ίιηαιη 6886 ροΙίώ&Ι, βΐ Ιιΐο εοηιιη 6γγογ ϋΙ 
ο(Γυ8ε8ΐ)8ΐ : ίΐΑ υ( ιηε ίρβαιη ΟΓβοιιΙί Ιοεο τώ γλρ ξυνηδη ούδέν ίηισταμ/νφ, ώς ίπος εΙπεΤν , ά οοηβείικ 6Γ»ιη ιηβ ηίΙήΜ8ΐίο , «Ι ίΐβ ίΙίοΛπι , 

τούτους δέ γ* Ι^δη ^τι ε&ριζσοιμι ττολλά κα\ χαλ^ επι- 
σταμένους, χαΐ τούτου μέν ούχ Ιψεύσθην, άλλ* ήπ(- 
25 σταντο & έγώ ούχ ήπιστάμην χαί μου ταύτη σοφώτε* 

ροι?]σαν. άλλ',ω άνδρες Αθηναίοι, ταύτόν μοι Ιδο- 

ξαν εχειν αμάρτημα, ^περ χαι οΙ ποιηται '^κα\ οΐ 

αγαθοί δημιουργοί ^ ' διλ τ^ τήν τέχνην καλώς Ιξεργά- 

ζεσθαι Ικαστος ήξίου και τ2λλα τλ μέγιστα σοφαιτατος 
3υ εΤναι , χαΐ αύτων αΰτη ή πλημμΑεια εκείνη ν τήν σο~ 

:^ίαν άπέκρυπτεν ώστε με έμαυτ&ν ανέρωτων Οπ^ρ του 

χρησμού, πότερα δεξαίμην &ν οδτως ώσπερ Ιχω ε^ιν , β „^„„ ^^^^,^ ί^^ηβ πιε Ιΐ8ΐ)εΓε υΐ Ηβ1)εο, 

αητε τι σοφός ων την εκείνων σοφιαν , μήτ άμαθης .. .„ . ^ .„. . 

' \ ί Λ/ * . / Α 2 ' » ί *ι*™ ιΙΙοΓΟίη 8θί6η(βιη, ηβςυε ςυβε ιΙΙι ι^ι 

την αμαθιαν, ή αμφότερα α εκείνοι βγουσιν εχειν. 

'^^ο άπεκρινάμην ο3ν έμαυτώ κβΐ τω χρησμφ , «τι μοι λυ- "^«^"^ ^^^^^^ *>"* *"^ ^^^^• '^^Ρ^'*^* '' 

σιτελοίη ώσπερ ίχω Ιχείν. *^"β ογεοοΙο, ρΓβεβΙβΓβ ίΙ& υΐ Ιΐ3ΐ)βο ιηβ 1ι&1 

IX. Έχ ταυτηβτΐ δή τ9ίς έξετάσιιικ, 2 άνδρες Άθη- IX. Αϊ) Ι黀 ϋΐίςαβ ίηςιιίβίΐίοηβ πιβΕ , ο νίΓ 

*2 ναΐοι, ττολλαΐ μέν άπέχθειαί μοι γεγόνασι χαΐ οΤαι & ίηΐιηίαΐΐφ ιηαΚ» όίΠίοίΙΙίηι^β Αίςυβ ^Γβνίββ 
χαλεπώταται και βαρύταται, ώστβ πολλές διαβολές ηοβ εοοιίφ βυηΙ , ιΙα αΐ ιηαΐΐββ βίηΐβχϋβοβΐ 

ίο απ* αύτίϊίν γεγονέναι «νομά τε τούτο λέγεσθαι, σοφ6ς 
εΤναι. οϊονται γάρ μι εκάστοτε οί παρόντες ταΰτ 
αύτον είναι σοφον , ά αν άλλον εξελέγξω * τ^ δέ κινδυ- 
νεύει, ω άνδρες ^Αθηναίοι, τφ Οντι 6 θε^ σοφός είναι, 
καΐ έν τφ χρησμψ τούτι») τούτο λέγειν , ^ι ή άνθρωπίνη 

45 7οφία ολίγου τίνος αξία έστ\ κα\ ούδενός'και φαίνεται 
τοΰτ' ού λέγειν τον Σωκράτη , προσκεχρησθαι δέ τω 
εμω ονόματι , έμέ παράδειγμα ποιούμενος , δσπερ 2^ν 

εΙ είποι, ^ι Οϊτος Ομιων, ω άνθρωποι, σοφώτάτός ^ , 

έστιν, δστις ώσπερ Σωκοάτης Ι^οκεν, ίτι ούδεν^ςΒ Ρ^^'^»» ^»*'» ««^ »'»»" ρεη(1εη<ΐ8η,. ΐ(1. 

50 άξιος έστι τη άληθεία πρ^ς 'σοφίαν. ταΰτ' ο3ν έγώ μέν »»»« •^ϊ»*"^^ οίΓΟϋίηίβηβ ρβΓςοίΓΟ εΐ εχβηιίηο . 

£τι χβΐ νυνπεριιών εξετάζω και ε'ρευνω κατ3ι τ^ν θελν ςοβιηειιηςυβ 8ϋΙ οίνιαπι 8ϋΙ ρεΓεβΓίηοπιιη 

χα\ των αστών χαΐ των ξένοιν άν τιν' οίωμαι σοφον εΤ- «ρίβηΐβιη : βΐ ςικιηάο ηιίΐιί ΠΙε Ιβΐίβ ηοη 

'νβι• κάπειδάν μοι μή δοκη, τω θεώ βοηθών ένδείκνυ- βοίΤΓβββΙϋβ, ΗΙοπι ββρίβηΐβιη ηοη εδβε (Ιειηο 

μαι,^ι ούκϊστι σοφός, χαι υπο ταύτης της άσχολίοις οΙ) οεευρβΙΙοηβί είιιβηκκίί ηυΙΙηιη ιηίΙΓι ίβι ου(» 6( ποηιίηβ Ιιοο ηυπευρβΓ ββρίβηϋβ. ρι 
*86ΐηρ6Γ ίΠα ηαβ ρυ(&ηΙ βοίΓε , ίη ςυί^υβ &Ιίο8 
(υΓ ΑυΙβιη , ο νίη ΑΙΗ6ηίεη8β8 , ΓενεΓ& άευβ 
λίςυβ Ιη 1)0€ ογαοοΙο ϊά βί1)ί νβΠε, ΙιυπίΑΠδ 
ρ&ιτί ίιηο ηίίιίΐί ρβηόεηάβηι εβδε : εΐ άβ $οεΓ8 
06Γ6 νίάεΙπΓ, 8ε<1 ηοιηΐηε ιηεο ΙβηςοΑίη εχε 
ιιΐί , ςυ&&ί 3ίο ά\ο&ί , Ιβ νβδίΓύπι , ο 1ιοηίΐία( 
Π1Ι18 68ΐ, ςυί, ςυειη&άπιοιίΗΐη δοοΓ&Ιεβ, ηο (4ϊ,«.) ΑΡ01.00ΙΑ δΟΟΒΑΤΙδ. ουτβ τι των της ιτολιως πρβξβί μοι σχολή γβγονβν άξιον υΐίιιιη νβΙ &(] ρυΙ)ϋευηίΐ &]!ςυί<1 &1ίουίυβ ιησηκ:! 

λόγου ούτι τών οίχι^ων , άλλ' ίν πβνίβ μυρί^ εϊμι διλ νβΙ ρήνβΐϋπι , κά ίο βχΐΓβιη• ρβορβΓί&Ιβ οΙ) 

την του Οίου λατρβίαν. 8απ). 

Χ. Προς $έ τούτοις οΐ νέοι οι; μοι ΙπαχολουΟοΰντες , ^ χ. ΡΓβΙβτββ αιΐοΐββοβηΐββ ιη&χίιηβ ορυΐβηΐί, 
6 <ίς μάλιστα σχολή έστιν , οί των πλουσιωτάτων , αυτό- ^οΐίΐβ νβωηΐ , ιηβ υΐίπο ββςυβηΐβδ (ΙβΙβοΙβηΙϋΓ, 

ματοιχαίρουσιν άχούοντες εξεταζομένων των ανθρώπων, 

χα\ αύτο\ πολλάχις Ιμέ μιμούνται , εΤτ' έπιχειρουσιν 

άλλους ^ξετάζειν* χάπειτα, οΤμαι, ε6ρ(σχουσι πολλήν 

άφθον(αν οίομιένων μέν ε13έναι τι ανθρώπων, εΐοότων δ* 
ιυ ^λίγα ί ουδέν, εντεύθεν ουν οΐ Οπ' αυτών εξεταζόμενοι 

έμοί οργίζονται , άλλ' οΟχ αΟτοΤς , και λέγουσιν , ώς η&Γΐ Ηοιηίηββ ΑυάΙυηΙ , βΐ ίρ^ί &2Βρβ ηιβ ίηιίΐΑΐί 
ρ€ΓςιΠΓ6Γβ &^Γ6(ϋυηΙυΓ. άβίηϋβ, ορϊηοΓ, πιι 
ιίυηΐ ΙυΓίχιιη βΐίςυίιΐ ββ βοίΓβ ρυΐ&ιιΐίυιη , ευ 
8€&ΒΐιΙ, &υΙ ρβΓρβΓυιη. ςυΙ ί^ίΙιΐΓ &Ι) Ιιίβ α>ι 
ηοη Ι&ιη ί11ί8 ςυαιη ιηίΐιί τβάϋυοΙυΓ ίηΓβη&ί, Σνχράτης τίς ίστι μιαρώτατος κα\ διαφθείρει τους ιΙ δοοΓΒίβηι ςυβη^&ιη 6886 ΒοβΙββΙίββίιηαιη βΐ εοΓΓυπαρβΓβ. 6ΐ βΐ ςυΐ8 βΙ) ϋβ 8εΙδ€ί(ε1υΓ, ςυ'κ) 
6ΐ άοοβηάο ηίΙιίΙ ςυίάβιη ρΓοΓβπΓβ ρο8βυιιΙ, » 
ηβ ν6Γ0 Ιΐ888ϋΑΓβ γΐόβαπΙοΓ, Ηά ία\Λ οοηΓυίρυηΙ, 
8ορ1ιαιιϋΙ}ΐΐ8 οιηιιί5υ& οΙ)]ίεί βοίβηΐ βΚ ϋΐοπηΐ (γιΙ 
ίη &6Γ6 βυηΐ 6ΐ ςοφ βυύ 16γγ8 ίητββΙίβίΓβ, 6ΐ ά 
εΓ6ίΐ6Γ6, 6ΐ ποαΙαπι Γ&ϋοηϋπι Κ)οηιιιιι τβάά^η. 
υΐ ρυ(ο, Αι(6Π ηοΠεηΙ, 86 εοητίηεί λίΓβεΐΑΓβ κ 
υ1ρο(6 ίξίΙυΓ &ιηΙ)ίΙ 
111611(68 6( ιηυΐυ , εΙ 6χ οοηιροΒίΙο ε( ρ6Γ8υ&&ίΚ) νέους* χάιτκιδάν τις αύτους έρωτΚ , 6 τι ποιων και 6 

τι διδασχΜν, Ιχουσι μέν ουδέν είπ&ΐν, άλλ' άγνοουσιν, 
16 Τνα δέ μή δοχωσιν άπορε ιν, τ^ κατά πάντων των φιλο- 

οοφούντ«βν πρόχειρα ταΰτα λέγουσιν , ^ι τά μετέωρα 

χαΐτίι&χο γης ^ζητεϊν^, και θεοίις μή νομιζειν, καιτόν 

<ίττω λόγον κρβίττω ποιεΐν. τα γλρ άληθη, οΤμαι, 

ουκ &ν ΙΟέλοϋν λέγειν , ^ι κατάδηλοι γίγνονται προσ- 
Μ ποιουμβνοι μίν «Ιδέναι τι, εΙδότες δ' ουδέν, άτ* ουν, 

όϊμαι, φιλότιμοι ίντ^ χα\ σφοδροί και πολλοί, καΐ β ς„βιη, άυρι ηΙΙιίΙ 8θίαηΙ 

ξυντβταγμένως κα\ πιθοη^ λέγοντες περ\ Ιμου, έμπε• 

πλι^σιν &μων τ3ι ωτα κα\ ττάλαι κα\ σφοδρως διαβάλ- 

λοντ«ς. έκ τούτων χ«\ΜΛητόςμοι έπέΟετο κ«\ ^Ανυ- '^"*«^' ^^^-^^ ^"'«* ίπιρΙβνοΓϋηΙ , 6ΐ άηά 
2» τβς χα\ Αύκων , Μέλητος μέν Οπερ των ποιητών άχθό- "««ΙβΓ οηωίηΛίιΙεβ. 6χ Ιήβ Μεΐ6ΐυ8 6( Αη>(υι 

μινος, Άνυτος δ' 6πέρ των δημιουργών και των «β^ΐ'^ββΐ βυηΐ, ΜεΙεΙοΑ ςυίάβσι ρΐΌ ροείίβ ηιί 
24πολιτιχ£ιν« ΛύχΜν δ* 6πέρ των Ρητόρων, ώστε , η Αη]ΐΊΐ8 ?6γο ρω &Γυ6εί5ιΐ8 6ΐ ροΠϋοίβ, 6| Ι«^ε 

^ρ αρχόμενος έγώ Ιλεγον, θαυμάζοιμ λν , εΙοΤός τ' ^Γ^υ^. ςυΑΐΐΗ>1)Γ6ΐη ςυοό βΐ) ίαΐϋο όίοείΜΐιη 

ιΓην έγώ 6μων ταύτην τήν διαβολήν έξελέσθαι έν οΟ- 
30 ΊΜς όλίγω χρόνιρ, οδτω πολλήν γεγονυΐαν. Ταυτ' 

Ιίστιν&μίν,ω άνδρες Αθηναίοι, τάληθη, και 6μ8ίς 

ευτε ρέγα οΰτβ σμικρόν άποκρυψάμενος Ιγώ λέγω ούδ* 

Οκυβτειλάμβνος• καίτοι οΐδα σχεδόν , δτι τοις αύτοΐς 

άχιχθάνομαι. 6 και τεκμηριον , δτι τάληθη λέγω χιΐ 
3* ίΡη αβτη Ιστιν ή διαβολή ή έμή κα\ τλ αΐτια ταύτα εςυΜειη,βί Ι8ΐ«ιη Ι&ηΙβιη (ΛοίΛχη €«1υιιιιι!&π 
ΐ6ηιροΓ6 6χΙιη6Γ6 6 ?ο1)ί8 ροβ86πι. Ηχο, Ο ΥΐΗ , 
ν6Γ& τοΗίβ ΙοςυοΓ, ηεςυεεείο ηβςοβ βυ1)ΐΓΑΗοι 
ςηίεςυαιη 3ΐι1 ρβΓ?υπι : ςοΑίηνίβ ί6Γ6 ηονί ιη€ 
ί68(υτη Γ6<](]ί. ςηοά 6ΐί&ιη &γ^ιιι6ιι(ο 681, η» 
&(ςυ6 Ηθηο β5Β6 ΟΑΐυηαηίΑΐη οοιιΙγ& ιη6, 6]υ8 ί Ιστιΐ. κίν τε νυν έάν τ είσαυθις ζηττ^σητε , ταΰθ* Β *>•*' «*«'^« *" ρΓ«β6ηΙίΑ 8ίτ6 ίη ροβίετυιη 1ι» 
. ο&ΤΜς ^^^οντα ^ εΟρι^σετε• 

XI. ΠιρΙ μέν ουν 2ν οΙ πρωτοί μου κατήγοροι κατη- 
γορούν «&τη Ιστω Ικανή απολογία προς Ομές* προς δέ 

40 Μέλητον τον αγαθόν χ% και φιλόπολιν, ο>ς φησι, κα\ 

το2κ 6στέρους μιχ^ ταύτα πειράσομαι άπολογεΤσθαι. 

αύθις γλρ δή, ωσπερ Ιτέρων τούτων ^ντοιν κατηγόρων, 

λάβ«μεν α3 τήν τούτων άντωμοσίαν. Ιχει δ* ι1)δέ 

πως* ΣΜχράτη φησ\ν άδικεΤν τους τε νέους διαφθείροντα 
46 χαΐ ΟεοΙ»ς , β6ς ή πόλις νομίζει , ου νομίζοντα , ίτερα δέ 

δαιμόνια καινά, τ^ μέν δή Ιγκλημα τοιούτον τί έστι. ο ηιοιίί. Ι]υ]ιΐ8 βυίειη ι;οου88ΐίοιιί8 ιιηβηιςίΜπκ 

τούτου δέ χΛ έγκλι^ματος ^ καθ* ^ £ν Ιχαστον Ιξετάσω- 

μιν. Φησ\ γέ^ δή τοίις νέους άδικείν με διαφθείροντα. 

Ιγώ δέ γι , ω άνδρες Αθηναίοι , άδικείν φημι Με'λητον, 

9η σπουδτί χαριεντίζεται, ^δίως εΙς αγώνας καθιστ^ις 

ανθρώπους, ιηρ\ πραγμάτων προσποιούμενος σπουδά- 

ζιιν καΐ κι^ιδεσθαι, £ν ουδέν τούτο> πώποτ' έμΑησεν. 

ώς Κ τοΤίθ* ο6τως Ιχει, πειράσομαι κ4^4 6μΐν έπιδειξαι. 

XII. Κα( μοι διυρο, ω ΜΑητε, είττέ* Άλλο τι περί ίΐΑ 6& 6886 ίην6ηί6ϋ8. 

XI. Αά ίΙίΑ ί£;ί(υΓ ςυχ ρτίοαί •6608α(ογ68 ά6ΐυ 
ηιίΐιί βυίΗοίβιιβ θρυά νο8 8ϋ ά6ί6ΐΐ8ίο : Μ6ΐβΙο 
6Ι , υ1 ίρ86 Αϋ , ρ&Ιη» ΒΐηβΙοπ, κΐίςυίβςυβ &( 
<ΐ6ίηο6ρ8 Γ6βροη<ΐ6Γ6 6θο&Ικ>Γ. πΐΓβυβ εηίπι , 1 
Ιή &<χυ8&(0Γ68 8ίηΙ , 8εοιΐ8>Ιίοη6ηι ΗοΓυιη βυαΜίη 
νβΓΟ 86 ΓβΓ6 ΐΐα : 5οοΓ8(68 Ιη]ΐ]8ΐ6 8^1, ]υν6η(υΙ< 

Ρ6ΙΙ8 80 ά6«>8, ςΟΟβ είνϋΑ8 6611861 6886, ΠΟΟ 6 

αΙια ςιιχάλιη ηο?& «ΙκηοοηΜ. 8€ειΐ8&Ιίο ςυΜ6ΐ 6Χ8ηιίιί6ΐηυ8. ^υν6η68 εοΓΓϋΐιιρ6Γ6 ηοο ο5]ί€ 
Ηοε ίη]υι1&ιη Γ806Γ6. 6^0 ν6Γ0 , ο νίπ Α11ΐ6ηΐ6ΐ 
Ιη]υΓΜΐπα Γ&ε6Γ6 Μ6ΐ6(υιη Ηίεο, ςυοά κτίο εβνίΙ 
εΑΐυί, Γλείΐ6 Ηϋΐηίη68 ίη ε6Γ(Αΐηίη& (πιΙΐ6η8, α 
Γ6ΐΗΐ8 ίηεηπ)1)6Γ6 68Γηπιηιΐ6 ευΓλΠ) Ιι8Ι)6Γ6 , ςιιι 
ςαβπι εοΓ» ίυοπιηΐ. Ιιυε ποΙεπι ίΐβ 6886 οοη&Ι 

Οβΐ6η(ΐ6Γ6. 

XII. Η6Ι18 Μ6ΐβΐ6, Γ68|κ)η(]6 πιίΐιί : ΝυιηςηΙι] 20 ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΓΣ. (•24,25.) πολλοί) ποιεί, £πω< ως βέλτιστοι ο( νέοι Ισονται; Έ- (1 οογα», ιιΐ ςυαη ορίίιηΐ &(1ο1«5ε6ηΐ68 &ίο1?€υΓο βςυίόβιη.. 

γωγε. "ΊΟι £ή νυν βΐπέ τούιοΐζ, τ{ς αύτοίς ββλτίους 

ποιεί; δηλον γλρ, βτι οΤσθα, μέλον γέ σοι. τ^ν μέν, 

γλρ διαφθι{ροντα έξευρών , άκ φή< , Ιμλ είσάγβις του- 
6 τοισΐ χαι κατηγορείς • τ^ν $έ δή βελτίους ποιουντβ Ι6ι, 

εΙπέ χβ\ μηνυσον αύτοΤς , τίς Ιστιν. 6ρ8ς , ω Μέλητε, 

^τι σιγδς χβ\ ούχ ίχεις εΙπεΤν ; χα(τοι ουκ βίσχρ^ν σοι 

δοκεΤ είναι κα\ Ικανών τεκμι^ριον οϊ δή έγώ λέγω ^τι 

σοι ουδέν μεμέληκεν ; ίλλ' εΙπέ , ω *γβΟέ , τ(ς αύτοΐίς 
10 άμείνους ποιεΤ; 01 ν^μοι. Άλλ' ού τοΰτ' ^ρωτω, ω 

βέλτιστε , ίλλλ τ{ς άνθρωπος, «στις πρώτον κα\ αύτ& β Ι'β»». ΑΙ νβτο ηοο ίβΐυά ίηΙβπΌβο, ο ορϋιηβ, βοά φΐΐβ 

τοΰτ' οΤδε, τους ν<5υιους. ΟδτοιΙ,ώ Σώκρατες, ο\ ίι- »ιοπιο, ςυί ρΗηιοιη ίρβυιη Ιιοο ηοΗί , Ιβ^ϋβ. Ηί, ο 8ο- Α^β 6Γβο Ηίβ ηαηε (Ιίε&β , ςυίβ β08 ιηβΙΊοΓββ τβάϋίΐ ? εοηβίΑΐ 
βηίιη κΐΓβ (β , ουιη Ι'ώί ιά €Ώταί βίΐ. ιηβ οεΚβ οοΓΠίρΙο• 
Γβοι βοηιιη, οΐ λ\λ, άβρΓβΙιβοβαιιι 2ΐ<χυΜ5ΐί Ηίβ, ίη ]αάί- 
οίαιη πιρυίβΐί : 6Γ|;ο β^β ε( ευιη , ςυΙ βΙΗοϋ ιηβΙίοΓββ , 
άίΰ 6ΐ ϊηάιΟΛ (ιίβ, ςυίβ 68ΐ? νίάββηβ, ο Μβΐ6ΐ6? ΐΑΟββ βΐ ηίΙιΠ 
Ιια1>68 ςοοά άϊίΛΛ. αίςυ! ηοηηβ Ιοιρβ ί<1 Ιί1)ί τιάβΙοΓ 69β6 βε 
βυΑιείβι» ΑΓ^ιιιιιβηΙυπι €υ]θ8 β^ο άίοο ηαΐΐ&ιη ϋ1)ί ουηιη 
ίαίβββΡ τβπιιη άϊΛ, ο 1κ>0€ νίΓ, ςυ{«ηΑΐη βαβ ΜάΧ ηαβΙίοΓΟΡ κασταί. Πώς λέγεις , ω Μέλητε ; οίδε τοί*ς νέους πβι- 

δεύειν οΐο{ τ' ε1σ\ κα\ βελτίους ποιεϊν; Μάλιστα• 
16 Πότερον άπαντες, ^ ο( μέν αυτών, ο! δ* οΰ; Άπαντες. 

Ευ γε νή τήν "Ήραν λέγεις, κα\ πολλήν άφθον(αν των 

ώφελούντων. τ{ δί δή , ο^δ'οΐ άκροαται βελτίους ποι- 

25οΰσιν, ί ού; ΚαΙ οϊτοι. Τ{ δαί ο\ βουλευταί; Κα\ α ,^^ρβ,ΜΐιιοηΡΗίςοοαϋβ!^ ςα'ί(Ι ο! βουλευτα(. Άλλ' άρα , ω Με'λητε , μή ο( έν τη 
20 Ικκλησία, οΧ έκχλησιασταΐ, διαφΟε{ρουσι τοΙ>ς νέους; 
^ κάκεΤνοι ρελτ{ους ποιουσιν άτταντις; Κάχεινοι. Πάν- 
τες άρα, ως Ιοικεν , Αθηναίοι καλοΐις κάγαθοΙ»ς ποιουσι 
πλην έμοΰ, Ιγώ δέ μ($νος διαφθείρω. ο5τω λέγεις; 
Πάνυ σφόδρα ταύτα λέγι»). Πολλιζν γ' έμου κατέγνω- 
25 κας δυστυχίαν. κα( μοι άπόκριναι * ?[ κα\ περ\ ίππων ΟΓλΙββ , )α(ϋθ6β. Ρυίά τβΐΌ , ο Μβίβΐβ , «ίβ ? ίεϋηβ βηιάΐΓβ 
ίυτβηββροΜίοΙ, ηΐθΚοΓΟβςΌβ ΓβάάβΓβΡ ΕΙ ηΐΑχίιηβ ςαΐάβηι. 
υΐταιηοιηηΜ, βη &1ΰ φΐίάβιη ροββαηΐ, &1ϋ ?6Π> ιιοη? 
Οηιιΐ€β. Ββηβ ρβτ ^υιιοη6Iη Ιοςυβή» , βΐ ιη»(;η&ιιι βοηιιη 
ςηΐ ρτοήηΙ οορίΑΐη. ςοΜ ροπΌ, λυάίΙοΓββ ΗΙ Γ&οίυηΐηβ 

▼6ΙΌ 8βΙ1θΙθΓ68? ΕϋλΟΙ ββιΐΒίοηβ. 86ά αιίαι, ο ΜβΙβΙβ, ηβ εοηοίοηλίοτ» ίοΓίβ 
Μΐοΐ6βθ€η!β• οοΓΠπηρηηΙΡ αο( «η «( ΗΙ οιηηββ ίϋάΌηΙ ηιβ- 
ΗθΓ68 ? Ηί ςυοφΐ€. Οοϋΐββ ι^ϊητ, υ1 γΜίατ, ΑΙΙιβηΙβηβββ 
ΐΜΜίοβ ηάάνοΛ ρηκίβτ ιηβ , ο^ο νβτο οοτηιιηρο βοΐαβ. Κωβ 
λΙβΡ ΙΪΛ λοΟλτ οοηΐβοάο. Μ&βΟΑίη Ιο φίΜβιη Ιη ιηβ «§86 
ορΙοΑτίβ ίηίβΙίοΚλΙοιιι. βΐ ιηίΗί Γββροηάβ : «η όβ βςυ» Ιχκ οΟτωσί σοι δοκεΐ Ιχειν, ο! μέν βελτίους ποιουντες αύ- Ι) ρυΐββ , οιηιιββ κίΐίϋβΐ Ιιοιηίηββ βςηοβ 1κ>ιιοβ βΠίοετβ, οηυιη τους πάντες άνθρωποι εΤναι, εις δέ τις 6 διαφθείρων; 
Τι τουναντίον τούτου π9ν εΤς μέν τις δ βελτίους οΤός τ' 
(λν ποιεϊν ^ πάνυ δλίγοι , ο( Ιππικοί ' ο( δέ πολλοί εάν- 
30 περ ξυνώσι χαΐ χρώνται ίττποις, διαφθείρουσιν ; ούχ 
ούτως Ιχει, ω Μέλητε , κα\ πιρί ίππων και τών άλλων 
απάντων ζώων; Πάντως δι^ττου, έάν τε συ κα\ Άνυτος 
ού φητε Ιάν τε φητε ' πολλή γέΐρ άν τις ευδαιμονία είη 
περί τους νέους, εΐ εΐς μέν μόνος αύτοΙ»ς διαφθείρει, ο\ νβΤΟ 6886, <|θί 608 60ΓΠΐσΐρ8ΐΡ&θΙ &η 00)0100 ΰΟΟίΓΑ 0008 

68ΐ, Τ6ΐ 66ΓΙ6 ρβτρβοοΐ βςοίΐιιοθί ρβπΐί , ςο! Γοάάβτβ ροΒ• 
βαηΐ 606 ηίΐ6ΐ{0Γ68, ρΐηπιηΐ τβΐΌ βαοί , ςυί όβρητΑοίΡ 

ηΟΟΟβ ίΐΑ 86 Γ68 Ιΐβ1>6ΐ, Ο Μβίβΐβ, 6ΐ ά6 8ςυ{8 6( άβ ΰ«ΐ6η8 

οπιοί5θ8 &0ίσΐΑ0ΐί1)υ8? οβΓίίββίηιο, βίτβ Ιο 6ΐ Αο^οβ οοο 
6θθβ(68ΐηίαΙ , 8ίν6 6θθβΐ6&πι!ηί : ρ6πη&9>Α0) εοίαι ]ατ6068 
ηβοϋ 688601 ΓβΙίοΙίΑΐβαι , βί οουβ άυοίΑχβΙ 608 οοΓπιηιρβκΙ, ί. ν^^ , Λ~ 2ΛΜ 1 •Ϋ ΜΛ ί -.!- ^ ΟΟϊΙβη ▼6Γ0 001068 ρΐΌόββββΟΐ. βΐ βΟίΟΙ , Ο ΜβΙβΙβ , ββΐίδ 

3:> δ άλλοι ωφελουσιν. αλλά γαρ, ω Μέλητε, ίκανοκ ο , "^ . ' » ^» άβηιοοβίΓΜίί 16 ουίΐ&αι ]οτ6θ!όϋ8 ουηαο Ιιβ^υίβδβ υο- 
ςοΑΟ), 80 ρΙ&06 ά6θΐ8Γ88 ίοοοΓίΑοι (1180), 6ΐ οβςυαςο&η) 
6υητί886 68, άΒ ςαί1)υ8 οίε Αοοιίδββ. 

ΧΠΙ. Ρηβ(6Γε& οΙμθογο (ε ρετ αοτεοι , ο ΜεΙεΙε , ά'κ 
ηοϊΑΒ : ο(ηιθ) οιεΗυβ 68ΐ γ&η^ή ίο(6Γ Ι)οοο8 οίνεβ , &η 
ίο(6Γ οι&1θ8? Γ^ροοϋβ, «01166. οίΐιΐΐ 6θίσι άίίϋείΐε 1ε γο£;ο. 
οοοοε αίλΐί βεηορεΓ οιαΙοοι βΠςοΙά ίοΓεηιοΙ ϋβ , ςυίϋυβευοι έπι^είχνυσαι , ^τι ούδεπώποτ' Ιφρόντισας τών νέων, καΐ 

σαφώς άποφαίνεις τήν σαυτου άμέλβιαν , ^ι ουδέν σοι 

μεμέληχε περί £ν έμέ ε{σάγεις• 

ΧΠΙ. Έτι δ* ήμΤν βΐπέ , ω πρ^ Διός Μέλητε, πό- 
40 τερον εστίν Τ)1κεΐν άμεινον έν ττολίταις χρηστοΤς, ^ 

πονηροΐς ; ω 'τδν, άπόχριναι• ουδέν γάρ τοι χαλεπά 

ερωτώ, ούχ ο( μέν πονηροί κακόν τι εργάζονται άε\ 

τοίις έγγυτάτω εαυτών δντας , οί δ* άγαθοι αγαθόν τι ; 

Πάνυ γε. Έστιν ο3ν δστις βούλεται 6πο τών ξυνόν- Λ οοηνεΓ88θΙθΓ, ΐΗ>ηί αυΐεοι Ι)οοοοι .ΙίςοίάΡ ΡγοοοΙ (Ιϋ1)ίο. 
4Β των βλάπτβσθαι μδλλον ^ ώφελεΤσθαι; άπόκριναι, Ζ ΡοΐΒίρΙΟΓ ββΐ, ςυί όείποιεοΐοαι βαβαρεΓε ροΐίυβ ςοίΐηι 

'γαθέ• κα'ί γλρ 6 νόμος κελεύει άποκρίνεσθαι. ίσθ' 

δστις βούλεται βλάπτεσθαι; Ού δητα. Φέρβ δή , πό- 
τερον έμέ βίσάγεις δεΰρ' ώς διαφθείροντα τους νέους 

κα\ πονηρότερους ποιουντα έκόντα )| άκοντα; 'Εκόντα 
Βο ίγωγε. Τί δητα, ω Μέλητβ; τοσούτω σΐί έμόυ σοφώ- 

τερος εΤ τηλικούτου δντος τηλικόσδ' ών , ώστε σΐί μέν 

Ιγνο>κας, 8•(% <λ μέν κακοί κακόν τι εργάζονται άει τοίις 

μάλιστα πλησίον Ιαυτών, οί δ' άγαθοι αγαθόν τι, έγώ β άϊοή 88ρίεοΙΙθΓ 68, υΐ ]υόίθ68 Ιο (ΐοί<!εηι ιοΑίοβ ββοιρετ 

δέ δή ε?ς τοσούτον άμαθίας ίζχω , ώστε και τουτ' αγνοώ, οϊμλμ βιοιίΙί8Γί1)υΛ , ϋοοοβ νβτο ρΓοϋεββε , ε^ο αυΐεπι Ιιι εηιοΐυοιεοΐοοι τείίΐ &5 ϋβ, ςοίΠοΒ Γ&πιίΙίΑΗ(εΓ υϋΙοΓΡ 
Γ68ροοά6, ο 1κ>06 '. Ιεχ εοίηι ΓεβροοάεΓβ Ιε ]υΙ)6ΐ. ςυίβ 
68ΐ, ςαί όΜΟουσι ρβΐ! τεΙίΙΡ Νεακ> ρτοΓβοΙο. Α^ε ει^, 
οίταοι Π16 1)00. πιρί8, ςυο<1 οοΓΓυιορ&οι βο άερΓ&νεο) ίυτεη* 
ΙοΙεαι ?ο1εο8 8ΐι οοΐ6θ8? Υοΐεοβ, αΐ εςο ϋίοο. Ραίά ρτο- 
ίεοΐο, ο ΜεΙεΙεΡ Ιοο^ε ηιίοοΓ 08(υ υ8(|υ6 »<]εο ηιε ^ποι- (μ,)7.) ΑΡΟ1.00ΙΑ 8Ο0ΒΑΤ15. 2ΐ 

βτΐψ Ιάν τίνα μοχθηρον ττοιήσω των ξυνόντο>ν , χιν^υ- Ι&ηίΑΐη ίοΜίιίΑΐη ρΓθΙ•ρβιΐ8 βίηι , υ( γβΙ Μ ίβηοτβηι, βί ςυβηι 

νιύσω χαχόν τι λαββΤν άπ* αύτου, ώστβ τούτο τ^ το- βχ ϋΜηΗΐΒπΙιυ» ρ6]0Γβιιι ΓβϋόίάβΓΟ, ρβΗοΗίΑΐυπιαι ηιβ αΙ> 

σουτον χαχ^ έχων ποιώ , ώς φής συ ; ταυτ* έγώ σοι ου θο ηοΑϋ ςαίά ρβτρβϋ, Αίςυβ Ικ)€ (ιιηΐιιιη ιηίΐιί ίρβΙ ιηΑΐυηι, 

πβΙθομαι, 2 ΜΑητ« , οΤμαι δ' ούβ' άλλον άνθρώττων υΐ &|8, νοΙβιίΑ ίηί6ηιη? Ιι»ο βηπΜβιη (ιΜ , ο Μβίβΐβ, ηοη 

2βού^α' άλλ* ή ού $ιαφθ«{ρω, ^, ιΐ διαφ6β{ρω, άχων, & οηάο^ βΐ βγΙιΙΙγογ ηβοώιβηι ςυβηαρί&ιιι Ιιοιηίηυπι : &6<1 

δστι συ γ» χατ' άμφ^τβρα ψβύδβΐ. εΐ δ' άχων ^ια- «υΐ οοη(!€ρΓ&νο«<1οΐ68ΰ6ηΐ68,?6ΐ8ί<ΐ6ρΓ&το,ΐοτίΙΐ]βΓΑ£ίο, 

φΟιίρω, των τοιούτων χαι άχουσίων αμαρτημάτων ου ίΐΑ αΐ Ια ίη υΐτοςυβ ΑϋΙβΓίβ. βί ?61Ό ίηνίΐαβ οοΓΠΐιηρο, 

ίηίρο ν^μος «Ισάγιιν έστΙν, άλλ' 18ίθΕ λαβόντα $ι$ά- ηοη Ιιυο «ίο ΙητΙΙοβ ρβοοληΐββ 16Χ ηρί }ηΜ, κά ρΗν&ϋπι 

σχην χα\ νουΟβτκΤν* βηλον γλρ ^τι, έλν μάθω , παύ- <)οο6Γί Αίςυβ Μΐιηοηθίΐ : ιη&ηίΓββΙηιη θηίηι, βί άίόΙοβΓο, ηοη 

10 σομαι 8 γ* Ιχων ποιώ. σ^ $έ ξυγγβνέσθαι μεν μοι χαΐ λΐηρίίιιβ ηαβ \ά ίΑοΙυπιηι , ςιιοό ίηνίΐυβ Γ&οΙο. Ια &α(6ηι 

ΜΚάξαι Ιιρυγις χαΐ ούχ ήΟέλησας, δβυρο δ' εΙσάγεις, ιΧ Γ&πιϋίΑΗΙβτ πιβ (Ιοοβτβ οηιηίηο ηοΐαίβϋ, ββιΐ ίη ]αάίοίαπι 

νήλος έστ\ν «Ισάγιιν το^ς χολάσεως δεομένους, άλλ' ού ηρίβ, ςοο βοε ηρΙ Ιβχ ΙώΜ, ςαί ροηι& {αάί£;€Αη1, ηοη 

μΛ^ηως. ?€γο β^ϋηοηϋίοηβ. 

XIV. 'Λλλά γ^ρ, ω άνδρες Αθηναίοι, τούτο μέν XIV. ΑΙτβΓΟ Ιιοομιη πΐΑηΐΓβεΙαιη «εΙ,ο νίή ΑΙΙιβηί^η- 

16 δηλον ίΐδη Ιστ\ν, 8 ίγω ελεγον , 8τ% Μελητψ τούτων Β βββ, ςαοά άίθ6ΐ»π) , ηηηςαθηι Μβίβίο ηβ (&ηϋΙΙ&ηι ςαί(!6πι 

οβτι μέγα οδτε σμιχρον πώποτ* Ιμίλησεν. ^μως δέ ι^Γααι Γΰταη οαηηι ΑιΙβεβ. αΙ Ιβαιβη άίο ηο1)ίβ. φΐϋ ηΐίοοε 

βή λέγε ήμϊν, πώς με φής «ιαφθείρειν, ω ΜΓλητε, τοί^ς ^ ^ί^ι. ^ ^ ^^^^ ^ οοΓταηιρβΓβ ]οτβηΙα(6αι? &η τίάβΐίοβΐ . 

νέους; ίδηλον «ή, «τι χατά τήν γρ-φ^, ^ν έγράψω, ,^„βιηβιΙηιοάαπ. ίη ίΐ<χα««οηβ εοΠρβίεϋ. <ΙοοβηΙβπι ηοη «βο 

(κοος οιοασχοντα μή νομιζειν , ους η πολις νομίζει , ^_ ... ... ^ ,. • 

^ %ι * / ^^ ,9 ^ Λ / * * * / ο«ο* <1"θβ «ινιΐω 6886 0Γ6ϋίΙ, 86(1 &1ΐ8 ααβΒ^οι ηο?Α άΒΟπαο- 

20 ίτερα οε οαιμονια χαινα ; ου ταύτα λέγεις οτι οιοασχων . , ^^ ^ . ' ., : 

«ιαφΟει'ρω; Πάνυ μίνο5νσ^ρατ«υ;α λέγω. Πρ^ ηΐ8? ηοηηβ Ιι«ε <1οο6ηΐ6ΐη α>ηΐ6η<«8 ,ατ6η6β ηΐ6 οοΓΓαηι. 

«ύτ«ντο(νυν,5Με'λητε,τούτωντών6εων,δννυν6 Ρ««^? «««"«ηο ^Ι^ί^ί^™ **<!"β αοτίΐβτ Ιιοο οοηίβηάο. Ρ6γ 

λι^ έστΙν, είπί ίτι σαφέστιρον χάμοΙ χα\ τοΤς άν- ^βοβίρεοε,ο Μβ1βΙβ.(1β ςαίΐΜΜ ηαη€ηο1)ΐ8 68ΐ ββΓοιο,ϋΐΛ- 

βράσι τουτοισ{. έγώ γλρ ου δύναμαι μαθεΤν , π<5τερον Ο ""* ^* ™»*»» ^ ^^ ^™ «»*'"• «*« ««^ <1"»^«η ηοη ροβ- 

» λέγιις διδάσχβιν μι νομίζειν είναι ^ μέν; τινας θεοίς — *"« ίηΙβϋίββΓβ, αίΓαηι άίοβε <1οοβΓβ ηαβ ΐατβηββ αϊ ραίβηΐ 

χαΐ ούτος άρα νομίζω εΤναι ΟεοΙις χαι ούχ εΙμΙ το πα- &Κςαο8 ςακίβηι 0608 6886 — 6ϋρ86 είο ραίο «Ιβοβ 6886 ηβςαβ 

ράπβν άθβος ουδέ ταύτη άδιχω — ού μέντοι ούσπερ γ' οπιηΐηο εαηι ΑΐΙΐ6α8 η6ςα6 Ιιβο ρβιΐ6 ρβοοο ^ ηοη ίΛίοϋη 

ή ικΑις , άλλ' έτερους , χαΐ τουτ* Ιστιν 6 μοι εγκαλείς, ^οεά&οα , ςαοβ οίτϋβε 6886 οι^ΙΙ , 86(1 ιιΐίοβ, βΐ Ιημ; 68( , ίη 

βη έτερους • 1^ παντάπασί με φής ούτ' αύτον νομιζειν ςυο αΐ6 (ϊΗπιίη&ηε , (]αο(1 ▼ί(ΐ6ΐί(Λΐ &υο8, βη ιη6 «18 οηηίηο 

90 Οιοίις τους τ' άλλους ταύτα διδάσχειν ; Ταΰτα λέγω , ΐρβαπι η6β»ί6 6886 060β , βΐ 8Ηθ8 Μ (1θ6βΓ6? Ηοο όϊοο (β 

6ς τ& παράπαν ού νομίζεκ θβούς. 11 θαυμάσιε Μέ- οηιηίηο ηβ^ιη 6886 <1βοβ. Ο 8(1ηίπιΙ)ϋί8 Μ6ΐ6(6, οογ ίβΐ» 

λητ8,ίν«τ( ταΰτα λέγεις; ούδ'ίλιον ουδέ σελιίνην ά^^^^^ „^„^ 3θΐ6ηι ί^ϋαΓ η6ςα6 ΙαοΕίη 6886 <1608 ^τ^ο 

^ νομ«;« Οε(Ας εΤναι &τπ.ρ οΐ άλλοι άνθρωποι; Μ^ ^^ ^^ ,^^^,„^ ^,^„ ^ ^^^^^ ^ .^^^^ ^„^ ^, 

/μ^, ω ανορες οιχασται, έπεί τον μιεν ηλιον λίθον φη- , ί^ , .^ ^ί •* . 

» β«ν είναι, τήν οέ σελήνην γην. Αναςαγορου οιει κατή- , . ». , . 

^ η ΜΠ \ ^ -. ~ 1 ΑαΑΧββΟΓ&πι ρα(&8, ο θπικϊβ Μ6ΐ6ΐβ, •€6α88Γ6 : λίααβ ϊίΛ 

γοριιν, ω φίλε Μέλητε • χαΐ ούτω καταφρονείς τωνδε . . 

»ι\ οΐιι «ύτοΐ,ς απείρους γραμμάτων εΤναι, ώστ' ούχ ^ Ρ*^ ^*^'»• ^'^^*^">*"* ^ «*^"^""» «««^ ^' "^ 

εΐδέναι, «η τλ Άναξαγ($ρου βιβλία , του Κλαζομενίου, ""^^^ "»»">« ΑηΛχββΟΓ» €ΐ8ζοιη6ηϋ Ηί8 Γ8ΐιοηί5α8 6886 

γέμβι τούτων των λ<)γων. χα\ δη χαΐ οί νέοι ταύτα Ρ*«"^• •'■" ^®'® ]ανβηββ ()8Β6 α πιο (ΙίβεαηΙ ςα» ΗοβΙ 

«β ιιαρ'έμοίυ-μανθάνουσιν, Αίξεστιν ενίοτε, εΐ πάνυπολ- β ίηΐβκΐιιηι, εί ρίαπηιο, όηοΐιπίλ 6ηΐ6ηΰΙ>α8 6χ ΟΓοΙιββΙτ* 

λου,δραχ|ΐηςέχτης δρχιξστρας πριαμένοις Σωκράτους δοοηΐβπι ά^τίά^η, ύ 8α& 6886 Οοβ6Γ6ΐ, ρηΐ!86Γΐίπι οαια 

χβκβίγιλΒ^', έέιν προσποιηται έαυτοΰ εΤναι, άλλως τε Ιαπι «ΐΜαπΙβ είηΐ. 86(1 ρ6Γ ^ο?6Π1 , ο ΜβΙβΙβ , ρα(&8η6 Ιιοο 

Χ8ΐ\ οβτως ό^η>πα Αττα. άλλ' ω προς Διός, ο&τωσί σοι πιο^ο ηαΐίαπι πιο ά6ηηι 6886 6χί8ϋιηΑΓβ? ΝαΙΙαηι ρβΓ ^ο• 

^ΟΚΜ (ρύδένα νομίζβιν θεον είναι ;^0ύ μέντοι μ^ Δί', νοω, ηβ αΙίΑ ςαΐ(ΐ6ηι ηϋοηβ. Ιη€Γβ<3ί1)Π6 68*, ο Μ6ΐ6ΐβ, 

α ούδ* δϊίωστιουν. "Απιστία γ «ϊ, ω Μέλητε, χα\ ταΰτα ^^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ „Ι „|^^| ^ΜβΙαΓ, βΐί&ηι ΙΙ5ί ίρεί. πάΐιί 

αέντΜ, ώς έμοί δοχεϊς, σαυτω. έμοι γάρ δοχεΐ οδτοσΐ, ^^Ιπι , ο νΐή Α11ΐ6ηί6η868, ηίαιίε (3οη1ϋπΐ6ΐίοβα8 &6 ρ6<αΐ8η8 

ω άνδρες Αθηναίοι, πάνυ εΤναι υβριστής χαΐ άχο'λα- ^^ ^.^ ^ ^.^^^^^^ ^^ ίΐο€α88ΐίοη6ηι οοηΙαιηβΠβ ςα3ά<ιηι 

στος, χαΐ ά^χνως τήν γραφήν ταύ^ν Οβρει τινί χα\ ^^ ^^^^^^^.^ ^^ .^^^^.,. ^^^.^^ ^^^ρ^^^ ^,^^^^^ ^^.^^ 

ακολασία χαι νείίτητι γραψασθαι. εοιχε γάρ ωσπερ ,^ * * .τ* ο 

^- \ ^, Ι**^^/ τ* / ν 06α κηΐ£ΠΜΐααο(ΐ€ΐΜη (»πιροη6Γβ,ΙβηΙίΐη8, υΐηιηι δο(^- 

37 αίνιγμα ςυντιθεντιδιαπειρωμέν(ι), Αρα γνωσεται 2ω• α , . , ,. . 

χράϊΓ δ σο,λς ίή Ιμοΰ χ.ρ««,ζομ.'νοί, χ.Ι ίν,ντΓ »« ^ «Ρ»«»» ίβρΓβΙκϊηύβΙ α» «ϋ.τίΐ6Γ ^κωίβα., η>.1..• 
Ιμα^ λίγοντοί, ί| ίξαπατήσω αύτ{.ν χβΐ τ<Λς άλλους <Ι"«β !ρ« ΓβρΒβωιιΙί. ίίοίηίβιη, ω δοεηΚβαι Λ .υίΐίοτ*. 

χΑς ίχούθΨΐ*α οδτοί γλρ ίμοί φβ(ν«ται τάναντί» λί • γ«Ιϊ<1«ο* (Ιβοΐρίβιη ? Ιιΐο ηΜίΜΐϋβ κραβηαιιΐΐ• «Μπίβΐ ίη «ο- 

7»» «&τό( {«υτΜ ίν τη γραφή, ώιπίρ δν ει ίίποι• ίΐΐΜΐίοηβ ηιίΐιϊ νίιΙίΙιΐΓ «ΗοβΓΡ, οαιι μ .ΗχβπΙ, ΟοηΙπι Ιβ• ΐ:ι 22 ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΓΟΓΣ. (27,μ.) 

Ά 01Χ&Τ Σωκράτης Οβους ου νομίζων, αλλά θ«οΙ»ς νομ{- £68 &^1 δοοΓ&Ιβ», (1608 ηοη 6&ββ £γο(Ι6Β6 , 86(1 (Ιοοκ οίΐβΰ 

ζων. χαιτοι τουτ* ΙστΙ παίζοντος. ΟΓοάβηβ. ΑΙςυί Ηοο 68ΐ ]οεαηΠ3. 

XV. Ξυνβπισχ^ψασθβ 8ΐ) , ω άν$ρις, |ί μοι φαίνιται XV. Αηίιη&(1ν6Γΐί(β, ο νίΐ'ί , ςυο ρβείο ιηίΐιί νίόβΙιΐΓ Ηιβε 
ταύτα λέγκιν* συ δ* ήμΐν άποχριναι, ω &ίίλητβ. Ομβις άϊο^η : Ιυ τθιό Γββροικίβ ηοΙ)ί8, ο Μβίβίβ. ?ο• τ6γο, ςαο^ 
8έ , ^πβρ χατ ^ρχ^ς &μ8^ παρητησάμην , μίμνησΟέ μοι &1> ίηίΐίο ΟΓ&τί , ιη6ΐηίη6π1ί& οοη ΙιιιηυΗυΐΓί , βΙ ρτο ιηοΓβ 
μή θορυβεΐν,έ^ιν ^ν τφ ιίφθότι τρόιτφ τους λόγους ποιιϊ>- 1) ιηβο νβτίΜΓ&οίο. ΕβΙηβ ςυίβςιι&ηι, ο Μβίβΐβ, ςυί Ηοηι&ιι» 
μαι. 'Έσθ* βστις ανθρώπων , ω Μίλητβ , ανθρώπεια γ68 ςυίιΐβιη 6β8£ ρυΐβΐ, ϋοιηίιιβ^ νβτο Ββςιιβ€|αβιη? Γθβροη- 
μέν νομίζει πράγματ* ιΤναι, ανθρώπους δ* ου ^νομίζβι^ ; ()β2( ιηίΐιί , ο τίπ, ηβςυβ «Ιία β1 &Η& ΙογΙμΙ. «βΐηβ ΑΐίφΐΙβ 
άποχρινέσθω,ω άνδρες, χα\ μή άλλα χαι άλλα θορυβείτε), ςυΐ θηιιοβ ηοη ριιΙ«1 β:»6 , β6€ΐ «ςυβδίΓίΑ Ρ τβΙ ΙίΙ)ίοΐθ6β ςυί* 
Ισθ' ^τις ?ππους μέν ου νομίζει εΤναι , Ιιτπιχ^ί δέ πράγ* ι^βηα ηοη 6ϋ86 , 9βά γ68 ΙίΙ>ίοίη&Η38? Νοη ββΐ , ο νίτ ορϋοιβ. 
ματα ; 7^ αυλητές μέν ου ^ νομίζει ^ , αύλητιχ3ί δέ πράγ• €£<> βηίαι β( 1ί5ί βΐ Γ6ΐίςυί8 Γβ8ροη<ΐ6θ, βί Ια ηοο γιβ Γββροη- 
ματα ; Ούχ ίστιν, ω άριστε άνδρίον* εΐ μή συ βούλει άπο• ^βΓβ. 86(1 &(1 Ιιοο ςυο(1 ββςιιϋυΓ (Ιιίηο) Γβεροηάβ. βη ββΙ 
χρίνασθαι, ^ώ σοΐλέγω χαΐ τοις άλλοις τουτοισί. άλλα ςαίβςυ&σι , ςυί <1φπιοηυπι ςυίίίίβηι Γ68 ορίη6ΐυΓ ββββ , ό»' 
το ε'πΐ τούτφ γ' άπόχριναι. Ισθ' ίστις δαιμόνια μ^ν Ο ιηοηββΛαίβιη ιηΙηΙιηβΡ ΝοΙΙια. ϋΐ ηιβ ίυνΙβΙΙ ν!χ τεβροη- 

•^ νομίζει πράγματ εΤναι, δαίμονας δ' ο(5 Κομίζει! ; Ούχ ^^^^ ^,^ ,,ι, ^^^^^ ^^ ό»ηιοηΜΐ ςαΜβιη €οηΑ(6Γ(8 

ε^ιν. 'Ως ώνησας, δίτι μόγις άπεχρίνω &π6 τουτωνί ^ ^ ρ^^,^ ^ ^^^ ^ ^.^^ ^^^^ ^^^ ^^^^ ^ ^^^^.^ 

άναγκαζομενος. ουχοΰν δαιμόνια μέν φής με χαι νο- ^^^^ .«ιι«_ _.^ ι^ « <> ι χ « •. 

μιζειν και διδασχειν , ειτ ουν χα ινά είτε πάλαια • αλλ . . ^ . 

ο3ν δαιμόνια γε νοαίζω χατλ τ^ν σ^ν λόγον , χαΐ ταύτα 'Ρ^""*^ '""*^• '' "'"^ ^«^^°^* Ρ"*« ' η60688.ηι.ιη 68ΐ 

^οχ,Ιδ,ο,μόσωέν τη αντιγραφή, εΐ δέ δαιμόνια νομίζω , οπιηίηο ριιΙβΓ6 ιη6 όΐΕ«ιοη68 ςϋοςο6 6886. ηοηη6 ίί« 86 γ6* 

χα\ δαίμονας δηπου πολλή 'άνάγχη νομίζειν μέ Ιστιν. *»»*^^ ? «*« ^^ * Ρ^^^ «»'« ^ «>ηΟΐ6ηΐ6ηι , ςυΔηάοςυίιΙβιη 

ούχ ούτως Ιχει; Ι^/ει δι5 • τίθημι γαρ σε δμολογοΰντα , "*<>'> Γ68ροη(Ιβ8. άίΡΐηοηββ «υΐβπι ηοηηβ ϋυΐ 0608 «γΜΙπι- 

Ιπειδή ούχ άποχρίνει. τοίις δέ δαίμονας ούχι ήτοι ί1 »η"»•βΜ6,4ϋΙ(ΐ60Γυιη ηΐίοβΡίβΙβπβηβΙιοο Ληηοη?ΡΓθΓ8ΐΐ8. 

θεούς γ ηγούμεθα ή θέων παΤδας; φής ή ββ; Πάνυ γε. Ει^οη* βί 08βηιοη68 6886 8γ1)ϊΙιόγ, ιιΙ ίρββ οοηεβόΐε, 8ί ςοί- 

^^ Ούχουν είπερ δαίμονας ηγούμαι , ώς συ φής , εί μ^ν <ΐ6αι 48ΝηοΒ68 άίί ςηί(Ι&ιη 8υηΙ , \ά 6Γϋ ςιιοΗ άίοο Ιβ ηΙ 

θεοί τίνες είσιν ο\ δαίμονες , τουτ* &ν &!η δ εγώ φημί σβ βΒΑΐ^ηι» ρτοροηβΓβ 6ΐ ΓΑΟβΙβ ηη^π άίοβιιάο π)6 0608 ηοη 

α{νίττεσθαι χαΐ χαριεντίζεσθαι , θεούς ούχ ήγουμενον 6χίβϋιηβηΐ6ηι (]6ί)8 («πιβη τυηιιε 6χίΦ'ηΐ8Γ6, ςίΜηάοςυί• 

φάναι ίμί θεουβ α3 ήγεΤσθαι πάλιν , ίπειδήπερ γε δαί- ,ΐβ„, Λκηοηβ» 6886 όιιοο? ροιτο νβΓο 8| <Ιΐ6ΐηοη68 06οπιηι 

μονάς ηγούμαι• εΐ δ' α3 ο\ δαίμονες θέων π^αΤδε'ς είσι β||| ^ίοΐ, βριιηΙ νί^ΛΐίΓβΙ ςιιίάβιη »π< βχ ηγΐϊΐρΙι« 8ΐι1 βχ 

«ο νόθοι τινές ή ^ νυμφών ή £χ τίνων άλλων, ων δή χαΐ ^,.^^ ς„ϋ>„«,β,„, „4 ίβη„Γ, φ,ι^ Ποιηο β|Ιο8 ςι,ίΗβη, Ηβο- 

λέγονται, τις αν ανθρώπων θεών μέν παιδας ήγοϊτο ^,^ ^^^ ^,. ,^^ ^^ ^«^#».« ι ■ . .^ ^ 

-' ^ \ 1» / * / % ^ ^^ ιτ α """ β886 ρϋΐ6ΐ, (Ιβοδ γβΐΌ πβ^βΙΓ |ΐθΓ!η(Ιβ *»ηιιη ιό λ\}' 

είναι , θεούς δέ μη : ομοίως γαρ αν άτοπον ειη , οισπερ ^ , * .^ ^,. 

άν ει τις Ιππων μέν παιδας ήγοιτο ή χαΐ δνων τους β . Λ . 

ήαιόνους, ίππους δέ χαι όνους μή ήγοΤτο εΤναι. άλλ\ "'"> «""*«» ^ Ρ"*^* » ^"^ «"^^™ «* '•»«"•«« ^«*« "«« 

^5Με'λητε,ούχΙσθ•δπωςσύταυτΌύχ\άποπειρώμενος Ρ"*«*• «^»οΜβ1βΙο, νί(1βΓί8 ρΓΟϋπΙ (Ιι,Ι,ίο ΕοουδΒΐίοηοη, 

ημών Ιγράψω τήν γραφήν ταύτην χα\ άπορων 8 τι '*^*™ "^^^«"^ "* ίηβΐίΐπίδββ, υΐ ίηββηϋ ηο8ΐπ ρβποϋίππι 

Ιγχαλοίης Ιμο\ αληθές άδίχημα• «πως δέ σύ τίνα πεί- ΓβοβΓββ, 6ΐ <]ΐιί3 ίη ςιιο νβπ ιηβ οπιηίηί:^ 3€€ϋ8βΓβ8 ηίΐιϋ 

θοις 3^ν χαΐ σμιχρίίν νουν Ιχοντα ^ άνΟρώποίν ^ ώς ^ ού ^ ί»*'>βΓβ8 : Ιϋ νβτο ιιΐ ρβΓβαβϋοβε βϋοιή νβΙ ωίϋΐηιβ δΑη&ιη 

του αύτου ^ ανδρός 1 ίστι χαΐ'δαιμόνια χα\ θεία ήγεΐσθαι, ηοεηίβηι Ιι&1)6η1ί , ί•]υ8(ΐ6ηίΐ ββββ νίπ βΐ ι]9βΐηοηί& βΐ (ϋνίη* 

^'• χαΐ α3 ίτοΰ βύτΛ^ μήτε δαίμονας μήτε θεούς μήθ' 6866 ρϋΐ4Γ6 , βΐ οοηΐΓβ πβςπβ Ηκιηοηβδ ηβ(|υβ άαοΛ, ηβ<]υ6 

28 ήρο>ας, ουδεμία μηχανή ^στιν. » Ιι6ΓΟΛ8, Γΐ6Γί ρΓ0Γ8ΐΐ8 ηοη ροΐββί. 

XVI. Άλλλ γ^ρ, ω άνδρες Αθηναίοι, ως μέν έγώ XVI. ΑΙ νβΓα, ο νίπ Α11ΐ6ηί6ηδ68 , ηΐ6 ηοη άβΙί(]υί886 
ούχ άδιχώ χατ^ τήν Μελήτου γραφήν, ού πολλής μοι ίη ςιιο Μβΐΰΐηε ιιΐ6 βοουβαΐ, ηοη ηιιιΙΙίβ <ΐ6ΐηοηδΐΓ&η(1υπι 
δοχεϊ εΤνα^ απολογίας , άλλ* Ιχανλ χαι ταΰτα* δ δέ χαι ,^^ββ ηηϋιί νί(1βΙιΐΓ, 8βιΙ νοΙ Ιι3Β€ βυίΤιοΙυηΙ : (ΐιιοίΙ νβΓο βΐίβηι 

*•» εν τοις ίμπροσίεν ίλεγον,^τι πολλή μοι απέχθεια γε- 8„ρβΓίιΐ8 ϋίχί, ιηβΙβνοΙοηΙίΛηι ρΐυηπι&πι βδββ 6οηΐΡ8 πιο, 

γονε χα: προς πολλούς, ε3 ίστε 8τι άληθε'ς έστι. χαι ^^^^^ ρίορίπιοδ, Ηβηβ ΒοίίοΙβ ί<1 ▼6Π88ίιηιιηι 6886. βΐ Ιιοο 6δΙ 

τουτ' £στιν β ψϊ αίρήσει, εάνπερ α'ιρη, ού Μέλητος, ^^^ „οηάβη.ηΒΐ)θΓ, ηοη Μ6ΐ6ΐ.ΐ8 ηβςυβ Αηγ1π8, ^ νυΙ^ί 

ούδ* "Ανυτος , άλλ' ή των πολλών διαβολή τε χαΐ φθο- , . , • • .• ι# • κ.. ι ' 

^ ^, ' ^, ' ^ . , /ν \ 1» ^ <ί • €3ΐιιηιηΐ3 βΐ ιηνΐ(1ΐ3. αιιχ ιαπι ηιυ11θ8 νίΓΟδ 1>οηο8 ρβηΐι- 

νος. δ δή πολλούς χαλους χαγαθους άνδρας ηρηκεν , , . . . ^.. , , „ 

"•'' οιμαι δέ και αίρήσειν ουδέν δέ δεινον , μή εν £μ•ι στη. |3 ' ' ' ^ 

"ίσως δ' &ν ο3ν είποι τις• Ρίτ* ούχ αίσχύνει, 5 Σώ- "« *" ηιΐί ιΙοΗίηβΙ. Κοηίΐ886 τ6γο (ΙΙοαΙ .Ιίςιιίβ : Νοηηο Ιο 

κρατες, τοιούτον επιτήδευμα Ιπιτηδεύσας, έξ οΕ χινδυ- Ρ»»*1βΙ» δθ€Γαΐ68, ΙαΙ6 (]ϋί(1ϋβπι βχβΓΟβΓβ, οχ ςυο ηυηο ίη 

νεύεις νυν\ άποθανεϊν ; Έγω δέ τούτω 21ν δίκαιον λόγον ρ6Π€ΐιΙιιηι νοηίβδ ηιΟΓίβηιϋΡ Ε^ο νβΓΟ Ιιηίο ]αδ1αηι Ιιαηο 

άντείποιμι , -ίίτι Ού καλώς λέγεις , ω άνθρωπε , ει ι-ρ.'^ικϊηίΐίοηβπι <1ίΐΙ>ο , ΙΙδίκΙ ΓΡοΙβ , ο ν'ιτ, 1οί]ΐιβπδ , μ ριι1ί»:> («Λ»39.) ΑΡΟί-ΟΟΙΑ δΟΟΒΑΤΙδ. 23 

οίβι διΐν κίνδυνον δττολογίζβσΟαι • του ζην ^ τεθνβνβι^ ρβΗουΙί Η8ΐ)6ηϋ]ΐιη ο^δβ ΓΗΐίοηβιιι Ιιυιηίυί , εαίικ» %4•| |ΗΐΓν& 

Μ^α^ βτου τι κβι σμιχρ^ν Λριλά; ίστιν , άλλ' ούχ <ιιι«(Ι«ιη υΙΐΗΐΜ βϊΐ, «ο ηοη ΐΠυιΙ ροΙίυ8 άυυΙ&χ&Ι οοη- 

Ιχιινο μόνον σχοπβΐν , ίτβν πράττη τι , π<5τ£ρον δίχβιβ κίόβΓληίΙυιη , ςυβικίο αΐίςυίά α^Ι , υίπυπι ίικίΑ Αβ&Ι αη 

ή Λδιχα ιτράττΕί, χαΐ άνδρος άγβΟου Ιργβ ^ κβχοΰ. ίη]υ8(Α, βΐ 1κ>οΙη6 νίΓΐ ορβΓ» βη ηοΑίί. βχ Ιιβο βηίιη γβ- 

6 φαύλοι γλρ &ν τφ γε σφ λ^φ βίιν των ήμιθβων ^ο» ϋοηβ 1υ«ι βρβτηβηίϋ 68β(>ηΙ ββηιίϋβοηιηι ςυί βΛ Ίτο]λπϊ 

Ιν Τρο(^ τβτβλινη<χβσιν , ο! τ' άλλοι χβ\ δ της θβτιδος ο οοουΗιιβηιηΙ , ίβϋςιπ βΐ (ίη ρΗιηίβ) ΤΙιβΙίάίβ βΙΊυβ, ςυί Αάβο 

«Λς, 8ς τοσοΛον του κινδύνου χατΕφρίνηοβ πβρδι το εοηΐβιηρβίΐ ρβπουΐηιη, ηβ ΙϋΓρβπι βΐϊΜΓβΙ ίηΓ&ηΐΜΐη, αΐ ευπι 

αΙσχρΛ τι δττομιΤνβι, ώστ' έπίΐδί| ιΤπιν ή μι^τηρ αύτω „Λ|β|. ρΓορβτωΙί &<! ΗβοίοΓβιη θ€θί(ΐ€η<Ιιιιιι 6ί (ΗχίβββΙ , ϋββ 

προθ-^μουμίνΐί» "Εκ^τορβ άττοκτίΤναι , θεός ο3σα, οδτωσί ς^β βτβΐ, ΙιΙλ ίβΡβ, οΐ βΛΗγογ, νβΓ^ίβ : Ο βΐί, βί ρΐΌ 

ΐοίηκ,&ς ίγφμβι, β παΤ, βΐ τιμωρήσεις Πατρόκλφ τίηίΙίοΙ• ΡλΙγοοΙΪ βιηία Ιιι! &1> ΗϋΠοτβ ιηί&ί^Μ, Ιιυηε 

τ$ Ιταίρω τ^ φ<ίνον και "Εκτορα άποκτενεΤς, αύτος ίηίβτίβοβΓίβ , Ιρκ ρβΗΙιί• : ίηςυίΙ βοΙιη » βυΙιΗο ροβΐ ΗβοΙο- 

άποθανΜ • αύτίκα γάρ τοι , γτ^αΧ^, μεθ' "Εκτορα πότμος ^ ί^,•^,;^ ^ιΜ 8οη ίιηιιιιηβΙ : ουιη ΐΒςυ&ιη β1> Π1• ϊικο 

ίτοΓμο(*6δέ ταυτ άκουσας του μεν θανάτου καΐ του ..^^χ_^ λι^^^ _ι « •« ι. 

χινουνου ωλιγωρησε, πολύ οέ μάλλον οεισας το ζην ϋ . ^. ^ .^ ...,,,.. 

1» χαχός Αν χαΐ τοις φίλοις μή τιμωρών , Αυτίχα , φησι, «.„..». ; . . . _, 

τΛναίην δίκην ΙπΤθεΙς τω άδιχουντ,, ίνα μή Μάδε ^*»"'"' '"^"'*• ™"•'^ »'"^*^' ""ί"^*"» """'• °' *^'' "'• 

μένω κατβγΛαστος παρλ ;ηυσΙ χορωνίσιν , άχθος (έρού- "«^™ •««** °*^«» "^^^^^^^ ' «^""^ ί""*"« Ρ^"^^"*• «"™ 

ρη(. μή αύτί»ν οίει φροντι'σαι θανάτου κα\ κινδύνου ; ««^ ΡβΗουΙυιιι ηιοΚβιηςαβ οιιγμμ ροΐΑ8? ίΐβ βηίιη γ68 

οβτ» γλρ ίχει , 2 άνδρες Αθηναίοι , τη άληθε(α • ο5 οίν •*^«" « »»«»>«» » « ^«" ΑΛβηίβηβββ : αΜ βΐίςυίβ 86 ίρβυιη 

ήτις ΙοίΛ^ν τάξη ή ήγησάμενος ρέλτιον εΤναι ή 6π οοηβϋίιιίΐ . λΛΗγλΙπ» ορϋιηοιη ββββ. νβΐ β ρΓ8ΒΓ€ί:ίο οοηβϋ- 

^ίρχοντος ταχθη^ Ινταυθα δβϊ« ως έμοί δοκει , μένοντα ΙαΙ»» ββ(,Ι1)ί , ηί ιηίΐι! νίάβΙοΓ, ρβπη&ηβΓβ οροιίβΐ ρβηου- 

χιν^ινιύιιν , μηδέν Οπολογιζόμενον μιξτε θάνατον μητ* Ιυιηηυβ 8υΙ)ΪΓ6, ηβςυβ ιηοΓίειη ηβςοβ&ΐίαό ςαίοςυ^ιη ιη&|ρ8 

Αλο μηδΚ προ του αΐσχρου. ςίΜΐη (υΓρίΙικΙΙηβιη ΓβΓοηηίά&ηΙβπι. 

ΧνΐΙ. Έγώ ο5ν δείν' δν εΐην είργασμένος, ω άν- ΧΥίΙ. Έ%ο ίρΙΟΓ, ο νιΗ ΑΙΐΜοίβη^ϋδ, βτβτΚβΓ &Ι>6γγμ- 

» Βρις Αθηναίοι, ι! , ^ μεν μι ο\ άρχοντες Ιταττον, 6 ββιη, βί ίΠΐε ςοκίβιη ρ&πΐ€Γίιη ρηρίΜΐίβ, ςυοβ ίρβ! ιηίΐιί 

οίς 6μ•κ •ίλβσθ' άρχειν μου καΐ ίν Ποτιδαία κα\ έν ρπτροβυίβϋι Αά Ροϋ^βΒΑΐη έί ΑοιρΗίροΚη €ΐ Οβίίιισι, πι•. 

Άμφιπ^ι καΐ ΙπΙ Δηλίιρ, τότε μέν οδ εκείνοι Ιτατ- οβο, ^ι,ί |||{ πιβ ιακΜπιοΙ, υΐ ςιιίβςοΑίη βϋι», ιηοιΙΙβςιιβ 

τβη ^^*^^*^ ώσπερ ^ιαΐ άλλος ης , καΐ Ικινδύνευον άπο- ^Μοπηίθη βυΙηβΓίιη , όβο τβτο ΠΗΐηιίΑΒίβ , υΐ ορίοΑίι» βυιη 

««ΜΪν , του δέ θεού τάττοντος, ώς έγώ φτ^θην τβ και ,^„^ βχίβΙίιΐΛΐΙ , ρΙιίΙοβορΙίΒηΙβιη ηιβ οροΓίβΓβ νίψβτβ μ 

«, Μλαβον , φιλο«κρ^ντά με δεϊν ζ^ν κα\ εξετάζοντα ^^,^^ ^Ποβςηβ βίΑηάοβηΙβ»! . Ιυηο ο5 πιοΠίε «υοιτβ 

ίμ^ «ιΐ το^ άλλους ενταύθα δέ φοβηθείς ή θα- ^^ ™βΙ„™ ««η. άβεβπϊΓβ™. ρβΓ«πινβ.ίη. 

Μνβτον * άλλ οτιονν ' πρβγμα ' λιποιμι τήν ταξιν. 3 ,^, * ^ .. . * * «ι 

««Λν μέντ• Λν εϊη, κ«1 ώΤάληθως τότ' άν μ; δικαίως ^"•'"' ^^ '^' '''''Τ' ""7Τ '"'' ' " 

.Ια^γάγοι «ς Γ.Ις δικαστ^ριονί , Λι ού νο^ζω θεοί,ς ί"^'^"" "«^'^^' "* ^^ "« "^" Ρ^^'^^^^' ^"' ^"^^'^ 

» Λαι, άπειΟων τη μβντείφ καΐ δεδιώς θάνατον καΙοΜμε- "^" Ρ*"^™ •»*!»« '"^'*^ *''"*^*'» Ρ"**™^"^ «"« «^Ρ»^"• 

«ος σοφ^ εΤναι ί^κ ών. το γάρ τοι θάνατον δεδιε'ναι, 5 »«"«««, ευιιι ηοη βίιη. ΠΑΐη ιηοΠβιη ΙΐαιβΓβ , ο νίπ . 

άνδρις , οδδίν άλλο έστΙν ή δοκεΤν σοφί)ν εΤναι μή ^ντα • «"»" «** «""^ ^"»'" ωρίβηίβηι 8»>ί νιΛβη βαιη ςαί ηοη 

δηιΐν γέρ εΐδέναι έστΙν & ουκ οΤδεν. οΤδε μεν γλρ ού- «»* • >^ «"»"» «^^ ^'^'^ ^^^^" Ψ^ ηββοίβΐ. ηβιηο βηίιη 8θϋ 

&1ς Άν θάνατον ούδ' εΐ τυγχάνει τψ άνθριόποί πάντων «ΐΓ"η™ πιοπϊ βυπ^ηηυιη Ικ>ηοΓϋπι οπιηΐυη) 8ί( Ιιοηίηί, ηιβ- 

44) μέγι«τον 8ν των άγαθων,δεδίασι δ* ώς ε3 είδότες ίτι με'- ΙαηηΙ «ιιΐβπι ρβπηάβ βο 81 1)βηβ 8θΐΓβηΙ ηίΛχίιηυπϊ ββββ 

γιστον των κακών έστι. κα\ τούτο πως ουκ άμαθία 1) ιιι&]0Γυηι. βυί υργο (ΙυΙ)ίυπι 68ΐ, ςαίη Ιιφο ίη8οίΙί& 8ίΙ 

έντίν α&π) ή Ιπονείδιστος, ή του οίεσθαι είδεναι άούκ πκχίπιβ τίίορβηηιία , οηπι 3ΐκ|υΐ<« 86 ραΐβΐ 86ίΓβ ςοχ 

νΙ^ ; Ιγώ δ1 , ω άνδρες, τούτΐι) κάνταΰθ' ΐσο>ς διαφέρω ηβββίβΐ ? ββο βαΐβπι , ο νίΓΐ , Ιιοο ΓοΓίϋβδβ & νυίβο άίίΤβτο , 

τΰν πολλών άνθρώπ^ιν , και εΐ διί τψ σοφώτερο'ς του ^ ^| ^^^ ΐη Γβ ββρΙβηϋοΓβπι πιβ &1ίςυο 6886 άίοβτβιη, ίη 

♦» φ«(ην Λβι, τούτω άν , βπ ούκ είδως ίκανως περ\ των ,^ ^^ι^^^ όί€6Ρ6ΐη , ςαοίΙ οηηι Ιι&ηιΐ βιιίΗοΐοηΙβΓ ςηβί 8υηΙ 

Ι.•Αβου οβτω ^^«ι οΤομαι ούκ είδ/ναι. τ^ δ; άδικείν ^ .^^^ ^^ ,.^,^.^„ ρ„4^ „, „^„ „^, ί„3„,ΐ38 

χ.\ Λ«ι•.1ν τ,ρ Ρελτ(ονι καΐ θεω και άνΟρωτη^,,^Τη ^^^^^ .^^^^^ .ηρβτίοΠφ,β ηοη οΙ>ΗίΓβ βΐ ιΙβο βΐ Ηοηήηί, 

χαχσν χαΐ αίσνρον έστιν οίδα. προ ουν των χακ&ιν, ^ ^ . . ■ •. : . 

«•Λ'ίηχΙίΓ&κ.ν,ί μί|οΤδ•βΙάγ.Οί,ίντ,τυγ. π,βΐυη, ΙαΓρος,κ• β«« »ο.η. •.»« .ρ.πΓ ςα« η«οΙ«. »»«,„ 

ΛΤΛμ*^ 6μιίς 49<•>η , Άνύτψ ίπισττ>»ντ.ς, 6ς <: "'« <!"« ■»•'• ««« »«"' ς»»ι«ο^^βιη »ί ιηβ ηαηε .«»οΙ- 

ίψϋ9ί•*¥ *«*.» οδ 8(Ιν ΙμΙ Ιιϊρ' »1•ιλβ«ν , ΐ , έ«ιδή ««» »»η οΜβιηρβηιηΙββ Αη)Ιο , ηυί ϋίχΚ «υ( ηιβ ίη |.ι<1ι- 

ιΐαΐρίβο» , βίχ Λ» τ' «ϊνοι το μή άποχηϊναί μι , λέγων αιιαι οπιηίηο νοωηιΐυη) ηοη ««δβ , βυΐ τ(ιιιη ΟΜββΜπο 

«ρο« 6|(λς, Ια, ιΐ 2ια<ρ«υξο(μην, 4|δη «^ν Ομων ο( χΛϋζ ««ϋβ ιηοηί 1η()βη<1ιιιη , άίεβηχ, «ί » τοΜβ βίκοίτβτβτ, ίοτο 24 ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤ0Τ2;. (39,.ιο.) 

έπιτη3εύοντες & 2^ο)χράττ.ς βιοάσχει πάντες πχντάπασι υΐ ΓιΙϋ νββίπ 5θ€Γ2ΐϊ8 ββουΐί όΙκίρϋοΑπι οιηηββ οαιηΐηο 

$ιαφθαρησοιντο -^ εΤ {αοι προς ταυτ εΐποιτε ' \2 Σώ- οοΓΓυαιρβτβηΙϋΓ — ι>ί Λ0 Ηβεο τοβ ίΐΑ ιΐίαιίίβ : Ο δοοηΐββ, 

χρατες , νυν μίν Άνύτι») ού πεισ^μεθα , άλλ' όΙφ{βμέν Αη3τΙο ηυικ; ςυίιΐβιη ηοη οΙ>(βιηρ6ηΐΜΐηυ$ , 86ϋ αίΜοΙτίαιιιβ 

σε , έπ\ τούγο> {Αεντοι , έφ* φτε μηχετ' έν ταύττ, ττ} ζη- Ιβ, Ιιβο Ιιηιβο οοικϋϋοηβ, αΐ ηυηςιίΑΐη ροβΙΙΐΜ ίη ϋλο 

^ τησ£( διατρ/βειν μηδέ φιλοσοφείν* Ιάν 3* άλφς Ιτι ίοςυίβίΐίοιιβ ρΐιίΐοβορίιίβςυβ τβτββΗβ : ϋ νβΓΟ ϊά Γ&οβΓβ<ΐ6- 

τούτο πράτίτων , άπσθανεχ' εΐ ουν μζ , 6ίπερ εΤπον , έιτ\ (1 ρΓβΙΐθΐκίΑΓβ , ηιΟΓίβαι οΗίΗίβ : βί ί^ΙοΓ, υΐ ϋίοβίΜαι , ϋ» 

τούτοις άφιοιτι , βίποιμ' &ν Ομΐν , ^τι Έγώ Ομ8ς , ω οοικ1ίΙίοηί1)υ8 άίιηϋΐ6Γ6ΐί8 , ΓββροηϋβΓβιη νοΙ)ί4 , Ε({0, ο νίΓί 

άνδρες Αθηναίοι, ασπάζομαι μίν χαι φιλώ, πείσομαι ΑΙΙιβηίβηβββ , άΐΠ^ο τοβ ηυίάβιη βίςυβ απιο, άβο (Απιβη 

δέ μάλλον τφ θεφ η υμΤν, χα\ Ιωσπερ &ν ^μττνεω χα\ ρ&Γ6Γβ ιη&ΐο ςυ&ιη τοΙ)ί8, εΐ ςυ&πκΐίυ βρΙπιΐΜ) βΐ ΓλευΙ- 

10 οίος τ* ω , ού μή παύσωμαι φιλοσόφων χαΐ 6μΤν πάρα- Ι&β ιηίΜ βηΐ , ρΐιίΐοβορίι&η ηοη άβ&ίη&ιη 6\ΙιθΓΐ3η& βΐ 

χελευομενός τε χαι ^νδειχνύμενος ^φ 2^ν άει Ιντυγχάνω όβαιοη^Ιτληβ (ΐυ603ευη<]υ6 ηβοΐι» ΓαβΓΟ , άίοβη» ςυΑΐί« 80- 

ίτμών, λέγων οΤάπερ εΐωΟα, ^ι 11 άριστε άνδρων , 1«>ο, Ο τίτορΰηιβ, οιιιη είτίβ λίβ Α11ΐ6ηΙ«η&ί8 , είνίΐΑΐίβ 

"Αθηναίος ών, πόλεως της μεγίστης χα\ εύδοχιμωτάτης «ηρΙΐββίηΜβ αο Ηΐρίβη1ί& 6( ροΐ6η(ι& οβίθόβτπαι», ηοηηβ 

εις σοφίαν χα\ Ισ^^υν, χρημάτων μέν ούχ αίσχύνει ίτη- 6Γυ1>68εί8 οηιηί ορβπι οοηςβΓβΓβ ςίΜω ρΙϋΗηιιιπι ρβουηίφ 

ΐ{> μελούμενος, ^πως σοι ^σται ώς πλείστα, χα\ δόξης χαι 6 βΐ %\οήχ 6ί ΙιοηοΓίβ, υ( Αυίβηι ρΓαάβηΙίιι 6ΐ τβπίββ, 6| 

τιμής, φρονησεως δέ χαι αληθείας χα\ της ψυχής, ορίίπαυβ &ηίιηί 1ι&1)ϋϋ8ίη Ι6 8ί1, ηθηυβ ϋο§ΊΐΑ8 ηβςηβ εα- 

^πο)ς ώς βέλτιστη ^σται, ού^χ Ιπιμελεΐούδέ φροντίζεις; γ&8? βΐ εί ςυώ τοβίΓύη] ιηβουηι εοιιΙβηιΙβΓϋ ί€ΐ 8ϋ ευΓ&Γ6 

χάν τις υμών αμφισβήτηση χα\ φη έπιμελεΤσΟαι, ούχ βββετβπιηβ, ΙίΑυϋ 8(&1ίιη ϋΐιηίΙΙοηι ίΐΐυιη ηεςυβ Γ00€(1&ηι , 

εύΟυς άφησω αύτον ούδ' άπειμι, αλλ* έρησομαι αύτον 86() ιηΙβΓΓΟβαΙκ), βχ&πιΙη&Ικ), ΓβϋβΓςα&ιη, βΐ βί ιηίΐιί ηοη 

20 χαι εξετάσω χα\ ελέγξω, χάν μοι μή δοχ^ χεχτησΟαι νίάβ&ΙυΓ ροβείάβτβ νίΓΐυΙβιη, ββϋ Ι&ηαθη ρΓοίίΙβή, ο5]ιιγ- 

άρετήν , φάναι δέ, δνιιδιώ, ^ι τ^ ^μέν^ πλείστου άξια ^Ικ>, (|υοά 6«,ςιι» ρΐυππιί ρΓβΙϋ βυιιΐ , ηίΐιίΐί ρβηάΑΐ , ?ϋί^ 

30 περί ελαχίστου ποιείται , τα δέ φαυλότερα περί πλείο- & βίοΜΐ ΥβΐΌ ρίοποιί ΓΑείβΙ. &ίο Γβαβιη, βίνβ ίη ]ϋηκ>Γ6πι βίνο 

νος. ταυτβ χα\ νεωτ/ρφ χάΙ πρεσβυτερω, ίτψ &ν {η βαιίορβιη ιηοΐόβΓΟ 6ΐ ρβΓββπηϋΐη βΐ άτβηι, 018^» νβτο 

εντυγ/άνω, πτοιησω, καΐ ξένφ καΐ άστίρ, μδλλον δέ ^ί^ι,,η οογμι ΐΜΐΙ)βΙ)0 , ςυ&ηΐο ιηίΐιί ββηβτβ ρΓορίηςιιίοπ» 

'25τοϊςάστοίς,βσφμ^έγγυτέρωέστέγένΕΐ. ταΰτα γλρ ^^ Ικμ; βηίπκΐβϋπι ]ϋΙ)βΓβ,1)βηβ βείΐοΐβ. εΐβ^ορυΐο, 

χελεύει δ θε^ς , ευ ΐστε. χάγώ οίομαι ουδέν πω^δμιν ^„„^^ ^^^„^ ^^^„^ ^^^^^^ .„ ^^ „^^^ .^^ ^^,.^^ 

μείζον αγαθόν γενέσθαι έν τη πο^ι ή φ Ιμήν ^α^η ΐκ>ε ηβϋ« ηϋηίβίβηααι, ςαο<ί <1«> βχΐήΐιβο. ηίΐιίΐ 

ύπηρεσιαν. ^έν γάρ «λλο πσατταιν έγω περιεργομαι . ,. , ^ . . ... 

. '^,^ , . χ # ^ ί ί 60ΙΠΙ &Ιιυ(1 8β^η8 οίΓουιηβο αιίΑοι 80«ιΐ6ΐΐ8 ]ηηΐ0Γΐ1)08 8θ- 

^1 πείθων υμών και νεωτέρους χαι πρβσοντέρους μήτε . .^ . ^ . 

' , . •_Α ' ' 2 »* κ ϋΐοηϋιηααβ νββΙΗΙιη , υ( ηβαυβ οοΓροηιιη ηθαιιο ρ«ουηι&• 

30 σωμάτων επιμελεισθαι μητβ νρημ«των πρΟτερον μη• Ο ^ .... -■ ■- 

οΟτω σφόδρα , ώς της ψυχής. Ι Λϋως ώς αρίστη ίσται ,1 ""» ^"'*"' Ρ""» <1.1.8«ι1ιαβςϋβ ςι»ιη ιηηη. Ι»Ι)β.ϋ8 , ά\• 

λέγων , ^τι ούχ έχ χρημάτων αρετή γίγνται, άλλ' έξ ^ ~» " «^"""« ^•^'^' «^ «» ^'^^"*« ί^»°^ 

αρετής χρίσματα χαΐτϊλλ* αγαθά τοις άνθρώποις άπαντα ^β^^Ι»»!»• »»«>* ο"»»** ^ Ρη^**^•» ^ Ρ«Μίοβ ΙιοαιίηίΐΗ» 

χαι ιδία χα\ δημοσι>. εΐ μέν ο3ν ταΰτα λέγων δια- Ρ«>νβηΐΓβ. βί ί^ΐΐαπ Ιι«ο ιΐίούηβ οοτηιπιρο ]υνβηβ8. Ιιβεο 

,ΐΌ φθείρω 'τοί*ς νέους, ταΰτ' &ν βΐη βλαβερά • εΐ δέ τίς μέ »*"* ρβτηίοίοδβ : ιί ΨβΓΟ ςυίβ όίοΑΐ ηΐΜΐίΑ (|υ&ιη Ιιαο Ηο- 

φησιν άλλα λέγειν ή ταΰτα, ουδέν λέγε^ ^ρ^ς ταύτα, οβΓβ. ηΗιίΙ άκΜ. ΙιΟΓυπι ^ΓΑΐίΑ, ο τίπ ΑΙΙιβηίβηδΐ», ϋίεβ- 

φαίην αν , ω άνδρες Αθηναίοι , ή πβίθεσθ' Άνύτω «^ μή, Γβηι : 8ί?β ο1){6αιρ6ηΙί8 Αη3τΙο, 8ίτο ηοη, 8ίνβ άίπιίΙΙαΙίβ ηιβ, 

χαι ή άφίετβ ι9^ μή ^ άφίετε ^, ώς έμοΰ ούχ £ν ποιήσον- βίνβ ηοη, θ^ο ηίΐιίΐ λΐίυά ίαοΙυΓυβ 8υηι, ηβοβί πιίίιί βίΐ ρΐυ- 

τος άλλα , ούδ* εΐ με'λλω πολλάχις τεθνάναι. Ο ηββ ηιοΓίβηϋυηι. 

4«> ΧνίΠ. Μή θορυβείτε, ω άνδρ^ις Αθηναίοι, άλλ^ έμ- XVIII. Νβ (υηιυΐΐυβιηίηί, ο τίή Α11ΐ€ηίβη&68, ββϋ, ςαεπι- 

μείνατε μοι οΤς έδεηθην υμών, μή θορυβεΤν έφ' οΤς 2[ν «άηκκίυηι α1) ίηίΐίο γο^τϊ, πιβ δβςυο Αηίηιο βυιΙί&ΙΙδ ηί- 

λέγο), άλλ' άχούειν χαΐ ^λρ, ως έγωμαι, δνήσεσθ' πίΐ ΙυΓίΜπΚ» ο1) ββ, ςυ» Λοο : βηΐ βηίπι νο5ί8 βϋΐΐίβιιϋ- 

άκούοντες. μέλλω γλρ ουν άτθ' δμίν έρεΤν χα\ άλλα , ^οβ, υ( λγΙιιΙγογ, ιιΐίΐβ. «Ιίαυπιβ βηίπι &υη) νοϋίβ &1ΐ& ιιοη- 

έφ^ οΤς ίσως βο^^σεσθε• άλλα μηδαμως ποιείτε τοΰτο. ^^^,,^. ^^^ βαάίβηΐβδ ΓοΓίΛδββ οΙωηΛ^ίΙίβ : νβπιω ηβ Ιιοε 

4 > Ευ γλρ ίστε , έάν έμέ άποχτείνητε τοιούτον δντα, οΐον ^^^^ϋ^ΐβ. δοίΐοΐβ , δί ηιβ οοοίόβπΐίβ 1^118 ςυΙ βαπι ςϋ»- 

έγω λέγω, ούχ έμέ μείζω βλάψ^ετε ή δμ3ς αυτούς έμέ ,^ ^.^^ ^^^ ^^ ,^„^^ ^ ^^ „^^^^ ^^,^ ,^ ίρ^, 

μέν γαρ ουδέν αν βλαψειεν ρυτβ Με'λητος ουτ Ανυ- ^^ ^.^ ,^^,^^^^ ^^^^^ ^^^^^^ ^^.^„^„^ ^^^^^ 

τος. ουδέ γαρ αν δυναιτο* ου γαρ οιομαι θεμιτονα . , . .^ , » . ι•. 

-ν 9 / , » χ , χ , Ι^, \, , ηβαυβ βηίπι ρο88βΙ : βιαυιόβηι ηβί88 β8ΐ, υΐ &γ1)ι1γογ, 

είναι αμεινονι ανδρΐ υπο χειρονος ρλαπτεσθαι. απο- ^ ^ ^ 

.,.χτείνειε μέντ21ν ίσως ή έξελάσειεν ή άτιμώσειεν. «ΗϊΗοΓβπι νίΓϋπι * ιΙβΙβηοΓβ ΙβκΙί. ίηΙβΓίβοβηΙ Ι^ηιβη Γογ- 

αλλά ταΰθ' οϊτος μέν ίσως οΓεται χα\ άλλος τίς που **««* '«» ΜϋΙίΗΤβΗΙ βχΐΐίο ίηίΜπίβνβ. »1 Ι»ηϊο ίβΐβ ςηίά^Ήΐ 

μεγάλα χαχά, έγώ δ* ούχ οίομαι, άλλα πολύ μδλλον «Ι *«»« ςα» «ηβα»*» Λ>γ**8« Ρ"*»* «»»β ""«Ι* ^ «β» ν^^»"» 

ποιειν ^ οίτος νυν\ ποιεί, άνδρα άοίκως έπιχειρων ηοη ρυΙο, 5^1 ηαυΓΙο πιβ^ίβ ΓβΰβΓβ ςϋφ ηυηε ί${6 ίβείΙ, 

«ποχτιννύναι. νυν ουν, ω άνδρες Αθηναίοι , πολλού 3β(;Γβ(ϋ€η8 ίη]ιΐ8ΐβ ^ίΓυπι οϋοίάβΓβ. ςαβηι οΙ> Γβηι , ο ¥ϊν (3ΐ,η.) ΑΡΟΕΟΟΙΑ 50εΕΑΤ18. 25 

βή• <γ^ &πέρ έμαντοΰ άπολογβΐσθαι, έ>ς τις &ν οΐοιτο, ΑΙΙιβηίβιιβββ, οοη Ι&ιη ιηϋιΐ ηαηο ορι» ββΐ ιΐβΐΐίΐιβίοηϋΐη ρρο 

άλλ' (τιιέρ Ομων, μι{ τι ίξαμαρτητβ π•ρ\ τήν του θΕοΰ ιηϋ ίρβο ιηβ(ϋ(&ΐΊ , υΐ «Πςυίβ βχΙβϋηιβΓβΙ, ςυ&ιη ρΓο νο5!β, 

&Μΐν &(ΑΪν ίΐΜΜ χαταψηφισβμινοι. ίλν γλρ έμβ άπο- ηβ ςυΜ ιηβ οοηάβιοηι^ιΐββ οοηίπι ϊά ιηυηυβ, ςυοϋ (Ιβαβ 
χτιίνητι, ου ^^δ(ως άλλον τοιούτον ιΟρτ^σιτε, (έτεχνώς, β ^051• όβάϋ, (ΙβΙΙηςαΑΐίβ. μ αιίιη ηιβ ΙοΙύτΓβοθπϋβ, 

5 ιΙ χαΐ γβλοιότερον είπδϊν, προσχει'μενον τη πΛει ^ &πο ι,^ο^ β^βΗ^ 1,^βηι Αϋηηι ΓβρβτίθΙίβ, Ψβτβ ςοκίβαι, βίβΐ όΙ- 

του βιΛΊ, ώσπερ ίππιρ μεγάλω μίν χα\ γενναί(5), 6π6 ^^ Γίώοηίαη «Ι, ΰΐνϋ^ϋ ταΐτ» >ρρο•Ι(υιιι, νβίαΐ βςιιο 

μ«γέ6ους ^ νω^στέρψ χ«1 δεομένφ |γε(ρεσθ«ι 6πο ^^^ ^^ ^^^ ^ ^ 4ρ^ ^^,^ ρ5^^ ^^„^ ^ ^^^ 

μυ^ιιος τίνος- οίον Β^ μοι δοχεί 6 6εος ίμέ τη πο'λει ^^^^^^ ^^^.^^^ ^ ,^ ^^^„^ ^ ^^ ^^.^^ 

προστεθειχεναι, τοιούτον τίνα, ος Ομ8ίς εγειρων χαι . • . ι« . ^ ... 

ιυΐΓειΟ»ν χαΐ ονιιοιζων ενα εχβστον ουδέν παύομαι την ^. ^ . ^, ^, ., . 

31 ήαέραν ολην πανταχού προσχαθίζων. Τοιούτος ουν α ., , .. . . 

ΛλοΓαδ δαδίως 6μί γεν^ίσεται , ώ άνδρες , άλλ' Ιλν ^'~ ^^^""^ ""«^ ^'^'^' η«ιο«βοβιιϋηΙ , ο νίΗ ΑΙΗβηίβηεββ; 

ίμοί πείθηλε , φείσεσΟε' μου. δμεϊς δ* ίσως τά/ 2ΐν «^ " «»'" ^«'^"» ' "»*^ Ρ*"^• ^~ ^«^ '«^*^ ^^- 

άχΟόμενοι, Λσπερ οί νυστάζοντες ^γειρόμενοι, χ'ρού- "ί*•"""" «^Γβ &ηήΧβτ ΓθγθοΙμ τοβ 6»ι»οΙ(&η, ηιβ, 

15 σαντες ίν με , πειθόμενοι Άνύτω, ^αδ(ως 3ΐν άποχτεί- ο51βπιρβΓβιιΙββ Αη^Ιο, ΙειηβΓβ &€ (ΙκοΗβ οοεΜβΗΙΙβ , όβίικίβ 

ναιτε, εΤτα τί>ν λοιπδν ρίον χαΟεύδοντες διατελοΐτ αν, Γβϋςϋαιη τϋεο Ιβσιριιε οπαηβ άοηηΐβΐίε, ηΙεί άβηβ νοΜβ 

εΐ μη τιν' Λλον 6 θεός ύμίν έπιπέμψειε κηδόμενος ΡΓΟβρίοΙβηβ &Ηυιη ςαβϋάλπι ιηί&6π(. ΟΜ νβΓΟ 6886 (Αίβηι, 

Ομΰν. ^ι δ* έγω τυγχάνω ών τοιούτος, οΤος &πο του υΐ & όβο οίνίΐβϋ 1π1)υ(υ8 Γυΐβββ τίάββΓ, ΙιΙηο ροΐββίίε βηΙ- 

Οβου τη πΑει δεδόσθαι, ^νθένδ' &ν χατανοησαιτε * ού ιη&ό?6ΓΐβΓ(;. ηοη (ιυιηΑηυιη οβιΐβ !<1 ββεβ νΜβΙηΓ, ςυοό 

Μ γλρ άνΟρωπ{νφ Ιοιχε το ^μ1 των μεν ίμαυτου άπάντοιν ϊ) ββρ ιηβΛ ςυίάβιιι οιηηί& ηββίβχί θίςυβ ίη Ιι&ο Γβί Γ&πιίΙίΑ- 

ήμε^ναι χαι άνέχεσ6αι των οίχείων άμελουμενοιν ρί» ηββΙίββηΙΐΛ ΙοΙ &ηηοβ]&ιη ρβτββνβρο, ΨββίΓΟ νβΓΟββηι- 

τοσβυτ* ίΐδη ίτη, τλ δ' 6μετερον πράττειν άει, Ιδίγ ρβΓ ΐηίβηΐιιβ βϋΐη 1)οηο, βίηβυΐοβ ίκΐίβιιβ 1*ηςΐΜΐιι ρΛίβτ, βυΐ 

ΙχάΦτφ προσιώττα , &σικρ πατέρα ί άδελιρ^ν πρεσβύ- ^^^ ^|„ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^1^ ^^ ^^^^ ^.^^^1^ ^^^1^, 

τ«ρον, πείθοντα ^πιμελεΤσθαι άρετης χα\ εΐ μέντοι ^ ^^ « ς^,™ βχ Ιώ ιηβΓΟβάβιιι Γβείρβτβαι 6ΐ Ι»6 •αι1ι». 

» τι άπο τούτων απελαυον χαΐ μισθον λαμβάνων ταύτα . , ■• υ « λ•^ 

«αριχελευομην, είχον άν τίνα λογον - νυν α ορδτε δή , ^ .^ ^. 

«Λαίτ^, Ιίτι οΐ χίτνίγοροι τϊλλα πάντ' άνακίχύντως "*^'^' ^"^ ^* ^^ Ρ***^ ^*'^• «χυ«ι1θΓ«, ςοβα,ςαι»» 

ο8τ» χβτηγορουντες τουτό γ* ούχ όΤοί τ' ^ε'νοντό άπα- ί"Ρ»^«»«ϊ«ί™ Γ6Κ41» εοηΐτ. «β οαιη!» οοιεβπτΕπιηΙ , 

νβιβχοντησαι, παρασχ($μενοι μάρτυρα, ώς έγώ πώ^ ο »»« **««» «>"*» "»* ϊωρηόαύίΛ ϋβςιιιςιηιιι λΐιιί βιιιιΙ 

» ποτέ τιν• ίΐ Ιπραξάμτ,ν μισθον ή ίίτησα. Ιχανον γάρ, οϊί}\ϋβη, (ββίβαι «<11ι»Η»ΐ68, ηβ υηςοβιη ιηβτββύβηι οΙΙαοι 

οϊμαι, Ιγω παρέχομαι ^ τονί μάρτυρα, ώς άληθη λε'γω , βχβ^Ιβίβ &ιιΙ ρβΐίνίβββ. βαίΒοΙβηΙβιη βηίσι β^ο τοΜβ , αΙ «• 

τήν πενίαν. Ι)ί(Γ0Γ, ΙβεΙβηι ΑίΤβτο, τβη & πιβ (ΙΙοί , ρΑορβτΙ&Ιβιη ιηββοι. 

XIX. Ίσως &ν ο3ν δόζειεν άτοπον εΤναι, δτι δή XIX. ΡοΓίΑβεβ ίβϋιΐΓ αΚμοπΙοπι τΙόβ&ΙΟΓ, ιηβ ρΗταΙΙηι 

Ιγώ 1δ(^ μέν ταύτα ξυμβουλεύω ττεριιων χαι πολύ- ϊοΰο οοηβοΐβτβ 8ίηβα1ί8 Αηχίβ ηΐηιΐβ οίτευπιβαηίβηι, ρυΙ>1ίοβ 

^ πραγμσνων, δημοσ{^ δ' ού τολμώ άναβαίνων εΙς το νβτο Ιη 6οηαοηίΙ)ΐΐ8 νβείπβ ηοη αυόβΓβ ανίΙ&Ιί εοηευΐβτβ. 

πλήθος τλ 6μετερον ξυμβουλεύειν τη πόλει. Τούτου Ηα]υ3 αυΐβπ) Γβί β&υβΑ ββΐ, όβ ςυ» 8«ρβ ηιβ ίη πιυΗί8 Ιοβίβ 

δ' αίτιον Ιστιν δ ΟμεΤς έμοΐί πολλάκις άχηχόατε πολ- (Ιίββηΐβπ) «ιυόίνίεΐίε, άίτίηυπι νίιΐβΐίοβ^ ςοί<1(]βηι όφΐηοηίυηι 

λβχοΰ λέγοντος, δτι μοι θεΤόν τι χα\ δαιμόνιον γίγνβ- ηΙΙιΙ Μ€ί(1βΓβ, ςυο(1 βΐ ΜβΙβΙαβ ίη &ΰοα8&(ίοοβ όβΓίβϋ. βοά 

ται ίφωνήΐ, δ δή χαι έν τη γραφή Ιπιχωμφδων ηήΐίίςυίίίβηι ίη(ΐ6 & ραβπϋ* ίιοο Λ^βδΙ, ?οχ βοίΐίοβΐ ςαιη- 

«οΜέλητος έγράψατο. έμοί δί τουτ' ε'στιν ^χ παιδος ά <ί4ηι,ςΐΜΒςϋθϋβ8βΙ,πιβρΓθΙιί1)βΙ ΛββΓβ ςυοάΛΟΐϋΠΜβϋπι, 

άρξάμινον, φωντί τις γιγνομένη, ή ίταν γένηται, άε\ ία^^χαι νβτο ηυηςυ&πι. Ηοο, ίηςυαοα, &ί ψ\οά ηίΐιί τβ- 

άποτρέπει με τούτου , β δν με'λλω πράττειν, προτρέπει ρ,,^^^ ^ ςαοπιίηΐΜ ηιβ βά Γββ ρυΜί€Α8 οοηΓβΓίΐιη. βΙ ίβεΐβ 

? οβποτ•. ^ τουτ' ^ουνί έστιν δ μοι έναντιουται τλ πο- ^^^^^ ^,^ ^^^^5 ^.^^^^ . ^„^^ ^^.^ ^ ^ ^^ 

λιηχλ^πρβττειν χαΐ παγχαλως γ έμο\ δοχεϊ έναν- ^,»,^, ,^ ^,,^„ „^,^ ρ„^υ^ 3β8Γ«βι.8 Γϋίε«ϊηι, 

Μτιουσθαι* ευ γαρ ιστέ. ω ανορες Αθηναίοι, ει εγω .^ ,. • * . λ .* » ι 

^ , , * ^ , ^ ^ ^ . Γ / 1 ΐΒΐη ρηάβηι ηιίίιι Γυιβββ ρβΓβυηιΙυηι : ίΐΑςυβ ηηΙΙ&πι τβΙ το- 

πάλαι Ιπενειρησα πράττειν τα πολιτιχά ' πράγματα ' , .... , .. . 

^ * 1 Λ/> \ ν.* * « , ν/ ,5.%^ ^ ΙιίβνβΙπιίίιίΛΐΙϋΙιβββηιυΙιΙιΐΛίβηι. βΐ ηβ πιιΐιι βυεοβηεβιΚ», 

πάλαι &ν απολωλη χαι ουτ αν υμδίς ωφεληχη ουοεν 6 

οιίτ- δν έααυτ<ίν. χα( μοι μή ά/θεσθε λέγοντι τάληθη- ^'^* ^«"^ ^«««^ ' »^™ «"'«' "«^"* "^ Ρ^*^"^' ^"' ^* 

ού γλρ Μ δστις ανθρώπων σωθνίσεται ούθ' &μΤν ούτ' ^«^^ »°^ •»' ^"«^""» Ρ^^ο ί«Η5βηϋβ βο ΓοΓϋΙβτ βϋ- 

Μ άλλω πλνίθει ούδεν\ γνησίως έναντιούμενος χαΐ διαχω- ^*^"«*"^ «^ ^Ι»^"»^»"* ™"»»» ί^ί"*** **^"« ''>«*1"* «»«* 

λύ«ι^ πΛλ• άδιχα χα\ παράνομα έν τη πόλει γίρε- •« ^^^'^^^» ρΓθΙιίΙ»β»1, 8βϋ ηβοββββ ββίβαηι, ςαί ΓβτβΓ* ρΓΟ 
32οθαι, άλλ' άναγχαΐόν έστι το^ τω 5ντι μα/ούμενον α ]"δΙ>Ιί» Ρ"8η«^ ^«» ^ί 1)Γβνβ Ιβηιρηβ βΑΐνοδ ΓηΙϋΓϋβ είΐ, 

υπέρ του διχαι'ου, χαι ει μέλλει ολίγον /^όνον σο)Οη- ρΓίνοΙβιη νίΐωη «βίΓβ, ηοη νβΓΟ &<1 Γβηιρϋ1)ϋθΜη βοα;• 

σεοθαι, {διωτεύειν, άλλλ μή δημοσιεύειν. (ΙϋΠ'- 26 ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΓΣ. (32,58.) 

XX• Μβγάλα δ* ίγατ^* ύμΐν τΕΧ[Αΐ{ρια παρέζομαι XX. Ηοηιπι θηυίάβηι αιβ^ηΑ νοΙ)ί8 λίΤβηιη ΑΓκηοα^οΙβ , 

τούτων, ού λίγους , άλλ* β ΙμΛχς τιματβ , ^ργα. άχου- ηοη ?6γ1)α ςαΐάβαι , ββά , ςινβ τοβ ιηιι1(ί (λΜλ , ί&είλ. λα- 

σατβ $η μου τ3ΐ ΙμοΙ ξυμβεβηχότα, ίν* είδητβ, ^τι ι1ί(6 ]8ΐιι ςυ» ιηίΐιί οοηΐίββηιηί, α( ρβηρίολϋβ , ηυΙΓι ηΐ6 

ούδ' &ν ΙνΙ δπβιχάΟοιμι παρ^ το δ{χαιον $β(σας θοίνα- ςαίάςα&ιη οοηΐη ]υ8ΐίϋΑΐηΥο1) οαοιίίβ ιηβίοαι οοηο688θΓυαι, 

τον, μή 6π•{χων 5* 6(μα χαΐ ίμ' &ν άπολοίμην. Ιρώ ηοη τβΓΟ οοηοθάβηίβηι «ιηυΐ ρβΗΙυπιιιι. Γβίβτ&ιη νοΜδ 

6 δ' δμίν φορτιχλ μέν χα\ ίιχανιχλ, άληθη δβ'. Έγώ ^^^^^ ςοβΛιιη Αίςαβ ]ικϋοίΑΐίΑ, τβη ΐΑΐηβιι. £«0 βηΐιη, 

γλρ , 5 άνδρες •Α6ηνοίΤοι , ίίλλην μέν αρχήν ούδεμίαν ^ ^^ Α11ιβιϋ««ββ, ηαΐΐο υηςυ&πι λϋο ρο1>Ιί<χ> ΓυηοΙι» βοιιι 
πώποτ' ίρξβ έν τη ιτΛει, έβούλευσα «έ • χα\ Ιτυχεν 1) ^„„^^^ ^^ ^^^^ ^^^ ^^^ ^^ ^^ ^ ^ 

ήμων ή φυλή Γ Αντιοχ\ς1 πρυτανεύουσα , «> δμε2ς τους ^^ ^^^^ ^^ ^^^ ^^^ ^^^ ^ ^^^. 

δεχα (ΓΓρατηνοϋς τους ουκ ανελομενους τους εχ της ναυ- , . ^ ^ ,. ^ . ., , . 

ΙΟ μαγ(ας έδουλεσθ' αθρόους χρίνειν, παρανόμως, ώς Ιν . ^ ' ^. . 

τώ δστέριο νρ(ίν« πβσιν 6μ1ν Ιδοξ•. τ<5τ• έγώ μ<ίνος '^"^^"•' "»^«•"•' "* ^""^*" Ρ^^ ^«»^^ ^«^ «*• 

τάν πρυτάνεων ήναντκ^Λην δμίν μηδέν ποιεΤν παρ^ *"»^ ^ «^»"* Ρ^^ΠΗπυιη νοΙ)Ιβ ««ΙτβπΗίΙιιβ βυηι η« ςαί(1 

τοίις ν<;μους, κα\ ίναντί' έψηφισάμην χαΐ ετοίμων ίν- •«««*«* «>η^* »β8ββ, «βίβςΐϋβ βυσι^Ιε ΓββΙίϋ : ευπι ω- 

των ένδειχνύναι με χ«\ άπάγειν των ^ητόρων, χα\ ^°> οη^Γβ» Ρ^η^^ «Μβηΐ άβΓβιτβ σιβαη ηοηβη Αίςυβ ίη 

ΐδύμων χελευ<5ντων χαι βοώ>«ων, μετλ του ν<^μου χα\ ο ΐαίϋείυαϊ ΙτβΙιβτβ , τοβφΐβ ίρβϋηββηΙΙ Μβαι οίααιοτβ ίηΙ)βΓβ- 

του διχα{ου φμην μ8λλ(^ν μι δείν διαχινδυνεύειν ή ϋβ , βχίβϋπητί οροΓίβτβ ηιβ ϊώλ^ οηηι 16^6 &1<|α6 ]ιΐ8ΐίϋΑ 

μεθ' δμων γενέσθαι μή δίχαια βουλευομ^νων φοβηθέντα βιώίΓβ ρβΗοαΙαηι, ςαβηι τοϋΐεουηι εβηΐίτβ , ηοη \\άΧλ οβη• 

δ&σμον ή θάνατον, χαΐ ταύτα μέν ?[ν Ιτι δημοχρατου• ββηϋϋαβ, ο1) ηιβίηπι ε&τοβΓίβ &υ( ηιοΚΙβ, βΙ Ιι4Μ) ςυί06Βΐ 

μένης της πΛεως. Επειδή δ' ολιγαρχία έγίνετο, οΐ γ^οΙι^ βοηΐ οαιη όβακ)0Γ&(ίΑ «ιάΐιυο τίββτβΙ. ΡοβΙβλ ΨβΓΟ 

2β τριάχοντ' α3 μεταπεμψάμενοί με πέμπτον αΟτί>ν εΙς ^ιι^,η ^ο», οΙίβλΓοΙιΙ• ΙΗ^ίηλΑ ίΙΚ ΑΓΟβΗΐνβπιηΙ ηιβ αιηι λΠίε 

τήν θο'λον ποοσέταξαν άγαγεΤν έχ ΣαλαμΤνος Λέοντα ^^^^^^, ι^ ^^,„„ ^^ ]ο8ββηιηΙ ϋκιηΐεαι &«]ΑηιίΒίυηι 6ΐ δα- 

τ^ν Σαλαμίνιον, ^ άποθάνοι• οΤα δή χ«\ άλλοις ,^η^ίη^ .^^«««ί, ηΐ οοοΚΙβτβΙϋΓ : ςαβΚλ τίάβϋο^Ι «ηυΐΐ* ΙΙΙί 

(χεινοι πολλοίς πολλά προσέταττον, Βουλομενοι ως ^ ,,. ... ^ ^ * * . * . * .. 

. , ^ %« > • / / , > 9 6ΐ αΗι8 ηιαΙϋ8 ΠΜΐηό&1»η1, υ1 αυ&Βΐ ρΙυΗοιοε οτιπιΙη&Ιιο- 

πλειστους αναπλησαι αίτιων, τοτε μ^ντοι εγω ου ,^ . , ^ . .... 

«^ -Μ Ά\\* * » ί • ρ^ α ί ^ Λ ' 1. ^ "ί**»» ΙηνοΪΨβΓβηΙ. Ιαηο β^ο ηοη νβτΜβ ςηιόβη, εβά Γβ 

» λόγω, αλλ έργω αύ επεδειξαμην, ση ΙμοΙ θανάτου μέν α . . ,. .^,. . . ./ 

μέλ^ι, εΐ μή άγροιχ({τερον ^ν ε?πεΙν, ούδ' δτιουν, το!ί •Ρ«™«««οβ^•.η•»»"οηιηιηα.ςϋ(ΐηιν«(Ι,οΙαπιεΙίοίϋ8νί. 

δέ μηδέν άδιχον μηδ* άνΑτιον έργάζεσθαι , τούτου δέ τ^ ^***"'• ^°^«'*^ '»^^'"' "«"^ ^«~ ^™°^^ ^"^*^«• °« ^»ί^ 

πδν μέλει, «μέ γλρ έχείνη ή αρχή ούχ έξέπληξεν '^ί"»^*» »«^« ^«"Ρί""" ^»«^»'««η• ">« ««ί" Ρ0*«»ω "»* 

οδτως Ισχυρλ ο3σβ, ώστ' άδιχάν τι έργάσασθαι, άλλ' **™ *«'"*>"^* ηβφΐίΐαηΛίη ί1& οοηΙβΓπιίΙ, «Ι ίη]υεΐ6 βΐίςυίά 

30 Ιπειδή έχ της θώ^ ίξ^λθομεν, ο\ μέν τ^τταρες φχ<^ντο ''«ββΓβηι. ββά υΜ βχ Ιΐιοΐο ββτββεί βυιηυβ, κΐίςυί φΐΕΐΙαοΓ 

ίΐς ίαλβμΤνα χα\ ήγαγον Λ&ντβ, έγώ δ* φχόμην »"> δΛίβπιίηβπι ρΓοΓβοΙί δϋηΐ βΐ ΙβοηΙβηι δίΙϋϋχβΓοηΙ , β^ο 

άπιών οιχαδε, χα\ Ι^σως &ν διέι τ«υτ άπέθανον, εΐ μή ▼βτο (Ιοηυιη &1>ϋ : &ε ΓοΓί&βββ ρΓορΙβΓβΑ πΐ6 ίΙΙί ίηΙβΓίβείβ- 

ή αρχή διά ταχέων χατελύθη, χαΐ τούτων •&μΐν ίσον- ββηΐ, ηί» 1)Γ6τί βοταηι ροΙβεΐΑβ άίββοΙαίΑ Αιίβεβί. λίςοβ 

τα ι πολλοί μάρτυρες, 6 (ιοπισι (ββίββ τοΚη8 βτιιηΐ πιαίϋ. 

3δ XXI. "λρ' ουν άν μ9 οίεσθε τοσάδ* Ιτη διαγενέσθαι, χχι. Αα βτβο ρυΙ&Ιίβ (οΐ ωηοβ ηβ νίνβΓβ ροΐυίεββ , ει 

εΐ Ιπραττον τλ δημόσια, χαΐ πράττων άξίως άνδρί)ς ρυΜίοΛί «» ΙτβοίΛτίβββπι βΐ 1>οηί νιΗ οίΚοίο Γαη^ηε ίϋδΐί* 

άγαθου Ιβοτίθουν τοΤς διχ«ιΌις χαΐ, ο^^περ χρή , ^τουτο ^ ^^^^^ ^^^^ ^^^^^ „^ ^^^^^^ ^^ ^^^^^^ 

περί πλείστου εποιουμην: πολλού γε δει, ω άνδρες ... ... 

ΆθηναΤοι • ουδέ γάρ ^ν άλλος ανθρώπων ουδείς, άλλ' ΡΠΒ*«ί»«8β«η : ηιοΙΙοηι β1>β8ΐ , ο ν.Τί ΑΙΙιβηίβηδββ : ηβςαβ 

41. Ιγώ διλ παντί)ς του βίου δημοσία τ' εί πού τι ίπραξα, β «"ί™ «""» ςηίβςοΜη Ηοηιίηυηι ( εβίνιιε ΑιίδββΙ ). &1 βςο 

33 τοιούτος φανουμαι, χαΐ Ιδία δ αύτος οϋτος, ούδενΐ ττώ- ρβτοωηβπ) τίΐΑη ρυ1)Η€6 εί ςιιίά 6^ί, («Ιίε ιάβη βΐ ρπ?&• 

ποτέ ξυγχωρησας ουδέν παρέι το δίχαιον ούτ' άλλφ (ίη βεβθ 8ρρ&τ6ΐκ> , (]αί ηβηίηί υηςυβη ρΓβΙβΓ ίά ςυο<) ]υ- 

ούτε τούτων ούδενΐ, ο^ς οί διαβάλλοντές με φασιν εΐηπι ββΐ οοηοββββππι νβΙ βΐϋ ?β1 Ιιοπιπι, ςοοβ ςηί πΛ οηιηΙ. 

έμοΙ;ς μαθητλς εΤναι. έγώ δέ διδάσχαλος μέν ούδενί)ς ΒΒηΙϋΓ ηιβοβάίουηΐ βεεβ άίβοίροΙοβ. β^ο νβΓΟ ηϋΙΙίιΐ8 υηςυ&ηι 

♦^ πωποτ' έγενΟμην • ει δέ τίς μου λέγοντος χαΐ τάμαυ- ^_^ ..4 γ • χ « ♦ • ^• . 

,* ,Λ -,/ ^ ι ι> ρΓδΒοβρΙοΓ Γυι : εΐ «ϋίοηι ςυιε (ΙιεβηΙβηι ιηβ «ιο πιβΔ Μβη- 
του πραττοντος επιθυμεί αχουειν, είτε νεοιτερος είτε 

πρεσβύτερος, ούδενΐ πώποτ' έφθόνησα. ουδέ χρνίματα *^ *"^^^« ^«^^^**' «'^« ί""»^•* «^« ««°'^^ »""' "'>^"*'» 

μέν λαμβάνων διαλέγομαι, μή λαμβάνων δ* οί>, άλλ' Ι) «^ ««β»^^• »«!"« « «8© βοω, ςαί ρβουηίίδ βοοβρίίε όίερο- 

δμοίωςχα\ πλουσίω χα\ πένητι παρέχω έμαυτον έρω- *βηι, ηοη βοοβρϋβ τβΓο ΐΑΟθβηι, 86<) ρβπίβΓ ιΙίνίΜ δίςυβ 

6^ τΚν, χάν τις βούληται άποχρινόμενος άχούειν £ν &ν ρ&υρβη ίηΙβΠΌβ&ηάυηι πιβ ρΓ3βΙ>οο, αίςυβ βϋ&ηι βί ηιιίβ γ6• 

λέγω. χα\ τούτων έγώ, ε!τε τις χρηστός γίγνεται εροηάβηάο 3ΐΐ()ίΓ6 νβϋΐ ςαββ (ΙΙϋΟ. ο( είνβ ςυίβ ρΓ0ΐ>08 βΐ 8ίνβ 

είτε μή, οόχ &ν διχαίως τήν αΐτίαν Οπέχοιμι, £ν ηοη, Ιι&υά \\\τ^ £^ ρτο «υεΙΟΓθ Ι)8ΐ)6Γί ρο(6Γθ ςηοηιιη 

μτ^θ' υπεσχόμην μηδεν\ μηδέν πώττοτε μάθημα ιαί^τ* ηιιΙΙί υηςϋβηο άοοίπηβηι πΙίΑΐη ρτοαιίβί νοΙ 11*80^1. (]υο<1 [ημ%.) ΑΡΟίΟΟΙΑ 80αΒΑΤ18. 37 

2Κ8αξα. , ιί ^ τ^ φη«ι παρ* ^μου πώποτέ τι μαθιΐν 8ΐ ςυίβ άιύί ρπν«ϋαι α ηιβ ςυίοςίΜΐη νοΙ άκΙίοίΜβ νβΙ «υ- 

ή «ΕχοϋΦαι Ιδ^ Η τι μή χαΐ οΐ οίλλοι πάνης, ιυ (στι , ϋίτίβιβ υηςιιιηι ρτΒίβτ μΙ ςυοά κΐίςυΐ οαιιιβ ( «αάίνβκ ) , 

βη ο6χ £ΐηθη λίγιι. βείΐοΐβ, 6ΐιπι ηοη τβπι άίββΓβ. 

XXII. Άλλλ διλ τ( δη ιτοτι μ^τ* έμου να{ρουσ( XXII. δβ(1(ΐυ•ιηοΙ)θΑαΜηιΐΑΐΜ)6πιςαΐίΙ«πιϋΐοιη€β οοη• 
» τίΜς ιτολίητ χρόνον 3ιατρ(βοντβς ; 'Λχηχόαιβ , ο> άίνδρβς € βαΐϊΐυιϋηβ οΙιΙβείΑΠίυΓ ? ΑυϋίτίβΙίΒ, ο τίπ ΑΙΗβηΙβηβα; 

Αθηναίοι- πδσαν 6μϊν τήν άληθίίαν £γώ ίΤπον ^τι οαιηβπι νβτϋ&Ιβιη νοΜβ (Ιΐχί : ιΙβΙβοΙ&ηΙιΐΓ ΑυθίβηΙη βχβ- 

«χούσνης χαίρουσιν Ιξίταζομένων των οίομένων μέν «ίηΜίοηβηι βοΓοηι. ςυί μ 6χ{8ϋιηΑη( «ιρίειιΐββ, ηοη 

•^ν«ι^^«ρων ίντων δ' ού• ίστι γλρ ούχ άηδές.^ ΙμοΙ ^^^ ^„^^ ^ ^^ ^^5^ ^^ „^^ ίηίϋοοηώι. ιηίΐιί νβΓΟ. υΐ 

δέ τούτο, ως Ιγω ψημι• προστέτβχτβι υπο του Οεου .. , , . .. ^ , * .... * 

- » » ^ \ ,ρ ϊ / \ χ "'»ί» » ^βο ιπιροβιΐυιη £8( Ιιοο ΛββΓβ βΐ ιηϊγ ν&ΐιοιηίΑ βΐ 

10 «ράτηιν χαΐ έχ μαντιιων χαΐ <ξ ένυττνιοιν χαΐ παντι . ^ ■ 

τρΑιω, Χπιρ τ{ς πο« χ«\ Ιλλη θεία αοϊρα άνθρωποι Ρ^^ «^"*"** '^ ^' "'"°^" "^^"'" ' ^' ^"*^™ ^»'^"» •'•^ 

χα\ 6τιο«ν προσέταξι προίττιιν. Ταΰτα, 5 (ίνδρις «>« ύίνΐΜ ϋηςυβηι Ιιοιηΐηί ςII^^(1υ«Iη ιηβηα.νίΙ ιιββη(1ιιιη. 

Χ•ηναΤοι,χα\ άληθηίστιχαι βύΛίγχτα. βΐ γ^ρ δή ««««, ο νίπ ΑΙΙιβηίβωββ. βΐ τογ4 βυηΐ βΙ Γ&αΐ6 βΓ^ϋί 

ΙγΜγν τΰν ν^Μν το6< μέν διαφθείρω, τοίις δέ διέφθαρχα, (1 ροββυηΐ. η&ιη » β^ο ]ϋν6ηυιη Αΐίοβ ςιιίόβηι οοΓΠίπιρο , 

Ι» χ^νδιΙ|«0Μ| ιΐιτιρ τινές αύτων πρεσβύτεροι γενόμενοι Αΐίοβ νβτο οοΓΓυρί, ΓοιηβηίΑηοιιπι β8Κ6(, αΐ ϋΐοηιπι 8ΐΐ- 

ΙγνΜοανι 8τι νέοις οίοιν αύτοΐς εγώ χαχ6ν πώποτε τι φΐί ββαΙοΓ» ΓαοΙι, βί ςαίάβιη ίηΐ4ίΙΙβχ6ποΙ ιηβ βίοι «όο- 

ξννββοόλιυσα ι νιινί αύτους αναβαίνοντας Ιμου χατηγο- ΙαοβηϋΙιυβ ηΐΑΐβ ΰοηβυΐαΐβββ, ηπηο ίρβί οοηΐη αιβ ίη- 

ριϊν χαΐ τιμωρεΐσΟαι• εΐ δέ μ^ αύτοΙ ήθελον, των ο(- ηι^επίοΙ, «ο ροΒΟΜ όρροβοβτβηΐ : βΙ τβΐΌ ΙρβΙ ηοΙΙβηΙ, υ( 

χίΜΜίντιν^ των έχείνων, πατέρας χαι αδελφούς χαΐ ηβοββββπΙ ΗΙοπιιη ςϋίάΛΐη , ρβίΓββ Η ΓΓβΙτίβ βΐ βΐίΐ ϋοβηβΐί . 

90 Αλοικ τοΙ»ς προστίχοντας, εΤπερ Οπ' Ιμοΰ χαχόν τι ^ ^,,ι^^ ^^,^ ^ι ^ ^^ ^οπιπι ηβοβεεβπί ριεβί «ηΐ, 

ΙπητόνΟεσαν αύτων ο( οίχεϊοι , νυν μεμνησΟαι. πάντως ^^^^ οοη,ηιβιηορίΓβηΙ. «κΗιιηΙ βηΐιη ΙιΙο ςυοε οβπιο ΠΙοπιιη 

» «βρ.ι«ν αύτων πολλοΠνταυΟι, οίς Ιγω δρω, πρώ- ,^ ρ^.^^^ ^^^^^^ ^^,^ ,^^ ^^^^.^ ^^^^ ^^^^ 

τον μ^ Κρ{των^ο6τοσ\ Ιμος ηλιχιωττ.ς χαι δημότης, ^^ ^^^^^^. ^ ^^^^ ^ ^^.^ 
Κρ«τθ9θυλθυ τουοε πατήρ ■ έπειτα Λυσανιας ο 2•φητ- β 

3§ τιβς 9 Αΐβχινου τούδε πατήρ• ετι Αντιοων 6 Κηφισιευς * ι ι ^ γ γ » 

ο&τοοΐ , Έπιγίνους πατήρ, άλλοι τοίνυν οίτοι, δν οΐ Ρ***•" *^Ρ'Κ«"'•• •"* '»*"' »>^» ^"^'» ^'**'« Γ«ιιιηί•ηΙβΓ 

ΑΜ^Ι Ιν ταύτη τη διατριβή γεγόνασι, Νιχόστρατος ιηβ ιι« «ιηΐ. ΝίοοβίΓΛίιι•, ΤΤιβοβιΙοίΜί ΑΠοβ, ΤΙιβοίΙοΙί 

6 θίοσδοτίδου, αδελφός Θεοδ<>του — χα\ 6 μεν θεόδο- Γ"*βΓ — βΐ ΤΙιακΙοΙαε ςυίιΐβιη άβίΐιοοίυβ ββΐ, ϋ• υΙ ϋΐβ άο- 

τος τιτιλεύτηχεν, ώστ' ούχ &ν έχεΤνός γ* αύτου χατα- ρΓβΰεη βιιιη ηοη ροεβίΐ — βΐ ΡαπΙι» ΙιΙο, &1ίιΐ8 Ι>«ιμμ1οο1, 

90 διηβείη — , χαΐ Πάραλος δδε, 6 Δημοοόχου, οί ^ν ουίαε Τΐιβ&β^ ΓηΙβτ βηΐ : ΑιΙίπΜίηΙιιβ ηυοςυβ, ΟΠηβΑπεΙο- 

14 θεάγης αδελφός• ^ε τ Αδείμαντος, δ Άρίστωνος, α ηίβ, ου]υ8 ΓγεΙθρ (»( ΙιΙο ΡΙΜο, βΐ >Ε*ηΙοίοπι$, οα]ιιβ ΑροΙ• 

Λ άδελφί^ς ο6τοσι Πλάτοιν, χα\ Αίαντόδωρος, οΐ ,^^^^^ ,,ι^ ^^ ^^^^^^ ^^ ^^^ ιηυΐΐο!» ΓβΓβΓΡβ ροββυπι , 

•Απολλόδωρος «δ' αδελφός, χαι άλλους πολλοί^ς έγώ ^^^^^^ ^,.^„^^ ρΓ3»βΓΐίιη ίη ί^υβ ΟΓ&Ιίοηβ (ΙεΙκίΙκιΙ Μβ- 

^« ύμ« εΙπείν, «ν τιν' Ιχρην μάλιστα μέν ίν ^^ ,βΐ«,ΐββΐΡη>ρπκ1..06Ρβ:8ί νοΓΟίϋηοοΜΗϋβββΙ,ηοηοββΙΙβηι 

» Ιαυτου λόγω παρασνεσΟαι ΜεΑητον μάρτυρα• ει δε , ..... ,^ ..... ^ 

,,,*,!• Ι'• /_λ:7*~ \ ρΐΌίΙυϋβΙ, βιίο οβίΐο, βΐ «Ιι<λΙ, ει ςυίύ Ιαΐβ ΙιβΙ)€ΐ. βοά εοη- 

τοτ έπελαθετο, νυν παρασνέσΟω, εγω παρα/ωρω, χαι '^ » -τ» » 

λιγέτω,εΤ τι Ιτει τοιούτον. ' άλλ^ τούτου πδ; τούναν- !« οηιπίηο οοπιρβηβΙ« . ο νΐπ , οη^ηβε Π1)βηΙβΓ ο,>βη, πηΐιί 

τ(ον ιύρήσετε, ώ άνδρες, πάντας εμοι βοηΟεϊν ίτοίμους ί«'«^. Π"ί οοΓΓϋΐηρίίπι βοπιπι ηβοββΜποε. (ΙεΙΗιηβηΙαιηςυβ 

τιο διαφθείροντι, τ(|ί χαχλ εργαζόμενοι τους οΊχείους Ιίβ βίΤβΓβιη , αΐ ΜβΙβΙιιβ ΑηγΙϋεςϋβ (ΙίοϋπΙ : ί|}βί οηίιη , ςιιί 

40 αύτων, ως φασι Μέλητος χαι "Λνυτος. αυτοΊ μέν γ^ρ «Ιορην&Ιί «ιιιηΙ , ίοΓί&εεβ πιϊΐιί ορϋαΙ&ΓβηΙιΐΓ &1ίςυο<] Ιιοηιιη) 
ύ δαφβαρμενοι τά/' αν λόγον ε/οιεν βοηΟοΰντες • οΐ 1> ι,^ι,β,,ΐβΗ βΓκιιπιοηίυιη : &1 ρρορίηηυί βοπιιη «?ηίοΡ65 β πιο 

«• άδιάφΟαρτοι, πρεσβύτεροι ήίη άνδρες, οί τούτοιν ,,^ρ^^ναη ηπί ηοη ροΐυβπιηΐ, ςυο »Ιίο υΐί ροβευηΐ ΛΓκυ- 

«ροσήχοντες, τίν• άλλον ^^^ουσι λογον βοτ.Οοΰντες ίμοί ^^^^^ _^.^ . ^„^^ ^^^ ^^^, ^^ ,^ .„3^„^ ,„„ ^ί,„, 
αλλ ή τον ορθόν τε χαι οιχαιον, οτι ςυνίσασι ηίελήτω 

« μέν ψευδομε'ν.0, Ιμο\ δ' «ληΟεύοντι ; ^»*•>«*"'" ^^'«^' "« ^«~ ^««^ »^"» ' 

XXIII. ώνδή, 5 άνδρες• άμέν εγώ ε>ιμ' λν άπο- ΧΧ»"• »•>^^. ο νίπ ΑΙΙιβηίοηεβ» : ςιιίΐΜΐ* ιηβ ϋβίβηϋβΡβ 
λογεΐσθαι , σ/εοόν <στι ταύτα χαι άλλα ίσως τοιαύτα, ραββιιπι ίΒΓβ ΙιοκοευηΙ βΐ αΙια ΓοπΙββββ βίπιίΐΜΐ. 8€^ ΓοΓίβεβο 
Τά^α δ* αν τις ύμων άγαναχτησειεν άναμνησΟεις έαυ- € ^ο^ΙγΑπι αΐίςηΐε ΒΐΆνΚβΓ ΓβηΙ ει Γ60θΓ(Ιβ1υΓ, 8« ΐ6νίοή>)ΐι& 
τον-ρ ει 6 μέν χαι ελάττω τουτουι του αγώνος αγώνα ^^^^^ -^^ ^,,^ί» Γβοηι ηιυΙΐΜ ουπι Ιβοηηιίβ βΐ νοοβ βιιρρΗοΙ 

Μ) αγωνιζόμενος έδεήθη τε χαΐ ίχέτευσε^ τοίις ο^xαστ^ς ^^,^^^^^ ^^ 5„^ί^^^ «,ϋ, ,„ ί^^Ιαυη! ρΓοΛηοΙί*, υΐ 

μετά πολλών δαχρυων , παιδία θ αυτού αναβιβάσαμε- , _,.^^„..„ «^: 

^*ί /Λ . ί^ Α ' ^ *^Λ *- ' / οοιηηιίββΓβΙιοηοπϊ €οηιπκ)νί?ΓβΙ, βΐ ΛίΜδ αοηιοδίιοοπιιη ίΐηιι- 

νος, IV ΟΤΙ μαλιστ ελεηθειη , χαι άλλους των οιχειοιν , 

χα\ φίλων πολλοϊις, έγώ δ' ουδέν άρα τούτων ποιήσω, οοπιηκιικϊ πιηΙΙίε. ηιο ν«ρο ηίΐιΐΐ Ιιαππηι Γ*ΓΪ«ηΙοηι (ν,,ΐβαΐ) 

χαΐ ταύτα χινδυνεύοιν, όκ αν οόξαιμι, τον εσ/ατον ίίΙ(|ηο ίη οχίΓοηιο, ιιΐ νΜίοπροβδίΙ,.ϋεορηηίηΐίοοηί^ϋιιΙηηι. 28 ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟΚΡΑΤΟΪΣ. (34,8*.) χ{ν£υνον. τβχ' 21 ν ο3ν τις τβϊίτ* Ιννοι^σας αύθαδέστε- 
ρον (!ΐν πρ^ μβ <'Χ<^^^) ^^^ ^ργισΟεΙς αύτοΐς τούτοις 
Οβϊτ' άν μβτ' βργης τήν ψηίρον. *1 δή τις υμών ο&τως 
Ιχιι , ούχ άξιω μέν γλρ Ιγωγε , εΐ ο' ουν , . έπιειχη αν 

6 μοι δοχωπρος τούτον λέγειν λόγον, ίτι ΈμοΙ, ω άριστε, 
ε!σ\ μέν πού τίνες χα\ οίχεΐοι• χαΐ γλρ τοΰτ' αύτο το 
του Όμι^ρου, ούδ' 2γώ άπο $ρυος ούδ' άπο πέτρης 
πεφυχα , άλλ' έξ ανθρώπων * ώστε χαΐ οίχεΐοί μο( είσι 
χαι υΙεΤς γε, ω άνδρες Αθηναίοι, τρεις, εΤς μέν μειρά- 

10 χιον ήδη , δύο δέ παιδία, άλλ' ^μως ουδέν* αύτων 
δευρ* άναβιβασάμενος ^ου^ δει^σομαι 6μων άποψηφίσα- 
σθαι. Τ( δή οίν ουδέν τούτων ποιι^σω ; ούχ αύθαδι- 
ζόμενος, ω άνδρες Αθηναίοι , ούδ' δμβς άτιμάζων άλλ* 
ει μέν θαρραλέως έγ(«> Ιχω πρ^ θάνατον τ1 μή, άλλος 

15 λόγος- προς δ* οιΐίν δόξαν χάμοΙ χαΐ υμιν χαι δλτ) τη 
πύλει ου μοι δοχεΐ χαλον εΤναι Ιμέ τούτων ουδέν ποιειν 
χαΐ τηλιχονδ' ^α χα\ τούτο τούνομα Ιχοντα , είτ* ο3ν 
αληθές είτε Όυν^ ψευδός• άλλ' ουν δεδογμενον γ' έστί 

36 τον Σωχράτη διαφερειν τινι των πολλών ανθρώπων. 

20 εΐ ουν υμών οΐ δοχουντες διαφέρειν είτε σοφί^ ε!τ* αν- 
δρεία εΥτ' άλλτ) ήτινιουν άρεττ) τοιούτοι Ισονται, αίσχρον 
&ν εΥη- οίουσπερ έγω πολλάχις έώραχά τινας , δταν χρί- 
νωνται, δοχουντας μέν τι εΤναι , θαυμάσια δ* εργαζομέ- 
νους , ώς δεινόν τι οίομένους πείσεσθαι, εΐ άποθανουνται, 

25 ωσπερ αθανάτων έσομένων , Ιλν 6μεις αυτούς μή άπο- 
χτείνητε* οΐ ΙμοΙ δοχουσιν αίσχύνην τηπόλειπεριάτττειν, 
ώστ* άν τίνα χα\ των ξένων Οπολαβεΐν, δτι ο! διαφέρον- 
τες Αθηναίων εΙς άρετήν, ο^ς αύτο\ Ιαυτων Ιν τε ταΤς 
άρχαΐς χαΐταΐς άλλαιςτιμαΤςπροχρίνουσιν,οίτοι γυναι- 

30 χων ουδέν διαφέρουσι. ταύτα γέφ, ω άνδρες Αθηναίοι , 
ούθ' ήμδς χρή ποιειν τοΙ»ς δοχοΰντας χαΐ ^ουν εΤναι , 
ούτ , ϊν ημείς ποιωμεν , .&μδίς έπιτρέπειν, άλλλ τουτ* 
αύτο ένδείχνυσθαι, ^ι πολϊι μ5λλον χαταψηφιεισθε του 
τά ελεεινά ταύτα δράματα είσάγοντος χαΐ χαταγέλα- 

35 στον τήν πόλιν ποιοίυντος ^ του ήσυχίαν άγοντος. 

XXIV. Χωρίς δέ της δόξης, ω άνδρες , ουδέ δίχαιόν 
μοι δοχεΤ εΤναι δεΐσθαι του διχαστου, ουδέ δεόμενον 
άποφεύγειν, άλλέι διδάσχειν χαι πείθειν. ο« γαρ έπ\ 
τούτω χάθηται δ διχαστής , έπι τφ χαταχαρίζεσθαι τλ 

40 δίχαια , άλλ* έπ\ τω χρίνειν ταύτα* χα\ όμώμοχεν ου 
χαριεΐσθαι οίς &ν δοχη αυτοί, άλλ^ι διχάσειν χοιτ^ι τοίις νό- 
μους, ούχουν χρή ούθ* ήμβς έθίζειν 6μ5ς έπιορχεΐν, 
ουθ' ύμδς έθίζεσθαι* ουδέτεροι γέιρ 2^ν ημών εύσεβοίεν. 
μή οίν άξιουτέ με, ω άνδρες Αθηναίοι, τοιαύτα δεΐν 

45 πρ^ 6μ5ς πράττειν , ά μηθ' ηγούμαι χαλέ[ εΤναι μι^τε 
δίχαια μι^θ' ^ια, άλλοις τε ^ πάντοκ νή Δία, μάλιστα^ 
μέντοι χαΐ ασεβείας φεύγοντα 6π6 Μελητου τουτουί. 
σαφώς γάρ &ν , εΐ πείθοιμι 6μ3ς χαΐ τφ δεΐσθαι βια- 
ζοίμην όμωμοχότας, θεούς (!ΐν διδάσχοιμι μή ήγεΤσθαι 

50 &μ3ς εΤναι, χαΐ άτε/νως άπολογούμενος χατηγοροίην άν 
'έμαυτου , ώς θεοΐις ού νομίζω, άλλέι πολλΰυ δει οβτως 
Ι/ειν• νομίζω τε γέιρ, ω άνδρες Άθηναΐοι, ώς ουδείς 
των έμών χατηγόρων , χαΐ ΟμΤν επιτρέπω χαΐ τφ θεω 
κρΐναιπεριέμου δπτ, μέλλει έμοί τάριστ'εΐναι χαι υμΤν. ΙιΙβ βι^ο ΓθΓΐΜβ6 οΠβοΜίβ «Ιίςυίβ οοηΐΓ& πμ ρβτϋηιαυβ Ιπί- 
ΙβΙοΓ, Αίςυβ Ηίβ ίρβίβ ΙηΙοβ εβηΐβοΐίιιη οοοίτα ηαβ ΓβηΙ. ει 
ςυίε 6τβο ίηΐβτ τοβ Ιιυ]ιΐ8 ιηβηϋε ββΐ, ηοη βηίιη β^ο ροΐο, ει 

Λ ΐΑΐηβη , εκςυβ ιηίΐιΐ νΙιΙβΟΓ Ιιαηε ΑΐΙοςιιί είο : δοηΐ βΐ ιηίΐιί » ο 
ορίίηιβ, οοβο&ΰ φΐΙάΑΐη. ηβςυβ βηίπι β^ο, υΙ ίηςυΐΐ ΗούΜ• 
ΠΙ8, 6χ ςυβτεα νβΐ ρβΐη, εβά βχ ΙιοπιίηϊΙ)!» η&Ιαβ βυαι : 
ΙΐΑςυββΙ εοβΟΑίί ιηίΐιί βυηΙ, βΐ βΐϋ, ο νίιΐ ΑΙΙιαιίβιιεβε, Ιτβε, 
υηιιε ]βηι Μΐοΐββοθΐιε , όυο ιυΐβιη ρΑΓΥίιΚ. α( ΐΑΐηβιι ηυΙΙυιη 
βοηιιη Ιιαε Αάάυο&ιη ιιβςαβ οηΐκ) υΐ α νοϋίβ «ΙιβοΙν&Γ. €ατ 
ίρΐυτ ηίΐιϋ Ιιοηιιη ϋκίλΐηΡ ηοη οοηΙυπίλοίΑ ηβςυβ οοη- 
ΙβηρΙυ, γΐΗ Αϋίθηίβηεββ : υΐηιηι νβτο ΛίΜάΛϋΙ&τ ιηβ ΙΐΑΐ)6Αηι 

^ 6Γβ& ιηοτίβηι ηβεηβ, &1ί& Γββ 68(. 8(1 βχίβΐίιη&ϋοηθπι 06τΐ6 
βΙ ιη«ιπι 6( νβεΐηηι βΐ άνίΐΑΐίε ΙοΙίαβ ηοη νίίΙβΙυΓ πιίΐιΐ 
ΙιοηββΙυαι ββεβ ηΐ6 ΙεΙοπιηι Αϋςαίι] ίΑεβτο , ςυΙ βίηι. Ιμο 
ΒΒίΑΐβ, 6( Ιιοο ηοαιβη ηΑοΙαβ βίπι , βίνβ τεΓυηλ , βίνβ ίείεοπι : 
αΙ εβτΐβ οοηείΑΐ ΙηΙβΓ Ιιοπιίηββ, 5θ€Γ&ΐ6ΐη γ6 8Πςυ& νυΐ^ 
6Χ€6ΐΐ6Γβ. εΐ βΓ^Ο Ηί , ςυί ίιιΐ6Γ τοε εβρίβη!» νβΐ ΓοΓίίίυ- 

& όίηβ νβΙ ςυλνίε λϋβ τίπίπΐβ βχεβΙΙβΓβ βχίεϋοι&ηΙυΓ, ΐΑίβε 
«πιηΐ, Ιητρβ βή(, ςυ&ΐ68 8»ρβ ςυο8<1βπι ουηι άα ίΙΠβ ]υιϋ- 
ο&Γ6ΐυΓ ▼Ιύί, βχΙεϋαΐΑΰοηβ ςοΑώιηι ΓηιβηΙθβ, πιίπι νβΐΌ 
ΰοπιηιΙΙΐ6η(68, ΐΑηςυ&ιη ρβτβ &1ίςυί(] ρ&βευΗ, &ί βχ Ιιαο 
νΙ(& «Ιθεβ(ΐ6η(, ρβτίηάβ «ο εί ΙηηηοιίΑίβε βεββηΐ ΓυΙυπ, 5ί 
▼οβ ίϋοβ Δοη οοοΙίΙβΓίϋι : ςυί ηιίΐή γίάβηΙυΓ ανίΐΑϋ (ίβάβ- 
€υε Αΐίϋΐτβ, ϊίΛ υ( βχίβΙίηιβΙ ρβη^ΐηοπιαιι «Ιίςαίε, βοβ ςοί 
ΪΛΪβτ ΑΙΙΐ6ηΙθη863 τίΓΐυΙβ ρτκεΐΑηΙ βΙ Ιη ΟΜίβίβΙηΙίϋαε οεο- 

Β ΙβΗβηοβ ΙιοοοΗΙκιε ευρβΗοηε αΙ) ίρβίβ ΙιβΙιβηΙηΓ, ηίΙιίΙ & 
ηοΗβΗΐΜη άϊίί^τη, \μχ βηΐηι, ο νίΗ ΑΙΙιβηΙβηΜβ , η6ε 
ηοβ , ςιιί ΑϋςυΜ ββεβ τΐάβαιαΓ, ί&οβτβ ύβοβΙ, ηβο νοβ, εί ηοβ 
Ι&οΐΑηιυε, ρβπηίΙΙβτβ, εβά Ιιοο Ιρβοηι οείβηά^τβ, τοβ ευιη 
ιηυΙΙο ηιβρβ ώιοιηλίοΐΌβ 6886 , ςυί Λά οοηιηιίβΰΓΑΐίοηβοι 
ηιογβΐΜίΑηι 6]ιΐ8ΐιιοάί (1γαπια(α ίηΐΓ0<1α66η8 ΓκΙίουΐΑηι ηάάΛΐ 
€ΐτί<Α(6ΐη, ςοΑηι ΙΙΙυηι ςαί ςαίβίαβ οιβηβΒί. 
XXIV. ΡΓεβΐ6Γ ΙΐΑηο βχίεΐίηι&ϋοηβηι , ο νίή ΑΙΗβηΙβηβββ, 

€ ηβε ^ιι8(υη1 ιηΠιί τΜβίϋΓ εβεβ ]ΐ]άίο6ηλ ρΓβοιιη, ηβςυβ ρπβ- 
ο&η<1ο βΐΜοΙνΙ, 86ά άοο^η βυηι Αίςπβ ρβηυικΙεΓβ. ηοη βηίπι 
Α(ί Ιιοο 86€ΐ6( ^υύ6x , οΙ Γ«Υ0Γ6 ]ιΐ8 οοηιΐοηβΐ, 86<1 υΐ ίυ^ίεβΐ : 
&Κ]υβ \ά ]υΓβ]υπιηόο ρΐΌΐηΊδίΙ, 8β ηοη ρβΓ {ΐ,ηΛΛίαη απουα- 
ςυβ Ιίϋυβτϋ κτΑϋΟοΑίοΓαοα , 86(1 ]υάίο&ΙυΓυηι 86€υη<1υπι 
16^68. ηοη ί^ΙυΓ ϊϊγλϊ ηβςυβ ηοΙ)ί8 &88ΐΐ6ί&€βτ6 τοβ ρβ]6- 
Γ&Γβ, ηβςυβ τοΙ)ί8 ββεαβββΗ : ηβυΐπ βηίηι ΓβΙί^ιίοηβπι ββΓ- 
νΑΓ6ηιυ8. ηοΐϋθ βι^ο, ο τϊγ! ΑΙΙιβηίβηεβδ , βχΐββΓβ {λϊιλ ιηβ 
Αραά νοβ «ββΓβ, φκΒ ηβςυβ ΙιοηβεΐΑ ηβςηβ ]υ8ΐ8 ηβςυβ ρί& 

(1 6886 ρυΙΟ, ρΐ-8Β86Γϋπ1 ΟυΠΙ ίοΐρίβίβϋε Α ΜβΙβΙΟ ίΐΐο 80€υ86Γ. 

ρΓοΓβεΙο βηίιη εί ρβτειίΑίΙβΓβηι νοΙ)ί8 ρΓββΑηύοςιιβ ΟβεΙβΓβιη 
]υηιΐ08, (ΙοββΓβαι γοε ηοη ρυΐΑΓβ όβοβ ββββ, βΐ οιηηίηο, ρΐΌ 
ιηβ άβΓβηείοηβηι ρΑΓΑηβ ηιβ ίρεαηι ΑοουβΑΓβπι , υΐ ϋβοε ηοη 
6886 βχΐβΙίπίΑηΙβηι. 86<1 ηιαίΐυπι α1)681 υ( ιΙα εβ Γβε Ιι&1>6&1 : 
βχίβΐίιηο βηίηι 6866 €ΐβ05 , ο νίη ΑΙΙιβηίβηεβε, ηΐΑ^ίε ηπΑοι 
ςυίβςυΑπι αιβοπιηι ΑβοαεΑίοΓυηι , βο νούίβ (ΐ6ο<ιυβ ρβΓ- 
ηιίΙΙο (Ιβ ιηβ ίυίΙίοΑΓβ , ϋΐί βΐ πιίΐιί «Ι νο1)ί5 πΐΑχίιηβ εοη- 
6 {\\αχί. (Μ,η.) ΑΡ0Ι.06ΙΑ δΟ€ΒΑΤΙ8. Μ 

XXV. Το μϊν μή άγαναχτίΐν , ω ^νδρις Αθηναίοι , XXV. Ν« (ζΠίνίΙΟΓ ίβηιη , ο τΙΗ ΑΟιβηίβηΜ», ιηβ » τοΙν» 
3β ί«1 ιβώτίρ τφ γιγονάτ» , ίη μ»> χβτιψηφίσβσβ» , 4λ- ίΐ «^ιβ ιΐλΐηηβΐυιη , β1 βΙμ ηοΜβ «υ«4«η( , β( ίΙΙυ(1 ίη ρπηΙ• , 

λα «< ι»» πΛλ4 ξ«μ«^»«<'. χ«\ αύχ οΙνίλπιστόν μοι ^^^ ^ ^^^ ^^,^,^^^ ^ ,^, ^ ,^^ ^„„^ ,,^ 

γιγονι το γιγονος τούτο , άλλα πολύ μάλλον θαυμάζω 

5 Ι3ΐατέρ«•ν τ«ν ψ^φα,ν τ^ν γ*γον<{τβ άρι6μ<$ν. ού γλρ »''™'~^ «ΐΓοη,η,ςαβ ηυιηβπιιιι ΟλΙουΙοΓΟίη. ηοη βοΙιη 

ώμην ίγ«γ• οδτω παρ' βλίγον ίσεσΟαι , (Ιλλλ παρλ πο- ΙΗΐΐΛίΛΐη ιηβ (βιη βχίβυο ο&ίΓαΙοΓααι ηυιηβΓΟ >1) ιΐΜοΙυϋοΜ 

λύ• νΰν 2έ, ώς Ιοιχεν, βΐ τριάχοντα μόναι μετέιησον ΑΜαΙυηιπι , 8€(1 ιηιβηο. ηυηο «οΐβιη, αΙ τί^ΙΟΓ, « ΙΗ- 

τΰν ψι(φΜν, άκοΊίίψιυγ^ Ιν. Μίλητον μέν ουν, ώς φ^ΐΛ ΐΑΟΐοαι ο&ΐουΐί 8Η(βτ ομΜιηοιΙ, βΐΜοΙαΙοβ ΑίΗΜίη. 

2μοΙ ^οχω , χαΐ νυν άποπίφβυγα. χα\ ού μ<5νον άπο- „^,^„„ ^^^ ^ „„„^ ^^„,^ ^Ι,,, ^„,^ ^ ^ ^^^^^ 

10 ικίΜυγα , ίλλά παντι οηλον τοΰτο γβ , οτι , εΐ μή βνέ- , .... ,. ., . , . 

βησαν Ανυτος 3ΐαι Λυχοιν χατηγορήσοντις έμου , χαν Ι) ' ^ 

Αρλ• χαίας Γ ίραχμλς , ού μιταλαβών τί> πέμπτον μί- "ϊ**»»»^ Αη^Ιϋβ βΐ ί.>οο ηιβ «χαηΐυη , ιηίϋβ άηοΐιιηιβ 

ρος τΰν ψ^φαιν \ ΠΙαιη Γυίηβ ρβηβυπιιη. 

XXVI. Τιμδτβι ίοϊν μοι Μρ θανάτου. Ε!1εν. χχγΐ. ΟβρΙϋβ \^1ατ τΪΓ ίβΐβ Γβϋΐη ηβ Μίϊ. ΈΜο. 600 
ι» 2γί^ ϋ $ή τ(νος Ομΐν άντιτιμι^σωμαι , ω άνδρες Άθη- ν6Γ0, ο τίη ΑΙΙιβηΙβηβββ , €α]υ8 ροτο» πιο Γβαπι οιϋβϋ- 

ναΐοι; ή ^ηλον , β τι της ^ξ(ας ; τ( ουν ; τ( αίξι^ ιίμι ιηβπι'Ρ πιβηίΓββΙυπι ε6Γΐβ, β]υ8 , ηοΑ όί^υβιοιηΡ ςιιΜ βτ^οΡ 

πα6ιΤν ^ άποτΐσαι, δ τι μαθών έν τω β{ω ούχ ήσυχ(αν ςαίό (ϋ(^ηπι ββΐ ρ&Ιί πμ &υΙ ρβηύβΓβ , οΐ) Μ ςικχΐ ςα» όΐ- 

?ίγον, άλλ* άμιλιΐζσας ΰνπερ ο( πολλο\, χρηματισμού τε (Ι ιοί ηοη ε6ΐ«?6Ηιη, μΑ ηβ^οοϋβ ϋβ, ςηβ ιηυΐΰ ίΛάί τηΐ- 

χα\ οικονομίας χα\ στρατηγιων χα\ ^μηγοριων χα\ 8"β» βαοίςηο ςαηΐιιβ, γ6• ΓιηοϋίλΗβ, ίιηρβΗΑ, εοοαοΐΜβ» 

Μ τΰν £λλΜν ^χων χα\ ξυνωμοσιων χαι οτάσεων των €«(6Πφΐ6 ιΙΜβίβΙηιΙι» 6( οοηίαηΐίοπββ «1ςα6 Γ&οΙίοιιββ ςα» 

Ιν τξ πΑβι γιγνομίνων, ήγησάμενος έμαυτ^ν τφ ίντι ω ανί1«1β βυηΐ, νΙ)ί(η1ιιβ ηιβ Ιρβοπι κνβη εΒςυίοκιη βιβο, 

Ιπιιιχέστιρον είναι ή £στ* εΙς ταυτ' Ι^ντα σώζεσθαι , Ο <1<>>π> "^ >>> ^» ηΐυΐβιη ιηοΑίη ρβΙβΓβπι, μΙ Ιιφο ιηβ ηοη 

ΙντβίίΟα μέν ούχ 3!α, <7 2λθάν μ^ίθ' ύμϊν μ^τ' εμαυτψ «>«*"" » <»»'*>"» οοοϋρβίω οοςυο νοί)!* η6ςιΐ6 ιηίΐιί ίρβί ρτο- 

Ιμιλλον μηδέν ^'ελος εΤναι, ΙπΙ δέ τί» «ία ίχαστον Ιών ^"^"™* β'*™ • ^ »>"'« ο«««ίο ίίπηίίίχιΐ ίη€υ1>υΙ . υΐ ρτίν•- 

η ΛβγΜΪν τήν μ»γ(στην εύεργεσίαν , ώς ίγώ φημι , Ιν- ^ί"» ">« «^ υηϋίηςϋβιηςϋβ νβείτύηι βρρΚο&ιιβ ιη«χίιι»ιη , 

τβά• ίία, Ιπιγειρων ίχαστον ύμων πε(θειν μή πρ<5τερον "* «ϊ"*^^™ «*»«"«' *'^*^'«™ αΙίΗ1*ΐ6πι, βυ5<ΐ6ΐ» νί<ΐ6Ηθ6ΐ 

μ^τι '^ ίαυτου μηδεν^ ΙπιμελεΤσθαι , πρΙν έαυτου "ηί^°ί<ΐηβ, «Ι ηίΙιΗ 6Χ ι^Κχ» βυίβ ρπυβςυνη «6 ίρεοπι ευ- 

ίπιμ.λη6.(η, «πως ώς ρΛτιστος χαΐ φρονιμώτατος "Ρβ!. υΐ ςαβηι ορίίιηϋε ρΓϋ<ΐ6ηα«ίιηα8ςιΐ6 6Τ»(ϊβΙ , ηβο Ρ6. 

ί<ΠΗτο, μνίτε των της ποτίακ, πρΙν αύτης της πΛεως, «^,^'**** Ρ""*^"" """Τ^Τ" '' "" "^Τ.^"^ [^ 

90 τΜν τ άλλων ούτω χατα τον αύτον τρόπον έπιμελεισθαι; , ,. -ι. Τ• Λ _» • »*ι- . 

,«,^ ^. ^ ν,Α/ τ« , Γ6ροΓΐ&Γ6ύιβηυ8 8υπι?Ι)οηπιιι &1ιςηΐ(ί, ο τΐη ΑΙΙιβηιεπΜβ, 

τΐ ουν .Ιμι ίξ«>ς παθειν τοιούτος ων ; άγαθον τι ω ίν- Λ ^ ^^,^^ ^^^ ^^ ^^^^^^ ^^^ ^^,^,^^^ ^ ^^ ^,^ 

δρ«ς αθηναίοι, εί δεί γε χατ^ τήν αξιαν τη αλήθεια τι- ^„.^^ ^„„^^ ^„,,^ ^,,,1 ^^οΥβη!»!. ςϋί<] ίςΚυΓ οοηνβ- 

μβοθαι- χαι ταυτά γ άγαθον τοιούτον, ί τι αν πρεποι ^^^ ^ί^οβββηο 1)βηββοοςϋ6. οϋί ν»ο.Γβ β ε<ΒΐβΠ8 ο<^ρ««ο. 

Ιμά. Τι οδν πρέπει άνδρι πενητι ευεργέτη , δβομένω ^ι,^, βχρ6άΜΐΙ, ιΛ νοβ οοΙιογΙεΗ ςυβ&ΙΡ ηυΙΙυιη οβΠβ »Ι 

86 άγειν σχολήν έπ\ τη υμετέρα παραχελευσει; ούχ Ισθ* ^|„^ ρΓβπ,ΐυιη, ο νιΗ Α11ΐ6ηί€ΐΐ868 , ςυο() ιΠΑ^β τιγο ΙλΙι 

6 τι μβλλον, ω άνδρες *Αθηναϊοι, πρέπει ούτως, ώς ^βοβ^ι, ςοΛίη ίο ρπ^Ιαηβο ριιΜϊοο βυιηρίυ ηαΐΓΐη , ιηυΚο 

τ4ν τοιΛτον άνδρα έν πρυτανείφ σιτείσθαι, πολύ γε ςυΐόβιη ιηβρβφΐ&π) ίΠί νββίΓύιη, ςηί βςοο απΙ Ι)ίβί8 αιιΙ 

μίλλον ν^'^^ υμωνίππψ ^ ξυνωρίδιτ^ ζεύγει νενίχηχεν ςυ&άπβίβ ΟΙγοαρίΑ νΙοίΙ. η&ιη Ιικ: ςιιίιΐοηι βίΚοΐΙ, υΙ ΜΙη* 

Όλνμπίασιν. δ μέν γλρ 6μ3ς ιτοιεΐ εύδαίμονας δοχεΐν 6 νΜβαοαίηί , 6^0 τοτο υΐ 8ίϋ8 : 6( Ιιίο ηαΐΓίϋοηβ ηοη ίηϋί^ζβΐ, 

40 είναι, Ιγώ δ* εΤναι* χαι δ μέν τροφής ουδέν διιται, εγώ δέ ο^ τβΓο ίη<1ίβ60. ίΐ&ςυβ 8ί ρπ) (Ιί^ίΐβΐβ &ο• ]υ8ϋϋ& ΦϋΙίπίΑΓβ 
δέομαι• εΐ ουν δει με χατλ τ^ δίχαιον της άξιας τιμδ- οροΓίβΙ, Ρβο ιηβ Ιιοο (1ί)ζηυιη βχίβΐίπιο, «Ππκ)ηί& ίη Ρ17- 

37ο6αΐ| τούτου τιμωμαι, της έν πρυτανε(ω αιτιάσεως, α Ι&ηβο. 

XXVII. Ίσως οϋν &μ7ν χαΐ ταυτί λέγων παραπλη- XXVII. ΡοΓίΑβββ ί^ΙιΐΓ ΙίΦο ▼οΙ)ί8 θίοβηβ, ί1& ρΐΌΐβΓΠΜ 

σίως δοχω λέγειν ώσπερ περί του ^του χαι της άντι* νίάθΟΓ, υ( Ιη βυροποΗΙ)!» ▼ί8υ8 8ηιη , υ1>ί €οηιηιί86ηΙίοη68 

41 βολήσιοκν άπαυθαδιζόμενος* τδ δ* ούχ ^ίστιν, ω άνδρες 8υρρ1ίθΑ(ίοη«8ςυ6 <ΐ6ΐ«8ίΑΐ)&Γ : ίύ ΑαΙβπι ΙίΑυά ΙαΙο ββΐ, κά 
Αθηναίοι 9 τοιούτον , άλλέι τοι^νδε μδλλον. πέπεισμαι Ιιυ]υ8πιο<)ΐ ροΐίυε, ο τίη Αΐΐιβηίβηβββ. ρβΓ8υΑ8υπι β8( ιηΙΙιί, 
Ιγώ έχων εΤναι μηδένα ^διχεϊν ανθρώπων , άλλ* 6μας πμϊ ηβπιίηί κροηΐο ίη]ιΐΓί«πι Γ&06Γ6, ςυοά ςυίάεηι νοΜβ ηοη 
τοΰτ* ού πείθω- δλίγον γέ^ρ χρονον άλλι^λοις διειλέγ- ρβηυΑίΙβο : ΙΐΓβνβ βηίηι Ιεπιρυβ ΐΜώυίπιΐΒ οοΙΙοςιΐ6η<]ί : 
μέθα* έπει , ώς έγ^μαι, εΐ ^ν ΟμΙν νόμος , ώσπερ χαΐ ευπι, 8ί Ιβχ (βΠε ορυά νοβ €»6ΐ ςοΑίίβ αραά &Ιίοβ, αΐ υΙ)ί 

Μ» άλλοις άνθρώποις, περί θανάτου μή μίαν ήμέραν μό- )) ηοοπι ρ(Εη& είΐ, ίη βο ]ιι<ίίείο ηοη όίβπι ΐΑηΙυπι υηβηι, ββιΐ 
νην χρίνειν, άλλέι πολλέις, έπείσθητ* άν νυν δ* ού ^- ρΙυΓββ όίβεβρΙεΙοΓ, τοΙ)ί8, υί &Γΐ)ίΐΓ0Γ, ρβηηβείεββηι : ηυηο 
διον Ιν χρόνω δλίγιρ μεγάλας διαβολείς άπολύεσθαι. τθγο Ιιβιιά ΓαείΙβ ΐΜΤβνΙ (βπιροΓβ οαΙυηιηί&8 πΐ8^&8 ύΙΙυβτβ. 
πεπεισμένος δή έγώ μηδένα άδιχεΐν ττολλου δέω έμαυ- εηηι ΙβίΙιΐΓ πιίΗί ρβηυΑβιιιη βίΐ, ηοηιίηί ΓΑοβτβ ηιβ ίη]υη&πι, 
τον γ' άδιχησειν χαι χατ' έμαυτου έρειν αύτος, ώς άξιος ιηιιΚηπι &1)€«1 υί ηηίΐιί ίρβί κίπι Γ&οΙιιηΐ8 ^ ϋίείυΓυβ ΑΐΙνβΓ- 30 ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟη. (37,38.) 

€!μ( του χβοιου , χαΐ ^(μι^ισθαι τοιούτου τιν^ έμαυτω. 51» ηιβ ίρβυιη, πιβ ιηαΐυ αΙίςικί άΐ^ιηη ββββ, ίικ^ίοΑίοπιβ- 

τί 8είσας; ^ μή ιτ«6ω τούτο, ο^ ΜΑητός μοι τιμδται, ςυβ ίρβυιη ιηβτΗιηη 6886 Ιιυ]ΐ]8η)θάί ςυίρρίΑΐη. ςυΜ 11- 

9φημιούχεΙ£^ναιο(ίτ'ε{άγα0ονουτ ιΙχαχ^νέστιν;άντ\ ηΐ6η8? ηβ ίά 8υ1)6&ηι, ςιιο Μβίεΐιιβ πιβ (ΙΙ^παιη οκια^ 

τούτου δη 2λωμαι( ^τΐ; £ν ίΖ οΤδ* 8χι χαχων ^ντων, τούτου ςαοά βςυΐϋβπι ύο ηββοίΓβ ιηβ υΐτοιη Ι)οηυιη βϋ, Αη ηι&1αιη? 

6 τιμησάμβνος ; π^τβρον δβσμβυ ; χα\ τ{ με δει ζην έν δεσ- υΐ Ιιοο ι^ίηζ βτίΐβαι , βΙί^^Μη «οηιΐη &Ηςα1(1 ςιΐ2β ρΐΑη6 ιηϋΐλ 

μωτηρ(({), δουλεύοντα τη άεΐ χαθισταμενη άρχη , ^ τοις € ββββ βοίο, Αίςαβ Ιμ)0 ιηβ (ΙΙβοιιιη 6836 66Ι156Ιμ)? υίπιιη τίη- 

£νδεχα ^ ; άλλα χρημάτοιν , χα\ δεδέσΟαι Ιως &ν ίχτίύω; ου]& ? 66ςαΙ(] οροιίβΐ ιηβ Ιη ^Λϊ^€ιη τίΐ&ηι βιςβτβ , ββιηρβτ 

άλλ^ι ταύτόν μο( Ιστιν, 9ιη^ ^ν δή ^εγον* ού γ&ρ υηάβείιηνίΗβ 8βΓνίβηΙβιη? ββά υΐηιηι ρ66υηί«8 βοΙνβΓβ, 

Ιστι μοι ^χρηματβ^ 6π<^εν Ιχτίσω. Άλλ^ δή φυγής αίςυβ (Ιοη66 βοΐυΐ» βίηΐ, ίη τΙηαιΗβ ρ6Πΐι«η6Γβ? λ1 τβη» 

10 τιμησωμαι; Ιίσως γ^ρ ^ν μοι τούτου τιμησαιτε. πολλή \ά (βηΐυιηιΐβιη 68( βίςυβ ςυοά βυρΓΑ άΐ06ΐ>&ιη : ηοη βηίπι ββΙ 

μεντάν με φιλοψυ/ια ί^οι, ω άνδρες Ά^,ναΐοι, εΐ πιΙΙιί , αη(Ιβ•ρ6Γ8θ1?Αΐη. ΑΙ βχβίΐίαιη Ρ Γογ(Α886 βηίιη Ιι&ηο 

οΖτως άλ<$γιστός έίμι , ώστε μή δύνασΟαι λογ(ζε96αι , ρ€Βη&η] πιβΑΐη 6586 νβΠΙίβ. ηΐιηίλ ΐΑΟΐβη, ο τίΗ ΑΙΙιβ- 

^τι υμεΐς μέν ^ντες πολΐτα{ μου ούχ οΤο( τ' έγένεσθ* ηί6ΐΐ568 , ιηβ ουρίάίΐΑβ τιΙφ ΙβηβτβΙ, 8ί &(]60 ίπαρπιάβοβ εαη» 

ί^%γκιΙ}ί Ύ^ζ έαλς διατριβ^ις χαι τοίίς λά]^ους, άλλ' 6μΤν (Ι υΙ, 8ΐ ¥08 6ίΥ68 ιηβί εοηβυβίοάίηβιη ηαββιη 86πηοιΐ6βςιΐ6 

16 βαρύτεραι γεγ^ασι χα\ έτηφθονώτεραι , ώστε ζητεΐτ' ρβΓίβΓπβ ηοη ρο(υ»Ιί8, ββθ &(160 βτ&νΐ8 ίηνί(1ίοβ&ςα6 ▼οΙ)ΐ8 

αύτων νυνί άκαλλαγηναι , άλλοι δ' ^ρ' αύτ^ς οίσουσι Γιι1( οιβα οοπδυβίυάο &1ςυ6θΓ8ΐΙο, αΐ πυηο |{1)6Γ8η &Ι> ΗΙ« 

^αδ(ως. πολλοΐί γε δει , ω άνδρες Αθηναίοι, χαλ^ς οαρίλΐΐβ , &Ιίθ8 ΓΑοίΙβ ββαι ρυΐβπι Ιοΐ6Πΐ(αΓθ8. ρβπηυΗυηι 

ουν άν μοι δ β(ος είη έξελθ<$ντι τηλιχωδ* άνθρώπφ άλλην «1)681, ο ν'ιτί Α11ΐ6ηίβη868. ρηβοΐ&η ϊ^ϊύτ ηΜ ^ΊίΛ (ότβΙ 

έξ αΤλλης πόλιν τ((^εως άμειβομένω χαΐ Ιξελαυνομενω ίη Ιλ8ο 86(Αΐ6 βχευΐ&ηΐί , 6( &Παπι βι αΙια οίνίΐΑίβηι ρβπηο- 

20 ζην. ε3 γ&ρ οΤδ* ^τι, ^οι &ν Ιλθω, λέγοντος έμου ΐΑηΙΙ, 6ΐ6χ αΙια ίη 8ΐΙ&ηι ΙβΓΓβπα ρυΐβο. ρίβηββοίαι ίηΐ6ΐ- 

άχροάσονται οί νίοι ώσπερ ΙνΟάδε. χ^ν μίν τούτους Πςο,ςαοοαηφίβΥβηβήιη,βυάίβηΐηιββίοοΙίιΙο&άοΙββοβηΙβε. 

άπελαύνω, οίτοι ^μέ αδτοί Ιξελωσι, πείθοντες τοί^ς βΐ βΙ Ιιοβ Γ6ρ6ΐ1&ηι , Ιιίίρβί εβηίοΓί^υε ρ6Γ8αΑ(ΐ6η!68 πΐ6 ρβΙ- 

πρεσβυτέρους* έλν δέ μή ' άπελαύνω ^ , οί τούτων πα- ΙβηΙ : 8ί Υ6γο ηοη ΓβρβΙίΑΟί, ίιοηιηι ρΑ(τ68 6( οο^Αϋ οΐ) Ιιοβ 

τέρες τε χαΐ οΙχεΤοι δι* αύτοΐις τούτους. 6 ίρβ08 πΐ6 βχρβίίβηΐ. 

25 XXVIII. Ίσως &ν ουν είποι τις* Σιγων δέ χαι ήσυ- XXVIII. Ροιίββββ νβΓο άΐϋίΛ Αϋςαίε : Νοηηβ ροΐ6ΐΐ8, 

/(αν άγων , ω Σώχρατες, ου;^ οΤος τ' ίσει ήμίν έξελθών δοοτιΐββ, ίη 6Χ8ί1ιο ΜίβηΙίιιω 6ΐ ςυίβίβιη Λ%α^? Ηοο ρπο- 

ζην ; ΤουτΙ Η ^στι «άντων /«λιπώτατον πείσ«( τινας ^^^ ^^.^^ ^ άίίΒαΙΙΙώυηι ςιιίΐΗ]8<ΐΑα> τββίΓύηι ρ6Γ- 

υμών. έαν τε γαρ λέγω , οτι τω θεω άπειθειν τοΰτ . , . .. . ^ λ 

, . > ^ % ~ » Λ/ \ / ν^ , / _Δ' εηβΐΙβΓβ. 8ΐτ6 βηιω άιοΛϊα, ιά 6886 ηοη ραγ6Γ6 <160, 
έστί χαι δια τουτ αδύνατον ήσυχιαν αγειν, ού πείσεσΟε 

38 μοι, ώς είρωνευομένω- έάν τ' «3 λέγω, Λι χαΐ τυγχά- » Ρ'ορ«β"~|ΐιβ ιηβ ηοη ρο886 ςηίβίβηι «ββτβ, ηοη οτβΟβϋβ 

νει μεγιστον άγαθον 8ν άνΟρώπφ τοΰτο, έχάστης ημέρας «η^»»». <!"«8^ Ρ» ί">»»™ ΝαβηΙί : βί βυίβηι <1ί68πι, ί<1 

περί άρετηςτοΐίς λόγους ποιεϊσθαι χα\ των άλλων, Ιιοιηω ηΐΑχίηιυπι οοηυη^βτβ 1)οηυηι, ςυοίίϋίβ άβ τιγ- 

περ\ £ν ύμεΐς έμου άχούετε διαλεγομένου χ&μαυτον 1υΐ6 τ6τ1μι Γα66Γ6 6( άβ θβΐ6Η8, άβ ςαϊΙ»α8 πιβ ΙοςυβηΙβηι 

χαι άλλους εξετάζοντος , 6 δ* ανεξέταστος β(ος ού βιωτος νοβ ΑυόΙΙί8 6( ηΐ6 ίρβηηι βΙ Αΐίθ8 βχ&ηίη&ηίβηι , τΙΙ&ηι τβτο 

35 άνΟρώπω, ταΰτα δ' ίτι ?ίττον πείσεσθέ μοι λέγοντι. ^ΐη^ «ι^ βχβηιίηΑίΙοηβ ηοη 6886 ?ίΐΑΐ6Πΐ, Ι)8βο βϋασι ηίηυβ 

τλ δ' έχει μέν οδτως , ώς Ιγώ ψτ\μι , & άνδρβς, πε(6ειν ^,^^ι ϋτ^άαίη. ΗίΒο ΥβΐΌ, ο ύϊΛ, ίΐΑ, υΐ άίοο , 86 Ιι&1)6ηΙ, 

δ'ού^ιον. Κάγώάμ•ούχείθισμβιΙμαυτί)νάξιοΰν ««ι Η,^ίΐ βιοϋ^ βεΙ 6Α ρ6«ηίΐιΐ6Γβ. ΕΙ 8ίπΐϋΙ πιβίο («βηηηι 

χαχου ούδενός. εΐ μέν γλρ ίν μοι χριίματα έτιμησά- ^^^^^ ^ ^^^ ^^^^^ ^ ^^.^ ^.^^. ^^^ ^^^^^ 

μην δν χρημάτων βσ Ιμελλον έχτίσειν. ουδέν γλρ λν 1> ^^ ^.^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^^^^ ^.^^., 

40 Ιβλαβην νυν δι — ου γαρ εστίν , ει μη βρ όσον βν . , ^ , ^ ^. . ^ 

, ^ ^ , , . ' / α *\ Λ* ~ βηιιη (ΐ6ΐΓΐπι^1ι ο&ρβπβηι : ηοηο νβτο — ηοη βηιαι ευηΐ 
εγω δυναιμην εχτισαι τοσούτου ρουλεσΟε μοι τίμησα ι. 

Ισως δ' δν δυνα(μην ΙχτΤσαι 6μϊν μναν άργυρ{ου• το- Τ»^»• -^^^^ ^^"^^ ^«^'«° Ρ^~ «>>^«"^ ^°**"» ^«^"^ 

σούτουο3ντιμωμαι. Πλάτων δ' βδε , δ άνδρες Άθη- ^««*»• ροβευηι Τ6«) ΓβΓΜβ ΑΓββηΙί ιηίηΑΐη : ΙβηΐΜη 6Γ80 

ναΤοι, χα\ Κρ(των χα\ Κριτόβουλος χα\ •Απο>λόδωρος «««"Ο- Ρί*»^ •"*«"> ^^* » ▼ί" Α11ΐ6ηί6η868, 6ΐ ΟΗΙο 6ΐ 

>ϊ5 χελεύουσί μι τριάχοντα μνών τιμι^σασΟαι , αύτο\ δ' έγ- ΟηΙο1)ϋ1αβ βΐ ΑροΙΙοάοΓϋβ ]αΙ)6η1 ηΐ6 ΐΓίβίηΙ* πιίηίε ΙΙοβπ, 

γυβσθαι- τιμώμαι ουν τοσούτου* έγγυηταΐ δ' 6μΐν Ιίσον- ίρβί τ6γο ρΓ8β(]68 βηιηΐ : πιυ1(Α 6τβο 8ίΙ ΐ8η(Α : ρπβάβε τβτο 

ται του άργυρ(ου οΰτοι άξιόχρεω. € 8ΓΚ6ηΙί 1ιυ]α8 Ιιί το1)ί:« βΓοηΙ 8αΠία6η(68. 

ΧΧΙΧ. Ού πολλού γ' Ινεχα χρόνου, ω άνδρες Άθη- XXIX. Νοη ιηυΙΙί ΐ6αιροΓί8 ξ^βΛια, ο νίη ΑΙΙΐ6ηί6Πδ68, 

ναΐοι , ^νομα ^ετε χα\ α{τ(αν ίπ6 των βουλομένων ηοηιβη βΐ Αεοΐ]8Αΐίοη6πι ▼υΙ)ί8 €θπιρ3Γ&5υηΙ ίί , ςυί τοίυηΐ 

50 τήν πόλιν λοιδορεΐν, ώς Σωχράτη άπεχτόνατε , άνδρα οίτίΙ&Ιβηι νίΙυρβΓ&Γβ , ηίοιίιυηι νο8 δοοτ&Ιβηι οοοίθίδββ , 

σοφόν - φι^σουσι γ^ρ δι{ με σοφον εΤναι, ε! χα\ μή ε!μι , τίηιηι 8&ρί6ηΐ6ηι : θίεβηΐ βηίπι ηιβ β&ρίβηΐβιη , ςπ&ηιςυβηι 

ά βουλόμενοι &μΐν όνειδίζειν. ει ο3ν περιεμείνατ* δλ{- ηοη βίηι, ίΙΙί, ςυί νο8 νί1υρ6Γ&ί'6 νοίαηΐ. $ί 6Γβο 1>Γ6ν6 

γον χρόνον, άπ^ του αυτομάτου 31ν 6μΤν τουτ* έγένε- (βηαρυβ βχερβεΐ&νίβββίίβ, βΐιβςυβ νββίη ορβτβ 1ΐ0€ νοίΜβ 

το* δρβίτε γλρ δή τήν ήλιχίαν, ^ι πόρρο) ήδη έστ\ του ΓοηΙί^886ΐ : νίιΐβΐίβ βηίπι ςιι&π) ρΐΌΤ6€ΐυ& ]8πι $ίπι λ^ΙαΙο, λ/γ» Μ χα\ τ^ προς το^ς αύτοΐις τούτους. 'Ίσως 
μι οΐισθβ, 2 ^νδρις, ίιτορί^ λόγων {αλίιΜίΐναι τοιού- 

» των, (Χς &ν 6μ8ίς Ιπβισα , ε! ωμην 8ιΐν άπαντα ποιεΐν 
χβι\ λέγιιν, ώστ' άποφυγιΐν τήν $ίχην. πολλού γβ δβϊ. 
αλλ* άπορί^ μίν Ιάλωχα , ού μέντοι λόγων, άλλλ τόλ- 
μης χαΐ άναισχυντίβς χαΐ του βθελειν λέγειν πρ^ς &μ5ς 
τοιαύτα, οΓ 4ν 6μΤν μίν {[ίιστ' ^ν άχουειν , θρηνουντός 

. ν τί μου χαΐ Μυροαίνου χα\ άλλα ποιουντος χαι λεγον- (:μ,39.) ΑΡΟΙ.ΟΟΙΑ δΟ€ΒΑΤΙ8. 31 

^ίου , θανάτου 2* ^γγυς. λέγω δε τουτ ού προς πάντας ιηοΓίί τρΓυ |)Γ0|Μη<|υυ8. Ιηκ αυΐβιη ηοη νοϋΐβ οιηηίΐΗΐ• ύϊοο, 
&μ8ς, 4ίλλ^ πρ^το^ς έμου χαταψηφισκμένους θάνατον. ι| ςοι] ϋβ, (ΐυί ιηβ πιοιίβ θ3ΐηηΑΓυη(. (ϋοο νβΓΟ βΐΐβηι Ιμεο 

ϋ8(ΐ6ΐη Ιιίβ. ΡοΓίΑΜβ ρυΐαϋβ ιηβ, ο νΜ, γαομ οβοίάίηβ (α• 
Ιίυηι λΐ^υιηβιιίοπιπι Ιηορί^, ({υϋ^ιβ ρθΠΗί&βΙΐΜΠί νοΙ>ί8, βΐ 
οιπηί• Γ&οΙ«η<]λ άίεακίβηιιβ ρυΙθΥϊβββιη, υΙ α τοίιΐβ •Ι>- 
βοΙτεκΓ. Ιοηςβ ν«Γ0 96 γ68 &ϋ(6Γ Ιι&1)6ΐ. οβιΐβ ρβηυΚα 
ςιι'κίεπι ιΐΑΐηη&Ιι» ευιη, ηοη ΐΑΠίοη ¥6Γΐ)0Γυπι, κά •ικΙιβ2β 
&1(|υ6 ίπιρυίΙβηΙΐβΒ , βί ηυΐΑ Χλϊιλ αροθ τοβ άκ6η ηοΐυί , 
ςυ&Ιί& ?ο1>ί8 &υ(1ί1υ ίυουηιΐίβ&πηα ςαΐόειη ββκηιΙ, 8υ(]ί6ηϋΙ)υβ 
τος παλλλ χαΐ (ίνάξια Ιμου , ώς έγώ φηαι • οΤα δή χ«^ β ^'^'*^"*** «"« "^"*^ «^^^^ ΐ3πι«ιΐΒηΙβηι βΙ βΐίβ ΓαοίβηΙειη 
ι»ισ6• 6μιΤς των ίλλαιν άχούειν. άλλ' ώτε τότ' ώηθην ™"ί^ •*^"« («οβηΙΐΜη, υΐ ^ο ϋίοο, ιηβ ίηόίβη^ : ςυλϋ^ 
δ(ίν Ι»ιχα τοδ χινδύνου πρβξαι ού^έν άνελεύΟερον', ούτε ί»•^"*-»*^^ «»'<» ^^^^^ οοηβυβνΐδίί*. &1 ηεςυβ Ιηηο οβη- 
ννν μοι μιταμέλιι ο6τως άπολογτ,σαμένψ , άλλλ πολίι *^"» «*«^»•« »»> ρβπουΐυπι ί1Ιί1)6Γ&ΐ6 βϋςηΐό ίβοϊΓβ, ηβςυβ 
ι» μβλλον αίρουμαι £$' άπολογησάμενος τεΟνάναι ή ηυπΓ ιηβ |Μΐ>ηίΐ6ΐ 1ΐ30 (1εΓοη&ίοηί8 Γ&Ιίοπ6 υδυηι Γϋί586,ε6(1 
<χιέν«ς ζην * ουτ• γλρ έν 8ίχγ) ούτ' έν πολεμώ ούτ* έμέ ηιυΐΐο ιη»(;ί8 νοίο (αΠ (ΙϋΓβηείοηβ υδπβ ηιοΓίβπι οΙιΪΓβ , ςιιβιη 
39 ουτ' άλλον οόδένα $ε7 τούτο μηχανδσΟαι , ^παις άπο- 3 οοπΙγαγιΑ νίνβΓβ : ηβςιιβ εηίαι Ιη ]υ(1ίΰΙο η6(]η6 ίη 5ε1Ιο 
φινξιται θάνατον πδίν ποιων ^ χα\ λέγων ;. χαι γ^ρ έν νεί ιηίΐιί τεί υΙΗ αΙΠ, οηιηία, ςυίΙ>υ8 τΗθίουβ ιηοιίεαι , &υη( 
ταΐς μή^βΚ πολλάχις δηλον γίγνεται, βτι τό γ* άπο- 
^ θανεΐν ίψ Όζ έχφυγοι χα\ ^πλα άφείς χαι έφ* Ιχετείαν 
τραπόμινος των διωχόντων * χαΐ άλλαι μηχαναι πολλα( 
ιίαιν Ιν Ιχάστοις τοίις χινδύνοις , ώστε διαφεύγειν θά- 
νατον , Ιάν τις τολμ^ πβν ποιεΐν χα\ λέγειν, άλλ^ί μή 
οδ τοντ^ ^ χαλεπά, ω Ιν$ρες, θάνο^τον έχφυγειν, αλλά 
» πολίι χαλιπώτερον πονηρ(αν * θδττον γάρ θανάτου Οει. 
χαι ήίν Ιγώ μέν λτ• βραδίις ών χαΐ πρεσβύτης Οπο του Β 
Ρρα&ιτέροίυ {άλων, ο( δ* ^μοι χατιζγοροι ^τε δεινοί χαΐ Γαοίβηιία •ο ϋίεβηϋλ. η•ηι ίη ρΓ»1ϋε ββρο Αρρ&Γ6(, ίη(6Γ- 
ί^πι νίΐΑΓί , 81 ςυίβ 8ΐ)]β€ϋ8 «Γοιίβ βυρρίβχ Αϋ ΐη8€ςυβηΐ68 
86 6οην6τΐΑΐ : 6ΐ &ϋβ Ιη 8ίη|μι1ί8 ρεΗουΙΙδ ηιοΐΐα «πίβε εαηΐ, 
ςυί1>υ8 ίηΐεπίυη) ςυίε «ίΑιβίλΙ, (4 ςηβιη ηοη ρικ!6«1 (ήβ/^η 
ςυχΗΙ)6ΐ αίςηβ θίε6Γ6. 86ά Γογ(&886 Ηοο ηοη 811 ώίΒείΙε, 
ο νίη, ηΐ0Γΐ6Πΐ βΠϋββΓβ, λ&Λ ηυΐΐο (ΙίΓΒοΙΙίαε ρΓ&νΗΑΐεπι : 
▼ϋΐοοίυε εηίιη Ιιβεο οηιτϋ ςυ&πι ηιοη. Αίςαε 6^0 ηηηο, 
υ(ροΐ6 ο1> 86η6Γ.(υΐ6πι ΐΑΓάίοΓ, & (βΓάίοΗ ΟΑρΙιιβ 8υηι , λο- 
ουεβΙοΓββ λαΐ6πι ομι, οίροΐβ νεΚιειηοηΙβε «Ιςυβ τείοοββ « 
νβΙοοίοΓί. 6& ηυηο 6^0 ςυίθβαι Αΐ)ϋ)ο <1&αΐΒ«1ιΐ8 α τοί)!» 
ηΐ0Γΐ6, ί8({ τβΐΌ Α τεΠίΑΐθ (ΐΑΐηηΑΐί ρΓΑτΐΐΑΐβ {ιφνΙίϋΑςοβ. 
Αίςιιβ 6^0 ςυί(ΐ6ΐη ροΒηΑ ΑοηοΙβίΟΑίη, 6ΐ ίβϋ. Ηβμ; ΙφΙυΓ 

ίθΓΐΑ8β6 8» ΟρΟΤίβΜ 86 ΗαΚ)6Τ6, ΑΤίΜίΓΟΓφΙΘ βΑ Γ6θ(6 86 
Ιια1)6Γ6. 

XXX. ^8Iη (ΙεΙιίηο νο5ί8, ςυί πλ6 οοικΙεηιιίΑβϋβ» οιρίο 
Αϋ^ΓΑΤΰ. ΠΑΠΙ Ιη 60 ]Αηι 800) , ίη ςοο Ικ>ιηίη68 ίηρΗηιίβ 
(ΙίνίηΑηΚ. όίοο βηίηι ?οΙ>ί8,ο τίιΐ,ςοί ομ Ιη(6ΐΤ6€ΐ8ΰ8, 
βυρρΠαοηι νοΙ)ί8 εΐβΐίη) ρο8Κ ίύοτίβχα οιβΑοι 6886 ν6η(υ• 
ηιηι , Αο Ρ6Γ ^ον6η) ηιοΙΙο άυπΐοβ βο, ςυο η)6 ΑίΤβοβΗϋβ. 
ηυηο 6ηίπι ίά βςίκΐίδ υΐ ίίΙ)6ΓΑΓ6ϋ8 τοε , ςυοαιίηη8 ΓΑΐίο- 
ηβπ) νί(Ββ ν68ΐΓ8β ΓϋώΐΓβυεηϋ Γ&άά^τΒ οοηιρεΙίΑΠίίηί. ίϋ 
νβΓΟ οοηίΓΑ οπιηίηο ¥οΙ>ί8 ΑοοίιΙβΙ , οΐ €%ο άϊοο, ρΐυπεβ 
(ψΛς οΐ Ιλέγχοντις, 0^ νυν έγώ χατεϊχον, ΟμεΤς δ'οΐ βηιηΐςοί νοβΓβ<!ΑΓ8θ6ηΙ,ςϋοβ68θηοη€€οηιρββ66ΐϊΑηι, νοε οξείς Ατής &π^ του θάττονος, ^της-χαχ{ας\ χαι νυν 
έγ» μίν άπειμι 6φ' δμων θανάτου δίχην όφλων, οΐτοι 

30 δ" &ΐκί τ9ίς αληθείας ώφληχότες μοχθηρίαν χαι άδιχίαν. 
χλγιιγι τ» τιμι^ματι έμμενω , χα\ οΐίτοι. Ταύτα μίν 
οϊν που (βως οβτω χα\ ϊδει οχεΐν, χαι οΤμαι αύτ3^ με- 
τρίως Ιχ8ΐν. 

XXX• Ίβ δέ δή μετά τουτ* επιθυμώ υμΤν χρησμω- 

» 2^981, £ χατ«ψηφΐ9άμενο( μου- χαΐ γάρ εΙμι ήοη 2ν• Ο 
ταυθα , Ιν ^ μίίλισθ* Ανθρωποι χρησμωδουσιν ^ ^αν 
μέλλιβην άποθανΑΐσθαι^ ψημί γάρ, ω άνδρες, οΐ 
Ιμΐ ^πιχτόνατι, τιμωρίαν ΟμΤν ^ξειν εύθ2>ς μετά τον 
Ιμον θάνατον πολΙι χαλεπωτέραν νή Δι* η ο?αν έμέ 

40 άπιχτόνατί• ηίν γάρ τουτ* είργασθ' ο!όμενοι άιταλλά- 
ζιβθαι ταΰ βιδόναι Ιλεγχον του β{ου. τ6 δ* Ομΐν πολ^ 
εναντίον άποβι^σιται, ώς Ιγώ φημι. πλείους έσονται ουχ ι^βΟάνιαθε * χαΐ χαλεπώτεροι Ιαονται ^σω νεώτε- 
α ροί είσι, χα\ 6μεΙς μϊλλον άγαναχτ^σετβ. εΐ γάρ 
ο&σθ* άποκτείνοντες ανθρώπους έπισχησειν του δνειδι'- 
ζειν τιν* 6μΐν, δτι οδχ δρθως ζητε , ούχ ορθούς διανοεΐ- 
βθι • ο6 γάρ ίσθ' αυτή ή απαλλαγή ούτε πάνυ δυνατή 
βδτε χολή, άλλ* Ιχείνη χαΐ χαλλίοτη χα\ ^στη , μή 
Μ τοίις άλλους χολούειν, άλλ* έαυτον παρασχευάζειν, ^πιος 
Ιαται ωζ βέλτιστος. Ταύτα μ^ν ουν Ομΐν τοις χατα- 
ψηφισαμίνοις μαντιυσάμενος άπαλλάττομαι. 

XXXI • ΤοΙς δ* άπο']#ηφισαμένοις ήδέοκ αν διαλε*/• νβΐΌ ηοη 86ηϋ6ΐ)α1ί8 : ΐΑηΙοςο6 ίΐίί ίηΓββΙίοΓββ 6πιηΙ ςοΑηΙο 
]υηίθΓ6β 8υη1, Η νοβ ^νίοβ ίη<Ιί9ΐΑΐ)ίη)ίοί. βί βηίπι ρο- 

(Αΐί8 Ρ6Γ €80^601 ΙΐΟΟίίηΟΟ) ΤΪ1υρ6ΓΑΐθΓ68 ήΪΛ νββίΓεβ Τ08 

οοβΓαΙυΐΌβ , ηΐπιίυπ) α1)6γγα()8. ηοη βηίοι 68ΐ Ιιε^ε ΙίΙ)6ΓΑ- 
(10 νβΐ ΥΑΐϋβ βίΠοΑΧ, τβΙ ίιοηβεΐΑ, εβϋ ϋΐΑ (αοι ΓΑοΠΠηίΑ 

ςίΜΟ) ΟρϋΠΙΑ 68ΐ , ηοη ΓβΙίςΟΟβ θί8(υΓΐ)ΑΓ6 , 86(1 86 ίρβϋΠ) 
εΟΠίρΑΓΑΓβ υΐ ςΐΙΑΟΙ ΟρΙίΐηΐ» βΤΑ^Αΐ. Η8Θ6 6ΓβΟ νοΙ)ί8, 

ςιιί πιβ 6οηι1οπιηΑ8ΐί8 , νΑΐίεΐη&ίυβ (]ΐ86β<]ο. 
XXXI. νοΗίε ΑΐιΙβπι, ςπί ηΐ6 Αΐ)βο1νΊ8ϋ8, Ιί1)6ηΐ6Γ (Ι6 Ι)Αΰ 
θιίην ΟπΙρ τοΰ γεγονάτος τουτουΙ πράγματος , έν (|) ό( 6 γο νοΓΐ)α Γοοίαο), ηιιαιικίίιι οΐ8κίδ(ΓΑ(η8 η6ςοΙο8 άίβΙίηβηίυΓ, 83 ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ (4ο,4ΐ. 

αίρχοντες άσχολίαν άγουσι χαΐ ούπω άρχομαι οΤίλΟ^ντα ηβαΐυιη οο ταιίο ιι1>ί ιιιίΐιί ιηοηβηιΐυιη βΓΐΙ. 86(), ο νϊΗ, 

μβ δει τβθνάναι. άλλα μοι , ω άνδρες , παραμείνατε «ββίβϋΐβ ιηίΐιί Μ (βιηρυβ. ηίΙιίΙ βηίπι ρΐΌΐιίΙιβΙ , ςηοΒΐίηιι& 

τοσούτον χρ<5νον• ούίέν γλρ χωλύβι διαμυθολογησαι ίηνίϋβιη, (Ιϋπι ΙίοβΙ, οοηΓβΙ)υΙβιιιθΓ. τοίΗβ βηίπι ΐΑηφίΑπι 

προς άλλιίλους, ίως Ιξβστιν. 6μϊν γλρ ώς φ(λοις ,πιίοίβ «ΙβιηοηδίΜΓβ νοϊο ςα(Ηΐ ηιΙΗί ηοη€ «οοίάίΙ, ςακί- 

40 ο3σιν ίπιδείξαι ΙΟίλω τ^ νυνι' μοι ξυμβεβηίώς τί ποτβ » ^^ ,η,ι ^^,,^^ ^ιΜ βηίιη, ο ]υ(1ίεβ8 - νο* εηίιη ]α(ϋο» 

νοεϊ. ΕμοΙ γλρ, ω άνδρες διχασταί - 6μδςγλρ ,^οΐβ βρρβΙ1«Γβ ροββαω - π,ίηιΐ,ίΐβ βΙίςηΜ οοηΟβϋ. άΙνί- 

οικαστάς χαλων ορθώς βν χαλοιην — θαυμ^σιον τι ^ ^ ^ .. .^.. 

γ^γονεν. ή γλρ εΐ\Ι}?ά μοι μαντιχή ή του δαι^^^^^^ η.1.ο βηοη ιΐΐ. οοηβιιβίβ <1«ηΜ>ηπ ιηΛΙ ιη οη,π. βυρβηοΓβ 

ι. μέν τω πράτθεν χρ<{νφ παντί πάνυ πυχνή άε\ ^ν ^Ρ^ ίΓβςυβηΙίββί™. 6γ.Ι βΐ ίη πώαβ ςοΐϋβαι Ιβνίεβί. 

10 καΐ πάνυ ΙπΙ σμιχροίς Ιναντιουμέν») , εί τι μέλλοιμι ""^-^ «^▼βτΜηβ, βί ςιιΐά ιηίιιιιβ ΓβοΙβ ίβαυπη ββββηι. πιιιμ; 

μή δρΟως πράξειν • νυνί δέ ξυμβέβηχί μοι , άπερ δρβτι «αίοη η οαΙΜ, ςαεβ βΐ νοβ νΜβϋβ, «ϋοίίίβηιηΐ, ςη» ρΓοίθοΙο 

χαι αύτοΐ,ταυτί, άγεδή οίηθείηάν τις χαΐ νομίζεται ρηίβ* »ΙίςΰΙβ ιΐςοβ τιιίβο βχίβΙίιΐΜίηΙαΓ βχΙτβηίΑ β»β 
Ισχατα χαχων είναι. Ιμο\ δ* ουτ* ^ξι^ντι ίωθεν οίχο- Β ηηίοπιηι. ιηϋιί νβτο ηβςιιβ άοιηο βχβηηϋ ηηηβ (Ιβί βίβηπιη 

θεν ήναντιώθη τδ τοΒ Οεου σημεϊον, ουθ' ήνίχ' άνέβαι- Μίτβτηΐηαι ββΐ ηβφΐβ Ιιύο ρηκίβαοΐΐ, ηοςαβ ίη ΑϋςΜ 

15 νον ένταυθΐ ί|πι τδ δικαστι^ριονΤ, ο^ Ιν τω λ<ίγω Μπηοηιβ ρβιΐβ ίίοΙοΓΟ Αΐίςαίά : ςηλίηγίβ &»μ ίΓβςοβηΙβτ 

ούδαμου μέλλοντ( τι ίρεΤν χα{τοι Ιν άλλοις \άγ>ις |οφιβηΙβιηΙηιιΐθάΐθ8βπϊΗ)ηίβΓαηαιηβίηΙβιΤΜαΐ•νΙΙ. ηαηο 

πολλαχοΰ Η \μ Μψ λέγοντα μεταξύ. νυνΙ δ* ού- ^„^^ ,„ ,^ ^ ^^,^,ηι τβΐ βββηϋ τβΐ ΙοφίβιιΙί βχ «1- 

δαμο^ περί ταυτην τήν πρδξιν ουτ Ιν ίρτ^ ούδεν\ ουτ' ^^^„^ ^^. «,^ ^ ^, 

έν λόγω ήναντιωταΐ μοι. τι ουν αίτιον είναι (πτολαμ- .. ,, ^ ^. ^ ^ 

00 βάνω;'^ 6μΙν ΙραΤ χινδυνεύει γάρ μοι τδ ξυμβεβζ- Τ ^^^^ 'Ρ*^ '' ^^^'^' ^"" "*' ^"^ "««^ «>"- 

χδς τΛτ• άγαθδν γεγονέναι, χα\ ούχ Μ δπως ήμιΤς ^^ *«"""» ««^• ** ^'«" '^'* Ρ^*^*' "* "**« '^^^^' 
δρθως δπολαμβάνομιν, «σοι ο!«5με6α χαχδν εΤναι το τε- Ο * «*!« , ςηίοαπφΐβ ηιοηβιιι ορίηβιηυΓ βεββ ηι&ΐιιιιι. 1,υ]ι,8 

θνάναι. μέγα μοι τιχμ^Ιριον τοντου γέγονεν ου γ^ίρ <^^ ηΜ^ηυοα Ιιβίιβο λτκυιηβηΐυιιι : «ΐΜςαβ οιηιϋ βηίπι (1υ1>ίο 

ΙσΟ' δπως ουκ ήναντιώθη άν μοι τδ εΐωθδς σημεϊον, ««βαβίηηι ϋΐυϋ βίβηηπι πιΗιΙ Γβροβη&τίηβΙ » βί ηοη Ι>οηί 

Μ εΐ μι{ τι ίμελλον έγώ άγαθδν πράξειν. ςοΜ βοΐαηιβ ΑιίΜβπι. 

XXXII. Έννοήσωμεν δέ χα\ τηδε, ώς πολλή έλ- XXXII. Οοβίΐβπιοβ ΑΐιΙβπι β1 1ΐ0€ ρ&ο(ο , ερβηι πμ^μπι 

π{ς έστιν άγαβδν αύτδ εΤναι. Δυοΐν γ4ρ 6άτερ<5ν ίστι ^^^^^ .^^ γ^^^ ,^^„ ^^^ ^ ,,^^^^ ^ ^^^,^^. ^^ 
τδ τεΟνάναι• ί| γαρ οίον μηδίν εΤναι μηδ* αισθησιν , . . 

μηδεμ(αν μηδενδς Ιχειν τδν τεΟνεωτα, ^ χατλ τλ λε- «"^ ^ *•^^ "* "^^""^ "»»»" *^* "«ϊ°^ «^™ »"»«» ««- 

30 γ<5μ8να μεταβολή τις τυγχάνει ο3σα χα\ μετοίχησις τη ""• ^^ ΙιώββΙ. *ϋΙ, ςηβπίΑάπιοίΙυηι όίϋΙΙοΓ, ίη βϋαη 

ψυχή Ι του τρίτου τοΰ ^ ένΟένδ' εΙς άλλον τάπον. χαι ςηβηιίΑΠί Ιοουπι Ηίηο αηίπιί ββΙ ηιί§Γ&ϋο. β( 8ί?β 8βηεα& 
είτε 'δή μηδεμία αϊσΟησίς Ιστιν, άλλ' (ϊον βπνος, έπει- <1 ^^^^^^ ^^ >^^^^^ ^„„^ ,ί^Ι,.,,^ ^„Ι ^^ „„^ ^^^^ 
δάν τις χαθευδων μηδ οναρ μηδέν 6ρ8 , Οαυμασιον 

χέρδος δν είη δ θάνατος. Ιγώ γλρ άν ο^αι, «? τίνα «^*• «"^^"^"^ *"^™™ «^* '"^"• ^ «^'™ Ρ"*«• «^ 

35 Ιχλεξάμενον δεοι ταύτην την νύχτα, έν ? οδτω χατέ- ^^^ οροΓίβτβΙ ηά βΕπι ηοοίβπι, ςπΑπι ΙβηίΑ (ηηβββίΐ 

δαρθεν, ώστε μηδ* ^αρ {δεΐν, χα\ τ^ις άλλας νύχτας ςυίβΐβ , α( ηβ βοηιηίυπι φΐίόβπι τίάβηΐ, Γβΐίςιιββ ηοοίββ 

τε χα\ ημέρας τλς του βι'ου του έαυτου άντιπαραθέντα ^^^^ τίΐ» οοηίβΤΓβ , βΐ ικ>8ΐ βοη5ΐ<1βΓ8ΐίοηβΠ) ιϊιοβΓβ 
ταύτη τη νυχτ\ δέοι σχεψάμενον εΙπεΙν, π<ίσας άμεινον , . ^ ^. . ,. ., , . . 

. λ^ '' , \ > / ~ \ β <Ι"ο* ηοοίββ Λίαοβ θιβ8 ιη τϋα ηβΐίυβ ιΐοΐααβαυβ ρβΓβςβ- 

χαι ηδιον ημέρας χαΐ νύχτας ταύτης της νυχτος ρβ- ^ π -^ 

40 β(ο)χεν έν τψ έαυτου ρ(ω, οΤμαι δν μή δτι Ιδιώτην ^^ *1"^ »>»"^ »^^"»» Ρ"*<> ^^"»™' η^'""™ Ρ"^»*"*» 

τινλ, άλλλ τδν μεγαν βασιλέα εύαριθμήτους άν εδρεϊν «ϋςαβηι, νβπιπι πιβςηυπ) Γβββηι, ΓβαΙβ ΙΐΑβ ηαπιβΓΛΜΙβ* 

•'αύτδν^ ταύτας πρδς τάς άλλας ημέρας χαΐ νύχτας. 6 οοηιρβτΐιιπιπι , βί οοηιρ&ΓβηΙυΓ ευπι Γβΐίςυίβ όίβύυβ β( 

εΐ ο3ν τοιΛτον δ θάνατος έστι, χέρδος Ιγωγε λέγω- η耫1)θβ. β! βΓβο Ιβΐβ ςυίιΐόβπ) ββΐ πιΟΓδ, Ιυοηιπι βΜβ 

χα\ γλρ ουδέν πλείων δ πδίς γρόνος φαίνεται οδτω δή -λ λ* * • ι •• ι ι. . • 

- » ; - ,- ν , •? V 7 «ι «. / , ι βααιίβηι θιοο : βίβηιπι ηιΐιιΐ ρΐυε Ηοβ ρ&οΐο υηινβΓβηη 
45 είναι η μια νυς• ειτ αυ οίον αποοημησαι έστιν 6 

θάνατος ένθένδ' εΙς άλλον τ(5πον, χ«\ άληθη Ιστι τλ λε- *^Ρ"* ^"*'" "^^ ""* «*^ ^^^"'• ** ^«~ ""'βτ^Ικ 

γ<^μενα, ώς άρ* έχει είσΐν άπαντες οι τεθνεώτες, τ( ^^ "^ο^β Ιήηο ίη Αΐίυπι Ιοουπι, βΐ ?βη βυηΐ, ςυ» θίαιη 

μείζον άγαθδν τούτου εΐη άν, ω άνδρες διχαστα( ; ε2 (πγ, οπιηββ ςοΐ β νί(& βχοββββηηΐ, ίΙ)ί β88β, ςαίό 1>63ϋυ& 

γάρ τις άφιχ(ίμενος εΙς "Αδου, απαλλαγείς τούτων ςοΜπ 1κμ5 ββββΐ, ο νίη ίϋάίοββΡ βί ςυΐβ βηίπι ίητβηίβΐ ίη 

41 των φ«σχ({ντων διχαστών εΤναι, εδρι^.σει τοί,ς ι^ άλη- 3 ογοο . ΙίΙ)βΓ•Ιιΐ3 βΙ> Ηίβ . ςοΙ 8β 1η<1ίθϋΠΐ ποπιβΓΟ Η«ΐΜ$η νο- 
6ο)ς διχαστάς, οιττερ χαι λέγονται εχεΙ οιχαζειν , Μι- 

νοκ τε χαΐ 'Ραδάμανθυς χα\ Αίαχδς χαΐ Τριπτ^^λεμος, *"°^»««• ^' νβΓβ]α(«οββ»ρρβ1Ι.ηΙι,Γ.ΜΙηοβπι.Κίιβ<ΙιιπΐΗη. 

καΐ άλλοι, δσοι των ημιθέων δίχαιοι έγένοντο έν τω «»»»». ^Ε8^ϋΠ1, ΤΗρΙοΙβπιαπϊ , λΐίοβςυβ, ςϋοΐοοηςϋβ ββ- 

έαυτων βίω, 2ρα φαύλη άν είη ή άποδημ(α; νί αυ πιίάβί ]ι»1β τίχβηιηΐ, &η Ηα^ο ρβΓβ^ζπηλίίο βοηΙβπιηβηάΑ (41,41.) ΑΡΟί.(>(ιΙΑ ίΝθ(:ΚΑΙΊ8 33 

'Ορφβΐ ξυγ^κνεσΟαι χαι Μουσαίω χαι ΊΙσιό^ι χαι ('ηΙ?3υ( ν6Γ:^π ουηιθΓ|>ΙιΐΗ>, Μιιμιμ», ||ι•>ίο(1ο, ΙΙ(»ιιΐίτυ. 

*Ομ.ι(ρφ ^πι ηάσ^ 2ν τις δίζαιτ* &ν υμών ; Ιγώ μέν γ^ρ ςιιαηΐί Ίά βϋηοίβ νβ^ΐΓύιη αηΐίηηΐ'βΐ ? βςυίίΐβιη βηίιη ΜΒρβ 

ΐΕολλάχις έθέλω τιΟνάναι , €2 ταΐίτ' έστιν άληθη * έπει πιογι νοίο, βί 6& &ιιηΙ τ6γ& *. οαιη ιηΠιΐ ίηρηιηίβ ιηίΗΐίοβ 

Ιμοιγι χαι αύτφ θαυμαστή &ν ι(η ή διατριβή αυτόθι , Β ]υευηύ& βίί ΓιιΙϋΓΑ εοαιιηοηΐίο ίη ΐΙΙο Ιοοο , ςυΑη(Ιο ιιπα 

6 βπότ' ίντνχοιμι Παλαμι{$•ι χαι Αίαντι τω 'Γιλαμωνος ουιη Ρ&1&πΐ6<]€ ΓυΙυηιβ βυπα βΐ Α]&ε6 Τβΐ&ιηοηίβ ΓιΙίο βΐ ιΐϋβ 

χαι ι( τις £Οιος των παλαιών $ιλ χρ^αιν αδιχον τέ- βηΐίηυοπιπι , ςυίουηςυβ ίηίςυο ]υ(]ίείο (ΙβοββββιυηΙ β νίΐΑ : 

Ονηχιν* άντιπαραβάλλοντι τάμαυτοΰ πάθη προς τάχβί- Αρυ(1 ηικ» ιη6οβ οββυβ ευπι ίΙΙοΓΟίη εββίΗυδ ι»ηΓ<;ΓΓβ 

νίΜι ώςίγφμαι, ουχ 31ν αηδές ιΐη. χαΐ οή το μκγιστον, υΐτίιηι^υβ, η( 8Γΐ>ίΐΓ0Γ, ηου Ιηίαουηάυιη βΓϋ. «Ι ςυο<Ι 

τοίις 1x11 έξβτάζοντα χαι έρευνωντα ωσπερ τους έν- ε€Γΐ6 ιη&χίιηυιη 68ΐ , ίΙΙίο «Ιβ^βΓβ κιυΐΑηΙβπι δίηςυ1θ8 &1• 

10 ταυβα διάγειν, τ(ς αύτων σοφός Ιστι χαΐ τ(ς οΙίεται ςυβ βχΑΐηίηΒΐιΙβΑί) ςαβαι&ίΐιηοϋυιη ΙιΙο ΓβεΙ , ηυίβ ΠΙοπιιη 

μέν, Ιση 3^ ου. 2π\ πόσιο 3* αν τις, ω άνδρες διχα- ηρΙβη* «(, βΐ ςιιΐβ, οιιηι ηοη &ίΙ, μ Ιαιηβη εχΐβϋηιβΐ 8β• 

σταΐ, δέξαιτο ιςετάααί τον έπι Τροία ν άγαγόντα την ρί^ηΐβιη 6β86. ςιΐλΐιΐί τβΐΌ Γ&οί6η<1υιη, ο ]υ(1ίε4!β, οχ&ηοί- 

πολλήν στρατιλν ή ^Οδυσσέα ή Σίσυφον ή άλλους μυ- ηΑΓβ βαιη , ςυί ρΙιΐΓίπι&β οορΙ&ε ύυχίΐ βά ΤΓΟίλπι, νβΐ υΐ^τβ- 

ρ(ους άν τις είποι χαι άνδρας χαι γυνχΐχας, οΓς έχει ο ββιη, τβΙδίβγρΗυιη, νβΐ ββχοβηίοβ &1κ>β, ςαοβ βηυιηβΓΑΓβ 

Ι• διαλίγισθαι χαι ξυνεΐναι χαι έξετάζειν άμηχανον αν ςιιίβ ρο886( τΪΓοηιιη 6ΐ ιηυΐίεηιιη , ςυϋ>υ8ουηι Ιοςυί λίςιιβ 

ιϊη ευδαιμονίας πάντως; ου δηπου τούτου γ* ^νεχα ο! βχλίηίΐΜηιΙο νβΓηπ, ΐιηιηθίΐΜ ρΐΌΓβυβ ίβΐίοίίβε βτίΙΡ ηοη 

^1 άποχτιίνουσι * τά τε γ3ιρ άλλ' εύδαιμονεστεροί ει- ρΓοΓβεΙο οΐ) Ιιφο ςυί ίΐΐίο βαηΐ ίηΙβΓΩααηΙ : βυηΐ βηίιη ίΙΙί 

βιν οΐ Ιχιΐ των ένθάδε , χα\ ήδη τον λοιπόν χρόνον ηοΙ)ί8 βΚ ίη ΓβΐΝΐ$ ΓβΙΐιιυίε Ι)β&(ίοτ68 , βΙ ΓβΙΊςυυιη μη Ιβηι- 

ΜΒΦΛΖο ί ιίσιν, είπερ γε τλ λεγόμενα άληθη έστιν. ριιε βιιηΐ ίπιηοοιΐ8ΐ68 , εί ηπίάβπι τ6γ& βυηΙ ςυ» θίουηΙυΓ. 

30 XXXIII. Άλλλ χαΐ 6μ&ς χρή , ω άνδρες διχασται, XXXIII. Υοτυπ) ε( ?08, ο ]ιι41ε68, Ικ)η&ιη βρβαι ιΐβ ηιΟΓίβ 

ιδΑπιδας ιΐναι πρ^ τον θάνατον, χαΐ Ιν τι τοΰτο δια- ,ι^^β οροιίβΐ, Ιϋςυβ υηαηι ΓβρηΙεΓβ ?βΓϋΠΐ, νίΓΟ νίίβ- 

«Μϊβ^ι ^ηθλς, Λι ούχ Ιστιν άνδρΐ άγ«θ$ χαχίη. ού- ϋ ,.^^ ^^ ^.,,5, ^^. ^^^.^^ ^^ ^.^^ ^^ ^^^^„^^ ^^, 

οεν ούτι ζνντι ούτε τελευτησαντι,ουδ αμελείται υπο . . ^ .... 

Α^» % , , ^^\ Λ. \. '" Λ ^ ~ 4"β I^"^^ Γβε & (Ιίιε ηε^ΐι^ι : ^^ ηαΪΆ Ιιοο ηυηο αοοί^ιΐ 
Μων τα τούτου πράγματα ■ ουο4 τάμα νυν αττο του 

η αυτομάτου γίγονεν, άλλα μοι δηλόν ίατι τούτο, δτι ^«'^""^» ^^ »»»" •^ ^ο'^***» ««>" ί•™ «* "«ΒΟΐϋβ 1ί»>β- 

ΙΙδη τιθνάναι χαΐ άπηλλάχθαι πραγμάτων βΑτιον ^ν »•*". «'»»> ίη^»»» ^«β [«^^Ι»® Ι^^η^ <>»> <»"«« (Ιίνίηυιη 

μοι. ^διλ τούτο χαμέ ουδαμου απέτρεψε το σημεΐον,^ ίΠυά εί^υπι ηιίΐιί ηοη οΙ)ε(ίυΐ. ] ηβςυβ βςυίύεηι ϋε, & 

χ£γι»γι το«ς χαταψηφισαμένοις μου χαι τοις χατηγό- (ΐυίΙ)υβ λεαιεβίοβ βηπι , &υΙ & ςυίΙ)υ8 οοηάβπιη&Ιιιε , πΐ8ΐξ> 

ροις ου πάνυ χαλεπά (νω. χαίτοι ού ταύτη τη διάνοια ηορβτβ βυεεβηεβυ. ςυ&ηιτίε ηοη Ιιοο εοηείΐίο βοτυΜίνβ- 

Μ χατιι(ίη7(ζοντό μου χαΐ χατηγόρουν , άλλ* οΐόμενοι ^^,^ι ^ ^ο θθπιηανβΓυηΙ . εβά υ( ηιίΐιί ηοεβΓβηΙ. υΐ» 

βλάπτιιν• τοδι' αύτοΐς άξιον με'μφεσθαι. Τοσόνδε β ,,οο „ϋςιιβ ίΙΙΙ βυηΐ ΓορΓοΙιβηάβηϋί. ΤβηΙυπι (βηιβη βοε 

μίλτοι αύτων δέομαι• τοίις υίεϊς μου, Ιπειδλν ήβή- ρ^^^^ , ^^ ^^ ^,.^^ ^ ^.^.^ ^„^ βύοΐβτβπηΐ, βπεϋβηι. 

ΟΜΟί, τιμωρήσασθε 9 ω ανορες. ταυτά ταύτα λυπούν- .. ... ,•,.».. • <« . »• 

τις , απιρ εγω υμδς ίλυπουν, έάν υμιν δοχιοσιν η . . , . ... . .. 

'^^«^^ ' 3 \ " Α -^ -> 81 τκΐβ&ηΙιΐΓ νοΙ)ΐ8 νρΐ ρβΰυηίΑτυπι τβΙ &ΐιιΐ8 ουιυεαυ&ηι 

9^ γρηματεβν ή άλλου του προτερον επιμελεισθαι η αρε- ^ 

τ%, χλν δοχωσίτι εΤναι μηδέν ^ντες, όνειδι'ζετ' αύτοίς, "^» Ρ«""» ^"•'" ^»^""* ^"^^ »^«'^^«' **^"^*' ^•**«^*"^ 

βσπερ Ιγώ 6μίν , ^ι ούχ επιμελούνται δν δει, χαΐ »»ς«ί<ί «δββ . «υ™ ηίΐιίΐ είηΐ, ϋΐοε οΙ)]υΓ^ί8, ςυβιηβάιηο. 

ΛατηΙ τι ιΤναι ίντες ούδενος άξιοι, χ&ν ταύτα ποιητε, «ί"*" «8© νο« , ςυο<Ι ηοη ίΠίε ΙηοηηιΐΜηΙ πυίΙ)υ8 οροΓίβΙ, βΐ 

42 δ«αι« πεπονθως Ιγώ £σομαι ύφ* υμών αυτός τε χα\ Λ «ίβΐίπκϊηΐ, 8β βΠ^υίά ββββ, οοω ΐΑπιβη ηϊΗΙΙΐ βίηΐ. ςυοιΐ 

40 61 ιΑεΐς. *Αλλ& γλρ ήδη ωρα άπιε'ναι, έμο\ μέν άπο- 8ί Ιιεεο ΓεοβτίΙίβ, ίυδίΑ & νοΜβ ηΑΟΐυε ΠιβΓΟ ίρββ β( ΓιΙϋ. 

θανουμένφ, &μιν δέ βιωσομένοις. δπότεροι δ* ήμων 86<1 Ιεπιρυε βδΐ ]&π) Ιιίηο &1)ίΓβ, πιβ, υΐ πκ)η•Γ, νοβ, ιι( 

Ιρχ^ονται 2π' άμεινον πρδγμα , άδηλον παντ\ πλην ή νίίΑπι βςαΐίβ. υίτυπι »υ1επ) είΐ πιείΐιΐδ. Ηϋ ϊπιπιογΙαΙοιι 

^ ^ι^• δοίυηΐ : Ιιοπιίηεηη «ιυίϋΰπι δοΐΓβ &γΙ)ΊΙγογ ηεηιίηβπι. ΚΡΙΤΩΝ. ΟΙΙΙΤΟ Ιϋ ο> ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΟΠΑ. ΟΙΑίΟΟΙ ΡΕΒ80Ν>ε, 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΡΙΤΟΝ. 8Ο0ΚΑΤΕ8, ΟΚΓΓΟ 

43 Ι. 2ί1. Τ( τηνικάδ* άφΤξβι, ω Κρίτων; ή ου πρΐ{) ^ ι. δο. ΟϋΓΐΐλο ΚοηνβηΙβΙί,οΟηΙοΡ ιιοιιηβηΜίιβΜίΗιΐϋ 
Ιτι Ιστι'ν; — ΚΡ. Πάνυ μέν ο3ν. — ΣΟ. Πηνίχα „|ρ _ β^. ρ^^ ^ - δο. θα» ΙκΐΓ• ιΐΐ•ιίιιΐ6? - 
μάλιστα; -ΚΡ. Όρθρος ρβΟύς. - ΣΩ β«υμά&ο, β^. ρ^„„„ (ΙΠϋοαΙαιη. - δο. ΙΙ!γογ φΐοαιοάο €».Ιο< 
όπως ηθέλησε σοι ο του δβσμωτηριου φυλάς υπαχουσαι. . * . * ,^ , .^ .,^ « ,.. . , 

, -ΚΡ.Ευνήθηςί1δημοίέστιν,5Σώχρ«τ.ς,δΛτί. <^Γ«βτ» 16 ΙηΙτοηιίΙΙβ^ νοΙαβΗΙ. - Οκ. Ρ««»ί1«ΗΒ ]«η »ιΛ^ 

πολλο[χιςδ•υροφοιτ5ν,χα(τιχ«\ίύιργίτητβι6π•έμοΰ. «»- ο 8θ€ΓΕΐββ, ρΓορΙβπ» ςυοά οτβΐΗΌ Ηοο τβηΰΐβιιι , βΐ 

— ΣΩ. Άρτι δ* ίίχιις ^ πάλαι; — ΚΡ. Έπαιχως *«»«β<ϊ" * «« ηοηηίΐιίΐ •οοβρϋ — 8ο. νβιιί8ΐίηβ ναοάο «η 
πάλαι. — ΣΩ. ΕΤτα πώς ούχ ιύθίίς Μγβφ^ μ• , άικΙαιηΡ — Οβ. 5«1ί8 όυάαιη. — δο. ΟαΓ βτ^ο ηοη βίλΐάιι 
αλλά σιγή παραχάθησαι; — ΚΡ. Ου μα τον ΔΓ, Β ηββχοίΐββϋ, 86ά8ϋ6ηΙΐο&886άΐβϋ? — Οκ. Ιΐ€αι ρ6Γ ^^▼αII» 
ω Σώχρατις, ούδ' λν αύτος ίθελον έν τοσαύττ) τ' άγρυ- ο 8οα•Μββ, ηβςυβ ίρββ ίη (αιι(« τί^ίϋ• βΐ (ΙοΙοτβ €8Μ νβΙ- 
πνία χα\ λύπη •1νβι. άλλα χβ\ σου πάλαι ΐβυμάζω Ιβη. «ηΙ βΙ Ιβ όΐΜίαιη ιάιηίΓΟΓ νΚΙβΜ ςιιΒη ιοΑϊΙΙβτ 
αισθανόμενος ώς ήοέως χβθευοβις • χβΐ ΐπιτηδές σι οδκ , ._ . ,. ,* . * . 

- ^ .^ Λ* * ' ^ •ϊ'ν ' Λ *^ ίοπηιββ : βΐ εοηβυΚο ηοη βχοίΐβνι Ιβ, οΙ ςβΜΐ ρίΜΐ- 
ήγίΐρον, IV ως ήοιστα διαγοις. χαι ιτολλαχις μέν δη ., . , ^ ,. 

σ€ χαΐ προτιρον Ιν παντι τω ρν^ βυοαιμονισα του τρο- "^ 

15 που, πολί, δέ μάλιστ' Ιν τη'νυνί παριστώση ξυμφορϊ, ^^^^^ <>^^* ιιιθΓβ8ΐ)β8ΐοιηΙβ1ϋ(1!«ιτΙ, ιηηίΠΜ) τ«γο 

ώς ^αδίως αύτι)|ν χα\ πράα^ φβρεις. — ΣΩ. ΚαΙ γλρ *" ρπκβηϋ ο&ΐλΐηίΐβΐβ, ευπι 6&ηι («ιη βιοίΐβ «ο ρΙβοΜβ Γβ- 

«Ιν, ω Κρίτων, πλημμιλές β!η άγαναχτβΤν τηλιχβΰτον ο «•• — 8ο. ΕβββΙ βηΐιη ρβΓ&ΐΜΟΓίΙιιηι, ο ΟηΙο, β! ςαΐβ |«ηι 

οντά, ει δει ιί|δη τιλευτ9ίν. — ΚΡ. ΚαΙ άλλοι, ω Σώ- βΓ^ΐΜΐίβ ιη(ιι ίιηιηίηβοΙβιηιηοΓίβιηιηοΐΜΐβΓθίτβί. — Οιι. Αΐίί 

χρατες, τηλιχουτοι Ιν τοιαύταις ξυμφοραΤς άλ(σχονται, ςυοςαβ, ο δοοτλίββ, (οφ «Ι&ΐίβ βίιηίΙϋιΐΜ ΟλΙιιηίΐΑϋΙιαε 

20 άλλ' ουδέν αυτούς επιλύεται ή ήλιχ{α το μή ούχ\ άγα- οίτουιητβηΐυηΙιΐΓ, 86(1 οβΛμ ίΙΙοβ ηοη ί(λ βοΐνίΐ, ςιιίη ρρβ- 

ναχτεϊν τη παρούση τύχη. — ΣΩ. "Εστί ταύτα. 'Αλλλ ββηίοιη ΓοΓίυη&ηι βΓΑγΙΙβτ €ΐ ηοΐβιΐβ ΓβηηΙ. — δο. Μι ββΙ. 

τί δή οδτω πρφ άφϊξαι ; — Κ Ρ. 'Αγγβλίαν, ω Σώ- δβά οβτ Λίΐίο ηβηβ νβηίβΐί ? - Οε. Νηηοιηη , ο δΟΜίβε, 

χρατες, φέρων χαλεπήν, ού σο\, ώς έμοί φαίνεται , ^,«|„„ ^ ^^^^^ ^^^ ^„ ^,^,, ^^5^^ ^^ ^.^^ ^^ 

αλλ Ιμο χαΐ ^ίς σοϊς πιτηδειοις πασι 'χαΐ χαλεπήν ^,^ ^ ^.^^ ^ ^^,,^^^^^ ^^.^ ^^^^ 

'-'Γ» χαι Βαρειαν', ηνίγω, ως εμοι δοχω, ίν τοις βαρυτατ λ ζ » . . - » -ι ^ 

δν 4χαιμι.-:ώ.Τίναταύτην;ίτοπλο^νν^^ <1βηι, 8ί ςΐΗ»ηφ,.η» ΕΐΙααι . 8Γ..«8.«β ΓβΓτβη.. - δο. Οο«η 

ται ε\Δ,5λου ΙοΙ δεΤ άφιχομένου τεθνάναι ^,.ΐ/_ ^ «""««?« η.νΙ.βχ ΜονβιϋΙ [ςο» ΓβίΙϋοΙ., η,ΙΜβεΙηκ^ 

ΚΡ. Ού τοι δή άφϊχται, άλλλ δοχεΤ μέν μοι {(ξειν ^«««^"«Ι^ - ^κ. Νοηϋοηι ςαΜβπι νβηίΐ, κά ραΐο. οιπι 

τη'μερον έξ £ν άπαγγΛλουσιν {[χοντές ηνες άπ^ Σου- »*<>^'β νβηίϋΓβιη, ββοαηόυιη 6&, ςοεβ ηυηοίληΐ ηοηηυΐϋ 

ηο ν(ου και χαταλιπόντες ίχεί λΜ. δηλον ο3ν Ιχ τούτων β δαηίο τΰπίβοΐεβ, ςαΐ βλίη ίΙ)ί Γβϋςαβταηΐ. ββεοηάυηι 

^ των άγγέλοιν^ , ^τι ^ξει τι$μερον , χαι άνάγχη δή ε!ς ββ ίβίΙυΓ Ιιοϋίβ τβηίθΙ , ίϋβοςιιβ ηβοββδαήο εηβ , ο δοοηΐΜ, 

αύριον Ισται, ω Σώχρατις, τ^ ρ(ον σε τελιυτ3ν. β ?ί(Α όβεβάββ. 

II. ΣΩ. Άλλ', ω Κρίτων, τύχη ^γαθη. εΐ ταύτη Π. δο. Οοοά Γβΐίχ ίλοβ^υπιςυβ βΙ(, ΟΗΙο. η Οα <1ϋ9 

τοις θεοΤς φιλον , ταύτη Ιστω. ού μεντοι οΤμαι ίίξειν ρΐιιοβΐ, {(& ««Ιο, ηοη (&ηιβη βχίβϋπιο ιΠαοι Ιιοϋίβ τβηίοηπι. 

44 αύτο τημερον. — ΚΡ. Πόθεν τοΰτο τεχμαίρει; — » _ ^^ υηάβ \ά οοι^βοΙωΡ ^ δο. Οίαιιη βςυίάβηι. ροδ- 
ΣΩ. Έγο, σοι Ιρω τη γάρ που Οστεραία δεΤ με άπα- |Η<Ηβ βηίηι , ςιιβηι τβηβΗΙ ηβτίβ. αιΗιί 68ΐ ηιοΗβηάηιη. - 
θνησχειν ί| ^ν Αθη τί> πλοιον - ΚΡ. Φασ( γε τοι ^^ ^ίο «Ιίςηβ ΕίαηΙ Μ. ρβηββ ςοοβ Γβί Νι» ροΙ«1« 
δή οι τούτων χυριοι. — 2λΙ. ϋυ τοίνυν της επιουσης ^ « „ .^ . . . ,. 

, / ν /^^ί^ Λ%Μ. - χ / / θβΐ. — 8ο. Νοη Ηοο ιηβΐ&ηΐβ όιβ νεηΙαΓ&ηι ο&ηι ρυΐο , 86<Ι 

ημέρας οΐμαι αυτό ηςειν , άλλα της ετέρας, τεχμαι- "^ ' 

40 ρομ,ι δ' ίχ τίνος ενυπνίου , 8 ίώραχα δλίγον πρότερον Ρ^^^^^' <^''^«^»"^« ^«'ο « «>ηιοίο ςαο(1βη, ί•οίο. ςϋοά 

ταύτης της νυχτός• χα\ χινδυνεύεις Ιν χαιριΓ) τινι ούχ Ρ*«>ο *»*« >«<^ ^Ρ» "^"^^ ^^' • «» ορροΓ«αοβ νΐόβπβ ηοη 

έγεΤραί με. — ΚΡ. "^Ην δΙ δή τί τούνύπνιον ; — βοΜίΙίΐδδβ ηιβ. — Οκ. Ρυ&ΐβ νβΐΌ ία βοπιηίαπι βΓ»1? — 

ΣΩ. Έδόχει τίς μοι γυνή προσελθοΰσα χαλή χαΐ εύει- δο- νΐ^βίΛΐιΐΓ ιηίΐιί ηιυϊίβΓ ηϋβϊθβιιι βϋνβηίβηβ, ρπΙοΙίΓ» βΐ 
δής, λευχλ ιμάτια Ιχουσα, χαλέσαι με χα\ ε{πεΤν,1> Γοπποβα, Τ6ί;(ίΙ)ΐΐ8 ίη^υΐΑ ο&ηαΜίβ, το^8Γβ πϊβ βίςιιβ άΙ- 

ίΓ• ^Ω Σιόχρατ'ς, >5ματί χεν τριτάτι») Φθίην Ιρίβωλον οβπ», Ο «ογγοΙρλ, ΙβΓίί» Ιιίηο ίίβ ΡΙιΙΙιίΑΠ) ρβΓνβηίοβ ΙηΙΙ- («4, «6.) εΒΙΤΟ. 85 

ΐχοιο. — ΚΡ• *Ι1ς άτοπον τούνύπνιον, ω Σώχρατκς. — 
ΣΑ. *Εναργί( μίν οϋν, δς γ* Ιμιοι δοχιΐ, ω Κρίτων. 

III. ΚΡ. Αίϋν γ€, ώ< Ιοιχιν. (ίλλ', ω δαιμ<$νιι 
Σώχρατβς, Ιτι χα) νυν έμοί π&(θου χαΐ σώθητι- ώς 
2μοι, Ιαν σΐ» αίποθάντις, ου μ.ί% ξυαφορλ ίσται, αλλλ 
χ«ρΙς μ2ν του ΙστβρηβΟνι τοιούτου Ιιητηδείου, οΤον 
2γΜ ού^να μηπο)* β&ρι^σω, Ιτι δέ χα ι πολλοίς δόζω, 
οι Ιμΐ χα\ νέ μή σαφώς !σασιν, ώς (7^ τ* ών σβ σώζειν, 
ιΙ ^»ιλον 4νβλίσχ«ν χρ^ματ., άμιλησαι. χα.'τοι τ(ς ο "»»• """ Ρ»*"*»•"™ »« »«""*• •» "«*""'" ί"•!"»•!*" ςίρίΜΪη — 6κ. Ουλίη «ΙιβϋΓϋιιιη ηΙ ίηβοιηηΐυηι , 8<)γγα!<>ικ. 
— 8ο. ΜιηΙΓ68ΐυιη ροΙΙπβ, ιι( ιηΠιί νίόβΙΟΓ, ο ΟπΙο. 

III. Οβ. ΝίιηΙ•, υΐ νΙθβΙυΓ. κά, ο Ι)β&1β δοϋηΐΜ, ηιιηο 
ρΙμπ) ιηίΐιί οΙ)Ηί, Ιοςυο κ^πνη. ιηίΐιί ρηιιη , βί Ιυ ο>)ί6Π«, 
ΐ|ρη αη& αιΐ&ηοίΐ&β βρϋ , ββό ρΓοΊβΓςυ&π) φιοά ϊϋ (]ΐϊΊ»Ιιΐ8 
βΓΟ ΙαΓι ηβΰββΜΐίο, ςΗβΙβιη ΑΐΙετυιη β^ο ηυη<]υ8ΐη Γβρβ- 
π&ιη , ▼ί(]βΙ)0Γ ιηυΐϋβ , ςυΐ ιΐ6υ(Γΐιιη ηο8ΐΓύιη ηΐίβ οονβ- II* &ν αίοχίων βΓη ταύτης ^όξα , ^ ^οχβΤν χρίσματα ττίρι 
«λιίονος ποιησ^^^ι φίλους; ου γ^ρ ιη(σονται ο{ πολλοί, 
ώς ϋ(» αύτος ουχ ήθέλησας άπιέναι ^Θέν8β, ήμων προ- 
θυμουμένων. -— 211. Άλλίι τι ήμΤν, ω μαχάριι Κρ(- 
τ•Μ, ο&τω της των ιτολλων 8όξης μιλβι ; οΐ γ^ρ ^πιβι- 

15 χϋοττατοι, £ν μΚλλον ^ζιον φροντίζιιν, ήγησονται αύτ^ 
ο6τΜ ιηνρβχΟαι, δσπιρ αν πραχΟη. — Κ Ρ. Άλλ* νοίυίηβιη, \ά ηρΐ^ΙβχίΜβ. αίςιή ςιιβΒηΒΐη βχίβΙΙηίΑΐίο Ιιιγ- 
ρίοΓ ροΜίΙ 61Μ ςυ&πη νί()6ΓΊ ρΙυπΑ Γ&ΓβΓβ ρβεηηίββ ςιηιη 
Αΐηί(:ο$? ηοη εηίιη ροΙβΗΙ ρβηιι&ϋβη ρΙιιΗιηΙλ, (β ΗιηΓ 
&Ι)ΐΓβ ηοΐυίβββ, ηοΙ)ί3 \ά οιηηί κίικίίο εοηίβηθβηΐίόαβ. » 
8ο Οπί(1 τετο ηοΙ)ί8, ο 1)6&ΐ6 ΟγιΙο , &()«ο νιιΐβί ορίηίο οογαρ 
β&(? ρΓθΚ)&Ιΐ8Μΐηί βηίπι νίη, ςυοΓυιη ιη&^ ΙΐΑΐ)€η(1& Γ&Ιίο 6|>>'. 8ή , ίχι ϊνάγχτ, , & Σώχρατίί, χ;ΐ της των πολλών (Ι «' . 1«»«« ϊ» β»!• «« . "» β««• βαηΐ, <ΐΓΐ)ί»Γ.Ι)«ηίϋΓ. _ 2<$ξης μΑίιν. αύτλ δέ δήλα τ^ παρόντα νυνι ^ι οΤο( 
τ' €ΐο\ν οΙ πολλοί ου τλ σμιχρότατα των χαχων ^ξιρ- 

10 γάζισ<^ι, άλλ^ τ& μέγιστα σ^τιδον. Ιόν τις Ιν αύτοΐς 
έιαβιβλημένος 9. — ΣΟ. ΕΙ γ^ίρ ωφιλον, ω Κρίτων, 
«Ιο( τ' ιΤναι οΐ πολλοί τέ μέγιστα χαχ^ έξβργάζΕσθαι, 
ίν' ^οΙ τ* ^σαν α3 χαΐ τΑ μέγιστα άγαΟ^ , χα\ χαλως 
λν ύχι• νυν δ* ουδέτερα οΐοί τι - ούτι γ^ρ φρόνιμον 

» οβτ* δφρονα δυνατοί ποιησαι, ποιοΰσι δέ τούτο, 8 τι 
ϊν τύχωσιν. 

IV. ΚΡ. Ταύτα μίν δή ούτως Ε/έτω- τάδβ δι. Ου. ΑΐΙλπιβη ΤΜΐββ, ο 8θ€ΤΑΐ68, ηβεοΒβ 6Μ6 ορίηίοηβιη ςιιο- 
ςιιβ τυΙ^ ϋΐιπΐΓ6. ρΓ968βη1Ι& βηίπι Ιηβο ιΙβοΐΑηηΙ, ροβββ νυΐ- 
£118 ηοη ιηίηΐη» πιβΙ• 86(] ΓβΓβ ΠΜίχίηι&, βΐ ηυΐβ ΰβΐιιιηηπ.^ 
ρΓβπι&ΙυΓ, ΙηΓβΓΓβ. ~ 8ο. υϋη&πι, ο Οήϊο, ρο&$βΙ νιιΙ^υβ 
ιη&χίπιβ ίηΓβιτο πια18, ιιΙ γία^Ιπι πι^μπια ροβββΐ Ι)οη& , Η 
Ι)βη6 86 Γ6β Ιΐ8ΐ)6Γ6ΐ. ηβοίΓΐιπι γ^Γο ροΐοβΐ : ηβςυβ «ηίιη 
ρηιάεηΐεπι ηβςυβ ίηιρηκίεηΐεηι οΓΓιεοΓβ ν&ΙϋηΙ, Γ&ςίιιηΙ 
▼€Γθ ςηοιίουηςυβ Γογκ (ιιΙεπΙ. 
IV. Οα. Ηολ ςυίϋβιη ί1& βο ΙιβΗε&ηΙ. &ά ιΗ τεπο , ο δο- ω Σώχρατίς , ιΐπέ μοι. 3ρά γε μή έμου προμηθεΐ ο <'ΓΑΐεβ , πιίΐιί ΓεβροηΗε. ηυηι ΓοΓίΑββε ϋε ηιβ ονίεπ^ίηπε 
χαΐ των ^ΠΟ^ων επιτηδείων, μή, έλν συ ένθένδ' έςε^λθγ,ς , ηεϋβ8«ΐΓίί$ Ιαίβ βοΙΙίοΐΙυΑ εβ, ηε 5ί Ιιίηε ετ&βεΓίβ, βγεορίι&ηΐηΐ 
30 οΐ συχοφάνται ήμΐν πράγματα παρέ/ωσιν ώς σέ έν- ηοετεχεηΐ, ςαο<1 Ιε ΙιίηοκυίΜΐιιχεηηιυβ, εΐ €0β»πΐϋΓ τεΙ 
βένδ* Ιχχλέψασι , χα\ άναγχασΟωμεν ^ 'χαΐ^ πδσαν τήν ιιηίνεΓΜδ ΓβευΙίΑΐββ νεί ροειιηίββ «ρΐλπι ρΙυΓΐιη88 ΑηιίΗεΓε 
οΰσίαν ^ιηβαλιιν ^ συχνά χρίσματα, ή χαι άλλο τι τεΙ ρηΒίεΓ Ιιομ: «Ηυ^Ι ππϊιΙ ρ&!ί? «ί εηίπι ςυίιΐ ΙβΙε (ΐηιεβ, 
4&ιτρ^ τούτοις ιιαθιΐν; ύ γαρ τι τοιούτον φοβεΐ, Ιασον » ΜΐΙί€ί(υϋίηεπι ίείβιη ιηϋΐΑε : ]υ8ΐυιη ηβιηηυε εβΙ, ηοβ Ιυκ 
αΜ χαίρΐΜ* ή|ΜΪς γάρ που δίχαιοί έσμεν σώσαντές ΜΐυΙΙε %τ9ίί\Λ εΐ Ιιοτ., εΥ, βί οροΓίε•!, ηΐΑ]ιΐ8 εΐίθηι ςυβιιι 
15 Μ χινδυνιύιιν τούτον τ^ χίνδυνον χαΐ , Ιλν δέη , έτι 
τούτου μιίζω, άλλ*-|μοΙ πιίΟου χαΐ μή άλλως ποίει. 
^ ΣΟ. Και ταύτα προμηΟοΰμαι , ω Κρίτοιν, χαΐ άλλα 
«ολλά. — Κ Ρ. Μήτε τοίνυν ταύτα φόβου- χαΐ γ^ρ 
ουδέ πολίι τάργύριόν έστιν,' δ θέλουσι λαβόντες τινές 
10 σωσαί σι χαΐ έξαγαγεΐν Ινθένδε. έπειτ* ού)^ 6ρ5ς τού- 
τους το2»ς συχοφάντας , ώς ευτελείς , χαι ουδέν ϊν δέοι 

έκ* αύτοΐις πο^ου αργυρίου; σοι δ* Οπάρ/ει μέν τάμα Η ουηίββ πιε» &ϋ Ιιοο, ιιΐ ορίηοΓ, βυΓβοίυηΙ : Ηείηύε, αϊ 
χρίσματα , ώς έγφμαι , ΐχανά - έπειτα χα\ εί τι έμοΰ 
χηδόμινος ο6χ οΤει δείν άναλίσχειν τάμ^ , ξένοι οΐτοι 
4» Μύν ίτοιμοι άναλίσχειν. εΤς δέ χεχόμιχεν έπ* αύτο 
τΛτ* άργυριον ίχανον, Σιμμίας 6 Θηβαίος- ίτοιμος δέ 
χα\ Κέβης χα\ άλλοι πολλοί πάνυ. α>στε , δπερ λέγο), 
μι(ν• τ«9τα φοβούμ<νος άποχάμης σσυτ^ σωσαι, μι^τε , 
β Ιλιγίζ έν τ<^ διχαστηρίφ . δυσχερές σοι γενέσΟω, 6τι 
Μ ο6χ λν ίχοις Ιξιλθ^ 6 τι / ρωο σαυτω πολλαχου μέν 
γλρ χα\ άλλοσ' ^οι 31ν άφίχη άγαπησουσί σε * έαν δέ 
βούλν) εΙς Θετταλίαν Ιέναι , είσιν έμοί έχει ξένοι , οΤ σε Ιιοΰ 8υΙ>ίΓε ρεπαιίυπη. τεπιπη ηιιΉί οΗΙειηρβηι, ηοςπε 
•ΚΙβτ ΓΑοίβε. — 8ο. Ε( Ιιβο ηυΜβπι ε( αΠα πμιΚα , ο βπίο, 
βηΙΠαΐαπ) πιε Γε<1(1αη(. — Οη. Νεηιιε, οΐΜεετο, Ιιεκε νε- 
ΓβΑΓε : ηεςυε εηίπι ηιυΐΐυιη οκΐ ΑΓβοηΙυπι ψιοά ρο^(υΐ8η( 
Ιιί , ςυί βεΓΥΑΓβ Ιε Αΐηυε ΙιίπΓ ειΙυεοΓο νοίυηΐ. ρπϋΙεΓεΑ 
ηοηηε ΎΐάβΛ ηιίΑπι Ιεηιιε» βίηΐ ΙβΙί «γεορΙίΑπίΦ , εΐ ςιίΑπι 
εχίςιίΑ Αΐΐ εοβ ρΐΑΟΑηιΙοβ ΐΑΓιςίΙίοηε &ίΙ ορυβ ? (ιΙμ τετο ρε- (]υΑΠ) πιει οογαπι ΚαΙμοβ ηοη ρυΐΑβ οιεΑβ ρεουηίΑβ εεβε 
εχρεηάεη^Αε , ΙιοβρίΙεβ Ιιί ςηοηιιε ρΑΓΑΐΐ 8υη( ρεΓδοΙτεπε. 
ηηυε νεΓο Ηοε ίρβο €οη8ίΙίο ΑΐΙυΙίΙ κυΓΠΰίεηΙεπι ρετηηίΑΐη, 
8ίηιπιίΑ8 ΤΗείΝΐηοβ : ρΓοπιρΙυβ νεΓΟ ε8( εΙ €εΙιε8 Αΐίίςηε 
1>εηηυ1(ί. ςυΑΠΗ>1>Γεη) , υΐ (Ιΐεο, ηεςυε Ιιβκ πιεΙηεη% εοη- 
8ΐ1ίηπη Αΐ>]ίοίΑ8 βεΓΤΑηύί Ιε ίρβηπι, ηεςυε ΐΠυύ, ηηο<Ι ίη ]ιΐ' 
όίοίο όίχίεΐί, Ιε ΓεπιοΓεΙιΐΓ, βί ίη εχϋίΐίυηι εΑ8, ηιιο !ε ίρ!«υη) 
νειίΑβ Ιε πιίηίπιε 1ΐΑ>)ί1ιΐΓυηι. Αΐίίβ εηίιη ιηιιΐΐίβ ίη Ιο^ίβ 
ςηοουηπηε ρΓοΓοτΙυϋ ΓιιΟΓίδ , Ιε οοΐεηΐ : Α€ 8ί νε)ί8 ίη Τ1ιε8- 
88ΐίΑΐη (ε εοηίεΓΓε , ιτ|Μ>ηε8 ίΙΙίο Ιιο^^ρΊΙεβ ηιεοϋ, «ιπί !ε ρ1ϋ• 
ιηρι πολλού ποιησονται χαι άσφάλειάν σοι παρέζονται, ο Ηιηί ίηείεηΐ (υΙυπιππε ρπτΜίΙίο <>υο Γε<]<1εη(, ίΐΑ ιιΙ ιιεπιο 
• Αστβ σι μηδένα λυπεΐν των χατ^ Θεττχλίαν. ίη ΤΙιεκκΑΐίΑ ϋΙ>ί κίΙ ιηοΙ(^1ίΑΐη ο\Ιιί1)ίΙιιπι>. 36 V. "Ετι 8έ, ω ΣώχρατΕς, ού3έ ^{χαιόν μοι οοχβϊς 

έπι/ειρβΐν πρδγμα, σαυτον π(>ο3ουναι, έξον σωθηναι* 

χαΊ τοιαύτα σπβύ^ιις πβρι σβαυτον γ&νέσΟαι , έίιτβρ &ν 

χαι οΐ ^χθρο( σου (ΠΓεύσ€ΐάν τι χαι Ισπβυσάν σε 8ια- 

& φθεΐρο(ΐ βουλ($(λενοι. προς δέ τούτοις χαΐ τους υΙεΤς τους ΚΡΓΙΏΝ. (45. Μ.) 

V. Αθ€β<1ίΙ, ο 5οΰΓ&(6β, ςυο(] Γ6ΐη ιηίηίπΐ€]υ«1&ιη Αβκτβάί 
τί<ΐ€τίβ, 8ί €υιη ηίτυβ 6886 ροββίβ, οΚγο ΙΙΚμ αΠογμ βχΗίιιηι : 
6ΐ Ι&Ιμ ΰΐιΐ 6Τ6ηίΓ6 8(αά68, ςυ«1ί& Τ6ΐ ίηίηιΙεΙ ΙυΙ βΐυάβτβοί 
ι(υάιΐ6η]η(ςιΐ6 16 ρ6ΓάβΓβ ουρίβηΐββ. ρηΒΐ6Γ6& 611οβ <ιυοφΐ6 σαυτου ίμο.γ. δοκ*ΐς προδ,Μν... <Λς σο. «6ν χ.Ι έχθρέ^ (Ι '"« Ρ"^** ""'» "'*'"•• ""'»''• *"'" ««»» «« ««"«« ψαι χαι ^χπαι^βυσαι οίχι^σβι χαταλιπών, χαι το σ^ν 
μέρος , ^ τι 2^ν τύχωσι , τούτο ιιράξουσι ' τεύζονται 3^, 
ως το εΐιώς, τοιούτοον, οΤάττβρ εϊωθε γίγνεσθαι έν ταΤς 
10 ^ρφαν(αις περί το^ς ορφανούς. ^ γλρ ού χρή ποιβΤσΟαι 
παΐ^ας, ^ ξυνδιαταλαιποιρεΐν χαι τρέφοντα χα\ παι- 
^εύοντα* συ 3έ μοι δοχεΐς τλ ^αθυμότατα αΙρεισΟαι* 
χρ^ $έ, ^πιρ &ν άνήρ αγαθός χαι ανδρείος ίλοιτο, 
ταυθ* αΙρεΤσθαι ^τον; φάσχοντάγε δή άρετης διλ παντός ΑίςΐΜ 6ΠΙΟΙΓ6 , €ΐθ86Γ6β, 6( ςυ&ηίαπι ίη 1% 68(, βοβ ΓοΚπη» 
6υιιιιηίΙΐ68. Αοοκίβηΐ ▼6ΐΌ ϋβ Υ6η$ίιηί1ί(6τ, ςιηϋλ βνβοίυηΙ 
γυΐ^ο οιρίιβιιίβ. οροΓ(6ΐ βηίπι αοΙ ηοη 9βιΐ6Γ6 ΙίΙιβτοβ» ΑοΙ 
ίη 118 6(]ιΐ€Αΐκ1ί8 6Γα(ϋ6ηθί8ςυ6 Ι&Κ)0Γ6ΐη οοηβίληίβτ ρν§»η : 
!υ Υ6Τ0 πιίΐιί τίιΐ6Η8 ςυ» «Ιί^βκ! τίτ ίβφύΒ μ ρί^βτ, 
6ΐίβ6Γ6 : ά666ΐ 8υΐ6ΐιι εοοίπι ςυ« τϊγ 1)οηΐ]8 ΓοτΙί8ςιΐ6 6ΐι- 
ΚβτβΙ, ρηΒ86Γ«{πι 16, ςαί ρΓοΑΙβΗβ Ι6 ρβτ οσιηβηι ▼ί(8ΐη 
▼ΐΓΐυϋ 8ΐαθυί886. ίΐ8ςα6 6ΐ Ιαί 6ΐ οοβίιΐ, ςαΙ Ιυ! ίλΐηί- ▼18 ςίΜΜίΑοη ηο8ΐΓ& βίο ρογαοΙα 6886 ▼ίά68ΐιΐΓ, βΐ ίΙΙβ 1υυ8 ίη 
]α(ίί6ίοαι Ιη^Γβββι», ουιη 1ί66ΓβΙ ηοη ίη^6<1ί, 6( οοηοβΚΑίιο 
ίρ88 ]ιΐ(1ίείί μ) Ηυηο πιοάυιη βοίΑ, βΐ βχίτβιηαβ Ιιίο βηί8, 
Ι&ηςίΜΐη η<Ιία]Ιυιη ςυΙ<1<ΐ8ΐη» ρ6Γ τίΐίοβίΐ&ΐβπι 86^ίϋ6ΠΗ]υ6 
ηοβίΓΕηι 6ηΊιβί886 ηοβ τίάβ&ΙυΓ, ςυοά ηο8 Ιβ ηοη 86ττα¥6- ρΕΓΟηΐ ίη ηθΚ>ί8 ρΓ868ίϋϋ 68861. Ιΐ8Ρ6 ίφΙΟΓ, ο 5θ6η(68, 

60ΐΐ8ί<ΐ6η , η6 κΙαιυΙ πι&ίαπι &ϋ 6ΐ ΙυΓρ6 (ίΙ)ί ηοΙ)ί8(|αβ : 86ά 
€οη8ίϋοηι €8ρβ, Υ6ΐ ροΐίηβ ηοη ιιιηρΙία8 οοηβϋίοιη ο&ρ{6ΐΜ]ί 
(6ΐηρο8, 86(1 6&ρ1ηη) ]&πι 6886 οροΓΐ6ΐ. αηίοηηι Υβτο οοη• 
8ί1ίιίαι 68ΐ : ηο€ΐ6 βηίπι ρΐΌχίπίλ ουηοΐβ Ιιφο (Λ€ίΛ 6886 
οροΓίβΙ. 8ί Υ6Γ0 (Ιίυϋηβ (8Γ(ΐΑΥ6ηηια8 , ηοη «οηρίίυβ β6π 
ροίβηΐ. α1 οαιηίηο ηιίΗί οΙ)ΐ6θΐρ6Γ8 . ο 5θ6η(68, η66 υΙΙο 

ΠΜΜΙο ΑΐίΙβΓ ί8€ί«8. 15 του βίου ^πιμελεϊσθαι. ώς Ιγωγε χαΐ δπέρ σου χα\ 6 «^^^ ,„,„„«, ηΐ6 ρϋόβΐ, ΥβήΙαβ η6 ΙοΙβ 1ΐ85€ γ68 Ιυβ ί^ι. 

υπέρ ήμων των σων Ιπιτηδείων αίσχύνομαι, μή δοξη 

όίπαν το πρ5γμα το περί σέ άνανδρία τινι τη ημετέρα 

πεπρ3χθαι , χαι ή είσοδος της δίχης βίς το διχαστηριον, 

ώς εισήλθες, έξ^ μή εισελθεΐν, χαΐ αύτος 6 άγων της 
20 δίχης ώς έγένετο , χαΐ το τελευταΐον δή τουτί , ώσπερ 

χατάγελως της πράξεοκ ^ χαχία τινΙ χαι άνανδρία τη 
46 ήμετέρί^ διαπεφευγέναι ήμδς 'δοχεϊν, οίτινές σε όυχΙ & "»«*• η«Ι«« Ια Ιρβ6 Ιβ, ςαοά Οβή οηιηίοο ροβββΐ, 8ί Υ6ΐ 

έσώσαμεν, ουδέ συ σαυτον , οΐόν V 3ν 'χα\ δυνα\ον\ ιΧ 

τι χαι σμιχρ^ν ήμων όφελος ην. ταυτ* ου ν, ω £ώ- 
25 χρατες , 6ίρα , μή 6[μα τω χαχω χαι α!σχρον ^ σοί τε 

χαι ήμΐν, άλλλ βουλεύου, μδλλον δ* ούδΙ βουλεύεσθαι 

£τι ώρα, αλλά βεβουλευσθαι. μ{α δέ βουλι^' της γάρ 

έπιούσης νυχτος ταΰτα πάντα δει πεπρδχθαι. ε! δ* £τι 

περιμενουμεν , ^αδύνατον χαι^ ούχέθ' οΐόν τε. αλλά 
3υ τΝίντΙ τρ<$πφ, ω Σώχρατες, πείθου μοι χα\ μηδαμώς 

άλλοις πο(εΐ• 

VI. ΣΟ. ^Ο φίλε Κρίτων, ή προθυμία σου πολλού Β VI. 5ο. Ο 8Πΐί66 ΟΗΙο , 8ΐΐΗΐίυπι Ιιοο (αηπι οαυίϋ Γλοίβη- 

«ξία , £1 μετά τίνος δρθάτητος ε?η • εΐ δέ μή , δσφ μεί- 
ζων, τοσούτω )^αλεπωτέρα. σχοπεισθαι ο3ν χρή ήμδίς 
:»:, 4Ϊτε ταΰτα πραχτέον είτε μή • ώς έγώ ου μ^νον νυν , 

άλλα χαι άεΐ τοιούτος, οίος τιον έμων μηδενΐ άλλω 

πείθεσθαι ή τω λόγω, δς άν μοι λογιζομένφ βέλτιστος 

φαίνηται. τους δέ λόγους, οΟς έν τω Ιμπροσθεν Φλέγον, 

οΟ δύναμαι νυν έχβαλειν , επειδή μοι ήδ' ή τύχη γέ- 
«ο γονεν , αλλά σχεδόν τι δμοιοι φαίνονται μοι , χαι τοίις 

αύτους πρεσβεύιο χαΐ τιμώ, οδσπερ χαΐ πρότερον* ων ο 

έάν μή βελτίω £χωμεν λέγειν έν τφ παρόντι, ιΖ ίσθι, 

^τι ού μή σοι ξυγχωρήσω, ούδ* άν πλείω των νυν παρ- 
όντων ή των πολλιον δύναμις ώσπερ παΐδας ήμδίς μορ- 
45 μολύττηται , δεσμοϊ^ς χαι θανάτους έπιπέμττουσα χαΐ 

χρημάτων αφαιρέσεις. Πώς 2[ν ο3ν μετριώτατα σχο- 

ποίμεθ* αυτά; ¥Λ πρώτον μέν τούτον τον λόγον άνα- 

λάβοιμεν, δν σ^ λέγε κ ι^βρί των δοζών, πότερον χαλως 

έλέγετο έχάστοτε ή ό&, ^ ταΐς μεν δει των δοξών (1 (ΐίπιηι 86Πΐρ6Γ γ6ο(6 €ΐίε6Γ6ΐυΓ η6€η6, ςιι&Γυαιθ&πι ορί• 
60 προσέχειν τ6ν νουν , ταΐς δ* ού * ή πρΙν μέν έμέ δείν ηίοηυπ) ηϋοηβη Ιι&1>6η<]&ηι , ςυβπιπκίΑοι ν6ίΌ ηιίηίπΐ6 : 

άποθνήσχειν χαλως ίλέγετο, νυν δέ χατάδηλος αρ* έγέ- Αυ( 8η Αηΐβλ ςυ8Πΐ πιβ πιογι οροιΐ6ΐ)8ΐ, Γ6θΐ6 (]ί€6ΐ)8ΐιΐΓ, 

νετο , ^ι άλλως ίνεχα λόγου έλέγετο , ^ν δέ παιδιά χαι ηυπ6 Υ6ιό εοπ]ρ6ΐ*ϋυΓ, (βπ)6Γ6 <ϋεί8 €&ιΐ5& ίΐ8 ϋίείαιη Γυίββε. 

φλυαρία ώς άληθως ; επιθυμώ δ* ίγοιγ* έπισχέψασθαι, 6886 Υ6γο τ%\^τλ ]οοαπ) 80 ηυ^? ειιρίο βςιιίίΐβιη, ο Οηΐο, 

ω Κρίτων, χοινη μετά σου, ει τί μοι άλλοιότερος φα- ηηα ΙβΓυηι εοηδΚΙοΓΑΓβ, ηιιιη Γ»!ίο ίΙΙα αΙία βρρβΓθβΙ ηιΐΐιί <Ιαπι, 81 ςαλ Γ•Ιίοη6 ΓβοΐΑ 8α866ρ(υπι 8ίΙ : βΐη νιΙβιμ, 
ςυβηΙο π»]υ8 68(, ΙαπΙο ηιοΐ68ΐία8. οοηβίόβηηάαηι 68( 
ί§ϋυΓ, 8β6η<ΐ8η6 ΗεΒο ηοΚ>ί8 8ίη1 &η ηοη : η&ηι ^ο ί8 βιηη 
ηοη ηιοάο ηυηο , 86ά 61 86ηιρ6Γ, ςυί πΐ6οη]ΐη ηυΙΚ ρλτθληι 
ρηΒ(6Γςα&ιη ηΐίοηί , ({αφ Γ8(ίο6ίη8η(ί ιηίΐιί ορίίηη γΜβκΙαΓ. 
ηϋοηββ Υ6ΙΌ ί1Ι&8, ςαίΙ>υ8 8υρ6ΗθΓί])ΐΐ8 ΐ6ηιροΗΙ)ΐΐ8 ιΐ8ΐΐ88αη), 
ηαη6 ςυί(ΐ6ηι , ρο8ΐςυ&ηι ίη Ιίληο ίοΓίαηληι Ιηοίάί , ι^ί- 
66Γ6 ηοη ροββηηι, Λ&ά 8ίηιίΙβ8 πιίΐιί ί6Γ6 ΥΐάβηΙυΓ, 6ΐ 6&8(1βοι 
ςυ88 6( ρΓίιΐ8, Υ6η6Γ0Γ 8(ςυ6 ΙιοηοΓΟ : ςυίΙ)υ8 ηίβί ηιβΙίοΓβ» 
8ΓΓ6ΓΓ6 ηυηο ρο88ίπιη8, 86ί<ο, «16 ΙίΙ>ί ηυηςα•ηι οοη€688α- 
ηιηι, ηβςυβ 8ί Υ6ΐ ρΐυη ςπ8πι ηαη€ πιυΙΙίΙυάίηίβ ροΐεηΐίβ 
6θπιηιίη8ΐΑ ηοβ (βηςυοοιι ρυ6Γ08 €οη8(6Γη6(, τίηουΐΑ 6ΐ 
Ι110Γ&6ΠΙ 6ΐ (ΙίΓ6ρΙίοη6ηι ρ66υηί8Γυιη ίηΙβηΐΜΐβ. ςιιο ί^- 

ΙυΓ ηΐοόο 0ρ1ίαΐ6 60η8ί(ί6Γ&Γ6Πΐυ8 68? βΙ ρΠΠΙΙΙΐη 68Π), 

46 ςιίΑ Ιυ 1οςυ6Γί8, ηΐίοηειη θ6 ορίηίοηίΐΜΐ8 Γ68υπΐ8ΐηυ8. (47.) οκιτο. Λ7 ν«Γται, Ιπιιδή £8' Ιχω, ή 6 αύτο<» χ«'ι κασοαίν ναι- ηυηοίη Ιιαι: ΓογΙηπα εοηβϋΐαίο, ϋη ΑίκΙ^ιη, λΙ(|ΐΐ(; ιιίΓυηι ιιιϊΐ- 
Μίν 9 ί^ πηβήλΐθ* αύτφ. έλίγβτο 2• πως , ώ< ^γωμαι, Ι€ιμΙ« βίΐ ηοΐ)» •η ββςυβηϋβ. «ΙίεβίΜΐυΓ ΑυΙβιη, ιι1 ορίηοτ, 
{χ^ίστοη ΰδ* 6ιώ τΰν οίομινων τι λ/γβιν , &σιηρ νυν ββιηρβΓ «ίο «!> ίίβ , ί|υί μ &ΙίςυΙ<1 (ΙίοβΓβ βχΐβΙίηίΑΐΝΐιιΙ , υΐ 
δή Ιγώ Ιλιγον, ίτχ την δοςών, Ας άνθρωποι οοξάζουσι, ιη(Νΐθ6βο<)ίθ6ΐκιηι,ηβιηρ«, Ιιοιηϊηυιηο|>ίηίοηβ8ρΑΓΐίιη πιυΙΙί 
λ δέΜ τ&( μΚ ΐΓ«ρ\ πολλού ποιβισθαι, τλς δΙ μ.^. τοΰτο β ίΜί«,(ΐΜ, ρ&Ηϊηι νρΓο ιηίηΐπιρ. Ιιοτ. ν& όβο•. ο ΟγιΙ•) . 
«ρ^ θιΰν, 2 Κρίτων, ού ίοχιϊ καλώς σοι λ^γβσθβα; „^„η^ ^^ι,ι ,^^^ ,,,^^ ^ί,ΗϋΓ? Ιιι βιιΐπι, υ( ίβΠ ΙιοιηΊοϋΐιι 
Λγ*ρ, &> γ• ^*^Ρώπ•ια , Ι^ίτος^ιΤ τ<Λ μέλλ^ιν άπο- ^^^^.^^ ^^^^^ ρβπευΐυιη β. υΐ οτβδίίηο (Ιϊ« ηκιηιιήβ : ηβο 
*^ *.ΐ!^* »^. ^-««ι — '\^- ί1.^\^. \^..^^. * 1«ίηβΓΓθΓβιιιΐη(ίυοΗρΓ8Β8βη8ϋ8ΐΛΐηίΐΜ. <|ιι&Γ(ϊ οοικίΗβΓα : 

ηοηηβ ΓβοΙβ ϋΙ)ί ϋίοί νίιΙβΙυΓ, ηοη οροΓίβΓβ οιηηοβ ορΐ- 47 (υμφορά. οηκάπιι δι( * ούχ\ χαλως δοχιΐ σοι λ/γβσ6αι , 
10 Αχ ού ΐΓΟΜς χρή τλς δ()ξας των ανθρώπων τιμβν, 
4λλλ τλς μέν, τίς δ* ου ; ο5δέ πάντων , οίλλλ των μέν , 
τΰν ί* οδ; τί φι{ς; ταυτ' ού)^Ί χαλως λβγβται; — 
ΚΡ. Καλώς. — ΣΟ. Ουχουν τ^ μέν /,ρηστ^ τι- 
μΚν,^ δέ πονηρές μη; — ΚΡ. Να(. — £0. Χρη• 
Η νται 8* ούχ, αΐ των φρονίμων , πονηραι δ' α( των 
^φράνΜν; ^ ΚΡ. Πώς δ' οϋ ; 

VII. Σ0• Φ^ρ« δή, πως αϋ! τ^ τοιαυτ' ^λέγετο; ηίοη68 Ιιοπιίαυιη ββςυϊ , κβό &1ίΛΑ ςυίιΐβιιι , Αΐίββ γβΐΌ ηοη ? 
ηβςυβ οηιηίυπι, δβιΐ ςυοΓυηχΙ&ιη , βϋοΓυπι νβΓο πιίηίηιβΡ 
φΐίά (ΙίαβΡ 1ι&*£ ηοηηβ τβοΐβ ι1ΐϋΐιη(υΓ? » Οη. ΚβεΙβ. — 
8ο. Ει^οηβ Ι)οηω ΙιοηοηΓβ <)(*€6( , αΐΑΐιι$ ν^τυ οοηΙβπιηβΓβΡ 
— Οκ. ΟβοβΙ. — δο. Βοηβ &υΐ6ΐη ηυηηβ ρηιϋβηΐυη, ηι&ΐββ 
οοηΐη 8«ηΙ ΙαιρηιϋβηΙιιιηΡ — Οκ. ^^1^<1η^ ? 
VII. 5ο. Α^β ν6Γο, ςυο πμμΙο ΙβΙί& ϋίε€ΐΜΐη1υΓ? ^υ^ ΐη γυμναζ^νος άνήρ καΐ τούτο πράττων πότερον παντός 1> μγπιηΜΚ8 μ βχβΓΟβΙ, ββςυβ ίη Γβ ορβΓ&ηι οοΙΙοοβΙ, ϋΐηιηι Μρος Ιπαίνφ χα\ ψάγω ^χα\ δόξη ^ τον νουν προσ•/ει, 
Μ 4 Μς μόνου Ιχιίνου , βς &ν τυγχάνη Ιατρός ^ παιοοτρί- 
6ης Αν ; — ΚΡ. Ένος μόνου. — ΣΏ. Ούκουν φοβίΤ- 
βΟαι •^ τΛς ψόγους χαι άσπάζβσθαι τους επαίνους 
χΛς του Ινος Ιχιίνου , £λλ& μ^ τους των πολλών ; — 
ΚΡ. Ληλα δη. — Σίΐ. Ταύτη άρ* αύτω πραχτέον χα\ 
3§ γυμνβστέον χαΐ Ιδιστέον γε χα\ ποτέον, ^ &ν τω ένι 
δοΒ^ τφ Ιπιστάτη χα\ Ιπαίοντι μβλλον τ^, ζ ξύμπασι 
ταΙίς Αλοις. — ΚΡ. Έστι ταύτα. — ΣΏ. ΕΤβν. £πβι- €α]υ&Γι1)6ΐ Ιιοπαίηίβ Ιαηϋί ρΙ νί1ηρβΓ«(ίοηί •1ΐ6θϋί(,&η υηΐυβ 
ΙΠίι» Ι&ηΙυιη, ηυί ηΐ6(1ίεϋ5 μΙ &υΙ 1υ(1ίιη«βίβΐ6Γ ? ~ 
6β. Ηυ]υι βοΐίυβ. — 5>ο. Ει^οιιγ ΙίηαβΓβ ϋβ€6( ν^υρβη- 
(ίοη€8 βΐ Αΐηρίβεΐί Ιβυιΐββ ϊΙΙίυϋ ιιηιυ<( ροΐίυβ (|υΑη) ίΠ&β 
▼υΙ^? — Οη. ΡΓ0€υΙ <)υΙ>ΐο. — δο. ΙΙ&ο ίΐΑ(|υβ Γ&Ιίοηβ 
ίΙΐ6 β^βΓβ ββςυβ 6Χ6Γ06Γ6 (ΙβΙιβΙ , Βίςπρ 6ΐίβιη βάβη: €ΐ 1>ί- 
Ι)βΓ6, ςίΜ ίΙΠ υηίοο, ρΓκΓβοΙο βΐ |)6π(ο, ρΙβοβ&Ι ροΐίυ• 
ςιίΕΐη ςιιβ οιηηϋηιβ Γβΐίςυίβ. — Οκ. ΥβτΑ Ιιβρο βαηΐ. — 

θι{σα« «έ τφ Μ χα\ άτιμάσας αύτΛ τοίις ψόγους χαΐ ο β^ ^^^ ^^ ^^ ί,^ „„; ^„ ρ,^^^Ι , ρ]ιιικιυ6 τίΙυρβΓαΙίοιιββ 

το2»ς Ιπαίνους , τιμι(σας δέ τοίις των πολλών χαι μηδέ^ βΙ Ιλϋθθβ ηίΙιΠΐ ρΐΌϋ&Ι , πιβ)$ηί νβΓο (?«ιβ νυΙ^Ι βΐ ίηιρβη- 
Ιοπιηι, ηυπι βΚ) οηιηί αιιΐο ΙυΙυβ ϋπΓ:* ^ Οβ. ΡακΙηίΡ — 
δο. ^υ81β ΑυΙθπι €$1 Ίά ηιβίιιιη ? ρΙ ιιιιο ίβηϋίΙ , βΐ ίη ςυβη) 
ηοη 0ΐ)βάί6η1ί5 ρΑΓίβηιΡ ~ Οβ. Ιη ΰΟΓρυβ νίύβΐίεεί : Ιιοε 
βηϊπι εοΓΓυηιρίΙ. — δο. Ββ€ΐ6 (Ιίαϋ. ΕΓ({οηβ βΙ ΓβΗ(|υ8, 
ο βπίο, ηβ οιηηί& ρβΓουΓΓΒΠιυβ, «ο 8β 1ι&1)«η1.' 6( νβΐΌ ΐη 
ΙυβΙίβ ίηίυβϋβςυβ, ΗοηββΙίβ βΐ. ΙυΓρΐόυβ, 1κ>ηί;ΐςυ6 6ΐ πιαΠκ, 
άβ ςυίόυβ ηυηο ηοΙ>ί8 οοηβυΚβϋο β«(, υίτυπι νυΙ^ ορί• 

δόΕΐ| ίιΤ ήμβς ίπ*σθαί χαΐ φοβεϊσΟαι ταύτην, ή τη του (1 «ί^^^ ^^^ νβΓοτκΐϋβ ϋβ1)ββιηυ8. Βη υηίυβ ςυί ίηΙβΙΙίβ&Ι, 

Μς^ βίτίς ^στιν έπαιων, θν δει χαΐ αίσχύνεσΟαι χαι «ι έπαϊόντΗΐν 2ρ* ούδΐν χαχον πείσεται ; — ΚΡ. Πως γλρ 
ο8; — ΣΟ. Τί δ* Ιστι τ& χαχον τούτο ; χαΐ ποΐ τείνει, 
χα\ ιΐς τί των του άπιιθουντος'; — Κ Ρ. Δηλον, ^τι εις 
τ^ οωμα * ταίυτο γλρ διόλλυσιν. — ΣΟ. Καλώς λέγεις. 
οδκβίυν χαΙ τΐλλ», ω Κρίτων, οβτως, ίνα αή πάντα 

» διίωμιν. Κα\ δ^ χα\ πιρ\ των διχαίων χαι άδίχων, 
χαΐ χαλων χαΐ αΙσχρων, χαΐ αγαθών χαι χαχών , περί 
Αν γνν ή βουλή ήμΐν Ιστιν , πότερον τη των πολλών 40 φοβιΙβΟαι μβλλον ^ ξύμπαντας τους άλλους ; φ ε{ μή 
άχολουΟι^σομιν, διαφθιρουμεν έχεΐνο χαι λωβησόμεθα , 
β τ^ μϊν διχαίφ βΑτιον έγίγνετο , τω δ' άδίχω άπώλ- 
λντο. ή ουδέν ΐστι τοίίτο; — ΚΡ. ΟΤμαι ίγωγε, 
£2Ηκρατις• 

4» νΠΙ. ΣΟ. Φέρε δή , εάν το &πο του υγιεινού μέν 
ρέλτιον γιγνόμβνον, 6π6 του νοσώδους δέ διαφθειρόμε- ςυεπη πΐΒβίε νβΓβΒπιυΓ βΐ ΙΙπιβ&ηοιιβ ηυΒπι ουηοΐοβ ΓΡίίςιιοεΡ 

ϋΐιί ηίβί οΗΙβπιρ6Γ&Ι)ίπιυ8, ΙακΙβιουβ 6ΐ €0ΓΓυηιρ«ΐηιιΐ8 ϊά, 

<|υοά ]υ8(ο ςυίάβπι ιηβ1ίιΐ8 Γιβη , ΐη]υ8ΐο ΒυΙβπι οοΓΓΟοηρί 

ευΙβΒί. ΒϋΙ &η ηίΐιίΐ κ] 68ΐ.' — Οβ. Μ ηυΜβιη, ο δοοτΒίββ, 

βγΜΙγογ. 

VIII. 5θ€. Α86 νβΓΟ, 81 μ1, ςυοϋ 8 88ΐιιΙ)η' ςυίύβπι βΙ πιβ- 

Ιίυβ , 8ΐ) ίη»1υΙ)Η νβΓΟ εοΓΓυηιρίΙυΓ, οοιτυρβΗπιυβ, ΐιηρβη- 
νον διολέσωμεν, πειθόμενοι τη τών μή επαϊόντων δόξη, 
2ρα βιωτον ήμΐν ίστι, διεφθαρμένου βύτου; Ιστι δέ β ΙΟΓυηι εβοϋΐί ρρϊηίοηΡίη , ΒηηοΙ,ΐεβο (ΙβεΙτυοΙο νίΐ8νΐΐ8ΐί8 

«ου τοΰτο τ^ σώμα , ^, ουχί ; — ΚΡ. Ναί. — ΣΟ. βπΙ? €8ΐ 8υ(6πι ΐά οοΓρι». ηοηη«? — €β. Ιά Ιρβυπι. — δο. 
Μ> ^ρ* ο!ν βιωτ^ ήμΤν έστι μετά μοχθηρού χαΐ διεφθαρ- 
μένου σώματος; — ΚΡ. Ουδαμώς. — ΣΟ. Άλλα 
μιτ^ Ιχείνου άρ' ήμΐν βιωτ^ διεφθαρμένου , & τ6 άδι- 
χον μίνλωβΧται, το δέ δίκαιον όνίνησιν;ή φαυλότερον 
ήγούμιθ* εΤναιτου σώματος έχκΐνο, ^ τι ποτ* έττι τών Αη βΓ^ο νίΐ8 οοΙ>ί8 ρΐ8ε<^1 ουηη νϋίοβο εοιροΓβ ΒίςυβοοΓΠίρΙο .^ 
— €β. Νυΐΐο ιηοιίο. — δο. Αη ΓοΓίβ ευπι ίΙΙο ρΐ8ε6( ϋοπτυρ- 
Ιο, ηυο ίη]ϋ8ΐιιηι ηιιίόβπι ηο€6ΐιΐΓ, ίιι&ΐηπι νβΓΟ ]ιιν8ΐιΐΓ'.' 
8ΐι1 8η νίϋιΐ5 ίΙΙΐΗΐ ηιΐΒΐη ιΟΓριικ ^λ^6(^ηι8Π1ιι^^ , ηιιί(Ι<|ΐιίιΙ ίΙ- 38 ΚΡ1Τ11Ν. >8,4β.) 48 ήμβτΕρων, περί 8 {{ τ* ά^ιχίοκ χαι ή δικαιοσύνη Ιστ(ν; λ \ηά ΐΑΐκ1«ηι κίΐ β ιιοβίηβ, αιΧΑ (|υο4 ίυβίίΐί• ίη]υ8ΐϋ{8ςυβ Κ Ρ. Ουδαμώς. — £0. Άλλ^ τιμιώτβρον; — 
Κ Ρ. Πολύ γβ. — ΣΩ. Ούχ άρα, ω ρελτιστβ, πάνυ 
ήμΐν τούτο φροντιστέον 6 τι έρουσιν ο( πολλοί ήμ3< , 
αλλ* δ τι 6 2πα{ων πβρί των διχα{(Νΐν χαΐ άδίχων, 6 βΤς, 

& χαι αυτή ή άληΟβια. ώστ& πρώτον μέν ταύτη ούχ 
έρθώς Είσηγεΐ, βίσηγούμενος της των πολλών δόξης δεΐν 
ήμ3ς φροντίζειν περί των διχα(ων χαΐ χαλων χαΐ αγα- 
θών χαιτών Ιναντίων. άλλλ μίν δή, φα(ηγ* αν τις, ν • ι^^ ι ι^γΛ 
οΤοί τ' είσιν ήμ5ς οΙπολλο\ άποχτιννύναι. — ΚΡ. Δη- \} ^ ., ' *|^ . 

10 λα δή χα\ ταύτα * φαίη γ^ άν, ω ^χρατες. — 
2ίί2. Άληθη λέγεις, άλλ', ω θαυμάσιε, οϊτός γ' δ λό- 
γος, δν διεληλύΟαμεν, Ιμοιγε δοχεΤ Ι6' δμοιος εΤναι τξί 
και πρότερον, χαΐ τόνδ' α3 σχόπει , εΐ Ιτι μένει ήμΐν 
ή 0^, 6ίί ου τδ ζην περί πλείστου ποιητέον, άλλλ το ε3 

16 ζην. — ΚΡ. Άλλλ μένει. — ϋ1. Το δ* εδ χαΐ χαλώς 
χαΐ διχα^ως &η ταύτόν έστι, μένει , ^ ού ' μένει 1; — 
Κ Ρ. Μένει. 

IX. Ία. Ούχουν έχ των ώμολογημένων τοΰτο σχεπ- 
τέον, πότερον δίχαιον έμέ ένθένδε πειρδσθαι έξιέναι, ▼6ΓηΙυΓ? — €β. ΝαΙΙο ηκκίο. ^ 8ο. 5β(1 ρΓ6ϋθ6ίυβ? — 
€κ. ΜαΗο 06Γ(β. — 5ο. Νοη ϊβίΙυΓ, ο ορίίιηβ, ΑΐΙιικκΙυιη 
ιιο1>ίβ ουΓΑίιόυιη ββΙ, ςυΜ όβ ηοΙ)ί§ γυΐ^υβ άΙοΛ^ λ«Δ φύά 
]υ&1θΓυιιι βΐ ίη]η8ΐοηιιιι ρβτίΐυβ, υηυβ ίΐΐβ «Ιςυβ ίρη νβιΐ- 
Ιβε. 0θΑΐικ>Κ>Γ6ΐη ρτίπιο ςιιίϋβηι ηοη ΓβεΙβ (ϋχΐβΐί κπιιοιιβιη 
ίη&ΙϋυβίΗ, ορίαίοηβιη ναΐ^ άβ ]ιΐ8ϋ$ βΐ ροΐοΐνίβ βΐ Ικιοίε 
Ιι&Γϋίηςαβ οοηΐΓ&τί» ββββ ουηηάΑΐη ηοϋή. αΙ γβη» άίχατί 

€». Ηύο υϋςΗ6 
ιηαηίίβ&Ιαπι 6β1 : (ΙίχβπΙ θηιοι , ο 5οοηΙβ«. — 8ο. Υβη 
Ιοηυβιίβ. κά, ο 8<ΙιηίηΜ1Ϊ8, ϊαοο ΜΐΙΙβιιι ηΐίο , ςυ^ηι ρβτ- 
ϋυπτίιηι», βυρβτΙοΓί β^ιιο βίηιϋίβ 6ΙΜ ιηίΐιί ςιιΜβηι ιΐάΟητ, 
λίςιιβ ΙΐΑίιο βΐΜΐη οοιι«<]βπι, υΐταιιι Α<11ιυ€ ιιο1>μ ηηιΐΜΐ 
ηβοηβ, γίά€ΐίθ6( , ηοη ρΐυήηιί Γ&οΙβικΙαιιι 6886 νίνβτβ, ββά 
1)6116 ▼ίΥ6Τ6. — Οβ. Μ«ιι6( ^οΐ^Ιβιιι. — 8ο. 86(1 Ιιθ€ ςυοςυβ 
ΙΙ1ΑΙΙ61, 1)606 6ΐ Ι)0ΐΐ6βΐ6 6ΐ ]υβΐ6 νΐ?6Γβ ίάβΐη 6886, «ι ηοαΡ 

— €Κ. ΜΜΙ6ΐ. 

IX . 8ο. 1%ίίύτ βχ Ιιίβ ςακ οοηοβεβΙηιΐΜ, Ιιοΰ οοηβίίΙβηΐΜΐιιιη, 
υίπιη) ]ιΐ8ΐιιιιι «ϋ οοοαγι ιηβ Ηίηβ 6χίΓ6 Α11λ6η{(*η5ϋ)ΐΐ8 ιιοο ^1 μή άφιέντων Αθηναίων, ή ού δίχαιον χάν μεν φαίνη- Ο ίίιηίΙΙβηω)!», αη ηοη : 6(βί&ρρΑΓ6Αΐ]υ8ΐαη)68β6. εοηβιηυΓ 
„. */ '..-Λ- .2 ίΐ ..Λ 2γ: Δ- 11 -.V . . :.. ' ται δίχαιον, πειρώμεθα, εΐ δέ μή, Ιώμεν. &ς δέ σ^ 
λέγεις τλς σχέψεις περί τ' άναλώσεοις χρημάτων χαι 
δόξης χαι παίδων τροφής, μή ώς αληθώς ταΰτα, («{ Κρί- 
των, σχέμματα ^ των δ^δίως άποχτιννύντων χαΐ άνα- 
25 βιωσχομένωΫ γ' &ν, εΐ <κοί τ ίίσαν, ούδενΐ ξυν νω, τούτων 
των πολλών, ήμΐν δ*, επειδή 6 λόγο^ ο&τως αίρβΐ, 
μή ούδεν άλλο σχιπτέον ^ ^ δπερ νυν δή έλέγομεν, 
πότερον δίχαια πράξομεν χαΐ χρήματα τελουντις τού- 8ΐη ιηΐηοβ, οαιΗΐΜηυβ. ίβΐ» ν6Γ0, ςυββ Ιυ ΑίΓβΓβ, οοηβίίΐβ- 
πιϋοη68 (Ιβ ρ6ουηί«Γαηι βυωρίυ , Δλ ορίηίοηβ, (16 βΐίίβ 6ΐ1υ- 
αιηιϋε, ο ΟηΙο, ίοΓίββββ ροΐίυβ ητβη ίβΙοΓυιη, ςυί ίθοΠβ 
ίηΙβτ&εΗυιΙ, βίβί ροββίηΙ Ιο τίΐΑΐη Γ6νο€6ηΙ, Αΐ)8ςυ6 υΙ1« 
ΓΑϋοη6, <16 τυΐ^ Ιιοηιίηυπι 8αη( 6οηβΜΐ6Γ&Ιϊοη68. ΐ)ο1)ί8 
ν€Γ0, ςυ8η(Ιο<|υΙ<ΐ6ΐη βίοβχίβϋ ηϋο,ηίΐΗΐ &1ίιι<1 60081(16- 
Γϋΐκΐυηι βήΙ, ςυλίη ςυοά ομκΙο άίθ6ΐ)>ιηιΐ8, υΐταοι Αοΐυη 8ί- 


Ηίηο 6(]υο•η1, βΐ ϋ ((ϋί 6(1α(:Αη1 6( ςυί 6(Ιυ€«ηΙιΐΓ, &η ροΐίηβ 
Γ6ν6πι ίη 1)18 οηιηϋΝΜ Αββηάίβ, «εΐυή 8ίιηιιβ ίιι]ιΐ8ΐ« : ίΛφι» 
ύ «ρρ&Γ6Α( ηοβ »ιί(ΐυ6 «ββτβ, οβτΐβ ηοη Γβρυίληάυη) 6ΓίΙ ( ^ιη 
άύηίΛ ηοΙ)ί8 οοη86ηϋΓ6 ρυ^ο ) η6(|υ6 υΐταιη οροΗβ&Ι βχβρβ» 
6ΐΑΓ6 ςιιί6ΐ6 0)011601, η6ςυ6 υίπιη) ςυΜνίβ «ϋικί βυρρΚοίοη) 
ρτίηβ, ςυλΟ) 8βιη)υ8 ίηίυβίβ. — €η. ΒβοΙβ 1ο(ΐαί νΜβτίβ, 

8θ€ΓΑΐ68, νΜβ ν6Γ0, ςυί(] 8080)08. — 8ο. 0)η8ί()6Γβα)υ8, 

ο 1)006, οηβ, 6ΐ 8ί ςα8 ίη ρ8Γΐ6 η)6 ϋί(^οΐ6α) ηά^ηρι^τβ 30 εξάγοντές τε χαΐ εξαγόμενοι , ή ττ) άληθεία άδιχήσομεν 

ταύτα πάντο( ποιουντες* χ^ν φαινώμεθ' άδιχα αύτ^ 

εργαζόμενοι , μή ού δέη 6πολογίζεσθαι ούτ' εΐ άποθνι^- 

σχειν δει παραμένοντας χαΐ ήσυχίαν άγοντας, ούτ' 

άλλο 6τΐ(χίν πάσχειν προ του άδιχεΐν. — Κ Ρ. Καλώς 
35 μέν μοι δοχιις λέγειν, ω Σώχρατες , δρα δέ τί δρώμιν. 

•— Σίϊ. Σχοπώμεν, ω γαθέ , χοινη , χαι εΙ πη Ιχεις 

άντιλέγειν έμοΰ λέγοντος, αντίλεγε, χαί σοι πείσομαι* 

κι δέ μή , παυσαι ήδη, ω μ.αχάριε, πολλάχις μοι λέγων 6 ροΙβΗβ, Γ6(ΐ8Γκυ6, 6ΐ βςο (ίϋί &886η(ί8Γ : 8ίη η)ίηιΐ3, (Ιββίηβ 

τον αύτον λόγον, ώς χρή ένθένδ* άχόντων Αθηναίων έμέ (|υα»ο , ο Ι)6βΙ« , ΙοΙίββ ΟΒάβιη Υ6γ1)& τ^ρβΙβΓβ : οροΓίβτβ 
4) άπιέναι ' (λ>ς έγ(ο περί πολλού ποιούμαι πεΤσαί σε ταύτα βοΗίοβΙ ηιβ Ιιίηο Α1Ιΐ6θί<»)5ί1>υ8 ίηνίΐίβ βΙιΐΓβ : ηαιη β^ο 

πράττειν, άλλλ μή άχοντος. ^ρα δ1 δή της σχέψεως η)θΙϋ Γβείο (6 ρ6Γ$υ8(]6Γ6, υΐ 1ιθ€ Γηοϊαιπ, οοη βοΙεπι ίηνίΐο. 

τήν αρχήν, έάν σοι ΐχανώς λέγηται, χαι πειρώ άποχρί- 8ΐΐ60(]6 \%\ϊητ ύίτηοα ΰοο&κΙβΓβΙίοηίβ ιηίϋυπ) ίώ'ι 88ίώ 
-19 νεσθαι τδ έρωτώμενον, ζ &ν μάλιστοίη. ~ ΚΡ. Άλ- α οοοιηΜκΙβ (Ιίεΐυιη βίΙ, (χ>η8Γ6(|υ6 (|υο(] Γο^Αΐαβ βίβ ίΐ8 γ6• 

λ^ πειράσομαι. 8ροο(<6Γ6, υΐ η)8χία)6 6608688. — Οκ. ΟοηβΙιΟΓ βςυίίΐΰπι. 

15 Χ. ΣΟ. ΟύδενΙ τρόπια φαμεν έχοντας άδιχητέον Χ. δο. 0ίείηιθ8η6 ουΙΙο η)θ<1ο βροοίβ 6856 ίοίοΓίαοι 

είναι, ή τινι μέν άδιχητέον τρόπιο, τινί δ* ού; ή ουδα- 
μώς τό γ* άδιχεΐν ούτ' αγαθόν ούτε χαλδν, ώς πολλάχις 

ήμΐν χαι έν τω έμπροσθεν χρόνΐιΐ ώμολογήθη ; '^ερ χαΐ 

άρτι ελέγετο ^ ^ πδσαι ήμΐν έχεϊναι α^ πρόσθεν όμολο- 
&υ γίαι έν ταΐσδε τβϊς όλίγαις ήμέραις έχχεχυμέναι είσΐ , 

χαΐ πάλαι, ω Κρίτων, άρα τηλιχοίδε γέροντες άνδρες Γ8εί60θ8η) , 80 Ιιοο ςυίόβο) , ίΙΙο νβΓο οοη ? βυΐ ουΙΙο υ)οι}ο 
¥61 1)οουιη 68( νβΙ Ιιοο68ΐαο) ίη]υπ8η) (ΛΟβη, ςυ6Π)8(1η)ο- 
€ΐϋΐη 8ορ6Γίοή ΐ6η)ροΓβ 8Φρβ 6θθί688ί 800)08 Ρ [ ςοο<1 οΐ 

ΟυρβΤ (ΐΝϊβ1)8ΐθΓ. ] 8θ( 80 00)068 \\\χ 8υρ6Π0Γβ8 €00560- 
8)0068 ΟΟβΙΠ» 10 ρ80εί8 Ι)ί8 (]ί6ΐ)08 ρΓΟΙ*808 6ν8006Γυη(, οΐ 
Οΐίηΐ 008 180) βΓ80(Ιβ8 Ο8(0, Ο ΟΗΙΟ , ΐ8Ο)(|06 8ΐυ(ϋθ56 ίο• προς αλλήλους σπουδή Βιαλεγόμενοι έλάθομεν ήμ5ς )) ΙβΓ 008 (ΚβββΓβοΙββ ίρ808 Ι8ΐυί1 οίΙιίΙ 8 ρηβτίβ οο$ (ΙΙΓΓΡτη; ? 
αυτούς παίδοιν ού^έν διαφέροντες; ή παντός μάλλον βοΐ βη ροΐίιΐδ δίο ρΓΟΓδΟδ Γβ» 56 ΙιβΜ, υί Ιοης (Ιίυβ1)α- κ Μ.) ΟΒΙΤΟ. 

Λτηςί/Ιβίρ ώσκβρ τότ* «λβγβτο ήμίν, «ιτι φασιν οΐ 
ιηλλοί Λ•η μή» χαι (Γτβ 3βΐ ήμδς βτι τωνδκ χαλιπώτι- 
ρβι ιιάαχ«Μ <Ιτ€ χαι πρ^ότβρ, 9μως τ({ γ' άέιχιΐν τφ 
ά^ΟΒοΰντι χαΐ χαυών χα\ αίσχρ^ τυγχάνβι 2ν παντι 

» τρήκγ; φβμίν, ^ ο8 ; -- ΚΡ. Φα(ΑΕν. -1- ΣΩ. Ού$α• 
μΰς ^ 2«ϊ Αδυαΐν. — ΚΡ. Ού δητ«. — ΣΟ. Ούο* 
^Ι^ιχούμινον 2ρ* άντβδιχιΐν, άκ ο( πολλοί οίονται , 
Ιιηι^ ^οΰ^μως ^ΐ άδιχβιν. — ΚΡ. Ού φαίνβται. 
— ΣΟ. Ύί&Η\ χαχουργιϊν ^%1, ω Κρίτων, ^ ου; 

Μ — ' ΚΡ.Ού 2«1 ^που, δ Σώχρατις. — ΣΟ. Τ( 8β; 
^νηχοαηυργιΐν χαχΜς πάσχοντα, ως ο! πολλοί φασι, 
ΜΜίον,ΐΙ οΟ Κχαιον; — ΚΡ. Ουδαμώς. — Σίΐ. Το γοίρ 
«ου ΜΡΜς ιηΜίΐν ΑνΟρώπονς του άδιχιΐν ού3έν $ιαφέ- 
ρ«. — ΚΡ, Χληβη λέγίκ. — ΣΟ. Ούτ' άρ' άνταδι- 

1» χ•ΐ¥ 2«ΐ ο£τ> χοκως άντιποκΐν ουδβνα ανθρώπων, ου8' 
αν 6τιοΰν ιράσχΐ| 6π' αύτων. χαΐ ^ρα , ω Κρίτων, 3» ιηυιλ, βίνβ &ΠϊηιιβΙ ΐ(1 υιυΚΙΙικΙο ^ίνι: ηβ^βΐ, βΐ κίνβ βΐΐαιιι 
βΓΑνΐοΓΑ ρΓ&ί•6ΐιϋΙ>ιΐ8, «Υβ Ιβνΐοπ 8«ιΙμγ6 οοβΑΠίυΓ, ίη]υΓίβιιι 
ΐΑΐηβο ΓλοβΓβ οιηηίιιο αι&Ιυιη (υΓρβςυοββββ ίΙΙί ςιιί Αια&(? 
ΓιΙϋΐηυΓ, βη ηοη? — €η. ΡαΙθοιηγ. — 5ο. ΝαΙΙο ί^ΗαΓ 
πκμΙο ίο]υηΑ ΓΑοίβικίΑ ββΙ. — Ο». ΝυΙΙο ςαίιΐβπι. — 8ο. Νβ- 
ςυβ ίβίΙυΓ ιί ΐη}υΗΑ «ίΠείΑηβ , κρβικΙβηόΑ ββΐ ϊη]υπ• , υΐ 
νυΐβιιβ ρυΐΑΐ, βίςυκίθοι ηαΙΙο πκκίο 1ο]ιιΗα ίΛάαηύΛ βκ!. 
ε ~~ €χ. Νοη νίϋβΙιΐΓ. — 5ο. ΡυΜ ν(!Γ0? ιη&ΐΑ ίιιΓϋΓΓΟ 
ά^ίχί, ο ΟηΙο, ΑΠ Ώ0Ώ? ^ Οβ. Νοη ΰ€Γΐ6, ο δοοηΐββ. 
-^ 5ο. Οιιίίΐ 8υ(6ΐη? ςυί πιαΙα ρλΙίΙυΓ, 8ΐ ιιι&1& τίαϋ- 
Μΐη ΓοΓοΓΐ, ]υ5(υαιηβ ί<) βηβΐ, αΐ τυΐκιΐλ «ίΐ, «η ΐΜ>η? — 
Οχ. ΝηΙΙο ιηο<1υ. » 8ο. Ν&ηι ιη•Ι& ίηΓβιτβ >ιοιηίιιίΚ>ιιβ ηοη 
θίκΓβμλΙ «1> {η]υΓία. ^ 6κ. Υβτβ Ιοηυθτ». — 8ο. Νβςιιβ 
ίβίΙυΓ Γ6ρβαϋι>Γβ ίη]ιιΗ•πι (ΙβΰβΙ,ηβςυβ ηι&ΙΙβ νΐαββίπι βΟί- 
€«Γ6 ςυ6ηΐ({ΐι«ιη Ιιοιηίηυιη , ςυοευοιςυβ Ιβ «(Γβοετίΐ. «( νκΐβ, 
ο ΟηΙο, ηβςυίίΐ, <)ιιιιι 1ι«€ οοηοβιΐίβ, ρπΒίβτ ΒβηΙβηϋΑΐη 
ταΰτα χαθομολογων, βπως μή παρ& οο'ξαν δμολογης. ά (ιηιη ηο5ίβ Α88θΐιΙί•Γ€. ρ«υοΙ< βηιηι , 3£ίο , Ιηβο ρ1«α»1 ο&ι γλρ, &τι 3λ(γοι< τισ• ταύτα χαι βοχεΐ χαι 3όξβι. 
Λς οον ο6τω δέδοχται χαι οΤς μή , τούτοις ούχ ίστι 

Μ χοινή βουλή, άλλ* άνάγχη τούτους ίλλι^λων χαταφρο- 
νιΤν, 6ρ£5ντας τ& αλλήλων βουλλύματα. σχόπβι δή 
ο8ν χ«\ ο)» βί μάλα , πότιρον χοινωνιΤς χαι ξυνδοχεϊ 
οόι* χβ) άρχώμιθα έντιυΟιν βουλλυόμβνοι, &ς ουδίποτ' 
ίΜκ Ι^οντος οδτ• του ά9ιχ«ΐν οΰτι του άνταδιχιΐν, ούτΕ 

» χαχδς ιιάοχοντα άμύνβσθαι αντιδρώντα χαχως* ή άφί• β1 ρΐ8€€ΐ>ϋηΙ. ςηί νβΓΟ Ιιοηο ββηΐ^ηΐίβιη ΑΠίρΙθϋΙυιιΙιΐΓ «Ι 
ςυί «Ιίθΐη , 1ι» ηοη ββΐ ευοαιηαηίβ «ΙβΗϋοτΑΐίο, βιχΐ η«εβΜ« 
ββΐ Ιιοβ, νίϋι^ιιΐι» εοη«ϋΐΑ μιι ίηνίΰβηι, ίητίοβιη ββ ιΐ€8ρίεβΓ6. 
οηίοΜΜίτβΓίβ Ι^ϋοΓ €ΐ Ιυ ϋίΠμβοΙβτ, υΐηιηι υΐ)ί ηιίΐιίςυβ 
4Όΐηιηιιί8 «ίΐ Ιιφο ορίηίο, ιηβουιηςοβ ιβιιΐΜβ : 8ΐςυβ •1) Ιιοο 
ρΓίηΰίρίο (ΐχοηί ϋβΠΙιβΓβιηιιβ , ηυηςιίΑηι τϋΐΐυηι «βμ νβΙ 
ίο]υη«ιαι Γ&εβτο νοί Γβρβηϋβτβ, ν«| ηι&ΐο «ίΐκίυιη ιη&ΐυιη 
Γ6Γ6ΓΓ6 : •ιιΙ •η άίΚ^άϊΛ • ηο1>ίβ, ίη Ιιοο ρτίιιαρίο ηοη εοη* στασαιχαΐ ο6 χοινωνιΐς της €ΐρχης; 2μοι μέν γ&ρ χαι β ββηϋβη^Ρ ηιΠιί βηίαι 6( ]οηιρΓίάβιη οΙ.ηυηο ιΙα νίϋεΙαΓ; ιτΑαι οΟτο» χαΐ νυν 2τι δοχιΐ, σοι δ* ε! πτ) άλλη δ^δοχ- 
τβι,λίγι χα\ δίδασχι. βΐ δ' ^μμι/νεις τοΤς πρόσΟεν, 
ι& μιτλ τουτ' άχουε. — Κ Ρ. *Αλλ' έμμε'νω τε χαι 
90 ξυνδοχ•! μοι* άλλίι λέγε. — ΣΟ. Λέγω δή αυ το μετά 
νοΰτο, |Α3(λλσν 8" Ιρωτω * πότερον ά άν τις δμολογηση τφ 
Μχαια λτηιΊνοιητέον, ^ ^ξαπατητέον , — ΚΡ. Ποιητεον. 
XI. ΣΟ. *Βχ τούτων δή άΟρει. άπιόντες ένθένδ* Μ ΤβΙΌ Ιίόΐ «1η ϋβ ΙμΙ€ ΓΟ 68( 861ΐΐ6ηϋ«, (ϋϋ 6ΐ 0006. βίη 

«υΐβιη ίη βυρβήοπϋυβ ροπηοη68,]οηι ςυί(1 Μςιι&Ιιιτ βιιϋί. 
-«• Οχ. δθά εοηββηϋο οςαίάοιη 6( ρ6πη&ηοο : ιΐίο \φην. — 
5ο. ϋίοο 6Γ)$ο ςυοά ββςυϋαΓ, ροϋυ8 νβτο ίπίβητο^ο : υίΓυπι 
ςυ& ςυίβ οοηΓβεβυβ βεΐ οΐίουί ίηύΛ βββο, £ιο6Γ6 <ΐ6ΐ)6ΐ, Αη 
Γ&ΙΙβΓ6? — Οβ. ΡβοβΓβ. 
XI. 5ο. Κχ Ιιί» ]•ιη οοηβκίεη. «ί ηο• Ιιίηο ΒΚ)6«πιυ8, ηαι», 6ΐ Ικ» ςυίϋβηι ςυοβ ιηίηίαιβ ύβοβί , &η ηοη ? θΙ υίπιηι 
ίη Ιιΐ8 ρβτπηηβηιυβςυβΒ ]υ8(Β βΜβ οοηββηβίηιυκ, βη εοηΙη? 
^ Οβ. Νθςυβο βςιιΜβιη, ο 8οοηΐ68, &(1 ββ τβ^ροηίΙβΓε 
ςυβΒ ίη(6ΓΓ0£;&8 : ηοη βηίαι ΐηΐεΐϋί^ο. — 8ο. Υϋπιπι ΐΐα οοη- 
βΙάβΓΒ, 81 νοΐ6η(ίΙ)υ& ηοόίβ Ιιίηε &ίν6 ΑυΓυ^βΓε, 8ΐ¥6 ςυοπιο- 
θοουηςυβ Ικκι τοΰΑη^υπι βίΐ, νβιπΓβηΙ ]£};<» αΐι^υο Γβ8- 
ρυΜίοΑ, βΐ ίη8(Αηΐ68 βίο. ίηΙβπΌ^ΓβηΙ : Οίο ηϋΙ)ί«, υ 5ο- 50 ήμιΐς μή ιηίσαντες τήν π6λιν, πότερον χαχώς τινας α ρηκί^τ οίνίΐβϋβ οοηββοβυηι , υΐπχη πΐΒΐί8 ςηοβ(}βιη ΒίΗα- 
9» «ΟΜΰμίν, χαΐ ταυθ' Λς Ι[χιστα δει, ^ ού; χαΐ έμμέ- 

νομβν Λς 6μολογι{σαμβν διχαίοις ουσιν, ^ ού; — 

Κ Ρ. 06χ Ιχω, ω Σώχρατες, άποχρίνασΟαι προς 

8 ΙρΜΤ^* ού γ^ ^ννοω. — ΣΟ. Άλλ* £δε σχόπει. 

ιΙ μΑλουσιν ήμιν ένθένδ* ιΧτ' άποδιδράσχειν , εΥθ* ^πως 
40 8ιι ^νομάοαι τοΰτο, έλθόντες οΐ νόμοι χαι το χοινον 

της πάλεβος, Ιπιστάντες ίροιντο* ΕΙπέ μοι, ω Σώχρα- 

τος. τί Ιν νω Ιχεκ ποιεΐν; άλλο τι ^ τούτω τω ^ργω, 

2 Ιιηχ••ρ«ΐ<, «ιανοΛ τους τι νίμους ήρ^δς άπολέσα. 1> «""**• *>"" '" ''°"°*' ''•'^ •"•««• "" »»" '"'*"'8» '"<= 
— ^ * - Γ6 ςυΑΠί ΒμβΓβϋθτίβ, Ι6 ηοΙ)ί8, Ιοϋςιιβ οΙνί(&Ιί, (|ΐι&ηΙυπι 

ίη 16 68ΐ, ίηΙοΓϋιιπι ηιαο1ιίη&η ? βη ρυ(89 είνίΐΒίβιη ιιΐίβηι 

ΒΠίρΙίυΒ 8ΐ8Γβ ρο866 80 ποη 8υ5ν6Γΐί, ίη ςα& ]υ()ία8 ρυΙ)Ιί(:4ΐ 

ιιυΙΐ8πι γίηι 1ΐ8ΐ)68η(, ββά 8 |>Γίν8ΐί8 ΙιοηιίηίΐΜΐβ ίΓΓί(& ΙίΒηΙ 

80 ι>β88ΐιπΐ(ΐ€η1ιΐΓ? ςυί(1 (Ιίοοηιυβ 8α Ιικη;, ο Οιϋο, 8ΐί8φΐ<ί 

1ιυ]υβη]ΐΜ]ί? ηιυ|ΐ8 βηίηι ίη Ιιβηο Μ;ηΙ(!ΐιΙϊ8ΐη 8(Τ«γγ6 ςυί$ 

ρΟββίΙ , ρΠϋββίΙίηΐ ΟΓ8ΐθΓ, ρΓΟ 1(*^6 Ιΐ30 νίοΙ&Ια, (|υ2β <|Ιΐί()6Ι1Ι 

8θη(6ηΙί88 ρυΜΙοο ]ΐΜ)ίείο ΙϋΙαβ ]ιιΙμ;( γ8(8< 688β. 8υΙ βη 

ϋ ΓββροΐΜίΓΐιίπαυβ ίΙΙίδ, ΟΙνίΙββ βηίηι που η>εΐ6 ]ηϋίθ8η4ΐο ηοϋΐκ 

ίι^υπ8ηι ίη1η1ί1? 1ΐ8ηβ &η αΙϋπΓ * — Οκ. |(& ρβΓ αονβηι , 

ο 5θ€Γ8ΐ«:«. ■Ι ζυμπαοαν τήν πόλιν .το σον μέρος; τ^ δοχεΤ σοι οΤόν 
«» τ* Ικι Ιχβίνην τήν πόλιν εΤναι χαΐ μή άνατετράφθαι , 
Ιν { &ν αΙ γινόμιναι δίχαι μηδίν Ισχύωσιν, άλλ' 6π* 
ΙδίΜίΗΐν άχυροί τε γίγνωνται χαι {ιαφθείρωνται ; τί 
έρουμβνι ω Κρίτων, προς ταύτα χαΐ άλλα τοιαΐίτα; 
πολλοί γάρ άν^ις {χοι, άλλως τε χαι (^^τωρ, είπεϊν 
Μ) Μρ τούτου του νόμου άπολλυμενου , δς τάς δίχας τάς 
διχασθιίσας προστάττει χυρίας εΤναι. ή άρουμε ν προς 
αύτο2>ς, ^ι Άδίχει γ3φ ήμ9ς ή πόλις χαι ούχ ορθώς 
τήν Κκην Ιχρινι; Ταύτα, ί1 τί ^ροίυμεν; — Κ Ρ. Ταΰ- 
τ« νή Δί', ω Σώχρατες. 40 

XII. Σϋ. Τί ουν, αν €(πωσιν οΐ νόμοι , ^ϋ Σώχρα- 
τις , ^ χοίΐ ταυΟ* ώμολόγητο ήμιν τι χαΐ σοΙ , ή έμμβ- 
νβιν ταΐς δίχαις αΐς &ν ή ττόλις διχάζη; £1 ο3ν αύτων 
θαυμάζοιμιν λΕγόντων, (σΐικ βκν ε(ποί«ν, &ζχ , ^Ο 2ώ• 

5 χρατβς, μή θαύμαζβ τλ. λεγόμβνα, άλλ* άποχρ(νου, 
έΐΓβιδή χαι «(ωθας χρησΟαι τω έρωτδν τι χαΐ άποχρ{- 
νισθαι. φβρ« γ^ρ , τί έγχαλων ήμΐν τι χαΐ τη πόλιι (1 
επιχβιρεΐς ήμΐς άπολλύναι; ου πρώτον μέν σε ^γεννή- 
σαμεν ήμεΐ^, χα\ $ι* ήμων Ααβε τήν μητέρα σου 

ιυ 6 πατήρ χαΐ έφύτιυσέ σι ; φράσον ο3ν, τούτοις ήμων, 
'τοΐς νομοις^ τοις πιρί τους γάμους, μεμφει τι ώς ου 
χαλώς ί/ουσιν;Ού μέμφομαι, φα(ην ^ίν. Άλλ^ τοις 
περί τήν του γινομένου τροφι^ν τε χαΐ παιδείαν, έν ?[ χαΐ 
συ έπαιδεύθης ; ^ ου χαλως προσέταττον ήμων οί έπΙ 

15 τούτοις τεταγμένοι •^ νόμοι \ παραγγέλλοντες τφ πατρι 
τω σω σε έν μουσιχη χαΐ γυμναστιχη παι^εύειν; Καλώς, ΚΡΙΤΩΝ. (δο,Εΐ.) 

XXII. 8ο. ΑΙ βηίιη Ιβ^^εί 8ί€ ΓβεροικΙβηΒΐ , Ο 8θ€ηΐ68, 
Μΐηβ ηοΐιίβ Ιβουιη οοηνβηίΐ, υι 8ΐ&η<)υιη ΙίΙ)ί βηβ ]α<1ΐ€ΐ», 
φΐ» ατίΐββ ΙηΙβπΙΡ 5ί ί^ΐΙαΓ Ιββββ ΙΙα ΙοςυθηΙββ ΑΐΙηιΙηΓβ' 
πιΟΓ, ΓοΓίβ άίοβΓβοΙ, Νοϋ, 5οοπι(68, άΙϋίΛ Αόααιηπ, κά 
Γββροηάβ, οιιη (ίΙ)ί βΐ ίηΙβπΌβ&κ 6ΐ ι-ββροιιάβτβ βΙΙ οοοβυβ- 
Ιυιη. άκ «^β, ςυλ άβ γ6 ηοβ οίτίΙ&Ιβπκιιιβ «οοαηβ βΙ 
ρθτϋβκ ηοβ οοηΙβηιΙίιΡ ρΗιηυιιι ηοοοβ 16 ββηαίιηιη ηοβ 
6ΐ ρβτ ηοβ ρβΙβΓ Ιυυβ ηΜίτβη Αοοβρϋ ίιηηι , βΙ Ιβ ββηυϋ? 
ύϊο «Γ^ο, «η ΙΐΑβ ίηΙβΓ ηοβ, ψκΒ βυηΐ <1β ηηρίϋβ, ίηρτοΐΜβ, 
υΐ βΙίςυΑ ίη ρ&τΐβ πιίηυβ ΓβοΐΑβΡ Νοη ΓβρτβΙιβη^Ιο, <ϋοβ- 
Γβιη. 8«<1 &η Κιββ ςυβΒ βάυεΑίίοηί εταάΐϋοηίςυβ ηλίοταιη 
ρΓ0?ί<1βη(, ίη ςο8 ίρββ φίοςιιβ «τβάΗαβ 6β? &οΙ «η ηοη 
Γ6θΙβ ]οββ6ηιη( Ιι» Ιβ^οβ, ηά Ιιοο οίϋοΗιπι ϋοηάϋΛ, 8 ρβίΓβ 
Ιυο ίη ΠϊίϋΛοΛ Ιβ βΙ β]τηιη&βΙίθ8 6ηι<1ίΓί? Κβεΐβ <ϋθ6Γβοι. 
Εβίο. ςυωάοςυίάβπι (^βηίΐυβ €β βιΐοο&ΐυβςυβ Αίςιιβ βπκΐίΐυβ, φα(ην αν. ΕΤεν• επειδή δ* Ιγένου τι χαι Ιξετράφτ,ς χαΐ β ρΠπιο ςυίύβηι , ηυηι ροΐββ οοηΙβη<1βΓβ (β ηοβίτυηι ηοη ββββ έπαιδβυθης, Ιχοις λν ε^πεΤν πρώτον μέν, ώς ουχί ημέ- 
τερος ^σΟα χαΙ Ιχγονος χα\ δούλος,* αυτός τε χα\ οί σο\ 

20 πρόγονοι ; χαι είτουθ* ο6τως Ιχει , 2ρ' έξ !σου ο^ει εΤναι 
σοΙ το δίχαιον χαΐ ήμΐν, χαι ^ττ' άν ήμεις σε έπιχει- 
ρώμεν ποιεΐν, χαι συ ταυτ' άντιποιεΐν οΙίει δίχαιον εΤναι ; 
ή πρ^ς μέν άρα σοι τον πατέρα ούχ έξ ίσου ^[ν το δί- 
χαιον χαΐ προς τον δεσπότην, ε( σοι ών έτύγ/ανεν, 

36 ώστε, ^έίιτερ πάσχοις, ταύτα χαΐ άντιποιεΐν,^ ούτε 6ΐ η&Ιυπι βΐ ββΓτυηι, ίρβυπιςυβ Ιβ 6ΐ ρΓΟββηίΙοτββΡ βΐ βί κΙ 
ίΐΑ 86 1ιβ1)β&1, «η ρυΐ88 ]α8 6χ »ςυο Ιίϋί Αίςυβ ηοΐΜβ 6886, 
6( ςαϋ>ιιβοηηιςυ6'ηο8 Ιβ ΑίβεβΓβ «β^βάί&ηιαΓ, ΰβάβηι τίοίβ- 
βίηι &[)β 16 ΓβΓβΓτί ]ιΐ8ΐηηι 6886 ]υόίαΐ8? βιη ρ&Ιτί ςυί<ΐ6ηι 
6ΐ ϋ[)ί ηοη 6χ »4ΐιο ίυβ 6η(, η6ςυ6 άοπιίηο, βί 4υ6ηι Ιι&• 
Ι)6ΐΜΐ8, ίΐΑ υΙ, βί ]υΓ^ο Ιιί ϊβ ΐ8ε6886Γ6η(, ηοη 6οηΙη ]υΓ^- 
Γ6β, η6ςα6 βί 16 ▼6τΙ)6Γ&Γ6ηΙ, ▼Ιοίββΐπι ν6Γΐ)6ηΓ68, η6ςα6 
51 καχως άχούοντα ^ντιλέγειν ουτβ τυπτόμενον άντιτύ- α •1ί• «ίοεπΗχϋ ηιυ1(& : ρλΙΠεβ ?6γο βο Ι68ί1>υ8 βχ «ςαο ]υ8 τττειν ούτ* άλλα τοιαύτα πολλά * πρ^ δέ την πατρίδα 
άρα χα\ τους νόμους έξ Ισου Ισται σοι , ώστε , έάν σε 
έπιχειρωμεν ήμβΐς άπολλύναι δίχαιον ηγούμενοι εΤναι , 

30 χα\ σ^ δ* ήμδς ^τους νόμους^ χαΐ τήν πατρίδα χαθ* 
δσον -δύνασαι έπιχειρι^σεις άνταπολλύναι , χαΐ φησεις 
ταύτα ποιων δίχαια πράττειν, 6 τη άληθεία της άρετης 
έπιμελόμενος *, ^ οβτως εΤ σοφ^ς , &τζΐ λέληθέ σε , ^τι 
μητρός τε χαΐ πατρ^ χαΐ των άλλων προγόνων άπαν- 

35 των τιμιώτερόν έστιν ή πατρίς χα\ σεμνότερον χαΐ (ίΙ)ί βΗ(, 8(ΐ60 α(, &ί ηοβ ]υ(ϋ€Αηΐ68 ίά 6886 ^υ8(υπι ίηΙβΓβ- 
66Γ6 Ι6 νβΐίπιυβ, ία τίείββίηι ηοβ βΐ ρ&(Γί8πι ρΓο Υίή1>ιΐ8 
οοηΑΐυΓυβ βίβ ρ6ΓάβΓ6, <]ίοΙ'υηΐ8ςυ6 (6 Ιιφο ^&Λάο ]ο8(α 
Γ866Γ6, Ιυ η6η)ρ6, ςυί γίΓΐυΙίβ οηηιη Γβγβη ΐΜώβτβ ρΓο- 
Πΐ6Ηβ? βη 68 (Μη β&ρί6η8, υ 1 16 Ι&Ιυ6Γί1 6( ρ&Ιτί 6( ομιΙπ 
6( πι&]θΓί1)υβ οπιηίΚ>ιιβ ραίπ&πι 6886 &η(6ροη6ηιΐ8οα 6( 6886 
τ6η6Γ•1>ίΙίυ8 ςυί<Ι<]θηι βΑηοϋυβςυβ β&ηιςυ6 βυρ6ΓίθΓί Ιοοο 
Ιυαι 8ρυ<1 ά60β(υηι βρυ<1 1ιοπ)ίη68 β8ρί6η(6β 6886 ί)&1)6η(1βηι, άγιώτερον χα. ίν μιίζονι μοίρ, χαΐ ιταρλ βίοϊςχβι ΐΓ«ρ• 1, «ο'*"^"* «"» '*«»^« *» ""β» »««!Γ«Γί βΚ>1««Ι»ί <1«Ηυ. άνθρώποις τοις νοϊυν Ιχουσι, χαΐ σέβεσΟαι δει χα\ μάλ- 
λον υπείχειν χαι Οωπεύειν πατρίδα /αλεπαίνουσαν 
^ πάτερα, χα\ ή πείΟειν, ή ποιεΐν & &ν χελεύη, χαι 
40 πάσχειν, έάν τι προστάττη παΟεΐν^ ήσυχίαν άγοντα, έάν 
τε τύτΓτεσΟαι Ιάν τε δεισΟαι , έάν τ* εις πόλεμον άγη 
τρωθησόμενον ή άποθανούμενον, ποιητέον ταΰτα, χαι 
το δίχαιον ο&τως ^χει , χα\ ούχι Οπειχτέον, ούδ' άναχω- 
ρητέον, ουδέ λειΤΓτεον τήν τάξιν, άλλίι χαι έν πολέμω 

45 χαι έν διχαστηρίω χαι παντανοΰ ποιητέον & άν χελεύη . .. . . 

, ,. \ Α » Α 'Λ '_Α 3" > */ 8ϋ8(ΐ6Γβ 86 ηιοη8(Γ8Γ6, ςοκ δΐ( πβΙοΓα ^υ8ι1 

ή πολις χαΙ ή πατρίς, η πειΟειν αυτήν η το δίχαιον ο ^ 

πέφυχε * βιάζεσθαι δ* ούχ δσιον ούτε μητέρα ούτε πα- 
τέρα , πολί* δέ τούτων Ιτι ^ττον τήν πατρίδα ; Τί φή- 
σομεν προς ταύτα, ω Κρίτων; άληθη λέγειν τους 
60 νόμους , ή ού ; — ΚΡ, Έμοιγε δοχεί. 

XII 1. ΣΟ. Σχόπει τοίνυν, ω Σώχρατες, <ραΤεν αν 
!σως ο( νόμοι, εί ήμεΐς ταυτ' άληθη λέγομεν, δτι ου 
οίχαια ήμβς επιχειρείς δρ3ν $ί νυν επιχειρείς. ήμεΤς 
γάρ σε γεννησαντες, έχθρέψαντός, παιδεύσαντες, μετα- 86 β6Γ6η(ί ρβίτί» ςυβηι ρβίτί, 6Ι βί ςυί^ ίυΐιββΐ, Τ6ΐ ρ6Γβυ8• 
<16Γ6 ίΙΙί ν6ΐ Γ866Γ6, 6ΐ ρί8€ίά6 808(ίη6Γ6 ςυίοςυίά ]υΙ)6&( 
ρ8(ί6ηύυηι, 8ίν6 υ6γ1)6Γ8π &ίν6 ίη τΐηοπίβ οοηίίοί , 6( βίνβ 
ίη ρΓ(Βΐίυπι ιηί86η( &(Ι νυΐηβη 6χαρί6η(ΐ8 ?6ΐ πιΟΓίβηι 
βυΙ)6υηϋ8Π), οΙ)6<1ί6η(1υηι 6β(, 6( ]υ8 βίο 86 ΗβΜ, 6(ρΓθΓ66(ο 
ηοη ΐ6Γ8ίΥ6Γ88η<1απι ηβςυβ ΑΐβίβηίΙιιη) η6€|υ6 βί^ηβ (Ιβ- 
86Γ6η<ΐ3, 86ά 6ΐ ίη Μ\ο 6ΐ ίη ίυ(1ίϋίο βί υΙ>ίςυ6 68 βιιηΙ, 
ςυα; Γ6βρυ1>1ίε8 ρ8(Γί8(ΐη6 ]υ568(, Γ8α6η(]8 : βιιΙ ϊΙΙϊ ρβΓ- 

νί 8υΐ6ΐη υΐί 
η6ί88 6βΙ ν6ΐ οοηίπι η)8ΐΓ6ΐη νβΙ €οηΙτ& ρβίΓοιη, ηΐ8χίηιβ 
ν6ΐΌ οπιηίιιπι €οηΐΓ8 ρ8ΐπ8ηι? ^υ^(^ βϋ Ιι^εε (ϋε6ηιυ&, 
ο ΟηΙο ? ν6Τ8η6 Ιοηυΐ 16^68, βη οαηίτΛ ? — . €η. ΜίΙιΐ (]ΐιϊ(1ΐ!ΐη 
νίϋΗιΐΓ. 
XIII. 8ο. €οη8ί(ΐ6Γ& ίβϋυΓ, ο δοοΓβΙββ, ΙΡ)ζ6β ΓθΓ(8&»β 

(]ίί'6Γ6ηΙ, ηυηι νβΓ6 ιϋ68Π)ΐΐ8, (6 ίπ]υ8ΐ8 ϋοη(Γ8 ηυβ 8{ΐβηΊ)ΐ. 

ηο5 6ηίηι, (|υ» (ο ^ριιυϊηιιΐ;», ε(ίυί-8νίηιυ$, ίη!>(ί1υίη)υ8, |κιγ- βόντκ απάντων ων οίοί V ^μεν χαλων σοι χαι τοις «οί|Ν» Κ)οιιοΓαιη οιηηίυηι, 4|υο8<Ι (ϊ]υϋ ί«οΐΎβ ροΐυίιηυβ, «Ι 
Ιλλοις χΧσι πολ(ταις, ^μως προαγορεύομιν τω έξου- ί1 Ιβ «Ι ιΐίυβ ανββ οιηηββ βΠβοΙιηι», ΐΑΐηβιι ρατηϋΐϋαιιιβ ουί- 

ΙίΐΜΐ ΑΙΙιβηίβηβίαιίλ βοί ίυπβ ίλοΐο, οοβηίϋβ άτΙΙβϋβ κ1>υ& 
ηοΜβςυβ Ιφ^Μ^βι *> ^υ^ ηοη ρΐΑοβ&αιυβ, «ισιρϋβ ηιΐβ ςυο- 
ουηιςυβ νβΐίΐ λΐΗΓβ. 6( ηυΙίΑ 6Χ ηοΐΜβ ίιηρβάίΐ &υΙ ρίοΙιί- 
Μ, Βίνβ ςυίβ ναΐτύαι, βί ηο8 ατίΐββςιιβ ιηίηΐιηβ θί οΙ&06&- 
ιηυβ , ΐη οοΐοηίβιη νβΐίΐ ύίβεβιΙβΓβ, 8ί?6 Ιΐ8ΐ>ί(&ϋοοβαι &1ίυ 
ΐΓ8ΐ»ΓβΓΓ6, ςαοιηίοιιβ Μ ρΓΟ αγΙ)Ι(ι1ο βιοί«( 86€υιη βιίΑ Ιι«- 
1)€ΐΐ8. ςυίευιηςυβ νβτο βχ τοίΜβ αραιΐ ηοβ ρβτηηοβλΐ, (Ιιιιπ σ(αν πηιοιηχβναι Αθηναίων τώ βουλομινω, έπ6ΐ8λν 
^κιμασΟξ χα\ Τ^ τα έν τη πόλιι πράγματα χαι ήμδς 

• τοϊις νόμους, $ &ν μή άρέσχωμεν ήμεΐς, ΙξβΤναι λαβόντα 
τλ α&του Απιέναι ^ττοι &ν βουληται. χαι ού$ιις ήμων 
^τΰν νόμ^νΐ Ιμπο^ Ιστιν ούδ' οίπαγορεύβι, 2άν τβ 
τκ^ούληται Ομων εΙς άποιχ(αν Ικναι, εΐ μη ^ρέσχοι- 
μιν ήμ«ΐς τι χα\ ή πόλις, ^άν τε μετοιχεΐν άλλοσέ ποι 

ΐοΙλβΗν, {έναι ΙχιΤσι, βιτοι &ν βουληται, Ι/οντα τ^κ αύ- βλπιυβ εΙνίΐΑΐβαι, Ιιυηο ]&ηι ββββνβτ&ιηιιβ κ ΙρΜ οοιίΜη- 
βί9Μ ηοΐΜ, ςαβΒοαιηςυβ ]υ1)€Αΐηιΐ8Μ ί&ϋΐυπιηι, 6( βαοα, ςιιί 
ηοη ρ•Γ6ΐ(, ΙπρΙίοίΙβτ ίη|υπΑΐη Γλεβτβ άίαοαυβ, «Ι ςυοϋ 
ββηίΐΓίοίΐΝ» ηοίΗβ ηοη ο1>(6ΠΐρβηΙ , ίΛ φιοά ηυΐΓΐαΙ)υ» , «Ι 
ςυοά ρ&ϋ(ιΐ8 86 οΙι«(1ίΙυΓυη) , ηβςοβ οΙ)6(1ί( ηβςυβ ροηυβάυΐ Μ. 8ς ί' *ν 6μων παραμείνη, δρων 8ν τρόπον ήμεΤς 6 ^^^χ ^ ςηοηκΜίο ηοβ ίηάκΪΛ βχβτοο&ιηιιβ β( ίη «Βίβτίβ Γβ- 

τ^ τ• βίχας ^υΐάζομιν χαΐ τΐλλα τήν πόλιν διοιχου- 

μ«ν, 4[^ φαμέν τούτον ώμολογηχεναι /ργω ήμϊν ά αν 

ήμιΐς χιλβύωμιν ποιι^σειν ταύτα , χαΐ τον μή πειθομ^- 
11 νον τριχη φαμιν άδιχεΐν, ίτι τε γεννι(ταις ουσιν ήμΐν ου 

πιίΟιται, χαΐ βτι τροφευσι, χαΐ ^τι δμολογησας ήμΐν 

πιίσιοΟαι. ουτι πείθεται ούτε πείθει ήμβίς, ^^ (^ή χαλως 
53 τι ποιουμεν. προτιθε'ντων ήμων, χαΐ ούχ άγρίως α «<>««. « <1"ί^ ""'«" '^^ β»^«"»• <^"™ ρΓοροη8ηιυ8 €ΐ 

Ιπιτατηντων ποιιίν ά 2[ν χβλεύωμεν, άλλ' £φιέντων ηοη Γΐ^Ιϋβ ΠΜηάίπιιιβ , 8α1 ρβηηίΙΙβπΐϋβ αΐΐβπιηι β άϋοίπιβ, 
«Ρ 9υ«ΐν Οίτιρα, ή πείθειν ήμδς, ή ποιεΤν, τούτων ουδέ- «"Ι ρβηυβάβτβ ηοΙ)ί8, 8αΙ οιβηιΐλΐι βχρίβτβ, Ιιοπιιη ηοιι- 

τιρα ποκί. *πιπι ίβοίΐ. 

XIV. Ταύτακ ^η 9"(Αεν χαι σέ , ω Σωχρατες, ταΐς XIV. Ηίβ βτ^ο οήηιίηΐΙ)ΐΐ8 βϋ&ιη Ιο, ο δοοηία, οΙ>ηοχίαηι 

αΐτίαις Μξεσθαι , είπερ ποιήσεις ά επινοείς, χαΐ ούν ^ί£ίιιιυ8 ΓοΓβ, ει, ςΐ]»εοβϋ88, ΓβοβτΙβ, βΐ ηοη ιηίηυβ ςυβηι 

*ιιστ• Αθηναίων Λ, ιίλλ' έν τοις μα'λιστα. ΕΙ ουν ^^^^ ΑΙΙιβηίβηβοβ Ιβ, νβΓϋΐη ιηβχίηιβ ίβτβ οωηίαπι. 81 
» ίκύ είποιμι, «ιλ τί δι^; ίσως άν μου δ««ίως χαθ- ^ ^^^ ^.^^^ ^^ ^^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ .^^^ ^ 

«ιποιντο• λέγοντες, οτι εν τοις μαλιστ Αθηναίων εγω . .. . , 

«.(^' Λ / , \ € \^ '* 088ΐί&»Γ€ηΙ, ϋίθ6ηΐ€8, ηιβ ηΐΑχιυιο οπιηιυπι ΑΙΙιβηιοηβίιιιη 

αυτοις ωμολογηχως τυγ/ανω ταύτη ν την ομολογιαν. ^^ • 

γααν γλρ &ν «π,^Ω Σώϊίρατες, μεγάλα ήμΐν τούτων 1> «Ιιίοοηββηβίβββ ίηΙιί8.ιΗϋβΓ«ηΙ βηίιη. Ο δοοΓ8ΐββ,ιιΐ8βη8ηοΙ>ί8 
τιχμ^ίριά ίστιν, ίτι σοι χαι ημείς ήρεσχομεν χαι ή πό- 8ΐιηΙ ϋτβϋΐηβηΐβ, 1ί5ί ηοβ οί?ϋ8ΐβακ]υ6 ρΐ80βΓβ : ηοη «ηίηι 

30 λις * ου γΐρ άν ποτέ των άλλων Αθηναίων απάντων 
^φΐράντως 2ν ακτ^ Ιπεδημεις, εΐ μι{ σοι διαφερόντως 
^ρβσχβ, χαι ουτ' ^πι θεωρίαν πο)ποτ' έχ της ττόλεως 
έΙ^θίς, ^ι μή άπα; εΙς 'Ισθμον, οδτ άλλοσ* ουδα- 
μάσ•, 8ΐ μι( ποι στρατευσόμενος, ούτ* άλλην άποδημίαν 

3»(θΰ3βμίαν; έποιησω πώποτε, ωσπερ οΐ άλλοι ^ άνθρω- 
ποι^, οΰδ* Ιπιθυμία σε άλλης πόλεως ουδ* άλλων νό• 
μιβν Ιλαβεν ^βίδεναι^ αλλ* ήμεΐς σοι Ιχανοι ημβν χαι πΐ8χίιΐ)θ οηιηίιιηι ΑΙΙιβηκη&ίυιπ ίη θ8 ηοοηκτίβ, βί ηοη 
πιίΓΐ1ίΰ6 ϋΙ)ΐ ρΙαεβτοΚ, οΐ ηβηυβ Λά (Ιίθοπβηι υΓΐ>6 υηςύ&Νΐ 
6)$Γ688υ8 08, ηίβΐ 86ηΐ6ΐ ίη Ι8ΐ1ιηιυιη, ηβςυβ βΐίο αεςιίΑοι, ηίβί 
ίη ηιίΠΙίαηι, η^ςυβ βΐί&πι ΓβαβΙί ρεΓεςηοΑϋοηοη! υηςυαηι 
ιιΙΙ&π), ηυβιηαιίηιοίΐυιη οα>(βπ, ηβςυβ &1ίυ8 είνίΐβΐίβ Ιβ οβ- 
ρί( ουρίϋί(88 &Ιί8Γυιην6 Ιβ^υιη, 860 ηο5 Ιίϋί ηυ8ΐΓ&ςυ6 ωνίΐββ 
ι»Αΐί8 €Γ8πιυ5 : 3<ΐ60 νϋΙιβωβϋΙβΓ βΙί{$6ΐ>38 ηο8, 6ΐ 86θυη(1υηι ή ήμττίρα πόλις* οβτω σφόδρ* ήμας ήρον, χαι ώμο- ^ οοβνίοΙυΓυπ) 16 υοηβοηΐίΰΐκΰ,ίαπι νβΓο, υΐ α1ϊ& οπιίΙΙβιηυβ, λόγιις χαθ' ήμβς πολιτεύσεσθαι, τά τ* άλλα χαι παΐδας 
Μ Ιν αύτη Ιποιησω, ώς άρεσχούσης σοι της πόλεως, ετι 
τοίνυν 2ν αύτη τη δίχη έςην σοι φυγής τιμησασΟαι ει 
Ιβούλου, χαι ^ρ νυν άχούσης της πόλεως επιχειρείς, 
τόΟ* έχούσης ποίησα ι , σΐ» δέ τότε μέν έχαλλωπίζου ϋ)ς 
ούχ άγαναχτων εΐ δέοι τεθνάναι σε , αλλ* ήρου , ως 
4» ΚρΊσβα , προ της φυγής θάνατον * νυν δ* ουτ' εχείνους 
τΛς λόγους αίσχυνει, ουθ* ήμων των νόμων εντρεπει, ϋΐ Γι1ίο8 ίηο8 ρΓοεΓβ&8ϋ, υΐροΐο (|υ« Ιίϋί ρΙ&εοΓβΙ. ςυίη οΐίαπι 
ΙϊεβίΝΐΙ (ίΙ)ί ίη ίρ$ο]υ(1ίείυ βχ&ίΐί υπι ικεηβπι ιΙίοβΓβ, εί νοΙυί$568, 
8ΐ(|ΐΐ6 (|(ΐοϋ ηυπϋ ίηνίΐ3€ίνί(8ΐ6 8β{μ^6Γί8, (ιιηε 6& νοίϋηΐβ 
ΓΑε6Γ6, (α νβΐΌ Ιυηε (β νβηϋΙίΑΐΜΐβ, (ΐυαεί ηοη (;Γ&?ίΐ6Γ Γβγ- 

Γ68 8ί ηΐΟΠ 16 0ρ0Γΐ6Γ6ΐ, 56<] ΠΙΟΓίβΙΠ , υΙ (ίίΟβίΜ», 6Χ8ίΙίθ 

ρΓΗ'ροηοϋΑβ : ηυηο νβΓο ηβο ν^τϊΛ ίΙίΑ Ιυ» 6Γυϋ68€ί8, ηο* 
ςιΐ6 ηο8 16^68 ν6Γ6Γί8, ηο1>ί8 ίηΐ6ΓίΙυπι ηι&ε1ιίη«ΐ8, βί ϊλοκ. Ιπι/8ΐρων διαφθεΐραι , πράττεις θ* άπερ άν δοϊίλος ά ^^^^ νϋίεβίιηϋβ δβπνυβ Γ&ε6Γ6ΐ, βίίϋ8βΓ6 εοη&ηβ οοηΐΓβ ι» 
^' 'Ε * ί-ί-' 2— -~.. 1 φαυλότατος πράζειεν, άποδιδράσχειν έπι/ειρων παρ^ 
τ^ ξυνθι^ας τβ χα\ τ^ς δμολογίας, χαθ* &ς ήμΐν ξυνέ- 
Μ 0ου πολιτεύσεσθαι. πρώτον μένουν ήμΐν τουτ* αύτο 
άπόχριναι, ει άληθη λεγομεν, φάσχοντές σε όιμολογη- 
χέναι πολιτεύσεσθαι χαθ* ημάς έργω, άλλ' ου λόγω, 
ή ούχ άληθη. Τί φωμεν προς ταύτα, ω ΚρίΓο>ν; 
άλλο τι ί^ δμολογωμεν; — ΚΙ*. Άνάγχη , ω Ιιόχρα- εΐΑ €οην6ΐιΐ3ςυ6 , 8€€υη(1ιιιη ςυοί οοηνβηίβϋ ηοΙ)ί8 Ιο 
νίείυΓυπι εΐ είνοιη 16 ρΓ8β8ΐίΙυηιη]. ρηαιυηι ίβίΙυΓ Ιιοε 
ίρβυπι Γ68ροηι1β ηυΙ)ί8, ηυηι νοΓα ϋίεβιηυβ (Ιίεεηΐββ, Ιβ 
ηοη βρεείε, βεϋ τε εοηβΰηβίβίΐε, βεευηύιιιη ηοβ ίε νίείυΓυηι, 
8η ηοη νετθ. Ραίιΐ 84ΐ Ιι«χε (Ιίεειηυβ, ο ΟπίΙο ? &η ηοη εοη- 
ΙϊΙεΙ)ίιηπι•? — Οη. Νοεεί^ε ε^Ι, υ δϋεΓ3ΐ«>. — δυ. ΡιιίίΙ ίμίΙΠΓ 42 ΚΡΙΤΩΝ. (5ί,Μ.) 

τβς. — Σίί . Άλλο τι οϋν &ν φβι^ν ή ^ Τ^ς σαυτου ; ξυν- >1ίι«Ι άιιχτ^ηί ( !«)$«» ), ςιίΑΐη Τυί ίρβίυβ εοηνβηίΑ υοΗΊ&ουιυ 

Οηχας τλς ιτρ^ ήμ2ς ^αύτους^ χα\ 6μολογ{ας παραβα(- 6( |Μ€|« ί ρβ6 ΐΓΑΐη^τθάβΓίβ, ςυ» ηβςιιβ ΰο&εΐυβ 68 ηοΐΜβευ» 
νιις, ούχ δπ' ανάγκης δμολογτί<Γας, βύδ* άπατηθ*\ς, 6 ίηΪΓβ, ηβςιιβ <)606ρ(ιΐ8, ηβςυβ 1)Γ€?Ι ΐ6ΐηροΓ6 (ΙβΙΐΙχίίγΓβ 

ούδ' Ιν δλίγφ χρόνψ άναγχασΟΕίς βουλιόσασθαι , ίλλ' <»ιηρα1$ιΐ8, μ(1 Αΐιοοηιιη ββρΙοΑβίηίΑ ιρ&ϋο, ίη <|ΐιο (ιΙμ 

5 έν Ιτεσιν ίβδομτίιιοντβ , έν οΤς Ιξην αοι άπιέναι , &1 μή ϋ^^^,,^ ^ί^ ^ί ηοη ρΐβοβτβιηι» οβςιιβ οοΒτβηΙ» |υ8(3 (ί5ΐ 

ήρέσχοαιν ημείς μηδέ δ(χ«ιαι έφαίνοντ<ί σοι αί δμολο- ^^^^^^,, ι„ ^^^ηβο Ι^06ά«ιηοιΐ6ΐιι, ιμ» €ΓβΙ«ιη «ιΙ«. 

ι , . \Γ. . '^^' Α«χε«α(μον« προηροΰ ο«τε ρ^^^^^^ ^^^ .ρ^ „^^^ ^^^ ^^ ^^ ,^^^^ ^ ^^^^ 

Μτην, Λς «^ ίx«^ΓΤοτε φής «ύνομ«σ6«. ουτ αλλην ^^^,^ ^^^ ,ΗΚΐιΐ6Εϋ•αι ϋ11ια> 0Γ««.Γ«ηι α.ϋ.(Βθΐ νβΐ Ι^τ- 

ουοεαιαν των Ελληνιοιον πόλεων ουοέ των Βοκ)6αριχων, ^ ^ . . 

53 άλλ'' Αάττω 2ξ «ύτ9ίς άι«%ησ«ς ή οί χωλοί ίι χαΐ ^ *^•™"'• ,*«* ^^^ *• •^"^ ρβτββπαβίϋ. « ς».» ο»««ί, βΙ 

τνφλοί χαΐ οΙ άλλοι ανάπηροι- οδτω σοι δι«^ερόντ«ς ^' »"**"«»"* ^*^"»• ^ "^ ^ <^• Α"»«>««*- 

των άλλων Αθηναίων ήρεσχιν ή πΛις τ. χ«\ ήμεϊς. ί οί »^ «^«»" Ρ»^'* **^"• »*»•• Ι ^*««* Ιββ« : αϋ «ϋαι 

ν(ίμοιδηλον Λι-τίνιγλρ &ν πο'λις ιί(>έσ*οι άνευ νόμων ;1. ί^*«^ ^^ οίνΙΐΜ, €θ]ιιβ ηοιι ρΙ«06&ιι( \^?] ηιιηο 

νΰνδέ δή ούχ ε'μμενεΤς τοις ώμολογημε'νοις; έ^ν ήμΤν γε ^««> •» οοητβιιΐίβ ηοπ εΙβΜε* ρΓοί^χΜο, « ηοΙ)» οΙ»6. 

16 πείΟτ) , ω Χώχρβτες• χαι ού χβτβγέλβστός γ Ισει έχ <1»«^. <> δοοτΕίββ : β( ηοη πάίΓοΙοβ. θΗβ η Ιιμ υΓίκ; 

της πο'λίως έξελΟών. ^τ&»\»». 

XV. Σχοπει γλρ δή, ταύτα παραβλςχαι^αμαρτών XV. €οη8ΐ<ΐ6η η&ιηςαβ, βΐ ϊαχ, ΙηηββΓβββαβ ίυβτίε «( ίη 

τι τούτων τί άγαθον έργάσει σαυτον ^^ τους Ιπιτηδείους Μίε ρθοοΑτβπβ» ςηθηι ηΐίΐίΐαΐβιη ϋ5ί ν^ ηβοββΜπίε Ιηίε λ{- 
τοίς σαυτου. 8τ% μίν γ^ρ χινδυνεύσουσί γ^ σου οί Ιπι- 1> Γοτβε. ρΓορβπιοάυη) €ηΙιη οβτΚυηι βεΙ, Ιη ρβΗουΙο ηβεβεβλ- 

ΐο τ^δειοι χαΐ αδτοί φεύγειν χαι στερηΟηναι της πόλεως, ποε Ιυοβ Γογ6, ηο Ιρβί ςαοςυβ Ιη βχβιΗιιηι βχρβΙΙ^ηΙαΓ ρτί- 

ή την ούσίαν άπολέσαι , σχεδόν τι δηλον* αύτος δέ τβηΙυΓςυβ οίνίΐΑΐβ τβΙ ρΑΐτίιηοηίο βυο εροΓιβηΙατ : Ια 

πρώτον μέν ^αν εΙς των ίγγυτατά τίνα πόλεων Ιλθης, &υ1βιη, ε1 ςιι&πι ία οί?ίΙ&ΐ6ΐη βηίΐίπι&πι (β οοηίαΐβπε, τβ! 

ή Θηβαζε ^ Μέγαράδε , — εύνομουνται γάρ άμφότβραι ΤΙιβίΜε νβΐ Μβ^μιη , — ία υΐτ&ςηβ βαίηι 1>οη» τίςβαΐ Ιβ^βε 

— πολέμιος {(ξεις , ω 2ώχρατες, τη τούτων πολιτείας, — ΐΗ)6(ί8, ο δοοηίβε, ρππιυο) Γβίρυϋΐίοεβ ϋΙβΓυαι βοεβάβε, 

3!> χαΐ δσοιπερ χι^δονται των α&των πόλεων, υποβλέψονταί β1 οηιοβε ςοίΐιαβ οιιπβ βεΐ ρΑΐΗλ, ευερβοΐυηι Ιβ 1ΐΑΐ)βΙ»αα( 

σε διαφθορεα ηγούμενοι των νόμων, χαι βεβαιώσεις (»Γηιρ(θΓβιηΐ6βυαΐ6χί8ϋιη&οΐ6&,6ΐ]υάίαΙ)α3οριηίοηθΐηοοα- 

τοΤς διχασταΐς τ^ν δόξαν , ώστε δοχειν όρθώς'τήν δίχην βπηΑΐ)Ιε, Ι1& ιιΚ Γ6€ΐβ οοα(Γ8 Ιβ (υΐίεεβ 8€θ(6αΙί&ηι ▼ί<ΐ6ΐο1υΓ : 
διχοίσαι* δστις γ3ϊρ νόμων δια^ρθορεύς Ιστι , σφόδρα που € ςαίεςυίε βηίπι οοιτυρΙΟΓ βεΐ Ιβ^υια , ίβ ροΐίεείηιυηη βΐ ]υ- 

δόξειεν &ν νέων τε χα\ ανοικτών ανθρώπων διαφθορευς νβηυηι βΐ ίπιρβήΙοΓυηι Ιιοηιίαυηι τίάβϋίΐυΓ ββεβ οοΓπιρΙοΓ. 

30 εΤναι. πότερον ο3ν φεύξει τάς τ* εύνομουμένας πόλεις υΐταηι 6τ%ο ά\\ΧΛί», ςυ» Γ6ϋ1β ςυΙχΗ-α&αΙιΐΓ, βΐ ηιοάθτ&Ιίε• 

χα\ των άνδρων τους χοσμιωτάτονς ; χα\ τοΰτο ποιουντι βίηιοβ Ιιοηιίηβε βίΤυ^ίθεΡ 8ΐςαβ Ιιοο Γ&οίβαΙί βη εοαεβαΐΑηβυηι 

£ρ' άξιον σοι ζην ίσται ; ή πλησιάσεις τούτοις χαι άναι- ΙίΜ 6π(, νΛ τγ¥&8? βη ίαιρΓυάβηΙβΓ Ιβ 8<) Ηοο εοαΓβπ!» αβ- 

σχυνη^σεις διαλεγόμενος — - τίνας λόγους , ω Σώχρατες; ςαβ 6ΓθΙ)68ε6& λρυά θοε (1ίβ56Γ6Γ6 — (Ιβ ςυίϋυε , ο δοοπιΙβεΡ 

^ ουσπερ ένθάδε » ώς ή αρετή χα\ ή διχαιοσύνη πλείστου βη 06 ςυίϋιιε Ιιΐο , νίιΐυίβα) νίϋβΐίοβΐ βΙ ^α8ι^(^«Iη βΐ Ιβ^ϋΤη» 

36 άξιον τοις άνθρώποις χα\ τ& νόμιμα χαΐ οι νόμοι ; χαΐ Ιε^ββςυβ ρΙαΗηιί βρικί Ηοηιίηββ βεββ 6χΐ5ΐίηι&η<)& ? βΐ ηοηηβ 
ούχ οίει άσχημον άναφανεΐσθαι το του Σωκράτους πρδίγ- ά ρη(&8 ίηάθεοηηι οοήρβΓίαη ίΗ δοοΓ&Ιίε Γβιη ? ρΐΌοαΙ άυ- 

μα; ο(εσθαί γε χρή. Άλλ' Ιχμέν τούτων των τόποιν Κ>ίο ραΐΒοάοηι ββΐ. ΑΙ Η&ε είνίΐιιίβε άβοΐίη&ηε ία ΤΙιβεεα- 

άπαρεΤς, 4(ξεΐς δ* ε!ς Θετταλίαν παρ^ τοΙς ξένους το^ς Ιί&ηι λΛ ΟπΙοηίε ΗοερίΙβδ &1)ίΙ)ίε : ίΐΐίε βαίηι ίηοπίίη&ΐβ βά- 

Κρίτωνος* έκεΐ γ^ρ δή πλείστη αταξία και ακολασία, πκκίυηίΐ βΐ ίηΙβηιρίΐΓεοΙβΓ τίνίΙυΓ, βΐ ΓοΓίβεββ ΙίΙ)6η(βΓ ίΐίί (β' 

40 χαΐ ίσως &ν ήδέως σου άχούοιεν ώς γελοίως έχ του δεσ- λαάίβηΐ η&πτ&αίβηι, ςαοά Γί(ϋουΐ€ β ο&ΓΟβΓβ ΓυςβΓίε, νβδΙΚα 

μωτηρίου άπεδίδρασχες , σχευην τέ τίνα. περιθέμενος ςυοίίβηι ευηιρίο [ βυΐ ε&κυηι οοη&οευηη ίοϋυβοε, νβΐ βΐίίε 

^ η διφθέραν λαβών η άλλα οΤα δή εΙώθασιν ένσχευά- ςυίΙ)α$<]&πι 16 ίανοΐνβαβ , ςιιεπι&ϋηιοάυηι βοίβηΐ ςυί 86 ία 

ζεσθαι οΐ άποδιδράσκοντες ,^ χα\ το σχήμα το σαυτου Γη^ηι α)π]ίαυοΙ, ] 6( οοΓροιίε ΙιεΚιίΙυ πιυΙ&Ιο. βα Τ6γο ηβ• 

μεταλλάξας. ^ι δέ γέρων άν^ρ σμικρού χρόνου τω ιηία6ΐη άίεΙυΓυηι ρυΐΑ8, ςυοά \\γ &6α6χ 1>Γ6ν6 αάηιοάυιη 

45 βίφ λοιπεΰ ^ντος, ώς το είχδς, έτόλμησας ο^Iίτω γλί- ^ Ιβηιρυε, αϊ Τ6τί8ίηιίΐ6 68ΐ, τίοίηπίδ, &ιΐ8ΐιε βίβ (αοι ¥6ΐΐ6- 

σ/ρως έπιθυμειν ζην , νόμους το6ς μέγιστους παραβ^ς , ηιβαΐί τίνβαάΙ ουρί(1ί(β(6 &γ<)6Γ6, ηι&χίηι&β ΐΓΑ0δβΓ688υ& 

ουδείς δς έρεϊ;ίσΐι)ς» &ν μη τίνα λύπης* εΐ δέ μή, αχού- Ιβ^^^ ΓοΓίββββ, 8ί πιοάο ηβπιίοβη) οίΪ6αιΐ8«. βϋοςαία 

σει, ω Σώχρατες, πολλ^ χαι ανάξια σαυτου. ύπερχό- πιυΚβ, ο 8θ€Πΐΐ68, !β ίοάίςαα &υ(1ί68. νί?68 &υΐ6πι οΙ)γ 

μένος δή βιώσει πάντας ανθρώπους χαΐ δουλεύων — τί ηοχίυβ οαοοϋε Ιιοιηίαίϋοε βίςηβ (Ι68βπτί6α8 — ςαίά &αβα8? 

10 ποιών; ή εύωχούμενος Ιν Θετταλία, ώσπερ έπι δείπνον ία Τ1ΐ68«ι1ί& οοηνίνίβηβ ίΓβςυβαΙ&ϋίε , υΙρο(6 ςυί ία Τ1ΐ68- 

άποδεδημηκως ε!ς Θετταλίαν ; λόγοι δ* εκείνοι οΐ περί βαΙιαπ) , ςιιεεί λΛ €θβα&οι λϋςυβο) ρΓοΓβοΙυβ 8ί8? ηΐίοαββ 

δικαιοσύνης τε κα\ της άλλης άρετης που ήμΐν Ισον- νβτο ίίί» ^6 ]υ8(ί1ί& 66(6Η8ςυ6 νΪΓίαΙίϋηβ υ5ία&ηι οοΙ)ί8 

54 ται; 'Αλλλ δή των παίδοιν ίνεκα βούλει ζην , ?ν' αυτούς α 6ΓυηΙ? ΑΙ νβΐΌ βίίΟΓυηιοβ ^Γ&Ιίβ ?ίνβΓ6 οιιρΐβ, ιιΐ αυΐηβδ 

• ίχθρέψης χα\ τταιδενσης; τί δαί; ιΐς Θετταλίαν αύτοί^ς €Ό8 βΐφίο οηκίίαδΡ &η βΓβο ίο Τ1ΐ6883ΐίαπι 008 ρ6Γ(1α€68, >ι.) ΟΗΙΤΟ. 45 «γαγών θρ^ψιις τι χαι παι3<ύσβις , ς^νους ποιησας, Τνα 
χαΐ τΛτ6 σου ακολαυβωσιν ; ή τούτο μέν ου , αύτου 8έ 
τριφ^ΐανοι σου ζώντος βίλτιον θρέψονται χαι ιυαι^ίύ- 
σσντβι, |λ4 ξυνόντος σοίυ αύτοΓς; οΐ γ3ϊρ έπιτηδίίοι οι 
» σολ Ικιμιλησσνται αύτων. π^τιρον έάν ^ μι^ν ; ιΐς Θβτ• 
τβλίαιν άιιο^μι^σικ» Ιπιμβληοοντβι* ίάν β* εΐ; '/^δου 
Ι^ιη9ημι{σης^, ούχΊ ^ίπιαίλησονται^ ; βίπερ γι τι ιι< ίΐΐίο ηυΐι^ιβ βαβ Αΐΐ|ΐιβ βπκΐίιβ, ΐΜ»μίΙβΜ|ΐ<β βο« (ϊΠίΰίβ^, 
υ( 6Κ Ιιοο οοπιηκκίί ί» ρτκίΜΒ&Ρ βυΐ «η 'ιά ^υκΐβοι ηοη ί&- 
α68 , ΙιΙο νβτο ιηβΙίΐΜ Ιβ νίνο ΑίβηΙυΓ λίςαβ οηιϋίΐΏΐυΓ, (β 
Αΐ>β6ηΐ6? Ιυί βηίαι πθΰβΜΑτϋ ουΓΑΐη βοηιιη 1ι&1)βΙ)αιι1. 
υΐηιιη ουΓ&ΐΜΐιιΙ ςαϊ(ΐ€ΐΐ], 8ί Ιη ΤΙιββηϋΑπι &1)ί€η•, η ^βΐΌ αά 
ϊηίϋΓοβ, ηοη (€υΓ&1)υηΙ)? ρΓοίβεΙο, 5ί ςυίιΐ ρι-ββίάϋ ββΐ ίη ^φίλος αΰτνν Ιστι τΰν σοι ^σχόντων έπιτηδι{«ιΐν κΤννι, Β Ι"• α^ί »υο( μ (ικμ ηβοββΜποβ βηβ» €Γθαβη(1υπι 6β« βοβ 

οϊισΟαί γι χρι(. 
Ι• XVI. Άλλ\ ω Σώχρατβς, πιιΟόμβνος ήμΐν τοις 

σοΐς τροφήίσι μ•^•η παΐδας πιρ\ πλιίονος ποιου μι^τε 

το ^ν μητ' βΟ^ μη^ν «ρο του διχαίου , Τν* β{< *ί^δου 

ΙλΙ&ν 1)ζΐκ τάννα «άντ' άπολογησασΟαι τοις έχει οίρ- 

χοννιν οβτι γ^ ΙνΟάδβ σοι φα{ν§ται ταύτα πράττοντι 
ι» ^μιινον «Τναι ούίέ διχαιότβρον ου^ δσιώτκρον, ούδ' αλλω 

ΊΜν σΰν ού8ιν\, οντ* έχιΐσ* ά^ιχομβνω βίμιινον Ισται. 

Αλλλ ιήϊν μίν ήδιχημίνος άπκι, έ^ν άπίης, ούχ Οφ* 

ή|Μ•ν τΰν νόμων 3λλ' Οπ* ανθρώπων* έλν 3* ^ξέλθτ,ς ο (Ιβηι ίη]υη8 λίΤβοΙαβ Βΐιίβ, « &1μ»8, ηοη α ηοΙ)β Ι6βί6ιι«, ββιΙ 

οϋΐΜς αίσχρως άνταίιχι^σας τκ χα\ άντιχαχουργη σας, τ^ς 
» σβυτοίδ δμολογίας τβ χα\ ξυνΟι^χας τ^ς προς ήμ3ς παρα- 
βώ χαΐ χαχλ ^ργασβίμινος τούτους , οές {{χιστ' Ιδεί , 

σηυτάν τι χαΐ τοίις φίλους χαι (τήν; πατρίδα χαι ήμ5ς, 

ήμκΐς τέ σοι χαλιπανουμιν ζωντι, χάχει οΐ ημέτεροι 

άϊιλφολ Μ Ιν '4^ νόμοι 1 ούχ ευμενώς σε ύποδέξον- 
» «11, ιΙΙότις, βτι χαΐ ήμβς έπε/είρησας άπολ/σαι το 

βίν μίρος. ^^λλΐ μή σι πείση Κρίτων ποιεΐν Α λέγει 

μίλλβν^ ήμιίς. 

XVII. Ταύτα, Μ φίλε έταΐρε Κρίτων, ευ ¥σ6* ^ι 

ίγώ ^οβίΜ άχούειν* έ^σπερ οΐ χορυβαντιωντες των αύλων 
30 βαβιαυσίν ^χουιιν , χαι ^ν Ιμοι αυτή ή ήχή τούτων των 

λίγΐΜ βομβειχαΐ ποιεί μή δύνασΟαι των άλλων άχούειν. 

•Ιλλ' (βΟΐ, &α γι τλ νυν εμοι δοχουντα, έάν τι λέγης 

ηφέ τ»ίτα, μάτην Ιρεΐς. ^μως μεντοι ει τι οιει πλέον 

νοαισιιν, λιγι. — Κ Ρ. Άλλ\ ω ]£ώχρατες, ούχ εχω 
Μλέγιιν. •— 2X1. Έα τοίνυν , ϋ) Κρίτοιν, χαι πράττω• 

|ΐθ τβηίτιι , Ιιηιδή ταύτη & θεός ΟφηγεΤται. ευΓΑίιίΓΟί. 

XVI . ΑΚ, ο δοοηίβι , ηοΐΜ• οΜβηροηιβ ηυίτίαϋυε Ιυίι, 
ηβςηβ ΓιΗοε Ιυοι, ηβςυβ ήΐΑΟο, ηοςαβ &1ίυά ςυΜςυλίη ρΐυ- 
ήβ Γ&εί&ι ςυ&ηι ]ιι&1ί1»ηι, αΐ, ευπι κΙ Ιηίβτοι ηιΙβη?€ΓΜ, 
ροββϋ ΠΙΙο ρΓεΒβί<)ΐΙ>ιι« ΙκΜΌΐη οπιηίυηι Γθ<1<ΐ6Γβ ηΐίοηβηι. 
ηβςαβ βηΐηι ΙιΙο, ιί Ιβ^^ Ιηιι•(^€Ηΐ]8 Ιιεβο ΐ^οβήΛ, ηιβίίυβ, 
ηβςυβ ]ι»1ίυβ , ηβ(|ΐιβ ηοοίίι» Μ (ιΜ οοηΐίηββτβ γίύϋίυτ 
Τ6ΐ Ιυη , ηβςυβ ίΙΙυο 1ί1>1 ρτοΓβοΙο οοηθυοβί. μΛ ιιυηε ςυί- ιΐ) ΙιυπιίηίΙιυβ : εί τβΓΟ Μίβο ΙυιρίΙβτ &υΓΐ]β6Γΐ8 ίη]αΓΗΐ πίθϋβ- 
ςυβ Γρρ«ηεί8 , εοηνβηίΑ Ιυί Ιρβίαι ηο5ίεουηι ϊηίίΛ βΐ ριιείΑ 
Ιπιαε^ΓΜεοι βίςυβ Ί\λ, ςυοι πιίηΐηιβ οροΓίβΙ»!, ίη]υπΑ & Ιβ 
βΓΓεεΙΐβ, Ιβ ίρβο 6( βηιίε» 6ΐ ρΑΐτίι βΐ ηοΙ)ίβ, ηοβ νίνβηΐί 
(ί1)ί πιοΙΐ9βΙί•ε6χΙπ1)6ΐ>ίιηυβ, βΐ ίη &116Γ& τΙΙα ηοβΙπΒ βοηι- 
Γ68 1ΐΑΐΜΐςιι•ςυ&π) Ιβ 1)θηί|μΐ6 ηείρίβη!, εείβηίβι 16 βΐίβηι 
ηοι ρΐΌ νίηϋυβ ρεπΙβΓθ εοη&Ιαπι Αιϊιμ. νβηιιη ηβ ΟπΙο, 
^ υΐ (|υα ίΐΐβ νυΐΐ ϋιείΑβ, ΠΜ^ίβ ΙίΙ)ί ρ6ηιη(1β&1 ςιιαιη ηοβ. 
XVII. ΗβΜ; €ςυί<ΐ6ηι, ο (Ιυΐείβ βηιίεβ ΟπΙο, ηιβ &υ(]ίΓ6 
ρυΙο : ςυβηιχίηκκίυηι οοΓ^ΐΜηΙβι ΙϊΙνιι &υ<ϋΓ6 86 ραΐΑηΙ, 
είε ςυοςαβ Ιη ηΐ€ Ιι&ηυη ηΐΐοηαηι Ιιΐε βοηϋυε ΓβΙκΜΐ βΐ 
βΠίείΙ , υΐ αΙια βυάίΓβ ηοη ροββϊηι. νβηιαι βεΙΙο, ςυ» ηυηε 
ιηίΐιί ρτοίΜΜίΙοΓ, « ςυίϋ ρπείνρ 1κ60 (ϋχβτΐβ, ίΓυεΙη (1Ιχ€η8. 
νβηιιη ΙΑΠΜΠ , βί ςυίίΐ Ιβ ρτοίβεΙαίΌοι εοηηϋίβ, άΐα», — 
€λ. Αί (\ησά άίεβηι, ο δοεηίβι, ηίΙιΠ ΙιαΙ)6ο. —5ο. δίηβ 
βτςο, ο εήΐο, 6ΐ 8^ηιΐ]9 Ιμο, ςυβηάοςαίάεοη Ιι&ο (Ιουβ 
«ΙιιείΙ. ΦΑΙΔΩΝ. ΡΗ^ΕΟΟ ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΑΟΓΟΪ Ιΐμ0211ΠΛ. 

ΚΧΚΚΡΑΤΗΣ, ΦΑΙΔΩΝ. ΑΠΟΑΑΟΔΩΙΌΣ , ΣΩΚΡΑ- 
ΤΗΣ, ΚΕΒΗΣ, ΣΙΜΜ1ΛΣ, ΚΡΙΤΏΝ, 
Ο ΤήΝ ΕΝΔΕΚΑ ΤΠΗΡΕΤΗΣ. 

57 Ι. Αύτος, ω Φαίδων, παριγενου Σωχράτβι έχβί- 
ντ) τη ήμερα , ί) το φάρμακον ίπ«ν Ιν τω δβσμωτηρ^ω, 
ή άλλου του ήχουσας; — ΦΑ ΙΔ. Αύτος, ω Έχέχρα- 
τις. — ΕΧ. Τί ουν ίη Ιστιν ίττ* ιϊπιν άνηρ προ του 
Γ, θανάτου ;.χα\ πως έτβλεύτα; ήδέωςγ^ρ &ν άχούσαιμι. 
χαΐ γαρ ούτ« των πολιτών των Φλιασίων ούδβΐς πάνυ τι 
έιηχοιριάζει τά Λν Άθι^ναζβ , ούτβ τις ξβ'νος άφΐχται 
χρόνου συ/νοΰ έχκΐθίν , ^ις άν ήμΤν σαφές τι άγγεΤ- 
λαι οΤο'ς τ' ^ν ΐΓ8ρ\ τούτων , πλιζν γβ δή ίτι φάρααχον 

10 πιών άποθάνοι* των δ' άλλων ουδέν Λχζ φράζειν. — 

;)8 ΦΑ ΙΔ. Ουδέ τλ πβρι της δίκης οίρ' έπυθβσθε βν τρό- 
πον Ιγένετο ; — ΕΧ. Ναι• ταύτα αέν ήμΤν ήγγβιλε τις, 
χα\ Ιθαυμάζομέν γι, ίτι , πάλαι γβνομινης αύτης , πολ- 
λω ΰστερον φαίνεται αποθανών, τί ουν ^ν τούτο, 

15 ω Φαίδων ; — ΦΑ ΙΔ. Τύχη τις «ύτφ , ώ Έ/έχρατες, 
συνέβη* Ιτυχε γλρ τη προτεραία της δίχης ή πρύμνα 
εστεμμένη του πλοίου , δ ^είς Δηλον Αθηναίοι πε'μπου- 
σιν.— ΕΧ. Τοΰτοδέ δή τί Ιστιν; — ΦΑΙΔ. Τουτ' 
έστί το πλοϊον , ώς φασιν Αθηναίοι , Ιν δ Θησεύς ποτ' 

ίΜ) είς Κρητην τους δις ^τττ' ^χείνους ωχετο άγων χαι εσω- 
σε' τε χαΐ αύτος έσώθη. τφ ουν Άπόλλωνι εύξαντο, 
ώς λέγεται , τότε , εΐ σο>θεΐεν , έχάστου Ιτους θεωρίαν 
άπάξειν εΙς Δηλον ήν δή άει χαΐ νυν ετι Ιξ Ιχείνου χατ' 
ένιαυτόν τω θεοί πέμπουσιν. έπειδ3ϊν ουν άρξωνται 

26 της θεωρίας , νόμος Ιστιν αύτοΐς έν τω χρόνφ τούτφ χα- 
Οβρεύειν τήν πόλιν χαι δημοσία μηδένα άποχτιννύναι, 
πρ\ν αν εΙς Δηλόν τ' άφίχηται το πλοΤον χαΐ πάλιν 
δευρο • τούτο δ' ένίοτ* έν πολλω χρόν(•) γίγνεται , ^ταν 
τύ/ο)σιν άνεμοι άπολαβόντες αυτούς, αρχή δ* έστΙ 

'ϋΐ '^ης θεοιρίας, έπειδ&ν 6 ΙερεΙ)ς του Άπο'λλωνος στέ^ 
τήν πρύμναντου πλοίου* τούτο δ* Ιτυχεν , ώσπερ λέγω, 
τη προτεραία της δίκης γεγονός, διλ ταΰτα χαΐ πολύς 
χρόνος έγένετο τίο Σωχράτει έν τω δεσμωτηρίω δ μεταξύ 
της δίχης τε χαι του θανάτου. 

85 Π. ΕΧ. Τί δέ δη; τά περ\ αύτ^ν τον θάνατον, 
ω Φαίδων ; τίν' ^ν τλ λεχθέντα χαι πραχθέντα , χα\ 
τίνες ο\ παραγενόμενοι των επιτηδείων τάνδρί ; ή ουκ 
εΐων ο\ άρχοντες παρειναι , άλλ' Ιρημος έτελεύτα φί- 
λοιν; — ΦΑΙΔ. Ουδαμώς* άλλλ παρησάν τίνες, χαΐ 

441 πολλοί γε. — ΕΧ. Ταύτα δή πάντα πρόθυμη θητι ώς 
σαφέσταθ' ήμΐν άπαγγεΤλαι, εΙ μη τίς σοι ασχολία 
τυγχάνει ο3σα. — ΦΑΙΔ. Άλλλ σ•χολάζι« γε, χαίπει• 
ράσομαι υμΤν διηγήσασθαι• κα» γλρ το μεμνηςΟα» Σμ• 0ΙΑΙ.061 ΡΕΒ801Ν^£ : 

Ε6ΗΕ6ΗΑΤΕ5, ΡΗ^£^0, ΑΡΟΙ^ίΟΟΟΚυδ, 5Ο0ΚΛΤΕ5, 

0ΕΒΕ5, 5ΙΜΜ1Αδ, ΟΑΙΪΟ, 

ΟΝΟΒΟΙΜΥΙΚυΜ ΜΙΝΙ8ΤΒΒ. 

3 Ι. Ιρββοβ, Ο ΡΙΐΒΒ<1ο, &{ΑιΙ&Ιί 8ο€ηΙΙ ίΙΙο <)ί6, ςυο \βη(^- 
ηυπα ΜΜΙ ίη ΰ&ιχβΓ6, μ &1> λΐίο ςαοόβηο &υ(1ί?ί8(ί? — 
ΡΗ^ε^. Ιρββ, ο ΕεΙιβοτβΙββ, βΓΤυΙ. — ΕοΒ. Οαβιηιιι ί^ίΙυΓ 
8ΐιη(6&, ςαεβ νΪΓ ϋΐβ βηΐβςυ&ιη ΐϋΟΓβτβΙιΐΓ, ΙοσιΙοε ββΙΡ 
6( ςυοπιοάο β τίΙαάίεεββείΙΡ Ιί1)6ηΐ6Γ βηίπι βυιΙίΑΐη. ιμιιι 
η6(ΐυβ ςιιίβςυ&ιη ΡΙιΙίΑ&ίοπιηί είνΐυιη εοιηιηβ&Ι ουηε ΑΙΙιβ- 
ηβ5, ηβι^υβ βχ Ιοη^ο (βιηροΓΟ Ιιοερββ &1ίςΐ]ί8 ίηάβ 3(1 ηοβ 
&<Χ686ί(, ςυί (Χήί *\}ΐ\ά 6& άβ τα ηυηεϊ3Γ6 ηοΙ)» ροβ&ί( , ηί^Ι 
Μηβ Πΐυιη . Η&α&Ιο ν<:η6ηο 6 νί(Α ιηίβΓ8ε8β : άθ οβίβήε τβΓο 
ηίΐιίΐ, ςυο(] ΓβΓβιτβΙ, Ιι&Ι)βΙ)&1. — ΡΗ^εη. Νβςηβ 6ΐ>$ο ςυ» ικΙ 
]υ<)ίοίυπι ρβΓίίηβηΙ, ςιιο ρ&οΐο (γαοΙαΙα ίυοήηΐ ΑΐκΙίνκϋβΓ 
— ΕοΗ. Αο<)ίνίιιιιΐ8 : ΙίΦΟ βηίηι ηοΙ>» ςιι}(ΐ8ηι ΓβΙυΙίΙ, βΐ 
ιηίΓυιη Μηβ ηοΐιίε ?ί«ΐ6ΐ)ΑΐυΓ, ςυοά (Ιυίΐυιη ρβτ&οΐο ίηάίείο, 
<1ΐυ ροβίθΑ ο5ϋ88β νί<ΐ6&ΙυΓ. ςυίά Γβί Ι^Ιογ Ιιοο βεΐ, ο 
Ρ1ι«(]ο ? — Ρη^εο. δΟΓίβ ΐ|υ&(]&ιη \ά δοοτΑΐί , ο ΕεΙιβοτ&Ιω, 
Λοάάϊί : οΑΐη ρηιΐίβ ςιι&ιη ]ΐ]άί<»Γβ(ιΐΓ, €θΓοηΑη εοηΐίςίΐ 
ρυζρίιη ηβτίβ 6]ϋ8, ςυβιη ιιιΗΙυηΙ ΑΙΗβηίβπΜβ ςυοίβηηίβ 
ίη ΟβΙυιη — Εεη. ΙιΙ τβΓΟ φίκΐ β8(? — Ρυ.£θ. Ηφε β$( 

1) ίΙίΑ οατίβ, πΙ άίευηΐ ΑΙΙιβηίβηβθβ , ίη ςηβ ΤΙιβββυε οΐίηι 1>ί3 
«βρίβηι ίΐΐοβ εβειιπ) νβχίΐ ίη 0ΓβΙ&ηι , εβΓν&νίΙςιιβ ΗΙοβ Η 
66 ίρβυπ). ▼οτβτληΐ &υΐ6πι, ιιΐ Γ^γΙογ, Ιιιηο ΑροΙΙίηί, εί 
ββπΓ&ΓθηΙυΓ, ςυοίβηηίε ίη ΟβΙυηι ΙΙιβοπβηι ( ΐ6^(ίοηβπι 
ςο&η(]&ηι ) εβ ιηίβεϋΓΟβ : ςυαπι ςυίιΐβιη ββηρβί βΐ ηυηο 
ΑίΙΙιυο βχ ίΠο ΙβηαροΓβ είη^υΐίε &(1 ϋβαη πιίΙΙαηΙ ωπίε. 
ουιη ί|;ί(υΓ ΙΙιβΟΓίΦ ίηίΐίυηι ΓβοβπηΙ, 6Χ Ιθ^θ ΙυδΙπιηΙ ηΓΐ>βπι 
ηβπαίηβπιςυβ βο (βηιροΓβ ριι1)Ιίοβ ηαοΓίί (ΙαηΙ, (Ιοηβΰ Οϋΐιιπι 
ρβΓΤβηβΓΪΙ ηβνί» ηΐΓβυεςυβ Ιιιΐϋ. ίά νβΓΟ ηοηηιιηςυ&ιη 

€ Ιοη^ο ρ€Γ&§ίΙιΐΓ Ιβπΐ|Μ)Γ6, ςυβπιΐο υΙυηΙοΓ Α(1ν6Γ80 νβηίο. 
ίηίΐίυπι Τ6Γ0 ΙΙιβοΗο! βδ(, ροείςιι&πι ΑροΙΙΙηϊβ ΜΟβηΙοε η&νίε 
ίΐΐίυε εοΓοη&νρπΙ ρυρρίιη. Ίά νείΌ , ιιΐί Ηίο6ΐ)&πι , ρΓί<ϋ6 
ςυ&ηι ίυ(]1ε3(υηι ββΐ, Γοιίβ Γ&οΙυπι βΡ&Ι. ο5 Ιιφο Ιοη^πηι 
ίΙΙιιά Ιβπιρυε δοοΓβΙβε ΓυίΙ ίη εθΓΟβΓβ ίηΙβΓ ]υ<1ί€ίυηι Μςυβ 
ιηοΓίβπι. 

II. Εευ. Οιγοα νβΓΟ πιΟΓίβπι ίρε&πι, ο Ρΐι&βάο, (ΐυβθη&πι 
5υη1 &1) 6θ άίοΐΑ, ςυοί ΓεοΐΑ, βΐ ςυϊ Γ&πιίΙί&Γίυπι βάϋΓ&ηΙ 
νίΓ0? &υ( &η ηι&^ΙείΓ&Ιυε αάββββ ηου ρ6Γηιϋ(6ΐ)&η1? βίςυβ 

Ι Ιΐα ηοη ρπβββηΐί^υε &η)ίοί8 (1θθβ8$ί(? — Ρπ^εο. Νβςυ&ςυ&ηι : 
ΒάβηηΙ ςυίίΐίΐηι, 6ΐ ςυίάβηι ηιυΐΐί. .— Εειι. Η8β€ ί^ΙοΓ 
οηιηίΑ νβΐίβ ςιιβπ) ρΐ^ηίεβίπιβ ηοϋίε ΓβΓβΓτβ , ηίβι' ςυίά ηβ- 
μοϋί 16 ίπιρ6(1ί&1. ^ Ριι^εη. Οΐίοβιιε βπιπ(ΐ6πι $ιιπ) , &<ηυβ 
ΡΠΒΙΤΗΓΡ νοίιίίΐ Γ.οπαΐΜ)Γ : οίοπίπι πιβπιίηίδδο δυοΓΒΐίδ, ΗΥβ (50,60.) ΡΗ>ΕΟΟ. 45 χράτοικ ή α^τον λίγοντα ^ ^λου άχουοντοι ίμοιγ άβΐ ΐ|ΐ86 Ιμιιιαγ, 2»ίνβ Αΐΐυιιι Αϋΐϋ&ιη , ηιϊΐιί (|υϊ(1ριιι κιηρβΓ οιιι- 

κάντΜν Ιίδιατον. — ΚΧ. Άλλλ μην, ί Φαίδων, χαι ηΐοιη βιΙ ΐιιουΒ<1ί8ώηυιη. - Εοη. ΑΙςυί ιίιηίΠΙβΓ, ο ΡΙ»;. 

τοίκ ίχουσι^'νους γι τοωύτους έτ/ρους Ιχεκ άλλλ ^,^ ,,^ ^„, ^ ^„^,^„^ ^^^ ,^^.^ ^ 

πιιρΜ «κ αν ουνη αχριοβστατα οαλθβιν πάντα• — ... ^ 

* ΦΑΙΔ. ΚαΙ μήνΙ^. θαυμάσια ίπαθον πβρ«γιν<5με- β "»«*Ρ~^πΙ>αΕ•οουΓβΙΙ«ίαιβ«ηηΙ•ρβΓ«Ηϊΐιί.-ΡΗ;Εη. ΑΙ- 

νας. ο£τ• γΑρ ώςβανάτφ πβρ<5ντα μ< άνδρας ίπιτη- <1«ί«ίδθΜΐΙβιηιηίΓΑπ«ΐΑΐ!ΑΐηΓβϋοηβ,ο Ε€ΐιι«ΓΑΐ«,ΙΙΙΙερ«^ 

δ«(ου Ιλιος ιίβηιι* ευδαίμων γαρ μοι ίνήρ ^φαίνιτο, 

2 Έ^^έκρατις, χα\ του τρ<$νου χα\ των λ^ων, ώ< 

ϋιης χ«ι γενναίως έτελεύτα, &στ* ^μοιγ' ΙχεΤνον παρ- 
ι• (στασθαι μηδ* εΙς "'/^δου ιόντ' άνευ θείας μοίρας Ιέναι , 

£ϋ^ x^»£^α* άφιχόμενον ευ πράξειν, είπερ τις πώποτε 
48χαι Αλός. δι^ ταύτα δή ουδέν πάνυ μοι έλεειν2)ν είσ- α 

Ύ,€ΐψ 6ς είχ^ &ν δόξειεν εΤναι «. παρόντι πενθεί* ουτ* αυ 

ηδονή Ας έν φιλοσοφία ήμων ^των, ωσπερ ε^ώΟΕίμεν 
» χαΐ γλρ ο1 λόγοι τοιοΰτοί τίνες ΐΐσαν άλλ* άτε/νως άτο- 

«όν τί μοι πάθος παρην χαί τις άιζθτ,ς χρ8σις άπο τε 

τ9ίς ηδονής συγχιχραμένη δμοΰ χαι άπο της λύπης, έν- 

Ουμουμένω, &ίι αύτίχ* ^χεΐνος Ιμελλε τελευτ3ν. χαι 

«άτης οΙ παρόντες σχεδόν τι ο6τω διεχείμεΟα , 6τέ μεν 
--0 γιλΑνης, Ινίοτβ δέ δαχρύοντες , εΤς δ* >,μων χαι δια- 

φιρόνηΚφ Απολλόδωρος* οΤσθα γάρ που τον άνδρα εβηβ ΑΓΟαβίΜΓ. ηβςυβ βηίιη ιηί86ΗοοΓ(1ί8 ιηβ οΒρΙιώιΙ , αϊ 
ΓβιηϋΜΓίΜίιηΐ νίτΐ πιοτϋ ρηκβηΐβπι : ιΙφίΜβηι ΙιβΑΐηβ νίΓ 
ί1ΐ€ ιηίΐιί , ο ΕεΙιβοηΙθβ , τΜβϋ&ΙαΓ, Ιυπι Αηίιηί ΙιαΙνΙιι, Ιυαι 
86πηοη6 : λάβα ίηΐτβρίάβ βαιβίΌΜςιιβ ηί^τΑΐΜΐ β νΙΙ• , υΙ 
ροηυ&βυπι ίβκ 68861 ιηίΗί βαιη ίη τίΐΑΐη «ϋβηιη ηοη βΙμ- 
ηυβ άίι'ΐΏΛ 80Γ|6 πιίβηκ , κΛ Πΐίο ςιιοςαβ ΐΜλΙυηι ίοκ, εί 
(|υί8 ιιηςυ&ιη &ϋυ8. 0υ&ηιοΙ)Γ6ΐιι ηβςυβ Β^ιηοϋυιη οοιη- 
ιηονβΐΜΓ, ιιΐί €οη86ηΐΑη6υιη τίάβη' ρο§8ΐΙ, εαιη αά^&κίο 
ηκκίΌπ : ηβςυβ Γυηαδ 8Πι<:ί6ΐΜΓ ΙβΒϋϋλ αιιη, ςο6ΐηΜ]ιηο• 
(Ιιιηι βοΙβίΜίηυλ, ίη ρΙιϋοβορΙιΐΑ ▼βηλτβπιαΓ. η&ηι εβΓίηο- 
1168 ςυί(ΐ6πι 6]ιΐ8πιθ(ϋ «ηηΐ, 86(1 κνβη λΠβεΙυβ ςιικίΑίιι 
ιηίπιβ &1ΐ]υ6 ίΐΜοΙίΐΑ τοίυρίλΐίβ (ΙοΙοΗβςηβ ρβποίχΐΐο ηκ; 
ίητ&86ΓΑΐ πϊρυΐΑίιΙβηι ίΐΐυπι οΜίϋαιιο ιηοπΙυΓυιη. β( 
ιΐυί€υιηςυ6 «06πιηιυ8 , Γβτβ βίπιΠΐΙβΓ βτβιηι» &ΠϊκΙί, ηιιικ: χαι τον τρόπον αυτοΰ. -^ ΕΧ. Πως γ^ίρ ου; — Ι^ςυίϋοηι Π(ΐ6η1«8, ηοηηυΐΜΐυ&σι νβτο ΐΑεπιηιιιΙββ, υηα• ΦΑΙΛ. 'ΕχβΤνός τι τοίνυν παντάπασιν οΰτως εΤχε , χαι 
αΰτος Ιτ»γ' ίτεταράγμην χαι <Α άλλοι. — ΕΧ. "Ετυ- 

» γη δ^ Μ Φαίδων, τίνες παραγενόμενοι ; — Φ Α ΙΔ. Οϋ- 
τός τι δή 6 Απολλόδωρος των επι/ωρίοιν παρην χαι 
& Κριτόβουλος χαι & πατήρ αύτου Κρίταιν, χαι ιτι 
Ερμογένης χαι Έπιγένης χαι Λιτ/ίνης χαι ^ΑντίφΟε'- 
νης. ^ δέ χαι Κτησιππος 6 Παιανιευς χαι Μενέςενος 

» χαι άλλοι τίνες των Ιπι/ωρίων* Πλάτοιν οέ , οΤμαι , 
ήσΜνίι. — ΕΧ. Ξένοι δε τίνες παρησαν ; — Φ.\ΙΔ. Ναι- ο 
Σιμμίας τέ γ' δ Θηβαίος χαι Κε'βης χαι Φαιοώνοης, 
χαΐ Νίγαρόθεν Εύχλείδης τε χαι Τερψίων. — Ε\ . Τί 
δαί; Αρίστιππος χαι Κλεόμβροτος παρεγένοντο; — 

* ΦΑΙΔ. Ού δητα- ίν Αίγίνη γαρ ελεγοντο είναι. — 
ΕΧ. Άλλος δε τις παρην ; — ΦΑΙΔ. Σ/εδόν τι οΤμαι 
τούτους παραγενεοθαι. — ΕΧ. Τί ουν δη; τίνες, φής, 
9|σ*ν όΐ λόγΐΗ• 

111. ΦΑΙΔ. Έγω σοι ές άρ/ης πάντα :τειράσομαι 
' διηγησαβΟαΐ• άει γ^ρ δη χαι τα; πρόσθιε ν ήμε'ρα; &υΐ6πι ρπΒεεΒΐ6Γί8, ΑροΙΙοιΙοηιβ : ικμΙΙ βηίιη νίπιηι βίυεςίΜ» 
ίθ<1οΐ6ηι. — Ετη. Οακίπί.' ~~ Ριι.εο. ΙΠβ ίβίΙϋΓ ϊΙλ ρτοηυβ 
8686 ΙιαΙμΙμΙ, &1ηα6 6|$ο Ιρββ ρ6ΓΐυΓΐη1ϋ8 6πιιη «ι ΓβΐΜ|ηί. 
— Εγλ. δβ(Ι ηυίη&Π) ΛάατηΧ, ο Ρ1ι»(Ιο? -^ Ρη/εο. Εχ Ιη- 
(Ιίββηίε &<]6Γ&πΙ ίΙΐ6 ΑροΙΙοιΙοπιβ 6( ΟιΚοΙνιΙι» ρο1«π|ΐΐ6 βίι» 
ΟγϊΙο 060 ηοη Ιΐ6πηοβρη68 , Ερ1{;6η68 , ^£β<:1ιίη68 , ΑηϋεΙΙιβ- 
Π68 : Α<Ι6Γ&1 6ΐί3ΐη εΐ68ίρρα8 ΡχΑπίβηείε , 6ΐ Μβη6ΐ6ηυ8 , 
βΙηΐΜ &1ϋ ςακίλοι ίη(]ί|ζ6η£ : ΡΙαΙο λοίβαι , ηΙ ογΜΙγοτ, 
βυΙ^ΐΔίΜΐ. » Ελη. $6(1 Α(ΐ6Γ•ηΙη6 ςαΜΑΐη ρβτβ^ηί ? ^ 
ΡΙίΕΟ. ΑάβΤΛΟί : $ίιηπιί«8 ΤΙμΙμπι» 6ΐ€6ΐ>β8 6( ΡΙακ^Ιοπ- 
<Ι68 : Μ6{;3Γ6Π>>65 τβΤΌ ΕυεΗ(]68 6ΐ Τβτρβίοο. ~ Και. ΡοΓτυ, 
3ΐΙ<:ηη1η6 ΑΓίεΙίρρι» βΐ €ΐ6θπι6Γο(υ8? — Ρη/κβ. 2ν6«]ΐΜ• 

ςυλίη ; ίη Μ^ιπλ 6ηίπι άίοΛηίατ ββεβ Εοη. Α(ΐ6πι1η<; 

Βΐίυβ ηυ'ΐδ ? — Ριι ι υ. Ηθ8 Γ6Τ6 ϊηΙβΓίηίεεβ ρυΙο. — Εαι. ΟομΙ 
ϊ&Ιατ ? ςυ&ΐ68 ΓυβΓυηΙ 86πηοη68? 

ΠΙ. Ριι £0. €οηΑ5οΓ 6<]υΜΐ6ΐη • ρτίηαρίο ΙιΙη οπιηίΑ 6η«τ- 
ηη. 8θΐ6ΐι>αιυς ηυοίίιΐίβ 6ϋιπι «ΙίβίΝΐβ «υρβποπΗι» 5α- ιίώΙ|Ηΐ«φοιτβνχάγώχαΙοί^ίλ}.οιπαρατί^ ά^ηΐ^ ^^Ιη, 6βο 6ΐ «τϋ^ϋί οοηνβηΐβηΐβ• π»06 ίη ίΙΙλίη οολλιγ^Μνοι Ιωθίν εις το διχαστηριον , εν ω έή χαι 
ή δίχη ΙγΙνετο- πλησίον γαρ ην τΐο δεσμωτηρίου. . πε- 
ραμένομβν ονν (χάστοτε, έως άνοι/θείη το δε^μωτη- 
«» ρην, διβκρίβοντις μιτ* άλλη/Α»ν* άνεωγνυτο γάρ να 
«ρι^ {πιιδή δΤ άνοι/6«ίη , είσημεν παρά τον Σωχράτη 
ιβΐ τ& πολλά διημερεύομεν μιτ* α•>ΤΛΐ. χι ι οή χαι 
τόπ πρε^ίτιρον ςυνε>^γημ^ν. ττ; γάρ ίτροτεία-α 
^ρβ ^ ίπιιδή εςηλθομετ έχ ^Ζ δισμο,ττρίν. έ^^τΕ.:;»;, « ^^^^ ,^^^ ^^^ ,,,^„, ^ „^^ „ Ι^ ^ί^. 

•• κπυβΜκθα,^η τοπλοϊον εχ Δη/9-^ άϊΐνα£>ον £?τ• ίται- 

^ -» „. ^ -,••'. • , ■ πιιι^ ητ<ίιιν«. ιΐΜϋβ «βιιιπιΐΜ ιητΗχη μηοοβο πιμκ; 

ΐίγγίιλαμεν ουν οΑΑη/.οις ηχιιν ι»< π5&^α'.?2':x ΐΐ; το 

€ΐΜΜς. «.ι ««μιν, χαι ήμίν ές£>ώ. ό Ουρο,^ο;, Π"»•*^ «* »^ Ι'^"»" •οΙί1.ια. ν6ηί«»1υηι. Κ <ιιηι τ«ί«ιι^- 

βηΐρ ΐΐωβιι &παχΜΐν , είπε π-ρ^χενειν ' χαι μή :^ρό- "»»** . ^-ί^^νι^ μηιίυτ, ψύ ώμ %/Α4:\λΙ ίΒΐτοπιίΙΙ<;τ6 . υΙ *χ. 

τίρον παριεναΓ είις «ν ϊ-^-λ; κε/ιντ/• Α•>/^ί γάι. >|ι«^ιγ<™ι« βυΐιί* Ηϊ\ίΙ, •Ιοιμ?# ϊ\ί^. ίιι^ίκν^ : Η<ιΙνιιηΙ ουΓίΑΐη ίη ςιι& 6ΐ ]υ(1ίειυπι Γ&εΙϋΐη ίυβηΐ : ΟΓΟβιί 6ηίηι 
6ηΙ ρτοιϊπΜ. 6οΙΙ<χ|υ6ηΐ68 'ψ/Αύΐ ίηΐβτ οοβ ορρβήβΙηιηαΓ 
56αιρ6Γ ί11ί€ ςυοχΙ ΟΜΧβτ »|ΐ6ΠΓ6ΐυΓ : Μρ^ή^Μίατ ϋοίοι 
ηοη πΜη6 : 60 «υΐβπι βρβτΐυ » ««Ιϋηιηιιε χΙ $0€πιΐ6ΐη , Η 
ρΐ6πισΜ|υ6 άκαι Ιοϋιη 6υηι ίρβο (ηηείβεΙιαιηΐΜ. Ιυηϋ 6η$ο 
πηΙοΓίυβ ίΧΜτιπίιηιι» : ρη«)ί« 6ηίπι «ΐΐΜ όίά , ααα 6 χ 46 ΦΛΙΔΙΙΝ. (βο,βιΛ 

βφη, ο\ ίν^α ΧΜχράτη χα\ π«ραγγέλλουσιν , ^πως 3^ν βηίιη, ίηςυϋ, υηόΜίπινΙΗ 8ο€γ»Ι«ιιι, ίΙΙίφΜ (ΙβηοηοΜίΙ 

ττί^β τη ήμέρ^ τιλ€ΐιτή«ι«. ού πολίνν δ* ο!{ν χρόνον Ηοάίβ ιηοΗβιη 69β6 οΐιβιιη^ηι. ηοη Ιοη^υπι ίβίΙιΐΓ Ι^ιηριιβ 

έπισχών ^χβ χ«1 Ιχέλιυση ^ίμδς ιίσιέναι. «Ισκ^ντβς οοααιηοπΚιη ηθϋΐ «θ ηοβ ίπκίΙςΌβ ίιι(πΐΓ«. ΙΙβςιιβΙηκΓ•^ 

βΟο3ν κβτιλβμβάνομβν τ6ν μίν Σωχρ<ίτη άρτι λβλυμέ- & δοοτΕίβιη φΐίάβηι Ιηνβηίιηηβ οοπιρβόίΐιαβ ρ&αίο βηΐββοΐα- 

5 νον, τήν ίέ Ββν6(πΐΓην, γιγνώσΜίς γλρ, Ιχονσάν τε ι„,„ ^ ΧβηΜ,ίρρβη τβΓΟ, ηοβίί ιηυη«Γβπι, ίαιΙ« ββΗβπΙβπι 

τ^ παιδίον αύτου χα\ πβρβχβθημ/νην. ώς ουν εΤδεν ρ^^ο^^,^ ^^ ^^^^ ΙβηβηΙβαι. ςο» ηο8 εαιη 

ήμδς ή 3«;6ίΐΓ^, άνιυφ,ίμησέ « χ«\ τοιαυτ' ίττ ^^^^ ^.„,^^ ^^^ ^ ^„^,.^ ^^,^^ ^,^^ ^^^,^^ 

βΤπβν,οΤα δή «Ιωβασιν^ιΙ η^ν«ϋ^Μ, «η Ω Σωχρ«τ«ς, ^^^ ^ ^ ^οοτΜββ. ίηςι,ίΐ; η«ιιο Ιβ ροβίτβηΐϋη, (υί Γβηϋ- 

υστατον δη σβ ιτροσβρουσι νυν οι έπιτήοβιοι χαι σο του- ,. „ . \ .„ .**,.«.< 

10 τους. Και ο Λΰχράτης βλέψβς ιΐς τον Κρίτωνα , ^^ •. . •. ^^ . . κ λ 
Μ Ιλριτ(ι)ν| •ψ^% αΐΓβγιχγιτ>Μ τις τβυτηνΐ οίχαΜ• ϋα• 

χ*ίνην μέν ά«ηγΛ τινς των του Κρίτωνος βοωαάν τ. '"*"> ^"'^^'" βΜυχβΓοηΙ ςοί(].η> ΟηΙοοί. Γβηιηΐί νοοϋβ- 

χοιΐ χοπτομίνην δ δέ Σωχράηκ άνβχαθιζόμινος ΙπΙ τήν Ι> ^•"^^^ ^ ρίΑΠββηΙβιη. δοοπΚββ ιυΐβιη ββόβοβ Ιη \^ο. 

χλίνην συνβ'χβμψέ τΕ τίι βχ^λος χβΐ έξέτριψβ τη χιιρί , «>ηΐΓ>χα μΙ 86 οηι» , πίΑπαςοβ ρβΓΓποαίΙ. λίςοβ ΙηΙβΓ ΓΗ- 

15 χ«\ τρι'βων 4αβ, Ώς άτοπον, Ι^η, ί ίνδρΕς,Ιοιχέ τι «η^"™ »*« «<»«»* • ^»«η> «ί^* ^ί<ϊ«*"^ ο ▼''^». Ι«βο γ68 

ιΤναι τούτο, 8 χβλουσιν ΙνΟρωποι ήδύ• ως θβυμοσίως «««. <?"*» <ϊ*«>πΙ Ίιοαιίιιββ ?οΙυρΐΑΐ6ΐη, ςϋυιη ΐΜΐυη- 

πίγοΜ προς το ίοχουν ίνοη^τίον ιΤνβι, το λυπηρον, τ$ Κ τΐηοαίο οοοίυηοΐΑ &Η ουπι άιΑοη, ςυί 6]υ8 αοΛίηήηΛ 

άμα μέν αυτι^ μή έθίλβιν παραγ(γνβσθαι τω δνΟρώπω, ββββ νΜβΙοΓ, ςυίρρβ ΰοιη κίπιοί Ιιοηαίηί &<ΐ68β6 ηοΐίαΐ, βΙ 

Ιαν δε τις διώχη τ^ Ιτερον χαΐ λαμβάνη , «χε^ν τι νβΓΟ ςυΐβ ρτοββςαϋητ αιρΙΙςιιβ λΙΙβπιηι , ββιηρβΓ Γβτιηβ βΙ- 

20 άναγχόίζεσθαι άεΐ λαμβάνειν χα\ το Ι^ρον, ώσπερ έχ Ιβτυιη ςυοςοβ 8€ΰίρβΓ6 οορΙιΐΓ, ςα8•ί βχ βοόβιη τβτϋοβ 

μι8ς χορυφ^ζς συνημμένω $ύ^ ^ντε. χα( μοι δοχεΤ, ίφη, ο βίηΐ 8ΠΐΙκ> οοηοβχβ. 8γΙ)ΙΙγογ βςηΜβη» ^Εβοροιη , κι Ιιεκ 

εΐ ^νενόησε ταυτ* ΑΙίσωπος, μ^ον ίεψ συνΟεϊναι, &ς 8ίΙι{ιη>(Ιτ6ΐ1ί88Κ(, &Κ>ϋ1&ιη ΑιίΜβ βΜΐιιηιιη : 4βοηι ιρβυη 

6 6ε^ βουλεμένος αύτ^ ^ιαλλάξαι «ολεμοΰντα , επειδή οαηι {ρ88 ΙηΙβΓ ββ ριι^8η(ί8 τβΙΙβΙ εοαείΙίλΓβ , ηβι^αβ ^ά Α- 

ούχ ήδύνατο , ξυνηψεν ε!ς ταΜν αύτοίς τίΐς χορυφ^ς , οβτβ ροεββΐ, ίη ηηαιη βοπιιη ιρίΰββ οοιι]ιιηχί886 ; ρΓορΙ^τ- 

26 χα\ δια ταυΟ* £ &ν τ^ ίτερον παραγένηται έπαχολουθεΐν βλςυβ οαίουιηςυβ βάβΗ λΐίβηιιη , πιοχ βΚβηιιη ςυοςυύ &<)• 

ύστερον χαΐ'το Ιτερον. δσπβρ οιίν χα\ αύτίρ μοι Ιοι- ΓυΙιιπιιη. νβΐυΐί παίΐιί ςυοςυβ ίη ρπρββηΐίε, ροβίφίληι ιομΙο 

χεν , επειδή υπ^ του δεσμοί» ^ν έν τφ σχΑει πρότερον οπιβ ρΓορΙβΓ νίηοοίλ βΙΓκήβΐΜΐΙϋΓ ά^Ιοι-β , «(χΜβτβ άβίικίβ 

τ^ άλγεινον , 1{κειν δή ^ φαίνεται ^ Ιπαχολουθουν τ^ ήδύ. νοίιιρί•» ]8πι ▼ΐ(ΐ6ΐθΓ. 

IV. Ό ο3ν Κέ$ης Οπολα^ν, Νή τ^ν Αία» ω Σώ- IV. Αά Ηφο €€ΐ)β8, ΡβΓ ^ονβαι, ΙιΐφΐΗ, ο δοοηΐΜ, ορ- 

ϊο χρατες , ?φη, ευ γ Ιποίησας άναμνήσας με. περί γαρ ροΚοηβ ίά ηαίΗΙ ίη ηαβιηοΓί&ιιι ΓβνοαιβΙί. ευιη βοιπι ροβ- 

τοι των ποιημάτων δν ^««οίηχας Ιντει^ας τοί,ς του (1 „,^ ^^„ροβ„βΗβ Γβ^υΙββ ^^^^ 

ΑΙσοιπου λόγους χαι το εΙς τον Απολλω προοίμιον χαΐ ,. , , .... 

-,. /* ■#>^ αϊ χιτ••! ' ιιηΐί, Ιϋΐη βΐη ^8πι ςιιΐ(ΐ8ΐη ηιβ ιηΙβπΌβΒνβπιηΙ, Ιοη» Ενβηηβ 

άλλοι τινές με ήδη ηροντο , ατάρ χαΐ Ευηνός προ)ην , ^ -«τ- • 

δ τ. ποτέ διανοηΟε\ς, Ιπειδή δευρ' ^λβες, ίποίησας Ρ*"*^ *"*^' ^ί"^^**"* «*"**"^' Ρ^^^'"»"» »»"*^ ^«^««^ί' «• 

:ί5 αύτλ , πρότερον ουδέν πώποτε ποιησας. ε^ ο3ν τί σοι ^^^* "^^^ Ρ""* ^^^^ ηιιηςιιβιη. εί ίςίΙυΓ ϋΙ)ί ουηΒ 

μΑει του ί/ειν ίμΐ Εύηνω άποχρίνασθαι , Λαν με αΖ- «* "* 1ΐ8ΐ»β8ΐη ςιιοά Γββροπίΐββιη Ετβηο , <|υ8η(1ο ϋ^ηιιη βχ 

θις ίρηται , ε3 οΤδα γ3[ρ δτι ^ρήσεται, εΙπέ, τί χρη με ιηβ ςυεηίβΓίΙ, ςιιοϋ οβΓίο βοίο βυιη Γ&εΙυππη, (Ιίο ςακεο, 

λέγειν; Αέγε τοίνυν , Ιφη , βύτίρ, & Κέβης, τάληθη, ςυίά βί Ρβ»ροη(ϊβΙ)θ? Υβαι, ίηςυίΐ, ο ΟβΙίββ, Γββροηιΐβ, ιηβ ί(1 

δτι ούχ ίχείνω βοιΑόμενος ουδέ τοΤς ποιήμασιν αύτοΰ ,^^δβ, ηοΑ υ! νβΙ οαιη ίρβο, νβΙ ευιη ίρβίιιβ ολπηίηίϋαε 

»ϋ άντίτεχνος εΤναι ίποίησα ταΰτβ, ίίδη γλρ, ώς ού^^' β οοπίβηάβτβιη : 8οΙβΙ>8ΐη βηίιη ίβεΙΙβ ϊά ηοη βεεβ : τβπιπι ,ιΐ 

διον ειη , αλλ ενυπνίων τινοιν αποπειρωμενος, τι λέγει, , , ... ^ . 

.«, ,« ^., ^, χ ' 8θπιοί& ςυβΜΑΐη βχρετίΓθΓ, ιηιηιιηβαυβ οίΐιοιο ιηβο ^€688611), 
χαΐ αφοσιουμενος, ει αρα πολλαχις ταυτην την μουσι- 

χη'ν μοι έπιτάττοι ποιείν. ίν γλρ δή άττα τοιάδε • " ^""^^ ^"^ "^^ «* ""***^• ^"*™ ^Ρ*"« ί^"* «'^^'^'•* "»« 

πολλάχις μοι φοιτών ταύτον Ινύπνιοχ Ιν τω παρελβόντι ]«1)βηΙ. βτίηΐ βυΐΒΐη β]υ8ΐΐΜκ1ί : ειτρβ ιηίΐιί ίη 8ηΙ«•οΐ8 ?ίΙα 

η> βίω, άλλοτ' έν άλλη δψει φαινόμενον, ταυτέΐ δέ λέγον, ίάαύ 80ΐηηίΐ]ΐη ΙίοβΙ &1ί8 8ΐςυ6 βΙια Γογιώα οοειίΓΓβηε εβββ 

11 Σώχρατες, ίφη, μουσιχήν ποίει χα\ Ιργόζου. οί)ίυΙίΙ , ββίΐβΐϊΐ νβτο ββηιρβΓ ίΐβ ρΓβοίρίβηε , Ρβο , ο δοεπι- 

χάγύ) ίν γε τ^ πρόσθεν χρ<ίνω, «περ ίπραττον τΛ6' ^^ „„^^„^ ^Ιςι,β βχβΓΟβ. β^ο ίβίΙαΓφίοά ίηβι.ρβποΓί 

βΐυπελαμβανον αυτό μοι παρβχελευβσΟαί τε χαι έπι- 8 ^ . . ^ , ., . ^ »... ». _ 

.,,' ^ «-Α/ ^ Λ' ΐΛ ΙβιηροΓβ ΓβειβΙκιιη , ίιοο ιηιΐιι ρΓβΡΟβρΙϋπι βΓΐ)ΐΐΓ3ϊ)8Γ, ςιιβιη- 

. χελευειν * ϋΜτπερ οΐ τοις θεουσι διαχελευομενοι , χαμοί 

50 οδτω τούνύπνιον. δπερ Ιπραττον, τοδτ' Ιπιχελεύειν, . «^"«ί"•» ««"^«^ •^»"*'*"" «>»*'""*' «^^ ^"^ *Ρ^ *"' 

μουσιχήν ποιεϊν, ώς φιλοσοφίας μέν ούσης μεγίστης 1« ΛοίβΐΜΐιη , 8(1 ίιΐίΐη ιηβ βοηιηίυιη γοΗοΠαπ, ςιΐ88ΐ ρΙ.ίΙο- 

μουσιχης , έμοΰ δέ τούτο πράττοντος. νυν δ* επειδή ίί «>ρ1ιί8 Πΐ8χίηΐ8 πουείοα ββββΐ, 6βθ βιιΐβπι ίη 68 βΐ8ΐ)0ΓβΓβιη. 

τε δίχη Ιγένετο χαΑ ή του ΟεΛ έβρτη διεχώλυέ με άπο- ροςίςϋβ» ΥβΐΌ 8βηΙ«ηΙί& ^β πιβ Ι8ΐ8 €856ΐ βΐ πιοΗ ηιβ <1βί 

Ονησχειν , ίδοξε χρ^ΐναι , εΙ άρα πολλάκις μοι -κρο^τάχ" ΓΜιπη ίη1ιίΐΜ»ΓΡ( , Γ(*πμΓι οροΓίοΓΡ., κί ίοΓίβ κοηιηίιιπι ίιι. ιυ ΡΗ^^ΟΟ. 47 ννχνιον τβιίτην τ^,ν δημώδη μουσιχήν ττοιάν , Ιη'πΙ {ΐοριιΐΛΓηη Ιιαιη: ιηιΐΜΟΑίηβχβΓΰβΓο, βί ηοη ΓβρυβΠΑΓΡ, 
ΐβϋϊφβι αυτ^9 άλλλ ποιιΐν* άσφαλέστιρον γ^ίρ μίΙ ιηοπΊΐι ($6Γ6Γ6 : ΙιιΙία» οηίπι μμ , Αη1β(|ΐι«ιη 6 νίΐβ ηιί- 
^άιηέναι, «ρίν άφοσιώσασθαι ποιι^σαντα ποιι{- 1) ^ΒΓβιη, &1ι Ιιοο πιβ οίΓιεϊο ΙίΙιβηΓβ βί ρΑκηΙβηι βοπιηίο κηΜμινον τίρ έννπνίφ. οβτω δή πρώτον μέν 

Οιϊν Ιχοίησαβ ο^ 3[ν ή παρούσα θυσία* μιτλ δέ 

ι, Ιννοι{σας; Χτι τ^ ποιητήν ^οι, βΐπβρ μέλλοι 

; ιίϊΐΜΐι ι ποΜίν μύθους, άλλ' ου λόγους, χα\ αυ- 
η μυθολογιχλ; , διλ ταύτα 3^ οΰς προχι(ρους 

αΐ ήιηοτ^μην μύθους το^ Αίσωπου / τούτων 

κ Λς πρώτοις Ινέτυ}^ον. 

Γαυτ* ουν, 2 Κέβης, Ευηνω φράζε, χαι Ιρρω- 

Αν βωφρονη, Ιμι $ιώχ<ιν ώς τάχιστα, άπβιμι 

ΙοίΜ, τημιρον• χβλιύουσιγάρ Αθηναίοι^ Και ο ΗΙηοΗοίΙίβ,αΙτΙίΙβΙϋΓ :ηβιη ΑΐΙιβηίβηβαίαΙιβη!. Τυηο8Ιη- 

ηαίββ, Ου&Ιβ Ιά ββ(, ίηςυΚ, ο δο€Γ8ΐ«8, ςαοό Ετβηο ηίΐ&ηϋΑ»? 
»ρρ6 βηίιηΐη ίΙΙυπι ίηοίϋί, €ΐ ηυ&ηίαιη άΛ ίΙΙο ββηϋο, ηυΙΙο 
ρΦΠβ ιηο(1ο ΙίΙ)βη5 ίΙΙο 1ί5ί ρβπΐΙιίΙ. ΟυΜ τ6ιό ? ίικ|υίΙ , 
ηοηηβ ρΐιίΐοβορίιυβ ββΐ ΕνβηϋβΡ Μίΐιί ηυΜβσι τκΙβΙυΓ, Ιη- 
ήυίΐ 51πιιηίΜ. Υο1«1 ί^ΙυΓ βί Ενβηυβ 6( ςυίουοΜίιιβ Ι)υ]ΐΜ 
Γ6Ί (1Ι(μιβ ββΐ ρ&ι1ί€βριΐ. ηοη Ι&ηιβη ΓογΙαμο ιΙΙ)ί ?ίπι ΙηΑνβΙ. 
ηοη βηίηι Γιβ ββββ &ίυηΙ. £( ιΐιηυΐ Ιιβο άίΰβη• ΰπιη « ροβηίΑΐΑ εοηϋβτβ. ίΐβςαβ ρηηυηι ςυκίθπι ΐη ΙρβΙιιι (ΙβΙ 
Ι&υϋβπι τβηυβ ίκΐ, €υ]υ& Ιυηο Μοη οβΙβ&τλίΜηΙυΓ : &1• 
ηυβ ροβΐ ύβυπι , ΊυάΙύΛίη οροτΙβΓΟ 6ηπι ςυΙ ρο€ΐβ ίηΐυπ» 
βίΐ ηοη ββπηοηα Λοά ίΛΐηύ^α Γλΰβτβ, πιβ τβτο ηοη ββββ ί&- 
ΐΜΐΙιΙοΓβηι, \όβο ηοηηυ1ΐ88 6χ ίλϋηΐίβ ^ειορ^ ςιι&β ηονβ- 
Γ8Π1 λίςυβ ίη ρΐΌΐηρΙυ (ΐ8ΐ)6ΐΜΐη, υ( Ιη ςυΑίηηυβ ρπΐΜ 
ίηείίΐί , πΐ0(1ιι1&1α& βυπι. 

V. Ηακ: Ί%\\ηΓ, ο θ€ΐ)6β, ΓβίβΓ Ενοηο, βΐ ]πΙ)6 ηΐ νοΙβΑΐ, 
βΚ &ί ηρί8ΐ , πιβ Μφΐ&ΙυΓ ςιίΑπι ββίβτππιβ. οιΙ^το &ηΙβηι ί(ας, Οϋον παραχιλιύει , ίφη , τούτο , ω Σώχρα 

ίΐ|ν^; πολλίι γλρ ^$η έντΒτύχηχα τάνορι'* σχεδόν 

; £ν Ιγ» ^σθημαι , ουδ* 6πωστιουν σοι ίχών εΤ• 

ίσιτβι. Τ( 3α(; ?! δ* 6ς' ού φιλόσοφος Εύηνος; 

« βηιΐ,Ιφη ( £ιμμ(ας. Έθελησιι τοίνυν, Ιφη, 

ιρ^ χα\ πΚς, βτψ άξ(ως τούτου του πράγματος 

»• ου μέντοι γ* ίσως βιάσεται αυτόν * ου γάρ 

(|Μτίν βΤναι. Και ^μα λέγων ταύτα χαΟηχι τλ 

έιώ τη( κλίνης Ιπι τήν γτ,ν , χαι χαθεζόμενος ^ ΙβοΙο άΒπύβϋ ίη Ιβτηπι , β( ίΐβ ββόβηι άβΐηββρβ τβΗςοη όΪΛ- 

ρηΙϋτΐΙ. ΟΐΜΒβίνίΙ ίβ^ΠΓ «^ βο €β1)β§ , Οοο Μ πμχΙο αη , 
$0€Γ«(β8 , ίββ ψήάνη ηοη βΜβ μ ίρΜπι τίοΙβΓβ , ρίιΙΙοιιο- 
ρΗυπι (βπιβη ορΙιΐΓβ πιοΗβηΙβπι ββςοίΡ ΟυκΙ, ο Μιη? 
ίηςυίΐ ; ηοηηβ Ιπ δίπιπιΐββςυβ Ι&Ιηι ςαβΜΐβπι λοΛϊιΜλ η 
ΡΙιίΙοΙλο, ςαο Γ&πιίΙίβιΙΙβΓ υΙβΐΜηιίηΙ? Μ&ηίΜΙ φίΜβπι, 
ίηηυϋ ΟβΚ)β8 , ηίΙΓιΙ , ο δοβηΐββ. ΑΙςαΙ ^ ςηοςοβ ά& ϊύ* 
ΓβίΝΜ,ίηηυΐΙ δοεηΐβ», βχ Βίκΐίΐυ Ιοςυοτ: ςη« ι^ΙυΓ Ιριβ 1|8η τ]ΐ λοιπλ διελνγετο. Ήρετο ουν αυτόν 6 

^ Πως τοΰτο λέγεις « ω Σώχρατβς, το μή θεμιτά 

κυτίν ; ίαυτον βιάζεσθαι, έθΑειν ο* αν τω άπο- 
νη τ^ φιλόσοφον ίπεσθαι ; Τί οαι , ω Κέβης ; 

ηχ^ΟΕΠ συ τι χα\ Σιμμίας περί των τοιούτων 

Ιγ συγγιγονότις ; Ού&ιν γε σαφίς , ω Σώχρατες. 

νΛ^ψ χάγ^ Ιξ άχοης πιρι αύτων λέγω ■ Α μίν ουν 

ΐΜ ϋχνρηώς, φθόνος ούδεις λέγειν, χαΐ γλρ 

ιΐ μάλιστα πρέπει μεΤιλοντα ίχίΤσ' άποδηαεϊν β ""'^'^*» '^^*^"* '''**'" """* '°'^'*'" ΡγοΙιΙΙηϊΙμΙ. βίβηίπι 

ΓοΓΐ&»β ΠΜχίπιβ άβεβΙ ίΙΙυο ηί^ΓΑΐηΓηπι οοηιΐιίβητβ 8ΐ<|ΐι^ 
ωίσιο Γιη^^Γβ ςιηΐ» ρυΙ&ηιΙ& μΙ \ιχο ίρβη πιΊ^ΙΙο : ςυίύ 
βηίπι 8ΐΐϋ(] υ£<|υβ λΛ βοΐίε οΰτλευπι ςαΙ$ 8^1 ? 

VI. ΟίΗΠΐ οΐι €8ΐη8πι \ρίατ, ΐ»]ηί( ΟβΙκβ, ο 5θΓΤ8ΐβι, 
ηβίλ.^ ββββ 8ίαηΙ Βϊϋίπιβΐ ηηηυε ίηΓβιτβ ? ]8πι ββίηι ςυοϋ 
πκμΙο ηυ%ΓβΐΜβ, βςο 8 ΡΗίΙοΐ8ο 8υάίνί, βυη 8ρα<] ηο• 
τβπ»Γβ(υΓ, βΐ &Η 3ΐίϊί»]8πι ηοηηυΙΗβ, ηοη <1βοβτβ μ1 (ΜβΓβ : ηκν τι χαΐ μυθολογιΐν πιρι της αποδημίας τηι 

, πο(αν τιν' αυτήν οίόμεθ* εΤναι * τί γ^ρ αν τις 

ιο{η άλλο Ιν τ» μέχρι ήλιου δυσμων χρόνω ; 
Κβτλ τί δή ουν ποτ* ου φασι θεμιτόν εΤνχι αυ- 

κον λποκτιννύναι , ω Σώχρατες ; ^ζδη γ^ρ ^γ&ιγε, 

5ν 9η σΐ» ^ρου, χαι Φιλολάου ηχούσα, ^τε παρ* 

ηΐτβτο, ^δη δε χαΐ άλλων τίνων , ώς ου δεΌι τούτο 

' βαφίς δί πιρΙ αυτών ουδενός πώποτ* ούοέν 

«. :ΐλλλ προθυμεΐσθαι χρή, ί^η- τάχα ν^ρ α ^»*""» '^'^ ^^"^ "^ ςιιΜςοΑπι ηΗ.ίΙ 8Η 8ΐκΐϋο υηςιΐ8πι 

βικϋνί. $«Η 8ΐ8εη 8ηίπΗ> βΜβ οροιίβΐ, ΙηςηΙΙ : ίοιΐ8«ι(β 
βηίπι 3υι1ίββ, πιίπιπι Ιιπιβη ίοΓίιβΜ νκΙβίΜίαΓ, ύ Ηοβ βοΐυπι 
βχ 8]ϊΜ οαηίΐκ» κίαιρίβχ β»1 , ηβηυβ ΙιοπιΙηίΐΝΐι, ςιιβπΐ8«]• 
πκΜίηπι ΟΒίβη, ίηΙβΜαπι βΐ υοηηυΙΐΜ οιβΙΐΒ• ββιβ πιοπ (|ΐΐ8ΐη 
▼ίνβτβ οοηϋηφΚ. ίίλςηβ σιΐπιπι ΙΊϊή ίοιίβ τηΜΜΙογ, μ Ιι», 
ςηΊΗης ρηκίβΐ πιοπ , ηοη Ιίοβΐ μΙηομΙ ρηκΙβΜβ, •β4 «Ιϊιιηι ΐ ^Βηύσαις. ίσως με'ντοι θαυμαστόν σοι ^ανεϊ- 
[ ταΰτο μόνον των ά/^ων απάντων ά^λονν ίζτι 
Κκοα τνγχάνιιτω άνθρώπω , ώσπερ χαι τα>>α, 
ΙχΛΆαΧΛς βίλτιον τιθνάναι ^ ζην. «ς δε ΒεΑ- 
ιΟνάναι ι Οαυμαστον ίσως σοι φανεΐται, ει τούτοις 
^ρώκοις μή &ιόν έστιν αυτού; 2 αυτούς ευ ποι- 

λλ' Λλβν δει περιμε'νειν εΰιογεττ.ν. Και ό Κέ- ^ ^ ^ ^^ 

ρή» Ιπιγιλάσας, Ίττω ζΐυς, ί:^ , τη αΟτο^ '^^'^ ^*"«^« ^"^ Ρ^'*• ^""^ ^^ "^^^^^ ''''* 
■Ιπών. ΚαΙ γλρ &ν ο^^ειεν, εν.'ό'Χωχράτης, 1> ^^"«/^"ΡΡίΙ^.ίη^•"».•"» *!**"* ϊί-^ίδ^ίοςϋβη•. Α1ς..ΐ .ί- 
Γ' Αιαι άλογον - οΰ μίντοι */ V ίσως Γχει τίνα ^^^^ '»"*'*«" ' '"^"" *^"^ «**«* *** *^ 8ΐΛηη1ϋπι : ί^Η-- 
6 μίν ο3ν ^ν άπορρτ:τοις «γόμενί< πιρ\ α>Γων **«* **η•^η φΐ*«Ι»πι 1ι«Μ ηΐίοοβη. ρτοίββΙΟΜΠίιο ίΙΙβ 
«ς Ιν τινι φρουρϊ εσμεν άνθρωποι χαι όυ δει οή Ψ" 'Ι^ Ι'>^>^ ν^^^^^ *" 8Γε8ΐιο ΙαΚιβΙϋΓ, <|00«1 ηοβ ΙιοηΙηβ» μι- 
» <χ ταύτης λύΐίν «οο* άποδιδράσχειν , αεγας τί ιιιυ<» ίη «|π<κΐ8πι οίΓονβ η«|ηβ ΛκΗ (|ΐιβ0Μ|ΐΐ8» βί Ιιοτ. μ; 
ι φβίντηι χ«ι ν^ &άοιο; ν.•.耕ν * ν., ^Λ^βΖΆ ά>>ά ί('«ι»η ν»1«>•τ«: η^π^ «υΐιι^ν^β, Ι^νίβ ςιϋιΐΐηι ηιίΐιί ιίΊΗυΓ 48 ΦΑΙΔΩΝ. (01,63.) 

τόδί γέ μοι δοχεΐ , ω Κεβης, ε3 λέγεσθαι, το θεούς ηβςυ6 00{ριί(υ ΓβοίΙίβ : νβΓυηιΙβιηβη ίιΐιηηιί,ο ΟβΙ)», ΓβεΙβ 
εΤναι ήμων τοΙς έπιμελουμενους χα\ ήμ8ς τους ^ν6ρώ• φα νΐάβΙοΓ, <!608 ςυίιΐβιη οογαπι Ιι«1)6Γβ ηοΒίη β( ηοβ Ιιο- 
πους Ιν των χτημάτων τοις 6εοΐς ιΤναι. ^ σόΙ ού δοχιΐ ιηϊηββ υηβιη ςυ&η(1&ιη βχ ροβ868βΜΜΐιΊ)υ& ββββ άβοηιιη. 
ο5τα>ς; Έμοιγι, Ιφη 6 Κέβης. Ουχοΰν, ^ $' βς, •αΙ ηοη ϋιι ϋ1>ί νί^6(υΓ?ΜΙΗ! ςηίάβπα, ίοιριίΙ ΟβίΜ. 
5 χαΐ σΐ) 2ΐν των σαυτου χτημάτων εΐ τι αύτ^ έαυτ^ άπο- ο Νοηηβ Ι^ίητ, !ηςυί( , βΐ Ιη, $1 ςιιο<| βχ αίλΐιοΐρϋβ Ιυίβ ββ ίρ• 
χτιννύοι , μή οτημηναντός σου , ^ι βούλβι αύτο τιθνά- βυιη ρβπιηβΓβΙ , ουιη (υ ιηίηΐιηβ δίίζηίίίΰΜβββ τβΙΙβ Ιβ υΐ 
ναι , χαλβπα{νοις •&ν αύτφ , χα\ κ! τιν* Ιχοις τιμωρίαν , 6 νίΐΑ βχεβάβΓβΙ , ΐΓ&βοβτβΗβ ΠΙί , βΐ βΙ ροΙβ8(Α(6ΐη.Ι)Αΐ)6ΓΜ , 
τιμωροΓ άν ; Πάνυ γ', ?φη. "Ίσως το{νυν ταύτη ούχ ροηιβ ςυ&άβιη 8Γβθ6Γ68? Οηαηίηο, ίηςαΚ. ΡοτίΜββ ίςίΙιΐΓ 
άλογον μή πρ^τερον αδτ^ άποχτιννύναι δειν, πρ\ν Ιιοο ιηο^ο ηοη ριΙκΙβΓΓ&ϋοιιβπι ββΙ,ηοηρτΊιηάβεβΚΜίρ- 
ιο ^ αν ι άνάγχην τιν* 6 θεός Ιπιπεμψη , δσπερ χαι τήν βιιιη ιηΙβΓβοβΓβ ςίΜΐη <!6ΐΐ8 ηβοβββίΐΑίβιη &Κςιι«ιη Ιιηροηιβ- 
νυν παρουσαν ήμΐν. πΙ, ςίΜΐβιη ηοΐ)» ίιηροΜίϋ ίη ρΓ»8βηϋ&. 

VII. Λλλ' είχ^ς, ίφη 6 Κέβης, τουτό γε φαίνεται. VII. ΟοηββηίΑηβιιηι ίά <\η\άΒη βρρΑΓβΙ, ίηςαίΐ ΟβίΜβ. 

δ μέντοι νυν δή Κλεγες , το τοί^ς <^\οσ6γίυς ^αδ(ως &ν ςαοό Ι&ηαβη (ϋοβίηβ ηκκϊο, ρΙιΗοβορΙιοβ ΓβοίΙβ νβΙΙβ ηιοπ , 

έθέλειν άποθνιίσχειν , ίοιχι το^, ω Σώχρατες , άτ(ίπω, <1 ,ι^^^οπ, ^ ο δοοπιΐββ, νΜβίϋΓ ββββ, βί ςυΜβηι ςιιοθ ηυηο 

«Λ εΤπερ 8 νυν δίΐ έλίγομεν ευλόγως ίνει, τ^θεόντ' εΤναι ... .. , •. * ^ ί^ .. . 
τον επιμελουμενον ήμων χαΐ ημάς εχεινου χτηαατα 

εΤναι. τ^γλρμήάγαναχτείντοΐ,ςφρονιμωτάτουςίχ β^« «Ιηο* φ. ββββ ροβ8ββ«οηβιη. ηαΙΙβη, βηίιη ία «- 

ταύτης της θεραπείας άπιόντας, Ιν ξ Ιπιστατουσιν «ίοηβιη ΙιλΙμϊΙ , ρπκίβηΐίββίιηοβ Ηοιηίηββ ηοη ββ^τβ Γβτρβ Λ 

αυτών ο7περ άριστοί είσι των ^ντων έπιστάται, θεοί, βιι ουη 86 ληιοτβη, ςυ&ηι ίΙΙ» ρη68ΐ«ηΙ <)Π« ορίίηιί οοι- 

20 ούχ Ιχει λόγον. ού γάρ που αυτός γ' ίαυτοΰ οίεται ηίυιη βυΙ)6ΓηΑ<οτ68. ηοη βηίπι ραΙ&ΓβΙ ▼ίΓρπκΙβηβ ίρβηπι 

άμεινον Ιπιμβλτίσεσθαι, Αεύθερος γενόμενος• άλλ' άνόη - ^^ οι^πο^ ^^ οϋΓΕίαπιηι , βί 1ίΙ)6τ βΥΜβΗΙ : κά άβίΜΜ 

τος μίν α%θρωπος τάχ' λν οΐφί•^ ταύτα, φευχτέον 'ιαΐςϋίβΓοΓίΛΛη Μ ρηΐνβΐ, ΠιβίβπιΙαηιβδεβιάοηιίηο.ηβςϋβ 

εΤναι άπο τΛ δεσποτου, χ«\ ούχ ^ν . λογίζοιτο , «τι ού ^ οορί^Γβΐηοη «ββ 8ΐκ)ηο«ΙΙβιη Γυίρ6η<!ι,η,,8«1βρη<1 βαηι 

οει απο γε του αγαθού οευγειν, αλλ οτι μάλιστα πα- . . 

, Γ ♦ % » / ♦ / 1 € Μ ~ * «ϊ**»™ ΠΜχιηιβ ρβπη&ηβηιΐυπι. ςυι νβτο »ιριΙ , ββπιρθτ 

25 ραμένειν ' οιο άλογιστως αν φευγοι ' • δ οέ νουν ΐνων _, . . ., .. 

επιθυμοίη που αν αει είναι παρά τω αυτού ρελτιονι. γ -ι » 

χαίτοι ούτως, Λ Σώχρατες, τουναντίον εΤναι είχος ή δ "™*«*• οοηίπίΓίαηι βίηβ, ςηο(Ι ρβυΐο .η(« (ΙίοβίΝΐΙϋΓ. ρΓυ- 

νΰνδήΓλέγετο-τοδς μέν γλρ φρονίμους άγαναχτεΤν »««>ί«»« «*• ΜρίβηΙ« βηίω ιΐβοβΐ βΓβτίΙβτ αιΟΓίβω ίβττβ , 

αποθνήσκοντας πρέπει , τους ί' άφρονας χαίρειν. Ά- ίΜ«Ρ>α»ββ νβτο \ίϊ)&Λ\ατ, $0€πι(68 ίβίΙϋΓ, αιπι Ιι«ο βικί'βββΐ, 

30 χούσας ο3ν δ Σωχράτης ήσθηναί τέ μοι ίίοξε τη του <>βΙβοίΛη ομΙιΙ τίβιιβ β&Ι βΓ^ηϋ» ΟβΙιβΙίβ β1 οοητβηηβ Λά 

63Κέβητος πραγματείοι, χαΐ ^πιβλέψας εΙς ήμας, Άεί & ηοβι δβπιρβΓ, ΙηςαίΙ, 06ΐ>β8 ΓΑΐίοηββ ηυ&Μΐβιη ρβηοπι!»- 

τοι , Ιφη , δ Κεβης λόγους τιν^ς άνερβυνδ , χαΐ ου πάνυ Ιηγ, ηβςηβ Β^ηκκίαπι οβΙβίΙΙβτ ςαοά ςυΙ?ί8 άίχβΗΙ τυΗ 

εύθέϋ)ς έθέλει πείθεσθαι 8 τι άν τις «Γπτ,. ΚαΙ δ Σιμ- ΜίπιΚΙβτβ. Τηηο 8ίηιηιΙ&8, ΜίΙιί ςυΐάβπι ηηηο , ίηςυίΐ, 

μίας, Άλλλ μήν , ίφη , ω Σώχρατες , νυν γε δοχ«ϊ τί «ϋςαιΗ (α/<«ι;«* ηιοτηβηΗ) νΜβΙϋΓΟβίΜ» άίοβΓβ. ςηο βηΐπ) 

36 μοι χαΐ αύτφ λέγειν Κέβης • τί γλρ λν βουλόμενοι άν- ^οηβΙΓιο 8βρίβη(68 νίΗ βοβ ςυί ηιεΙίοΓββ ρβνβΓ» ςΜπι ίρ« βίηΐ, 

δρες σοφοί ώς αληθώς δέσποτας άμείνους αΟτών φεύ- («^ι^πΐ , ϋϋβςυβ αίΓβΓβ βιοϋβ ρίΐϋβηΙϋΓ ? 8ΐςηβ ηιίΐιί νΜβΙιΐΓ 

γοιεν χαι δαδιως απαλλαττοιντο αυτών: χαί μοι δοχεΤ . ..... , .... 

ί, ,Μ> , ι / χ Λ ' α α 1 ^Λ / €61)68 86ΓηΜ>η6Π1 ΐη 16 ΐηΐ6ηα6Τ6 , Ουοα ΙΑΠΙ Γ80ΐ]6 β( ηο8 

Κε6ης εις σέ τεινειν τον λογον, οτι ούτω ραοιως φέρεις 

χαΐ ήμδς άπολείπων χα\ άρχοντας αγαθού^ , ι;>ς «ύτδς "^'"^•* ^*^«*• "^ *" *»«* ^'^^* Ρ"«^^*^ *~°^• «'^'*^* 

4ϋ δμολογείς, θεούς. Δίχαια, έφη, λέγετε. οΤμαι γλρ Β ^'^^'^^*» «<!"«* δοοτΛίββ. λγΜΙγογ βηίηι τοβ ιΜοβΓβ ιηβ 1*0- 

Ομδς λέγειν, «τι χρη με προς ταΰτ' άπολογησασθαι ςοβω ίη ΐαόΐΛίο οροΓΐ6Γβ 8ά?6Γ8ϋ8 68 «ΙβίβηίβΓβ. ΕΙηιβχίιηβ 

ώσπερ έν διχαστηρίφ. Πάνυ μέν ο3ν, ίφη δ Σιμμίας. ςη'Μΐβπι, ίηςυίΐ διποηιί&β. 

νΠΙ. Φέρε δή^ ?! ^\^ί πειραθώ προς δμοίς πιθα- VIII. Α%β 6γ^ο, ΙηςυΐΙ, οοηβΗοΓ 8ρυΗ τοβ 86€οηϋη8 

νώτερον άπολογι^σασθαι ^ πρδς τους διχαστάς. έγώ ςυ8ηι 8ρυ<) ]υάίθ6β Γβ^βΗηι, πΐ6 <ΐ6Γ6η<)6Γ6. «ςιΐΗ]6Πΐ,ο 

46 γ^ρ, έφη, ω Σιμμία τε χαΐ Κέβης, εΐ μέν μή φμην $Ηησ)ί8 8<ςιΐ6 €61)68, ηίβί πιβ ηιίβήΐηπιηι ρυΙ&Γβηι ρπ- 

ήξειν πρώτον μέν παρ^ θεούς άλλους σοφούς τε χάγα- πιυηα ςοί(ΐ6ηι 8() <1608 βΐίοβ 88ρίβη(68 6ΐ Ι)οηθ8, ά6ίη(<β 

0ούς , έπειτα χαι παρ* ανθρώπους τετελευτηχότας άμεί- βΙΙληι 8(1 Ιιοπ)ίπ68 «ΙβίυηεΙοβ Ιιίβ ςιιί 1ιΐ€ 8αη( ηΐ6ΐϊθΓ68 , ίη- 

νους τών ένθάδε , ήδίχουν αν ούχ άγαναχτών τφ θανά- ]υ8!8 886Γ6ηι ηοη η)οΐ68(6 ΓβΓβηβ πιοιίβηι : ηυηο ▼6γο ()ρηβ 

τω ' νυν δ' εΖ Ιστε , «τι παρ* άνδρας τ* ελπίζω άφίξε- ο 8θί(ο(6 8ρ6Γ8Γ6 Π!6 &<1 νίΐΌδ Ι)οηθ6 ίΙηΓυπι : βΙ Ιιοε ςιιίιΐοη) 

60 σθαι αγαθούς* χαί τούτο μέν ούχ 2^ν πάνυ διισχυρισαίμη ν* Ιι&πθ οπιηίηο 88$6?6Γ8Γ6η) : <[\ίοά ¥6ιό 8ά (ΐ60β ϋοιηΐ- 

«τι μέντοι παρέι θεούς δεσττότας πάνυ αγαθούς ^ηξειν^ , ηοβ Τ8Ι(Ι6 Ικ)ηοβ Ηυρυβ βίπ) , οβΓίυηι Ιι&1)6ΐο(6 , 8ϊ ςυϊϋ 

ευ ΐστε, «τι, εΐπερ τι άλλο τών τοιούτων, διισχυρισαί* ΑΐίικΙ 6]υ8ΠΗκ1ί, Ηθ€ υ(ίςιΐ6 η\Β βίΙΐΓΠίΑΐηπιπι. ί!ιι ιιΐ οΙ) 

μην &ν χα\ τούτο, δστε διέι ταυτ* ούχ δμοίως άγανα- Ιιβε Ιιβηάηυ&ςη&ηι ηιοΓίβπι ηιοΐ68(β Γεπιηι , 86(] 1)οηο 

χτώ , άλλ* εύελπίς ιιμι εΤναί τι τοις τετελευτηκόσι, χα\, βηίηιο δήη, ΓοΓβ ηΙίηηΗΐ ϋβΓιιηοίίί*, βΐ, ιιΐ ]8ηι υϋηι «1ί- (•»,Μ.) ΡΗ^ϋΙΙΚ). 49 Αβιηρ γι χα\ ιτάλαι λέγιται , πολύ ^μβινον τοις αγαθοΤς αΙαΓ, ηιιιΗοιίΗΐΙΐυδ Ιιοιιί:) ()ΐι&ιιι ιη&Ιί^. Ουίι] ϊ^ΐΙϋΓ, υ 5(ΐ- 
1| τοις χαχοίιΐς• Τκ ονν, Ιφη 6 Σιμμίας, ω ]£ώχρατ£<; εηΐββ, {ηΐ|υίΙ 5!ιηιηίΑ9, ηαπι ίρββ ευιη Μβο ββιιΙβηΙΙα Ιιίηε 
«Μς ^«ν τήν 8ΜίνθΜν ταύτην Ιν νψ ίγας άπι&ναι , ή λΙιΐΓβ €θ|μΙ&8, αυΐ ηοβ ςυοςαβ ρλΓίίοΙρεβ βΐιιβ Γ6ΐίιιςυ6Γ6 ? 
Λν ήμίν μιταΜης ; χοινον γ3[ρ 3ή Ιμοιγι δοχ«Τ χαι (1 η&ιη οοπιηιυηβ 006» ςυοςυβ 1χ>ηυιιι Ιιοο βΐΜ 8Γ5ίΐΓ0Γ. 
ι ήμϊν ιΤναι τάγαΟον τΜτο. χα\ Ιμα σοι ή απολογία ρΓΚ(εΓ6Α ί(Α ΰΑϋΜΐη Ιυ&ιη «ΙίχβΗβ , βί ςυ» άίαβ ηοΐιΐβ βΙίΑπι 
ρ€ηα&86Γΐ8. ΟαΙμ) εςυίίΐβιιι ορβΓοηι , ίηςηϋ. κά Οη(ο- 
ηβιη ρπυ& βυβευΐίβηιιιβ : νί(]6ΐυΓ 6ηίιη πιΠιί ]&ιη<Ιυ(1υιη ηοη- 
ηίΐιίΐ νβΙΙβ (1ϊ€€Γ6. Οηί(1ιιαιη ρυ(&8 &Πϋ(1 , ο 5θϋΓ8ΐ«« , ϊη- 
ςυίΙΟήΙο, ςυ&ιη ςιΐ0(1 ΐβηκίαάιιιη ιηίΐιί άϊοϋ ίβ, ςυί (ί|)ϊ 
νβηβηυιη 6βΙ (Ι&ΙυΓϋβ, Ιβ ιηοηβικίυπι ββδβ ηΙ «ιυλίη \λτ€μ- 
βίιηβ ΙοςυβΓίβΡ άίϋίΐ βηΐηι 609 (ΐαί ()ί$ρυΐΑΐιΙ ηίιηίυιη 1ηε&• 
Ιβ60€Γ6, ηίΗΠ νβΓΟ Ιλίβ οοηνβηΪΓβ 6ίΙ>ϋυΓί8 νβηβηυπι : 
ρβιν τ^ φαρμάχιρ* ιι δέμή, ένίοτκ άναγχάζ(σΟαι χαΐ 6 Αΐϊοςυίη 608 ςυί ΐΑΐβ ςυίά ΓβοεΗηΙ, οοςί ίιιΐβτάυιη ϊμ. Ιτται, 1^ λπιρ λίγιις ήμ3ς πβίστΊς. Άλλ^ πειράσο- 
μαί γι, ίφη• «ρότιρον ^ί Κρίτωνα τον8β σχεψώμεΟα, 
τί ίντιν β βοΰλλσΟαί μοι λχβΐ πάλαι εΙπεΐν. Τι δέ, 
Μΐώχρατιςι Ιψτ, 6 Κρίτων, έίλλο γ' 4^ πάλαι μοι λέγει 
Μ 6 μέλλων σοι δώσιιν τ^ φάρμοΜον, Βτι χρη σοι φράζε ιν 
^ Ιλάχιστα ίιαλέγισθαι; φησι γ^ρ ΟερμαίνεσΟαι μδλ- 
λον ταΐκ ^ιαλιγομίνους, δεΐν 8* ούοέν τοιούτον προσφε- Άς *λ\ τρ\ς κ{νβιν τους τι τοιοΐττον ποιουντας. Και 6 
II Σωκράτης, Έα, ^φη, χαίρειν αύτον- άλλλ μόνον το- 
σοΰτον καρασχβυιζέτω ώς χαΐ οις ζώσων , έ^ν δέ δέτ, , 
χαιτρίς. *Αλλ1 σχεδόν μέντιη^η, εφη δ Κρίτων 
Αλά μΜ κάλαι πράγματα παρέχει. Έα αύτ^ν, ίφη. 
Άλλ' 6μ1ν ίή τοις διχασταΐς βούλομαι ^δη τον λόγον 
» ά«οΜίν«ΐ| &ς μοι φαίνεται ιΐχότως άνήρ τξ) ^ντι ^ν (]α&η(1οςυβ 1«γ τβηβηυπα Ι)ίΙχ>Γ6. Τιιιη δοοτ&ΐΜ, ΜίΙΙβ 
βηιη , ίηςυίΐ : ΐΑπΙυιη ραπϊΙ ιΐ]ο<]ο , 1&ηςα2ΐη ϋί» οΙ βί οροΓ- 
(αβπΐ ΙβΓ ρπΒΐ)ΐ(αηΐ8. ΕΙ ΑπΙβΑ ςοΜβιη, ίηςυίΐ Οπίο, 
ίεΓ6 ίά ΛάΒΪΆνα ι κά σιίΐιί ίΙΐ6 ί&πιάυ(1υιη ηρ^οΐίυπι Γλοβι- 
8ίΙ. ΜϋΙβ βυιη , ίηςυϊΐ. Ε^ο νβτο , ο ']αά\€9$ , Γ&Ιίοηβηι 
\οΙ)ί8 ]3ΐΐ] ΓΰϋιΙβΓβ νοίο, οΐ) ςυ&ηι ιηίΐιί νΜββΙυΓ ?ίΓ, ςαΙ 
ρβτ οηαηβπι νίΐιιηι ίηευύυβπΐ ρΐιίΐοβορίιίβρ , ιη€πΙο αΐΒ^μΐΛ 64 φιλοβοφί^ διοττρίψας τον βίον θαρρεΐν μελλι*)ν αποθάνει- 3 ευιη Πάυαβ ίηιπιίηβηίειη βχβρβεΐΑκ ιηοΓίβπι λίςυβ Ιμμ 

οφβι χαΐ ι&λιης ιΤναι ΙχεΙ μέγιστ' οίσεσΟαι άγαΟ^, 

ηηιΜν τιλ•υτι(σΐ). πως &ν ο3ν δή τουθ' ουτοις Ιχοι, 

2Σιμμ(ατιχα\ Κίβης, Ιγω πειράσομαι φράσαι. 
» IX. Κινδννιύουσι γλρ ίσοι τυγχάνουσιν βρθως &7ττό- 

μβνοι φιλοσοφίας λεληθέναι το2»ς άλλους, ^ι ούοεν άλλο 

αΰτοΙ ΙπιΤΓ,δβύουσιν ή άποθνι^ισχειν τε χαΐ τεθνάναι. 

ιΐ ο3ν τοίυτ' άλτ,Οές , άτοπον δηπου αν εΤη προθυμεϊσΟαι 

μίν Ιν παιντί τω βίω μηο^ν άλλο τ^ τούτο , έχοντος οέ 
» ί^ αΰτοΰ , άγαναχτεΐν Ι 8 πάλαι προύΟυμουντό τε χαι 

ίπιτή^υον^ Και 6 Σιμμίας γελάσας, Νή τον Αία, 8ρ6 6866, 86 Μ, ρο8ΐςυ8πι Ιιίηο ιηί^8Τ6ηΙ, ιηβχίιηβ Ιμιια 
Γ6ρθΓΐ8ΐυηιιη. ςιιοπκχίο ΙςίΙυΓ \ά ίΙ• 86 1ι&Κ)6&1 , ο δίηιιηΜ 

&1(|υ6 €61)68, 60η&1>0Γ 6^0 &Ρ6ΠΓ6. 

IX. Οαίοηηκιυβ ρΐιίΐοβορίιί&ιη Γ6€ΐ6 ΐΓ&είΑπΙ, νί<ΐ60ΐυΓ 
1&(υί8δ6 68βΐ6Γ0β Ι)0ΐηίη68, ςυοά ηϋιιΙ Αΐίυά ίρβί 6Χ6Γ€6ΙιΙ 
ηοΑίη ιηοΗ &1ςυ6 6886 ιηοΓίυοβ. Οικχΐβί κΙ ▼6ηιιιι 68(, 
ρ6Γ&1)8υΓ(]αιη 68β6ΐ, 81, 6υιη οίΐιίΐ &1ίυ<1 ρπΒίβτ Ιη>€ ρ6Γ οηι• 
η6ΐη νίΐ3ΐη 8ΐιιάυ6ηηΙ , Ικ>6 ίρβο &(1τ6ηί6η1β ^▼ίΐ6Γ ϊντ- 
Γ6η1. ΗΙο δίιηιηΜίβ 8Γή<ΐ6ΐΐ8, Ρ6γ ^ον6Iη , ίηςυίΐ , ο 5ο€γ&• Ιφη, ω Σωχρατες, ού πάνυ γε μβ νυν ΰή γελασείοντα Ι) (^^, ιηϊΐιί ςυίίΐβιη Ιι&υ<1 παυΙΙυπι τ\άΒΤΒ εαρί6η1ί Γί8υιη 6χ- 
Ιποίησας γιλάσαι. οΐμαι γ&ρ αν 8>( τους ττολλους αύτο 
τοϊίτ* άχούσαντας δοχειν ευ πάνυ εΙρησΟζι εί< τους φι- 
λοσοφονντας χαΐ ξυμφάναι αν τους μέν πι ρ* ήαΤν αν- 
θρώπους χαι πάνυ, ^τι τω 2ντι ο\ φιλοσο:[ίθν^ντες Οανα- 
«ωσι, χαΐ σφΒς γ' ου λεληθασιν, ^τι άξιοι είσι τούτο 
«άβχειν. Και άληθη γ* &ν λεγοιεν, ω Σιμμία, πλην ρΓ688ί8ΐί. ΠΑΠΙ ρΙβίΌεηαβ &Γΐ>ί<ΐΌΓ, 81 Μ &υάί6Γίη(, ιρΙίεΜίηβ 
ϊη ρΙιί1θ5ορΙιοβ (ΙίοΙυιη ριιίΑίαπΜ ιΚ)8(Γ06ςΗ6 Ιΐϋπιίη68 οοη- 
8υη$ιΐΓ05 ν&1<ΐ6, ςυοά ρΙιϋθ8ορΙιί Γ6ν6Γ& ιηοπ «Ιικίβλοί, πιί- 

ηίΐη6«)116 86 ίβΙΚ>Γ&Γ6 , 608 (110008 6886 ςοί ΙΐΟΟ ρ&ΙίοοΙίΙΓ. 

Κ6ε(6 \Λ , ο δίιηιιιί& , <1ίε6Γ6ηΙ , ρηΒίβτςιι&ιη ςυοά 86 Ιιοο 

οοη ί{;ηοΐ'&Γ6 «άάυηΐ. 1&|6( 6ηίιη ίρεοβ, ςυα Γ8(ίοη6 νοΓΐ 

ρΐιίίοδορίιί 6ΐ ηιΟΓί «Ιυάβ&ηΙ 6( ςιίΑ ιιΐ0Γΐ6 είηΐ άΙ^ηί. 86<Ι 

6ς άληθως φιλόσοφοι, είπωμεν γαρ , εφη , προς ήμδς ο ]2ΐη η)ί((αιηιΐ8 ϋ1θ8, ιιοΙ>ί8ςϋ6 ίρ8ί8 Ιοςυ&παυΓ : ριι(8- 

•δτοϊκ, χβίριι» είπόντες έχβίνοις • ηγούμεθα τι τον 6ά- ,ρϋίηβ ΕΐίςυκΙ 6886 ιιιοιΐ6ΐη? Αϋ<ΐϋί<1ςβΓΐ6, ιηςοΐΐ δίηιπιίβκ. γι του σφβς μ^ λεληθέναι. λέληθε γάρ αυτούς τ) τε 
χαΐ ζ άξιοι είσι θανάτου χαι οίου θανάτου οΐ ναιτον ιΤναι; Πάνυ γε, Ιφη Οπολαβών 6 Σιμμίας. 
^ρα μή άλλο τι ίί την της ψυχής άπο του σοίμβτος 

4• άιηλλαγην ; χαι ιΤναι τμτο το τεθνάναι, χωρίς μεν 
άπο της ψυχής άκαλλαγέν αυτό χαθ* έαυτο το σώμα 
γίγονέναι, χωρίς οέ την ψυχήν άπο του σώματος άπαλ- 
λβγίΐσαν αυτήν χαθ* αυτήν εΤναι ; δρα μη άλλο τι 6 
θάνατος ή τούτο; Ου^, άλλ^ τούτο, £φη. Σχίψαι 

ΐΗ ^, ω *γ«6έ, ίαν άρα χαι σοι ςυνοοχτ] άπερ χαμοί* 
ίκ γ&ρ τούτων μβΩΟϋον οΤμαι ήμας εισεσθαι περί ων (1 
φαίνεται σοι ^ιλοσο'φου άνορος είναι Νυιηηακί ιϋυιΐ , ίηςυΐΙ , ςυαοι «ιίαιβο α 6θΓροΓ6 8οΙιιΙίο- 
ΐ]6η)? &866ςυ6 ΐϋ ηιοιίυυπι 6886, εείΐίεβΐ βοΐυΐιιιη «Ι) ϋοίαι» 

00ΐρυ8 ρ6Γ 86 660ηυΐ1) 6866, 860Γ8υΐη (|1ΚΜ|υ6 Λ 60ΓρθΤ• 

βυίοΐΒΐη δοΐυΐβιη ίρβαπι ρ6τ 86 Ιρββιη 6&8ί8ΐ6Γ6 ? ηαιηςυίϋ 
ηιοΓ8 ρΓ8βΐ6Γ Ιιοο βΜιϊΛ 6&1 ? Νοπ, ΐηςαίΙ δίιηιηί•» , 86ά Ιιοο. 
εοπΜϋοπι, Ηοηβ νϊΓ, ηυπα \Μ ϊόαη ςυοςυβ ςοοά ιηϋιί 
τκ)6αΙυΓ. 6Χ \μ 6αϊαι ηοβ ιγΙμΙτογ ρίβηίαβ, ςυκ ρβτηυί- 
Γίιηυ» , ϊιιΐ6ΐΐ66ΐυΓ0β. ?ίά6ΐυπΐ6 ϋΐιί ρΐιίίοιορίιί 0886 8β6ΐ«τί σχοχουμιν• _, _- ^ ^^^ ---γ-, 

^Μ νηήη Μ χβι ποΓίΙ»; 'Ηχΐίτά γι, ώ ΣώκρβτΕς, ίΐ>ιυ« ρ<κοΙθΓϋΐη? Μίηίοιβ ςυΜαη, ο δΜηΐΜ, Ιιιΐ|ή1 Μ ΦΑΐΔαΝ. (β4,«.) 

εφη 6 Σιμμίας. Τ( ^(; τλ< των αφροδισίων; Ούδα- δίαιπίΜβ. 86(1 «η νιίηβτροΓυπι ? ΝυΙΙο ΐΒοάο, ίικμιΗ. ΟομΙ 

μως. Τί δβί; τλς άλλα^τβς πιρι το σώμα θβραικ{ας τ6ΐΌΐ«Ιίιιααιηοοηκ>Η8ϋθΐηιιιι,•η€ΐιιιιιη«βηί<^κ»τβ^«^ 

^ΧΕΪ σοι £ντ(μους ήγΓισββι 6 τοιΛτος ; <ίον Ιματίων ^^^^, ^ ^^^ ^^^ ^^^^ βΕΐαο«|αβ 6ΐ ιιϋ& ςι» 

διαφερ<5ντ«ν χτιίσ.ις χ.1 δποδημ«των«ιΙ τοί,ς ίλλους ^^^ ^^^ .„„^ οπ««ηβηϋι, οίταη. ηοΐϋ Αιε^τβ ϋΜ τί- 

{• χαλλωΐΓίσμους τους τηοϋ το σωμβ ικοτ&ρον τιμαν σοι 

δοχ« ί1 άτιαάζΕίν, χαθ' «σον μή πολλίΐ άνάγχη μιτέ- β ^^"'• *" "^*^" Ρ^"^' "*^ *»"•*«"» "^• «*«»* '^' 

χβιν αυτών; Άτιμάζιιν ίνοιγ» δοχιΓ, ίφη , « γ' ίκ »«»«• ««• "Ιί ? Μίΐιί ςοΜβηι τίΛβΙαπ νβπιβ ρωίοβορΠαβ Ιμμ 

αληθώς φιλάτορος. Ούχουν βλως δοχιΤ σοι , ίφη , ή «ιηηίβ Ποϋοί ρβηόβΓβ, ΙηςηίΙ 5ίιηιηίΐ8. ΙβίΙιιπιβ ϋΐή νΜβ- 

του τοιούτου πραγμβτκίαού ιτ•ρ\ τ^ σώμα (Τναι, άλλλ *^γ» ίηςιιΙΙ, Ιια]α«ιιθ(Ιί Ιιοοηίηίβ ιΐυάίοιη Ηιυά «ά οοτραβ 

10 χαΟ' «σον δύναται ίφεστάναι αύτου, πρλς δέ τήν ψυχήν ηυί<ΐ6αι (ΙβοΠηΑτβ, Μ(1 ηυ^ηΙοαι ββή ροΐββΐ &1ι ϋΐο άίβοβ- 

τ£τράφθαι; *Εμοιγκ. ^ρ* ουν ου πρώτον μέν έν τοις άβτβ, &<Ι Αηίαιαιη νβτο 8β ύοοτβΚβτβΡ ΜΙΙιί ςυΐιΐβιη, ίΒφΐϋ 

τοκ>ύτοις οηλος έστιν 6 φιλόσοφος άπολύων «τι μο(λιστα δίαυηΐΜ. ΕΙοηηβ ί^ΙΟΓ ίη ήαβηκκΗ κΙμ» ρππιοπι ηΐΑίιί• 

05τήνψυ/ήν άπο ττ^του σώματος χοινωνίας διαφερόντι,κ » Γ^ΐβ Αρ|«κ(, ρΗϋοβορΙιυιιι ρπΒίβΓ Γβϋςαοβ «ϋαιιιπι φηπι 

των άλλων ανθρώπων ; Φαίνεται. ΚαΙ δοχβί γέ που, ^,,ι^^ ^ οοπιιιιβΓϋίο «Γροπβ δβ^Γββ&Γβ ? Αρρ^πϋ, ίιιςιιϋ 

15 ω Σιμμία, τοις πολλοίς Γ^νθρώποιςΐ, φ μηδέν ή^^^ ΡϋΙβηΙ νβ«) ρΐβτίςϋβ, ο δΐιηιηΐ., βαηι ΙιοαιΙΐιβιιι, οϋΙ ηϋιΠ !*• 

τοιούτων μηδέ μετένει αυτών , οΟχ άξιον βίναι ζην, «λλ ,. , . .. .„. _ ^ 
ίνγυς τι τιινλΐν του τεθναναι ο μηδέν φροντίζΐιΐν το;ν 

ηδονών , α! διέ του σώματος είσιν. Πάνυ μέν ο3ν Τ°^"°> η^» "^ ^ !»«>« ιηοΠαοιη, ςαααι τοίαρί^ϋΐ»• 

άληθη λέγεις. οοιροΗε ηοα >1α<1β&(. ΥβΗΜίοη ώλττμ , ίηςηίΐ. 

20 Χ. Ύί δε δή περί αυτήν τήν της φρονησεως χτη- Χ. ΟυΙά λαίβηι οιΊτΰΑ βΒρίβηϋββ ίρ8ΐη& Μςυίβίΰοιιβηι ? 

σιν ; πότερον έμποδιον τ6 σώμα ή ο&, Ιάν τις αύτο έν υίπιιη ίιηρβιΙίοΜηΙο εβΙ οοΓραβ , ά ςυίβ Ιρβηαι βοοίιιιιι «ά 

τη ζητήσει κοινωνών συμπαραλαμβάνη ; αίον τ6 τοιόνδ• ίητββϋβ&η^ηαι ιηυιηρββηΙ, ηβοαβΡ ςίΜΐβ Ιμμ άίοο : Η•- 
λέγω* ^ρ* Ιχει άλι^θειάν τιν* ^ις τι χα\ άχοή τοις 1) 1>6θΙθ6 τίβαβ βΙ ΜίϋΙιιβ νβτίΐβίβιιι 1ιοοαίιιίΙ>υ& β]κ|ΐΗυη, «η 

άνθρώποις, ή τά γε τοιαύτα χαΐ οΐ ποιηταΐ ήμΐν άεΐ ▼«γο βίο 86 γ68 ΙιαΙμΙ, υ1 ρο6(» ςνοςίΜ ββοαρβτ οηοηΐ, 

3& θρυλοΰσιν , «η οδτ' άχούομεν άχριβές ουδέν ουθ' δρώ- ηΙΙιΠ ηοβ «α^ΐΓβ , ηίΐιίΐ ▼ίάβτβ «οΰβηιηιΡ λίφΐί βί Ιιί οοτρο- 

μεν; χαίτοι εΐ αϋται τών περί τ^ σώμα αίσθι^σεων μή Η• Μοβυ• βΙιιββΗ οβτΐίςαβ ηοο βυηΐ» τίχ κΗςηί (&ΙβΙ 

άχριβεΐς είσι μηδέ σαφείς, σχολή αί γ* άλλαι* π^σαι ηβοοιββ) : ςοίρρβ εοαι 68βΙ6Η οηιηββ Ηίβ ςηο^λΐηιιιοόο 

γαρ που τούτων φαυλότερα{ είσιν. ^ σοι ου δοχουσιν; άέίαήαηΛ βΐιιΐ. ηοηηβ ΙίΜ ΥκΙβηΙυΓΡ Ρτοηυβ, ίηςαϋ. 

Πάνυ μέν ο7ν, Ιφη. Ποτ* ο3ν, 3! δ' 8ς, ή ψυχή της ^αΜΜ1ο ^ίατ ΛχάΛΌΛ ?6πΙ•(βιη «(ϋιι^1? ίηςαΙΙ; ςοΜΐ^ 

3(1 αληθείας άτττεται ; «ταν μέν γ^ μετέκ του σώματος βηΐιη βϋςηΜ οοιη οοτροη €0ΐΗΐ1υΓ οοοβί^βηΓβ, ρτοοαΙ 

έπιχειρη τι σχοπειν, δηλον , «τι τότ' έξαπατβται δπ' άιι1>!ο «ΙβοΙρΗυΓ •1> 60. Υβτβ ΙοςαβΗε, ΙηςυΚ. Νοηιιβ 
αύτου. Άληθη λέγεις. ^Αρ' ο3ν ουκ έν τΐ;! λογίζι• Ο Ι^ί^Ρ Ιη ίρη ηϋοοίιηΐίοιιβ, βΙ οΜίυλοι βΠΜ, οβιΐβ υ! ίΐΐί 

σθαι, ε{περ που άλλοθι, κατάδηλοι αύτη γ(γνετο»( τί ιϋςυΜ 6θπιιιι^ςιι» τβΓβ ιαηΐ, ΟΜίιίΓββΙαπι ? 11α 6»Ι, ίιι> 

τών «ντο)ν ; Να(• Λογίζεται δε γέ που τότε χάλλιστα, ςιιΙΙ. ΒλϋοΰΙιίΑίιΐΓ ΜΐΙ«ιη Ιοηβ ορίίαιβ , ςοΑίκΙο Ιιοηιιη 

3Γ> «ταν μηδέν τούτων αυτήν παραλυπη , μήτ* άχοή μήτ' ηίΙιΠ βαιη ρβτΙυΓΐ»!, ηβςοβΑυάίΙι» ιΐ6ηα6 τίβαε ιΐθςΐΜ ιΐο- 

«ψις μητ' άλγηδών μι{τ« τις ηδονή, άλλ* «ιι μάλιστ' Ιοτ ηβςιιβ τοΙαρ(•9, Μ(1 ςυΑίη ηοΑχίπΜ μ Ιρβυοη Ιη 86 

αυτή χαΟ* α6τήν γίγνηται έώσα χαίρειν τλ σώμα , χαΐ ΓβοίρΙβιιβ (ΙβββπΙ οοΓριη, ηβςιιβ φιΜςοΑίη ςαοιό ββτί 

χαθ' "«σον δύναται μή κοινωνβΐίσα αύτί^ μηδ* ίπτομ/νη ροίβεΐ «ηαι ΠΙο ΰοηιιηιιηίο&ιιε ιΐ6ηα6 ΑΐΙΙηβ6ΐΐ8 \ά , ςοοΗ 

^έγηται του «ντος. 'Εση ταύτα. Ούχουν χα\ έν- τβτβ εβΙ, αΙΤθοΙαΙ. ΕβΙ ίΙ• , ίιΐφΐίΐ. Ι^ϋοπιβ ( ΙηςοίΙ 8ο• 

40 ταυθ* ή του φιλοσόφου ψ^.^ (^ν Ρ^^^* ατιμάζει τ^ ύ 6Τ8<68 ) βΐίβη η Ηοο ρΙιϋοβορΗί ΑοΙηαβ ςηβηι ηηχΙαΜ εοη- 

σώμα χαΐ φεύγει άπ' αύτον, ζητεΓδ* αυτή χαθ' α&τήν ΙβιηιιΗ οοΓροε αΙ) βοςυβ ίαςϋ, ςυβιϋ ¥6π> ρβτ 86 ίρβυπι 

γίγνεσθαι; Φαίνεται. Τί δέδή τλ τοιάδε,ω2ιμμία; τίνβΓβΡ ΑρρΑτβΙ, ΙηφίίΙ. Οιι]ά νβτο Ιιιβο, ο 5ίηιιηίΑ? 

φαμέν τι εΤναι δίχαιον ^ αύτ^^ ή ουδέν ; Φαμέν μέντοι ίοςοίΙ. 4ϋααιιΐ8ΐΐ6 ίαβίαιη 6886 Αΐκ^αίά , «η ηίΐιϋ ? ΑΙίςακΙ 

νή Δία. ΚαΙ χαλόν γέ τι χα\ αγαθόν ; Πώς δ' ου ; ρβτ Ιονβιη , ίοςοΗ. Βοηαβ ρυΐοΐιπιπι ςιιοφΐ6 λϋςαΐά βΐ 

4& "Ήδη ουν πώποτέ τι τών τοιούτων τοις δφθαλμοϊς εΤδες ; ΐΜ>ηϋηι ? ΟοΜηί ? Νηιη ί^^ΙπΓ )8ΐη &1Ιςυ&ιι<]ο Ιιαπιαι ι^ιςυΜ 

Ουδαμώς, ^ δ* «ς. Άλλ* άλλη τιν\ αίσθι^σει τών διέι οοοΚβ ρ6Γ€6ρί8ϋ ? Νηηςιηιη•, ίιιςιιίΐ. ΑΙΙοηβ ςιιθ(ΐΜΐι ββηευ 

του σώματος Ιφήψο) αυτών ; λέγω δέ περί πάντων, ιΖον €θΓροΗ8 ΗΙα ΑΐΙΙβΐ8ΐί? Ιοςοοτ λυΐβιη άβ οααηίΐΜβ , νβΙαίΊ 

μεγέθους πέρι, 6γιείας, Ισχύος, χαΐ τών άλλων Ιν\ <36 πι>βηί<η«1<ηβ, ββηίΐλΐβ^ ΓθΙκ>Γ6, 86βαιηιιι&υπι άβοβίΐβ- 
λόγΐϋ απάντων της ουσίας , 8 τυγχάνει Κιαστον «ν- ϊρα 6 Γοηιιη οιηηίαιη 688601!• , Μ 68ΐ , ςοΜ ηοαιηςυοόςοβ 8{( : 

60 διλ του σώματος αυτών τάληθε'στατον θεωρείται, ή αΐηιη ρ6Γ ϋοτραβ ςαοό Ιη Ιιίε τβιΜιηυηι 68ΐ, ρ6ηρ!6ΐ(υΓ, 

ωδ* Ιχεί' δς &ν μάλισθ* ημών χαΐ άχριβέστατα πάρα- βη ΙΙα 86 γ68 ΙιαΙμΙ, αΐ φΐίουιηςυβ οοβίΓύαι ιηαχίπΐ6 6ΐ &€- 

σχευάσηται αύτ^ &αστον διανοηθηναι , περί ο2 σχοπεΐ, αιηϋββίιηβ εορΙβΓβ ιηβιιΐβ 86 60ΐηρ8ητ6ΗΙ Ιρβυιη ςιιθ(1<]ΐι«, 

ιΛτοςδν εγγύτατα ίοι του γνώναι ίχαστον; Πάνυ μέν ςηοά οοηβι^Ιετ&Ι , Ηίο ρτο\ίπΐ6 αά €υ]ιΐ8ηιΐ6 οομηΗίοηΡίη 

ουν. Αρ* ο!{ν Ιχεΐνος 3ν τοΰτο ποιησειε χαθαροιτατα, ιιοοηΐ*! Ρ ΡΐΌΓί»». Ι^Ιιιπιβ ίΙΝ* ριιπββίιηβ Ιιοε Γαοίαΐ , («.«•) ΡΗ/ΕΙΚ). &Ι &τις βη μιάλίΦΤ* αύτξ τη ^(ζνοία ιοι ιιρ* ίχαστον , ςιιίτιιΠΗίΐΝ' ϊ|ΐ» Γο^ίΙαΙΐοηο «{ιιαπι ιιηχίπΒ^ 5β αιΙ 
μητι τ^ ^ν «αροκιΟέμβνος έν τμ 8ιβνοιϊβ6αι μήτι ςαοϋςαβ ΓοηΓβτΑΐ , Μςυ^ νϊιυιη Ιη ο\γο^Ι»ικΙο «θΐιίΐιηκ 
βϊτιν* Αλην αΐβθησιν Ιφ<λχΜν μη&μ£βν μιτλ τοΰ λο- α ικςιιβ μπμιπι υΠαη •1ίαπι ηΐΗκίηαΙίοηΐ «οιήιηκηβ , γινμου, ΰΰΐ' α&κη χαθ* α&τήν ιίλιχρινιΐ τη 5ικνο{α 
» }^ρΜμινος «υτο χαθ* β6τλ ιίλιχρινές ίχαστον Ιπι/κιροίη 
•ιφιύβιν τΰν Ατηιν, 4ιταλλαγβ\ς ^τ« μάλιστ* οφθαλμών 
τ• χαΐ ΔτΜίν χα\, ως ίιτος «Ιπιΐν, ξύμπαντος του σώ- 
ματος , Μς ταράττοντος χαΐ ουχ έωντος τήν ψυ/ήν 
χτησααθαι ^λι(θβι^ τι χαΐ φρόνησιν , ^ν χοινΗνη ; 
10 Ζρ* ουχ οΕτ^ Ιστιν, » Σιμμ(α, βίιιιρ τις χαι οίλλος , 
6τιυΕι(μινος του Αττος; Ύιηρφυως, Ιφη 6 Σιμμίας, 
ίκ ^ληΟη λιγικ» «^ Σώχρατις. β60 ΐρα ρβΓ 86 ΟΟ^ΙΙΐΙίΟΜ Μηε£Γ8 ΙΐΙΐΙ» ϊρΜΙΠΙ ρΜ" Μ 

({ΐΗΜίΙίίιβΙ Μηϋβηιπι ηιΙ»ΐ6ΐιβ κΙικΐ€&1 Τ6ΐι&η, ςιηιη πιαχϊιμ 
&Ι) οοιιΙμ, &αηΙ>ιιβ, «Ι α( Μΐηιη&ϋπι <)ίΓ»ηι, » ΙοΙο Γοτρηπ^ 
ΙίΙι^Γ, υΐροΐβ ρ^ΓΐυΗίληΙϋ αοίηιυιη ιιι*(|υο ρβπιιί(ΐ6η(4» ν^- 
Γί(θ(6Πίΐ ΜρΐβηΙί&ιηςυο ΑΚ^ςαί , ςυΑίκΙο ίη εοιηιηυηίο- 
ιΐΜη ΓβείρίλΙυΓ ? ηοηηβ Ιιίο 6ήΙ , ο δΐπιοιη , 8ί ςυΐ* αΙιιμ , 
ςυί ηιιθ€ΐ νοκ »1 •Μ6(ΐυ6ΐυΓ? ΜίηϋΜ ?«*« Ι<Η)ΐκη•, 
ο δθ€ΠΐΙ«8 , ίηςυίΙ δίιηιηΐΜ. XI• Ουχοίνν άνάγχη , ίφη , Ιχ πάντνιν τούτων παρ• 1) XI. Νοηηβ ίρΗοΓ, ίηςαίΐ, β\ Ιι» οηιηΊΪΝΐ» ηβϋΜ^πο ββ 

ςιιίΙυΓ, ορίηίοΜηι βιιιβηκΜίΐ ?«ίβ ρΙιΠοβορΙιΙι υβςυβ κΙβο 
€οηΜ&Γθ (1βΙ)6Γ6, ιιΐ Ιηΐβτ κ6 1&1ί« ηυ.τ^Αΐη 1θ(|υ2ΐηΙυΓ ? Νιμ 
ηυ3ΐΙ«πι ηΐίοηίβ ίρβίυβ τια τΜβιπιΐΓ αϊ] Μ εοηβκΙβηΐΜΐυηι 
ρεηΐυεί : ςυλΟΜίίυ οοτρι» 1ΐ3ΐκ»ηιΐ5 βηίηιικςΐΜ ηυιΐΜ- 
ΙαηΙο ιπαΙο βπΐ βιΙιηΚΙα», ηυηςυ&ιη ίϋ, (|υοϋ ϋηίιΙβιτΑηιΐΜ, 
ηΐίλ 1)600 3886ςιΐΰηιιΐΓ : Ιι&ηε &υΐ£ΐη ο&μ ▼βήΐΔίηη (ϋοίηιΐΜ. 
ίπίΐρ6ϋίηΐ£ηΐ3 οηίιη ΐοουπκτβϋΐΙίΑ εοΓρυβ ρπνίκΐ , ρτορΙ^Γ 
Ιτι"^, Ιν τι^£ς"νάΓθΐ πρίχητ^νωσιν , Ιμιτί^ίζουσι^ ή^^ιν Ο ««««β»™» ^ί««« βΗΐϊΐοηίΜΐ. |>γ«1€γ«.•« ιηοΓϋΙ οοΙμ ίηα κι Μξβη^ τοιάνέι τινλ τοΐς γνησιοις φιλοσόφοις , 
Ι» Αστι χ«\ ιφος ίλλι{λους τοιαυτ* αττα λίγιιν , ^ι Κιν- 
&ι«ΐΜΐ τοι δονιρ ατραπός τις ^φέρΕίν ήμ3ς μιτ^ του 
λίγου έν τη οχτ^ι , ϊτι , ίως &ν το σώμα Ι/ωμεν χαΐ 
(υμπίφυρμένη η ήμων ή 'Ι^/ή μ£τ^ τοΐ! τοιούτου χα- 
χοΰ , ο& μι{ποτΕ χτησώμιΟ' Ιχανως οΐ επιΟυμουμβν * 
30 φαμίν 9έ τοΰτ' ιΤναι τάληθ^ς. μυρ(ας μίν γλρ ήμιν 
ϊο/ολ(ας παρέ/ιι τ^ σώμα δι^ τήν άναγχα{αν τρο;ρην τ^ του λτνος θι^ραν - ερώτων Βϊ χα\ επιθυμιών χαι φό- 
&Μ χαΐ ιΙΜλων καντοδαπων χαι φλυαρίας άναπίμπλη- 

» βη ήμΙς ιτολλης , ί•στι, το λιγόμινον , ώς άληθως ^ τω 
ί^Ο Μ αύταΰ ου8ι φρονησαι ήμΐν έγγίγνεται ού^έ- 
ποτ* οδΙέν. χαΐ γ&ρ πολίμους χαΐ στάσεις χα\ μά/ας 
ου2έν Αλο παρέχιι ή τ& σώμα χαΐ αΐ τούτου επιθυ- 
μ£αι. δι^ γ&ρ τήν των χρημάτων χτησιν πάντες οΐ 

30 πολιμοι ήμΐν γ(γνονται , τ^ 5έ χρήματα άναγχαζόμεΟα ιΐΰοΐ» ίην6ί4ί^ϋοηβιη νβτϊΐΑΐ» ίιηρβϋίυπΙ : 8ΐηοηΐΝΐ&, 
αιρκϋΙαϋΐΜΐβ , Ιίιιιοή(>ΐΗ, ¥8πϊβιιυβ ίηιβ^ηΐΐιυβ, ιηυΙΙίλ 
άοοίςυβ ηυ^ίβ ηο» ίπηρίνΐ, υΐ ¥6Γί»ίπΐ6 «ΙιοιΙιιγ, ηυΐΜ|ΐΐ8ΐιι 
οο1)Η &1> ΐΠο ρβποϋΐί , υ( ςυκΙφΜΠί ηρΜηΐϋλ π•ιη ΙιΗΙβ, 
ΜϋίΙίοηβ», ρΗ>•ιΐΔ8 ηίΐιίΐ 8ΐϊυ<1 φκιπι οοτρυβ βίυβςυβ €»- 
ρϊ(ϋ!8ΐα ρπΒΐ)6ηΙ. οιπηίΑ βιΓιηι 1)€ΐΙ& ρ66υηί8ηιιιι κι^Ιια 
ίίϋηΐ, €ΐ ροευηί3ϋ ηυοΊΤΓΟ οοςΙιιιυΓ 0θΓροη9 βηΐίβ, πιΐϊιιί 
ρ]ιι$ ίιΐ86Γ?Ϊ6ηΙβ8. &((ΐυβ ί(8 ΓιΙ υ( ρτηρί^τ Ιιφο οιηηίβ α χτϊσθαι ίιλ το σώμα , «ουλιύοντες τη τούτου θεραπεία- (1 ρΐ^ΠοβορΙΓι» 8ΐυ(1ϋ8 &Ιι8Ιγ8Ιι&πιιιγ. βχΐΓβηιιιιη τβρο οιηηιυιη 
χα\ <χ τούτου άσχολίαν ίγομεν φιλοσο:?ίας πέρι διλ ^, ^ ^„^ ^ ^ ^„.^, ,,, .^^ ^^ ^^^^ ^„ ^.^^ ^„^ ^^ 
ηντα ταύτα, το ο εσνατον πάντων, οπ, έαν τις λ » ,- -λ , • .• 4••. .. οοη5ί(Ιοηη(1υπι 8ϋηυΜ €οηΓ6Γ8ΐηιΐ8 , ίητάβϋββηΙίΐΜ» ηοίΗϋ 
ΓΟΓ^υ» ιιΙ>ίςιιβ μ*86 ορροηβηβ ΙηιηυΚη ςυο<)8ΐη ρβτΐυιΐνιΐ 
&ηίιηυιη 6( ςυ8&ί ροΓευΙΗ, 8<ΐ€0 αΐ Ιηο γ6 οΙι]β€!Α ίαιρβιΐίΐί 
¥6Γυιη ροΓ&ρίοοΓο ηβςυββπιΐΜ, κά οοΙνι ητοη <]€ΐηοη- 
&ΐΓ&Ιϋΐη ββΙ , 81 ςίΜίΜΐο βαιηη» ροΓβ 8ΐίςαΜΐ ίηΙβΙΙοεΙυπ , κ• 

€6(]6Γ6 8 ΟΟΓρΟΓΟ ΟρΟΤίβΤΟ 8ΐςυ6 ΙρβΟ 81111110 Γ68 ίρβ88 ΟΟΒ- 4μΙν χαΐ σχολή γίνηται άπ* αύτου χαι τραποιμεθα 
3% «ρ^ς το σχοπεΐν τι , έν ταΐς ζητησεσιν α3 ττανταχου 

«αρανϊιηον θόρυβον παρέχει χαΐ ταραχή ν χα\ ^χπλητ- 

τιι, Δστι μή ^ασθαι 6π* αύτου χαθορΐν τάληΟές, 

Αλίι τω Λψικ ήμΐν δέδειχται, &ζχ, ι\ μέλλομέν ποτέ 

χαθαρΜς τι ιίσισθαι , απαλλαχτώ αύτου χαΐ αύτη τη 
•" Ψυχξ Οιατέον αύτλ τλ πράγματα • χαι τότε, ώς £οίχεν, β Μ<ϊβûÀ : βίςαβ Ιυηο , υΐ νίόβΙυΓ, <χ>ιηροΙ«8 βτ8(Ι<Μΐιυ8 β]υ8 

ήμΐν ΙσταιοΙ! Ιπιθυμουμέν τε χαί φαμεν έρασταΐ εΤναι, ςυο<Ι &ίΓ6θΐ8ηιιΐ8 6ΐ Γυ]ιΐ8 8ΐη3ΐθΓβ8 ρΓοΠίβηοΓ ηοβ ««β, 

φρονι(σΜκ, Ιπιιοίίν τελιυτησωμεν , ώς 6 λόγος σημαί- Μρίβηϋ», ευιη τίιΐβΐίοοΐ ιποΚυί ίυβΗιηυε φΐ6ΐιΐ8(Ιιηο(]ιιιη 

ιτει, ζβσι V ου. βΐ γλρ μή οΙόν τε μετ^ του σοίματος ηοκίπι ίη(1ί€8ΐ οηΐίο, άυιη 8υΐ6ΐη τίνίιηυβ, Ιΐ6ςυ8<|ΐΐ8ΐιι. 

μΐ)2έν χα^ρως γνωναι, δυοΐν θάτερον, ή ούδαμου ίσ:ι βίβηίιη μ ηϊΙιίΙ εοιη οοΓροκ ριικ Ηίβοβπιί ρο(6$1, 6 άοο- 
4» χτι{σασθαι τ^ εί^έναι, ή τελευτησασι* τότε γλρ αυτή Ιημ 8ΐ(ΓΓυπι, 8υΙ ηαηςυ8ΐη ρο»ιιπιιι» 86ΐβηϋ8ΐη οοηββςαί, 
Κ7 χαθ* α&τήν Ισται ή ψυχή χωρίς του σώματος , πρό- «ι 8ΐι1 ροϋΙ ιηοΗ^ιη : Ιυηο βηΐιη 8ηίιηιΐ8 ίρββ ρβΓ κ «τίΐ 

τβρον ο* ου. χαι Ιεικ αν ζωμεν, ούτως, (ί>ς Ιοιχεν, κΐΌΓκυιη & €0Γρ0Γ6, ρηαβ νβΐΌ ηοη. 8ΐ<ια6<1ιιπι νιτίοΜίλ 

Ιγγυιάχω ^σόμιθα του εΐοίναι , έαν ^τι μάλιστα μηοέν 

όμιλωμιν τ^ σώματι μηοέ χοινωνωμεν , ^ τι μή ιτξίσα 
Μ ανάγκη, μηβ* άναπιμπλώμεΟα της τούτου φύσεως, άλλ^ 

χαθαρεύωμιν άπ* αύτου, Ιως αν 6 θεός αύτ&ς άπολύση 

ήμΧς' χαΐ ο&η» μέν χαθαροι άπαλλαττόμενοι της 

τβδ «ώματος αφροσύνης, ώς τ6 ειχ^ , μετά τοιούτων 

τ' Μμίθα χαι γνωσόμεθα οΓ ήαων αυτών παν το ίίλί- ίΐα, υΐ ?ί(ΐ6(υΓ, ρΐΌχίπιβ 8(1 8θί€ηΙΐ8ΐιι 8εε€<ΐ6ΐιιιΐ8, 5ί ςίΜΐη 
ιηίηίιηβ αιιη οοτροΓβ <:οιηιη6Γ€ίυπι Ιι&Ιιβιηυβ , κςυβ ςιιΜ- 
ςιιαιη ειιπι ϋΐο εοηαπιυιιΐββιηιιβ , ηίβί ηιΐ8η1ιιιη ΜπηπΜ οο• 
βίΐ 0606851(88 , ορςιΐ6 Ιιυ]υ6 ηβίαη ΓορΙοιηοΓ, 86(1 8ΐ> 6]α8 
€οηΐ8^ίοη6 ριΐΓΐ βιιπιυδ , ςυο8<1 άβηβ ίρββ ηο8 ηοΙνοΓίΙ : 

8ΐψΙ6 ί(8 ρΐΙΓί 6ΐ 8 ΟΟΓρΟΓΙβ ίΠ8ίρ{6θ(ί8 ΙΗ>6Γ8(ί , 1ΐ( 600860- 
180611111 6Κ| , ειιπι ΙηΙίΙ)ΙΙ8 6ηηΐυ8 ΓΟ(;θΟβ06ΠΙΙΙ8ΠΙΙ6 |Ι6Γ 008 

4 />2 ΦΑΙΔϋΝ. («7,6».) χρινες - τοΐίτο δ* ^στίν ϊαυκ τάληθ^ς. μή χαθαρφ γ^ρ ];> ίρΜ» Νηοβηιιη ςυο(1ΙίΙ)6(; κΙ ββΐ Γογ13&86 ίρβυιη νβηιιιι. χαθαρου ^φάτΓΤΐσ6αι μή ου Οιμιτ^ν ή. Τοιαΰτ' οΤμαι, 
ω Σιμμ(α , άναγχαΤον βΤναι πρ^ άλλι^ους λέγειν τι 
χα\ δοξάζειν πάντας τοί^ς 6ρ0ως φιλομαθείς^ ^ ου δο- 

6 χει σοι οΰτως; Τ1α>»τ6ζ γι μάλλον, ω Σιόχρατες. 

XII. Ούχουν,ίφηδ Σωχράτης, ε{ ταυτ^ άληθη, 
ω εταίρε , πολλή ΙλπΙς άφιχομένφ οΤ Ιγώ πορεύομαι , 
έχει {χανως , είπερ που άλλοθι , χτι^σασθαι τούτο , οΖ 
ίνεχα ή πολλή πραγματεία ήμΤν Ιν τω παρελθ^τι ρ(φ 

ΐϋ γεγονεν , ώσΟ* ^ γ* αποδημία ή νυν £μοι προστεταγ- ο 
μένη μετ* αγαθής ελπίδος γίγνεται χαι άλλί;) άνδρΐ , 
8ς ήγεΤταί ο! παρεσχευάσθαι τήν διάνοιαν ώσπερ χεχα- 
θαρμένην. Π^νυ μέν ο3ν , έφη 6 Σιμμίας. Κάθαρ- 
σις δ' εΤναι 2ρ' ού τούτο ξυμβαίνει , δπερ τκκλαι Ιν τφ 

ι Β λόγω λέγεται, τ^χωρίζειν ^ι μάλιστ άπο του σώμα- 
τος τήν ψυχήν χαΐ Λίσαι αυτήν χαθ* αδτήν τταντβχΛεν 
έχ του σώματος συναγείρεσθαί τε χαιάθροίζεσΟαι, χαΐ η&ιη ΙπαρυΓΟ ςυίάβπι ρυπιιη βΙϋηςβΓβ Γββ εεββ ηβςυίΐ. Ύά- 
\ίΛ βςυίάθΐη, ο δίοηιηίΑ, ]υ(1ίοο ηεββββ&Ηϋπο βεεβ οηιηββ τβοΐβ 
(ϋβοβηάί οαρίάοβ Ιοςαί ίηΐβτ μ &<ςυβ ορΙοΑπ. &υΙ ηοηηβ 
Ιϋ>ί 8ί€ τί<1β(αΓ Ρ Μ&χίηιβ ςυίάβηι οιηηΐυαι , ο 8οογα168. 

XII. δί ΙιβΒΟ ίβίΙυΓ, ίηςυϋ, τετ» εαηΐ, ο Αΐηίοβ, ηι&ι;η& βρββ 
68ΐ βαιη, ςιιΙ ρβΓτβηβΗΙ ίΙΙαο ςαο θ§ο ρΓθβ€»οοΓ, εΙ υεςυλίη 
«]ίΙ>ί, 'ιά ίΙΙίο &Ι)οη(]β οοηεβοιιίαηιηι, €υ]υ8 ^βΙΐΒ Ι&ηΙυπ) ηοβ 
ηβ^οϋαιη Ιη ρ6Γ8θ!ιι νίΙ• βακβρίιηιιε , ί(Α υΐ ηαίβηΐίοηβηι 
Ιη ρπΒ8εηΙί& ιηίΐιί ίιηροείΐ&ιη Ι)οιι& βρβ ευεοίρΐλΐη, βίιηΠίΙβΓ- 
ςαβ ςυίνίε αΠυε Βΐΐδοβρίυίυβ εί(, ςυί ρυ(6( ρπερ&πιΐ&ιη 8ί1>ί 
■ηβηΐβιη ΐΒηςυ&ιη ρυΗύο&Ι&ιη. Ι(α ρΓοηυβ^ ίηςυίΐ 5ίηι• 
ιηΪΑ8. I^υ8(^Αι^ο ?6γο, ίηςοίΐ, ηοηηβ ίη Ιιοο οοηείεΙΚ, ςυο(1 
)&ιη (Ιαάιιιη «Ιίοβίκιαιιιβ, αϊ ςυ&πι πιαχΙομ βηΐιηυηι & ϋΟΓροΓβ 
8€^αιιβιιιηυ8 βυιηςιιβ βββηβί&αιιιηιιβ ρβτ 8β οηιΙΙςυβ & οογ- 
ροΗ8 οοη(&βίοι>β εβνοΰβΗ «Ι οοΙΙί^ , λίςαβ , ςυοικί 6]ΐ]8 οΙχεΤν χατλ το δυνατόν χα\ έν τω νυν παρ($ντι χα\ έν ^ . ^ .... ,. ^ . ^ 

~^ / ίή ^\ 2 \ Ι α 2 ^6βηροΐ68ΐ, 1ι&Ι)ΐΐΑΓβ εΐ Ιη ρΓβηβηΙι ΙβηιροΓβ βΙΙη ΓυΙατο 

τω έπειτα μονην χατ αυτήν , βχλυομενην ωσπερ εχ α "^ ' "^ "^ 

20 δεσμών Ιχ του σώματος; ΠοΙνυ μέν οδν,Ιφη. Ούχουν •€θΓροΓββο1ιιιηρβΓ 8β,ΙβηςιιβιηοοΓροΓίβτίιιοαΙί8βοΙιιΙϋΐιι? 
τοΰτό γε θάνατος ονομάζεται , λύσις χαΐ χωρισμός ψυ- 
χής άπ6 σώματος ; Παντάπβσί γ', ί δ' βς. Αύειν δέ 
γ* αυτήν, &ς φαμιν, προθυμουνται άεΐ μάλιστα χα\ 
μόνοι οΐ Φίλοσοφοΰντες ^ρθως, χαΐ τ^ μελέτημα αύτ^ 

3λ τουτ* έστί των φιλοσόφοιν , λύσις χαΐ χωρισμός ψυχής 
άπο σώματος. ^ οδ; Φαίνεται. Ούχουν, ^περ έν 
άρχτ) έλεγον, γελοΐον &ν εΤη άνδρα παρασχευάζονθ' Μ&χΙιηε ςακίβαι , !ιιςηίΙ. Νοοηβ Ι^Ιιιγ ϊ^αχ ιηοη &ρρβ1ΐΑ• 
ΙηΓ, 8θ1υΙΙο εΐ ββρ&τβΙΙο βηΙιηΙ α οοΓροΓβ? ΡΓΟτευε, ΙπςυίΙ. 
$ο1?6Γβ νβΓΟ Ιρβηιη, ςο6ΐηΑάιιιο<Ιυιη οοηΟΙβηιυΓ, οιηηί 
ΙβηιροΓθ ιη&ιίιηβ &€ βοΗ βΐυάεηΐ φιΐ Γβείβ ρΙιϋοβορΙίΑοΙυΓ, 
8ΐ(|υβ \αΜ Ιρβλ ρΙιίΙοβορΙιοηιιη ιηβιϋΐΑϋο 68(, λοίπιηαι > 
ΰοτροΓθ 8θ1τβΓ6 , Αίςυβ ββρΑΓ&Γβ. ηοηΒβ ί(&? Ι1& τίιΙεΙαΓ. 
Ι^ϋοπιβ, ηΐ Ιη ριΐηαρίο <ϋθ6ΐΜΐιιι, ΗίϋευΗιηι ΓοΓβΙ, εί τίι έαυτί»ν έν τώ βίφ βτι έγγυτάτω «ντα του τεθνάναι ο6τω 6 ^„, ^^ ΐη^ι^αο οοιηρβηινβΗΙ, οΐ ςυΜη ρτοιίιηββ^ ιηοΠειπ ζην, χο(πειθ\ {{χοντος αύτου τούτου, άγαναχτεΐν; ού 
1)0 γελοΤον; Πως δ' ού; Τφ ^ντι άρα, έφη, ω Σιμμία, ο! 
όρθως φιλοσοφουντες άποθνήσχειν μελετώσι, χα\ τ^ 
τεθνάναι ^χιστ' αύτοΐς ανθρώπων φοβερόν. έχ τωνδε 
δέ σχόπει. εΐ γλρ διαβέβληνται μϊν πανταχη τφ σώ- 
ματι, αυτήν δέ χαθ' α&τήν έπιθυμουσι τήν ψυχήν Ιχειν, 
36 ^τούτου δέ γιγνομένου ε! φοβοΤντο χαι άγαναχτοΐεν , ^ 
ού πολλή ^ν άλογία •Ιη , εΐ μή άσμενοι έχεΐσ' Ιίοιεν, οΤ Αοοβάθτβΐ, 810 ?ΙνβΓβ(, άί^ηάβ Ηΐΰ Ιρβ& Α^ΥβηίβιιΙβ ίιΐ(1!^&- 
ΓθΙατΡ ηοοηβ ΓΐάΙουΙαιη ? ^α^άη^? Ηβτβη ΙςίΙαΓ, ίηςυίΐ, 
ο δίηαιηίΑ, ΓβοΙβ ρΙιΗοεορΙίΑηΙββ ιηοΓίθΐη οοιηιηβηίΑίιΙαΓ, 
βίςαβ θ& ηιΐηίιηβ οαιηΐυιη ρβΓίβιτβοΙυΓ. ϋΑ νβΓο οοηεΙ- 
άβη. οαιη βηΐιη οοΓριιβ ςυκίβοι υϋίςυβ ββρβπιβηΙαΓ, &ιιί• 
ιηιιιη τβΓο ρβτ 8β €ΐφΐΑη( Ιι&ϋθτβ , ηοαηβ δυιιιιη& είΐ λΙκυΓ- 
ά1(&8 , 81 ηοη ΙίΙιβηΙβΓ ϋΐυο ρτοβεΙβο&ηΙυΓ, ςυο €υηι ροτνβ- 68 άφιχομένοις έλπίς έστιν <Ζ διλ βίου ήρων τυχεϊν & ηβτίηΐ, ερββββΐ, ηΐ βο ςιιίάβηι, φΐοά ΑΐηΑΐΜίηΙ ίη νίΐβ, ήραιν δέ φρονι^σβως* ^ τε διεβέβληντο, τούτου άπηλ- 
λάχθαι ξυνόντος αύτοις ; ή ανθρωπίνων μέν παιδιχων 

^«• χα\ γυναιχων χα\ υΐέων αποθανόντων πολλοί δή έχον- 
τες ηθέλησαν εΙς ''^^δου έλθεΐν , &π^ ταύτης αγόμενοι 
της ελπίδος , της του ^εσθαί τ' έχει δν έπεθύμουν χαΐ 
ζυνέσεσθαι * φρονησεοος δ* άρα τις τω Οντι έρων , χαΐ 
λαβών σφόδρα τήν αυτήν ταύτην ελπίδα , μηδαμου 

*5 άλλοθι Ιντεύξεσθαι αύτη άξίως λόγου ή έν•/}^δου, άγα- 
ναχτ^^σει τ' άποθνι^σχων χαΐ ούχ άσμενος εΤσιν αύτόσε; 1> 
οίεσθχί γε χρή , έλν τω Οντι γ' ί , ω εταίρε , φιλόσοφος• 
σφόδρα γ3[ρ αύτφ ταύτα δόξει , μηδαμου άλλοθι χαθα- 
ρως έντεύξεσθαι φρονι^σει άλλ' ή έχει. εΙ δέ τουθ* ο5- 

60 τοις έχει, δπερ άρτι Ιλεγον , ού πολλή άν άλογία είη, 
ε1 φοβοΐτο τον θάνατον δ τοιούτος ; Πολλή μέντοι νή 
Αία,^δ'βς. 

XI Π. Ούχουν (χανόν σοι τεχμηριον, έφη, τουτ 
ανδρός , δν λν ίδτ,ς άγαναχτουντα μέλλοντ' άποθΐνεΐ - ροΙίΑΠΙοΓ ( ΑΠίΑΐΜίηΙ ΑίΟβαι βΑρΙβηϋ&ηι ) ; βο Ααΐβαι , ουίυβ 
οοηιπιβΓαυηι ηιοΐββίβ ίβτβίκηιΐ, ΠΚιβΓβηΙυΓ.' απ νβτο ΑοΐΑβίΜ, 
ηχοΗ1>υ8, ΗΙ)6Η8 (ΙβίαηοΙίε, πιιιΐϋ εροηίβ τοίαβηιηΐ Λά ίη- 

ί&ΝΛ ρΤΟύάΚΪ, 8ρ6ΓΑηΙβ8 608 ΐΙ)Ι νίάβΓβ ΟυΠΙ ίίδςΐΐβ Τ6Γ- 

8Αΐί φΐοβ (!68ΐά6ΓΑΐ>Αη( ! «ΑρΙβηΙΙ» Ααίβηι ?6ηΐ8 απιαΙογ, 
τβΙιβηιβηΙβΓ ίη ΙΐΑηο ΐρβΑΟί ερβιη Α(1<)«ε(ΐ]8, ηοη αΠΜ βΑπι 
ρτο (Ιίβηϋ&Ιβ 86 εοαιρΑΓΑΗίΓυπι ςυβηι Αρυ(] ιηΓβΓοε , πιογ- 
Ιβηι α*^ ί6Γ6ΐ ΑΟ ηοη ΙίϋβηΙβΓ ΙΗιιε πιίβΓ&1)ίΙ ? ΑΓΐ)Ι(ΓΑΓί 
ςυίάβπ) , ο ΑΠίίοβ, οροΓίβΙ, βί νβΓβ ρΙιΠοβορΙιυε βίΐ : πια- 
βηορβΓβ βηίηι 8ρυ(1 ίρβυπ) Ιι»ο ορίηίο ΤΑΐεύϋ , ηοη ΑΐίΙιί 
ρηΓΑΠί 8Αρί6ηΙί&ηι Α886€υ(αΓυπι βυπ) , (ΐυβηι ίΙΙίο : εί &υ(6ΐη 
Ιιοο ίΐΑ 86 Ιια1)6(, ηοηηβ, ςαοά πιοίΐο (ϋβεΐΜίπι, ρητΙοΓ 
ΓΑΐίοηβηι ΙθΓ6ΐ, εί πιοιίβπ) νίΓ 6]ιΐ8Πΐο<)ί ΓοηηίιίΑΓβΙΡ Ρεπ 
^0¥6πι, ίηςυΚ 8Ιπιπ)ίΑ8, ρΓ0Γ808 εοηΙτΑ ΓΑΐίοηβπι. 

XIII. 8υΠίείβη8 βι^ο Ιίϋί ΑΓ^ιηιβηΙυηι , ίηςυίΐ, εΐ πυεηι 
▼ίΓΜΠί νϊάβτ'α πιοίεβίβ ιηοΓίβαι Γργγ€ , «ιιηι ηοη β$β6 ρΙιΐΙοΝΟ» κ•-) ΡΗ^£^0. &3 βΦκι, βη ΜΧ ^* ^ν φιλόσοφος, αλλά τις φιλοσώμα• ρΐιυη, ββιΐ φΟοσώματον ςυβικίβιιι, κΙ 6»1 εοΓροΓΪκ «ιηιΜο- 
ιβς; 6 βΜς Μ «ου αϊτός τυγχάνη &ν χαι φιλοχρη- ο π»ι ? «ίςαβ κΐβπι ΙιΙο Γβτβ φιλοχ(»ήματος 6ΐ φιλόπμος «βΐ , ίιΙ |Μπος χαΐ φιλάημος, ^τοι τιλ ίτ<^ τούτων ^ χαΙ 
ήιφάηρβ. Πάνυ γ\ Ιφη, Ιχιι οΟτως, ώς λέγικ* 

» «ρ* θ3ν, Ιφη, 2 Σψ^ΐΛ , ού χαΐ ή ^ομαζθ(ϋνη άν- 
3|ρι(Β τοις οβτιο βιουαιαένοις μάλιστα προσι^Μΐ ; Πάν• 
«Κ δηιιου , Ιφη. Οΰχοΰν χαΐ ή σωφροσύνη , ήν χαι 
βΙ ιηλλολ ^μ^Ο[ονσι σωφροσυνην, το πιρ\ τλς επιθυ- 
μίας μή Ικτοησθαι , άλλ' 6λιγώρως Ιχιιν χαΐ χοσμίως, 

ι§ 2ρ' ο6 τούτοις μάνόις προσι{χ§ι , τοις μάλιστα του σώ- 68ΐ ρΜυηηηιιη ΗοηοΓυαιςαβ ουρΜιιι , βυΙ ΙαΙη, υΐ &Ι(6Γυηι 
Ιιοπιπι 8ίΓ6θΐ6(» 8υ( υΐηιιηςυθ. Οπιηίηο ΙΙα ββ(, υΐ βίβ , 
ίηςϋϋ. ΡτοίοίΙβ ςυοβ , ο 8ίηιηΗ8 , ΓοΓϋΙυύο ηοηαΐαβΙυΓ, ηη 
ηαη υΙγη βίΐΜηκχΙί ηοΑχίαιβ οοηνεηίΙΡ Μ&ιΙπιβ, Ιιΐ(|ΐιίΚ. 
Νοηηβ βΐ ΙβιηρβηηΙίΑ, ({α&πι ςυΐάβιη βϋλοι νυΙ^ιη ηοιιιίηβΙ 
ΙθπιρβηηΙίΜη, (|υβ Γαεϋ 06 €υρΜίΐ8ΐϊΐΜΐ88βΓ?ί8ΐηιΐ8,86(1 6μ 
οοηΐβαιιΐλΐηυι οκχΙαίΜίηςαβ ββιτβιηιβ, Ιιίβ <)υη<8χ8ΐΓ0ΐι• μηθ( ^λιγΜροΜ « χαΐ Ιν φιλοσοφία ζωσιν ; Άνάγ- ίΙ ^«»•^ <!"• <»Φ»μ ^«ρίείαηΐ ιη&χίπΜ 8ΐ(|υ6 Ιο ρΙιΙ1οΜρΙιί8 
«Ι, Ιφιμ κι γ&ρ Ι6έλ8ΐς , ή β* δς, έννοησαι τήν ^β τίναοΙΡ Νβοθβκ ββΐ, ίηςαίΐ. 51 βηΐιη 00Μίά6Τ8Γ6 τβΐίβ 

ΓθΓΐί(υ(1ίηβιη(«ϊΐηΐ)€ηηϋ8ΠΗΐυβ ΓβΙΙηυοηιιη, ΙίΙ)ί ρϋΓ8ΐ)6υΓ(ΐ8 
▼ΙόβΙιΊΙυΓ. 0α8ΐΐ8ΐη, ο 5θ€η1β8, Γ8ΐκ)η6? 8€ί8, ίηςυίΚ, 
οαήβΠΛ 0101168 οιοΓίβιη υηυιο 6χ ιθ8χίιοί8 η(ΐ8ΐίβ βιΜίπΜΓβ. 
Μ8χίιη6 , ίη(|ΐιΙΙ. 1|{ΚυΓ06 ιο8]οπιιο οιβίη οΐ8ΐθΓυιο , ςυί- 
ουπιςυβ ΙηΙβΓ €θβ Γοιίββ βυοΐ, βαβϋοΰοΐ ακ>Γ(βιο, ςυ8ο<]ο 
8ΐΐ8ΐίθ6α(? ΡγοΑ^οΙο. Μ«(υ6θ(>ο ίβΚοΓ βίςυβ ηιβίυ ΓυΓΐ6& 
8αοΙ οοααββ ρηβΙβΓ ρΐιϋοβορίιοβ. 8ΐςυ1 8ΐΜυΓϋυιη 6βΙ ιιΐι^Ιιι 
τβΙ 1ίηιίϋί(8ΐ6 βΐίςυβιη 6886 ίοιίβηι. ε6Γΐ6. ρυίά 8υΐ6ΐη ? 
ςηί Ιη(6Γ 608 οιοϋ6Γ8ϋ άκυηΙΟΓ, ίοςυίΐ , οοηηβ Ηθ€ βοΗνιη 
ρ8εΙο 8ίΤ6εΙί βαοί ? ίοΙβηιρβΓβοϋα ςιΐ8(ΐ8ηι ΙβιηρβηοΙββ βιιηΐ, 
ςυ8η)ςυ8ηι ββη Ιιοο ηοο ροβ86 ϋίοίιοιίδ. ν6Γυηιΐ8ΐη6ΐη ΠΙίβ 
6¥6θΊ( 8ίΓ6θΙίο ςο«(ΐ8ΐο Ιιαίο 8ίηιίΗ8 Ιο ί>1& 60Γυαι ίβίο» 
(6οαρβΓ8ηΙία : 1ίιη6α(68 βοίιη 06 λΐϋβ 68Γ0.ιη( νοΙυρΐ8ΐίΙ>ιΐ8 

6&8€|α6 8ρρ6ΐ60ΐ68, 8|) 8Ηί8 •1»ϋθ«θ(, α1ϋ8 β6Γνί6ηΐ68. 

8ΐςαί νοο8ηΙ ίο(6ΐορ6Γ8ου8ΐο Α τοΙιιρΙαΙίΐΗΐβ 8αρ6Γ8Γΐ : &1 
180)60 Λζάάίί 618, υ( βηρβηΙΙ ι τοίυρίβΐίϋι» 8]ί88 βυρβ- 
Γ6θ1 ▼ο1υρΐ8(68. ]8ΐο ν6Γ0 Ίά \\\\ βΐιηΐΐβ ββΙ ςυοά οεμκΙο 
(ΙίεβίΜίαΓ, 8αϋ€6ΐ ςυο(ΐ8ηι ηιοάο ρ6Γ Ιοΐ6Π)ρ6Γ8θϋ8θΐ ββΗ 
ΙβηιρβηΙοβ. ΥβΓΟβΙπιϋβ ςυΜ6ΐο. Ο 1)68(6 81πιπ)ΐ8, οβ 
Ιιβο Ιΐ8υ(1ςυ8ςυ80ΐ Γ6ε(8 βΙΙ Μά νίιΐυΐβιο νίβ, νοΙιιρΐ8(68 

¥θ1θρΐ8ΐ)1)Ι18 , <1θΙθΓ68 <1οΙογΊ1>1Ι8 βΐ Π16(1ΙΠ1 106(0 , 6( 0)1^08 

ιοΙοοΓί (&οςυ8αι οοοιοημ οοπ)ΐου(8Γ6 , 86ά ΗΙβ (!υο(8Χ8( ι Αλων Μ^ίαη τι χα\ σωφροσύνην, βοξκι σοι 8Ι> 
ΜΙ λνβκος. ύως δή, ω Σωχρατβς; ΟΤσΟα, ^ δ' 8ς, 

» Ιη τϊν θάνατον ήγοΰνται ιηίντις οΙ άλλοι των μβγά- 
λΜνχαχΜν ιΤναι; Και μάλα, Ιφη. Ουχοΰν φό^ μβι- 
ζίνοΜ χαχων 6πομένουσιν αύτων οΐ ανδρείοι τον θάνα- 
τον, βνοη 6πομένωσιν ^ Έστι ταύτα. Τω ο&διέναι 
4ρ« χαΐ δίβι άνδριΐοΐ βίσι πάντις πλην οΐ φιλόσοφοι. 

90 χαίτοι λτοπόν γ• δέβι τινλ χαΐ δκιλ(φ άνδρκιον βΤναι. 
Πάνυ μ^ ουν. Τ( δέ ; 6( χόσμιοι αύτων ού ταυ τον 6 
τούτο πινόνθασιν ; άχολασ(φ τινι σώφρονες βίσι, χα(• 
τΜ φομβν γ^ που άδύνατ(ΐν είναι ' άλλ' δμως αύτοΐς 
ουμβαίνβι τούτιρ βμοιον ιΤναι το πάθος τ^ περί ταυ- 

Μ τΐ|ν τν ιύι^θη οωφροσύνην - φοβούμενοι γ&ρ έτερων 
4^δο«Ηΐν στιρη^ναι χαΐ Ιπιθυμουντες ^χε{νων, άλλων 
ανέχονται Οπ* άλλων χρατούμενοι. χαίτοι χαλουσί γ' 

ΟΒ άχβλαβίαν το Οπο των ήδονων άρχεσθαι - άλλ* ^μως & 
{υμβαίνιι αύτοΐς χρατουμενοις &φ' ήδονων χρατεΐν άλ- 

90 λ80ν ήδονων. τούτο δ* δμοιόν Ιστιν ^ νυν δή έλέγετο, 
τ^ τράκον τινί δι* άχολασίαν αύτοΐις σεσωφρονισθαι. 
'Εοα• γάρ. ^Ο μαχάριε Σιμμ(α , μή γλρ ούχ αΟτη 
9 ή δρθή πρ^ άριτήν αλλαγή , ηδονές προς ηδονές 
χαΐ λύπας πρ&ς λύπας χα\ φόβον προς φόβον χαταλ- 

3» λάττνΟαι , χαΐ μβίζω ιςρ^ έλάττω, δσπερ νομίσματα, 
άλλ* ί[ Ιχιϊνο μόνον το νόμισμα όρθ^, άνΟ* οϋ δει ταδτα χαταλλάττεσθαι, φρόνησις , χαι τούτου Ι) ^£^{^3 8ί( οαπιιηϋβ, ςαο ΙΐίΒβ οοιοΐ8 οροΓΐ68( 60ΐηαιυ(8π, μίν κάντα χα\ μετλ τούτου ώνούμενά τε χα\ πιπρα- 
οχάμίνα τφ δντι ^ , χα\ ανδρεία χαι σωφροσύνη χαι 

•ο δαηιοσύνη , χα\ ξυλλι^βδην αληθής αρετή ^ μετ^ φρο• 
ν^ηως» χαι προσγιγνομβνων χαΐ άττογιγνομενων χα\ 
ήδονων χαΐ φόβων χαΐ των άλλων πάντων των τοιού•^ 
τ88ν * χωριζόμενα δ) φρονι(σεως χαΐ άλλαττόμενα άντΙ 
άλλΐ{λων, μή σκιαγραφία τις ?[ ή τοιαύτη αρετή χαι 

Μ τ^ δντι άνδραποδώδης τε χα\ ουδέν υγιές ούδ* αληθές ρηΐίΐ6θ(ίΑ , (|υο 6( ουηι ςαο ςυοΒ 6αιυο(υΓ 6( ν6θ<)αο(υΓ 

00)018 Γ6ν6Γ8 8Ϊη(, 6ΐ ίθΐ1ί(υ<]θ 6( (6Π)ρ6Γ8θ(ί8 6( ίΐΙ8(ί(ίΑ, 
80 800)0)8(101 ν6Γ8 νίΓ(υ8 0ΟΟ1 ρΠ1^6θ(ΐ8 , 8ί¥β 8<1&ίη( 8ίΥ6 

8ΐ)6ία( ▼ο1υρ(&(68 6( ϋακ>Γ68 6β2(6Γ8ςοβ οαοιί8 1ιυ]υ8 ββαβ- 
ήΛ : 8 ρηΐ(ΐ6η(ί8 &υ(60ΐ β6βΓ6β&(8 β( Ιονίεβιο οοαιοιυ- 

(8(8 , 8άθαΐΙ>Γ8(Ιθ ςυ8Μΐ801 β1( βίυ80)0<1ί νίΚυβ 80 Γ6?6Γ8 

ββητίΐίε 6( οίΙιίΙ 88θί Τ6η(]υ6 ροββίάβοβ, τβΓοπ) 8ΐι(60ΐ ία Ι()^ουσα^ το δΤ αληθές τω δντι ^ χάθαρσίς τις των Ο Ιιοπιοι οοιοίοοι ραηΓΐ08ϋοοβ Γ6νοΓ8 €008ΐ8(8(, 6( (βηιρβ- 

Γ8θ(ί8 6( ]α8(Ί(ί8 6( (οτύΧαάο 6( ρη](!βο(ί8 ίρεο 8ί( ρυΓίΑ- 
68(Ιο ςυ»<]8θ). 8(ςυ6 Ιιί,ςυί α)>8(6Π8 οοΐιΐε 6οα$(ί(υ6- 
ηιο(, ιοΙοίαιβ 6θο(6θΐθ6θάί ν1ά60(αΓ, μ(1 κύ&γμ ]8αι<1υ(1υοι 

06€Ι||(6 00(>ί8 βίβΟίβΟΑΓβ» φΗΚΐ ςΟΜΟΟίςυβ 000 6Χρί8(υ8 

06ςυβ 101(18(08 ιοΙ^η^Η 8ά ίοί6ΐΌ8, 'μιοάήί ίο 1α(ο; ςαί- 
ουηι«μΐ6 ν6Γ0 ρυΓβ8(υ8 &(ςυ6 ϊοί({8(υ8 ϋΐυο 86ε68β6ή(, 
η II) (Ιπ.>^ Ιι<ιΙ)ίΐ8ΐ>ί(. Μΐη( βοϊο) , ιι( 8Ϊ00( φΐί ϊο Πΐν8(6Πί8 ιτάντων^ χα\ ή σωφροσύνη χαι ή διχαιοσύνη 
χαΐ ή άν^ία χαΐ αυτή ή φρόνησις μή χαθαρμός τις 
^ χαΐ χινδυνεύουσι χαΐ οί τ&ς τελετές ήμΤν ο&τοι χα• 
III ταφτι(σαντ•ς ού φαύλοι τίνες εΤναι, άλλλ τφ Οντι π»- 
λαι αΙνίττισΟαι, δη δς &ν αμύητος χαι άτε'λεστος εΙς 
'ί^δου άφ(κηται , ^ βορβόρω χιίσεται , 6 δέ χεχαΟαρ- 
μίίνος τ« χα\ τβτιλβσμένος ΐχεΐσ' άφιχόμενος μετ^ θεών 
4ΐχι^8ΐ. ιίσι γ&ρ δή, φασιν οί πκρι τ^ς τελετας, ναρ- 64 ΦΑΙΔΩΝ. Κτυ.) 

Οηχοφόροι μεν πολλοί, ββίχχοι δέ τ( παυροΐ' οίτοι δ* νβηαηΙυΓ, 11ι>ηί|(«^ΐ ςυκίοιη ιηυΐΐί, ΒμχΙμ νβτο ρΑίιοί : 
ιίσι χατλ τήν ^μήν οόξαν ούχ οίλλοι ή ο( πιφιλοσοφη* ά \ύ ν^Γο, υΙοςυίϋβιη ορίηοΓ, ηοη αΙΠ βαηΙηιίΑη] ςυί Γ6«•4β 
χ^ες βρθως. £ν δή χάγωγε χατά γβ τ^ δυνατόν ού• ρΐιίΐοβομίαιίί Μΐη(. ςυοπιαι ςυΜθΐη ίο ηηαιβτο αΐ ββββπι 
ηιΊιΗ ίη ?ίΙ•, ςαβηΐυιη Ιη ομ ΑιΐΙ , ρτκΐβπηίβί, 9αΛ οοηηΙ- 
Ιμμ ηκΜϋ• ϋοηΐβικίΐ. «ι υθγο Γ6θ(β εοηίβηάβηιη βΐ &ϋ- 
ςαΜ ρΓθΙ<Β06Ηιη, οαπι ϋΐυο ρβτνβηβΗιηυβ, οβτίο βοίβηουβ , 
βΙ (16118 τοΙυβτίΙ, ρβυΙοροβΙ, α( ιηίΐιί νίϋβΙυΓ. Η&ηε 
%ί(ΐ]Γ 6χου8&ϋοιΐ6ΐιι βίίβΐΌ , Ο 5ίιιιιιιίΑ βΐ Οβϋθβ, ουΓ ουηι δέν άπΑιπον έν τξ> β{φ, όΙλλ3[ παντί τρόπιρ προύθυμη• 
5 θην γενέσθαι, κ! δ* ορθώς προυθυμήθην χα{ τι ήνυ- 

σάμην, έχεΤσ* Αθόντες το σαφίς ιΙσόμεΟα , ^^ν θβ^ 

έΟέλη, βλίγον βστερον, ως έμοί δοχιΐ. Ταυτ' ο3ν έγω, 

1^, ω Σιμμία τι χαι Κίβης, απολογούμαι, &ς βΙ- 

χότοκ 6μ3ς τ' άτρολβίπων χαι το^ ένθάδε δισπότας οδ 
ΙΟ 2.«λεπώς φέρω ούδ* αγαναχτώ , ηγούμενος χ(3χεΤ ουδέν β ▼« βοβςϋβ, ςυί ϊύ^ βυηΐ, όοιηίιιοβ Γβΐίοςυ&αι, ιηβηΐο ιιοη 

ήττον ή ^θάδ• δβσπόταις τ' άγαΟοΐς έντεύξεσΟαι χα\ «β»"* ^β^^ηι ηθ(|ΐΐ€ ύκΙΗριβΓ : βρβτο εηίηι ηιβ βΐ ίΐΐίο ηου 

έταίροις * ^ τοις δέ πολλοίς άπιστ{αν παρέχει. ^ ε( τι 

ουν υμΐν πιθανώτερός ειμί Ιν τ9! άπολογί(|ρ ^Ι| τοις 

Αθηναίων διχασταΤς , §3 2^ν Ιχοι. 
15 XIV. ΚΙπόντος δή του £ωχράτους ταυθ' απολαβών 

6 Κεβης Ιφη , \1 Σώχρατες , τα μεν αλλ* Ιμοιγε δοχεΐ ιηίηιΐλ ςίΜΐη Ιιΐ€ Ιχμβοβ «ΙοιηίικΜ ΒΟΐίοΜϊςυβ,ίηνβιιΙιίΓυηι. 

81 ί|ρ1υΓ <ΐ6ί€ΙΙ8ίθ ΠΜβ νθ5ί8 ΙΙΙΒ{{ί8 ςίΜΙΟ Α11ΐ0ΙΐίβΙ»ί&ΝΙ8 
ίΐΗΐίεί1>ΙΙ8 ρ6Τ8α&8ί( , λίβΟβ 86 Γ68 ΙιαΜ. 

χίν. Οιιιη Ιΐ8θθ δοοηΐββ (ίίχίβββΐ, ;Ηΐ8αρίαΐ8 «οπικνμιιι 
€θΙ)β8, άίΰβΐηΐ, ΟβΙβη ςυκΙθοι, ο δοοηΐββ, Γϋοΐβ <)ΙοΙ& 70 χαλώί λί'γεσβαί. τλ Μ τ«ρ\ τίί, ψυχή, πολλήν άι«- « ^^^ ^^^ ^^ ,^„ ,^ , ^^ , 

στιαν παρέχει τοις ανθρωποις, μη, Ιπειοαν απαλλαγή 

τοΐΙ σώματος , ουδαμου Ιτι ^ , ^λλ' έχε{νη τη ήμ^ρ^ 
20 Γ διαφθιίρηταί τε χαι άπολλύηται^, |[ &ν ΙνΟρωπος 

άποΟάνη , •ύ62»ς άπαλλαττομένη του σώματος χαΐ 

£χβα{νουσα ώσπερ πνεύμα ^ χαπνος διασχεδασθεΐσα 

οίχηται διαπτομένη χαΐ ουδέν ^τι ούδαμου ^* έπεί, 

είπερ είη που αυτή χαΟ' αΟτήν ςυνηθροισμένη χαΐ 
2& άπηλλαγμίνη τούτων τών χαχών δν σΙ» νυν δή διήλ- 
θες , πολλή 2^ν έλπ\ς είη χαι χαλή , ω Σώχρατες , ώς !> ΐΜΜΛςιιβ βρα ββββΐ, ο δοοηΐββ, νβτ* ςα» Ιυ οχολ ίοτβ. 

άληθη ^στιν Α σΐ» λέγεις• ^λλέι τούτο δή (σως ούχ 

6λ{γης παραμυθίας δεΐται χαΐ πίστεως , ώς Ιίστι θ* ή 

ψυχή αποθανόντος του άνθρωπου χαί τίνα δύναμιν 2χε» 
80 χαι φρονησιν. Άληθη , ^φη » λέγεις , 6 £»)χράτης, ω 

Κέβης. άλλέι τ{ δή ποιώμεν ; ή περί αυτών τούτων 

βούλει διαμυθολογώμβν , ιΐτ' είχ^ ο8τως Ιχειν ε(τβ 

μιίί'Εγωγ• ο3ν, ίφη δ Κεβης, ήδέως άν άχούσαιμι, 

{{ντινα δοςαν έχεις περί αυτών. Ούχουν γ* αν οΤμαι , 
36 ^ δ* 6ς δ Χωχράτης, ιΙπεΤν τινχ νυν άχούσαντά ^μου/, 

ουδ' εΐ χωμωδοποώς είη, ώς άδολεσχώ χαΐ ου περί € 

προσηκόντων τοΙ»ς λόγους ποιούμαι, εΐ ουν δοχ5Ϊ, 

χρή διασχοπεισθαι. 
'Χν. Σχεψώμβθα δ* αύτο ττ,δέ πτ, , είτ οίρ' έν 'ί^ιδου 
40 είσιν αΐ ψυχαΐ τιλιυτησοίντων τών ανθρώπων , είτε 

χαι οΰ. παλαιός μέν ουν Ιση τις λόγος οϋτος, οϋ 

μεμνιίμιθα , ώς είσΐν ένθίνδ' άφιχόμεναι έχει, χα\ πά- 
λιν γε διΰρ' άφιχνουνται χαι γίγνονται έχ τών τε- 

θνεώτων. χα\ *1 τουθ' οδτως έχει, πάλιν γίγνεσθαι έχ 
45 τών αποθανόντων τους ζώντας , άλλο τι ή εϊεν άν ημών νλΐόβ θΐηΐιίβυηΐ 1κ)ΐηίιΐ68, ηβ β οοΓροΓΟ εβρλτ&Ι• ΒΐΐϋςιίΑοι 
Αηρϋι» 8ϋ , 86(1 60 ίρβο (Ιίο , ςιιο Ιιοιηο αιοΓίβοι οΐιίβπΐ , 
8ΐ«ϋηι 9φη£Λ» Α οοΓροι« Αΐ4]υ6 ββτοάίβηβ ςιι«8ί νβηΐυβ Βυ( 
ίυηιι» άίβείρβΙϋΓ Αΐ(ΐυβ βνλΐΐΜΟΑΐ Ιΐ6(|ΐΐ6 ιΐ8(|υ«ιιι βηιρίίυε 
ιίΙ &Π(ΐυΙ(1 : εαία, ιΑ ββββΐ &1ί(»ιΙ)Ι 6ο1ΐ6θΙ& ίή 86ηΐ6ΐ ίρβ& 
βΐ αΙ) Ιιΐ8 ιηΑϋ8, ςα»' 1η ιηο(]ο ιμιγπιΙ}88, ΙίΙκϊηίΑ, αιβ^οΑ τ6Γυιη Α(] \ά £ΜΐΜ8β ρβηΐΜΐβΙοιιβ ίΗΐθ(|ΐΐ€ ηοη 6χί^& ορυε 
681 , 8ΐιρ6Γ68ββ «οΙηΜΟί ροβΙ ΙηΙβτϋυιη Ιιοιιιίιιΐ8 Αΐ(]υ6 &1ί- 
ςίΜΐη νίιη ίηΐ6ΐ1ί26ηϋ8ΐη<ιιΐ6 ΙΐλΚ)6Γ6. \&τλ, ο 06568, Ιο- 
ςα6Η8« ίικ|υί( 5οοηΐ68. ν6ηιιη ςυΜ Α^^ικίυιη 66ΐΐ868? &ιι 
ίοΓίβ (Ιο Ιιί8 ίρβίβ <χ>ιιίΑΐ)υ1&ΐΜΐοηι , ιιΐηιηι ϊ\λ 6886 «η ΑΐίΙβτ 
ρτοΐΜΐήΙβ 8ί(? ΐ4ΐΐ6ηΐ6Γ 6(ΐαίά6ηι, ίοςυίΐ ΟβΙιβι, ΑΐκϋΓβηι 
ά» Ιά» ΓβίΝΜ ςυϊ(Ι ββηϋββ. Νβιηίη6ΐη Ι^Ιογ >γ5Κιόγ, ίη- 
ςοίΐ 5ο(»ιιΐ6β, ηυηο ιη6 Αα(ϋ6ηΐ6ΐη , η6 (ϊοηκΒίΙυιη ςυΜβιη, 
6836 '^οΐοηιιη ηυ^^Ατί πΐ6 &ο άβ (\μϊ\μ3 ιηίηίιη6 οροΓίβλΙ 

ν6ΤΐΜΙ ί&06Γ6. 81 6Τ($0 ρΙ&(^1 , 0|Μ>Γ(6ΐ <Χ>Ι18ί(ΐ6Γ&Γ6. 

XV. Ιά ΛηίΟΒα 1κ)€ ραοΐο (;οιΐ8ΐ(ΐ6Τ6ΐηιΐ8 , υίτυηι νί()«1ί(264 
αρικί ίηίβτοβ 8ίη( ιηοΓίυοπιιη ΑοίοΜΰ 06606. γοΐοε βιιιιβ 

Ιΐίο 6Χ8ΐ3ΐ 8βΓΠΙ0,(»]υ8 ηΐ6Ι110Γ66 801008, 6886 ΑΟίΐΟΜ ς08β 

Ιιϊιιβ ΑΚ>ί6ηιοΙ ίΙΙΐ6, ηιηοβ(ΐθ6 Ιιηο κν6Γΐί ββΗ(|06 6χ οιογ- 
ΙοΙ$. 6ΐ 81 Ικμ: ▼6τοηι ββΐ, 6χ αΐ0Γΐυί8 ι(6Γοιη γίνβοΐβδ 

ίίβτΙ , 68860(06 ΑΟίΟΜΐ: Π1ί€ ΟΟΒΙΓ» ? ΟΟΟ 60101 ηΐΓ808 Γΐ6- α( ψυχαι έχει; ου γάρ άν που πάλιν έγίγνοντο, μή ίΙ ΓβηΙ, βί οοο 688βοΙ «ΙίοοΜ. «1(]<ΐ6 )ιθ€ εοΠίοίβοε ΑΓκυαΐ60. ο3σαί ^που;, χα\ τουθ' Ιχανον τεχμηριον του αύτάς 
εΤναι, ει τω ίντι φανερών γένοιτο, δτι ουδαμόθεν άλ- 
λοθεν γίγνονται οΐ ζώντες ή έχ τών τεθνεώτων. ε! δ^ 
60 μή ίοη τούτο, άλλου άν του δέοι λόγου. Πάνυ |χέν 
ουν, Ιφη δ Κέβης. Μή τοίνυν χατ' άνθροΊπων, ί δ* θς, 
σχόπει μόνον τάίτο , ιΐ βούλει ^ον μαθεϊν, άλλλ χα\ 
χατ^ ζι^Μτίν πάντολν χαι φυτών, χαι ξυλληβδην δσαπερ 
ίχει γένεσιν περ» πάντων ίδωμεν, 5ρ' οΟτωσι γίγνετβι ΙυΐΟ 68ΐ, 688 6886, 81 Γβν6Γ& 6008(6(, Ιΐ8ϋ(1 ΑΐίθΟ(]6 ΥΙΥβΟ* 

168 ίΐ6ή ςοΜΟ 6χ ηιθΓΐοί8. 81 Υ6Γ0 κ1 000 8ίΙ, βΙμ 0ρ08 
6ΗΐΓ&(ίοο6. Οιοοίοο, ίθ(ΐυΗ €6ΐιβ8. Νβ πμΙοΓ \ά ίο Ιιο- 
οιίοΙίΜΐβ ΒοΙυηι, ίοηοίΐ, 8ΐ ρΙ&οίυβ ϊοΐ6ΐΙΐ86Γΰ υΗ, οοοβκίο- 
Γ68, 86(1 6ϋΑ0ΐ 10 βοΙοι&ΙίΐΝΚ οηιοίΙ>υ8 Η ρΐΑαΙί8 8ΐςο6, υΙ 
8υαΐ0Μΐίηι (Ιίϋβιο, ίο οπηιϊΙη» ςυ» ^ί^υοΙοΓ νί(ΐ68ΐοιι&, 
υΐηιηι οαιοιβ δίυ ΙιαοΙ, 6κ εοοίΓ&ήίδ εοοίΓ&Ηβ, ί|ΐιί1)ΐΐ8 ΙβΙο (τ•, 71.) 141.4500. «βντν, 'οΐΜ ^ϋΐλοθινή^ ίχ ΤΜν εναντίων τάναντ{α, 
ββοκ τιιγχάνιι λν τοιουτάν τι » (2ον τλ χαλ^ τίρ α!• 
βχρφ ίνβήτιίαν ιηυ χαΐ β(χ«ιον 4δ{χφ , χαι άλλα 3^ 
[ΜίρΙκ ο&ΚΜς 1)^11. τοΰτ' οδν σχιψώμιθα , 2ρ* άναγ- 

λΗΜν, βα«ς Ιση τι εναντίον, μη^αμόθιν ^οθβν 
οΜ γίγνισΟαι ί( ιχ του αύτ^ £ναντ(ου, ίΧον, έίταν τι 
|μ9^ γ(γνΐ|ται , άνβίγχη που έξ ιλάττονος 2ντος «ρό- 
«ρσ» Ικιιτα μιϊζον γ(γν•σΟαι; Να{. Ουχουν χ21ν 
Δβτηηι γ(γνηται, Ιχ μι^ονος ^ντος πρότιρον ίστί' 

71 ραν Οαττον γινι{αιτ«ι;''£9τιν, Ιφη^ ο6τω. Και μήν 
Ι( Ιβχιιροτέροιι γ€ τ& ^σθβνίστιρον χαι ίχ βραδύτερου 
τλ ΜΕτην ; ΐΜνυ γ•• Τ( ^ί ; ίν τι χηρον γίγνηται , 
οίκ Ιξ ^ί|Μ(νανος| χ&ν βιχαΐίίτκρον, έξ οΙ&χωτέρου; 
ΙΙη( γλρ ου ; Ίχανοκ ο3ν, 1^ , ^1β/^ν^ τοϋτο , βτι 

η «ΜΓ οβτΜ γίγντται , Ιχ των βναντ(ων τάναντία ιτράγ- 
ΐηνκ ; Πάνυ γ•. Τί 2* α3 ; Ιατι τι χαΐ τοιόνβ* Ιν 
«ΰτοΐς , (ίον μιταζί» αμφοτέρων ηντων των Ιναντίων 
&Μ» Αίτοιν δύο γινέσΕίς» άπο μέν του Ιτίρου Ιπι το 
Ιηρον, άπο ^ αυ του ίτιρου πάλιν Ιπι το ί^Γβρον ; μβί- 

I* ζανος μίν γαρ πράγματος χαι έλάττονοζ μβταξύ αύξη- 

σκ ΧβΙ φθ(σις , χα\ χαλοίυμιν οϋτω το μέν αύξάνισθαι, 

τλβΐ φΟ(νιιν; ΝαΙ, Ιφη. Ούχουν χαι διαχρ{ν«σΟαι 

χαΐ βυγχρ(νββ6αι, χα\ <^χισ6αι χαι θιρμαίνισθαι , 

'χβΐπάνθ* οβτ»;.χα\ •1 μή ;^ρώμιθα τοις 6ν((μααιν 

II» Ινιβχ^ου , αλλ* Ιργιρ γουν πανταχού οΟτως Ιχειν άναγ*• 
χβίον, γ(γνΜθα{ τ^ αύτλ ίΐ άλλι^λων γένκσίν τ* βΤναι 
έξ ΙχατέρΜν ιΙ« Αληλα; Πάνυ γ*, ^ δ' 6ς. 

XVI• Τί οϊν ; ΙφΤ| , τφ ζην Ιστι τι εναντίον, ώσπβρ 
τι^ Ιγρηγορέναι τ& χαθ«ύδιιν; Πάνυ μέν ο3ν, ίγ/\, 

» Τ< ; — Τ& τιθνάναι , Ιφη. Ουχ<Μίν Ιξ αλλήλων τβ γ{• 
γΐΜται ταϋίτα , ιίπιρ Ιναντία ^στί , χαι αΐ γβνέσβις ιισίν 
οΜΐν μιταξί» δύο δυοΐν 2ντοιν; Πώς γ^ρ ου; Τήν 
μίν το(ννν Κέραν συζυγίαν £ν νυν δή Ιλ•γον έγώ σοι, 
Ι|ΐ|, Ιρ«| δ Σωχράτης, χαι αυτήν χαΐ τ^ς γινέσιις* 

9θ ά α μοι τήν Μραν. λέγω δέ το μεν χαθεύδειν, τ^ 
V ίγριίγορέναι , χαΐ Ιχ του χαΟβύδκιν το έγρηγορεναι 
γ ί γΐΜοΟαι χαι ϊχ του έγρηγορβναι το χαθβύδειν, χαΐ 
τλ^γινέσιις αύτοΐν τήν μέν χαταδαρΟάνειν εΤναι, τήν 
δΤ Αίΐγι(ριοθαΐ• (χανως σοι, ^φη, ή ου; Πάνυ μίν 

3» «3ν• Αέγ• δη μοι χαι σΐ», Ιφη, οδτω ττβρι ζωής χα\ 
θανάτου» Μι Ιναντίον μεν φής τω ζην το τεθνάναι 
βΤναι; '£γ»γι. Γίγνεσθαι δ* Ιξ άλλι^λων; Ναί. Έξ 
ουν του ζ&ντος τί τ^ γιγνόμενον; Το τεΟνηχος, Ιφη. 
Τί δα\, ^ δΤ 8ς, Ιχ τοίυ τιθνεωτος; Άναγχαΐον, Ιφη. 

40 δμολογιΤν, βπ τδ ζων. '£χ των τιΟνεοιτων άρα , ω 
ΚΙβης, τλ ζωντά τι χαι οΐ ζώντες γίγνονται; φαί- 
νηνΐ, Ιφη. ΕΙσΙν άρα , ί:ρη, αϊ ^Χ^^ ήΐ^ών έν ''^- 
δου. *Εοιχιν• Ούχουν χαΐ τοϊν γενεσεοιν τοΐν περί 
τβηίθ^ 4 γ^ ίχίρα σαφής οδσα τυγχάνει ; τ^ γ^ρ άπο- 

α θν^σχιιν σαφίς δι^που, ή ου; Πάνυ μίν ουν, Ιφη. 
Πδς οίν, ^ δ* βς, ποιησομεν; ουχ άνταποδώσομεν 
τήν Ιναντίαν γένβσιν, άλλε ταύτη χωλή ίσται ή φύσις ; 
^ άνάγχη άνταποδουναι τω άποθνησχειν έναντίχν τινά 
γ•ι«σιν ; Πάντως δηπου , ίφη. Τίνα ταύτην ; Το «να- β ςυί(] εοηΐίημίΐ , (|ΐΗ;ιιι&ι1ιιιυ(Ιυιιι |ΐΐιΚ-Ιιπιιιι (υφί ({ικνΙηπι- 
ομνΙο οοηίπιπιιιη «βΐ βΙ ]ιιβ1υπι ία]ιιβ1ϋ, γΙ αΙϊα ρΐυτίπιβ 
8ΑΙΙ6 €ίιι«ικκ]ί βυοί. οοηβΜβτΐϊΐηιιι ικίΙυΓ, υίτυηι ηη'«9Μΐ• 
παπί μ( , €υΐ£υιΐΜ|υ« •1ίςυί<1 αΐ οοηΙηΓίαιη , ηοη βΐίυικίϋ 
ϊά φοΛύ 6Χ Μ10 οοηΐηηο ΑβΗ , νβΙυΐΙ ςα&ικίο ςυΜ ηΝΐ]υ& 
βίΟοΚϋΓ, ηοΰββΜ θ8( βχ 60, ςυοό &η(6 ΓημάΙ ιη'ιηυβ , |Κλ^Ι- 
βα ιη«^υ» βν&άβΓβ. ΙΙα ««Ι. Νοηηβ βΐ ύ ιηίηυ8 8ϋί|ΐιΐ(] 
β«(, 6χ 60, αυοά &ηΐ6 πι&ία& 6η1, ρθϋ1<τΑ ΟβΙ ιηίηιιβ.' 8μ-. 
οιηηίιιο. Ουίη βΙϊΑΐη βχ ΓΟΙπηϋοΗ (Ιύΐιϋίυβ βΐ 6Χ ΙΐΓϋίυη 
▼βίοοίοβ^ ΡπιηΐΗ. Ουκί ?6γο ? βΙ ςυΜ βνχΐιΐ άβΙβΓίυβ , 
Βοηοο 6χ οηβΗοΗ, βΐ ν ]ιι•Ιίυ8 6& ίΒίυ$ΙΊοπ? ΟπίιΙηίΡ Ιιι 
οοιηίΐ)!» ί|;ίΙιΐΓ ηΐΒ ίϋ βχρίοηΐυηι ΙΐΑΐΜίηυβ, οιηηί& ΙΙα ίί<*Γί, 

ϋΟΒίΠΙΓίΐ 6Χ εΟΒίΓ&ηίβ. ΡΐΌΓΜΙβ. ΟυΜ ρ•ΓΤΟ? ΡβΙΠΑ ΟΐΪΑΙΗ 

Αΐκ|υί(1 ΐΑΐβ ίη φήβ, ςιίΑίβΑ ( βυηΚ) Ηιίβτ οοηΐηπβ ϋυο ςυ«- 
ουικιυ6(1υ»0Μΐ6Γ&Ιΐοιΐ6β, «Η ΑΐΙβτο ιιυΐϋβιιι ίη &1ΐ6Γυιιι, αίςιιβ 

Ι) ϊη 8ΐΐ6τυΒΐ νί('ΐβ«ιη ηΙ> α116γο ?' βίβηίιη ϊίΐΐΒτ ιηι^υβ ι1<|ΐι<! 
ιηίηυβ ιη6()ίιιιη οϋΙίικιΚ ίηοΐΎΐηβιιΐΗΐη βΚ ϋβοτβιηβηΐυηι «Ι 
<ϋοίίηα8 ί(1 ςΗΐϋειη ετββτοΓβ , ΙΙΙικΙ νβΓΟ (ΙβΟΓΜΟβτβ. 11<ι, 
ίιιςυίΐ. Ι^ΙϋΓ βίιηϋίΙ^Γ (Ιίβοΰηιί ϋΐ εοιιΓιιικΙί, οΐ (ή^ν^^χτα 
βΐ ίηε&ΐ€8ε6Γ6, 6ΐοηιηί« Ιιοο ρλΰΐο ? 6ΐ κί υοιπίπΑ ιη)Ι)Ίι» ϋββυηΐ 
Αΐϊειι1)ί, Γ6 ΐΑΗΗϋΐ ίρΜ υΙ)1(]ΐΐ6 ΙΐΑ η6ϋ('88υ βεΐ βΜα Ιι&Κιβτο , 
6λ Μ ίηνίϋβιη 6Α Οβτί ^βηβΓ&Ιίοηβιηψιβ βηβ 6Χ υΐΓΪβηιι» 
νίι^ίε&ίιη Ιη 86 Ιηνίΰβιη ? Οηυιίηο ςυίιίαη , ίηςυίΐ. 

ο XVI. Ουί(1 νβΓΟ ? βϊ , ςϋοϋ θ8ΐ νϊνβτβ , ββΐηβ »1ίΐ{α•(1 οοη- 
(Γ&ΓίΐΝΟ, ςιιβιηΐΜΐιιΚΜίιιιιι 61 , ςίΜΚ} \\&\Λη «•(, άοπηίΓ6 οοο- 
Ιηπυηι ? 5ίο 68ΐ οιηηίηο, ίηηυίΙ. Ουίάηβιη ?^ ΜοΚυυιη 688€, 
ίηςυίΐ. Αηί^ΙοΓ 6Χ ββ ίΒνίεβιη \ναχ ΟαηΙ, 8Κ|υϊϋβιιι εοηΐηι• 
π& βυηί, 6ΐ ευπι <Ιυο 8ίηΙ, (Ιηοο «ιυοςυβίηΐβτ Ιι&ίο ββοβηΐίο- 
η68 βυηΐ Ρ ΝΠιϋ |)ΓθΙιϋ)6ΐ. ΑΗβπιιη ςυίόβιιι ρβΓ βοπιιη, ςη» 
ΠΗχΙο <1ίε«ϊ5&ιη,β§οΙίΙ)ί()ΐ€3ηι ({ιΐ(|υί( δοοΓΑΐββ) ΐ3ΐιιΊ|«υιιι, 
ςυ&ηι ββη6Γ8ϋοθ68 (']ιΐ8 : Ια νετο ιηίΐιί ΑρβΠΜ βΙΙιτιιιιι. 

^ ύίοο ΒυΙβιη Ιιοο ςυίιΙεακΙοΓΠΐίΓβ,ϋΙιιά ΑαΙειη νί^^ίΐΑΓβ &1ΐ]ΐι«; 
6χ 8θΐηυο νΙ{μΙί&ηι ΗβΓΐ 6ΐ 6χ νΙβίΙίΑ βοιηηπηι , ΙιθΓυιικ|ΐι» 
β6θ6τ&Ιίοηβ8 Ιι&Ηο ςιιίϋβιη οοηηίνετβ, ίΙΙ&ιη νβτο 6χρβΓ^.Ηα. 
ε&ϋβηβ 1ί5ί, &η ιιοη? δ&1ί8 06γ(6. ΟΙο Ιυ ιηΙΙιί ςιιοςιιβ 8ίηιί1ί- 
ΙΡΓ <Ι6 νίΐλ βίςυε ιηοΓίβ. ηοηηε οοηΐΓβπυιη νίν^Γβ ϋίάβ €8μ^ 
«ίηυβ ηιοΓίυυιη β886? Εςυίϋεηι. ΕΙ βχ 86 ίηνίεβιη 66Π? ΙΙα. 
Ειίζο 6Χ νίνβηΐβ (|υί4ιΐΑηι Α( ? ΜοΓίυϋοη. Ρυίϋ βυίβηι νχ 
ιηοΓΐυο? Ν666886 68ΐ ΰοηΩΙβΓί νίνβηβ. Εη^ο «'\ αιΟΓίυΐβ , ο 
€61)68, νίνεοΙίΑ βυηΐ &1ςυβ νίνβηΙββΡ ΑρρΑΠΐΙ. δυηΐ ί^ίιη 

^ ίφ\ιά ίηΓείΌβ Αοίπΐΐΐ• πο8ΐηΒ. ΥίιΙβΙυΓ. ΕΓ^υηε 6ΐ β^Μνα- 
Ιίοηιιηι, «ιυ» είιχΑ Ιΐίοε βυοΐ, &Ι(«γ& ςυϊϋειυ ηΐΑοίίββΙβ ββΐ ? 
ιηοΓΪ 6ηίηι ΐΜΐιίΙβϋΙυιη 68ΐ , ιιοοιΐ6? 11α ρΓοηιιι. ΟιήΑηαιη 
ίβίΙυΓ ΓΑ6Ι61ΙΙΙΙ8 ? Αο ηοη ΓοΜεηιιιβ νΙοΑίώιι βοοβηϋοηβιη 
Ιιαίο οοηΐΓ&τΜίη , 9ΐβΑ Ιμκϊ ρΑΐΐ6 άυοίΑΧΑΐ ηηιιαηι «ΙΙοβηιιη 
Μΐυηιη β>β6? ροϋοιοε ηοεββββ «Ι ι-βϋϋβΓβ βί , φΐοά βιοΗ 
68ΐ, νΙοΜβίιη αΗΐΙηιΗβιη ηη&οιίλΐη ι;6ΐΗ!πιΙίοΐΜΐη?ΟηιιΙιιο. 
Ουϋπι ν€Γυ ί8ΐΑΐ]ΐ? Κ6νίνί5€€Γ6. ΝυηΐΜϊ ί^Ιυτ ύ ηνΙ?Ι•* ΦΑΙΔΩΝ. (72,73.) 

Ουχουν, ^ 3' βς, βίπερ ίστιτο ^ναβιώ- ΰβτβ 68ΐ, ββηβτιΐϊο (|υ»(1«πι ϊιχλ ββΐ βχ ιηοΗυίβ ίη νί- 66 

βιώσχεσΟαι. 

σχβσθαι, έχ των ΤΕθνεώτων 2^ν ιΐη γένεσις εΙς τους 72 ζώντας αβτη, τ^ άναβιώσχεσθαι ; Πάνυ γε. 'Όμολο- & 
γεΐται αρ* ήι^Τν χαΐ ταύτη τοίις ζώντας έχ των τεθνεώ- 

& των γεγονέναι ούδίν ζττον ^ τοί^ς τεθνεωτας ίκ των 
ζώντων, τούτου δ' ίντος (χανόν που ίδ^χει τεχμι^- 
ριον εΤναι , δτι άναγχαΤον τ)[ς των τεθνεώτων ψυχ^&ς 
εΤνα{ που , ^Οεν δή πάλιν γίγνεσθαι. Αοχει μοι, ίφη, 
Ο) Σώχρατες ,• Ιχ των ώμολογημένων άναγχαΤον οβτως 

10 ^χειν. 

XVII. Ίδέ το(νυν οβτως, Ιφη, ω Κεβης, ^τι 
ού$' ά5ίχο)ς ώμολογήχαμεν ι ώς έμο\ δοχεΐ. ε{ γλρ ?βΒ<Μ? ΕβΙ υϋςαβ. 6θΒ?6ηϋ &γ%ο ηΜί Ιιαο ςυοςυβ γ&- 

(ίοοβ, τΙυμΙμ βχ σιΟΓίυίβ ββΗ ηίΐιίΐο ιηιηιιε ςυ&ιη ηιοΚυοε 

βχ τίτβηϋΐΗΐβ. ςυο^ αιιη ϊϊλ ήΐ, βαΙΒαβηε &Γ§υπιβη(ιιιη 

ΙιΙηο ρβϋ τΜβίΜίαΓ, «ιιίιΐΜβ ιηοτίοοηιιη ηβοββελπο &1ί€υΙ)ί 

βεββ, αικίβ ϋβηιιη ββηΐ. ΥΜβΙοΓ ιηίΐιί, ο 8θ€Γ&(β8, Ιιοτ β χ 

Ιι{8, ςυφ βοηοββη ευηΐ, ηβββηαΗο εοςυΚ 

XVII. Αηϊιη&(]?βΓΐ6 βτςο βίο, ίηςυίΐ, ο €βϋβ8, 1ΐ8ΐκ1 βΐιβ 
Γβ ηοβ 1ΐ86€, υΐ αγΙνΙιόγ, οοηβββΜεββ. ηίβί βηίιη οοηΐίηυο μή άε\ άνταποδιδοίη τά ίτερα τοΤς έτ^ροις γιγνόμενα, !> βΐΐβη τίείηίπι &Ι(Ιβηε ΓβόίΙβΓβηίϋΓ, ςυβεί ςιιοά&ιη «ΓουΙο ώσπερεί χύχλϋ) περα^ντα, άλλ' εύΟεϊά τις εΐη ή γένε 
15 7ΐς Ιχ. του έτερου μύνον εΙς τ^ χαταντιχρυ χα\ μή 
άναχάμιττοι πάλιν Ιπ\ τ^ ίτερον μηδέ χαμιτήν ποιοΐτο, 
οίσθ' ^τι πάντα τελευτωντα ταύτ^ ^Χ^ίί** ^^ ^^^^ **^ 
ταυτο πάθος &ν πάθοι χα\ παύσαιτο γιγν<$μεν« ; Πώς 
λε'γεις; ίφη. Ουδέν χαλεπών, 7^ δ* δς, Ιννοησαι 8 
20 λέγω • άλλ' οίον εΙ το χαταδαρθάνειν μέν είη, το δ' άνε- 
γείρεσθαι μή άνταποδιδοιη γιγν($μενον ^χ του χαθεύ Γ«ιιιβΑηΙΙ&, 8€(1 (ϋΓββίΑ ςιι»<ΐΑΐιι ι^ηβΓ&ϋο ββββΐ (Ιυηΐιχεί 
βχ ΒΐΙβΓΟ Ιη εζίυε ορροείΐαοι ηβςυβ ηιηυε ΓβΠβοΙι^ΓβηΙυΓ 
Ιη &Ι(βηιιη βιοβΓβηΙςιιβ Γβ^τβ^^υΐΏ , οαιπίβ ΙεικΙβιη, ιηίΐιί 
ΓΓβάβ, β&ηύβιη Η&ΙϊβΓβηΙ Γι^ιηιη &(ςυβ ίάβαι βχρβηΓβηΙοΓ 
ββΗςαβ ββ8!«Γβο(. Ουοηειπι η] ραοΐο άίοΙε ? ίηςυί(. Ηλυίΐ- 
ςααςοΑίη ΙηΙβΙΙβοΙα (ΙίΙΏοίΙβ βεΙ, ίικιοΙΙ, ςιιο<) άίοο : ρβ- 
Γΐη<1β βηΙιη >ο βΙ εοιηηιιε ⻀( ςυίίΐβιη , βχ βο νβΐΌ γίβϊΙίΑ δοντος, οΐ(ϊθ• ίτι τελευτωντα πάντ' λν ληρον τον Έν- Ο η»ηςϋβιη τίοίεβίηι ββΓβΙ, ιηίηίπιβ Ιβ ΙβΙβΙ οιηπΐλ Ιαπάβοι δυμ(ωνα άποδε(ξειι χα\ ούδαμου &ν φα(νοιτο , διλ το 
χαι τ^λλα πάντα ταύτον έχείνι^) πεπονθεναι, ^ χαθεύδειν* ^ 

35 χάν εΐ ξυγχρ{νοιτο μέν πάντα , διαχρίνοιτο δέ μή , ταχύ 
αν το του Άναξαγ<^ρου γεγον^ είη , δμοΰ πάντα χρηΓ 
ματα. ωσαύτως δέ, ω φ(λε Κέβης, χα\ εΐ άποθνι^- 
σχοι μέν πάντα, δσα του ζην μεταλάβοι, Ιπειδή δ' 
οίποθάνοι, μίνοι Ιν τούτφ τφ σχι^ματι τίί τεθνεώτα 

30 χα\ μή πάλιν άναβιώσχοιτο , 2ρ* ου πολλή άνάγχη τε- 
λευτωντα πάντα τεθνάναι χαΐ μηδέν ζην ; ε! γλρ έχ μεν ά 
των άλλων τλ ζωντα γίγνοιτο, τλ δέ ζώνχ' άποθν^^σχοι, 
τίς μηχανή μή ούχ\ πάντα χαταναλωθηναι ε!ς το τε- 
θνάναι;Ούδέ μ(α μοι δοχεΤ, Ιφη δ Κέβης, ω Σώχρατες, 

35 αλλά μοι δοχεΐς παντάπασιν άληθη λέγειν. 'Κστι 
γαρ, Ιφη, ω Κέβης, 6>ς Ιμοί δοχεΐ, παντός μ5λλον 
ουτο>, χαι ήμεΤς αύτλ ταυτ* ούχ έξαπατιόμενοι 6μολο• 
γουμεν, άλλ' Ιστι τφ ^ντι χαΐ το άναβιώσχ!σθαι χα\ έχ 
των τεθνεώτων τους ζώντας γίγνεσθαι χα\ τλς των 

40 τεθνεώτων ψυχ^ς είναι, χα\ ταΤς μέν γ* άγαθαΐς άμει- 
νον εΤναι , ταΐς δέ χαχαις χάχιον, 

XVIII. ΚαΙ μήν, ίφη δ Κέβης Οπολαβών, χαι 
χατ έχεΐνόν γε τ^ν λ^γον, ω Σώχρατες, εΐ άληθτζς Ιστιν, 
6 ν συ εΙ&)θας Οαμέι λέγειν, ^τι ήμΐν ή μάθησις ούχ άλλο 

46 τι ή άνάμνησις τυγχάνει ο3σα, χα\ χατλ τούτον άνάγχη 
που ήμδς έν προτέρο) τιν\ χρ^νφ μεμαθηχέναι 8ί νυν 
άναμιμνησχ($μεθα. τούτο δ* αδύνατον, εΐ μή ?[ν που βο (ΙβνβηΙαΓ», υΐ Εηά^ηηίοη ΗϋίουΐΑ ςυ&Μΐ&ιη Γ&5υΙβ νί- 
«ΙβεΙϋΓ, βΐ ηυΙΙο Ιοοο Ιι&Ι)βΓβηΙυΓ, ουιη οΗ&τλ ςιιοςηβ 
υηίτβηΑ εοιηιιο βΙιηίΙίΙβΓ βίςυβ ίΙΙβ ορρΗιηβΓβηΙυΓ. βΐ , βί 
βοηίϋικΙβΓβηΙαΓ ςυίίΐβιιι οπιηί& , ηοη τβτο άίβββπιβΓβηΙιΐΓ, 
ΑοΑΧθ^οΓΚ ί11υ<1 ΓβρβηΙβ βοηΙΙη^βΓβΙ , οηιηββ Γβε ββββ εί- 
ιηυΙ ( €οη/Η$<α ). βλόβιη ηΙΙοηβ, ο ίΐιηίββ €β1)β8, ει ςυ»- 
βυπιςοβ τΙίΑΐη οοοβρβΗηΙ, ιηοΓηηΙαΓ, ιηοΓίυΑ τβΐΌ ειιιη 
Γιιβηη!, πιογΙοα ΓβΙίηςιΐΜΐΙαΓ ηβςυβ ΙΙβΓυηι Γβ?ί?ΐ808η(, αη 
ηοη ηβββεηπαιη βεΐ οιηηίηο, βυηείβ !&ιι<1βηι ΙηΙβπίεεβ ηί- 
ΙιίΙςοβ τΙνβΓβ?η&ιη εΙ βχ βΐίίε ςυΜβιη τί?βη1ί& (ϊβΓεηΐ, 
ροεΙβΑ νβΓΟ ρβΗΓβηΙ, ςηί(1 οΙ)5ΐ8ΓβΙ ςυοηιΊηυε ίη ίηίβηΐιιπι 
ευηβίΑ βοη8ΐιηιβΓβηΙηΓ? ΝίΙιίΙ ρΓΟΓβυε, ο 8οοΓ8(β8, ίηςυΗ 
ΟβΙ)ββ, 8β<! ιηΠιΙ οπιηίηο ¥βΓ& Ιοςυί τΐάβήβ. ΕεΙ εβτΐβ, ο 
€β1)β8, ίηςυίΐ, ηι&χΐηιβ οηπηίυηι ΙΙα, υ( ηαίΐιί \ίά^ίητ, ^{φιβ 
ηο»• Ιιεεβ ΐρβΑ ηοη άβεβρΙΙ εοηΓιΙβπιυΓ, ββό γ6?ογ8 Γϋνίνϊβ- 
βιιηΐ Βίςυβ βχ πιοΚυίε νίνβηΐββ βηοΐ ηοΚυοΓυπκιηβ «ι- 
ρβΓβυηΙ βηίηΐΦ , &1ςιιβ Ικ)ηί8 ςυίάοπι ποβίίυε βεΐ, ηΐΑΐίε νείΌ 
β ρβ]υ8. • 

XVIII. ΑΙςυΊ β1 8βευη<)υηι ίΙΙυ<!, ο δοοΓ&Ιβε, ΓββροικΙίΙ 
€β5β8 , ςοο<Ι ΓΓβςυβηΙβτ βΓΓβτΓβ εοίβε , εί νβηιηι βεΐ , ϋΐ8- 
εΙρΙίηΑηι ν'κΙβΠεβΙ ηοβ1ι*&ηα ηίΐιϋ βεεβ λΐίυά ςυ«ηι Γβπιίηίβ- 
εβηΙΙβηι, β1ι&ηι ββευηάηηι Ιιοο, Ιηςυ&ηι , ηβεβεεβ βεΐ ηοβ ίη 
8υ|)βηοη ηυοίίΑπι ΙβπιροΓβ, β&, ςυοΓυηι ηυηε Γβηίηίεεί- 
ηιΟΓ, άίιϋίείεεβ. ίά νβτο ΓιβΓί ηοη ροίβεΐ , ηίεί ρΓΐυε Αηίπι& 73 ήμιων ή ψυχή πρ\ν Ιν τώδε τω άνθρωπίνω είδει & ηοείη Γαβτίΐ «ΗευΙ)Ι ςυ&πι Ιη Ηβηο ΙιυπΜη&πι ερβεΐβηο ϋβ- 

γενέσθαι • ώστε χα\ ταύτη άθάνατ<^ν τι Ιοιχεν ή ψυχή 
60 είναι. Άλλ\ ω Κέβης, ίφη δ Σιμμίας απολαβών, 

ποία ι τούτων αΐ αποδείξεις; Ογτ<$μνησο'ν με' ου γαρ 

σφοδρ' έν τω παρόντι μέμνημαι. Έν\ μέν λόγω, ίγτ^ 

δ Κέβης, χαλλ(στΐ{), ^τι ερωτώμενοι Ινθρωποι, έάν τις 

χαλώς Ιρ<•)τα, αύτοΙ λέγουσι πάνθ* ?, Ι/εΐ' χ«(τοί ιΐ νβηΐΓβΙ : ΙΐΑ ιι1 βΐ Ιι&ε ΓΑΐίοηβ ίπιιηοΓίΑΐβ ςηίόϋβοα βηίπίΑ 
▼ιιΙβΙιΐΓ ββββ. ΑΙ ςιιβίβε 1ιυ]υε τβί (ΐ6Πΐοηδ(Γ8(ίοηβ8 , ο Οβ- 
1μ8? η*εροη(1ί1 δΐηιηιίβε; τβνοεβ πιίΐι! βϋε ίη π)βηΐ0Γί3ηη : ηοη 
βηίηι ε«1ί$ ίη ρΓΟ^εβηΙίβ πιβπιίηί. υηα ςυί(1βπι ΓϋΙίοηβ ρυΙ• 
εΙιβΓππίΑ, ΙηηιιίΙ ΟβΙϊβε, ηιιοά ίηΙβΓΓθβ»(ί Ιιοηιίοββ, δι ςιιί$ 
βοδ Γβεΐβ ΑιΙογγο^ρΙ , ιιΚγο οπιηία , <|ΐιοηΐΑΐ1ιηο(1ιιιη &ιιιι( , (τι, 74.) ΡΗ^ϊΙΟΟ. &7 1^^ ^τνγ^βινίν αύτοϊς έιηστημη Ινοΰσα χαι 6ρ0ος λό• ΓοροηϋβηΙ : λίςυί ηυικ|ΐΜΐη ϊ(1 Γιμ:6Γ6 μοβββιιΙ, ηω ίιΐ65Μ^( 
γ«ς, ο&χ λν ΛοΙ τ* ^σαν τούτο ποιησαι. Ιπιιτ' έάν τις ίριΐβ βοίβοΙίΑ Γβε(&ςυβ ΓΑΐίο. άβίηιΐβ μ ςυί5 €οβ ιι<1 ι;(Η)ΐη6- 
ϊη τ& 2ι«γράμ(ΜΐΤΒ 2γν) 4| άλλο τι των τοιούτων, έν- 1) ΙπεΜ β(;ιιη8 τ^Ι βΐιηίΐβ ςυί() οοηγβΗβΓίϊ, ίΙ)ί ιιιβηϊίΜΐβ τνΛΛ σα^ατατα χατηγοριΐ, ^ι τοίυθ* οδτως ίχλί. ΕΙ 
§ ^ μή τβύτια γι, Ιφη, πιίΟιι, ω Σιμμ(α, 6 Σωκράτης , 
ΟΜί^λ, 2^ τξ3έ πι( σοι σχοπονμένφ συνδόξν;. άπι- 
ηκΐς γΑρ ^, ΐΜς ή χαλουμ^νη μάθησις άνάανησίς 
Ινην; *Αιηβτδ μίν Ιγωγ*, ί[ β' βς 6 Σιμμίας, ου, 
ητο 8έ τούτο, Ιφη, δήμαι «αΟβιν, ιηρ\ ο! 6 λ^γος οοιηραίβΙ, ϋ& Μ ββ ΙιιιΙιβΓβ. 51 Ιμβο, ο 8ίπιηιί3, ηΐίο» 
ίηηιιΙΙ 5ο€Γ8(μ , ίϊΙ>Ί ηοη ρβηυβΜίβΙ , λΚεικΙβ , &η βίο (ίΙ>ί 
οοιΐΝ()6ΓΑοΙί 1(1601 ςυοϋ ηο>)ί8 τί<]6&ΙυΓ. άίΠβϋίβ βηίιη 68πι, 
ςηλίη (ΙΙβοίρΗηβιη τοαιηΙ, Γβιη1ηΙ$06η(ϊ&ιη 6886 ρο886. ΙΙαιμΙ 
6ςυί(ΐ6ΐη (ΙίΓΓκΙο, Ιη(]υί(5Ιιηιηί&8, ϊ(] ίρβυηι ν6Γ0 ουρίο 6\- 
ρ6ΓίΓΊ <1β ςυο 86ηηο 68ΐ. βο ΓβΓβ βχ Ιιίβ, ςυ» €6ΐ)€8 οικρί! 
()ί€6Γ6 , ]ιιιη ΓβοοηΙοΓ 6ΐ οΓβϋο. ηίΐιίΐο ιηΐου8 ΐΑη)6η 6ΐ β 
(6, ςυλ Γ&Ιίοηβ ίϋ ρΓ0>)αΓ6 ίρββ «βι^Γβ^ίβΐΜπβ, 1ίΙ)6η(6Γ βυ- 
άίηχη, ΙΙ&ο 6ςυ1(]ριη ΓΑϋοηβ, Ιη(]ΐπΙ δοοηΐββ : οοηΓιΙβηιιΐΓ 
Τξ^ ίγΜγι , ^ 9* βς. όμολογουμιν γ^ρ δηπου, ιϊ τίς € 8&η6 βί ςυί8 ιιΗΰΐι]ιΐ8 ΓβπιίηΙβεοΙυΓ, οροιΙβΓβ {|»υιη ρΓίιιβ ■φΙάναμνησΟηναι^' χα\ σ/κδ^ γ' ΙΙ (1>ν Κββης Ιπιχίί- 
ρΐ(σι 1^/γιιν "(δη μέμνημαι χ«\ πιίΟομαι* ουδέν μβν- 
τ&ν ί^ττον άχούοιμι νυν, σΐι πη Ιιηχ^ιίρησας λκγιιν. η άναμνησθήσιται , ίβΐν αύτ^ τούτο πρότβρον ποτ* 
κΜνταβθαι. Πάνυ γ8, Αρη. ^Αρ* ουν χα\ τόδ' δμο- 
λιιγο5μιν, ^αν Ιπισιι^μη παραγ(γνηται τρόπω τοιούη•), 
άνάμνηην ιΤναι; λέγω δέ τ(ν« τρόπον; τονδβ* έάν τις 
τι τς^άη^ ή 13ών ή άχούσας ή τιν' άλλην αϊσΟ/,σιν 
λαβύν μή μ^ίνον έχιΐνο γνω, άλ>.λ χαι ίτ8ρον έννοηση, 
ΜαΚ μή ή αυτή Ιπιστι{μη, άλλ* άλλη, ίρ' ου/\ τούτο 
<ιχ>(ως λάγομ8ν βτι άν8μνησθη <Ζ τήν Ιννοιαν βλαβι ; λΐίςυληιΐο ί<] ηοβββ. ΡΓοηυβ , ΙηςυΙΙ. Νυιηςιιίϋ ρι^ο 6ΐ 
Ιιοο (»ηηΐ6ΐηυΓ, ςιίληϋο 6Γ46η(ίΑ Ιιοο ιηο<1ο &(Χ6(ΙίΙ, ΓβιηΙ- 
ηίβοοηϋαιη 6βη[ΐ 6856 ? ϋίεο λυΐβιη Ηοο ραείο. 8ΐ ςυίβ &1ί(]υί(1 
Αη(6Α γίϋβΓϊΙ νβΙ ΑυϋίνβΓίΙ ν6ΐ &1ίο ρ6ΐΧ6ρ6ΓΐΙ 86η8υ, ηβςυϋ 
8οΙΐΗη ί(1 ίρ^ηοι 6οςηΐ)5<»1, νβτυπι 6ΐί&ιη οο^ΙβΙ &1ίιιϋ ηυκΙ, 
€υ]ιΐ8 ηοη υη& 6ΐΐ(]6πΐ(]υβ &6(] Αΐί& βείοηΐΐβ βίΐ , ηοηηβ πιβ- 
ηΐο ϋίεΰΐηυβ Ηυηο 6]υ8 Γ6ί Γ6ΐηίηί8εί, (]ΐ]&ιη ροΓΟϋρβΓΪΙ 
οο^ίΐΑΐίοηβ ? Ουο |)βε(ο ί<1 (Πεΐ3? ίηςιιίΐ 8Ίιηπιί3». ΙΙοο Ρυίϋηί ? ίηηιιίΐ 5ίιηιηί&8. Ι{;ηοΓ88η6 ί^ΙυΓ Ιιοο &ιη&η1ί1ιιΐ8 
6ν6ηίΓ6, ειιιη Ι^^ηηι &υ( τοβίβιη ιιυΐ ςυΜ &1ίυ<1 6χ Ιιίκ 
&(]8ρίαιιηΙ, ςυΐ1>υ8 υΐί βοπιπι &πι&5ϋ εοηβυβνβηιηΐ : 8ςηο8- 
ουοΐ ΐ3^Γ&πι 61 ιη6η(6 ΓοποΑίη Γ6€θ1υηΙ ρυ6ή , €υ]ιΐ8 6Γ3( 
1>'ΓΑ, Ιιοο Τ6Γ0 68ΐ Γ6πιίηί8ΰΐ : ν6ΐυϋ 8ΐ φ]ί8, ευιη 5ΐιηιηί&ηι 

νίϋβΓΪΙ βΧρβ, 06ΐ>6(ί8 Γ6€0Γ(]6ΐυΓ, 6ΐ αΙί& 6]υ8(Ι(Ίη ΐζ6ηοπβ 

ίηίίηίΐΑ. ΙηΓιηί1& ρβΓ ^οτ6ιη, ίηιιυίΐ 81ιηιη!38. Νοηηβ Ι^- 
ΙυΓ, ίηςυίΐ, Ια16 ςιιίϋ Γ6εοπ)&(ίο ςυΦίίΑΠί 68ΐ? ηοβχίιηο Πίκλέγΐις; ΟΤον τίτοιάδι* άλλη που επιστήμη ^ν- α ί6Γ6 : &1ί& ςυοιίαιηπιοιίο Ιιοιιιίηί8 8εί6ηϋ& ββΐ, 3Η& \γτκ. 

θρΜου χα\ λύρας. Πως γλρ ου ; Ούχουν ο7σ6α , ^τι 

αΙ 2ραστα\ , ^αν βωσι λύραν ή (μάτιον ^ τι άλλο, οΤς 
Μτ^ καιδιχλ αύτων 8ΐωΟι χρησΟαι, πάσ/ουσι τούτο - 

ίννΜοάν τι τήν λύραν χαΐ Ιν τη διάνοια Ιλαβον τ^ 

Μος του παιδος, οΐ ΐ^ν ή λύρα, τούτο δ* έστιν άνά- 

μνησις' δσπιρ γι χαι Σιμμίαντις Ιδων πολλάχιςΚέβη- 

τος άνιμνήσθη, χα\ άλλα που μυρ(α τοιαυτ αν ε?η. 
Μ Μνρ(α μέντοι νή ΔΓ, Ιφη 6 Σιμμ(ας. Ούχουν, 7^ δ* 6ς, 

τλ τοιουτοιν άνάμνησίς τ(ς ιστι; μάλιστα μεντοι, δταν 6 τετο, 8ί 1(1 ηο1)ί8 ίη ίΙΙίβ εοηΙίη^Ι Γ6ΐ)υ8, (|υ3ηιιη Ιοη^μΙυ- 

τις τούτο «άβη πιρι ^7να , & 6πο χρόνου χαι του μ)| 

Ιχιηοιηνβ ήδη Ιπιλέληστο ; Πάνυ μέν ουν, ^φη. Τ( 

Μ; 7 δ* δς' Ιντιν ?ππον γιγραμμένον Ιδόντα η λύραν 
«γβγραμμίνην άνθρωπου άναμνησΟηναι , χαΐ Σιμμίαν 

ΙΜντα γιγραμμένον Κέβητος άναμνησΟηναι ; Πάνυ γε. 

Ούχουν χα\ Σιμμ(αν Ιδόντα γεγραμμενον αύτου Σιμ- 
74 μίου ' άναμνησΟηναι ^ ; "Εστί μέντοι , ?φη. 

XIX. Αρ* ο3ν ου χατλ πάντα ταύτα ξυμβα{νει την 
«ο^νάμνησιν Είναι ^τήν^ μίν αφ* όμοιων, τήν δέ ^χαΐ^ 

άχ' άνομοΐων; Ξυμβαίνΐ!. Άλλ* δταν γ' άπο των 

ομοίων άναμιμνήσχηταί τίς τι, αρ' ούχ άναγχαΐον 

τόδι προσπάοχιιν, έννοεΐν, εΧτι τι ελλείπει τούτο χατ3ι 

την δμοιάτητα βΤτ8 μή έχι(νου, οι άνεμνι^σθη; Άνάγχη, 
α ίφη. Σχ^πει δή , ΐ^ δ' βς , εΐ ταυΟ' οΰτοις Ιχει. φα- 

μέν «ού τι είναι Ισον, ού ξύλον λιίγω ξύλω ουδέ λίΟον 

λίΟω ούδ* άλλο τι των τοιούτων ουδέν, άλλ^ παρ^ 

τχυτα πάνΟ* ίτερόν τι, αύτο το Ισον * φώμέν τι εΤναι 

4 μηδέν; ΦωμΕν μέντοι νή ΔΓ, ^φη 6 Σιμμίας, Οαυ- 1) ίηςιΓιΙ διΊηπιί3.^, ιηίΓυιη φΐίϋβπ) 1η πΐϋίΐιιηι. Αη 8αηιιι<ϊ 
Μ μαστως γι. ^Η χαι ΙπιστάμεΟ* αύτο 6 Ιστιν ; Πάνυ 6ΐ ίρβιιηι (]ΐιί<1 6ί( ? Οπιηίηο ςυί ϋβπι. υηϋβ 8υΊ6η(ί3πι 6]υ& 

ΪΕ , ^ δ* δίς• Πόθιν λαβόντες αύτου τ^,ν έπιστημην; η&Γΐϊ? βη ηοη 6Χ Ιιίβ, ςυφ πιθ()ο (Ιίχίπιιιβ, ν)ά6Η66ΐ οοηδρί- 
ρ' ο&χ Ιξ 2ν ιήίν δη έλέγομεν, ή ξύλα ^, λίθους ^ 63ΐΊ νοΙ ϋ^3 νβΐ 83X3 τβΙ 3ΐί3 (ΐιΐ9β€ΐ3Πΐ αΜ]υ3ΐί3 , οχ Ιιιη 
άλλ* άττ* Ιδάντις ίσα, έχ τούτων έχεΐνο ενενοήσαμεν, ιΊΙικΙ (χ»ςίΐ3νίηιιΐ8, ςυο(! αΙϊικΙ 08ΐ ηιιβηι 1ι.Ύε? 3ΐιΙ ηοη 3ΐίιι<1 
ίτερον δν τούτων; η ου/ ίτερόν σο» φαίνεται; σκόπ*» ιιιη(Μ;«ΐ)ΐ ϋΙ)ί νίιΐιΐιιι "• γοπ^ϊιΙγμ νοηι γ| ΙιαΓ ΐ3ΐίοιιυ. €ΐίη6 (6ΐηροπ8 6( ηβ^1ί);6η1ί3 οΙ)ΙΊΙί ]3ΐιι εΓαιηυ8 ? 11α εβΓίε, 
ΙηςηΙΙ δ1πιιηί38. Ουίϋ τετοΡ ίηφίίΐ ίΠβ : εοη1ίη{;ί(ηβ, ιιΐ 
ςιιί βηυηηη ρίεΐυπι νΐάεπί ρίείβπινβ 1>γ3Π), Γ6Π)ίηί8€3(υΓ 
Ιιοηιίηί^ , βίςπβ ευηι ρίεΐυπι 3(ΐ8ρ6Χ6πΙ 8ΐηιπιΐ3Π) , ννηίβΐ 
ίΙΗ ίη ιηεηίοηι 06ΐ>68? 5ίε υϋςυε, ίηςιιίΐ. ΙςίΙυΓηε οιιπι 
δίιηα]ί30ΐ 3(ΐ8ρβχ6πΙ ρίοΐυηι, ίρββ ςυοςυβ δϊη)πιΐ38? Ργο- 

21 ίΟΓίΟ. 

XIX. Νοηηεί^ϊΙηΓ βεευηάϋΠ) Ηβ^ε οπιηΙ& εοηΐίηςίΐ, ίιιηι β 
8ίηιίΙί1)υ3 (ιιπι β (1ΐ88ίηι11ί1)υ8 τεπιΐηίβεεηΐί&πι ρΓονίΏίΓθ? 
Οοηΐίη^ϋ. ΥεΓϋπι ςυβηίΐο & 8ίηι1Η1)ΐΐ8 φΓΐ8ρί3Π) 3ΐίευ]υ8 
Γ6πΓιηί8εί1υΓ, &η ηοη η6ε6886 68ΐ 1(1 ίηβηικίΓ ιΐιΙβΙΙΙςβΓο, 
υίπιηι (]6(ίεί3η1 ίΙΙα 86ευη(]ιιηί) &ίπιίΙίΙιΐι1ίη6ηι , ηοεηο, 3ΐ> 
ΠΙο ευ]υ8 ωεηιΙηίΙΡ Νβεοββε 68(. ΑΚεηιΙε ββηο, ηηηιηηίιΐ 
ΙίΦε ίΐ3 86 1ΐ3ΐ)63ηΙ. (Ηείηιιιβ 3ΐίςυί(1 6880 η:(ΐυ3ΐϋ , ιιοη «Ιίεο 
ΙΙ^^ηυιη Ιί^^ηο ηεςιιο Ι3ρΐ(ΐ6πι ΐ8ρί(Η ηεςυε βΐίηιΐ ϋ]υ8ηίΐοϋί 
ηυίεςυηηι , 80(1 ρΓίτΙοΓ 1ι«Έε οηιηίΑ 3ΐίυά ςυΐιΐ, ίρβιιπι ί£(|υ3- 
16 : Ιιοο (ΙϊείπιυΑηβ 3ΐϊ(|ηϊϋ 6380, βη ηΐΐιίΐ ? ΟΙείιηυβ ρ6Γ ^ον6η1, ^8 <^ΛIΔϋΝ 8έ χαΐ τη$€. 2ρ* ού λ{^ι μέν Ισοι χαι ξύλα &νίοτε 
ταύτ3ι 2ντα τοτί μέν {σα φαίνεται, τοτέ $' ου; Πάνυ 
μέν ο3ν. Τι Βί ; αύτο το (σον £στιν ^τ* άνισο ν σοι (74,75.) ηοιιιιβ ΜΙΑ νβΙ Ιί^ΐΜΐ οΜίιίΑΐίΑ (Ιυίιι ΐηΐ6Γ(1ιιηι β&ιΐθΐη &υηΙ , 
Αΐίι• «ςίΜίΗΐ Αΐήβ ίηβςίΜΐίΑ ιιοΙ>η γΜβηΙαΓΡ Ρβηϊ1υ8. 
ΟυΙιΙ ΜΐΙβπιΡ Ιρβοαιοβ «ςαλίβ λϋηιίΑΐκΙο ΙοκςτίΑΐβ 1ί5ΐ νίβυοι έφάνη; ή ή 1σ<^της άνισ({της; Ούδειτώποτέ γ«, 2 Σώ- Ο «ι, τβ| «,οβΗΐβ» Ιηβ,αβΜΐββΡ Νιιης<ι«η, ο δοοτβΐ». 
χρατίς Ού ταύτον ίρ' ίστίν, ί δ' 8ς. ταΰτά τ• τά ,^„_ „.„ . . ^„. .^ ,^,.. .^^ ,^ ^ . (σα χαΐ αύτ& τ^ (σον• Ού^μως μοι φαίνιται, ω Σώ- 
χρατις• Άλλα μήν έχ τούτ&ιν γ\ Ιφη, των (σων, 
ίτβρων ^ντων έχι(νου του (σου * βμω< αύτου τήν Ιπι- 
στι^μην Ιννινόηχάς τε χαΐ ^(ληφας ; Αληθέστατα, Ιφη, 
10 λέγβις. Ούχουν 4| δμο(ου ^ντο< τούτοις ή άνομοίου ; 
Πάνυ 〕 Διαφέρει δι γι, ^ β* βς, οΰ$έν• Ιως ^ν 
άλλο Ιδων οίπο ταύτης της ^κ|«ως.ίλλο έννοησι^ς 1Ι«|υ6 ηοη Ιάβηι βυηΙ ϊμο «φηΐΐβ Αίςαβ Ιρβυοι ββςίΜΐβ. 
ΝαΙΙο πιοϋο πιΙΜ νΙ<Ιβ(αΓ, ο δοοηΐββ. Υ βταιηίΑηιβη &1> 1ιί» 
κςυΜϋιοβ, (]ΐι&ιιιςυ&ιη ϊολ βΙλ βυηΐ (]ΐιβιη ιρβυοι ίΐΐυιΐ 
8βςιΐ8]6, ίρβίυβ ΐΑΐηβα εοβΙΙ&Ιίοηβ ρβΓεβρίβϋ βείβηϋβιη. Υβ- 
ΓΪβ8ίαΐΑ ΙοςίΜΜ-ίβ. Ι^ΙυΐΌβ 8ίΥ6 ηιηϋβ ίρβυιη ί11ί8 ηΐ βίνβ (ϋβ- 
8ίιηΗ6? Οηληιοο. ΝίΙιίΙ λ&ηβ κΓ^Κ : (]υΑΐ6ηιΐ8 ΑΐίικΙ οοη- 
8ρί€&1υ8 βι ΙΐΑΟ ΙρΜ ρβηρβϋΐίοηβ &1ίυά ϊηΙβΙΙβχεΗβ, «▼€ «- Ιίλΐη 6186. £( ηηχΐιιιβ ςυΙ^Ιβιη. ΟοΜ τβτο ϊά? «ο βίο ηοΐικ 
ΰοηϋοβϋ αΐ€λ β•, ςο» αιοάο άίοβίΜϋηίΐιιβ, Ιί^η» βΐ 8Μ)ΐιιιΙη? 

Τί(ΐ6ΙΐΙΐΙΙ1Ιβ ίΐΛ ΚςΐΙΑϋΑ Ιΐβ€ 6886, Οΐ ΐρβυΟΙ ςυοό 681 «(|υοΙβ, 

ΛίΛ ΛΛ άοΒΑ ροϋιιβ ΑΐίςυΜ φκηιιΐιιι» Ι&ϋλ ύηί, ςΐΜΐ« οβί 
«ςοΑίβ ΐρβαιη, βη ηΗιίΙ? ΡβπηαΚιιηι €6Γΐ6 <ΐ668ΐ. Νοοιιβ 
ϊφΐητ οοηΑΙβιηυΓ, ςαβικίο ςυΐβ βΐίςακί οοηβρΐο&Ιιιβ κρυΐΑΐ, 
βρρβϋΐ ςαιάβηι Ιιοο, ςικκΐ ίη ρηββαιϋλ τΜβο, 6886 ΙαΙ6, ςιιιιΐβ 
ςα}ά<1&ιη βΐίαϋ 6χ Ιιΐ8 ςιι« βαιιΐ, ▼6Π]ΐη €ΐ6&6Η 06ςυ€ ροΐβ^ 
(&16 6886, ςυβίβ 6ΐΙ ί1Ια(Ι, ί/οά Μ6Ηιΐ8 68(, ηβοββββ 6886 βυιη. βμοιον βιτ• άν<^ιον, άνα^ϊον, ίφη, αύτ^ οίνάμνησιν ά "«ί* ^^^ ίΐ8βίιηίΐ6, η6ΰ6886 68ΐ, ίικιυίΐ, ΙΐΑη€ ΓβιηΙοΝοβη• 

γεγονίναι. Πάνυ μέν ουν. Τ( δαι τόδ"; ί δ* βς. 
15 πάσχομεν τι τοιούτον ιτιρι τ3ι έν τοις ξύλοις τ8 χα\ 

ύΐς νυν δ^ έλίγομ<ν τοΙς (σοις; ϊρα φαίνεται ήμΐν ο8- 

τως (σα εΤναι, δσπερ αύτο το 3 Ιστιν (σον, ^ |ν$ιϊ τι 

^ινου τφ μη τοιαυτ' εΤναι, οΤον το (σον, ^ ούδεν;- 

Και πολύ γε, ίφη, Ινδει. ΟύχοΐΙν δμολογουμεν, ^ν 
'Μ τις τι Ιδων ^ννοηση , δτι βούλεται μ2ν τοΐΐτο , { νυν έγώ 

6ρω, εΤναι οΤον άλλο τι των 2ντων, ^νδει δ^ χαι ού δύ- 
ναται τοιούτον εΤναι, οίον ^χεϊνο, αλλ* έστΙ φαυλ^τε• β 

ρον, άναγχαΐόνιτουτον τουτίννοουντατυνιΐνπροειδότα .. ... , ... ^ , .. . .^ 

εχεινο, φ οησιν αυτό προσεοιχεναι μέν, Ινοεεστερως ^ ^ ^^ ^ 

25 δ• ί;^ειν; Άνάγχη. Ύί ο3ν; τ^ τοκΛτον πει«5ν6αμεν ^«ηιιΚΜίο βίιηίΐ6 ςαί(ΐ6ΐη 6886, 86ά ιιά ρΐ6ΐι«η ώ^^^^^^ 

χαΐ ήμε-ις, ^^ οΐ, ιτερί τι τλ (σα χαΐ αύτ^ τ^ (σον; ηοη «α«ΐ6τβ? Νβοββββ 68ΐ. ΟυΜ 6ΓβοΜ&ΐ6η6 8ΐίςιιί<] οοη. 

Παντάπασί γε. ΆναγχαΤον άρ' ήμϊς προειδέναι τ6 ^^ ^ »<>»>»• *«» »«"» «"» «Ι"**"* ίρβϋίηςϋβ ΐΒςιηΙβ» 
76 (σον πρ^ Ιχ<(νου του χρόνου, ίτε το πρώτον Ιδόντις λ 0«Μ«η ρίαππιοιη. Ν606866 68ΐ βτ^ο ιιοβ «Βςα&Ιίβ ίρβίυβ 

τ^ (σα ένενοι^σαμεν, βτι ορέγεται μέν πάντα ταυτ* ιΤ» 8€ί6ΐιϋΜη βϋΐβ ϋΐυι) Ι6ΐηριΐ8 ΙηΐΜΐί886, ςαο ρΗιηυιιι νίιΐ6ηΐ68 
30 ναι οΤον το (σον, (χμ Β* Ινβεεστέρως. "Εστί ταύτα. 

Άλλα μήν χαι τόδ' δμολογουμεν, μη άλλοθεν αύτο Ιν- 

νενοηχέναι μηδί δυνατόν εΤναι Ιννοησαι άλλ' ^^ έχ του 

Ιοεΐν ή άψασθαι ^ (κ τίνος άλλης των αίσθι^σεων * ταύ- 
τον δέ πάντα ταύτα λέγω. Ταύτον γ^ίρ ίστιν, ω Σώ- 
» χρατες, προς γ* 3 βούλεται δηλωσαι 6 λάγος. Άλλ^ί 

μϊν δή Ιχ γε των α1σ6ι^,σ80)ν δει έννοησαι, ^τι πάντα . „. . . ,._,. «.«* ...«-;κ..- •μ..α 

'Τ , . *, . . ,' ,, / ~ Α* .ΐ6ΐΙιββΓβοροΓΐβΙ,οιηηιβ,ςυ»βαΙ>)β6ΐββιιη4 8611811)08, ιΙΙΐΗΐ 

τα εν ταις αισΜσεσιν έχεινου τ ορέγεται, του ο εστίν Ο . .... . .. 

.ψ \ > '^ 2 ί £ '2 ± " \' αοοά 66ΐ»αυλΐ6&ρρ6(βΓ6,6(Ιρβιιιη ηοηΜβ6<ιυι 

(σον, χαι αυτού ενδεέστερα εστίν, ή πως λεγομεν; '' --ι •-ι-' » ι- ι 

Οΰτως. Πρ^ του άρ* άρξασΟαι ήμδς 6ρ8ν χαΐ άχούιιν 
4υ χαΐ ταλλ' αΙσΟάνεσθαι τνχείν Ιδεί που είληφότας έπι- 

στημην αύτόυ του (σου , δ τι Ιστιν, εΐ ΙμΙλλομεν ι^ έχ 

των αΙσΟήσεων (σα Ιχεΐσ* άνοίσειν ^δτι προθυμεΐται 

μέν πάντα τοιαυτ* εΤναι οίον έχεΐνο, εστί δέ αύτου φαυ- 
λότερα \ 'Άνάγχη έχ των προειρημένων, οι Σώχρα- 
45 τες. Ούχοΰν γενόμενοι εύΟυς έωρωμέν τε χαΐ ήχούο- 

μεν χαι τλς άλλας αΙσθησεις ε(χομεν ; Πάνυ γε. "Εδει Ο Οηωίηο. 

δέ γε , φαμέν, προ τούτων τήν του (σου έπιστημην ύ- 

ληφέναι ; Ναι. Πρ\ν γενέσθαι άρα, ως Ιοιχεν, άνάγχη 

ήμΐν αυτήν είληφέναι. "Έοιχεν. Ι»ι> XX. Ούχαίυν εΐ μέν λαβόντες αυτήν προ του γενέσθαι 
έχοντες έγενόμεθα, ήπιστάμεθα χαι πριν γενέσθαι χα\ 
εύθ^ γενόμενοι ου μόνον το (σον χαι το μείζον χαι το 
έλαττον, άλλα χαΐ ξύμπαντα τ^ τοιαύτα ; ού γλρ περί του 
(σου νυν 6 λόγος ήμΐν μ3λλόν τι ή χαι περί αύτου του οςυλΗλ «βηονϋηιιε Αρρ6(6Γ6 ςιΐΜΐ6αι 1ι»ο ΙαΙια βνβόβΓβ, 
ςιηΐβ 68( Ιρβυιη , β ρ6Γί«ΰΙΐοη6 Τ6γο Ιρεΐι» ιΐΜβΒβ. ΙΙα 68|. 
Υ6πιιη 6ΐ Ιιοο 6οη6ΐ6ΐηυΓ, ηοβ Β6ςιΐ6 βϋυικίβ ίά Αβηο^ΐ^β 
Ββςιιβ ιβηοιοβτβ ροβεβ ςυλοι 6χ τίβυ Τ6ΐ ΐΜ(υ, τβΙ &1ίο ςαο- 

<Ιΐΐη 861180. Ι<ΐ6ΐηΤβΤθΙΐβΰΟΙΙΙΙΐί&<ϋθΟ. *ΐ4ΐ6ω,0 5θ6ΤΑΐ68, 

Αά Μ, (Ιβ φΐο ΑβίΙαΓ, οβΐ6ΐΗΐ6ΐιάυαι . Αίςυί & 86η8ΐΙ)υ8 ίη• 

^ΐΑβΙΐηΐ86ΙΙ8Ϊΐ>υ3,^ 

Αΐί- 

16Γ άί66ΐηυ8? 11&η(1 αΠ(6γ. Ει^ο βηΐβ ςαβιη ίπΓορίιηυε 
τΜθΓθ 6ΐ βπάΪΓ6 ΓβΙίςυίεςυβ υ(ί 86ΐΐ8ί1>ιΐ8, οροΓίιιίΙ ηο8 
ΐΒςυ&Ιίβ Ιρβίιΐ8 8εί6ηϋΑΐιι ρο886ά{886, νί()6ΐίε6ΐ ςυίά ίρευαι 
8ΙΙ, 81 πιο<1ο 8ΒςυΑΐίΑ ΙίΦΟ, ςιΐφ εβηβίΐιαβ 8υφθ6αΙ, μΑ 
ίρβυιη Αά60 Γ6ΐΑΐαΓί βηιηιιε. Ν60688&Ηο 6χ ευρβΓίοήίΗ» 
μ1, ο δο€Γ8ΐ68, 86ςυί(ιΐΓ. Ι^ΙυΓη6 Μ^ϋπι, ΐηςυΚ, ηαα 
νΙάίσιυ8 6( ΑυάΙνίηαυε Γ6ΐίςαο8ςιΐ6 εβηβι» 6χβΓευίιηυ8^ 
ΟροΓίυίΙ 8υΐ6ΐιι, υΐάίχίιηυβ, Αΐιΐ6 Ιιχο Ιρ8ίυ8 
«ςιιβίίε 8€ί6η(ί8ΐη 1ιβΙ>υίΑ86. ΟροΓίυίΙ. ΙΙ&ςυβ, υΐ νίά6ΐαΓ,. 

0666886 68ΐ, 8Δΐ6(]α8ΐη 0Α866Γ6ΐηυΓ, 6&Ι11 ρ6Τ66ρΊ886. Υί- 

(ΐ6ΐυΓ. 

XX. Νοηη6 ίβϋιΐΓι &ί β^νη εοΓϋϋ αιι(6 ογΙοιπ ίρ8&ιη Ι»• 
Ι)6ηΐ68 ηθϋ 8010118, ηονβτ&ιηυε βΐίλΐη Αθΐ6 ογΙοοι βίςυο 
εΐΑΐίιιι ΐΜΐί οοη βοίαιη Ιρβυιη εΰςυλίβ 6( πιε^αββΐ ηιίηιβ, 
ν6ηιπι 6(ηιπι 6]ιΐ8(ΐ6ΐη ι^βηβπε οιηη{ιι? ηοη 6ηίπι ά6 βθηυ&Ιί 
ιηΒβίβ ηιιη€ ηο&ίβ εβί δΟΓηιο, ςυ&ιη άβ ίρνο ριιΙοΙίΓΟ 6ΐ (Ιβ (•^1•.) ΡΗ^Ε^Ο. 6» ηΜ πΛ «ΰτου ^ου άγαιθου χ«1 2ιχοι(ου χαι 6σ(ου, ίριο Ινμιο €ΐ ίΐΗΐο βΐ μιιοΙο, «Ι, ιιΙ ώοο, ϋβ υυΐΒίΙιΐΜ ςυΙ• 
ηλ, Ιηρ λέγΜ, ηρΐ λνάντΜ*, οίς Ιιη9ψρ«γι(ό|α6α <1 Ινη Μ, ςικχΙ 6Χ, Μβίιμηιηιιι βΙ Ιη ίηΙβττοβιΙΙοηΗιιιβ ΙηΙβτ- 

έιτής ΑΐΒΟκρίβινιν άιηκριν^μκνοι* Ασι* άναγχαϊον 
ι %» Αη ταύτββν 4πάντΜν τλ^ Ι«ΐ9τι(μ«ς προ του 
[ΐιέιΐίΐ ιίλιιφέναι. 'Εση τβυτα•. Και &{ μέν γ« 
ΙίιίίΐΜς μή ίκΛαχΌΐη Ικιλιλιΐζσμιθα» ιΐδότας άι\ γ(γνι• 
ιίλι χβΐ ϊιΐ 8ιλ ρίοιι ίΜ^αν το γΐρ «Ιδβναι τουτ ΙστΙ, Μίνηι του 2ιηβτι{[&ην Ιγιιν χα\ μή απολωλιχίναι, 
ΙιΙ|ι(ηυνο λ^θι^ν λίγομβν, «ο Σιμμία, επιστήμης άιτο- Γο^υιΙα 6( Ιη ΓβροιιβΙοιιΙΚΜίι ΓββροηάβηΙβ• : Μ& αΙ ηβοη- 
βιΗοιη βίΐ ηοβ, βηΙβςιίΑΐη ιμ(1 κυιηιιβ, Ιιοηιιιι οπιηίιιιη 
Μίβηϋ&ιη Ιι&ΐΜΐήββ. ΕβΙ \\λ. Τυιη βΙΙιιη, βΐ «χβρίαηιηι κίβιι- 
ϋΒηιιη ουηςυλίη οΙιΗΙί βυιηιιβ, ( όοο^λκ «() ηοβ 8«ιη|)6τ 
βιπιηι ιηβπιΟΓη ββββ ββηιρβηιυβ ρβτ οαιηβιιι τϋλΑΐ β•» 
ΜΓβ : ηΑΐη Λάη Ιϋ ββΐ, «οοβρίλΐη λ1ίευ]ι» ηΐ ΜίβοΙηηι 
Γ6ΐίιΐ6Γ6 6ΐ 11011 ΑΟΐίβίΐΜ. 000116 θοίιο ούΙίτΙοοβιη βείβηΐϊφ 
ΕΙ 8έ γι , 6 ί*6^υηιο «Μ 4ίααιυι? 11α ρτοηυ•, ο δοοηΐβ•. 5ία λυΐβιη 
ΑοεβρΙιηι λοίβ οΓΐυη ΜίβηΙίΜΟ Ηοίιίιηι» ρο•( οτίααι, άϋίοιίβ 
▼βΐΌ αΙθοίΜ 86η8ϋΝΐ8 οίτο• Ιμμ ΙΙΙλβ κΐβοϋ••, ςιΐΜ οΗηι 
€ϋυ ]απι &ο(« ΟΓΐυαι ΙλΒΐ>βΙ>•ιοιιβ, ηαρίιηιη, οοηοβ Μ, ςυοϋ 

(ϋκΟΓβ βρρβΙΐΜΟΙΜ , €ΓίΙ ΚΐβΟΐΐΑΟΙ ρΓΟρηλΟΙ Γ6ευρ6Τ•Γ6? 

Αίςιιβ Μ κπιίοίΜΐ οοοοΙοΑοΙα κοίβ οοιηΙοβΓηηιι» ? ΚβοΙ^. 
ΡΙβιΐ 60110 1(1 ηΐΐβιο ροβ86 βρρβηιΗ, αΐ, αιηι ςυΐβ λ\\(\Μ 
8608βΗΙ ?6ΐ ?ί(ΐ6η(1ο Ψβ\ &υϋί6θ(1ο ^61 βΐίο ςυοϋλοι βριι&υ, 
βΐίυϋ ςαΐϋ 6χ Ιιθ€ €08|16Ι, €ΐι]ΐΗ 6γαΙ οΙιΠΙιιβ, Λά ςυο(Ι ςυί> 

€ΐ6ΐη ΙΐΟΟ Α066ά6ΐ>•1 , 8ίΥ6 8ίηιϋ6 ίά βίΐ »ίν6 (ΐΗΝΙΙΐϋΟ. ί(&• 

ςιΐ6, ςυο(Ι ϋί€θ, 6 ϋοοίκιβ βΙΙβπιηι, ΑοΙ βοίβοΐϋΐ 6• ο&Ιΐ 
80011» κίαιυβςυβ ρ6Γ οοια6αι ?ϋιαι οαοΐθ§, ΑυΙ, ςυοβ (Ιί- 
οόοοβ ά\κ»β, ϋ ροβίβ• «ΙυοίΑίλΙ ΓβαιίοΐβΰυαΙαΓ, β1 ϋίκΐ• 

ρϋΟΑ Γ60ΐίθ{Μ6θυΑ 6ΗΙ• 5ί6 ΟΟΟίΙηο 16 Γ6§ Κΐ&Μ, Ο $<Ι- 

οηΐβι. 

. XXI. υΐηιιη ίι^ΙοΓ βϋ^ίβ» ο δΐηισιΐλ , ευαι κΐβοϋλ αοβ 
4^7*γο«έ«Βΐ ή άνααιανι^σχΜΟαι 6στιρον^£ν πρ<{- 1) ««ο οαΙμ, αο ΓβηιίηΙβα ροβΐ6& ςυοΓΟΟΐ ρΗοβ βυΐβιιϋβοι 

Αεε6ΐΐ6ποιυ8? ΑπιΙ>ίβο υΐηιπι ίο ρπΒββοΙίΑ, 5θ€ηΐ68,6Η- 
β&οι. ^ιι^(1 ?6Γ0? ροΐ68θ6 οΐί^ζβτβ Ιΐ06, 6ΐ ςυίιΐ άβ Ιιοο νί- 
^6(υΓ ϋΜ? τΙγ βείβοβ ροΐβπίοο 60Γυηι , ςοφ βοίΐ, ΓβιΙϋοΓο 
ΓΑΐ1οο6η), Αο οοαίη ? Νοεββββ 68ΐ, ο δοοΓαΙββ , υΐ ροβήΐ. Αο 
1Τ6Γ0 1ϋ)ί τ'κΙβοΙΟΓ 0Π0168 η(ίοο6πι <)6 ΙιΙβ, ςυκ πιοϋο Ιγα- 
οίΑΐηαιοβ, ΑίΤβπβ ρο8β6? ΟρίΑτβοι 6ςυί(ΐ6αι, ΐοςυίΐ 5ίηι• 
οιίΑβ; 86(1 αιυΙΙο αΐΑ£;ί8 ▼€Γ60γ οε ϋΤΑβ Ιιαο Ιμγα ουΙΙυβ &πι- 1^4^; Πάντββς 2ι{που, ίφη^ ω Σώχρατις. 
■^, ΙαΛΑψης «ρλν γινΙοΟχι γινόμινοι άπωλβσαμιν, 
Ιπιρνν η τ««« αΙσθι{σισι χρώμινοι πιρί ταυτ* Ιχιίνας 
έηλΐ|ΐΐβ^νθ|ΐβν Τ^ Ιπιστήμας , Λς ποχΛ χα\ πρΙν ^ γβ• 

ΚιΜη;ΐΙ][θ|ΐκν, 2ρ' ο6χ β χβλοΰμιν μανθάνιιν οΖχβίαν 
ΐΒκ4κΐ|ν 2ν«λα4ίιβ^ιν &ν ιΐη; τοΰτο δέ που άναμι- 
ρη|*>Μθβι λ^γονης 6^ΛΆς 2ν λβγοιαιν; Πάνυ γι. 

?ΙΑΜ »ιί ί 7^ ^ ^^^^ Υ' ^?^» αΙοΟόμιν^ τι ^ α 
ΙΜηκ ^ άχούσνντβ { τιν* ^ην αίοθησιν λαβόντα 

•ΚιρΑι τι άκο τούτου Ιννοησαι β Ιπ<λέληστο, φ τουτ* 
Μψ/ίβ^β^ (11; ^νόμοιονϊνή ^^1 ^μοιον. Δστβ ^πιρ 
ΙΙ|«•ρ ^ιΐΜν Ολτορον, ήτοι Ιπιστάμβνο^ γ* αύτα γιγ^να• 
ΙΗνηΑ έιηβτ^μιΟα 8ιλ'ρίου πάντις, ή &σηρον, Λς 
^■|Ην |ΗπΜν8ΐν, ούΑν «ϋΟΐ' 4| άναμιμνιζσχονται οΐτοι, 

» ηΑ ή μάφησις άνάμνηοκ &ν &^η• Κ>« μάλα δή οδτως 
%«.*35ώφ«τ•ς. 
XII• Π^ιρον'ουναΙρ», ω £ιμμ(α, Ιπιοταμβνους ρ ϊκιιβτιζμην βίληφότις ^μιν ; Ούχ Ι/ω, ω Σοίιχρ» 
» τκ« Ιν τίρ παρόντι έλέ<τθαι. Τ{ 5^ ; τό^* ίχας έλέσθαι, 
ηλ «ξ βοι &ΙΧΙΪ πιρι αύτου ; άνήρ ΙπιστάμΕνος περ\ 
2ν Ιπίστοται /χοι 2ν δούναι λόγον, ή οδ ; Πολλή άνάγχη, 
Ιρί, 3 ΖΜχρατις. ^Η χαΙ ^ουσ{ σοι πάνης Ιχβιν 
Μλρβη λάγοί» πιρι τούτΐιΐν , £ν νυν 5ή έλέγομιν ; Βου- 
» λι^ρην μΙντΙΙν, 1^ δ 2ιμμ{ας* άλλί πολύ μδλλον φο- 
1οδ|ΐ|η, μή αυριον τηνιχ(χ$* ουχ^τ' ΐ! ανθρώπων ούδβΐς ΰνς Λς τι τίΛτο ποιησαι. Ούχ άρ« ίοκουσί σοι Ο Ρ''"* *»^® "*» *>"» Ρ"* **" <1ίβηίΐ«1β Μ ί»β«Γβ ΡίΐββίΙ. Νοο ΜνηοΟαί γ• , Ιφη , ω Σιμμία , πάντες αυτά ; Ούοα- 
|ΐ8^ ^ναμιμνι^σχονται άρ* & ποτ* ΙμαΟον ; 'Λνάγχη. 

Μ η^ λαβουσαι αΐ ψυχαΊ ήμων τήν ^πιστημην αύτων ; 
β& γ^ ^ Αφ' οϋ γ* άνθρωποι γβγόναμεν. Ου δητα. 
Ορ^ηρον βίρα. Να(. ^Ισαν άρα, ω Σιμμία, αΐ ψυ/αι 
«■Ιπρ ά τιρον, πριν «Τναι Ιν άνθρωπου 8?8(ΐ '/ωρις σω- 
μάτΜν^ , χαΐ φρόνήσιν «Τχον• Ει μή άρ* άμα γιγνό- 

Η |ΐΑνΜ λαμβάνομιν, ω Σώχρατις , ταύτας τλς βπιστη- 
μας* οίτος γ^ λβίπιται Ιτι δ χρόνος Ι'^εν, ω Ιταΐρβ - (Ι 
«Μλλυμιν ^ αύτ&ς Ιν ποΗ{> άλλ(«> χρόνιυ ; ου γλρ δή 
Ιχοντές γ* αύτας γιγνόμβθα, ώς άρτι ώμολογησαμεν, 
4 Ιν τοΰτγ άπόλλυμιν, Ιν £περ χαι λαμβάνομεν* 

•• ή Ιχικ άλλον τιν' 8ΐπ8Ϊν χρ<>νον; Ουδαμώς, ω Σώχρα- 
τκ, άλλ* ΙλαΟον Ιμαυτον ουδέν εΙπών. 

XXII. ^ρ* ο!ν ούτως, Ιφη, Ιχει ήμΐν, ω Σιμμ(α; 
ιΐ μίν Ιαττιν & Ορυλοΰμεν άε\, χαλ(>ν τε χαι άγαθον χα Ι 
ή τοιαύτη ουσ(α , χαΐ Ιπ\ ταύτην τα ε χ τ(ον α?σ- ί^ϋοΓ, οδΐαιοιίΑ, ι>υΐΑ8 οαιθ68«Α 8οίΓβ? ΚυΙΙο οκκίο. Κο- 
ιηίοί8(»ιο1υΓ ατ^ο ςυφ Αΐίςυ8θ(1ο (ΙπϋεβΤΑΟΐΡ Ν66688β ι%1. 
^υΑΟ€Iο τείΌ ΑοοβρβπιηΙ Αοίιη» οο^Ιγκ βαβοΙίΑΟί βοηιιιι^ 
000 60101 ροβ((|η&οι Ιιοιηίοββ ΟΑΐί βυοιυβ. Νοο εβιΐο. Εη^μ 
ρΗθ8. 1(Α. ΕτΑΟί ίς{ΙυΓ,δίπιοιί&, αοΙιοιβ βΓίΑοι ρηυβςυΑίιι ία 
ΙιυσίΑΟΑΟί βρβείεοι (ΙβνβπίκπΚ, 6ΐ ίοΐβΐϋββοΐί&οι 1ιαΙμ:1>&οΙ. 

Νί^ί ίθΓΐ6, ο δθΟΓ&ΐ68 , (ΙΟΟΙ ΟΑδΟίΐΠϋΓ 810)01 ί1ΐΑ5 δθί6Ιΐ1ίΑ& 

Α(Χΐρίοιθ8 : 1(1 6010) (60)ρυ8 &<1Ιιυο Γβΐίςυυοι ββΐ. Εκίο βΙο, 

ο &0)ί(:6. 86(1 ςυΟΟΑΟΙ αΗο (60ΐρθΓ6 6Β8 ΑΟ)ί(Ιίθΐυ8? οοι\ 
60110 ΙΐΑΐ)60ΐ68 ίβΟΙ 608 0Α8€Ϊα)υΓ, ϋΙ ΏΜάο 60θΓ)ΐ6ΐ)Α01ΙΙΓ. 
ΑΟΐ 6θϋϋΙΟ ((6η)ρ0Γ6) ρ6Π]ίθ)ΙΙ8, (]ΙΙ0 6ΐ Α66ίρίΐΟΙ18 : βΟΐ 30 

Αϋθ(] Ιβοιρθ8 (]υο(ΐ4ΐΑθ) όιοϋκ ρο(68? ΝυΙΙο, ο 5οογα168. 
ομμΙο, ί/οά οίΐιίΐ 016 ύπχη ηιίοΙη)6 Α(1ν6Γΐ6ΐΜΐαι. 

XXII. Αο 61^0 8ΐ6 Οθ1)Ϊ8 86 Γ6β ΙιαΜ, Ο 5ίΐΟΟ)ίΑ ? 8ΐ ηοί* 

(1601 8ΐιοΙ 6Α ςυΐΒ ςυοΙί(1ί6 ρπΒ(1ί6Α0)08 , ριιΐοΐιιΐιο) 6ΐ Ι)υ• 
ουηι Η οιοιιίδ Γ]ιΐί>θ)θΐϋ 6886ο1ϊα , οΐ Α(1 Ηαοε οηιοία 66θ8ίΙ[)0% 60 ΦΑΙΔΟΝ. (77., Οησ^ων πάντ' άνβφβρομιν ^ υπάρχουσαν προτερον άγ€υ• 6 ρ€Γ06ρ1& ΓβίβτΙπιυβ , <\ίϊχ ιΛ μτίϋβ €γ&1 ααβίΓβ «1 Ιαηηιιαιη ηοβίτ&πι ίητβηίιηιιβ, 6ΐ Ιιφο ιιά ίραι» βχ6πιρΐΑΓΓ6Γ€Γίιιιιΐ9, ηθ- 
06086 ββΙίΐΑ, ιιΐ βΚ Ιι«6 βυοΐ, ηοβίηηι ςιιοςυ6 &ηίιηΑΐη ρπιιι 
6ϋΑΐη ςοΑίη ηΑ866Γ6ΐηιΐΓ, 6Χ8(ί()8Μ : βίο βυΐ6ΐη Η«ο ηοη 
βυηΐ , Γηΐ8(Γ8 υϋςυβ ηϋο Ηοβο ΙγαοΙαΙα 68861. &η ηοη ίΐ8 8« 
Ιΐ8ΐ)6ΐ, &(ςιΐ6 ρ&Γ ηθε688ϋ88 68ΐ , 6ΐ ίΙ1& 6886 6ΐ Αηίιο&β ηοβίηβ 
«ηΙεςυΜη η8β66Γ6πιυΓ, 6ΐ ηίβί ΙΠα 8υηΙ , ηβςυβ Ηφο υΐίςυβ 
βυη1? Μίι16ο6, ο 5θ6η(68, ΙηςυίΙ 8ίηιηι{Α8, 6«€ΐ6ηι πιίΐιί 
▼ιάβΙυΓ 6886 η66688!(β8 : 6( &ρΐ6 ΐη ΙιιΙυη ρβητβηίΐ 56Γηιο, ρ(σχοντβς ήμβτέραν οϋ^αν, χα\ ταυτ* ^XΛ^Υί^ άπειχάζο- 

μ£ν ^ άναγχαΐον , οΰτως ώσπιρ χαΐ ταυτ* Ιστιν , οβτως 

χα\ τήν ήμιτέραν ψυχήν βΤναι χαΐ ιτρ\ν γεγονέναι ήμδς* 
6 ιΐ $1 μή Ιστι ταύτα , άλλως &ν 6 λόγος οΐίτος βίρημ,ένος 

£Ϊη ; 2ρ' ^ούχ^ ο6τως ίχβι, χαι (ση άνάγχη ταυτά τ' Λαι 

χα\ τ^ς ήμ^τέράις ψυχ^ίς ιτρίν χαι ήρ.δς γιγονέναι, χα\ 

ε! μή ταύτα , ού3έ τάββ ; Ύπιρφυως, ίφη, ω Σώχρατις, 

6 Σιμμ(ας, δοχιΤ μοι ή αυτή άνάγχη βΤναι* χα\ β!ς 
10 χαλόν γβ χαταφιύγιι 6 λόγος ι!ς τ^ 6μο(ως βΤναι τήν 

77τίψυχήν ήμων πρ\ν γινέ^ι ήμδς,.χαΐ τήν ^ύσίαν, Ε «"^ «>"*«*<»»^"" ^^ **™ ""»'»*"«»*«'»• ^«^ «««>- 
~ ' " " " Ιηη Ιρβ&πι, ςηλπι (α ηηηο όΐοί», Αηΐ6ςιΐ8ηι η&9€6Γ6ηιυΓ 

6Χ8ϋΙΐ8β6^ ηίΐιϋ 6ηΙηι Ιαοι οβτΐυηι Ιι&1)60 , ςυθπι 6886 6]ιΐ8• 
ιηοϋΐ οηιη1& ςυΜη ηηιιίιηβ, ρυΐοΐιταιη ίρβαηι 6ΐ 1)οηυηι «Ι 
Γ6ΐίςηβ οαιηίΑ, ςυ» Ια ηο^ο ΗίοβίΜ» : βΐ ηιίΐιί 8&1ΐ6ηι ν'ιάβ- 
(υΓ 88ΐί8 6886 άβηιοοβίΓ&Ιυπι. ^υ^ι1 τ6γο 06ΐιβϋ.> ίηςυίΐ 
5ο€η(«β : οροιίβΐ βηίηι ίΙΙΙ (|ΐκκ|υ6 ρ6Γ8υβ€ΐ6Γβ. $8ΐ» βΙ 
ΙΙΗ λΓΜϋτοΓ ρβηοΑβαιη, ίηςαίΐ δίαιιηίΜ : 4υ8ΐη<ιο&ιη οοιηίιυη 
ΓθΓΐ|8βίπΐ6 Γβρυβη&Ι 6ΐ 68ΐ 8<1 0Γ6ίΐ6η(1αηι Ι&πΐίββΐιηιη. 86(1 ήν σ^ νυν λ^γιις. ού γλρ Ιχω Ιγ^γ' ούδβν ο6τω μοι 

έναργβς 3ν, ώς τούτο ι τ^ πάντα τ^ί τοιαυτ* βΐναι ώς (χόν 

τ£ μάλιστα , χαλόν Τ8 χαΐ άγαθον χαι τίλλα πάντα, & σι» 
15 νυν ^ήίλβγβς* χάμοιγε (δοχ£Ϊ; Ιχανως άττο^βδβΐχΟαι. 

Τί δέ δή Ιϋβητι$ Ιφη 6 Σωχράτης* δ(ΐ γλρ χαί Κί• 

βήτα πείθειν. Ίχανώς, ^φη 6 Σιμμ(ας, ώς ^ωγ' 

οΤμαι* χαίτοι χαρτβρώτατος άνΟρώιτων Ιστ\ προς τ& 

άπιστβΐν τοις λόγοις. άλλ' οΤμαι ούχ Ινδβως τούτο 
90 πίττεϊσΟαι αυτ^ν, ^τι, πρ\ν γενέσθαι ήμ3ς, ^ν ήμων Β ορΙηοΓ Ιιοο βυίΤκ^εηΙβτ ΠΠ ρΐΌΐΜίαηι, «ηΐβ ΟΓίαιη ηο8ΐηπι ή ψυχιί 

ΧΧΙΙΙ. ΕΙ μ/ντοι χάπειδ&ν άποθάνωμιν Ιτι Ισται, 
ούδ' αύτ^ μοι δοχιΐ, Ιφη , 2 £ώχρατ€ς, άποδβδβΐχθαι, 
άλλ' Ιτι ΙνΙστηχβν 3 νυν δή ΚΙβης Ιλβγε, τ^ των πολ• 

ί* λων , ^πως μή άμ' άπο6νι{σχοντος του άνθρωπου ίια- 
σχεδαννύηται ή ψυχή χα\ αύτη του εΤναι το^το τέλος 
^^, τ{ γ3ιρ χωλύει γίγνεσθαι μίν αυτήν χαΐ ξυνίστα- 
σθαι άμόθεν ποθέν χαΐ είναι, πρ\ν χαΐ εΙς άνΟρώπειον 
σώμα άφιχέσΟαι , Ιπειδ^ίν δ* άφ{χηται χαι άπαλλάτ- 

3» τηται τούτου, τότε χα\ αυτήν τελευτ5ν χα\ διαφθείρε• βαίαίθηι 6Χ8ϋΙί886. 

ΧΧΙΙΙ. Αη 180160 6ΐί8ηι ροβΙ ίηΐβήΐυηι ηοβίηιπ) ΓαΙυΓΑ 
8ΐΙ, 066 ηιίΐιί ςαί<ΐ6ηι ίρβί, ο 5ο<:γα168, 8&ϋ8 νίάβΙυΓοεΙβη• 
8ΐηη, κά «όΐηιο Γ68Ι&1 τυΐβί «ΙαΙιίΐΑΐίο ΙΙΙι, ςυλοι Γη ηΐ6- 
άιαηι 06ΐΐ68 οκμΙο ΒάάνίΟΐϊΛί, ηβ νίϋ6ΐίθ6ΐ ΙιοαΜη6.πιο- 
Η6θΐ6 εόηυΙ Αηίαι& «ΙίεβίρβΙυΓ θίςηβ Ιΐ8 «886 ά68ίο&1. ςοίϋ 
60101 ρΓοΙιίΜ, ςυοοϋουβ ίΙίΑ οπαΙογ ςυί4ΐ6ηι 6ΐ αΙίΐΗκΙβ 
Αΐίειιο<ΐ6 6008ΐϋα8ΐυΓ λίςαβ βίΐ ρηυ8 ςιίΑηι Ια οοΓρι» Ιιο< 

Οΐίθί8 ΐ8ΐ)6Γ6ΐαΓ, ρΟβ&ηυΑΟΙ ¥6Τ0 ίο ίά <ΐ6Τ606Πΐ βΙ ΟΙΟΙ 

α1) 60 <1ί8660β(, (υο6 ϋΐιυη ςυοφίβ βηβοι 1ι«Ι>6Τ6 8(ςιΐ6 ίο« σθαι; Ε3 λέγεις, Ιφη , ω Σιμμ(α, 6 Κέβης. φαίνεται Ο ΐ€ηΓ6? Β6εΐ6 1οςυ6Γί8, δίηιωίΑ, ίηςυϋ €61)68. νίϋβίοί γ^ρ ώσπερ Ι|μισυ άποδεδειχθαι οΐί δει, ^τι, πρ\ν γενέ' 
σθαι ήμδς, ^ν ήμων ή ψυχή* δει δέ προσαποδεΐξαι , 
^τι χχπειδλν άποθάνωμεν ούδίν ^ττον Ισται ή πρΙν γε- 
ι:* νέσθαι, εΐ μέλλει τέλος ή άπόδειξις Ιξειν• 'Αποδέ- 
δίίχται μίν, Ιφη, ω Σιμμ(α τε χαΐ Κέβης, 6 Σω- 
κράτης , χαΐ νυν, εΐ θέλετε συνθεΐναι τουτόν τε τ^ν λόγον 
ε?ς ταύτον χαι 8ν προ τούτου ώμολογήσαμεν , το γίγνε- 
σθαι πδν τ^ ζων έχ του τεθνεώτος. εΐ γ^ίρ Ιστι μέν 

40 βουή ςα88ί ^ίοιίάίοοι 6]ιΐ8 ςυο^ οροιίεΐ ρΓοΚκιΙυηι, αοΐβ 

Τίϋ6ϋ66ΐ ςΐΙΑΟΙ 088ε6Γ6ηΐΙ1Γ , η08ΐΓ&ηΐ ΑΟίαίΙΐη» 6Χ8ΐίΙί886 : 

οροτΐ6ΐ βιιΐ6θΐ ί<) ςιιοςυο οβ(6η()6Γ6, ρο8ΐαυ&Οΐ οιοιίυί 
Γυ6Γίη)α8, οοβ οιίουβ ΓοΓβ (ΐιι&ηι 6πι1 βοΙβςυΕΟ) ο^βεβτβηιιΐΓ» 
8ΐ 6θ6θΐ ευιιοι άβοιοηΗΐΓ&Ιίο βίΐ Ιΐ3ΐ)ίΙιΐΓ8. |>6θ)οη8ΐ^Ίΐ1ιιοι. 
ςυΜβαι 68(, ΙοςυίΙ 5οαΓ8ΐ68, ίβΐυά, ο διαιοιιΆ 6( 06568,. 
οΐί&αι 01100, 81 ν6ΐίϋ8 \ά ςυο(] πιοϋο ρΓοΚηΙυηι β8(, ε1 ΗΙαιΙ ςυοϋ &οΐ6 6οηο688ίιηυ8, νίϋεΐίοεί οπ)η6 τίτεοβ 6χ 

17 Λ~ \' ^ "' '»^ ' ^Μ Γ- V 1Ι*ν~ V Γ" ι οιΟΓίυο Π6Η, ίο υηυο) 6θοη6£ΐ6Γ6. ε! επίοι βεΐ Ηοίαιβ 
ή ψυχή χαΐ προτερον αναγχη δ αυτή ε ς •«> ζην Ιουση ίΐ ^^ ^, .^ ,^^^^ ^^^.^. ^.^^^ ^^ ^^^^ 

τε χαΐ γιγνομεν/ϊ μηδαμόθεν άλλοθεν ή έχ θανάτου χαΐ ^^ ^„ ^Ηιιοόο ςαβαι 6χ ηιοΠυο, οογ ηοο 0606886 680) του τεθνάναι γίγνεσθαι, πώς ούχ άνάγχη αύτη χάπει- 
δλν άποθάνη είναι , επειδή γε δει αίθις αυτήν γίγνε- 
σθαι ; άποδέδειχται μέν ουν ^περ λέγετε χα\ νυν. 

45 ΧΧ1Υ• 'Όμως δέ μοι δοχεΐς συ τε χα\ Σιμμίας 
ήδέως 21ν χαΐ τούτον διαπραγματεύσασθαι τ^ν λόγον 
Ιτι μάλλον , χαΐ δεδιέναι το τΰν παίδων, μή ώς αλη- 
θώς 5 άνεμος αυτήν Ιχβαίνουσαν έχ του σώματος δια- 
φυσ| χα\ διασχεδαννύη , άλλως τε χα\ ^ταν τύχη τις 6 

80 μή έν νηνεμί^ , αλλ* έν μεγάλιρ τιν\ πνεύματι άπο- 
θνήσχων. Και 6 Κέβης Ιπιγελάσας , 'ΙΙς δεδιότων, Ιφη, 
ω Σώχρατες, πειρώ άναπείθειν * μϊλλον δέ μή ώς ημών 
δεδιότων, άλλ' (σως Ινι τις χαΐ έν ήμΐν παις, βστις τλ 
αοιιυτα φοβείται, τούτον ο3ν πει^ώμεθα πείθειν μή 6ΐί&01 6886 ρ08ΐ ΟΚ>ΐΐ6ηΐ €ΟΓρθΓΜ, 0001 0ρ0Γΐ68ΐ 6801 »ά• 
11800 ΤίΐΑηΐ ΓβΤ6Γϋ? ϋ6ηΗ)08ΐΓ&Ιυ01 Ι^ϋΟΓ 6ΐ 0000 68ΐ ί(1, 

ςοο<1 άϊάϋΒ. 
XXIV. Υ6Γϋθΐ(Αα)6θ τίάεαιίοΐ (ιι 8ΐςυ6 5ίοιηιΐ88 ουρβΓΟ^ 

Ηυοο Ιοουηι πιηυβ όϋί^βοϋοδ ρ6ΓΐπιοΐΑπ, 6ΐ ρα6ΐΌΓυολ 

ηΐ0Γ6 ΓθΠθί()8Γ6, 06 Γ6Τ6Γ& 6 60ΓρθΓ6 6βΓ6(]ί6ηΙβΟΙ ΥβΟΐΐΜ 
άί8βθΙ?&1 81(106 (ϋβρβΓβΑΐι ρΓ»86Γΐίαΐ 81 ςΐΓΐ8 000 86Γ0ηθ 
ΟΟΐΙΟ , 86(1 ν6η1ίβ ¥61160)601108 Ω&θΙίΙ)η8, ΟΙΟΠβΙΟΓ. Αά ΪΙΛ^ 

06ΐ)(ΐ8 8υΙ)η(]608, Τ&οςυ&πι οοβ ίά Γοπηί(1&οΐ68 οοοΩπηβΓβ, 

ίοςυίΐ, ο &0€Γ8(68, 600&Γ6 : 86() ρθΐ!θ8 000 (ΑΟςίΙθΟΙ ΓΟΓ- 
0)ί()80ΐ68 008, 8βά ίθΓΐ&886 68( 10 Οθ1)ί8 ρ06Γ &1ίςθΪ8 ΙαΙια. 

οιοΐιιοο». Ηιιίο 6Γβο αοοίΐΑοιυΓ |)€Γ8υ&^Γ0^ 06 ηιοιίοην {η,η.) ΡΙΙ^ΐΟΟ. 61 

βιΜνα• τον βάνατον «9πιρ τ3ι μορμολύχιια. Άλλ^ οβυ Ιντγβ» ρβτΙίιηβΚΑΐ. ΟροΓίβΙ, ίηςυίΐ δοοτ&Ιββ, Ιιυΐε 

ΐρί^^ 1^ 6 ΣΗχράττ,ς, ^κ^ίκιν αύτφ ίχάστης ημέρας, ωβΛ^ή ΟΑπηίηίΙηιβ ςαοΙΜΙβ, άοηβο ΜηΙΐΜ ηάΐίήϊ. υηιΐϋ 

&Κ &« Ι & ΐΒ^Ρ ^ τ • . Πίνουν, Ιφη, 2 Σώχρατις, Ι^ΙΙυΓ, ΙΐΗΐυίΙ ΟβίΜΐ , ΙλΙίαιη Ι)οηυιη ΙηοβηίΑΐοΓοη η&ηείκβ- 

78Μ» ηιούτΜν αγαθόν Ιικ^ι^ ληψ^Οα, 2ιηιδή σΐι, α ηιυΓ, ο 8θ€ηΙỀυιη Ιυ ηοβάβιβΗιΡ Αηρίβ 68(, ίηηυΚ, 

§ &ίΐ|, ήιιΟς ά«Βλ<(πιις; Πολλή μίν ή Έλλ^, Ιφη, ο ΟβΙιββ, βηβεΐλ, Ιη φΜ βυηΐ ιΜ ΙημιΙ, ςπΑΠί ρΙαΗοα» ■• ΐΜβ^9 Ιν Ι Ιν€ΐσ( που άγαβοί ^ν^ς, πολλλ β1 
χαΐ τ& τΰν βαρβάρΜν γένη , οΑς πάντας χρή διιρβυ- 
νΐοθβι ζητουντας τοιοίΰτον Ιπΐ|»^, μητι χρημ^ίτων 
^ηΚομένους μι(τ• «^ν«ν' ώς ούχ ^στιν ιΐς ^τι α^ν ώ- 
η κ»ι ρ ^ρο» άναλίσχοιτι χρίσματα, ζητιΐν βέ χρή χαΐ 
■6η^ μβτ* ΰΰΙι(λΐΑν• (σωςγίίρ λν ουδέ ^αδ(ως Ευροιτε 
ΐιλλλη 6μΜν δυναμένους τούτο ποκΐν. Άλλλ ταύτα 
|ΐ2ν ^, ίψ^, 6ιτ^ρξβι, 6 Κέβης- θθβν 2* απελ(πομιν βΐίιιη ιυηΐ ΐΜυΐΜΰτ» ηλίίοηοβ, Ιιοβ οιηιιββ €]υΜΐιο(ϋ ίιιο«η- 
ΙλΙοταη ά€ΐ)β1ί8 ρβΓςυίΓβηΙββ Ιητββϋβ&τβ, ηεςοβ ρβεοηίίβ 
ρ&Γ06η(6•, ηβφ]€ 1&1)θπΙ)υ8 : ηίΐιΐΐ ββΐ θηίιη ηα&βίβ η6€β•Μ- 
ηυιη , ίη ςυοά ρβουηΐΜ βιρεπάλϋβ. ρβηεηιίΑηόυηι τβτο 
β8( 6ΐί&ιη το1)ΐ8 ΙοΙθΓ ΤΜ ίρβοβ : Γογ1α886 611111) 000 Γ&οίΐο ίη- 
Τ60ί6<ΐ8, ςυΐ Ιηβΐίυβ ςυ&ιη τοβ ιά ςυοιηΐ 1)Μ:βκ. ΑΙ ϊαχ 
βυρρβίβηΐ ςϋ1(]€ΐη, ΙηφίίΙ Οβ1>6β; 8«ά Γβύβνηιυ ]&ιιι, 
8ί ϋ1)Ι ρΐ&οβΐ, ηικίβ ά\%ηβύ «ιπιυ». ΜίΙιί ςαί<)6ΐΐ) ρΐλοβΐ, ΙηνέλβΗ|Μν, ι! 901 ήδομένφ έστ{ν. 'Λλλλ μήν ή8ο- Βΐηφίϋ : ηυΐά βηΐιη ρΓθΜΙ)6ΐ? ΚβΰΙβ ηβροιι^», ίηςυίΐ ■ (ΐέιγγι-'ΐηίςγλροΟ μέλλβι; Καλώς, ίφη, λέγεις. 

ΧΖΥ. (ΝοΜΰν τοι^2ι τ«, 3| δ* βς δ Σωκράτης, δ«ΐ 

ήρΙς Ανιρέο6αι εαυτούς , τω «οκρ τινί βίρα προσηχει 

«ντο χλ «^θος ιτάοχιιν, το διασχβδάννυσθαι, χαΐ Οπ^ρ 

ΤΜ πΛη τινδς διδιέναι, μή πάθη αυτό, χα\ τφ ποίφ 

Μ ττΛ ^οβ) ; χα\ μτΛ το^ α3 ΙπισχέψασΟαι , ποτέρων 
ή ή^νηκ^ Ινη , χαΐ έχ τούτων θαρριΐν ή διδιέναι Οπ}ρ 
τζς ήμιτέρας ψυχής ; Άληθη , ίψι , λέγεις. Άρ' ο3ν 
τφ μέν ξυντιΟένη τι χα\ ξυνβέτν^ δντι φύσει προσι^χει ο 
τ«νη «άβχιιν, διαιρ«69{ναι ταύτη , |[περ ξυνετέβη ; εΐ 

» δ£.τ« τύγχάνιι δν άξύνθβτον, τούτφ μ^νφ προσι^χει μή 
π Λπ ^κμη ταύτα, είπερ τφ Ιλλφ ; Δοχεϊ μοι , Ιφη, οδτως 
^'/ΐηψ^ 6 Κέβης. Ούχοΰν ^περ άε\ χατλ ταύτ^ι χαΐ 
<ι — ύ τϋς Ιχει , ταύτα μάλιστ' είχ^ εΤναι τ^ όΐξύνθετα, 
Α δ" Αλοτ^ Ιλλως χα! μηδέποτε χατ^ί ταύτλ , ταύτα 

ι• δέ ν•Ιναι1 τλ ξύνθετα ; Έμοιγε δοχεΐ οβτως. 'Ιωμεν 
δ^ι Ιφη, Ιπ\ ταύτα , έφ' βπερ έν τω έμπροσθεν λ^γφ, θ€ΐΜ». 

XXV. ΙβΗαπιβ ί&ΐο ςοΜ, ΙηφίΗ, & ηοΜε Ιρείε βοΙεοΚ&π 
<!6ΐ>αΐ)υ8 , ουίη&ιη οοητβηΐλΐ ϊά Αοοίθετρ, άίεβοΜ , 6ΐ οιι{ εΙΙ 
ιηβΙΐΜηϋυιη ηβ Ιά βνβηΙ&Ι ? €ΐ ουί ηοη ? 6( άαίιιάβ οοηείάβηΓβ 
ιιΙΗιη βεηβιΐβ βοΙπια εΙΙ , βΐ βχ Ιιΐβ Αοίαιεβ ηοβίηβ ^ταΙίΑ νβΐ 
οοηβάβΓβ, τβΙ ϋοιεΓβΡ Υβη ΙοςαβΗε, ίηςυίΐ. Αη ί(ρ1υΓ 
β1, ςυοά οοοιροηίΐιιτ οοιηροείίαιηςυο βεΐ, Ιά βοείιΙβΓβ 
οοητβηΙΙ, ςυα βεΐ €θΐηροβϋυηι 6»άαη ηΐίοηβ ϋίεβοΙνίΡ 
8ΐ φΐίά τβτο ηοο βΙΙ οοηαροβΙΙυηι, ΙιυΙο εοΐί οοηνβηίΐ ηοη 
(ϋεβοΐνΐ, ει ουί θΐϋ Γ6ί? ΜίΙιΙ ςηίϋβηι είο τίιΙβΙαΓ, Ιθ(]υΙΙ 
06568. ΙβίΙαπιβ 6& , ηαΐΒ εειηρεΓ 86€υη<]υιΐ) βλάβιη βοίίβηι• 
φΐ6 πκκίο 86 1ΐ8ΐ)βη(, ιη&χίιηο 6886 6οητ6ηϋ ηοη οοιη- 
ροβίΐΑ, ςηεβ ν6Γ0 ΑΐίΜ βΙίΐ6Γ η6ςυ6 υηςηλίη ββουηάυηι 
βΜΐ6ΐη, ΙίΦο 6886€θπιροΒϋ&? ΙΪΛ ^Ώίάοη ορΙηοΓ. Υ6- 
ηί&ηιιιε ]&ηίΐ 8(1 ϊ11&, βά φΐββ ίη ευρεΗοΗ άίβρυΐΑϋοηε ρΓΟ- 
068810)08. ίρ88 6886ηϋ8, 6υ]υ8 1η(6ΙΤ0|ρη(68 Γ68ροηά6ηΐ68- α&ιή ή ούσ{α,|κλ^γονδ(δομεν του είναι χα\ ερωτώντες (1<Ι"^ °^ ι^^^ι^ ^^ί* Γβϋοηειη τειίϋίηιαε, υΐηιηι βοάνηι κΙ Απαχριν^μινοι , π^ρον ωσαύτως άεΐ έχει χαΐ χλχ^ 
ταύτλ, ή ^ίλλοτ' Αλως; αύτο το ίσον, αύτο τ^ χαλον, 

31 «Ατλ Ιχαστον, β ίστι, τ& δν, μή ποτέ μετά βολή ν χαΐ 
ί^νηνουν Ινδέχιται; ή άεΐ αύτων ίχαστον, β έστι, μο- 
νοβιδές δν α&τδ χαθ' α&τ^, ωσαύτως χαΐ χατ^ι ταύτ^ 
Ιχη χαΐ ο6δέ ποτ ουδαμη ουδαμώς άλλοίωσιν ουδεμίαν 
Ινδέχιται; Ωσαύτως, Ιφη, άνάγχη, δ Κέβης, χα\ 

Μ χβκλ τα&τί^ ^ιιν , ω Σώχρατες. Τ( δέ των πολλών ιηο(1ο 6ΐ 866υη(}αη) 63(ΐ6πι 86 βεαιρβΓ ΙιαΜ, 8η 8ΐί88 βΙίΙβΓ ? 
ίρβαο) βΒςοΑίβ, ίρευηι ρυΙοΗΓΟιη, Ιρευηι οηυιηςοο<]ςιΐ6 
ςυοά 68ΐ 6η8 , υΐηιηο η)υ(Αΐίοη6ηι Αΐίςο&η<]ο Αΐίςυ&πι Γ6α- 
ρίυηΙΡ 8η βοηιηι υηυηιςηοϋςυβ 86Π)ρ6Γ, ςηοά 68ΐ, ηηΙ- 
ΓθΓΠ)6 6Χ5{8ΐ6η8 ΐρ8υπι ρ6Γ 86 60(160) π)θ(Ιο 6( 86<»ιηί1υπι 
6Α(]6Π) 86 Ιΐ8ΐ)6ΐ , ηβςοο υηςυ&π) ιΐ8(]υ8πι υΙΙο ρβοΐο ηιυΐιι- 
Ιίοηβο) 8ΐίςα&π) 8υ$€ίρίΙ? Ν666886 68ΐ, ο $οοη(68, Ιικο, 
ίηςιιίΐ 06ΐ)68, Βοάϋοϊ ηπίάο 6ΐ 866υη(]υη) ϋΛά&η ββ Ι)&1>6Γ6. χαλΰν, ιΐον ανθρώπων ή ϊππων ή (ματ(ων ή Αλων € Ωαίά βυΐ6Π) (1ί(%η)ΐΐ8 άβ πιυΙΙίε ρηΙοΙίΓΐε, ν. ςτ. ά6 ΙιοπιΙ- 

ΑντίΜΜουν τοιούτων ^ή Τσων ή χαλών ή πάντων τών ηίύυε, 6<ιυΐ8, ν68ΐίΙ>υ8, Ύβ\ λ\\\λ ςαίΐιιηοηπΐςηε 1αΗ1)ιι8? 

Ιηίνοις ομωνύμων ^ ; 2ρά χατ^ί ταδτ* Ιχει , ή π9ν υΐηιηι Ιικο 86ΰυοάυπ) Βϋά&ΠΛ 86 ββηροΓ 1ΐΑΐ)6ηΙ, «η ροϋαε 

τουναντίον Ιχείνοκ οΒτ' αύτ3ι α6τοΤς ούτ άλληλοις ου- οπ)ηΙηο οοηΐη ςυΑΠί ί1Ι&, νΜ6Γΐ66ΐ ηβςαβ 1ρβ8 είϋίπιβΐ η6(ΐυ6 
Ι• δέχοτβ, ύκ ίπος εΙπειν, ουδαμώς χατλ ταύτα ; "Έστιν ίηνΐ66ΐη υηςυβοι, υΐ 8ίη)ρΙί€!(6τ ΙοςιίΑΓ, υΐΐο ρβοΐο εβεηη- 

θβη•ς α3, Ιφη, ταύτα, 6 Κέβης* ούδέποθ* ωσαύτως <1ηιη 68ά6πι βοάβηςυο ο)θ(]ο 86 1ι&1)6ηΙ? Ι1& Ιιοο ηΐ)0(]ΐΐ6 
79^11. Οΰχ^ τούτων μίν χλν ^ψαιο, χα ν ?δοις, & β8ΐ, ο δοοηίβε, ΐη(ΐηϋ 06ΐ>68; ηυηςυβπ) 60^6η) π)θ(1ο 86 

χϊ» ταις Αλαις αΙσΟιζσεσιν αΥσθοιο, τών δέ χατλ ταύτ^ Ιι&Κ)βηΙ. Αη ΙςϋοΓ Ιιομϊ ςυίάεπ) (&η^, νίύεη Ηΐίίβςυβ 86η- 

Ιχ^ντων ούχ έστιν ^φ ποτ* ^ν άλλ({) έπιλάβοιο ή τφ 
Μ της διανοίας λογισμώ , άλλ* έστ\ν άειδη τέι τοιαύτα χαΐ 

οδχδρϊται; 

XX VI• Παντάπασιν, Ιφη, άληθη λέγεις, βώμεν 

ονν, ιΐ βουλει , Ιφη, δύοείίδη τών δντο>ν, το μέν δρατον, 

τλδ*^ΐδές. βώμεν, Ιφη. Και το μίν αειδίς αει 811)08 ρβΓείρΙ ρ088υηΙ , 68 Τ6ΙΌ , ςΐΙΦ 86η)ρ6Γ 60(Ι6Π) Π10(1θ 

86 ))8ΐ)6ηΙ , ηυΙΙβ θϋλ ςυ&ιη 8οΙ& Ιηΐ6ΐ1ί^ηΙί8Β Γ8(ίοη6 ρβΓ- 
€ίρίυη1υΓ, 86(1 ειιηΐ ίηνί8ί1)ίΙί& ΐΑΐί& η6ςυ6 (^ΓηυηΙιΐΓ? 

XXVI. ν6Γ& οο)ηΙηο ΙοςυβΓΪβ, ίη(|υί(. Υίε βΓ^ο (]ιΐ88 
Γ6Γυη) 8ρ6€Ϊ68 |Μ)η80)α8, &1ΐ6πιιη νίείϋίΐίϋηι , ίηνίβίΙ>ίΙίυιη 
»1ΐ6Γηπ)? Ροηλοιυε, ίηφΗ!. ΕΙ ίητίείΐιΐΐβ ςηί(ΐ6η) πμμΙο β3 ΦΑΙΔΩΝ. (79,110.) 

χατλ ταύτ' ^ον, τ^ δ' 6ρατ^ μηδίττοη χ«τα ταυτά. ββηαρβΓ θοάβηι ββββ, νί8ΪΙ>ίΐ6 τργο ηυηςυαιη 60<ΐ6ΐη ? Ηοΰ 

Καΐ τούτο, Ιφη, Οωμιν. Φ/ρ• ^, ^ δ* 3<, άλλο τι ησοςυβ ροπΑΐηιιβ, ίΐΗ|υιΙ. Α^β ίλΐη, ηιιηι αϋοά ηοβ 

ήμων αύτων τλ μέν 9ωμά έστι, το 81 ψυχ^; Ού8έν βοηιιιβ ςαλίη οοΓραβ βΙ βηΐιηα? ΝΙΙιίΙ &Πυ^, ίηςυίΐ. υΐτί- 

άλλο, Ιφη. Ποτέρφ οϋίν 6μοι^τιρον τω ι(διι φαΤμιν 1) ιηιιι ίφϊητ βρβοΜ οοΓρυβ ββββ βΙιηίΚιιβ οοβΜΐίιηςοβ «Ικ»• 

6 αν βΤνχι χβΐ ξυγγβνέστιρον τλ σώμα; Παντ\, ίψι/^^ ιηΐΜ? ΝβιηίηΙ (]υΙ>ίηιη, ΙηςιιΗ, ςυίη τίηΙ)!!!. ριικί νιτο 

τουτό γι δηλον, ^ τ^ 6ρατφ. Τ^ δβ ; ή ψυχή 6ρατον, &ιιίιηΑ? ϊίβίΙιΠβηο φίκΙ ββΐ, &η οοηΙηΡ Νοη ΙιοιηίηίΙ>ιΐ8 

ή άβιδές ; Ούχ Ιΐ(* ανθρώπων γι, ω Σώχρατβς, Ιφη. ςηίιίβηι , ο 8ο€πιΙμ , ΐΐΜ|υίΙ. ΑΙ ηοβ άβ Ηβ άυηίΑχλΙ , ςαβ 

Άλλ^ι μην ήμιΐς γι τ^ 6ρατ^ χα\ τ^ί μή τη των ^ν- αΙ> Ιιοιηίηιιιη ηλίυη τϊάβή βΐ ηοη τίϋβΓΐ ροββυηΐ, Ιοςυί- 

Ορώπων φύσιι λέγομβν• ^^ άλλη τινί οΚει; Τη των ηιαΓ. ηυιη&Ι) &1ί& Ιιι ρυΐΜ ? ΑΙ> ΙιυαίΑηβ άυηίΑΧΑΐ. ρυκΙ 

10 άνθρώΐΓθ)ν. Τί ο»ν πιρί της ψυ/ης λβγομβν; 6ρ«τ^ βτ^ο άββηίιΐΜ <ϋοίηιιΐ9? νίβίΙιΠβπι ββββ βη ηοη γϊβίΐΝίριηΡ 

είναι, η ούχ 6ρατ<$ν ; Ούχ δρατόν. Άβιδές άρα ; Να(. Νοη ΥΐβίϋΙΙβηι. ΙηγϊβίΜΙβπι βτ^ο ? 11α. ΑηΙαίΑ ί§ί!αΓ ίηνί»- 

Όμοιότερον άρα ψυχή σώματα ^στι τω άβι^βΐ, το 81 β ΙΗΚ 8ρβείβί βίπιϋίοΓ ββΐ ςυβη βοιρυβ, βοΓρηβ τβΓΟ τίβίΐΝΐί. 

τφ 6ρατω. Π9σ* άνάγχη, ω Σώχρατβς. Νβΰβηβ ββΐ οηιηίηο , 5θ€τβΙββ. 

XXVII. Ουχ<]υνχα\τ<^Επάλαιλέγομιν,^ήψνχή, XXVII. Αη ΙβΐΙυΓ β( Ιιοο ίη 8υρβΗοΗΙ>υβ άίοβίΜΠίαβ, 
16 ^αν μέν τψ σώματι προσχρηται βίς τ^ σχοπιΐν τι ή 8ι^ «ιΐαϋοι, φηηιΐο βθ &ϋφΐΜ οοηβΜβτβη^ηπι 80€ίαπι βΗ)ί 

του 6ρδν ή 8ια του άκουειν ή 8ι' ίλλης τίνος αίσθτ^σιως ΐΗ)Γριΐ8 &8βΗΠ)ίΙ τβΐ ρβτ τίβιιηι τβΐ ρβτ &ηθίηιαι τβΐ ρβτ 

— τοΰτο γαρ ίστι τ^ 8Λ του σώματος , το ίι' αίσθι^σιως βΐιιιηι βι-ηβιιπι ( Ιιοο βηίιη ββΐ ρβτ οοηΝ» , ρβτ ββΟΜβ οοηβί- 

σχοπειν τι — , τ<5τ« μιν £λχιται 6ιώ του σώματος ιΐς ^^Γ^,β)^ ^,,ηο ,οΜβπι & οορροΓβ ΙηΙι! μ1 βκ, ςιι» ηοηςαιοι 

τλ ούίεποτΕ χατλ ταίτ' ίχοντα, χα\ αυτή πλανδται ^^ ^^ ^ ^|^„^^ ^^ ^^ ^^^^ ρβΓΐαΗ»ΓΚ|«β β1 

2οχ«1 ταραττεται χαΐ ΙλΓΓγ^ϊ ώσπιρ μεθυο^α , ίτ« ,^,α>Ηιιη, νβ€ίΙΐ.Γβ,α1ροΙβςϋ«ω•,ΕϋοηΐΓβοΙβΙ?Ρ^^^ 

τοιούτων Ιφαπτομνη;ΙΪ«γυ γβ Οταν δί γ «-^ η^^ο νβΓΟ ίρ«. Ηηΐα,αβ ρβτ ββ εοηβκ1βΓ.Ι . ΙΙΙαο ββ οοη- 

χαθ αυτήν σχοττη , εχεισ οίχεται βίς τό χα9αρον τε χαΐ α . ^ . \ "^ . 

άε\ ίν χα\ άθοΙνα;,ν χ«\ ωσαύτως ίχον , χα\ ώς^υγγενής ^^ •^^'«» ^ «η,ρϋβπ,ηη, βΐ .ηιηιοΓί^ βΐ βοϋβηι |ηοΑ, 

ο3σα αύτου ά.Ι μετ' Ιχε(νου τε γίγίεται , «τανπερ «ύτή »* *^*^• ** **"^"'"' »««*"• «^^"• «"«^ ^^^^ '"*• 

25 χαβ' αυτήν γένηται χαΐ «9ί αύτη,χαΐ πέπαυταί τε του *»"*"^« ίρββ «4 ρβτ ββ βκ,υβ 1ίββ>1, βΐ οββββΐ ^ βττατβ 

πλάνου χα\ π8ρ\ Ιχεΐνα ά'εΐ χατλ ταύτλ χα\ ωσαύτως ^ «"» ""* ««"Ι*^ ββοαηιίαηι βλάβη βοϋβαι ηκχΙο Μ 

Ιχει, άτβ τοιούτων Ιφαπτομίνη; χά\ τοΰτ' αύτης τ^ *>»•>«»» "*!»*« <1«* **»*« οοηΐΓβοΙβΙ?Λ!ςοβ Ιιβκ <^α8 βΠβεϋο 

πάθημα φρ<5νησις χέχληται ; Παντάπασιν, ίφη, χαλως ρπκΙβηΙΐΛ ηοηιίηβΙιιτ? ΡτιτβίΑτβ, ίηςηίΐ, ββ Υβτ» οπιηίηο 

χαΐ άληθ9ί λέγεις 9 δ Σώχρατες. Ποτέρω ο3ν α3 σοι ΙοςοβΗβ, ο δοΰηΐββ. υΐΗ {«Ηογ βρβείβί ταηαβ υΜ νί- 

30 8οχει τω είδει χα\ Ιχ των ΙμπροσΟεν χα\ Ιχ των νυν Ματ βχ ϋβ, ςα» Ιη βηρβτίοΗΐΜ» βΐ πιοόο όί€ΐΑ βοηΐ, 

λεγομένων ψυχή 6μοι^ρον ιΐναι χαΐ ξυγγβνέστβρον ; 6 «ηίαιο• ββββ βίπιΠίοτ «β βοβη&ΙίοτΡ ΑγΙ){1γοτ βςιικίβπι» 

Π5ς 2^ν ^μοιγβ δοκβΐ, ^ 8* 6ς, ξυγχωρν|σαι , £ Σώχρα- ο βοβτβίββ, ςαβιηΙίΙ)βΙ» Ιηςηϋ, νβΐ ίη(1οβ(ΐ88ίηιαπι βχ Ιμο 

τις, ίκ ταύτης της μιβθ($8ου, χα\ 6 8υσμα0έστατος , 9τ% (ΙΙββαηΙοαβ οοηββββυπιηι , ληίηιυπι οηιηί ρτοΓβηβ ρ&τΐβ &ί• 

8λιρ χαΐ παντ\ 6μοι^ερ^ Ιστιν ή ψυχή τω ά«\ ώσαύ- πιίΜοτβιη ββββ βί, ςυοά ββηαρβτ βοάβσι πιθ(Ιο ββββ ΙίλΜ, 

36 τως ^χοντι μΚλλον ή τφ μι{. Τ( 8έ; τ^ σώμα; Τω πμ^Ι» ςν^ηα ορροβΗο. ΟαΜ βυίβηι οοτρυβ? ΑΐΙβΗ βρβ- 

Μρω. βίβί. 

XXVIII. "Όρα 81 χα\ τη8ε, ^τι, Ιπειδ^ν έν ταύτ^ ΧΧΥΙΙΙ. ΟοαβΜβτβ τβτο βΐίβπ) Ιιβο Τλϋοηβ, ςυΜϋο (η 
80 ωσι ψυχή χαΐ βωμα , τίο μΙν 86υλεύιιν χα\ άρχβσθαι 3 βοιίβιη βοηΙ βηίπιοβ βΐ οοτρηβ , Ιιοο ςυίάβπι ββητίτβ βΐηαβ 

ή φύσις πρβστάττβι, τη 8* άρχβιν χα\ 8εσπ^ειν• χα\ βυΙ)β8ββηβ1ιιτ«ηιίηΙ)βΓβ,ΙΙΙαΜΐνβΓορΓ»βββββΙςϋβόοπιΙηβπ; 

10 χατά ταΰτ* α3 η6ηρό<Φ σοι 8οχβϊ ^μοιον τω θβ(φ εΤναι, β* !»« »η<χΙο πιηιιβ υΐηιπι ϋϋί νίϋβΙϋΓ βίπιΠβ ββββ <ΙΙ?ίηο, 

χαΐ ιπίτβρον τω.Ονητω; ΐί ού 8οχβΙ σοι τλ μέν θεΐνν "^"'°> πιοτ1αΙ{? βαΐ, ηοηηβ ρυΐββ (Ιίνΐηαηι ςιικίβπι ΐΑΐβ 

<ϊον άρχειν τι μ\ ήγιμονεύειν πεφυχέναι, τί> 81 Ονητλν ««β ηΑΐυτβ, ηΐ ρτνβίΐ βΙ <Ιιΐ€βΙ, πιοτίλΐβ Υβτο, υ( βυΚ^ίαα- 

άρχεσθα{ τ• χα\ 8ουλεύειν; "Εαοιγε. Ποτέρω ο3ν *»'' *« ^^^^ ί*"^ «Ι"^*^^»• υ*^' «*«' «««^"η «* 

ή ψυχή ίοιχεν; Δήλα 8ή, Ζ Σώχρατες, ^ ή μίν «°ί""« ««""ί»^ ^^^^* « δ«<^*«• •«*™"™ ^»^«» »*- 

45 ψυχή τω 8ε(ω , τ^ 81 σώμα τω Ονητω. Σχ^ι 8ή , «»'«" «« '*^^»^' "^"^ τβιο ηιοτίβϋ. Αηίιη3<]τβτΙβ 

ν τ*ν•/# 9 2 ± ^ γ ' /»• ' • ίθπι• οΟβ1)ββ. ηυηι Ιιβο βχ οπιηιΐ)!» , αίΜβ & ηοη» αιείΑ 

Ιφη, ω Κίβης, β! <χ πάντων των βίρημενων τα8• ημιν * * * .^ .. . ^. • • .. .: » . ιι• • 

ζ^ 1 » -ΙΑ/ \ ^Λ ' » - \ ι β"η*» €οηββααβη!αΓ, γιάβΐιοβΐ (Ιινιηο , ιπιπιοτί&ΐί, ιηΙβΙΙι^- 

ξυμβαΐνβι, τω μΙν Οείω χαΐ αθανατω χαι νοητω χαΐ Ι) ^„. * ,Γ^. , .. . .... . . ^ ^ 

*..%•]•>* * Λ\ * ' ' 1. ΜΚ • ϋηΙΓοπηί, ίη(Ιιβ$ο1α1ιιΙι βΐ ββηρβτ βοϋβηι ηιο<Ιο βΙ 

μονοειδει χαΐ ά8«λυτψ χαι ά.Ι ωσαυτοκ χαι χατλ ^^^^^^ ^^^ ^ ,^^^ ^^.^^^ ^ «ί,„ϋίοπ.«. 

ταυτ'Ιχοντι ίαυτφ δμοιοτατον εΤν.ι ψυχήν , τω 8 άν ,,^^^^ ^^^ ^^^„^ ^^ ίηΙβΙΗβίΙ)Πΐ. «ιιιΙΙιΓοΓη,ί , ϋίββο- 

50 θρωπινφ χαΐ θνητω χαΐ άνοήτω χαι ι«>λυβι8βΐ χαΐ δια- ,^^.,. ^^ „„„^^„ ^^ίΐβιη ηκχίο βίΐιίπιβΐ ββ ΙιβΙ)βηΙί . βίιηί. 

λυτοί χα\ μη8έποτβ χατλ ταυτ' ίχοντι ίαυτφ δμοιάτατον ,|^ ^^Ιτλ ββββ βοτραβ. ηαη ροβΜίπιιιβ . ο βηιίοβ ΟβΙιββ . 

α3 βΤναι σώμα. Ιχομεν τι παρίι ταυτ' άλλο λέγειν, ρΓ8»(6τ Ιι«ϋ &1ίυ<1 ςυκΙςυΜη &η6ττβ, ςιιοπιίηΐΜ Ι1« βίΐΓ 

6ΙΙ φ(λε Κέβης, ως ούχ Ληκ Ιχει; Ούχ Ιχομβν. Νοη ροββηηηβ. 

XXIX. Τ( ο3ν; τούτων οδτι»κ Ιχ^των 3ρ• ουχί XXIX. ΟιιΜβΓροΡ πιηι Ιιιγγ Ηλ ββ Ιι•»)βιιηΙ , ηοηηβ βοτ- (μ. Η.) ΡΙΙ^.00. β3 ΟΜμαη |Αΐν ΧΛ'/Ι θιαλύιβθαι προβήχιι , ψυχή 8* αυ το ροΗ οοητϋηΙΙ, υΐ ^^«?^ βοΙταίυΓ, Αηίηιο οοηΐΓβ,υΙ οιηηΐιιο 
«νράκαν άίιαλύτφ »Τνβι ή Ιγγύς τι τούτου ; Πως γλρ ο ίηάίβιοΐυΐιϋβ βίΐ γβΙ θΚςηΙά Γβί οπιηΐιιο ίη<1ίβιοΙιι1>Ιϋ ρτορίη- 
οδ \ Έννοβΐς ο3ν, Ιφη , βτι , ^πειδ^ίν ^ποΟάνη έίνΟρωπο<, 
το μίν 6ρατον αύτοΰ, τλ σώμα, χαι\ έν δρατω χ<([αι- 
§ νον , β λ^ νιχρ^ν χαλοΰΐΜν, ^ προσι^χει διαλύισθαι χα\ 
^ιβιτέιτηιν χα\ ^ιαπνβΐσθαι , ούχ βύθύς τούτων ού^έν 
πέκονθιν, άλλ* Ιιτίλίχως συχν^ επιμένει χρόνον, ^λν 
μέν τι« χβ\ χαριέντως Ιχων τ^ σώμα τιλβυτι^στ) χα\ Ιν 
τοιαντνι δρα , χ«\ ιτάνυ μάλα. συμπισ^ γ^ρ τ^ σώμα ςυυιη ? Ουκίηΐ ? Οβτηη ί^ΙπΓ, ρο•1ςυ8ΐη ιηοΓίυιιβ Ηοιηο Αιβ* 
γΗ, ςικχΙ Ιη βο ?ΐΜΐ)ϋ6 ββΐ, οοτρυι , βΐ Ιη Ιοοο ιΐΗΐΜϋ ροιΙ• 
Ιαιη, φΜά ϋ•ϋβτ6Γ ΑρρΗΙληιιιβ, ΰοΙ οοηγβηΗιιΙ άίιιοΙτβΙαΓ, 
€0ΐΐ€ΐ(ΙβΙ, <]ΐηΐιι«&, ηΠιΠ Ιιοπιιη οοηΗηυο ρ&(1, κά μΙΙ• 
Ιοηραη ίβοαριη βηρβτββΜ , 6(, β1 ςυίβ οοιροΓβ ρβιΜΙβ 
βΙΕκΙο €ΐ6€6886η1 βΐ Ιη ΙαΗ «ΐΑϋβ (ίοη^ Ιοιιβΐηίιηαιη. 
οοΓρίΗ βηΐιη οοΙΙλριυιη βΐ οοικίίΐηιη , Ιιιοηά1Ι>ίΐ6 ςυο^(Ι«ιιι 
Ιειηριη Γβτβ ίη1β|^ιη ιΐΜΐίθΙ. ηοηηυΙΙλ τβΓΟ εοτροτβ 
μίρη τοδ σώματος, χ4ν σαπη , βστδ'τι χαι νιυρα χα\ ά «»««»>«. «*««™ «ί ροΙτοβΗιιΙ. οβη τΐιΐβΐΐεθΐ ηβηΐςαβ αίςυβ Μ χαΐ τβφιχηιΟέν, ^ Ασχιρ οΐ Ιν ΑΙγύπτφ ταριχιυθ/ντις^ 
Αίγου ^^ μινιι άμι^χανον ίσον χρ(^ν. {νια ^ οηαηίΑ Ηίβ 9ΐιηΠΙ&, υ( (Ια (ΙΙοΑίη, (ΐΑΐηβο) ίιηαιΟΓίΑΐίλ βυοί. 
ιιοιιη6? 1ΐΑ. ΑηίιηιΐΒ βι^ο, ηαί ίογΙ&ίΙιΠβ ςακΙιίΑΐη μΙ, Ιη 
βΐιηίΐβαι ςιΐ6η(1«ιιι 8ΐίηιη Ιοουιη ιηΐ^ιιβ, βχΰβΙΙβηΙειη, 
ροηιιη , ίητΜίΙιΙΙβιιι, κτβη ίη Ογοοπι , βά Ιιοηαιιι ηρίβη- 
Ιοηςυβ (ΐ6ΐιιη, ςαο, βΐ ^βαι τοίυβηΐ, ρ&αΙΙο ρο•( ηιβο 
φκκ|ΐΐ6 βαίαιο ββΐ ηιίβΤΜκΙιιπι , βοΙηιιββΓβο ΙαΙμ, ΐΑΐίςιιβ 
οΑΐαΓβ ρηοάϋιιβ, οαη » οοΓροτο ΗΙ)6η&ιΐΓ, βΙ&ΙΙιη όΙιβΙρ&- τλ τοιαύτα «άντα, βμως, ώς Ιπος ιίπιΐν, αθάνατα 
Ιντιν. ή Λ ; Να(• Ή 51 ψυχή άρα , το άιι$ίς , το 

Η ιΐς τοιοΰτον τόκον ίηρον οΙχ($μ<νον , γενναΐον χαΐ χα• 
βαρον χαΐ άιι2η , ιΐς '^^δου ώς άληθως, παρλ τ^ αγα- 
θόν χαΐ φράνιμον θιον, οΓ, αν θλος ^ΟΑυ), αύτ{χα χα\ 
τξ Ιμξ ψ^Τί ^^ον« Β^ι^ ^^ ^ή ή(Α*ν ή τοιαύτη χαΐ 
ΛοΛ «ι^υχυΐα άπαλλαττομίνη τοίυ σώματος ιύθίτς δια- 

««■νύοητ.. »α\ 4«Λωλ«, &ς φ.σ»ν οΙ•πολλ*\ Γίνβρω- ,^ ^ ^^„^ „, ,^^ ^^ 

«««; «ολλου γ• βιι, ω φίλβ Κέβης τι χαΐ Σιμμία, β ,., . ^ . . βι » α ■. _ι .^ 
Λλέ\ιΛλφμΛαον;^νΐί^μέν«^^^^ άπαλ! ο άιΐβοΐβ ΟβΙι« .Ιςϋβ 8Ι«ιαιΙ« . .«<Ι α,οΐίο ««βΙ. Η. « « 

>Λτητ«^ του σώματος ξυνφέλχουσα. «τ' ούΜν •»^* '' "^ ^"^«^ Ρ""» ^^*^*' «^'^'» »" •«"" 

χοίΜΜΰσα αύτω Ιν τφ βΟ;! έχουσα Λναι, άλλλ φεύ- *"^»»«»» "*Ρ^*• ^°' »'»»" <^'"» "»« «« ^«* «"»«» «-η- 
ν <|«ιηι «Μ χα\ ' συνηθροισμένη αυτή βίς αδτήν , δτι «ϋηίοβνβηΐ, βθά Γυ^βΗΚ ΙΙΙϋϋ, ββςαβ Ιη μ οοΙΙββϋπΙ, ςοίρρβ 

μιλιτοΜβ άβ\ .τούτο, — τούτο δ* ού^ν ^ο έστ\ν ή ΜΐηρεΓ ίά ηαβόΙίΑηβ, — Ιιοο λΐιΐβιη ηΙΗΠ 68& «ΙΙα^ ςίΜΐη 
81 ^ρβΰς φιλοσοφούσα χα\ τω ^ίντι τιβνάναι μβλιτωσα & ΓβοΙβ ρΐιϋοβορίιβιιβ, ιιιοι1αηιΐΜ|ΐΐ6 ββΜ ητβη θχαπββηβ — 

' ^(ως ^ ; — ή ού τουτ' &ν βίη μελάτη θανάτου ; Παν• Αα( , ηοηηβ Ιιβο ομΙ ιιΐθ<ϋ1&Μο ιηοΓίήΡ Οηυιίοο. Αηίηιιιι 

τάϊησί γ•• Ούχοΰν ο6τω μίν έχουσα ι!ς τ6 ^μοιον 
ιοαυτξ τ& άιιίές απέρχεται, τ^ θεΐόν τε χα\ άθάνατον 

χα\ φρ^ιμον , Λ άφιχομένη 6πάρχει αύτη εύ$α(μονι 

ιΤνβι, «λάνης χα\ άνο(ας χαΐ φ^βων χαΐ άγρ(ων Ιρώτων 

χαι των Αλων χαχων των άνθρωπείων άπηλλαγμ/νη, 

&σΐΒ8ρ ϋ λίγιται χατλ των μεμυημένων , &ς άληθΰς 
Κ τ^ λοινον χρίνον μετί των θέων διαγούστ) ; οΰτω φω- 

μιν, 2 Κέβης, ή άλλως; Ούτω νή Δί', /φη δ Κέέης. 
XXX. *Ε^ ^ Υ<9 οΤμαι, μεμιασμένη χα\ άχά- Ι^ϋαΓ είο ΑΑΜϊΙιιβ οοηηβ ιιά «Μ ιίιηίΐ6 ίητίιίΜΙθ βΜΙ, «ά 
όίνίηιιηι §1 ΙπιιιιοιίΑΐβ βΙ ΜρΙβοε, ςυο €ΐιιη ρητβιιβτίΙ, 
βΤΑάίΙ ΓβΙίχ, λ1) βΠΓΟΤΟ, ί0ΜΝΤΜΐ(ί«, ϋιοοπΚΜΐ•, Μβςιιβ Αΐηο- 
ΗΚη», οβΙβΗΐφΜ ΗααΐΑηΙβ ΙϋΜηΙιη ϋΜϋ», βΐ, αΐί <]6 ίηϋίΑ- 
(Ιβ ό'ιά βοΜ, κτβη ΓβΙΙςυαπι Ιβιηριιβ τΙίΑΐη ουιη Ηϋι 
β^ϋΡ ϋ&η6 άΐ€6ηθαιη ββΐ, ο Οϋ)Μ, «η θΙΚβτΡ 1(« ρβτ 
^οτβαι, ίηςυϋ €61)68. 
XXX. $ίη 8υΐ6ΐη ροΙ1υ1α8 ίιηραη]8φΐβ β οοΓροη άβοβάιΐ, Οαρτος του σώματος άπαλλάττηται , άτε τω σώματι 1) υΐροΐβ (ΐυί οοιραβ 86Πΐρ6Γ «ιηρίβιαβ Ιϋ οοίηβπΐ βΙ ιιΐΜτβΤίΙ Μ ξυνουσα χα\ τοΰτο θεραπεύουσα χαι ^ρωσα χα\ 
4θ γιγο η τι υ μένη 6«* αύτου , (τκ6 τε των ΙπιΟυμιων χαΙ 
ή8θΜ•ν , Αστβ μηΚν άλλο δοχεΐν εΤναι άληθες άλλ* ή τ6 
βΜ|ΜΒΤ08ΐ^ς, οΕ τις ΙΗ» άψαιτο χαΐ (δοι χα\ π(οι χα\ 
φάρι χα\ «ρ^ τάφροβ(σια χρι^σαιτο, το 3Α τοις 
^μασι σχοτά^ χα\ άειδές, νοητον $έ χα\ φιλοσο- 
«8 φ(φ αίρτε^ν , ταίυτο ^ είθισμένη μισεΐν τε χα\ τρέμειν 
χαϊ φινγιιν — ο6τΜ δή Ιχουσαν οίει ^ψυχήν^ αύτην ι^ΙΐΜηαβ τοΙυρίΑΐίΐΜ» 6ί αιρΜΚιϋϋιιε <ΐ6ΗηΙΙιΐ8 ΓιιβηΙ, 6ΐ 
ΐ]8ςιιβ8άβο €8ρ(α8, υΙ ηΙΙιΗ 8ϋιι<1 ραΐβΐ 6Μ6 ▼6Π]ΐη ηίβί ςαοά 
6θΓροΓ6ηηι 8ΙΙ, ςαοά Ιβη^Ι 6( τΙάβΗ ροββϋ , ςυοάτβ ΙμΜ «Ι 
6<)1, 6ΐςυϋ)ΐΐ8 ίητ6ΐΐ6Γ6ΐ8 ιΐ8αΓρ8Η, φκχ] τ6ΐΌ 06υΙί8 ςηΜβιη 
οΐΜΟΐιπιιη 6Ι ίιιτΙβί1>ίΙβ 8ίΙ, ίηΙβϋΙβΐΐΜΐβ Τ6γο βΐ ρΜΙοεορΙιΙα 
60ΐηρΓ6ΐΐ6ΐΜϋ , 1)8ΐ)6Γ0 ο^ίο 60ΐΐ8α6Τ6ΗΙ ΓοππίάβΓβηαβ 6ΐ Γυ- 
^6Γ6, — 810, ΙηςοΑίη, οοιηρβηίαιη οηΐιηιιιη ηαιη ρυίβε χβ•* «Μν είλιχρινη ίπαλλάξεσθαι; Ούδ* δπωστιουν , ο |ρ^^„ ρ^ ^ βΐηϋβταιιι άΐ80βάβτβ? ΚϋΙΙο ηιοάο, ίηςιιίΐ. 
Ιφη. ^λλ3ί διειλημμ/νην γ' οΤμαι 6π^ του σωμα- 
τοιιδονς, β αύτη ή δμιλ(α τε χα\ ξυνουσ(α τοδ σώ- 
» ματος δι& τΐ» άεΐ ξυνεΐναι χαΐ δι3ί τήν πολλήν μελε'- 
την 2ν8ΐιοίησε ξύμφυτον. Πάνυ γε. Εμβριθές δέ 
γε, 2 φ(λε, τοίίτ' οίεσθαι χρή εΤναι χα\ βαρίι χα\ 
γεώδες χα\ δρατ^ * β δή χα\ ίχουσα ή τοιαύτη ψυ- 
χή ^ρύνεταΙ τε χα\ Ιλχεται πάλιν εΙς τον δρατον $6ά ΙηΓ6(:(απι {ητοίηΐυιηςιιο, υΐ αγΜΙγοτ, €οΐ)ΐ8βίοιιβ €ογ- 
ρθΓ68, ςη8ΐη 6θΐΐ8η6ΐΐ]<]ο οοηβκΜΜφΜ «απι οοτροΓβ ρτορ 
16Γ 6θηΙίηιΐ8ΐη ί8ΐηϋί8πΐ8ΐ6ΐη ρΐαηιηηηΐφίο ^ιιε ουίίαιη 6Γ- 
ίύάϊ (ΐιηεΙ 6οη8βιιίΐ8Πΐ. 1(8 ρυΐβιηιιβ. Ροικίβτοβιιπι νβΓΟ, 
ο 8ΐηίε6, ί<1 ριι(8η(]υιιι 68ΐ 6( βτ8Υ6 Ιβπβηυιηςιιβ «( νΙ^α- 
ΜΙβ : ςίΜΜΐ 8ηίπιυ8 β]ιι«ηο4ί ΐΜώβι» κγατ8(ογ 6( πιηαε βϋ 64 ΦΛΙΑίΙΝ. (8,, 82.) 

τ<5πον, φόβω τόΟ άβιδοΰς τε χα'ι '!ί)ΐδου, ώ^ΐτβρ λβγβ- νΐ&ίΐιϋβπι (Γ&Ιιί(υΓ Ιοουιη ηιβίιι ίηνί&ιΗίΙίβ 6ΐθΓα, ςαςιη- 

τβι, πβρι τά μνήματα τι χα\ τοίις τάφους χυλιν^ου- <! «(Ιακχίαιη ΓβΠυΓ, οϊγολ ηιοηυιηβηίΑ ββρυΐοηςυβ ▼βτββηβ, 

με'νη , περί Λ δή χα\ ώφβη άττα ψυχών σχιοειδη ίραν- οίΓοαη, ςυβ,βΜβ ηοηουΙΙβ ιιρρ«Γυ6πιηΙ βηίιηοπιιιι υιηΙιΐΌΜ 

τάσματα , <Η3 παρβ/ονται α( τοιαυται ψυχο(\ βΙ$ωλα αϊ 
6 μή χαθαρως άπολυΟβΐσαι άλλ^ του δρατου μβτ^χουσαι, 

2ι6 χ<ζ\ δρωνται. ΕΙχ^ γβ, ω Σώχρατες. Ε{χος 

μεντοι , ω Κιβης * χαΐ ου τ( γε τ^ς των αγαθών ταύτας 

είναι , αλλά τ3ις των φαύλων , α^ περ\ τά τοιαυτ' άναγ- 

χάζονται πλανΚσθαι $ίχην τίνουσαι της προτέρας τρο- 
10 φης, χαχης ούσης• χαι μέχρι γβ τούτου πλανώνται, 

ίως &ν τη του ξυνεπαχολουθουντος του σωματοιι^ους 6 οαιητβ^ηΙυΓ, ςυο&ά ουρίάΙίΑΐβ η&ΙηΓίβ €θΓροΓ6« οοιηί- ιιρρ«Γυ6ηιηΙ &ηίιηοπιιη υηαΙίΓΟΜ 
ρΙι&οΐΑ8ΐη&ΐΑ, ςαλίίβ ρηβΓβταιιΙ βίοαυίλεη Αοίοιί («Ιββ , ςυί 
νί(ΐ6Η€6ΐ ηοη ρυΗ (ΙβϋβΜβταηΙ, ββά τίβίύϋβ λΐίςυίά ΐΓλΙιβη- 
(68 , ςαο ΑΙ α( τί(1βΓί ρο88ίη(. Υβπ&ίαιίΐβ 68( , ο δο€Γ3- 
168. ΥβηβίιηίΙβ ρΓοΓθοΙο, ο 06ΐ)6β : βΐ ηοη 6886 1ΐ08 ΐΜ)ηο• 
πιηι &ηίηΜ»8, 86ά πΗϋοηιηι, ςυί οίΓουπι Ιικο ο1)6ΓΓβΓ6 
οοβυηΐυΓ ρ<Βη&8 άΑη(68 νίΐ® ίηιρΓθΙ)6 αοΙφ : 6ΐ Ιθηιάία οϊγ- έπι6υμ(^ πάλιν ένδεθώσιν εΙς σώμα. 

XX Χ Ι. Ένδουνται δέ, ώσπερ είχος, ε!ς τοιαυτ* 
^θη , όποΓ Λ\τ* &ν χαΐ μεμελετηχυΐαι τύχωσιν έν τφ 

18 β(ω. Τλ ποία δή ταύτα λέγεις, ω Σώχρατες; ΟΤον 
τοίις μέν γαστριμαργ(ας τβ χαΐ 6βρεις χα\ φιλοποσίας 
μεμελετηχ^τας χαΐ μή διευλαβημένους βίς τλ τών 5νων 
γένη χα\ των τοιούτων θηρίων είχ^ ΙνδύεσΟαι. ή ούχ 

82οΐδΐ; Πάνυ μίν ουν είχ^ς λέγεις. Τους δβ γ' άδιχ(ας & 

90 τε χαΐ τυραννίδας χα\ άρπαγας προτετιμηχότας εΙς τά 
τών λύχων τε χα\ Ιεράχων χ%\ 1χτ(νων γένη. ή ποΐ 
άν άλλοσι φαΐμεν τάς τοιαύτας ϋναι; Άμέλει , Ιφη δ 
Κέβης, εΙς τά τοιαύτα, ϋύχουν, ίί δ' δς , δήλα δή χαι 
τ^ίλλα, οΤ &ν έχάστη Υοι χατά τάς αυτών ομοιότητας 

26 της μελέτης; Δηλον δή , Ιφη • πώς δ' ού ; Ούχουν εύ- 
δαιμονέστατοι, Ιφη , χα\ τούτων είσΐ χα\ βίς βέλτιστον 
τόπον Ιόντες ο\ τήν δημοτιχι^ν τ• κα\ πολιτιχήν άρβτήν ΐΑηΙίβ Γ0Γ8Ι18 ίηϋυ&η( οοΓρυβ. 

XXXI. ΙηάυυηΙ θΐιΐβαι , υ( 6χ Γβί η&(υπι εοηβοί ροΐ6$Ι , 
6]υ8ηιο<1ί ιηοΓ68, ςυ3ΐ68 ίη τιΙα ςαίηαβ βχβΓΟίιβηιηΙ. Οα&- 

|68 €ΐΐ€ί8 Π10Γ68, Ο 5θΟΓ8ΐ68Ρ ΥβτΙ)! βΤθΙΐβ , 606, ςυί ν6ηΙΠ8 

ρβΐυΐ&η^ 6( β^Ιββ (ΙβάιΙί ΓαβηιηΙ η€6 ηυίάςαλπι ο&υΐίοοίβ 
ρυάοΗβςυβ ΙΐΑΐ)α6ηιη(, ▼6Γί8ίπιίΐ6 68ΐ ιΐ8ίηοβ 6( 6]υ8α)0(ϋ 
1>ΓυΐΑ 8υΙιΐΓ6. ηοηη6ρυΐΑ8? ΥαΜο 0θΜ86ηΐΑη6& Ιοςυβπβ. 
^υ^ Υΰτο ίι\ίαΓί38, Ι^ηηηίάββ, ΓβρίηΑβ ρΓ» 6»ΐ6Γί8 86ευ1ί 
5υη1 , Ιυροπιηι , &6θίρίΐΓοηίΐ 6( ηαίΐνοηιπι ββηβτα. &υΙ ςυο 
Αϋο (Αΐ68 ηιίςτβΓ6 <1ίθ6ΐηιΐ8? ΙΐΑ ρο1ί88ίηΐϋηι, ίηςυίΐ 06ΐ)68. 
ΕΓ^οηβ, ΐηςυίΚ ίΠβ, Γεϋςη» ηι&ηίΓ68ΐ&, ςυο &Κ>68( ςιι]1ί1)6ΐ 
86οαη<1ϋηι 8ίιηίΙί(α(ϋη68 €υ]α8ςυ6 8ΐυ(1ϋ? ΒΐΑηίΓ68ΐυιη, 
ίηςηίΐ : ςυίάηίΡ Νοηηβ ΙιοΓυπι ίΰΐίοίδδίπιΐ 8ΐιη(6ΐ ίη ορ(ί• 
ηυηι ρΓθ6ΰί8€αη(ηΓ Ιοουπι, ςαιουηιςυβ ρορυΐλτβπι οίγίΐβπι- 
φΐ6 τίτΐυίβηι, ςυ&ηι ΙβηιρβηηΙίΑΠί 6(]η5(ίϋ&οι ηοπιίη&ηΐ, έπιτετηδευχότες, ήν δή χαλοΰσι σωφροσύνην τι χαΐ Β βχβτοαβτβ &1)βςυ6 ρΙιίΙοβορΙΐΜ βο πιβηΐβ, 86(1 6Χ οοη8υβ1ϋ. διχαιοσύνην , έξ Ιθους τ• χα\ μελέτης γεγονυΐαν ίνευ 
30 φιλοσοφίας τε χα\ νου ; 11η δή οίτοι εύδαιμονέστατοι ; 
"Ότι τούτους είχός έστιν εΙς τοιούτον πάλιν άφιχνεισθαι 
πολιτιχόν τβ χαΐ ^μβρον γένος , η που μβλιττών ή σφη• 
χών ^ μυρμήχων , ^^ χαι βίς ταύτόν γε πάλιν τ^ άνΟρώ- 
πινον γένος, χα\ γίγνβσθαι έξ αυτών άνδρας μετρίους. 
36 ΕΊχός. 

ΧΧΧΠ. Ε?ς δέ γε θεών γένος μή φιλοσοφιζσαντι 
χα\ παντελώς χαθαρώ άπιόντι ού θέμις άφιχνεΐσθαι €ΐίη6 6λ6Γοί(&Ιίοη6ςυ6&οςηί8ϋθΐη? Ουοηβπι ρ&είο Ιή ΓβΠ• 
α88ίηιί? ^υοηίβη) νβηείηϋΐβ 68(, Ιιοβ ίη Ιβΐβ ςυο(](1αιη 
86ηο8 ΙΙβηιηι οίτίΐο πιίΐΰςιιο ά&αή^ητ^ , αοΙ βρυπι βιιΐ 
ν68ρ&η]ηι &υ( ΓοΓηήο&τυπι, τβΐ βΐίιιπι ίη ίάβηι ηιι%υ8 ςε- 
ηιΐ8 Ιιυηιβηυη) , Π)0<ΐ68ΐ06<ιυ6 6Χ ί1ϋ8 Ιιοηιίηββ Γΐ6Γί. ΥϋΓΐ&ί- 
πιίΐβ. 

ΧΧΧΙΙ. Ιη (Ιβοηιηι ?6γο ςβηαβ ηηΐΐΐ Γ«8 68ΐ ρβΓτβηΐΓβ , 
ρτ8βΐ6Γςυβπι ϋ8, ςοί άί866η(Ιί ουρίάίΐΑΐβ (Ιβ^βηΙββ Η άλλ' ή τφ φιλομαθεί. άλλλ^τούτων ίνεχα, ω έταϊρβ Ο ρΐ,ϋοβορΙΐΜΐΙί βαηΐ βΐ ρϋΓΐ ρβηίΐυβ ά60ββ86ΓϋηΙ. Ιιοηιιη Σιμμία τε χαι Κέβης, ο! δρθώς φιλοσοφουντες άπέχον- 
40 ται τών χατλ τ6 σώμα επιθυμιών άπασών χα\ χαρτε- 
ρουσι χα\ ού παραδιδόασιν αύταΐς εαυτούς , ού τι ο2χο• 
φθορίαν τε χα\ πενίαν φοβούμενοι , (ίσιτερ οΐ πολλοί χα\ 
φιλοχρι^ματοι, ούδ' α3 άτιμίαν τε χα\ άδοζίαν ^^μοχθη• 
ρίας δεδιότες^ , ώσπερ οΐ φίλαρχοί τε χα\ φιλότιμοι 
46 ^ Ιπειτα άπτονται αυτών \ Ού γάρ άν πρέποι , Ιφη, 
ω Σώχρατες , δ Κέβης. Ού μέντοι μά Δία, ^ δ' βς, ςυίάβαι ^(ί&, ο &ηιίο6 δίπιπιίΑ 6ΐ 06ΐ>68, ςυί Γβοΐβ ρΐιί- 
ΙοεορΙίΑΐοΓ, &1> οηιηΐ1)υ8 οοιροΗβ 6ηρίάι1&(ί1>ιΐ8 &1)8ϋ- 
ηβηΐ αίςυβ ίΐΑ ρ6Γ86ν6πηι( ηβο 86 ίΙϋ8 (ηάυηΐ, ηοη Γαπιί• 
ΙίΦ ]&£(υπιηι ρ&αρβΓί&Ιβπιςυο Ιοτηιί<1&ηΐ68, ςυβπι&άπιοάυπι 
ρΐβτίςυβ ρ66υηί&Γυπι ουρίάί, ηοςυβ Γυηη» οοηίβηιρίυηι 
&1ςυ6 ί^ηοηιίηί&ηι , ςυβπιβάπκχΐιιηι ςυί ηιβ^^ίείΓ&Ιυε &ηι• 
ΙιίυηΙ 6( )ιοηοΓ68. Νοη βηίη ά606Γ6(, ο 8οεΓ&(68, ίηςαίΐ τοιγάρτοι τούτοις μέν ίπασιν , Ιφη , ω Κέβης , έχεΐνοι, <1 ς*^^, Νοη ρβτ ^ονθπι. 6(6ηίπι 1ιί , ςηί βηίηιηηι 8υϋηι οΤς τι μέλει της αδτών ψυχής , άλλλ μή σώματα πλάτ- 
τοντες ζώσι , χαίρειν είπόντις ού χατά ταύτα πορεύον- 
50 ται αύτοις, ώς ούχ είδόσιν βπη Ιρχονται, αύτο\ δ' 
ήγ'.ύμενοιου δεϊν εναντία τη φιλοσοφία πράττειν χα\ 
τη Ιχείνης λύσει τε χαΐ χαθαρμφ ταύτη τρέπονται , 
έχείνη επόμενοι, ?[ Ιχείνη δφηγεϊται. 

ΧΧΧΠΪ. Πώς, ω Σο>χρατες; Έγώ έρώ, Ιφη. ουηηΐ, η6(ΐυ6 οοΓροη οοΙ^ηάο 86ΓτίοηΙ, ερπείίε 1ιί5 οαιηί- 
1)08 ΗλυόςιίΑςυβοα 6Α ^Γ&άίυηΙυΓ νί& ςυ& 8υρ6ηθΓ68 ίΐΐί , 
ηυί ςοοβαηΐ ίβηοΓ&ηΙ, ίρ&ί τ6γο 6χί8ΐίπΐΑηΐ68 ρΙιί1θ8ορΙιΐΦ 
β]ιΐ8ςο6 εοΐυΐΐοιιί €( ριΐΓ^λΙίοηί Γβριιβη&ηόυπι ηοη βϋδβ , 
Ηβηε 6Α 86ςιιυη1ιΐΓ νία , ςοΑ 608 ΙιβΒΟ (ΙυοίΙ. 
XXXIII. ΟυοηκχΙο, ο δοθΓ&(68? Οίοβπι βςιιίϋΰΠ) , ίηςοΐΙ. («,Μ.) ν\\Λί.ύΟ. Γ,;, 

γτρκΜΧουνι γαρ, ^ έ* ^ , οί ;ριλοααΟϊϊς , ^τι τταραλα- ηονιτυηΐ ϋΐιΐιιι \ϊπ ιϋ^^ΐΐϋΐΐϊ ϋϋρίιΐί , (|ΐΐυι1 ι>ΙιίΙο£4)ρΙιί«ι ου• 

βαΰσα α&ΤΜν τήν '^χήν ή φιλοσοφία άτΓ/νώς διαδβίβ- β τυπι αηίηιιιηι 8ΐΐ!;€ί|ΐίΙ ΓονβΓ» 1ί(μ(υιη ίιι εοΓροΓβ Αΐι^υβ ββ- 

|ΐ<ιπ)ν ίν ΤΜ σώματι χαΐ προσχιχολλημίνην , αναγχα- {ζΐυΐίαιιΐυιη , αο ροΓ ίρβιιοι ςυιι« ρβΓ ΟΑΓΟβΓβιη Γββ εοη&ί- 

ζοΐλίντ,ν β" ώσπιρ 5|• ιΐργμοΰ διλ τούτου σκοπβίσΟαι τλ «ι^ΓΛίβ οοβοΐυιη, ηαα νβρο ρβΓ μ ίρβυηι , βΐ οιιιηΐ ρΓΟΓβυ* 

ι *ττβ, άλλλ μή «ύτήν δι' αί»της , χβι Ιν πάση άμαθία ίη^ί^,^ ίηνοΐυίαιη βΐ ( ςυο«1 ρΙιίΙν8ορΙιΙ& ) ρβηρίαειίδ ςιηιη 

χαιΛυμίνην χ«\ του «Ιργμου τήν δ.ινότητα χατι- ^^^,,^^ οοΓροΓβ^α, νΐηα.ΐυιη «(ΙβΙΗπβΧ βηΐπ,υιη , (,οΐρρβ 

Μισβ , στι οι Ιΐηθυμίβς <στιν , ως άν μαλιστ αυτός ο ^ . <. . ... ^ . 

« &&μ^ ξυλλτίπτωρ .ίη τω δεδ^σθαι , - «περ ο3ν α '»""* «^^ 'Ρ"™ "^' οοηοϋρ«Γ^ηΙ,α™ , ροΓ ςυβα. (1βν.η€ΐϋβ 

λέτ- , γιγνώσχουσιν οΐ φιλοιίαθ.ϊς , ^τι οΟτως ^νουσ.ν *"*'""* ''''^"^' "* "^ "^ 'ί^'"™ Οβνίηβώϋϋιιηι, - Ηθ€ ί^ίίΙηΓ 

« ηραλαβουσ. ή φιλοσοφία αυτών τήν ψυχήν ήρίαα *"'^• """"^^ "'" ^*^°"« ^"Ρ"^* ' ρΙ.ίΙοβορΝβηι βοηιηι «ηί. 

ηραμυΟιΤται χαΐ λύβιν επιχειρεί, ίνδειχνυμενη , «τι "*"'" "* «>»ηρί»•«»"»η 8ΐΐ8θίρΐβηΙ«η ραυΠαϋπι «ΙεηιυΙοβΓΟ 

αχάτης μέν μιστή ή ίιά των βμμάτων σχέψις , άπάττ.ς «^^ί^^^Γ^-Μ"*^ ««ΚΓ^*" , «""» οβίβηιΐοΐ , ςιιβηι Γ&ΙΙ&χ οοιιΙοΓυιη , 

ϊ* ή 8ι^ τΰν ώτων χαι των άλλων αΙσθήσεων , πεί- Μ"βιη ίβΠ»τί »ϋπυιη 0Λ•!ίίΓθΓϋΐη(ΐϋ6 ββηΜίυηι βίΐ ουηβίίϊβΓ»- 1* έχ τούτων μ^ν άνα/ωρεΤν ^ον μή άνοίγχΓ, ^ί^β^ (αιηι) ρβηυ&ιΐββΐ 6ί, υΙ&Η Ιιί8ϋί8€6(1&1,ςυ&(6ηΐ}8 α(ϊ 

II ■ΰτοϋς χρηοθαι, αυτήν δ* «{ς α&την ξυλλέγεσΟαι χαι ϋΐίβ ηοηϋο^Ι ηϋΰβββίΐω, υ( ύ^το κ ΐη β€πιεΙ ΓβνοοβΙ &1<|υ6 

^Εβροίζιβ(ίαι παραχιλευομινη, πιστεύειν δί μηέενι άλλω οοΙΙπμιΙ οιιηι ΑϋπηοηβΑΐ, ηοςιιυ υΙΙί οτθάαΐ ρΓΦΐθΓ(]ΐιβιιι Αί1)ΐ, 

^' ^ αυτήν αΟτη ^ τι &ν νόηση αυτή χαΟ* α&τήν αύτο «ιυ&Ιβηιιβ ίρΜ ρβΓ 8β εο^ί^βΐ €ΐυοϋΙίί)6ΐ βΟΓυιη, ςυα; βυϋΐ» 

χα•*α6τ4τωνίντων,ίτιδ'ανδι•ίλλωνσχοπη εν ίλ- Ι) ρρΓ ββ ίρβυϋΐ, φΐοϋ νβτο ρβτ βϋβ οοηβίίΙβΓβΙ βχ&ίβίβη» ίιι οΗμ 

λοις^ίν άλλο μηδίν ήγιισθαι άλη6ίς , εΤναι ο^ το μεν «Ιίαϋ, ιιΐ ηίΐιίΐ βχίβΐίιηβΐ νβΓαηι ; ββΜ νβΓΟ ΙδΙια (|υί<]6ηι βΜΐ- 

90 τβιβϊτ»¥ α1σθητ((ν τ• χαι δρατον , 8 δ* αυτή 6ρδ νοητόν ^ί,^υι^ ^^ ^^^44,4,1^ ^„ο^ ^υΐβιη ίρββ ρβΓ ββ ΐΛηκαϋτβΙ , ΙηΙβΙ- 

τ. χαι άν^' ταύτη ουν -^, λύσει ούχ οίομενη δεϊν „^^,.,^ ^^^„^ .„^^^,,,.,^ ^„.^ ^^^^ ^,„^^^. ^^. ^,^,,^^^,,^ 

ΐΜκντιουσΟαι ή του ως αληθώς φιλοσόφου φυνή ούτως . . ι- .« . . ... 

βιηγιται των ήδονων τβ χαι ίπιθυαιων χαι λυπών χαι . ,.^ . ^ . ... .. .... 

«^ Α* ^ »/ > «. / 0. -> -κ, ουριυιΐθΐΐϋαβ , αο1οη5υ8 βΐ (ιιηοηΐϊυβ ρΓΟ ?ιπΙ)ΐΐ8 βΐΜΐιοβΙ, 

φο6»νχαθ όσον ουναται, λογιζόμενη, οτι, επειοαν τις * 

<4 βφ^ρα ήσ6η ή φοβτ,ίη ή λυπτ,Οη ή ίπιΟυμηστ, , ούίέν ''««««*"«'»«. ^"«"^^ Φ«« νβΙ.€ΐηβηΙβΓ άν\^Χ.•\ητ νβΙ «ηβ- 

τοσούτον χαχον ε'παΟεν άπ' αυτών, «σον άν τις'οίηθείη, *"*' ^^* ^^'^** ^"* *^*Ρ'^^ ' ^""^ *^«"^ **"*'"" •»* »"* Π•" 

«ον^ νοσήσας ή τι άναλώσαςδιλτλς επιθυμίας, άλν ο "»«'"»"• φΐωΐϋΐη ^πΐβ βχί^ΙΐιηΛπΙ , τβιΐιί βΓ«(ία ουιη 

8 κβίντων με'γιστόν τε χαχον χαΐ εσ/ατόν έση , τούτο «βΓοίΒνβηΙ Αυ( ρρυρΙβΓ ςιιρί(Ιίΐ3ί6Κ {ΐβειιηίΜ εοηβυηιρββ- 

Ίτάσχιι χαι ου λογίζεται αυτό. Τί τούτο, ω 1(άχοα- π1)«ί(1 ςυο<1 ηιαΙοΓϋΐη οηιηίιιιη ιη&χίιηυπι βΐ οχΐΓβιηιιιη 

30 τις; £φη 6 Κεβης. Ότι 'Ι^^/ή παντός άνθρωπου άνιγ- β8ΐ,1κ>€(ευιη) ρ(^Γρβ1ί 1ϋι{ΐΐ€ ηυη αηίυα&ιΙνεΓίΰΓβ. Οιιίιΐ Ιιοΰ, 

χάζτται Ιμα θ* ήσΟηναι ή λυττηΟηναι σφόδρα έπί τω ο$θ€Γαΐ€8? ίικ|υϊΙ ϋΓΐΐ68. €υ]ιΐδνί8 Ιίοιυίηίβ&ηίιηιιβοο^ζίΙιΐΓ 

χαι ήγιΐσΟαι, περ) 8 αν μάλιστα τοΰτο πάσχη , τοΰτ' ΛβΙβοΐΑΓί βίπιΐιΙ νοΙ (ΙοΙβΓβ οΐι Αΐίςυίϋ νβΠβηιβηΙίΓ β( ρυΙ•Γ« 

Ιναργίστατόν τ εΤναι χαι άληθέστατον , ^ούχ οΰτως ίΠικί πγο» φΐο(1 Ιιοο ηιαχίιηβ ρβΙίΙϋΓ, ιηβηίΓοβΙίββίιηυπι ββββ 

ίχον. ταύτα δέ μάλιστα ^τλ) δρατά. η ου; Πάνυ 3ΐς„β νοηκ^πηηηι,ουηι βίΐ ββειιβ. Ιιβθε αυΐβιη ιηθχΐιιι« βιιηΐ 

» γ•. Ουχουν ίν τούτω^ψ πάθει μάλιστα χαταδεϊται ι1 ^.^,ι^,-,^^. ηοηηβΡ Οιηηίηο. Απ βΓβο ίιι Ιιαο γο Αηί.ηυβ (ΐοΑίη 

φυνή &πο σώματος; Πώς δη; Οτι έχαστη ηδονή και .„. . , ^* ^ 

7,^ ^^ Τν * Λ , > . , ιηβχιηιο ιΙΙΐί^βΙϋΓ 3 οοΓροΓβΡ ^υοιηο(1ο νοΓθ? Η(κ• : οιηηιβ 

λύπη ωσπβρ ήλον ινουσα προσηλοΐ αυτήν προς το . . . , . . . . _ 

• . *^ «^ . V. ..^ ^ Γ /^ νοΙυρίΑϋ αΐυιιβ ϋοΙοΓ συοία εΙ&νο θηιηαυιη ϋοπροη 8ίΏ<η( βΐ 

αωμα χαι προσπερονα χαι ποιεί σωματοειοη , οοξαζου- γ -ο 

σαν ταΰτ' άληί)η εΤναι, Λπερ ^ν χα\ το σώαα φη. έχ ^""^••»^ ^'^^^'^ϊ"*^ ^^^«^^«""^ ^^'^' "^ ^^'" •>Ρ»"«*"^ ^* 

4» γ&ρ του δμοδοξεΤν τω σώματι χαι τοις αύτοΐς χαίρειν ^ ^«'•*' *1"* "^^^^^^^ ^««"Ρ"* • "«™ ^^^ *^ • 1"^» *'«^^"» 

άνβγχάζεται, οΐμαι^ δμότροπός τε χαι δαότροφος γί- ΟΡ•»^*"•• «*""» <:οΓροΓ0. ΐκίίβηκριο οΜβοΙοΙπΓ, οομίΐιΐΓ, πΐ 

γνισβαι χαΐ οία μηδ^ποτε καθαρώς εις '^Λοου άφιχέ- Ρ"ίο. ρΪ"»*!"!» ηιΟΓίδ βΐακιίβηιςυβ &1ίιηοηίχ ΓιβΓί ι»1 1»1ΐ8, 

4^1, ^ΰ(λ' άβι του σώματος άναπλεα έξιε'ναι, ώστε υ& ηιιοςυβιη ροκβίΐ ριιρυ» « νίΐ&πι 8ΐ(βΓ&ιη ρΓοϋοίβοί, δ«(1 

ταχίι ττάλιν πίπτειν εΙς άλλο σώμα και ώσπερ σπει^ο- «βηοροΓ ρίβηυβ €0Γ|)0Γίδ \λΥλ ^Γ^άΐΛΐητ, ίΐβ ιιΐ οίΐο ολΗλΙ 

α μίνη Ιμφύισθαι , χαι έχ τούτων άμοιρος εΤναι της του ο ΓΟΓβιιβ ΐη »1ίυ<1 €0Γρυ8 οΐ ςαββΐ 8Αΐυ8 ίΙβΓυιη ίηη38€αΙυΓ, 

Οΐίου τι χαι χαθαρου χαι μονοειδους συνουσίας, ^νλη- Αίφΐβ ρΓορΙβΓβα Γοη8υ6ΐυ(1ίηί8 (1ίνίηα(, ριΐΓΠΡ θ( ιιηίίοπιιΐδ 

Οιστατα , ίφη , λέγεις , δ Κε'βης , ω Σώχρατες. οχρ<»Γ8 8ίΙ. »π88ίιιιβ , ίικριίΐ ΟβΙ)β8 , πηγγ»^ . ο 8οεΓ&1(>δ. 

ΧΧΧ1Υ; Τούτων τοίνυν ίνεχα, ω Κέβης, οΐ δικαίως XXXIV. Ποπιπ) Ι^ςίΙυΓ ^γαΙι», ο Οβ1)β8, πυί ]υδΐ6 8ΐιηΙ 

(ριλομαΟιΙς χόσμιοί τ είσι και ανδρείοι , ου/ £ν οΐ πολ- (1ίΜ.τη(1ί ειιρίάί , (<ΐπιρ€Γ&οΙί&ιη ίοΓίίΙυίΙίηρπιςυβ ^βςηυηΐυΐ', 

84 Χμ ίν€χά ^φασιν•. ή σύ οΓει; Ου δητ* ίγωγε. Ου α η 'Π ςιιοπιπι κΓβΙΪΑ νυΙ^ιιβ. 8ΐιΙ (ιιηε ριιΐ38? Μίηίαιβ β^ο 

γαρ* αλλ* οΟτω λογίσαιτ* ο^ν ψυχή άνδρας φιλοσόφου, «{""^^ΐ'^• ^< η ^61^^. 9^ά ίΐβ \0Γί ρΙΓιΙη$ορΗί &ηίΐΏυβ οο• 

χαί ούχ αν οιηθείη τήν μίν φιλοσοφίαν χρηναι αυτήν βίΐβΐιίΐ 6ΐ ιιυη 3ΓΚ)ί!Γ3ΐιί1υΓ, βιιιη & ρΙπΙοβορίΜ.! κοΙνί ϋ6ΐ)€Γ6, 

λύιιν , λυούσης δ* Ιχείνης αυτήν, παραδιδόναι ταϊς ήδο• ε"ΐη νβίΟ δοΙνοΓβΙ ιΊΙ& βυιη, νο1υρ(Α(ίΙ>υ$ 4ΐοΙοπΐ3υ8(|υβ $β 

*αϊς χαι λύτταις ίαυτήν πάλιν αυ ^γχαταδίΤν χαι «νη- «Μογρ (οροΗρΓ6), υΐ ίΐρπιηι τίηοί3(ιΐΓ, βΙ(|υβ ίΓπΙυηι οριΐ8 

ρι.ΑΤυ τ. ι (> 66 ΦΑ1ΑΩΝ. (84,8») 

νυτον Ιργον πράττβΐν, Πηνελόιητ,ς τινά έναντίαις Ιστον ΓαοιαΙ, ςιι&&ί ΙβίΑΐη Ρβοβίοροβ Γβίβχβηβ : δβά Ιιοηιιη ΐΓ&η- 

μετβχ8ΐριζθ}«νης• άλλλ γαλήνην τούτων πβρασχΕυβ- ςϋίΐΐίΐβϋ βΐιιϋθη», ββςυβηβ ΓΑΐίοηβιη βο ββιηρβΓ ίυ βα ρβΓ- 

ζουσα επομένη τφ λογισμφ χαΐ άΔ ί. τούτω ο3σ« ^^^^ ^^^^ ^^ ^.^^^^^ ^^ ^ρ.^.^^^^ 8ΐ,ρβΓβιηίηβη8 οοη- 
ταληθές χαΐ το Οειον χαΐ το αοοςαστον θεω{λένη χαΐ 

6 Οπ' έχείνου τρεφόμενη , ζην τ' οίεται οδτω δείν , ίως 2^ν 1) *^Ρ»»^ «* ""» '»"^*"'^' »»* ^'^^^«" «^* ^"*'»^«" 

ζτ), χάπειδλν τελευττίση, εΙς το ξυγγενε^ χοιΊ «ίς τί) 'ί^»!» βΐ. «*>» ιΙβοββββΓίΙ, ίη οοβηλίοπι «Ιςαβ Ι^ΐβ ιηί- 

τοιουτον άφιχομένη άπηλλός^θαι των ανθρωπίνων χα- ρ*&ιι1βηι (86 ροΐ&ΐ ) λΐι ΙιυηίΑίιίβ βχίιηί ιη&ϋβ. οχ Ιιυ]ο8- 

χών. ώς δή της τοιαύτης τροφής ουδέν δεινών μή ^ φο- ,η^^ ^ηυ^πι βάυολϋοηβ ηοη 68ΐ οϋΓ ΐϋβίοβΐ , ςυί Ιιίβ 8*1- 

βηθη,Ι ταΰτά / Ιπιτηδεύσασβ ω Σιμμ(« τε^ χα\ ^ «ΙϋίΙοβΗί,ο 81ιηπι!α βί Οβίκ». ηβ οαιη Γβοβ<1βΙ ίΐ 

ΙΟ Κεβης , < οιτως μή < οιασπασθεισα ίν τη απαλλαγή του 

σώματος 6πί> των άνεμων διαφυσηθεϊσα Γ χα\ 1 διαπτο- '^'^'^* ^^'^'^^ ** ^'^Ρ**"» ^^**» «^«»«* «* »""*> '° 

μένη οίχηται χαΐ ουδέν ίτι ούδαμοΰ ^ . ^^ *«Ρ«"β β**• 

XXXV . Σιγή ο3ν έγενετο ταυτ' είπόντος του Σω- β XXXV. Οαιη Ιιηο δοοηΐββ (1ίχί886ΐ, Ιοηςυπι ίθοίυιη ββΐ' 

κράτους Ιπ\ πολύν χρόνον , χαι αυτός τε προς τξ) ε?ρη- «ηβοϋαιη , βΐ ίρββ δοοτΛίββ, ςυββ ϋίοίΛβΓβηΙ, οΙ νίίϊβΙ»ΙιΐΓ, 

,Γ. με'νω λόγω ^ν 6 Σωχράτης, ώς ΙδεΤν έφαι'νετο, χαΐ Γ^ρο^Λΐ, «» ρΐβτίφΐβ ηοείΓύιη. ΟβΙκ» Αυ(€ΐη 6ΐ δίιηιηίαβ 

ημών οί πλείστοι. Κέοης δέ χαΐ Σιμμιας σμιχρον . ^ . 4 .* « 

. 'ΊΛ /Λ * -ν /^ »ιν ' ?ί^ ' ^ ρβηιιηρβΓ ίηΐβτ 8β 1θ€ϋ1ι 8υηΙ. Ηοβ ιηΐυιΐυβ δοοΓϋΙββ ηυκ- 

προς αλληλω οιελεγεσυην. χαι ο 2•ωχρατης ιοων αυτω «^ «^ 

τ^ρετο, Τι'; Ιφη , δμΤν τά λεχθέντα μών μή δοχεΤ έν- «^^ ^«Μ τοΙ)», ίηςϋίΐ. άβ Ηί8 ςυ» άίοΐΑ8υηΙ, νί(1βΙυΓ? 

δεώς λελέχθαι; πολλές γάρ δή ^τι έχει υποψίας χαι «η ίοΗ6β1ίςαί<ϋιιΙιί8άβ8ί(ΐ6ΠΐΙί8? ιηυΐΐβββηίιη&άΐιυο (ΙυΗί- 

•20 άντιλαβ^ίς, εί γε δη τις αυτά μέλλει Ιχανώς διεξιέναι. Ι&1ίοη68θ5](«Ιίοη68ςυ68υρβΓ8υη(,8ί ςυίβ 8&Ιΐ6ΐη 8υίΓΐ€ί6η1βΓ 

'εί μέν ο3ν τι άλλο σκσπεϊσθον, ουδέν λέγω- ε! δέ τι ^ ^χ ΙτΕοΙβΙαπιβ. 8ί Ί«ίίητ Αΐίυ(1 ςυί(1 ρβΓρβηάίΙίβ, η»ιΠ 

περι^ τούτων άπορεΐτον, μηδέν άποχνιίσητε χα\ αύτοΙ ^|0ο:ΗηβαΙβιιιιηΐΗ8.ςα«ιΙΐ6ΐΛδϋηΙ,Ιιι«ΙΐΛϋ8,η6νβΓβ8ΐιιίιιί 

ε ΙπεΤν χα\ διεζελθεϊν, είπη &μΤν φαίνεται βέλτιονλεχ- α , . » . , •_***• ι• ^. • 
θηναι, χαι αυ χαμέ ξυμπαραλαοειν , ει τι μάλλον 

2Γ. οΙεσθΕμετ'έμουεύπορήσειν. ΚαΙ 6 Σιμμίας Ιφη, ΚαΙ ροΜβ . Ιυιη οΙί•ιιι 8θθίϋΐΐ, ιηβ ΟδδΐιιιιβΓβ . εί ηιβϋϋΐη ί(1 η,βϋαβ 

μήν, 2 Σώχρατες , τάληΟη σοι έρω. πάλαι γλρ ημών ^^««^ Ρ»» βχί8ϋιΐΜΐΙί8. ΥβΓϋΐη οςυίάβιη, ίηςυΐΐ δάηιηΐίΐβ. 

έχάτερος άπορων τον Ιτερον προωθεί χαίχελεύειέρέσθαι ΙίΙ)ί , ο δοοΓβΙββ, ί8ΐβΙ)0Γ. ]&ιη(1υ<]αιη θΐη1)ίβ6ΐΐ8 αΙβΓςυβ 

διλ το ΙπιθυμεΤν μέν άχουσαι, βχνεΐν δ* ^χλον παρέ- ηοβίΓύιη ίηαρβυΗ Αΐίβηιιη ίυϋβίςυο ίηΙβπΌβ&ΓΟ εαρίβηβςυί- 

χειν , μι^ σοι αηδές ί^ δι3ι τήν παρουσαν ξυμφοράν. άβιη ΑυάΐΓβ, ιηβΙιιβηβτβΓΟ ηβ ίά ΙΙ5ί ο5 ρηβδβηΐβπι ε&1&- 

:ιο Και δς άχούσας έγέλασέ τ' ήρεμα χαί φησι, Βαβα\, ιηίΐΑΐβαι 8ί( ιηοΐββίυπι. Ηίβ βαάίΐίβ δοοτ&Ιββ ΙβηίΙβΓ αγγιμΙ, 
ω Σιμμία• ? που χαλεπώς λν τοίίς άλλους πείσαιμι 6 <)ίοβηβ, Ρβρεβ, ο 5ίιηιηί& : ρΓοΓβοΙο («Πίαΐβ τείίςαίβ ρβΓ- 

άνθρώπους, ώς ού ξυμφορλν ηγούμαι τήν παρουσαν β^ββ^τίπι Ιιβηο ιηβ Γοιίυηβιη Ιι&υ(]ςαλΐιυ8ΐη &(1υ6ΠΗΙΙΙι 

τύχην, ίτι γε μηδ' δμδς δύναμαι πείθειν , άλλλ φο- βχΙεϋπίΕΓβ,ςα^ηϋοηβ νοί,ίβςηκίβιη ϊϋρείΕΐΐΕάβΓβ ρο88ϋη,, 

^εΤσθε, μή δυσχολωτερον τι νυν διαχέωμαι ή εν τω ι ^ *. Ά*^ μ• 

, ^ ^ *7/ « « ιτ ~ / » ~ Λ/ αυιρρβ ααι οαβίιΐθΐιε 06 (ΙιΓΓιείΙιΟΓ ηΐ(Β8ΐΐ0Γ(ΐυβ &)ΐη ιη ρΓ»• 

35 προσθεν Βιω. χα4, ως έοιχε, των χυχνων οοχω φαύλο- .. ..... . . . , 

^ «^Γ'γ χ \ό> «ι. ¥α• 86θΙλΒ, αϋλΐη ιη ευρβποπ νι(&. &1αυ6, υΐ &ρρ&Γ6ΐ, ιιιΓ6- 

τερος υμιν ε^ναιτήν μαντιχήν, οι, έπειοαναισθωνται, . , . , η~ » 

5τι δει αυτούς άποθανεϊν . άδοντες χα\ έν τώ πρόσθεν "^^ ^>8η.8 •<1 (1ιγ.ιΐ8η<1ϋα. γοΐ,.8 6886 πάβορ. ςιιί ςϋ^ικίο 

85/ρόνίο,τότ. δή πλείστα χαΐ μάλιστ' άδουσι, γ^γη. ^^ «β ρΓΐΕ86ηϋϋηΙ ιηοπίϋροε . Ιυηο ΐιηρΗπιίβ 6ΐ ιηββίβ οβηαηΐ^ 

Οότες', δ^τι μέλλουσι παρλ τον θεον άπιέν^ι , οϊπέρ είσι <1^««> ««^β* οοηβυβνβΓίηΙ, ΙκΙί . ςυοά «ά <ΐ6ϋπι οαί ββΓνίϋηΙ 

40 θεράποντες. (Α δ* άνθρϋίποι δια τ^ α6τών δέος του 8υηΙ ιηίβηΐυιΐ. Ιιοηιίηββ νβτο, οαιη ίρβί ηιΟΓίβηι 6χρΑΥ6β- 

θανάτου χαΐ τών χύχνων χαταψεύδονται , χαί φασιν 03η(, ογ^ποβ ςυοςιΐ6 Γ&180 €ππιίη&ιι(υΓ όίοβηΐββ, βοβ 1υ- 

αύτους θρηνουντας τον θάνατον δπο λύττης έξάδειν, χα\ ςβηΐβδ ιηοΓΐ6ΐιι <)ο1θΓ6ΐη ο&ηβηϋο ίλΐΐβκ, 6( ηοη &ηίηΐ8(]ν6Γ- 

ού λογίζονται, ίτι ουδέν όρνεΛ άδει, ίίταν πεινη ή ^ιγοΐ ΐαηΐ, ηιιϋ&αι 6556 8ν6ΐη, ςϋίΒ οβηβΐ, ςιίΑηόο 65ΐΐΓί8ΐ λιιΙ 

ή τιν' άλλην λύπην λυπηται, ούδ* αυτή ^ τ άηδων ^^^ ^„| ^^^ι^ αϋο άοίορβ «ΜοίβΙϋΓ, ηβςαβ ίρω ρΐιίΐο- 

45 χαΐ χελιδών χα\ δ Ιποψ,^Α Η φβσι διλ λύπην θ ρη- ^^ „^ ^.^^^^ ^^„^ „ρ„ρ3^ ^„38 ίβΓυηΙ ρι« ηιοΒΓΟΓβ 

νοΰντα άδειν άλλ' ούτε ταυτά μοι φαίνεται λυιτούμιενα , _._ . .. , ^^..^ κ«» «„^ ^.« .ι^ι^— »; 
,,, Λ, ί / ^ΛΛ> * V ~ »* /ίΤ ■ <»η6Γβ Ιϋ86ηΐ68. &1 ηιιΐιί ηβςιιβ ,Ιι« βνββ ρΓ« <ιοΙογ6 νι- 

αοειν ουθ οι χυχνοι. αλλ ατε,οιμαι, του Απολλω- 1) , , • ^ . «ι *. . » 

- / . ?^ ^ */ * . ^ίΑ^ άβηΙϋΡ <»ηβΓ6 ηβαιιβ 6^8»»• 86(1(11114 Ρ1ι(ε1μ) »ιθΓΐ 8υη(, 

νος όντες μαντιχοί τ είσι χαΙ προειδότες τά εν Αδου ... . • . 

άγαθλ άδουσι χα\ τέρπονται Ιχείνην τήν ήμέραν διαφε- "* «^*^**~^' ^'^*™*"^'*^ Ρ^'*' Ρ'^^^ΐϋπΙ β1ΐ6Γ.ϋ8 ν!1« 

50 ρόντως ή έν τω έμπροσθεν χρόνω. έγύ) δέ χα\ αύτί)ς *>«°*• '**«^"^ «*"""* ***^»"» βββΙίϋΜςαβ 6θ (Ιΐ6 ςυβοι 

ηγούμαι δμόδί^^λός τ' εΤναι των χύχνων χα\ Ιερος του ^«ΡβΓίοπ ΐ6ΠΐροΓβ. 6^0 βϋΐ6ΐη βϋϋΐη ίρ86 »Γΐ)ίΐΓ0Γ νηο 

αύτοΰ θίου, χα\ ου χείρον έχείνων τήν μαντιχήν εχειν ογβηοπιηι 6886 οοηββΓνυπι βίίΐ6Π>ςϋ6 άβο δβΟΓυιη, 6ΐ ηοη 

παρλ τοο δεσπότου, ουδέ δυσθυμότερον αυτών του βίου ιΙβΙβΗΐΜ ΤΑΐίοίηίυπι αΙ) 60<ΐ6ηι άοιηίηο Ιιβ1)βΓβ (|ΐΐ3ηι Π- 

άπαλλάττεσθαι. άλλλ τούτου γ* ίνεκα λέγειν τε /ρή Ιο», ηβςυβ ίηκιυίοΓβ αηίιηο β ?ίΐ3 ύ^οβιΐβπβ. ί|υαρΓορ!ρ/ (•Μ•.) ΡΗ^ΕΟΟ. Γι7 

ηΐ Ιρϋτβν 6 τι &ν βούλησΟε , &κ αν οΐ Αθηναίων ίω- οροΓίβΙ νοβ ιΙίΰβΓίϊ <■( ίηΙ«$ΓΓυ(^Γϋ (ΐυίϋΙϊΐΜΐ, ({υ&ηκίίυ ΑΙΙΐϋ- 
ση Μρΐ€ Ιν^ιχα. Καλώς» ^φη• λέγεις, δ Σιμμίας* ηΐβΙΜΐυιη υηϋβαπίγίΗ βΐηυηΐ. ΡηΒοΙ&Γβ ΙοςίΜπι, ίη^υίΐ 
χέγώ τέ σοι 2ρω β άπορω , χα\ αυ 6ίδβ , η ούχ αποΒέ- ο $ΙιηιηΙ&8. ίΐαςυε 6ΐ β^ο ^ βρβπβιη ςιι& Ιη γ6 όαΙ)Ί(6ΐη, 
χκβι τλ ιίρημένα. ίμοί γ^ρ δοχιΐ, ο) Σ(όχρατβς, βΐ ίΐβιη Ιήε €6ΐκ», ςιι& ηΐίοηβ (ϋβρυ(Αΐ& ηιίηιιβ βάιηίΐΐθ! ι ηρΐ ηΐν τοιούτων ίσως ώσιηρ χα\ σοι , το μίν σαφίς 

ιί&ίναι 2ν τω ^ν βίω 4| ά^ατον «Τναι ή παγχάλιττόν 

τι^τ^ μέντοι αϊ τλ λιγόμινα περιαύτων μη ούχΙ παντί 

τράΐΒ^ Ιλ^γχκιν χαι ^ μή ^ προαφίστασΟαι , πριν αν 

ιιβνταχξ σχοπων άπΕίχη τις , ττάνυ μαλθαχου εΤναι αν• 
» Βράς' &ϊν γ&ρ κιρί αύτ^ ίν γέ τι τούτων διαπράξασθαι, 

4 μαθιΤν ^^1 ίχηι ή βΟριΐν, ή , ι\ ταυτ* αδύνατον , τον 

^ϋη βέλτιστον των άνΟρωπ(νων λόγων λαβόντα χαι 

ίιισιςίλιγχτότατον , έπ\ τούτον δχούμβνον , ώσπβρ ίιζι ύ Ιιαό Ωβρί ηβςυϋ&ηΐ , ορίίιη&πι Ιιαπι&οΑπιιη ηΐίοηυηι βΜ^βπ^. 

βχώίας» χιν^εύοντα διαπλιυσαι τον βίον, βΐ μη τις 
ικ 9ύναιτο άσ^ούΐιστβρον χαι άχινουνότερον ίιά βεβαιοτι- 

ρβυ ^ι(ματος Φ| λόγου θβ(ου τίνος διαπορβυΟηναι. χα\ 

Κ^ χβ\ ννν Ιγωγ' ούχ έπαισχυνθησομαι έρίσθαι, Ιπει^ή • 

ηι σ6 ΤΒυτα λίγιις , ουδ' ίαοτυτ^ν αΐτιάσομαι Ιν ύστίρω 

γρόνΜ, βη νυν ούχ εΤινον Α Ιμοι δοχβΐ. έμο\ γ&ρ, 
»« Σώχρ«τ*ς, Ιιηι^ χαΙ προς ^μαυτ^ χαΐ προς τόνδι 

βχοιιαίί,τΐΐίρημένα ού πάνυ φαίνιται Ιχανως εΙρησΟαι. 
XXXVI. Κα\ 6 Σοιχράτης, Ίσως 'γάρ, εφη, β 

ί Ιτβϊρσ , £^ηθη σοι «ρα(ν«ται- άλλλ λέγε, δίπη δή ούχ 

(ΜΕνως. Ταύηυ ^μοιγβ, ί δ' ίς, ξ δή χαι περΊ άρμο- 
» νίαις 2ν τις χαΐ λύρας τε χα\ χορδών τον αύτον τούτον 

λόγσν ΐίποι, ως ή μέν αρμονία άόρατόν τι χαΐ άσώμα- 
■Ι πάγχαλόν τι χαΐ θεΤόν έστιν έν τ5ί ήρμοσμέν») ιηίΐιί βηίιη νΐιΙβΙπΓ, ο $οογ&(68, ςυεηΜκΙιικκΙυιη ΙίΙ>Ί ςυοςιιι* 
ΓοΓίιιβββ, <ΐ€ 1ι» ςαΙάειη ΓβΙ>ιΐ8 ιη&ιιίΓ6β1& ΥβΓίΙω ίη νίΐ» 
ρΓ^ΡΜπΠ, βυΐ ηυΙΙο ηιοάο, ιιυΐ βυιηιηΑ €υιιι (1ίΠίευΙ(Αΐο 
οοβηοΜϊί ρο8Μ , οοηίΓΑ Ι8ΐηβη, ςυ» άβ Ιι» όίουηΙυΓ, 6α 
ηυη οιηηί ιηο<1ο εχρΙυΓΑΠ!, 6( ρτΐι» €ΐ68Βΐ6Γ6 ηιιβιη βχ&• 
ιηίη&ηϋο οπιηί& (ΐ6Γ&Ιί{;6Γί8 , ηαοΙΙΙβ ίςηλνίςαβ (*8Μϊ ¥ίη : 
οροΓίβΙ 6ϋίιη ^\^^^Λ 1ι«Ρ€ υηυιη 8α116ΙΙ1 ςυίι) ρβΓΓιατβ , «ιιΐ 
(ΙίβοοΓβ &υ( ίηνεηΐΓβ ςυβπι&άιηοάυιη ββ Ιι&1)6&ηΙ, αιιΙ &ΐ 6( Γιηηί88ίηΐΑΐη, 6ΐ Ιη ολ ΐΔίκιυβπι Γ&Ιβ νβΐιεηίειη, ίΐβ ρΓ0ΐ'«1Ι&$ 
Ιιυ]υ8τ{(&ϊ ΐΓ&ηβίΓβ, βί (ΐυίϋ ηβςοββΐ ΓιηηίοΓί ςυοϋΑΐη νείιίευΐο, 
\6ΐ <ϋνίηο &1ί(|ΐιο νβτίΜ) , Ιυϋυβ &ο πιίηοΗ ουιη ρ^πευΐυ 
Ιπιη&Γβ. &(γιιι6 016 ηυηε ηοη ρα<)6ΐΜΚ ίηΙβιτοβ&Γβ, ρΓΟββΓ- 
Ιίιη ευιη &ι1 Ιιοο ίρίΐβ ηο3 λϋΙιΟΓίβηβ , ηβςιιβ ιηβ ίμβυιη ρο8ΐ- 
ΙίΔο ου1ρ&()ο, ςυο<1 ηυηε ςυκ ιηΗιί νίϋβ&ηΙυΓ ηοη άίχβτίηι. 
ιηίΐιί 6ηίηι , ο δοεΓλΙββ, υη& ευπι Ιιοο €6ΐ>6ΐ6 (ιι& άΙοΪΛ ν^- 
ρυΐ&ηΐί 1ι&ιι<1 ββΐίβ Ωγηια τ1<]6ηΙιΐΓ. 

XXXVI. ΡθΓΐ&5β6, ίηςιιίΐ δοοραΐα, Τ6Γ2 , ο ηιηίοβ , ορίη&• 
Γϊβ : 96ά (Ιίε <]υ& Γ&Ιίοηβ ιηίηιιβ βυΙίιείβηΙβΓ (]ίεΙ& ε6η!(6Μ. 
Η&ευϋφΐβ, ΐηιιαίΐ δίπίΕπΐαβ, (|ΐΐΑά6 Ιι&Γπιοηί& βΙΙ^ΓαβΙεΙιοΓ- 
(Ιίβ ίάβιη ρο556ΐςοί8 ϋΐεοκ, Ιιβπηοηί-αη θ886 ίηνΊ8ίΙ)ί1β ςιιίά 
6ΐ ίηεοΓροΓβυηι «ΙρβΓρυΙεΙίΓυπιεΙ άίνίηυηιϊη Ι^τγα ί)6ηβ1βιη• «λύρα, αυτή δ' ή λύρα χα\ αί χορδαΐ σώματα τε χ«\ α Ρ^^* ίρΜίη νβΓοΙ^ιΠΜηοΙιοΓίΐΜςϋβοοΓροπι ββββ βΐ εοΓρο 
σϋματοβιδη χα\ ξύν6ετα χαΐ γεώδη Ιστι χαι του θνητού 

• Ϊ"ΤΥ•^• έπειδλν ο3ν 9[ χατοίςη τις τήν λύραν ίΐ διατε'- 
μΐ| 9^ χαΐ διάρρηξη τλς χορδός — εί τις διισχυρίζοιτο 
τ$ αύτφ λόγι^, &σπερ συ, ως άνάγχη ^τι είναι τήν 
Αρμονίαν 2χε(νην χα\ μή άπολι^λεναί" ουδεμία γάρ μη- 
χανή ^Λν^ ΐϊη τήν μέν λύροιν Ιτι εΤναι ^ διερρωγυιών 

% τΛν χορδών 1 χα\ τ4ς χορδές θνητοειδεΤς ούσας , τήν 
δΤ Αρμον{αν ^πολωλέναι τήν του θείου τε χαι αθανάτου Γ6&61 εοη)ρο6ίΙ&ΐ6ΓΓ69ΐιτιιςυ6β(πιθΓΐ«1ί οο^π&ΐΒ.ευσι ί)$ίΙυΓ 
Αΐίςυίβ ΙγΓβιη ίΓββεΓΪΙ νβΙ εΗθΓ<1&8 ίηοίιΐβπΐ βίνβ άίβΓορβΓΪΙ 
— 81 ςιιί8 68ίΐ6Εη πυ& 1υ Γ&Ιίοηβ εοηΙβηάβΓβΙ, ηβεββββπυηι ββββ 
ίΠαηι δυρβΓβδδβ Ιι&πηοηί&ηι, βΐ ηοη ρ6πί88β : ηυΙΙο βηίιη 
πημΙο Γΐ6ΓΪ ροΐβήΐ,υΐ 1γΓ& ςαίάβπι «Ι &ά1ιυε ιιίςπβ ΐρβ» εΐιοπίηΐ 
παοΓίβϋε ^εηθήβ ςυχ βυηΐ, 1ι&γπιοιΓι21 υθγο, ςυ» (Ιΐνίηί «Ι 
ΐηιπιΟΓί&Ι» (ζεοβΓίβ εβί, ρήυβ ςυ&ιη ποογΙβΙθ ϋΐυιΐ ρβΓίεπΙ : 6μοφυ8τι χα\ ξυγγενη. προτέραν τοίΐ θνητού άπολο- Ι) «ΙίοβΓβΙ νβΓΟ «ϋΐιυε ββββ βΐίευΐ)! ηβεβεωπίο ίρβαηι Ιιβηιιο- μένην* άλλ& φαίη , ως άνάγχη Ιτι που εΤναι αυτήν την 
ίρμονίαν, χαίπρότερον τλ ξύλα τε χαι τλς χορδας 

Μχατασβηνησίσθαι, πρίν τι έχείνην παθε'ίν — χαι γλρ 
ο3ν, 2 Σώχρατες, οίμαι ίγωγε χαι αυτόν σε τουτ' ίν- 
τι6υμησ^ι, 8τι τοιούτον τι μάλισθ' Οπολαμβάνομεν 
τήν ψυχήνιΐναι, ώ^πτερ έντεταμε'νου του σώματος ήμων 
χαΐ ξυνιχομένου 6πο θιρμοΰ χαι ψυχρόΰ χαι ξηροΰ χαΐ 

45 &γρ«ί χα\ τοιούτων τίνων , χρδσιν εΤναι χα\ άρμονίαν 
αύτων τούτων τ^,ν ψυχήν ήμων , έπειδλν ταύτα χαλώς 
χα\ μιτρίως χραθη προς άλληλα, εΐ ουν τυγχάνει 
ή ^^^ οίσα αρμονία τις, δηλον βτ%, δταν χαλασθτ, 
το σώμα ήμων άμετρο>ς ή ^πιταθΤ) Οπο νόσων χαι άλ- 

§0 λκν χαχων, τήν μέν ψυχήν άνάγχη εύθυς 6πάρχει άπο• 
λωλέναι , χαίπερ ουσαν θειοτάτην , ώσπερ χαι αί άλλαι 
ίρμονίαι αί τ' Ιν τοΤς φθόγγοις χαι έν τοις των δημιουρ- 
γΰν ^ργοις πβσι, τλ δέ λείψανα του σώματος έχάστου 
«ολΙ»ν χρόνον Ιπιμένειν , ?(.ι; «ν ή χαταχαυθη ?1 χ«- ηί&πι , βίςϋβ ρπϋβ Ιίίτη» βΐ οΙιαπίΜ ραΐΓβΓβεΙυπι ίη , ςπαπι 
ί1ΐ3 ΛΐίςυίίΙ ρΛΐίβΙιΐΓ — οίβηίιη ρηΐο θηυίϋεπ), υδοεΓ3ΐ4». 
Ιβ Ιιοο βηίιηαίϊνβιΐΐϋδβ , ηοβ ΙϋΙβ ςπί(Ι ροΐίδδίιηιιπι ««« 
Απίπιυπ) 3Γΐ)ίΐΓΛΓί, ΐΗηηπΛίη »ί εοΓρϋβ ιιοδίΓϋπι ίηΐϋηδυηι 
8ΐ1 βΐ οοηΙίηβΛίϋΓ γλΙϊιΙο, ΓπβίίΙο, βίεεο, ΙιηηιίΗο (4ΐηΙ)ϋί»- 
ϋ&ιηςαβ Ιηΐώυβ, ΙιοΡϋΐη ϊρβοηιπι ιηίχΐίοηβηι εοηδοηαη- 
Ιίβιηίΐϋβ ηοβίΓϋΐη Εηίηΐϋΐη ββββ, ροβίςυβιη Ιι«ο Νϊηβ ιηο- 
ο ιΙβΓ&Ιβςυβ ίηΙΡΓ δβ ΙβηιρβΓ&ΐΑ ίιιβΓίηΙ. κί ΟΓίζο βηίπιιΐί; Ιλγ- 
πιοηίΑ ςϋβΡίΙβιη βδί, ςυοίίβδ ηοβίΓϋπι οοΓριΐδ ρΓορΙβΓ πΐ0Γΐ)υίΐ 
«Ιί&ςιιε ιηβία ίπιηιο<1βΓβΙβ ΓβιηίαίΙιΐΓ νβΙ ίηΙεηϋίΙϋΓ, ηεεβδδβ 
«ι βηίιηιιβ (ΐυίϋβπι , ςϋϋΐηνίβ (ΙίνίηίίΒίηιυ8, 8ϋΙ)ίΙο ίηΙοΓωΙ, 
λΐευΐ δοΐβηΐ είτΙβΓίΒ εοηδοηβηΙίθΒ , ςη» ( 8ϋηΙ ) ίη δοηίε ι?1 
ίη οπιηίΙ)ϋ8 «Γΐίβευηϊ ορβΓίΙ)ΐιβ, Γ«Ης«ί«ϊ αηΐβπι οοΓροΓΐ* 
ειι]υ8ςΐΜ (Ιίϋ ρβΓΠΐ&η<»ηΙ, ϋοηβε ΑαΙ εοη)1>ιΐ8(<β ίιιεπηΐ 
3ΐιΙ ριι(πιρπη(. νίίΐο ίβίΙϋΓ, φΐίιΐ Ιιιιίε ΓαΙίοηΙ «ίΐ Γ€«|>οη- (;η ΦΑΙΑίΙΝ. («β, 87.) τοί^ΊΈΎ,. ορα ουν προς τούτον τον λογον τί φησοαεν , (1 ιίβηιΐϋΐη, $ί ςυί& ΰ6ΐι&(^1 ϋηίιηαιη Ιβιηρϋτ&ιηβηΙιιηι ςιιο<)(]»ηι 
ίάν τις βςιοΤ χρ3σιν ούσα ν τήν ψυχή ν των β ν τω σώ- 
αατι έν τω χαλουαένω θανάτω προτβραν άπ^υσθαι. 
XXXVII. Διαβλίψας ο3ν 6 Σο)χράτης, ωσπιρ τ^ 
6 πολλ' ε'κόΟει, χαΐ μιιδιάσας, Δίχαια μεντοι, Ιφη, λ^γει 
6 Σιμαιας. εΙ ο3ν τις &μων λύπορώτερος ίμ<Λ , τ( ούχ 
άπεχρίνντο ; χαΐ γ3ιρ ού φαύλως Ιοιχεν άπτομένω του 
λογού. 8οχεϊ μίντοι μοι χρηναι πρ^ της άποχρ^σεως 

Ιη πρότερον Κίβήτοί\ΐχοϋσ«ι, τ( «3 «3' έγχβλιΤ τ? β ,ρο,κΙβ.ΐΜΓ.'ί.Μ ΟβΙκ» 'ς«ος«β «φτβΐΜ^^ 

ΐι> λογω , ίνα χρόνου έγγενομένου ρουλευσωμεθα τι ερου- 

μίν, επειτ* άχβυσανχας 'τ^^ ξυγχωριΐν «ύτοϊς, Ιόν τι 

οοχώσι προσά$€ΐν- Ι3ιν 5έ μή , οΟτως ήδη Οπερ^ιχεΐν 

του λογού, άλλ' -άγε , ^ δ* 8ς, ώ Κέβης , λίγε , τί ^ν 

8 σε αυ θραίττον άπιστίαν παρέχει ; Λέγω $ή , ^ $' βς 
ι» 6 Κε'βης. ΙμοΙ γλρ φαίνετβκ ίτι έν ταύτω 6 λόγος 

είναι, χαΐ, ^ρ έν τοις έμπροσθεν έλίγομεν, ταύτον 6886 6οηιπι ςυ^β βυηΐ ίο εοΓροΓβ ρηοΓβηαςηβ ίη ιηοΓ(«, 
(|αα τοοαΙογ, ρβΠΓβ. 

XXXVII. Τοηο δοοηΐββ, ςυβηίΑίΙιίΜΜΙυιη ββρβ 8οΙβΗ&1, 
ίηίοβι» Μπι» Αίςυβ ήά&ΐΛ, αυβίβ ςυκΙβαι, ίηςοΗ, ΙοςυίΙυΓ 
81ιηιηί&8. 8ί οαί θτ^ο τββίτύιη αΙιβποΓ αϊ) Γαροη<]«ιι<1υιη 
Ι&£θΙΐΜ αί φίΛχη ιηΜ, ολγ ηοη Γαροηάϋ? ηοη βοίηι πΐΑΐβ 
ηϋοηβοα α(;(;κ88ιι8 τίΜυΓ. γοΐο {Αΐηβη , ΑηΙβφΐ&ιη τβ- ροΓ6 ίηΐβπεοΐο <]6ΐίΙ)6ΓΑΐιάί ΐΜΐ)βλπιιΐ8 ΓλοαΙίΑΐβαι, ό&ηάβ 
1ιί8 βϋϋίΐίβ Πβ οοηοβιΙβΓβ, βί εοιΐ86ηΐΔηβ& τβτο τίάΜΐιΙυΓ 
«ίΤβιτβ ; βΐη νβΓΟ ιηίηυ8, ΓθΙίοηβιη βυρβήοΓβιη άβΓβηϋβτβ 
Α€ Ιυβη. ςα&ιικ>1>Γ6πι η%6 άίο, ο Οιώ», ςιιίά ροΐίβηιηιιηι 
16 (ΟΓΐιβΙ, ςυοιηίηΐΗ 888(»ι1ί&η8? ΟίοΑίη, ίηςυίΐ ΟθΙ)68. 
ιηίΐιί ςυκίβοα νίάβΙυΓ Ιη βοϋβοο ικΙΙιυο ββββ άίβρυΐΑΐίο βί- 688«. &ιιίοιυιη βηίιη ηοβίηιιη ρτίιιβ (|α«ιη ίη ΙιυιΐΜΐιΐ8ΐη 
τθϋΐΓβΙ βρβείβηι, βχβϋΐίβββ, ΐΜΐιά βςυίιΐβιη κΙΤ&€ΐο βΐ ικΙΙιυε 
€01186000, 1>6ΐ1ίββίΐ06, βο, οΐβί άκΛΛϊ 8ίΙηιοΐ68ΐυπι, 8υηΐεί60- 
(6τ (]6αιοο8ΐηΙαπΐ6β86 : βυιη &ιι(6πι ΜΐΙιυε ΓαΙυηιπι, οοΙ)ί8 
ηΜ)Γΐυί8, 000^60 ηκχίο ρΐΌΐΝΐΙαηι νί<Ιβ1αΓ. δΐιηιηΐββ ηοο 6οο- 

€6(1θθ1>]ία6θΙί ΟΟΟ 6886 ΑΟίΟΐυαΐ ΤβΠάίΟΓβΐη ϋΟΓρΟΓβ 6& άίίί' 

ΙυπιίοΓβηι : νί<]6ΐαΓ 60ίιιι οιΐΐιί Ιιίβ οπιοίΙ)υ8 ρπκβίΑΓβ ςαβιη 87 £γχλημα ίχειν. ^τι μέν γλρ ήν ήμων ή ψυχή χαι πριν & <1βι»ςϋ6, ςυοίί ίο 8ΐιρ6ΓίθΓί1)υ8 (ΙίλΙηιικ, οτίηιίοί οίπιοχίβ 

εις τόοε το εΤ^ έλΟεΤν , ούχ άνατίθεμαι μή ουχί πάνυ 

χ«ρΐ£ντ<.>ς χα\, ε! μ]>ί Ιπαχθές Ιστιν είπεϊν, πάνυ ίχανως 

20 άποοε^ΐχθαί' &κ δε χαΐ αποθανόντων ήμων Ιτι που 

εσται , ου μοι δοχεΤ τηδε. ώς μέν ούχ Ισχυρότερον χαι 

πο>ϋυ/ρονιώτερον ψυχή σώματος, ου ξυγχωρωτη Σιμ- 

μίου άντιληψει* 3οχει γάρ μοι πδίσι τούτοις πάνυ πολύ 

διαφέρειν. τί ουν ^ φαίη 6 λόγος Ιτι άπιστεΐς, έπειδη 

25 γ' 6ρδς αποθανόντος τοϊί άνθρωπου τό γ* άσθενεστερον , . . . ^, ... 

; •!• > ^. . , ^ . ^ : , 1 , ρΐϋπηίϋπι. ςυκί βΓβο ηϋο 8υρβηοΓ (Βά ηιοοοην6Γ8«) 
έτι ον, το Οέ πολυχρονιωτερον ου οοχει σοι αναγχαιον ο . ..._:,, ^.^ „ .. .... . 

εΤναι ετι σώζεσθαι έν τούτω τω χρόνω; προς δή τοΰτο 

τόδ' έπίσχεψ^ι , ει τι λέγω' είχόνος γάρ τίνος , ώς εοιχε. 

χάγώ ώσπερ ^ιμμίας δέομαι, έμοι γάρ δοχεΐ δμοιως 

30 λεγεσθαι ταύτα , ωσπερ άν τις περί ανθρώπου υφαντού 

πρεσβύτου αποθανόντος λεγοι τούτον τον λόγον , ^τι ουκ 

άπόλωλεν άνθρωπος , άλλ* εστί που σως , τεχμήριον δε 

παρέχοιτο ΟοΙμάτιον , 6 ήμπείχετο αύτος υφηνάμενος, 

6'τι Ιστι σων χα\ ούχ άπόλωλι, χαι ει τις άπιστοίη ίηηαίϋΐ ικΙΙιυο Μοϋί^β , ευηι νί<1β&8 Ιιοπιίοβ (ΙβΓυηοΙο , ςυο<1 
ία 60 ίοι1)66ϋϋυ8 6ηΙ 8ΐιρβΓβ886 , ηοηηβ ΙίΚ)Ι ννά^Ιιιτ, (\ηοά 

(ϋυΙΟΓΟίΐΚ β8ΐ, ρ6Γ ϊά Ι6αΐρυ8 6(ίβΠ1 86ΤΤ&Γί ? ϋίΙτβΓίβ, 81 

ςυΜ &(Ι 'νΐ Γ68ροο()β8ηι : ίηΜ^ίοβ ηιίΐιΐ ςυοηυβ οριΐ8 
68ΐ, ςυ6ΠΜΐάιηο<1ιιηι 8ίιηπιίφ. ιηίΐιί βηίιο ρ6Γίπ()6 Ιι8μ; 
(ϋ€ί τίϋβοΙυΓ, θ€ 81 ςυίβ ^6 Ηοηιίηβ ΐ6χΙοΓ6 ββηη ϋβίυπείο 

(1ί66Γ6ΐ, 000 ίθ(6Γϋ86 ϋΙΟΟΙ, 86<1 8&ΙναΠ1 θΐίοΐΐΐΐί $υρβΓ6886, 

&ι^πΐ6ηΙυηιςυ6 βΙΓβττβΙ ν68ΐ6η) , ςυ& α5 ίρ8ο Ιβχίιι ίη()οβ- ί(1 000 6Γ6^&1, ίηΐ6ΠΌβ&Γ6(, οίπιοι (ϋοΙοΓοίοδ 8ΐ( Ηοοιίη» 
86008, ΑΟ ν68ΐΐ8, ςπΒ ςυοϋ(]ί6 ςυί8 ηΙαΙογ; ηυοά 8ί γ6- 
8ροο(ΐ68( 8<ΐηυ8 Ιιυπι&ααιο οιηΙΙο <]ίυΙυΓθίυ8 6886, Ιυοο ϋβ- 
ιηοοβίΓΑίαιη κΙ 6886 ρυΐΑΓβΙ, πιαΙΙο ρΓορ(6Γ6& ιοα^^ βΑΐνυσι 
6886 1100110610, ςυβα^οςυί(ΐ6θΐ \ά φίοά βηΐ Γγ&^Ιιι», οοο 

ρ6Π6ΓίΙ. ΙΐΟΟ Αυΐ601, ο δίοΐΟΐία , ίΐΑ 86 Ιΐ8ΐΜΐΓ6 000 &Γΐ)ί- 

(ΐΌΓ. 6008](]6Γ& 6θίιο Ιο ςοοςοβ (]υ8β (Ιίϋ&π) : 6(6θ1αι ςυίνίβ 
ίοΙβΙΗ^μιΙ ίθ6ρΙβ ίΙΙυϋ βάιΐυοί. ο&η» Ιιίο (βχΙοΓ ςυϊ αιυΐΐί» 35 αύτω, άνερωτώη, πότίρον πολυχρονιώτβρόν έστι το ο ΙμΙογ, ςηοό Ιιακ: 8ίΜοεοΙυοιί8 6ΐ οοο ίοΐβτίβπΐ, 6( 8ί ςυίβ 

γένος, το του άνθρωπου ή τ^ τοΰ Ιματίου ^ν χρεία 

τ* ^ντος χα\ φορουμένου , άποχριναμένου δβ τίνος , ^τι 

πολύ το του ανθρώπου, οίοιτο άποδβδβϊχθαι , δτχ παν- 
τός άρα μάλλον 6 γ* άνθρωπος σως Ιστιν ^ επειδή τό 
40 γ* δλιγοχρονιώτερον ούχ άπόλωλβ. τ^ δ', οΤμαι, ω Σιμ* 

μία, ούχ οΰτως έχει* αχόπει γάρ χα\ συ ά λέγω* π5ς 2[ν 

υπολάβοι , ίίτι εύηθες λέγει δ τούτο λέγων. 6 γλρ 

ύφάντης οΐτος πολλά χατατρίψας τοιαυΟ* Ιμάτια χαι 

ύφηνάμενος έχείνων μέν 6στερος άπόλωλι πολλών δν- 
4^ των, του δΙ τελευταίου , οίμαι, πρότερος, χα\ ουδέν τι Η οοηΐτίνβπΐ νβ8ΐβ8 1&168 6ΐ ΙβχυβπΙ, ίΠίβ ςυία60ΐ ροδΐ6ΓίθΓ 

μ9λλον τούτου ίνεχα άνθρωπος Ιστιν Ιματίου φαυλό- 

τερον ούδ* άσθενέστερον. τήν αυτήν δέ ταύτην , οΤμαι, 

είχόνα δέξαιτ* 21ν ψυχή προς σώμα , χαί τις λέγων αυτά 

ταύτα περ\ αυτών μέτρι' άν μοι φαίνοιτο λέγειν , ώς 
Μ ή μέν ψυχή πολυχρόνιόν έστι, το δέ σώμα άσθενέστε- 
ρον χα\ δλιγοχρονιώτερον. άλλα γάρ αν φαίη έχάστην 

τών ψυχών πολλά σώματα χατατρί^ειν άλλως τε χαΐ 

εΐ πόλλ' Ιτη βιφη* εΐ γ^ {^οι τ^ σώμα χα\ άπολλύοιτο 

Ιτι ζώντος του άνθρωπου, άλλ' ή ψυχή ά•\ το χατατρι• β οορρυβ Ιιοηήηοςιιβ αύΐιιιο νίνβοΐβ (Ιί^δοΙναΙιΐΓ, ηηίιηυδ οΙ)ίϋ 6Ι0Ο ηιυΐΐα! 6886θ(, υΙΙίοιΑ ¥6γο ρηοΓ, 06ςυβ ρΐΌρΙβΓ 
6Α 028^ 86ςυί(αΓ, ΙΐΟΟ]ίθ6ΙΟ 6886 Υββίο νΠΐοΓβπι 8(ςυ6 άβ- 
ΐΜΐίοΓβηι. 6Αά60ΐ 1018^106 ιιϋ ροβ8υοιιΐ8 Ιθς«6θΐ68 (ίβ 

λΟϋΟΟ 6ΐ ε0ΓρθΓ6, 6( 8ί <)1ΐί8 άβ (118 6&(ΐ6Ι0 ΪΜα (]ΐ6βΤ6(, 

600^08 άί66Γβ οιϋιί νΐιΙβΓβΙοΓ, γίϋβΐίοβΐ Αοίπιυοι ςιιί^βαι 
6886 ϋίυΙοΓοίοΓβηι , οοΓρυβ νβΐΌ (ΐ6ΐ)ίΗα8 ιηίοΜβςιιβ (ϋοΙΟΓ- 
ουσι. Υβηιπι €ΐίε6Γ6ΐ €|υ6Εθ1ί1)6ΐ Αοίηιιαοι ρΙοΓ» οοοδίιιηβΓβ 
6θΓροπι , ρΓα>$6Γΐίοι 81 οιυΙΙοδ νίν&Ι 80008 : 81 βοίηι ίΐιι&ΐ ο ρηλ:πο. Ιΐΐ) βόμινον άνυφαίνοι, άναγιιαιον μίντάν κιη, 6πότ* άπολ 
λυοιτο ή ψνχή, το τιλινταΐον ΰφασμα τυ/βΐν αύτ^ιν 
^€υσαν χα\ τούτου μ^νου προτέραν άικόλλυσΟαι* άπο- 
λομέη^ς ί1 της ψυχής , τότ* ή^ τήν φύσιν της άσθι- 

§ ν•6ις 2«ι2ιοινύοι τ& σΰμα χαι ταχύ σαπέν διοίχοιτο. 
ββτι τούτφ τ^ λάγ«{> ουπω άξων πιστιύσαντα ΟαρριΙν, 
6ςΐ Ιιαι^ άκοθάν»μιν, Ιτι που ήμων ή ψυχή «σται- 

88 •1 Τ^ρ τ^ χ«1 ιτλιον Ιτι τω λιγοντι 9[ & συ λεγ&ις ξυγ- α 
χ••ρι(σια , ίΛς α&τζί μή μόνον έν τω πρΙν χβι γβνβσθαι 

ΜήμΪΕς χρόνφ ΐΤναι ήμων τήν ψυχήν, άλλ^ι μηδέν χω- 
λιί«ν, χα\, έιηιΝίν άιτοθάνωμβν , έν(ων ίτχ ιΤναι χα\ 
ΙοΜΟαι χαΐ πολλάχις γινι^σισθαι χα\ άποθαν(Ισ6αι λΖ- 
8κ* οβτιο γ&ρ αύτλ φύσιι Ισχυρον ιΐναι, ωοτβ πολλάχις 
γιγνομ^νην τήν ψυχήν άντέχιιν* δους δέ ταυτ* ^χεϊνο 

» μηκίτι συγχωροίη , μή ου πονιΐν αυτήν έν ταΐς πολ- 
λοΣς γινέσίΦΐ χα\ τιλβυτωσάν γ' ί^ τινι των θανάτων 
«βηττ^παοιν άπόλλυο6αι* τούτον δέ τον θάνατον χαΐ ν6ΐΌ ίϋ, (|ιι(μΙ ^ϋ^^^υιη^Iυ^, ΓυΙυχΑΐ ευηΐίηηυ, ιΐΜ'4ϊνΜΐ 1αιιι«η 
6•8«ΐΙ, ςιίΑΐκΙο ρβπηΐ Αΐϋιηιιβ, Ιαηο υΙϋπίΑΐη ΗβΙ^^γ^Ι νϋ• 
>ΐ€ΐη βΑςυβ βοΙα ρτΙοΓ ρβπΓβΙ : Γ.ηυι νβτο ροΗΜ-ίΐΑηίαιυΒ, 
ΐυίκ ίβηο ίιηΚ>Μϋ1ί1>Ιβιη μΙογκ μιχ εοφυβ οβίβηάβτβΐ 6ΐ 
είΐα ρυίτβ&οΐιυη βν&ηβΐΰβτβ : ϊ1& υΐ ΙΐΑϋ ηΐϊοιιβ ιιοιιιΐυπι 
θ)η606Γ« νλΙθΑίηΐΗ, βϋουΙ»! αάΗυε, ευιη (Ιβοβηβτίιηιιβ , 
ΑοΙιηυιη ηοιίηιιη ΜΐρβΓΓοκ. μπι « ςυίβ «ΙίοαιΙΐ βΐϊιιη 
ρΐυη, (γΐΜΐη ςυβ Ιυ (ϋον, ΓυηεΜΜπΙ, ιιοη βοίαπι «βίβ 
ΟΓΐυιη ηοβίηιιη ιηίιηυπι βιβΰΐΗΐβ, ?βηιπι ιιίΐιίΐ ρΐΌΐΰΚ)6Γ4ϊ 
ηυοηιίηιιβ βϋλΐη ροιΐ οΙ>ί1ιιπι ςυοηιπι^ιη ( Αηΐιηί ) βϋΐιυο 
8ίη( 6ΐ ΓυΙυΗ 8ίηΙ ββρίΐΜςΐΜ οΑΐΟΑηΙυΓ «ο ()6ε«Μ]3ηΙ Γυηυ> : 
Μάοο βιιίιη ηΑΐυηιη ιηίιηΐ νλΙΜβιη ββββ , υΐ 5»|μιι8 εοΓροΓί 
ίικΙΚυ» Μ ϋοηββττβΐ : Ηίβ «υίβηι ηοηοβΜίβ, ηοη βιΐφΐϊιιβ ίΐΐυϋ 
ΙίΙιί ά»ηΛ, ηοη άβί&Ιί^Γί ίη ιηιιΙΙίβ ίΙΗβ {;οη6Γ3ΐίοηΐΐΗΐ8 &ηϊ- 
πιυιη Η (Αηϋοιη αΐίςυβ βχ ϊΙΙμ ( ηΐύΐ1ιΙ)υ8 ) ιιιοΓίβ οιηηίηο 
<1<;1βΓί : Ιιιιηο ιιυίβηι, ιιάιΙβΓβΙ, ηβπιίηΐΐΐη ιηοΓίνιη 6ΐ 1ι&η€ τβι^ν τήν διάλυσιν του σώματος , ή τη ψυχή φέριι 1) ^ΐββο,,,ϋοηβηι οοΓροΓίβ, ςιι» «ηίιηο ίηίβπΐυηι »ίΓιτ«1. κϊτα ΑιΟρον, μηδίνα φα(η 8(δλναΐ' αδύνατον γάρ βΤναι 6τ^>- 
» ουν αίαθάνισθαι ήμων- βΙ δέ τουθ' ο(ίτως ί/ιι , ουοβνι 

«ροσι{χιι θάνατον θαρρουντι μή ούχ άνοήτως θαρρείν , 

8ς &ν μή Ιχη άποδιΤξαι , δτι ίστι ψυχή παντάπασιν 

ά Οάνατόν τ• χα\ άνώλιθρον- ιΐ δέ μή, άνάγχην ιΤναι 

άιι τίν μΑλοντ' άποθανιΐσθαι δλδιέναι &πέρ της α&του 
η ψυχής, μή Ιν τη νυν του σώματος διαζβυξβι παντάπα- 
σιν ^πάληται. 

XXXVIII. Πάνης οϋν άχούσαντις ιΐπόντων αύτων ο 

^Ηί|Κίς διιτ^θημιν, ως 8στ«ρον έλ/γομιν πρ^ αλλήλους , 

ίη (ηΑ του Ιμπροσθιν λάγου σφόδρα πιπιισμένους 
30 ήμβς πάλιν ίδόχουν άναταράξαι χαΐ «Ις άπιστίαν χα- 

τββαλλϊν ού μόνον τοις προκιρημένοις λόγοις, άλλ^ 

χβΐ ιΐς τΐί ββτιρον μέλλοντα ^ηθησβσθαι, μή ούδινος 

άξιοι ιΤμιν χριταΐ ή χα\ τά πράγματα αύτλ άπιστα 

ιΐΐ). — ΕΧ. Νή τοίίς θβοΐις , ω Φα(δων, συγγνώμην γ' 
» Ι^Κ^Λ 6μΙν. χα\ γ^ρ αυτόν με νϋν άχούσαντά σου 

τοιο«ίτόν τι λέγειν προς Ιμαυτον επέρχεται , Τίνι ο3ν 

Ιτι «ιβτιύσομεν λόγφ ; ως γ^ίρ σφόδρα πιθανδς ων, δν () ςυίρρβ €υηι η(ίο. ϊΙΙα δοοΓ&Ιίβ ν&Μϋ ίΙΙ& ρΓοΙιβΙ)ϋίί ]&ιη 

6 ΣΜχράτης Ιλεγε λόγον, νυν εΙς άπιστ(αν χαταπέ- 

πτίΜα. θαυμαστως γάρ μου 6 λόγος οίτος άντιλαμ- 
«οβάνιται χα\ νυν χα\ άεΐ, το ίρμονίαν τιν^ ήμων εΤναι 

τήν ψυχήν, χαΙ δσπερ υπέμνησε με ψηθείς , δτι χαι 

β&τψ μοι τοήίτα προύδέδοχτο. χαΐ πάνυ δέομαι πά- 
λιν, έίσπιρ έξ άρχης, άλλου τίνος λόγου, θς με πείσει, 

6ς του αποθανόντος ού συναποθνησχει ή ψυχή. λέγε 
ι οίν προς Δώς, πη 6 Σωκράτης μετήλθε τον λόγον ; χαΐ ηοη «ηιιη Γκϊγϊ ρο&εβ, υΙ 4|ΐιΪΜ]ΐι&πι ηοβίτύπι ί(1 ββηΙίΑΐ : 
ςυο^ Μ ί(Α 8β Ιι&1)6βΙ, ηρηιο ηοη εΙιιΗβ πιοτίβηι που Ιίακίοε 
εοηίίϋίΐ, (|ΐιί ύβαιοη&ΐΓ&Γο ηοη ροεείΐ αηίηιυιη οηιηίηο ίπι- 
ηιοΓίΑίοιη &1ςηβ ϊηϋίβιοΐυΐιϋβπι 6Μ« : εΐίοςυίη 6βΙ ηοϋολόλ- 
Ηαπι , υΙ» ςυί ΠΜ>ΓΪ(υΓυ« »!(, Αηίηιο ηκΐιιαΐ ι»υο, ηβ ίη 6β, 
(]υ<Β ρΓοχίπΗί ίπιπιίηβΙ, οοΓροτίε (]ίι|υη€(ίοη€ ρΓοηιιε ίη- 
Ιβτβ&Ι. 

XXXVIII. Οπ)η€8 ίβϋιΐΓ ουηο Ιημ (ϋο^πίβε «ιιϋίνίεείΐ- 
πιυβ, οοηΙυΗΜίί ευπιυε, ιιΐ ροβίβ» ίηΐιτ ηοε «ρβΓυίιηυβ, 
ςυοϋ , ευο9 ευρβτίοη (ΙίβριιΙεϋοηβ ηοΙ>{8 ΓυίεββΙ σι&(ρίΐθ|«Γο 
ρβηυΜίιπ) , ηιηυε νίάβΐΜίηΙυΓ ηοβ ροΓίαπίΜΓβ Αίςυβ β<) 
Μΐϋυο6Γ6, υΐ ηβάυηι ηΙΐοηϊΗιικ ]&πι ΜΐϋαΓίίβ, εβιΓ 6ΐ ϋΐ- 
οβηάίε ίηευρβΓ Γκίβηι ηυΙΙ&ιη Ιι&ϋβΓβαιυε , νβτβηίβε, η6 νβΐ 
ηοβ ηβςυ&ςα&πι (ϋ^ηί βΐίββπιιιε ]υ(1ί€68 , Τ6ΐ τβε ίρβχ ΙΜυ 
6886ηΐ ίηιΐίβη». — £γ.η. Υβηίβιη βςαίϋβηι ρβΓ ϋβοΗ ϋο 
▼οΐΜβ , ο Ρ1ια•ϋυ. ηβιη πιϊΐιί ςυκίβηι πιιηο (β &υ4ΐΐ6η1ϊ ΙαΙο 
ςυί(] νβηίΐ ίη πΐ6η(βπι , ΟυΙηΑπι ί^ΙαΓ ηΐίοηί 0Γβ<Ιϋηΐϋ& :> ίΐ()ι*πι αηιίΗβηΐ. πιίΓυηι 68ΐ βηίηι ςίΜπΙυηι λρικΙ ιηβ εοη- 
1η ροβείΐ ΓΑΐίο ίΙΙ& βΐ ηυηο 6ΐ ββπιρβΓ, ςυ« βηίπιυπι ηο- 
βίηιιη 1ι&ΓΠΐοηί&ηι «ιυληθΑίη «μ ρποΐΝΐΙ , βΐ ηυηε ςυίιίοιη 
αυιΐίΐβ πιίΐιϊ 8υ1)ί1ο ίη πιβηΜΓίΑίιι Γονοΰΐνϋ , ςυοι) ϋλάΐΐΐη 
ηαίΐιί (|ΐιθ(]υ6 βηΙβΑ ρΙλουβτΑηΙ. ςυο βΙΰοίΙιΐΓ, υΐ 3ΐΐ& ςιΐ3- 
<]&οι ΓΑΐίοηβ ίίβηιπι Ι«ηςυΑΐη αϋ ΙηίΙίο ρΐΌΓβυβ ΐηΗίβββπι , 
ηυφ πιίΐιί ρβηοΜίβ&Ι &ηίιηυιη ευπι οοΓροΓβ ηυη υηϋ ίηΙ«?ΐ'- 
ΐΓβ. άκ &Γ%ο ρβΓ ^ονβη1, ρΓοεοΓ, (ΐυ& ΓβΙίοη*: ϋίβρυΙ&Ιΐυ- _^ ^ 1 •» Λ ' 2 * "*"* ρβΓββοηΙϋβ 68ΐ 5θ€πιΚ68? «Ι ιιΐίυηι ^ρ^^β (|υο(|ΐΐϋ, 

«άηρονχάΜίν(κ, 60^ ύμδς φής, Ινοηλος τι έγενετο β ς„β„,^η^ϋη» 06 νοΙ^ίβ ίρΜίβΙβτΙ», υΓπνΐι^Γ ίά ίβΓΓβ νΙ- 
άχΟήΜνος ή Λ , άλλ& πράως έδοηθει τω λόγω ; χαΐ ει ^^^ ^^^ ^^^ ^^^^^,^ ^ ^^^^^^ ^^^ όβίεηίϋΐ Γβϋοηβπι ? Ιυω 
Ιχανοίς Ιβοήθησεν ή ένδεως; πάνθ' ήμΤν διελθε ως ,,ιρι,πι ««ε ηβοηβ ββπι ΙιιΙβΙϋβ ίϋίΙ? ΙκτοηοΙϊίεςϋΕΠί ροΐι^ 
δυνασαι ακριβέστατα. — ΦΑΙΔ. Και μήν, ω Έχέ- (ϋΗ^βηΟεείπιβ πβίβτ οηιηίθ. — Ρπλο. ϋςϋί(ϊβηι, ο ΕοΙιο- 
Μίχρατις, πολλάκις θαυμάσας Σωκράτη ου πώποτε οΓΑΐββ. Μορβ βίΙηιίΓβΙϋε δοοΓΛίβπι ηυηςυ&πι πΐ8]οπ ευιη 
89 μίλλον ήγάαθην ή τότι παραγενόμενος. το μίν ουν α νοίυρίβΐβ . ςιιβπι Ιυηο ργ4•«μι8, μιπι α(1ηιίη(ϋδ. ΙΐΑΐ)υί886 
Ιχΐιν ί τι λέγοι εκείνος ίσως ούδ^ν άτοπον • άλλ* εγο>γε (|ΐιίΓ|(>ηι ίΙΙυπι ςιιο<1 οI>^θ^1^οη^I)11$ ΓββροηϋΟΓβΙ , ΓοΓίβεββ ηοη 
μάλιστ* έΟαύμασα αυτού πρώτον μέν τούτο , ό>ς ήδέως <»( πιϊΓαηιΙυιη : &(νΙ Ιινε ίη ιν» ρυΐί^ίηιυηι βυιη βιΙηιίΓΑ- 
καΐ ευμενώς χαΐ άγαμένως των νεανίσκων τον λόγον Ιπ•;. ρΓίπιιιηι ί|ΐιί(Ι(;ιιι , (ριαηι ιμηιπιΙγ, 1)€ηίμηϋ ιΊ Μαπί! ■ 70 

άπεδεξατο , Ιπειθ' ημών ως οξέως ήσΟετο β πβπόνθει- 
μεν υπο των λ(^)[^ν, Ιπειθ* ώς ευ ήμ3ς Ιάσατο χα\ 
ώσπβρ πεφευγ^τβς ){αΙ ηττημένους άνιχαλεσατο χαΐ 
προύτρεψε προς τ^ παρέπεσΟα^ τε χα\ ξυσχοπεΐν τον 
λόγον. -- ΕΧ. Πως διί ; — ΦΑΙΔ. Έγώ έρώ. ίτυ- 
χον γλρ Ιν δεξιδ «ύτοΰ χαθι{μενος πβρλ τήν χλίνην ΦΑΙΔΩΝ. (89, 0ϋ.) 

β£ΐοΐ€•06η(ίιιιη ι&ϊλ Γβοβρϋ , άέοϊάβ ςυ&ιη Μ§&€ί(6Γ ββηβίΐ 
ηοβ ίΙΙοπιιη ηΙίοηίΐΜ» ΓυίΜβ οοιηιηοΐοβ , ροπΌ ςιηιη ορ- 
ροΓίυηβ 001)18 ΜΐΙιίΙιιιίΙ αιβόίοίοΑίη βΐ ςη&βί ίυ^ΙβηΙββ 8ΐ(]ΐΐ€ 
τΐοΐοβ Γ6τοο«νί( ηοβ οοητβτΐίΐςαβ βά ρΓΟββςυβηόυαι αίςυβ 
υηλ 86πιιοηβιη οοηβίάβηηϋοιη. ^ Εοη. Ουοο&πι Όαοάο? 
— ΡηΜΏ. Οίο&ιη βςαΐϋβοι. 86<ΐ6ΐΝΐιιι ίοιΐ€ Α(1 <16ιΙγ&πι ω χ«μ,.ζήλο« τ.ν^, δ ί• ίπΐ ΐΓολΙ. &ψτ.λοτβ'ρο« ί| 1> ^^ ,„ ^^,,^ ,^„,^ ^„^,„^ ]„χΙ, Ιβοΐαΐυη.. ΐΙΙβ τβτο 
εγω. χαταψησας ουν μου τήν χεφαλήν χα ι ξυμπιε- ββάβΐΜΐ Ιοη^ 8υρθΓΪ0Γ. &1ΐΓ6εΐΑΐΐ8 ίβίΙυΓ οΑρυΙ πίθυπι 
οοιηρΗηαβιΐΒςυβ οηη68 8υρβΓ ΰβΓνίοβιη — οοηβαβτβπιΐ 
βηίιη ηοηηιιηςα&πι , υΙ)ί ϊΙα γ68 ΓβτβΐΜΐ , ηαβίβ οηηίΐιυβ βΐ- 
ΙΐΜΐβΓβ — Ογμ ΓοΓίΜΒβ , ίη(]υί( , ο ΡΥιχάο , Ιιβ806 ρυΙοΙίΓΑβ 
8ΐιθ€ΐ(ΐΜ οοηΐΜ. Υί^βΙοΓ, ίοςυβαι, ο δοττ&Ιββ. Νοη (χτίβ, 
8ί ηΐ6 φΐίάβηι Αυόίβ, ίιιηυίΐ. Ουίά τβΓΟ Ιιθ€? ίηςυλίη 6(ζο. 

Ηθ(ϋ6 6ΐ 6^0 ΟΙβ&β βΙ («1 (Ι1•8 , 81 ΙΙΟύΙβ ΓΑΗο ίηΐ6Γί€Πΐ 6ΐ 

γωγ* αν , εΐ συ ε?ην χα( με διαφύγοι 6 λόγος , ^νορχον Ο β&ιη 8α8θϋ&Γ6 ηοη ροββηηιι». β^ο ββΙΙβιη , 81 Ιυ 68β6ΐη &£ σας τας έπ\ τω αύχένι τρ(/ας — εΙώΟει γίιρ, δπότε 
ΙΟ τυ/οι , πα(ζειν μου βίς τλς τρ^ας — Αυριον δή , Ιφη, 
ΐ3ως, (Ο Φα{δο>ν, τλς χαλλς ταύτας χόμας ^ποχερεΤ. 
Έοιχεν, ^ν δ* έγώ, ω Σώχρατες. Ο^χ, άν γ* έμοί 
πείθτ,. Άλλλ τί; 5!ν δ* ίγώ. Τι^μερον , Ιφη, χά- 
γώ τΑς έμ4ς χα\ συ .ταύτας , έάνπερ γ' ήμΤν .δ λόγος τε- 
15 λευτηση χαι μή δυνώμεθ' αύτδν άναβιώσασθαι. χά- άν ποιησαι'μην, ώσπιρ ΆργεΤοι, μή πρότερον χομη• 
σειν, πρΙν &ν νιχιζσω άναμαχόμενος τον Σιμμίου τε 
και Κε'έητος λόγον. Άλλ', ή ν δ' έγώ, προς δύο ^λέ- αυγεται^ ούδ' ^δ^ Ήραχλης Γ ▼' 

ι οίος τε εΤναιΙ. Άλλλ χάμί , Ιφη , τον Ίο'λεων παραχόίλει , Ιως Ιτι φως έστιν. 
Παραχαλω το(νυν, Ιφην, ούχ ώς Ήραχλης , άλλ' ώς 
Ίόλεως τ^ν Ήραχλη. Ουδέν ^ιο(σβι, Ιφη. 

XXXIX• Άλλα πρώτον εύλαβηθωμέν τι πάθος μή 
36 πάθωμεν. Το ποίον; ^ν δ' έγώ. Μή γενώμεΟα, ?ί ιηβ ίυ86Γ6ΐ ηϋο, ιηοΓβ Αι^ίτοΓοιη ]υΓ&Γ6ΐη, ηοη ρπϋ8 ηβ 
€θΐη&οι ηιιίτίΐαηιηι» ςιιβιη τίοίββίσι δίπιπιΐφ ΟβΜϊβςυβ 
ηϋοηβαι βχρη^ηΑτβηιη. ΑΙ τΰτο , ίηςυθπι β§ο , οοηίπι 
(Ιυοβ ηβ ΒοΓοηΙοβ ςαίάβηι. Α( πιο Ιοίβυιη , άιιιη Ιυχ β^- 
1)00 69ΐ, Αάνοοα, ίη(|ϋί(. Αϋτοοο βςυίόβηι, ίηςυθίη , ηοη 
ΐΑηςιι&ηι Ηβτουΐββ ΙοΙαοοο , 86<1 ΐΑηςίΜΠ) Ιοί&υβ Η6Γου1βηι. 
Νΐΐιίΐ Γ6ί€Γΐ, ίηςαίΐ. 

XIX. 56<] ρηιηυπι ο&γβηϋιυη ηβ ςυίά ηο1)ί8ΐιοα<1&1. ΟυίιΙ ? 
ίηςοβηι. Νβ ηϋοηυπι, ίηςαίΐ, οβοτεβ βνΑίΙ&ηιοβ, ςυβηι&ϋ- δ* 6ς , μισολόγοι , ώσπερ ο( μισάνΟρωποι γιγνόμενοι * ά πιοάυηι ϋ ςυί Ηοπιίηυηι 080Γ68 ΓιυηΙ. ηηΙΙηη) €ηίηι ώς ούχ Ιστιν, Ιφη , ί τι άν τις μείζον τούτου χαχον 
πάΟοι τ1 λόγους μισι^σας. γ(γνιται δ' έχ του αύτου 
τρόπου μισολογία τι χαΐ μισανθρωπία. ^ τε γ^ρ μι- 

30 σανΟρωπ{α ενδύεται έχ του σφόδρα τινί πιστευσαι άνευ 
τέχνης , χαΐ ήγι^σασΟαι παντάπασί τ' άληθη εΤναι χαι 
υγιή χαΐ πιστον τον 3ν6ρωπον, Ιπειτ* δλ{γον βστερον 
ευρεΤν τούτον πονηρόν τε χα\ οίπιστον, χα\ αιϋΟις Ιτερον. 
χαι δταν τούτο ιτολλάχις πάθτ) τις^ χαΐ &π^ τούτων 

3& μάλιστα, ο5ς ο^ν ήγι^σαιτο οίχειοτάτους τε χα\ έταιροτά- πι1^ι18 ςίΜη 1κ)0 ηι«1απι ηοϋίβ ροβββΐ βοΰΐόβτβ, 8ί ηΐίο- 
ηο8 οώο * ΙιΑύαβπηίΐΐΜ. βχ βο^βηι ϋυΐβιη οΗΙυΓ οόίυπι βΐ 
Αάτοηιν πιΐίοηββ €ΐ Αάτβηυβ ΙιοπιίηΜ. οόίυπι βηίηι ίη 
ΙιοαιίηΜ Ιαηο ηο&χίιηβ ηοβ 8υΙ>ϊΙ , ςυ&ηάο &1ίοαί ηίηηίιιηι 
0Γβ<)ίιηυ8 βΐιβςυβ ΑτΙβ , ρυΐ&ηιιι&φΐβ Ιρβυοα οπιηίοο γοπιπι 
6ΐ βίαοοηιιη βάαηΐφΐβ ¥111101 ββββ , ά6ίη<)β τβτο ηιοχ ρη- 
τυηι ίηΟάυοΜίυο ϋβρτβΐιβηίΐΐηαυβ, Γυηυβςαβ λΗυηι βο^βηι 
ρλοΐο. βΙ οοηι ιιΐίουί ββερβ Μ αοάόϋτϊί^ ρπβββΓϋηι &Η 
ϋβ , φΜΜ ΙίιηιϋίΑΓίββίηιοβ Απιίοίβ&ίαιοβςυβ βχίβΐίπΜίΜΐ , Ι&η- τους, τελευτών δή Οαμ^ι προσχρούων μισβΐ τε πάντας χαΐ 6 ά«ηι ββρβ ρΐίβηβοβ ο<1ίΙ οηαηββ ρυΙ&Ιςυθ ηίΐιίΐ οιηηίηο 8ρυ€ΐ ςιΐ€ΐηςυ&ηι 6886 8ίη66Γηπι. &η (β 1&1υί( ίά ιΙα Γ6Γ6 8€€ί- 
ά6Γ6? Νοη ΙθΙοίΙ, ιηςυ^η). Νοηηο ι^Ιογ !υΓρβ? ίηςυίΐ, 
6ΐ ηΜΐηίΓ68ΐυοΐ8ΐ>8ςυ6 Ιιυηι&η&ηιοι Γβηιηι 6χρ6Γίβηϋ& αίςυβ 
Μΐ6 Ιιυηο 1)οη)ίοί1)υ8 υΐί ? βί βηίηι οιιοι αγΙο οΙβτβΙοΓ, οο- 
βίΐΑΓβΚ υΐίςυβ Γβη ίΙ& ββ, υ( Ιι&ΙιβΙ, ΗθΙϊβΓβ, τΜβΙίοβΙ Ιιο- 
ιηίηββ β( 1)οηοβ βΐ πι&Ιοβ ρβτρΜίαιβ ββββ, ηιβ()ίθ8 νβτο ηγείται ούδενος ουδέν 6γιές εΐναι τ^ παράπαν. ^ ούχ 
τΙσΟησαι οδτω πως τούτο γιγνόμβνον ; Πάνυ γβ , ^ν δ' 
έγώ. Ούχουν, ^ δ' βς, αίσχρόν; χαι δηλον, δτι άνβυ 
40 τέχνης της περί τάνθρώπβια δ τοιοΰτος χρήσθαι επι- 
χειρεί τοις άνθρώποις; εΐ γάρ που μβτλ τέχνης έχρήτο, 
ώσπερ Ιχει , οβτως 2^ν ήγήσατο , τους μέν χρηστούς 
90 χαι πονηρούς σφόδρα Ολίγους εΤναι έχατέρους, τους 3 ρίοππιοβ. Οιιο πιο<1ο,ίηςο&η), ιΙίοίβΡΟυβηΜκΙπκΜίυπ) τί- 

€ΐβϋ66ΐίη Γβύαβ οοοϋη^ίΐ τλΐϋβ μι( ρβΓΥίδ 8υΙ πιβ^ίβ, ίη• 
ςυ!1 : βη Ια βΓύΐΙηηβ ςυιοφΜΒ ββββ ητΐοβ ςιιιιη) ν&1(]β 
πΐ89ΐυοι &υ( ταΐάβ ρ&Γτιιιή τβρβπΓβ Ιιοηιίηβη) νβΙ ο&πβπι 
▼6ΐ (ΐυο<1ν{8 &1ίυ<)? ίίβηι ββΙβπΙηιοΒΐ 8υΙ ΐΑΓθΜβίηυη) , 
ροΐεΐιβπτίηιυηι &υ( ΙοΓρίββίπιυαι , βΙΙιίββίοΐΜΟί •υΙ ηί^βΓ- 
ππιαηιΡ &αΙ αο ί|ζηοΓ&8 ίη Ιιίβ οπηιιίΐιυβ βχίτβπιοηιηι βυπι• 
ΠΜ ΓΑΠί βΐ ραυολ β»β, ίύβά'Λ τβΓΟ ΓΓβςυβηϋα «(ςυβ 
ηια1(8? δίβ &τΙ>ίΙτοΓ, ιηςυ^ηι. Νοηηβ ί^ϋοΓ αΓΐ)ί(Γ&η8, δέ μεταξύ πλείστους. Πώς λέγεις; ^ν δ* έγώ. 'Ώσπερ, 

45 η δ' δς , περ\ των σφόδρα μιχρών χαΐ μεγάλων * οίει 
τι σπανιοιτερον εΤναι ή σφόδρα μέγαν ή σφόδρα μι- 
χρον έξευρεϊν άνθρίΑπον ή χύνα ^ άλλ' δτιουν ; ή αΖ 
ταχύν ^ βραδύν, ^ αίσχρον ^ χαλον, ή λευχον ή μέ- 
λανα ; ^ ούχ\ ^σΟησαι , ίτι πάντο)ν των τοιούτων τλ 

50 μέν άχρα των έσχατων σπάνια χαΐ Ολίγα , τ^ι δέ με- 
ταξύ άφθονα χαι πολλά ; Πάνυ γε , ?[ν δ* έγώ. Ούχ- 
ουν οΤει, Ιφη, β! πονηρίας άγων προτεΟιίη, πάνυ &ν 1) ίηςυίΐ,βί 1η)ρΓθ1)ί(8ΐί8 ρΓοροηβτβΙοΓ οβιίΑηιβη, 8(1η)0(Ιυπι 
ολίγους χάνταυΟα τους πρώτους φανηναι; ΕΙχός γι, ραυεοβ βΙίΑηι ίη Ιιοβ ^βηβτβ βυηισιοβ ίηνβηΐυπι ΐΓί? Υβ- 
ην δ' έγώ. Ε!χ^ς γαρ, Ιφη* άλλα ταύτη μέν ούχ π^ίπιίΐβ βδΐ, ίηφί&ηι. ΥοηβίηιίΙβ φΐί(Ιβπ) , ίηςυίΐ : ν<»ιαιιι ηοη Ιιθ€ ρνΛο βίιηϋΜ ηϋοη» ΜΐηΙ βΙςίΜ Ιιοιηϊη«, ββιΐ 
16 Βΐηιο (1ιΐ€6ηΙβιη «0Ο Μοοίιιβ Μΐη , Μά ίη Ιιοε ιΙαύΠ- 
ΙικΙο οοηΐιϋΐ, βΐ τΜβΙίοβΙ ςυΐι ΒΐΜηυβ ηϋοηυπι ρβπΐί» 
Αίφΐβ «Κβ, 0ΓθΑκ)€Ηΐ ηΰοηβιη λϋςυλίη βΜ6 τβηιη, 6ΐ 
ρ&ηΙΙο ροβ( Ιμβο &ρρ§π]«11 6ί Γ&ΐη, ςυ» ςιιί(1βπι &ΙίςιΐΑη<]ο 
ΐΑΐίβ «!, βΙίςιίΑίιόο ιηίηίιιιο, βΐ πιγν» αΠ& βίιηίΙίΙεΓ βΐ ΙβτϋΑ : («,»■.) ΡΗΛΟΟ. 71 

ΙμΜΜ €ΐ λάγοι τοίΐς ά^Αρώκο^ ιΐσΐν, άλλα σου >ή!ίν δή 

κρράγο»τος Ιγ» Ιφιαιτ^μην, άλλ* ^(νη , |[ , Ιπιιδάν 

ης «ιβτιύσΐ) λ^γι^ι τΐν\ άληθιΐ «Τναι άνιυ της ιηρ\ 

^ λίγους τέχνης, χ^πιιτ' ολίγον Ιίστιρον [Λτος^ 

ι βύν^ Μξγ) φη»^ς ιΤναι, Ινίοη μέν ι&ν, ένίοτβ $' ούχ 

Α», χ«1 α3θις Ιτ•ρος κβΐ ίτβρος- κα\ μάλιστα δή ο\ ^^^ ^ ^ ^ ^ 

«μ τοίκ ΛττΛογιιαΑς Ιάχο^ διατρ(ψαιντ.ς οΤσβ' «τι ο ΐ;;"™^;";;;^ ^"™ ρΐαΗηΙΙΙ^ΐνΜΐΐοο» !^ 

■■"Χ^Μ^ι^^γγ κ 0Μ¥τβι σοφΜτβττοι γβγονινβι τι χα ι χα- 

•((ΙΐΑηΙ, 80• ριιίΑΓβ ΐΑηάθΐη κ β&ρίαιϋββίιιιοβ ΓλεΙο• βο- 

Ιοβςυβ ΑηίπίΑάνβΓϋΐΜ , ηβιιαβ ίη Γ6ΐ>ιιβ ηβςοβ Ιη ήΐίοηΐϋυβ 

ββββ ηηαηι ΑΐιςηΜ θυ( Απηυηα , Λβά οοηηΙ• Γβτβη (ΑηςίΜΐη 

ίη Εαπρο βυηαιη <ΐ€οηαιικ|θ6 τοίτί, ηυΐΐυαιςιιβ (βηιριι• 

Ιη βΐίςιιο ρεΓπηηβκ. 8&η€ ςυ!(1αη τβη ϊμο άϊοΛ, ϊώ- 

ςυ•ιη. ΕΓ^οηβ, ίηςυίΐ, οΙιιιηΙΐΜ Ιιβ€, ΡΙι»Ιο, ΐϋΙββτΑ- 

Ι>Πί8 ΜΜΐ, κΙ ςηΐβ, οαπα ηϋο θΐίςαβ νβπι βΓΠΐ&<|υ€ βΙΙ €ΐ 

Ιχβιηι {ια τ& παραγ(γν«σθαι τοιούτοις τισ\ λόγοις τοις (1 «ιη» α>ιηρτβ1ι«ΐ(ϋ ροΜϋ, &α(ϋ(ί8 Ιιυίθ8θβιηο<1ί Γ8ΐΙοαίΙ)ΐ]8 

ίβάβιη (ΐαίάβιη, κά ςυ» πκκίο τοτ», οκμΙο ΓαΙιηβ γίόβηΙϋΓ, 

ηοη 86 Ιρβυιη , ηβςυβ βιιβπι ίρ8ΐιΐ8 ίηετϋ&ιη Αεοιη&ΓβΙ , βθά 

(Απϋβιη ρπΒ ^οΙθΓ6 ΗΙ)€η(€Γ οαΐρ&ιη οιηηβιηβ 86 Ιρβο ΐΓ«η&- 

ΓβιτβΙ ίη ηΐίοηββ, 6ΐ ί&οι ίη Γβΐίςιη νίΐΑβββ (μΙϊο ΙιβΙ)6Γ61 

6ΐ νίΙυρ6ΓΔΓ6ΐ, Γβτυιη Αυΐβιη ίρβαΓαπι τβτίΐιΐβ 8θί6η(ί8(ΐιιβ 

ρητΑΓ6(υΓ? Ρ6Γ ^οτ6πι ηιί96ΓΑηάυηι, Ιηςυ&πι, ββββί. 

Χ[^. ΡΗπαυαι ί^ϋυπ, ίηςυίΐ, (ϋΙίςβηΙβΓ ίά οΑνβΑΐηυβ 6ΐ αλητΗνης οίονται σοφ«ί*τατοι γβγονϊναι 
τβνησιριέναι μ^νοι, ίτι <Ατι των πραγμάτων ούδβνος 

Ν ο6&ν 6γ«1ς ΜΙ βέβαιον ο6τι των λ($γων, άλλ^ι πάντα 
τ4 ίντβ ρ άττ/νως Ασχιρ Ιν Εύρίπφ , άνω χα\ χάτω 
οτρέφίτιιτ χα\ χρ^νον ούδένα έν ούδινί μέν£ΐ. Πάνυ 
μίν ο3ν^ Ιφην Ιγώ, άληΟη λιγ£ΐς. Ουχουν, ω Φα{- 
&!*, Ιφη ι οίχτρ^ &ν 8{η τ& πάθος, ι! 2ντος δή τίνος 

Κ άλΐ|Μίς »α\ βιβαίου λάρυ χαι δυνατού χατανοησαι , ■Μυς τοτΙ μίν δοχουσιν άληθέσιν ιΐναι , τοτέ δέ μή , 

μή Ιοηιτίν τις αΗι^το μηδέ τήν Ιαυτοίυ άτΕχν(αν, άλλλ 

ηλιυτΰν διλ τ& άλγκΤν άσμινος έπ\ τους λάγους άφ' 
* Ιαιηοϋ τήν αΐχίοη άπώσαιτο, χα\ 4{δη τον λοιπόν β^ον 

μΜν τι χαι λοιδορων το6ς λάγους διατελο(η , των 

δ* ΧντΜν της ^ληθι(ας τι χαΐ Ιπιστι^μης στιρηθβίη. 

Μή τίν Δία 9 ^ν δ* έγώ, οίχτρον δητα. 

ΧΙ«! Πρώτον μέν τοίνυν, Ιφη , τουτ* ιύλαβηθώμίν, 
» χβΐ μή «αρίωμιν ιΐς τήν ψίΛτ.ήν, ως των λόγων χινδυ- 6 ηβ ρβΓβυβάβωηηβ ηοϋίβ ηίΐιίΐ ίη ηΐίοηιιιη οΙΙα 6886 Μΐηυιη» 

νιύιι ^ούδινλς; ούδίν δγιές ιΤναι , άλλλ πολίι μδλλον, ^^^ ^„,^ο αιβ^ί• ηοηάϋπι 6886 ηο8 «ιηο• : ίϋιςιιβ οιηηίΐιυι 

βη ήμιΐς ούπω &γιως ^ομιν, αλλ* άνδριστβον χαΐ προ- 

Ουμητέον ύγιως Ι^χιιν, σο\ μέν ουν χα\ τοις άλλοις χαΐ 

ΤΝ Ιηιτα β(ου παντός ίνιχα, ίμ,οί δ* αύτου ίνβχα 
9ΐτοίυ θαη^άτου' 6ς κινδυνεύω Ιγωγ' έν τω παρόντι περί & 

αύτοΐί τούτου ού φιλοσόφως Ιχκν, άλλ' ^σπερ ο( πάνυ 

άκ«(διυτοι φιλονιίχως. χαΐ γ^ρ έχεΐνοι ^αν περ{ του 

άμφινβητι^βιοσιν^ ^ μέν Ιχει περί £ν &ν 6 λόγος ^ 

ο& φροντίζουσιν, ^πως δ' & αύτο\ ΙΟεντο ταύτα δόξει 
» τοίΐς καρουσι , τούτο προΟυμουνται. χάγώ μοι δοχω 

Ιν τΰ ιταρόντι τοσούτον μόνον έχείνων διο(σειν - ού γλρ Β 

<η^τοϊ« «βροΒαιν & ίγώ λίγω δίξ« άληβη «Τν,. προ- *'""'•"' »•"" •*• "'" •""*"*' ««"«^ "»'' ' "' ?'««"«"•"« 

ΟυμηΦηβομαι, εΐ μή εΥη πάρεργον, άλλ* ίπως αύτ(|> 

^οί ίη μάλιστα δόξει ο6τως Ιχειν. λογίζομαι γαρ, 
γΑι (ταΤρι, χα\ θέασαι ώς πλεονεχτιχως , ε{ μβν 
τνγχάνιι άληθη ^ήττα & λέγω ^ χαλώς δή Ι/ει τ^ πεισ- 
θηννι* ιΐ δέ μηδέν Ισται τελευτησαντι , άλλ* ουν τού- 
τα» γι τλν χρόνον αύτίίν τον προ του θανάτου ^ττον 
τοις ιταρουσιν αηδής Ισομαι όδυρόμενος. ή δ* άγνοια 

Ι» μοι αϋτη ού ξυνδιατιλεΐ , χαχον γλρ αν ?!ν , άλλ* δλ(- 
γον βστιρον άπολιΐται. παρεσχευασμένος μέν δή, 
{φη , Μ Σιμμία τι χαι Κέβης , ουτωσι ερ/ομαι έπΙ 
τ^ λέγον. ' ύμεΤς μέντοι, αν έμοι πε(ΟησΟε , σμιχρον 
φροντίσαντις Σωκράτους , της δ' αληθείας πολύ μδλ- ο βυάίβϋι, ηηΙίΑ δοοηιΐίβ 1ΐΑΐ)ίΙ« «ϋοηβ, δοά ηιυΙΙο ιη&βίε 

Μ >«.. έέν μέν τι Ομΐν δοχω άλτ/)ές λέγειν , ξυνομολορί- ^^^^^^^ ^. ^^^ ^^^ ^^^.^ ^.^^^^ ^^^.^_ 

σατι, ικοΙ μή, παντί λόγω αντιτείνετε, ευλαβουμε- ...... 

ν•» , «««ς μή έγώ ύπ^ πρ<λυμ(ας άμ' έμαυτόν τε χ«\ """*' ^'" «ηιηαι . οιηη.ηο οοηΐΓβΛιοιΙο, (Ι.Ιΐβ^ηΙβΓ 03ν«ιΙ«« 
&μΙς Ιξαπατ^ίσας ^^σπερ μέλιττα το χέντρον ^γχαταλι- "« <«^ "'"»»<> «Ιϋ^ίο η)6 ίρδϋΐη »ίπιΐ]| νο^ςιιο (ΙοΓΐρίΛπι νΛ 
ιΐ¥ίψ οί/ι(σομαι. νΗιιΙ ηροπ αγ,ιιΙοο γΗ;< Ιο ϋΐΜ'^ιηι ▼ίΗϋιιβ, υΐ 8&ηί βΠϊοίΑΐηυΓ, &1 &ηηίΐ6ηάηηι, ϋΜ ςυί<)6ΐη βΙ 
Γοΐίςυίβ Ιοϋαε Γβΐίςυ» νίΙεΒ βηΙίΑ , ιηίΐιί τ6ιό πιΟΓίίι ίρβίυ» 
011188 : νίιΙοοΓ βηίπ) ηυη6 ηοη αΐ ρίήΐοβορίιαηι Ιιλο ίη γ6 
ηίΐ6 β6Γ6Γ6, 86(] υΐ οοηίβηΐίοιυπι , ςυοά 68ΐ ίείοτυαι , ςαί 
βυηΐ θ (ΙίεαρΙίπΑ &1ί6ηί8βίπ)ί. ίΙΙί βηίπι υΙ>ί βΙίςίΜΐ ϋβ γ6 
8πι1)ΐ)^ΙυΓ, ηοη ςιιοηοάο γ68, <16 ςυλ Β^Ιητ, 86 Ιι&ΙιοιΙ, 
ευπιηΐ, 86^ υΐ, ςυχ*ρο8υ6ηιηΙ ίρβί, ρΓβ86ηϋΙ>υ8 ▼ί<ΐ6&η• 
ΙυΓ ν(;η, |ιο6 86(]υΙο ι^ηΐ. 8(<ΐ06 θ^ο πιίίιί νίϋβΟΓ ίη ϊιοο ρΓθΙ)6αι 68 ςυΐΒ (ϋα>, ιηηίΙ&Γ, ηίεί ςυίιΐ ρτ»ΐ6τ Γ6πι ΓοΗ6 
6οη(ί8βήΙ, 86(1 υΐ πιίΐιί ίρβί ςιΐΜη πι&ιίηΐ6 νί(ΐ6&ηΙυΓ 8ί€ 
86 ΙιαΙ)6Γ6. η1ίο6ίηοΓ βηίηι , (ΙυΙοίε βπιίεβ , 6ΐ νίάβ ςυ&η(ο 
ειιπι ΙαοΐΌ βίΐ ηΐίο ϊμλ : βΐ ΓοΗ6 Τ6γ& βυηΐ ςυοΒ <1ίοο, 
ορβτβθ ρΓ6(ίαπι 68ΐ ίΐΑ ΟΓβάβτο ; 8ίη ΑΐιΙβπι ηίΙιίΙ βτίΐ ρο8ΐ 
ηιθΓ(6ΐη, 8Ι1Κ6Π1 Ιιοε, ςηοά ιηίΗί τίΐφ ιηρβτβιΐ, (βπιροΓβ 
ρΙοΓΑηάο ρΓ»86ηΙίΙ)υ8 ηιίηυβ 6ιό πιοΐ68(υ8. 1黀.ιιιιΐ6ΐη 
ί^ηοΓΜίΙίΑ ηοη ρβηβνβηΐιίΐ ηιβοαπι , ηιαίοιη \ά εηίπι 6886Κ, 
86(1 ρ&υΐΐο ροβΙ €ΐβΐ6ΐ>ΊΙυΓ. είο β(\η\ά&αι , ο 8ίπιηιίι 6ΐ €6- 

1)€8 , Ρ&Γ&ΤΙ18 8^Γ6(]ίθΓ (1ί8ρϋ(8ΐίθη6Π1. ΤΟβ 1θηΐ6η , 81 Π16 72 ΦΑΙΔίΙΝ. ,91,02.) 

ΧίΙ. Άλλ' Ιτεον, Ιφη. πρώτον μβ &πομνησ«θ' Α ΧΙ,Ι. 8οϋ ]Μη αοοθάβικίιιηι β*1. ρηιηυηι ΓβνοοΛίβ ίη 
δλβγετε , έλν μή φαίνωμαι μβμνημένος. Σιμμ^ας μέν ηιβιηοΓίίΐιη πιΗιί ςυκ άπί^ΪΛΐη , 8ί ιηίηυδ ιηβιηίηίβββ ?ο1)Ϊ5 
γλρ , ώς έγωμ.ι , άπιστε! τε χα\ <ρο€είται , μή ή ψυχή ^ί,,^^ ςί^^ί^ ^^ι^^^ ^ „4 ^γΜΙγογ, άιΐΜί ΛΟ ηΐ6(ϋί( , 
δμως και Οειοτερον χα\ χάλλιον 3ν τοίυ σώματος προ- ί1 «^ .«:«.„« «..«_«ί^ λ• ι - ι ι. • 
απολλυηται έν αρμονίας ειόει ούσα- Κεοης οε μοι ^ ... 

' . Γ*^ •-> (" ηηπΑη Λΐιηη οπάλια• βι# Κοννη^η!» ■»«<»»&•* . /*αΚ«^ ...«^.^ Ιδοξβ τούτο μεν έμοι ξυγχωρεϊν , πολυχρονιώτερόν γ' 
εΤναι ψυχήν σώματος, άλλί τόβ* άοηλον παντ\, μή 
πολλ^ δη σώματα χα\ πολλάκις κατατρίψασα ή ψυχή 
το τελευταΐον σώμα καταλιπουσα νυν αυτή άπολλύη- 
ΐυ ται, και η αύτο τούτο θάνατος, ψνχής ^θρος, έπεί 
σώμα γ' άεΙ άπολλύμενον ουδέν παύεται, άρ' άλλ' ή 
ταΰτ' ίστίν, ω Σιμμία τι και Κέβης, Α δεΤ ήμδς 

ενισχοπεϊσθαι ; Ευνωμολογείτην δή ταυτ^Τναι άμφω. β οροΓίβΙ ϋοΐΜ^ μιΙμ). ϊακ. 

Πότερον ο3ν , εφη , πάντας τους Ιμπροσθεν λόγους ουκ 
15 άποδε'χ•σθε , ή τους μέν, τους δ' ου ; Τους μέν, Ιφά- 
την, τους δ* ου. Τί ο3ν, η δ' δς, περί εκείνου του 
λόγου λέγετε , ^ν ω ίφαμεν τήν μάθησιν άνάμνησιν εί- 
ναι , κα\ , τούτου ούτως Ιχοντος , άναγκαίιος εχειν άλ- 
λοθι που πρότιρον ημών εΤναι τήν ψυχήν, πρΙν ^ν τω ίΛχηϋΛ , αιιη βρβοίββ 8ί( Ιι&πηοηί», ίηΙβΓββΙ : εβίιβδ &υ(6ΐιι 
ιηίΐιί τίβολ 6β( οοιιεθ<1^€ ^ΐυΙυπιίοΓβιη €886 &ιιίιηυηι οογ- 

ρΟΓβ, 86α 8€ίΓ6 ρ0886 060110601 , βΟ , 6001 ΟΙοΙΙα 6008001- 
ρβ6Γί( ΟΟΓρΟΓβ, 1«0(ΐ601, ςθ&0<)θ ρθβΙΤ6αΐυθ1 Γ6ΐίθςθί( ϋΟΓ- 

ροβ, ίρβ6 ςυοςυβ ρβτβ&Ι, λίςυβ οιοη 6]υ8αι<Μ]ί 8Η ίοίβηίοδ 
βοόοί, ςο&ο<1οςοΙ<ΐ6αι 6θΓρο8 οοοςοβοι (]68ίοίΙ ίοΙβΠΓβ. 

υΙΠΙΟΙ &!» &0 Ιΐ8Β6 800(, ο δίΟΟΟΙΑ 6( 06ΐ>68, ςυθβ 008 

6886. 
Οθ1θί«06 ί^ΙΟΓ, ςθ£Β <)ί€ΐ& Ιο 8θρ6ΠΟΓΐ1)υ8 δΟηΙ , 0608118 , 
&0 ςυβΜΐ&ΟΙ 06β|ΐ1ί8 , αΙίΑ 0Ο066<]ίυ8? ΟΟββόΑΟΙ , <)ί66ΐ>80ΐ, 

ςο«(1&οι 000. Ρύίίΐ ί^ΙΟΓ, ίοςαίΐ, άβ 60 ςαο<] ϋίο6ΐ>&- 

0108, (ϋ86ίρϋθΑ01 Γ60ΐίαί8€6θΙίΐΙ01 6886, 6(, 81 Ολ Γ68 86 Ιΐ&- 
1ΐ6Αΐ, 0606886 6886 ίΛΪ(ΜΪή Β\ί ΑΟόΟΟδ ρη08 ςΟΑίη 60ΓρθΗ 92 σώματι ένδεθηναι; Έγώ μέν, ίφη δ Κεβης, καΐ τότε 3 ««««^ογΡ Βΐίΐιί ςυκίβοι, ίοςαίΚ ΟβΙκ», ΊβΙηά άηίη <1ί€βΓ68, 

θαυμαστώς ώς έτηίσθην Οπ' αύτου καΐ νυν Ιμμενο) ώς 

ούδενΐ λόγφ. Κα\ μήν, Ιφη 6 Σιμμίας , και αύτος 

ούτως Ιχω, κα\ πάνυ άν θαυμάζοιμι, ει μοι περίγε 

τούτου άλλα ποτ* ίτι δόξειεν. ΚαΙ δ Σωκράτης, Άλλ' 
29 ανάγκη σοι , Ιφη , ω ξένε ΘηβαΤε , άλλα δόξαι , έάν- 

πβρ μίίντ, ίΐδ' ή οίησις, τ6 άρμονίαν μέν εΤναι ξύνθε- 

τον πρδγμα, ψυχήν δ* άρμονίαν τιν' ε'κ τών κατλ το 

σώμα έντεταμένων ξυγχεΐσθαι. ου γαρ που άποδεξει αιίΗβ€6 ρβηονίδϋ, &1(ΐ06 ουοο, 8ϊ Ιο ςυ& &1μι, ίο Ιιαο 
860ΐβαϋ& Ρ6ΓΠΙ&060. 5ίαιίΗΐ6Γ αιίΐιί ςοοςυ6, ίοςοΗ δίσι- 
ιηίαβ, 6Ι Υ6ΐΐ6αΐ6αΐ6Γ αιίηΓβι-, 8ί αιίΗί αοςο&οι Ιι&ο ΛΛ\Χ«ία 

<)6 Γ6 &ϋΐ6Γ Υί<]6Γβ(0Γ. ΑΙ ν6ΙΌ 0606886 6β«, ίοςοϋ , Ιΐ08- 
Ρ68 ΤΙΐ6ΐΜ06 , &1ίΐ6Γ ϋ5ί ▼1(161*1, 8ί 10 ΙΐΑΟ ΟρίοίΟΟΟ Ρ6Γ01&0- 
86118, ΗλΠΟΟΟί&ΟΙ 6886 ΟΟΟίρΟβίΙύΟΙ ςθΟ<Μΐ101, 80101001 
▼6Γ0 Ιΐ&ΠΟΟΟίΑΟΙ ς0&0<ΐ2Ο1 6λ Ιΐί8, ς08β Ρ6Γ 0ΟΓρθ8 ίθΐ608β γε βαυτΛ λίγοντος, ώς πρ<$τίρον 3ίν άρμονί» ξνγχ.1- Β»™"» ««Ί***••»• ""««Ι'»•» βηίιη «ΙιηίΙΚ» Ι«Γη,οη«η. 311 μένη , πριν Ικεινα εΤναι , Ιξ δν έδει αυτήν ξυντεθηναι 
ή άποδεξει ; Ουδαμώς , Ιφη , ω Σώκρατες. Α!σ6ά- 
νει ουν, η δ*8ς, ίίτι ταυτά σοι ξυμβαίνει λέγειν, δταν 
ίρ^ς μέν είναι τήν ψυχή^ **^ *'? ανθρώπου εΤδός τε και 
σώμα άφικέσθαι , εΤναι δ' αυτήν ξυγκειμενην έκ τών 

36 ούδέπω δντων ; ου γλρ δή αρμονία γέ σοι τοιούτον 
Ιστιν, ω άπεικάζεις, άλλλ πρότερον και ή λύρα και 
α\ χορδαΐ καΐ ο\ φθόγγοι Ιτι ανάρμοστοι δντες γίγνον- 
ται , τελευταΐον δέ πάντων ξυνίσταται ή αρμονία κα\ Ο 
πρώτον άπόλλυται. οίτος ουν σοι ό λόγος έκείνω 

40 πώς ξυνάσεται ; Ουδαμώς , Ιφη δ Σιμμίας. Και μήν, 
^ δ* δς , πρέπει γ' εΤπερ τω άλλω λόγω ξυνι^δώ εΤναι 
και τω περί αρμονίας. Πρέπει γ^ρ, εφη δ Σιμμίας. 
Ούτος τοίνυν, Ιφη , σο\ ού ξυνωδδς , άλλ' ίρα • πότερον 
αίρει τών λόγων, τήν μάθησιν άνάμνησιν είναι, ^ 

4Γ> 'τήν^ ψυ/ήν άρμονίαν ; ΠολΙ μάλλον, ίφη, έκεΤνον , ω 
Σώκρατες. δδε μέν γάρ μοι γέγονεν άνευ αποδείξεως 
μετ εικότος τιν^ς καΐ ιύπρεπείας, δθεν και τοις πολ- ιΙ 
λοϊς δοκεϊ 'άνΟρώποις^• Ιγώδέ τοις διά τών εικότων τάς 
αποδείξεις ποιουμένοις λόγοις ξύνοιδ' ουσιν άλαζόσι , 

61» καν τις αυτούς μή φυλάττηται , ευ μάλ' Ιξαπατώσι , 
κα\ ^ν γεωμετρία και έν τοις άλλοις άπασιν. δ δέ περί 
της άναμνήσεως και μαθήσεως λόγος δι' υποθεσεο>ς 
αξίας άποδέξασΟαι είρηται. έρρήΟη γάρ που οβτ(»3ς 
ημών εΤναι ή ψυ^ή και πριν ε?ς σώμα άφιχέσθοτι , οοαιροδΐΐΑοι ρτίοδ 6586, ςϋΑοι ίΙ1& 6χ ςοίΐιυδ οοαιροηΐβ&οι 
οροτϊάΛΐ, λ<]οιί((68θ6? ΝοΙΙο, ίοςυϋ , ο 5οογα168, οηκΙο. 
ΑοίαΗΐ(Ι?6Γΐί8θ6 ί§ί(0Γ, ίοςοίΐ, Ηκο 1&ηΐ60 α 16 ά\ά, (]οαο<Ιο 
άιΟΒ Αοίοιυαι ςοΜοηι 6886 ρηο8 ςονο ίο Ηασιβολοι 8ρ6• 
οίβαι οοΓρο8ςυ6 <]6ν6οίΓ6ΐ , 6θοι &α(6πι 6χ Ιιΐ8 , ςηββ οοο- 
(Ιοοι βοοΐ, οοηαροβϋυοι 6886 ? οοο 6θίοι 1&1ί8 ΙϊΜ 68ΐ Ιιαγ- 

ΟΙΟΟία , ς02ΐ6 68( Ιά Ουί 1η 8ίΐθίΐ601 6886 <]Ιθί8 , 86<1 ρπιΐ8 
68ΐ ίρβα ΙγΓβ 6ΐ €ΐΐΟΓ<]8β 6( 8001 000<]θ01 ΐ6Ω)ρ6Γ&ϋ , 1200601 

Τ6Γ0 οοοιροοίΙΟΓ Ιι&Γθΐοοί& οοιοίοοι ροβίΓβοΐΑ ρΓίοι&ςυβ 
ρ6Γϋ. Ιιίο ί(Α(ΐ06 86Γ0)0 ςοοοΑοι ρβοΐο (οο ίΙΗ οοοοίοβΐ ? 
ΝυΙΙο οιοάο, ίοςοίΐ δίαιοιίθδ. ΑΙ νβΓο, ίοςοίΐ, ίορηοιίβ 

<Ι6061 β6Πη006ΠΙ άβ ΙΐΑΓΟΙΟΟίβ ΟΟΟΟίΟΟΓβ. Ι)606ΐ οίΟΐίΓΟΟΙ , 

ίοφίϋ 810101138. Ηίο ί^ΐΙαΓ δβΓΟίο ΙίΙ)ί ϋίββοοΑΐ, ίοςυίΐ, 

ββά Υΐάβ : υίΓΟΟΙ 6Χ 1ΐί8 (ΙΟΟίΜΙβ Οΐίςίδ, <]ί8θίρΙίθΑΠ106 Γοηιΐ• 
0180 ΟΐΐΑΟΙ 688«ί , ΑΟ ρθΙίθ8 ΑΟίοΐΟΟΙ 6886 Η&ΓΟΙΟΟΊ&ΐη ? ΡΗ- 

οιυοι 6ΐίβο, ο 5οοΓ&ΐ68, ίοςοίΐ. ϊά οΑοιςοβ ΑΚβτυοι &1)5- 
ςυ6 ^6θΐοο8ΐΓ&Ιίοο6 αάιηίδί 6χ νβπβίοιίΐί ςυ&ά»ιη οοηνε- 
0160118 , υη^6 ί()60ΐ νίάβΙιΐΓ νυΐςο. β^ο &ιιΐ6πι οαβ (Ιίδρυ- 
ΐΑΐίϋ068, ίο ςυίΐιυβ ροτ ίη[ΐ8ξίθ68 <]6αιοη$(Γ&1υΓ, ίοβοβδ 

6886 Γ&160Γ, 6ΐ Οίδί (]θί8 ΟΑΥβ&Ι , ΥΜϋ (ΙβοίρίοπΙ , 6ΐ ίΟ 

(^σιβίΓΐβ 6( ίο οα;(6Γίδ οοιοίΙ)ΐΐδ. Γ&Ιίο ν6Γ0 όβ Γβοιίοί- 
δ060ΐί& &1ςιΐ6 ίΙίδθίρΗο& Γυο<)Αθΐ6θ(ο ίοοΙΙίΙοΓ Γκίβ ϋί^ηο. 
(ϋοΙιιΐΏ (^δ1 60101 αυίιηυοι ηοδίιιιιπ ϊΐα (\«^5β ηΐίηιΐιί ιμϊπ^, (Η^Ο ΡΗ^ϋΙΚ). 13 ββηρ «Μ^ Ικιν ή «Μβ Ιχουβ« τήν 2«Μνυμ{ο» τήν 
« Ι Ιννη. Ιγ^ ή τβντην, 6ς Ιμάντα ιτκ<6ωρ χ«- 
Κς ν Μλ ^ρΙΚς ΑιιοΜ&γ|Ααι. Ανάγκη ουν |μι, ώς 

Χΐίΐ• Τ( η, ή ρ 6ς, Δ Σιμμ(α, τη^ι; βοχιΙ σοι 
|ρ|ΜΐΙ^ 11 Αλνι τινί σννΜνιι ιτροσήχιιν άλλως πως €ϋ•ιιι ςίΜηι νοηΐινί Ιη ο>ηΝΐ•, υΐί ίρη β§1 βΜβηΙίΑ, ςιιχ 
ΙιαΙμ•! «]υι ςηηΐ τβτβ βα €οριοιιιβΒΐυιιι. β^ο τβΐΌ Ιμπο, 
υΙ ιηΙΙϋηΜί ρβηιΐΜίβο , Ιμιμ ΓΜΐβςυβ «ιΙηιΜ. οΙ> Ιικο ΙβΙ- 
ΙυΓ, αΐ ▼{ϋβΙοΓ, οΜβιββ βα, υΐ ηοα ιρρΓθΙ>6Πΐ ιίΜΐυβ ηβ 
Ι|ΐ•ο ηβςΐΜ βΗο θΙοαιΐ6 , «ηίαιοιη ΙιιπιιοιιΙμπι μμ. 

ΧΙ<ΙΙ. ΟαΜ τβΐΌ, δίηηιίΑ, Ημ ηϋοαβΡ νΜβΙαπιβ ΙϊΚμ, 
ΗλπηοηΙβΒ γβΐ &1ϋ ουίςιΐλΐιι οοιη|ΝΜ{Ιίοιιί ΰοιιβηιβτβ , υΐ «Ιί- ΠΜχΙο. Νοςυβ βΐϋιιη, υΐ Αϋιιά ςυΙ<1ςΐΗΐιη, υΐ αγΜΙγογ, ρι- 
ϋ&ΙοΓ λυΐ Ι8&1, ςιίΑΐη ϋΐβ τβΐ «ρηΐ ▼€! ρβ11«η(υΓ. Αικη- 
8111 6βΙ. Νοη ΙβϊΙοΓ €οηΥ€ΐιίΙ, ΗΑτηοιΗΑηι ρταοΜίβτο,βχ 
(|ύϋ>υβ οοηιροβΗΑ 6βΙ, Μά β» ιβςοΙ. νΐ(ΜΝΐΙυΓ βϋ&αι ϋΐί. 
ϋλςίΜ ιηυΐίιιιη βΐΜβΙ υ( Ηλπηοοί• ία οοοίηηυηι πιονβ&ΙύΓ 
βιιΙβοιιβΙ&υΙηυΜςΐΗΐιη «Ιίυά βάλΐ ρλΓίίΐΜΐβ ιοΊβ «Ιτβηυιη. 
Ρβπηυϋυιη, ΙηςυίΙ. ΟυΜ τβτοΡ ϋΟΜοηβηϋλ ηοοηβ βλίβ- 
ηιΐ8 ρτο η&(αΓ& βυλ ΰοηβοπΑΟΐί• β§1, ςαλίβηι» ΙβιηρβηΙβ ||ρν 1^ Ας λν Ικκίτα (χ^ΐ| , Ι{ £ν &ν ξυγχέηται; Ού^α- α (βτ ββ ΙμΙμαΙ , ςιησι ϋΐ• 6Χ ςαΙΙκιβ ΟΜηροβϋλ 6•1 ? ΝιϋΙο 

ρ5ς• ΟδΜ μ^ ιηνίν '^ ^ Ιγ^μαι , ούβι τι πάσχκιν 
»ΙΙ]^«Βρ* Α λν ΐΜίνβ 4 «011} ί| «άσχη. Ξυνέφη. 

ΙΝβ^Ρ* %γιΐΜ« τ* «ροβι(χ" ϊρμον{αν τούτων, Ιξ ων 

Ι»£μ^, άλλ* Ιηούαι. Βυνιδώιιι. Πολλού <2ρα 

ΙκίΜτκίβ γ* &ρμον(αΕν χινηβηναι ^ φΟέγξασΟαι η τι 

ΙΜΙ» ΐΜη>τι•ίΐ> η ναι•τοίς αίττης μβρισιν. Πολλού μ<ν- 
•«ι,Ι|ΐ|• Τ( Μ; οδχ οβτως αρμονία ιηφυχιν βΤναι 

Ιι^(ηΐ| ΑρμονΙβι &ς λν άρμοσθξ; Οΰ μανόάνω, Ιφη. 

*Η «ΒχΙ» η* β* ^9 ^ Κ^ν μ»^ άρμο«Οτ) χα\ Ιπ\ Β βκΙΡ Ηλυά ηϋι ίηΙβΙΙίβο. Νοηηο βί ιη«βΐ5 ρΐιιβςηθ βρΙ&Ιη 

«ΙΙον, Λαρ Ινβκχιται τοντο ν(γνΐ96αι , μ8ίλλόν τ* &ν 

Ιρμοιίιτ •Τη χαΐ «λιίων, ιΐ ^ ήττώ^ τι χαι έπ' Ιλατ- 
•ΐΜ^Ι^η^ η χαΐ Ιλάττων; Πάνυ γι. ^11 ουν ^στι 

«Μ «•ρΙ ^(^^9 ^^β^ )^^ '^β'^ "^^ σμιχρότατον 

'ρβΧλη^ έτέραν ίτέρας Γ']^ήν ; ψυχής έπΙ πλίον χα\ 

|ΐΑλον ^^ έν' Ιλαττον χα\ ^ττον αύτο τουτ* βΤναι , «{λ>- 

Ι^ΡΙ ξΚν Αχωστιβΰν, Ι^η. Φίρβ ίή, ίφη, προς Λιός' _ 

>>έ|Μ» ψυχή ή ί-ΐν νΛν τ' ίχ.^ν χ«\ άρετήν χ«\ βΤναι Ο ^^"^ ;^,;^^^ 

<|ΐΑ^, ή ^ «νοιάν τι χα\ μοχΟηρίβν καΐ βΤναι καχη ; ^^^ ^^.^^ , 

>ώ τΛτ• άληΟως λίγιτβι; ^Αληθώς αέντοι. Των ουν ,^^„,,„ „„. 

τιΙιμένΗν \τ^^ ψυχην &ρμον(αν εΤναι τι τις φησει ταυτ' 

ΛηΛ Λβΐ Ιν τβϊς ψυχαΐς , την τ' άρετήν χαΐ τήν χα- 
» χ{Βν;ΐ(άηρον&ρμον(αν «3 τιν' άλλην χαι άναρμοστίαν ; 

ηλ τήρ' μίν ήρμ^Φ^ι, τήν άγαθήν, χαι Ιχειν εν αυτή 

ΑρμονΙβ οβοη ^ν^ν άρμον(αν, τήν δ' άνάρμοστον αύ- 

τ^ ^ ίΐναι χαι ούχ Ιχειν Ιν αυτή άλλην; Ουχ ^χω 

Ι|•ιγ»,Ιφη δ Σιμμίας, εΙπεΐν- δήλον 5* ^η τοιαυτ 
» Ιη^ λν λίγοι δίχιϊνο 6ποθβ'μενος. Άλλλ προωμολό- θ ββββ οοη8οηΜΐ«»ιη ροδϋβτίΐ, (&1ί& (ΐυαβίΐβιη (Ιίοΐυηιιη. ΑΙ 

γΐ|ν«ι, ϋρη, μη^ μβίλλον μηδ* ^ττον έτέραν Ηέρας 

^ηΛ^ ψυχής ιΤναι. τούτο δ* Ιστι τ^ δμολόγημα, 

μίΐ|ίΗν μΐΟϋΐον μηβ' Ιπι πλέον μηδ' ^ττον μηδ' ίπ 

Δατην Ιτέραν ετέρας άρμονίαν αρμονίας εΤναι. 
Μ ) γάρ; Πάνυ γι. Τήν δε γε μηδέν μάλλον μηδ' 

ίζτήν &ρμον(αν οιίσαν μηδέ μ8ίλλον μηδ* ^ττον ήρμό- 

β^ι. Ιντιν οΰτως; "Έστιν. Ή δέ μήτε μδλλον μηθ' 

4{ττον ήρμοσμένη Ισθ' 8 τι πλέον ή ^αττον αρμο- 
νίας μ*'^Χ<< 9 ^ ^ ^^^9 'Ι*^ ^^^' Ούχουν ψυχή έπει- 
4» Μ^ οΰδΐν μβλλον ούδ* ^ττον άλλη άλλης αύτο τούτο, 

ψυχή, Ιστ\ν, ουδέ δή μάλλον ούδ* ^ττον {{ρμο- 

. σται; 06τως. Τούτο δέ γε πεττονΟυΤα ουδέν πλέον 

άναρμοστίας ούδ' αρμονίας μετέχοι άν; Ού γέ^ρ ουν. 

Τάίτο δ* αυ πιπονθυΐα ϊρ άν τι πλέον χαχίας ή άρε- 
Μ ^ μιτέχοι Ιτέρα ετέρας , εΤπερ ή μέν χαχία άναρμο- 

9τ(α , ή δ' αρετή αρμονία εΤη; Ουδέν πλέον 6γΊ1, 81 ηκκίο Μ ΜΐιηίΚίΙ, ηΛφ» ρίικςυβ Ιι&ηηοηίΑ ^τ\1? είη 
▼6Γ0 ιηΐηιιβ, ιηίηιΐ8? Οποαΐηο. Νιιιηςυκί (Ιβ &η{ιηο Ιϋ «ϋι-ΐ 
ροΐ6εΙ, ιι! τβΐ ίη ιηίηΙηίΑ ςυΜίλΐη Γβ αΐίαβ βηίιηΐΜ Ικκ: 
ίρβυιη, ημοά βεΐ, βηΐηιιιε, ΠΛ(ρΛ τβΙ ρΙιΐ8, βαΐ €οη(Γ&, ^ίΐ 
ςιιιιη&Ηιΐ8 &ηίιηΐ]8? Μίηίιηβ. Α^ 6Γ0ο, ΙηςυΙΙ, ρβΓ Ιοτοιη : 
•ηίιηυιηηβ «ΙΙοίιηυβ &1ίιιηι ςυί(1«ηι ΐΜΐ1>6Γβ ιηβηΐβιη νίΓΐιι• 
Ιβπιςυβ 3ΐςιΐ6 θβββ 1)οηαιη, λΠασι υ6γο ϋθΐηβηΐί&ιη 6ΐ ρΓ3• 
ΐ]υβ 6886 ? ΐΜΒΟΐβ, ίηςυ&ιη, ▼6Γ6 ϋίΓυη1υΓ? 
Εοηιιη βτ^ο ςυί βηίιηυιη 6ββ6 &886πιηΙ 
Ιι&ηηοηΙ&πι , ςυίβ (ΐυκΙηΑΐη άίοβΐ «886 ίη ληίιηΐβ Ιιφι:, 
νίιΐυίβηι 6( νί1ίιιιη? &η 8ΐίληι ηυ&ικίΑίιι ΙιαηηοηΐΑηι βΐ 
οοηΐΓ&Γΐιιιη (|υί<1 Ιιυ]ιΐ8? 6( ΐΜηυπ) ηυίϋβιη ββββ Γοηβο- 
η&ηΐβιη, 6( ουιη ίρββ Ιι&Γΐηοηί& βίΐ, αΙίΑΐη ίη ββ Ιι&πυο- 
ηί&ιη 1ΐΗ{)6Γβ : ηΐΑίιιιη νβΐΌ <)ί88οη&η(βπι βΐ ίρβυηι ββββ , 
βΐ ηοη 8ΐί8ΐη ίη δβ ΙιαΚ)6Γ6 ? Ουί<) Γβ5|>οη(ΐ6αη) , ίηςιιίΐ 8ίπ)- 
η)ί38, ηοη 1ΐ3ΐ)€0. η)&ηίΓβ8ΐυιη ΑυΙβπι, βυπι, ςυί &ηίπιυηι νβτο ]&ηι οοηοοββυη ββΐ ηίΐιίΐο ηΐ8)$ί8 •η( ηιίηιιβ &1ίυηι αΙΙο 
αηίηιυπι βδββ; 6]υ&πΐ0€ΐί νβΓΟ οοηεβββίο ββΐ, ηβςαβ ηι&μίβ 
η6(]υ6 ρΐυβ, ηοο εοηίΓΑ, Αΐίαπι &1ί& ΙΐΑΓΟιοηί&πι οβί^ο. ηοηηβ ? 
ΡΓ0Γ8υ8. Ε&ηι νβΓΟ, ςυοί η6ςπ6 ιη&|§ΐ8 ηβςυβ ιηίηυ$ Ιιβγ- 
η)οηί& 68ΐ, ηβςιΐθ πιβ^ίβ ηβςυβ πιίηυβ βδββ (οηιρυΓ&Ι&ιη. 
68ΐη6 ί1&? Ε8ΐ. Ουαι Υβτο ηοηυβ πΐθ|ζί8 ηβςυϋ πιίηυβ Ιβηι- 
ρβΓ&ΐΑ 68( , ροΙβ&Ιηβ ρΐυβ &υΙ πιίηυβ ρ&Γΐίεβι» ΙΐΑτπιοηίΑ* 
6886, 8η Φ(|υ8ΐίΙθΓ? ^1^;ςυ&1^(6^. Αη ίβίΙυΓ αηΐιυιΐδ, βί(|ΐιί- 
' (]6Πΐ ηβςυβ πι&ι;ί8 ηοςυβ πιίηυβ &Ηυ8 ςυ&ηι &1ίυ8 Ιιοε ίρ:»υπ^ 
Αηίπιυβ, 68ΐ,ίά60 ηβηυβ πι&βίβηβςυβ πιίηυβ β8ΐ ΐ6ηΐ|»6Γα(π8? 
ΕβΙ υΐ (1ί€ί8. Ουπ) Υ6ιό βίο βίΤβοΙυβ βίΙ, ηΐΐιίΐο ιη&^ίβ Ιι&γ- 
πκ>ηί2ϋ ηβηυβ Ιιη]υ8 εοηΐτ&πί βηΐ ρ&ΚίεβρβΡ ΝίΙιίΙο ηΐΑςίδ. 
ΡπΒΐ6Γ6Α ουηι ίΐΑ εοηιρ8Τ&(υ8 βίΐ, ηυπι ρΐυβ &Ιί(|υί(Ι ρΓΑνίΙαΙίβ 
▼βΐ γίιΊυϋβ αΐίυβ ςυαπι αΐίυβ Ιι&Ι)6ΐ>ί(, βίςυίίίβηι ρΓ&γίΙ&}$ 
]^5χ. <)ί88οη&ηΙΙ& ββΐ, νίιΊυβ Υ6το οοη8οηΑηΙί&? ΟβΓίβ ρΐυβ ηίΙιΙΙ. 
94λον δέ γέ που, 5 Σιμμία, χατλ τον δρβον λόγον α ΟΜίηίπκ) 86ουη<Ιυπι ΡβοΙβηι, δίπιηιίβ, Γ»ϋοηβπι ηυΙΙυδαηί- 
Μκίαςο&δβμία ψυ/ή μεΟέξει, εΤπερ αρμονία Ιστίν. ηιυβ ρΓ&νίΙβΙβ βΗΙ ΑΐΤβΰΙυβ, βί ββΙ Ηβιτηοπίλ. (ΐυ&ηαο<|υί• 
λρμονίν γ4ρ Ηννί παντίλως ιύτο του** ουσ-χ, 4ρΜ0- ιίοπϊ «οηίνϊηΛηΙίΛ ν^τΛ, δ4Μ'υη()υηι ί«1 «ριοιΐ ^οη^^οη^ηι^η «ϋ^Ι, 72 ΦΑΙΔΩΝ. (9,, 02.) 

ΧίΙ. Άλν Ίτεον, Ιφη. πρώτον με ύπομνησβθ' Α ΧΙ,Ι. $€(1 )βιιι ΑΟΰθάβικΙιιηι «Ι. ρπηαυιη γ6?οοα16 ίο 

ελβγετε , έλν μή φαίνωμαι μεμνημένος. Σιμμίας μέν ηιβιηοΓίίΐιη πιΗιί ςυκ (ίίοβΜίβ , « σιίηυδ ιηβιηίηίβΜ τοίιίδ 

γλρ , ως εγωμ«ι , άπιστεΤ τε χαΐ <ρο€είται , μή ή ψυχή ^ί,,^^ δ,^^ί^ ^^ι^^^ ^ „4 ^,,-^^^^^ ^^^^ ^^ ^^^^.^ ^ 

δμως και Οειοτερον χα\ κάλλιον 3ν του σώματος προ- ά «^ •„.•«.„« «..« :» λ• ι - ι ■ • 

6 απολλυηται εν αρμονίας είόει ούσα• Κέοης οε μοι ^ ... 

' ^^ * ^' ΐΜηβη,οιιιη ιρβοιββδίΙΙιβΓίηοιιίίΒ, ίιιίβπ»1:0β1)βδ8υΙβιη 

ιηϋιί τίβολ 6β( οοΏΜά^^ (ϋαΙυπιίοΓβιη 6ββ6 Αηίιηυιη εοΓ- 

ρΟΓβ, 56α 8€ίΐ*6 ρ0886 060110601 , 20 , 6001 ΟΙΟΙΙΑ 6008001- 

ρβ6Γί( οοΓροΓΑ, 1&ο(ΐ6θΐ, (]ααα(Ιο ροβ1τ6αιοοι Γβΐίοςυίΐ ϋΟΓ- 
ροβ, ίρβ6 ςοοςϋ6 ρ6Τ6&1, &1(ΐυ6 οιοη 6]αβοιο<]ί βΙΙ ίοΙβΗΙυβ 
βοοοί, ςυ&ο<]οςοΙ<)6αι 6θΓρο8 οοοςυ&οι (ΙβΜοίΙ ίοΙβτίΐΌ. 
υίπιαι λΙά &ο Ιικο 8αο(, ο 5ίαοοί& 6ΐ 06ΐ>68, ςυ» οοβ εδοξβ τούτο μέν έμοι ξυγχωρεϊν , πολυχρονιώτερόν γ' 
εΤναι ψυχή ν σώματος, άλλλ τόδ' άδηλον παντ\, μή 
πολλ^ δη σώματα χαΐ πολλάκις κατατρ{ψασα ή ψυχή 
το τελευταϊον σώμα χαταλιπουσα νυν αυτή ^πολλύη- 
10 τα ι, και η αύτο τούτο θάνατος, ψυχής ^εθρος, ΙπεΙ 
σώμα γ' άεΐ άπολλύμενον ουδέν παύεται, αρ* άλλ* ή 
ταΰτ* ίστίν, ω Σιμμ{α τε και Κέβης, Α δει ήμας ε^ισχοπεΐσθαι ; Ευνωμολογει'την δή ταυτ εΤναι άμφω. β οροΓίβΐ οοοβίίΐ»^^^ μΙμ). ϊμο 6886. Πότερον ο3ν , εφη , πάντας τους Ιμπροσθεν λόγους ουκ 
15 άποδε'χ•σθε , ή τους μέν, τους δ* ου ; Τοί»ς μέν, Ιφά- 
την , τους δ* ου. Τι ο3ν, ^ δ' δς , περί εκείνου του 
λόγου λέγετε , ^ν ω ίφαμεν τήν μάθησιν άνάμνησιν εί- 
ναι , κα\ , τούτου ούτως ίγ^^^τος , άναγκαίως Ιχειν άλ- 
λοθι που πρότερον ημών εΤναι τήν ψυχήν, πρΙν ^ν τω 00101806 ί^ΙΟΓ, ςυ£Β <]ί€ΐ& Ιο 8αρ6ήοπ1)υ8 δοη( , οβ^λΗβ , 
80 (]υ»(ΐ8θΐ 06^8118 , 8ΐί& 6θοο6<]ίϋ8? ρα«<]βαι , <)ί6658ηΙ, 
ςυ«(1&οι 000. Ρυί(1 ίβίΙΟΓ, ίηςαίΐ» <)6 6ο ςυο<] <]ί66ΐ)8- 

1008, (ϋ8€ίρ1ίθ801 Γ60ΐίθί8€6θΙί&01 6886, 6ΐ, 8ϋΐ8 Γ65 86 Ιΐ8- 
1ΐ68(, 0606886 6886 &1ίαΐ5ί 8ίΙ 800008 ρηΐ18 (10801 ΟΟΓρΟΠ 92 σώματι ένδεθηναι; Έγώ μέν, ίφη δ Κεβης, και τότε 3 »"ίββ*ΜΓ? ΜίΙιί ςοκίβοι, ίοςοΗ ΟβΙκ», ί8ΐυ<) <]αοι <1ί€6Γ68, 

θαυμαστώς ώς έττείσθην υπ* αύτου καΐ νυν Ιμμένο) ώς 

ούδενΐ λόγΐκ). Κα\ μήν, Ιφη 6 Σιμμίας , κα\ αύτος 

ούτως Ιχω , κα\ πάνυ &ν θαυμάζοιμι , εί μοι περί γε 

τούτου άλλα ποτ* ίτχ δόζειεν. Κα\ δ Σωκράτης, Άλλ* 
25 ανάγκη σοι , Ιφη , ω ξένε Θηβαίε , άλλα ίόξαι , έάν- 

πβρ μίίντ, ίΐδ' ή οιησις, το άρμονίαν μέν εΤναι ξύνΟε- 

τον πρδίγμα , ψυχήν δ* άρμονίαν τιν' ^κ τών κατλ το 

σώμα έντεταμένων ξυγκεΐσθαι. ου γαρ που άποδεξει αιίπϋοβ ρ6ηο88ί8ΐί, &1(]υ6 οοοο, 8ί Ιο ςυ8 8Η8, ίο Ιΐ8€ 
86θΙβοϋ8 ρ6πη8060. $ίαιίΚΐ6Γ αιϋιΙ ςα<κ|ϋ6, ίοςαίΐ $ίαι- 
ιηΐ88, 6Ι ν6ΐΐ6αΐ6θΐ6Γ οιίΓ&Γ6τ, 81 οιίΐιί οοςο8αι Ιΐ86 88ΐ!6αΐ 
<)6 Γ6 8ϋΐ6Γ νί^6ΓβΙυΓ. Αϊ ν6ΐΌ 0606886 οΑ , ίοςοΗ , Ιιοβ- 

Ρ68 ΤΙ165806 , 8ΐίΐ6Γ 1ί1)ί ΎΪά^ή, 81 ίο Ιΐ80 ΟρΙοίοΟΟ ρ6Γ0180- 
86Γί8, Η8ΓαΐΟθί801 6886 ΟΟΟίρΟβΗοΟ) (|00<Μ8Ο1, 8000001 
▼6Γ0 Ιΐ8ΠΟΟθί8αΐ ς080<ΐ801 6λ Ιΐί8, ς08β ρβΓ 00Γρϋ8 ίθΐ€088 γ. σαυτοϋ λίγοντος, ώς πρ<5τ*ρον ϊξν άραον(« ξυγχ«- Β*""»» ««"Ρ»*•••»• """«Ι»»"» «"ί"• «<>«»«»« »«τη»οη|•«ι. αιι με'νη , πριν Ικεινα εΤναι, Ιξ δν Ιδεί αυτήν ξυντεθηναι. 
ή άποδεξει ; Ουδαμώς , Ιφη , ω Σώκρατες. ΑΙσΟά- 
νει ουν, ^ δ*6ς^ έίτι ταυτά σοι ζυμβαίνει λέγειν, δταν 
(ρ^ς μέν είναι τήν ψυχήν καλ εις ανθρώπου εΤδός τε και 
σώμα άφικε'σθαι , εΤναι δ' αυτήν ξυγκειμενην Ικ τών 

35 ούδέπω δντων ; ου γέιρ δή αρμονία γέ σοι τοιούτον 
Ιστιν, ω άπεικάζεις, άλλ^ πρότερον και ή λύρα και οοαΐ[Κ)βίΐ8αι ρπο8 6886, ςϋ80ΐ ί1ΐ8 6χ ςαί1>08 οοοηροηίββοι 
ορθΓΐ6ΐ)8(. 8<]οιίΙ(68θ6? ΝϋΙΙο , ίοςοίΐ , ο 5οθΓ8ΐ68, οκχίο. 

Αθίαΐ8<)Υ6ΐ1ί806 ί§ϋθΓ, ίοςοίΐ, 1ΐ«0 181060 8 16 ά\ά, <]080<)θ 

άϊάΑ 80101001 ςακΐ6ηι 6886 ρΓίο8 ςο8αι ίο Ηαοΐ8θ8θΐ ερβ- 
οίβαι οοφθ8ςυ6 (ΐ6ν6θίΓ6ΐ , 6θοι 8υ(6πι 6χ Ιιΐ8 , ςιΐφ οοο- 
άναπΛ 8θοΙ, οοηαροδίΐυπι 6886 ? οοο 6θίαι (&1ίδ (ΪΜ 68ΐ Ιι8γ- 
αιοοία , ςυ8ΐ6 &Χ ίά ουί 1ιι 8ΐοιίΐ6αι 6886 <]ίοί8 , βοά ρπυβ αΐ χορ8αΙ χ.Ι οΐ φβόγγο. ίτ. ανάρμοστο, ίντες γ(γνον- ^ ^, ^^^ ^ ^. ^^^^ ^ ^^^^ 

ται , τελευταϊον δε πάντων ξυνισταται ή αρμονία και Ο' ... 

^ >/ΛΛ 7 τ ' \ * 2 * ΥβΓΟ οοοηροοιΙοΓ ο8γοιοοι8 00101001 ρο8(Γβοΐ8 ρποΐ8αυ6 

πρώτον απολλυται. ούτος ουν σοι ο λόγος εκεινω "^ γ γ ι 

40 ττώς ξυνάσεται ; Ουδαμώς , Ιφη 6 Σιμμίας. Και μήν, 

^ δ' δς , πρέπει γ' είπε ρ τω άλλω λόγω ξυνωδώ είναι και τώ περί αρμονίας. Πρέπει γ^ρ, Ιφη δ Σιμμίας. 
Οδτος τοίνυν, Ιφη , σοΙ ού ξυνωδος , άλλ' ίρα • πότερον 
αίρει τών λόγων, τήν μάθησιν άνάμνησιν είναι, ή 

45 'τήν^ ψυχήν άρμονίαν ; Πολύ μδλλον, ίφη, έκεΤνον , ω 
δδε μέν γάρ μοι γέγονεν άνευ αποδείξεως 
μετ' εικότος * 
λοίς δοκεϊ 'άνθρώττ 
αποδείξεις ποιουμένοις λόγοις ξύνοιδ* ουσιν άλαζόσι , 

51» καν τις αυτούς μή φυλάττηται , ευ μάλ' Ιξαπατώσι , 
καΐ έν γεωμετρία και έν τοις άλλοις άπασιν. 6 δέ περί 
της άναμνήσεως κα\ μαθήσεως λόγος δι' υποθέσεοίς 
αξίας άποδεξασθαι είρηται. Ιρρι^θη γάρ που οβτ(»>ς 
ημών εΤναι ή ψυχή και πριν ε?ς σώμα άφιχέσθοτι , τίνος καΐ ευπρεπείας, δθεν και τοις πολ- ιΙ ^„^ ^βΐϊΐοο8ΐΓ3ΐίοη6 8€ΐιιιίδΙ βχ 
νθρώποις 1• έγώ δέ τοις διά των εικότων τάς ^.^„^^^ „„^^ .^^^ ^-^^^^^^ ^„, ρ6Γϋ. Ιιίο ίΐ8(ΐύ6 δβΓΟίο ςυοο8θΐ ρβοΐο (υο ίΙΙί οοοοίοβΐ ? 
ΝοΙΙο οιοόο, ίοςυί( 5ίαιαιί88. ΑΙ νβΓΟ, ίοςοίΐ, ίορηιοίβ 

<Ι6061 β6Πη006ΠΙ άβ Ιΐ8Γ010θί& ΟΟΟΟίΟΟΓβ. Ι)606ΐ ΟίαΐίΓΟΟΙ , 

ΙοφίίΙ δίοιοιίοδ. Ηίο ί^ΐΙαΓ δβΓΟΚ) ΙίΙ)ί ϋί88008ΐ, ίοςυίΐ, 
6αά γκίβ : υΐηιοι 6χ Ιιίδ (ΙοοΙκίδ βϋςίδ, ^ίδοίρΙίθ8αιθ6 Γοιηί- 
οίδο οΐίβοι 688ϋ , 80 ροΐίϋ» 8θ1ηιυοι 6886 Η8Γθΐοοί8οι ? Ργι- 
οιυπ) 6ΐίβο , ο 5οθΓ8(68 , ίοςυίΐ. ίά η&οιςυβ βΚβηιοι &1)$- 
νοπδίοιίΐί ςοα^ΑΟί οοηνβ- 
οίβοϋβ, 110^6 ΊάΒΐη νίάβΙιΐΓ νυΐβο. β^ο 8ΐιΐ6πι οοδ (]ί$ρυ- 
Ι8ΐίϋ068, ίο ςυίΐιυδ ροτ 1ιιΐ8^ίθ68 (ίβοιοηδίΓαΙοΓ, ίοαοβδ 

6586 Γ&160Γ, 6( ΟΪδί (]θί8 €Αν6&( , ν&1(ΐ6 (ΙβοίρίΟΟΐ , 6ΐ 10 

^600ΐβΙπ& 6ΐ ίο οα;(6Γίδ οοιοίΐιιΐδ. Γ&Ιίο νβΓΟ άβ Γθοιίοί- 
δ06θϋ8 8ΐςιΐ6 (1ίδθίρ1ίθ8 Γυοιί&ιοβοΐο ίοοίΙίΙοΓ Γκίβ (ϋ^ηο. 
ιΙΙοΙηΐΏ <?δΙ 60101 αηίηιυοι ηυ$1ηιιη ιϊλ Γ{>5β π1ϊ(ΐι|)ί ρΜιι^. («ΜΙ.) ΡΗ/ΚΟΟ. 73 

δσκιρ αυτή ^ίστιν ή ούσ(α ί/ουοΛ τήν επο^νυμίαν τήν βΐίίΐηι ςυλίη νβηΐΓβΙ ίο οοΓρυβ, ιιΐί ίρβΑ 6βΙ ββββηϋΔ, ςυ» 

του θ Ιστιν. έγώ δέ ταύτην, ως Ιμαιττ^ν πεί^ω, χα- 1ι&Ι)6βΙ 6]υ8 φιοά τετε 6βΙ ΰο^οιηβηΐυιη. 6^0 τβΓΟίιβηο, 

λως τι χαΐ δρ6ω< άποδβδβγμαι. ανάγχη ουν μοι, ως υΙηι)Ι)ίηΐ6ΐ ρβι-δυ&άθο , Ιιβηβ Γοοίβηυβ βιΐιηίβί. ο1) Ιικο ίςΙ- 

Ιοιχι, ^ιλ ταύτα μήτ* έμαυτου μι^τ* άλλου άποδέχβσθαι Ιιιγ, υ( τίάβΙυΓ, ηβεββββ 68ΐ, υΙ ηοη λρρίΌΐιβιη η^Βςυβ πιβ 

6 λέγοντος, ώς ή '{Λ>/η Ιστιν αρμονία. Ιρβο ηβςυβ «Ηο θίοβηΐβ , Αηίιηοιιι Ιΐ8πικ)ηΐ8πι 6«β. 

ΧΙιΙΙ. Τί δι, ή δ* 6ς, ω Σιμμία, ττ,δβ; δοχβΐ σοι Χ1<11. Ουί(1 τθιό, $ίιηιηί&, Ηαο Γ&ΙίοηβΡ νί<)β(υηΐ6 ΙίΙ>ί, 

&ρμον(ϋρ ή άλλη τινί συνθέσιι προσήχβιν άλλως πως Ιι&πηοηίββ τβΐ &1η ουίςυ&ιηοοηιρο9ί(ίοηίοοη§ηΐθτβ, υΐ &1ί- 

93 Ιχικν ^ ώς &ν έχιΤνα βχη , έξ £ν αν ξυγχέηται; Ούδα- ίΐ Ιβτ ββ Ιι&1>€&1, ηοΑίη ί11& βχ (|υίΙ>ιΐ8 οοιηροβίΐλ β»! Ρ Νιϋΐο 

μ«ς. Ουδέ μήν ποιεΐν τι, ώς έγιρμαι , ούδβ τι ττάσχΕίν πιοϋο. Νοςυβ βΐίλΐη, ιιΐ &1ίυά ςυΜςιίΑΐη, υΐ 8Γΐ>ίΙΐΌΓ, ρ•- 

Ι# άλλο παρ* & &ν έχβινα ή ποιτ, ή ^άσχη. Ξυνβφη. Ιί&ΙυΓ &υ( α^αΙ, ηιίΑΐη ί1Ι& τβΙ «ρηΐ ▼€! ρβΙίβηΙϋΓ. Αικη- 

Ούχάρ* ήγιισΟαί γβ προσηχβι άρμονιαν τούτων, έξ £ν κιη ββΐ. Νοο Ι^ίΙυΓ ΰοηνβηίΐ, ΗαπιιοηίΑπι ρΓβΒΟθάβτβ, βχ 

3ίψ ξυντιθη , άλλ' ίπεσθαι. Ξυνβδόχβι. Πολλού άρα (|υ{1)ΐΐ8 οοηιροβΜΑ 68(, ββά β» ιβςϋί. ΥίάβΐΜΐύΓ βΐίβπι ίΙΙί. 

βιΐ Ιναντία γ' άρμον(αν χινηθηναι ή φθέγξασθαι τΙ τι ΙΙ&ςιιβ ηιυΐΐιιιη 8ΐ)β6ΐ υΐ Ιΐλπικ)ηί8 ίη οοηίητίυαι ιηονβ&ΙυΓ 

άλλο Ιναντιωθηναι τοις αυτής μβρδσιν. Πολλού μεν- βυΐ βοηβΐ 8υ( ςυίϋςυΑίη &1ίαά βάλΚ ρλΓΐίΙιυ8 βυίβ &<)Υ6Γ8υιη. 

1& τοι, ίψι^, Ύί δβ; ούχ ο5τως αρμονία πέφυχεν εΤναι ΡβπηυΙΙυπι, ίηςυίΐ. ρυΜ τεΓοΡ οοηβοπΑοΙιΆ ηοηηββλίβ- 

Ιχάστη αρμονία, ώς άν άρμοσθη; Ού μανθάνω, ^φη• ηυβ ρΐΌ η&ΙΟΓΑ βυλ εοιΐ8θΐΐ8η1ί& 68(, (ΐΟΒίβηΐΜ Ι6ΐιιρβπι1& 

*Η ούχ\, ^ δ* 8ς, 2ΐν μέν μάλλον άρμοσθη χα\ ΙπΙ Β 08(? Ηλυά Μϋβ ίηΙβΙΠβο. Νοηηβ « ιτη^ίβ ρΐυβςυβ ΒρΙαΙη 

πλέον, ιΤπβρ ενδέχεται τούτο γίγνεσθαι, μδλλόν τ* &ν βτϋ, βί ηκκίο ί(] βώηίΚΐΙ, ιη&^ ρΐυβςαβ Ιι&ηηοηί& 6γΊΙ? βίο 

αρμονία εΤη χα\ πλειων, εΐ δ' ^ττόν τε χα\ έπ' Ιλατ- γβΐΌ ιηΐηυβ, ιηίηυδ? Οηαηίηο. Νυιηςυίί) (]β &ηίηιο ίϋ ιϋΓ.ί 

9θτον, ^ττ^ τε χαΐ έλάττων; Πάνυ γε. Η ουν έστι ροΐββΐ, υΙ τβΐ ίη ιηίηίιιίΑ ςυ&ιΐλπι Γβ αΐίοβ βηίιηυβ Ιιοο 

«Λτο περί ψυχήν, ώστε χαι χατά το σμιχρότατον ΐρβηαι, ^υοά 6ΐ(, Αηίηιυβ, π»^ νβΐ ρΐυβ, βϋΐ €οηΐΓ8, ίίΐ 

ί μβλλον 1 έτέραν ετέρας ^ ψυχήν ; ψυχής έπι πλέον χα\ ^^^ ^ϊι^^ ^ηίιηαδ ? Μίηίιηβ. Α^α βΓ^ο, ίηςαίΙ , ρβΓ Ιονβιη : 

μΟλλον ή έπ έλαττον χαι ^ττον αύτο τουτ' εΤναι, ψυ- Μίαΐϋίηηβ άίοίηΐϋβ 8ΐίιιπι ςυΜβιη ίι»1>βΓβ ηιβηίβηι νίΠιι- 

χην; Οδδ• δπωστιοΰν, έφη. ^ Φέρε δή, ε>η, προς Λιος• ^^^^^ ^^^^^ ^^^ ,^„„^^ ^,.^,^ ^^^ θβιηβηΐίβιιι βΐ ρΓβ- 

▼ίΐ8ΐ6ΐη ιηβΐυπκιαβ β886? Ιικαιβ, ίηςυ&ιη, ΥβΓβ ίΙίπιηΙιΐΓ ? 
ΥβΓβ ςυίιΐβιη. Εοηιιη βΓ^ο φΐί Αηίιηυιη 6Μ6 &886πιηΙ 

» . χ- « / 7 / / ~ , ΙίβΓίηοηΙβιη , ςοίβ ςοίόπΑΐη άί€€ΐ β886 ίη ληίηιΊβ Ιΐίκο, 

τιθεμένων ^τήν; ψυχήν άρμονίαν εΤναιτι τις φτσει ταυτ ^.^^^^^^^ ^^ ^.^^^^, ^ ^,^^^ ^^^^ Ι.απηοηίβηι βΐ 

Λτα είνβι έν ταΐς ψυναις , την τ αρετην χχΐ τήν χα- .,.»*. ι 

Ιυκίανιποτεροναρμονίαν αυτιν αλλην χαιαναρμοστιαν; ■ ' 

χ«\ τήν μίν ήραόσθαι, τήν άγαΟήν, χα\ έχειν Ιν αδτη "*»^^' «* ^"«^ '^ '«^•~'*'* «'^' »»'*'" »" ^ »"*™>^- 

άρμονία ούση άλλην άρμονίαν, τήν δ' άνάρμοστον αύ- ««"» »»'»»>^^*^ '' '^>"•" ^^^^ <««οη»ηΙβηι βΐ ί|>8υηι «εβ, 

τ/,ν τ• ^Τναι χαι ούχ έχειν Ιν αΟτη άλλην; Ούχ Ι/ω «* ηοηΑΐίβηι ίιι εβ ΙιβΙϊβΓβ ? ςιιίά Γβεροηϋβααι . ίηςιιίΐ δίω- 

Ιγΐιίγι,Ιφη δ Σιμμίας', ειπείν δήλον δ' «τι τοιαΰτ ϊ"»*» ηοη Ιιβ1)€0. η&οίίββίυηι βϋΐβιη, βυπι, ςυί αηίπιιιηι 

» άττ' &ν λέγοι δ έχεΐνο υποΟέμενος. Άλλλ προωμολό- θ ββεβ οοηβοηΕηΙίίΐηι ροευβΓίΙ, Ι&ΙΙλ φΐοβα^ιη άίοίϋρυπι. ΑΙ 

γητβι, ίφη, μηδέν μδλλον μηδ' ^ττον Ιτέραν Ιτέρας νβτο ]3ηι οοηοοβδίιω ββΐ ηίΐιίΐο πιβ^ίε &αΙ ηιίηιιιι &1ίυηι &Ιίο 

ψυχήν ψυχής είναι, τούτο δ* Ιστι το δμολο'γημα, βηίηιυπι βεββ; βίυεπιοίΐί νβΓΟ εοηεεβείο ββΐ, ηβςυβ ω&ςίβ 

μηδέν μ8ΰ(λον μηδ' Ιπι πλέον μηδ' ^ττον μηδ' έπ' ηοςυβ ρΐυε, η60 εοηΐΓ3, &1ίαηι &Π& ΙΐΑΓΠίοηίβπι ο&^ϋ. ηοηπο ί 

Ιλαττον Ιτέραν ετέρας άρμονίαν αρμονίας εΤναι. ΡΓοηοε. Ε&ηι νβΓΟ, ςυ» ηοςηβ οοοβίβ ηβςυο ιηίηυ5 Ιιβγ- 

40^ γαρ; Πάνυ γε. Τήν δέ γε μηδέν μδλλον μηδ' πιοηίΑ ββί, ηβςυβ πιβ^ίε ηβςυβ ηιίηυε οεεβ ΙοηιρίίΓβΙίΐιη. 

ίττοίν άρμονίαν ο3σαν μηδέ μδλλον μηδ' ^ττον ήρμό- ^^^ ι^^ρ β^^^ ςυ^β γ^Γο ηοςυβπίΑΐζίε ηβςηο πιίηϋδ Ιβιη- 

σθαι. ϊστιν ούτως; "Έστιν. Ή δέ μήτε μάλλον μήθ' ρ^^,^^^^ ^^^ ροΐββίηβ ρΐϋβ ΑυΙ ηιίηυβ ρβΓίίοβρδ ΙίΑΡΠίοπίΛ» 

ίττον ήρμοσμένη έσΟ' 8 τι πλέον ή ε^αττον άρμο- ^^^^ ^η αηϋΑΐίΙοΓΡ ^ΕςϋβϋΙοΓ. Αη ΐβίΙυΓ &η1ηιη8, 8ίί|ΐπ- 
νίας μετέχει , ή τί) ίσον ; Ϊ6 ίσον. Ούχουν ψυχή έπει- β ^^ ^^^^ ^^^ ^^^^ ^.^^^ ^,^^,^ ^^^^ ^^^^ ,,^ Ιρ,„„,^ 

*• »ι <^ίλν μδλλον ούδ' ίττον άλλη α^λης αύτο τοΰτο, ^^.^^^^ ο8ΐ.ί(Ιβοηβπϋβ ηΐΑβιβηβςυβηιίηιιεββΙ Ιβ.η,>βΓΑΐ..8.3 

ψυχή, έστ\ν, ουδέ^ δή μάλλον ουδ ^ττον ϋρμο- ^^ ^,^ ,,.^.^ ^„„, ^^^ ^.^ ^^^^„, ^, „ί,,„, ,^Ι, ,,.,. 

σται; Ούτως. Ιουτο δε γε πεπονΟυια ουοίν πλέον ....*.. ^ «ι ι 

, ' . ,ν? / / ν^'ν τ πιοηίΛί ηβηιιβ Ιιπιυε οοηΐΓβπι βηΙι>ίΐΓΐΐ€€ρ8?ΝιΙιι1ο ηιββ». 

αναρμοστιας ουδ αρμονίας μετενοι αν; Ου γαρ ουν. ... ........ 

τ- ί» ▼ Α.- 2» ν -^^ ' Λ ' • ΡΓαϊΙβΓ0Α€υηηΐΑ0οηιρ8ΓβΙηβδίΙ,ηιιηιρΙϋ8Αΐΐφΐΐ(ΙρΓ8νιΙαΙΐ8 

Τούτο δ αυ πεπονθυια αρ αν τι πλέον χαχιας ή αρε- ' ...... 

^ της μετέχοι ίτέρα ετέρας , εΤπερ ή μέν χαχία άναρμο- ^«» ^^^"«^ «»'»• ^"«™ *>»« >»»»^»'•^' "^"'*'«» Ρ^^'*^ 

σπ'α , ή δ' αρετή αρμονία είη ; Ουδέν πλε'ον. Μδλ- <«ΜοηβηΙίβ βεΐ, νίΠυε Υβτο οοηβοηβηΐίβ ? ΟβΠβ ρΐυε η.Ιι.Ι. 

Μλον δέ γέ που, 5 Σιμμία, χατλ τον δρθον λόγον α Ροίη»™» 8βουη<ίϋπι ΓβοΙίΐηι, δίπιπιίβ, πιίίοηβηι ηυΙΙυβαηι- 

χαχ(ας ουδεμία ψυχή μεΟέξει, είπερ αρμονία Ιστίν. ηιαε ρΓ»νίΙβΙο βηΐ βΓίβοΙϋβ, βί ββΐ ΗβΓΠίοηίΑ. ςαβηιίοςηί- 

ίρμονίγ γλρ δτπο•^ π-χντελως 'ϊύτο του-' ούσα, αρί^ο- ι!('ηϊ «οηίοπηηΙίΛ ντη, «τιιηίϊυπι ηΙ <|"0ίΙ α>η«)η3η1ΐη ι^'^Ι. 
74 ΦΑΙΔϋΝ. Μ, 96 ν(α, άναρμθ9τ(ας ούποτ* 2(ν μβτάσχοι. Ου μ£ντοι. 
Ού8^ γ< δι^που ψυ^^ή, ούσα παντβλως ψυχή, χαυς(ας. 
Πως γλρ ίκ γι των προβιρημίνων ; Έκ τούτου άρα του 
λόγου ήμΤν πδίσαι ψυχαΐ πάντων ζφων 6μο(ως άγαθαΐ 
Ισονται, <!πβρ 6μο(ως ψ^χαΐ πεφύχασιν αύτ6 τούτο, 
βΤναι. Έμοιγβ δοχιΤ, Ιφη, ω ΣώχρατΕς. 
11 χα\ χαλως ^σοΐ; δοχβΐ , ^ δ* 6ς, ο6τω λέγεσθαι, χα\ α«>χα\, 
Έχα\ 
πάσχβιν 21ν ταυθ' 6 λόγος , «Ι ορθή ή &πόθεσις ^ν, το 1> Η&ηο ηϋοηθπα), βί τβπα 68961 ΠΙα ΙιγροΙΙιββΙβ, ληίιηυιη Ιιαγ- ηυηςυ&ιη 6ΓίΙ «ΙίββοιίΑηΙί» ρ&τ1ί€6ρ8. ΝυοςίΝίαι εβτίβ. 
Ν6(]υ6 ι^ΙύΓ ΑηίιηΐΜ, ςοί ρβτίβοΐυβ βΗ βηίιηυβ, ρητίΙ&Ιβ 
ίηβοίβΙοΓ. Οιιο βηίπα ιηοίΐο 6χ Ηβ , ςυ» <!ίοΐΑ βηηΐ ? Η«€ 
ΙφΙητ Γ&ϋοηβ οσιηββ ληίιη&ηΐίυπι οιηηίοιη βιιίιηί «ςαβ 
Ιηηί βηιηΐ, 5ί ββουηιΐυιιι βηίηιί ίραυβ ιΐΑΐαΓΑΐη ββςιιβίίΐβτ 
βηίιηΙ 8υηΙ. ΜίΙιί ςυΜβη, δοοτ&Ιββ, ίΙ& νίάβΙυΓ. Νυιη 
6ϋ&ιη Γ6θ(6 ΝΟ 1ί5{ άϊοί ▼ί<ΐ6ΐυΓ, 9Λχ\Μ Ιιβκ 86ςυ{ (86ευηάιιηι ψυχήν άρμον(αν είναι ; Ούο' δπωστιουν, Ιφη 

10 Χ 1.11 1 . Τ( οέ ; ?) δ' βς * των Ιν άνΟρώπ({) ττάντων Μ 
6 τι άλλο λέγεις άρχειν ή ψυχήν, ά^ως τε χα\ φρόνι- 
μον ; Ούχ Ιγωγε. Πότερον ξυγχωρουσαν τοις χατ3( το 
σώμα παθημασιν, ή χα\ Ιναντιουμένην ; λέγω δέ το 
τοιόνοε , οίον χαύματος ενόντος χα\ δίψους έπι τούναν- 

16 τίον £λχειν, το μή π{νειν, χα\ πείνης ένοόσης , ^πΐ το 
μή εσθ^ειν * χαΐ άλλα μυρία που δρωμεν Ιναντιουμένην 
τήν ψυχήν τοις χατ3( τ^ σώμα. ή ο» ^ Πάνυ μέν ουν. ο 
Ούχουν αυ ώμολογι^σαμεν έν τοις έμπροσθεν μι^ποτ* άν 
αυτήν, άρμονίαν γ' οδσαν, Ιναντί' ^δειν οΐς έπιτείνοιτο 

10 χαι χαλώτο χα\ πάλλοιτο χα\ άλλ' δτιουν πάθος πάσχοι 
έχεΤνα , έξ 5ν τυγχάνει ούσα , άλλ' ίπεσθαι έχείνοις χαΐ 
ουποτ' &ν ήγεμονεύειν ; Όμολογήσαμεν, Ιφη * πώς γ^ρ 
ου ; Τί ουν ; νυν οδ πϊ»> τουναντίον ήμΤν φαίνεται εργα- 
ζομένη , ηγεμονεύουσα τ* έχεινων ιτάντων, έξ £ν φι^σει 

36 τις αυτήν εΤναι, χαι έναντιουμένη ολίγου πάντα δι3ί α 
παντός του βίου χαΐ δεσπόζουσα πάντας τρόπους, τ3ί 
μεν χαλεπώτερον χολάζουσα χαι μετ* άλγηδόνων, τά τε 
κατά τήν γυμναστιχήν κα\ τήν Ιατρικήν, τά δέ πραό- 
τερον, κα\ τ^ μέν απειλούσα τά δέ νουθετούσα ταις 

:{0 έπιθυμίαις χαΐ όργαΐς χα\ φόβοις, ώς άλλη ούσα άλλω 
πράγματι διαλεγομένη ; οΤόν που και "Ομηρος έν Όδυσ- 
σεία πεποίηκεν, οΖ λέγει τ^ν Όδυσσέα, 

στήθος δέ πλήξαις χροιδίην ήν(παπε μύθφ ' 

Τέτλαθι δή, χροιδ{η * χαΐ χύντερον άλλο ποτ* Ιτλης. β 

36 άρ' οίει αύτον ταύτα ποιησαι διανοούμενον ώς αρμονίας 
αύτης ούσης χα\ οίας άγεσθαι δπ^ τών του σώματος πα- 
θημάτων, άλλ' ούχ οίας άγειν τε ταύτα χα\ δεσιτόζειν, 
κα\ ούσης αύτης πολδ θειοτέρου τίνος πράγματος ή καθ* 
άρμονίαν ; Νή Δία , ω Σωκρατες , Ιμοιγε δοκεΐ. Ούκ 

ιυ άρα , ω άριστε , ήμΐν ούδαμτ) καλώς ίχει ψυχήν άρμο- 
νίαν τινά φάναι είναι• ούτε γάρ άν, ώς Ιοικεν, Όμι^- 
ί)5 ρ({>, θείίρ ποιητή, δμολογοΐμεν ούτ' αύτοι ήμΤν αύτοΐς• α 
Έχει ούτως, Ιφη. 

ΧΠν. ΕΤεν δή, ί δ' 8ς δ Σωκράτης, τά μέν Άρμο- 

4ϋ νίας ήμΐν της Θηβαϊκής ΐλεά πως , ώς Ιοικε , μετρίως 
γέγονε • τί δί δτί ; τά Κάδμου, Ιφη, ω Κέβης, πώς ίλα- 
σόμεθα καΐ τίνι λόγω ; Σύ μοι δοχεις , Ιφη δ Κέβης , 
έξευρησειν • τούτον! γοΰν τ^ν λόγον τον πρ6ς τήν άρμο- 
νίαν θαυμαστώς μοι εΤπες ώς παρά δόξα ν. Σιμμίου 

60 γάρ λέγοντος ^τιήπόρει, πάνυ έθαύμαζον εί τι Ιξει τις ιηοηήιη 6856 ? Μυΐΐο ιηοόο. 

ΧίΙΙΙ. ρυίά νβΓοΡ 6χ οιηηϋ>α8, ςα» ίη Ιιοηίιιβ 8υηΙ, 
λΚηθηβ φίκΐ ρπεΐ6Γ βιιΐιηυιη &886Γί8 άοηίοΑη , ρη6ο{ριΐ6 
ρηκΙβηΙβιηΡ ΝίΙιίΙ βΙίυ<]. ΙΚγππι οοΓροΗβ ρ6Γ(οι1)&ϋοηί- 
Κμ» ίιι<]α1^βη(βιη, &η ροΐίυβ Γ6ρυβΐΗΐηΐ6ΐη ? <]ί<χ> &υ!6ΐιι 
Ι&ΐβ ςυί(Ι(]Αΐη, νβίαΐί, ύ βυΐ) βκία είΐίβ Αΐιβ&Ι, Ι&ιηβιι &<]ν6Γ- 
8Α(ιΐΓ ιιηίιηα8 ΓβΙηΙιΚςυβ ίη οοηΐηπυιη, η6 ΜΙμΙ, 6ΐ βί 
ρΓβηίΑΐ Γ&ηΐ68, ηβ 6(1βΙ : ίη 8ΐϋ8ςυ6 ςυ^αι ρΐυηηιίβ τί<ΐ6- 
ΠΙΙ18 6θΓροη8 8η6θΙί1)ΐΐ8 Γβρυ^ηΑηΙβπι. ηοηηβΡ Οπιηίηο. 
Νοηη6 ίη ευρβτίοπϋαβ 6οηΓ£88ί εηηιυβ, &ηίηιυηι, 8ί ΐΜπηο- 
ηΐΑ 68(, ηυη(|υ8ΐη ίΙί88οηΑΐυη]πι 8ΐ> ίίβ, ςηίΙ>υ8 ίηΙβηάίΙϋΓ 
6( ΓβοαΙΙΙϋυΓ βΐ τΙΐΜΐΙυΓ βΐ ςηοϋουιηςαβ Αΐίυ<) ρ&ϋνιΙυΓ 
ίΙΐ8,6χ ςυί1>υ86οηη8ΐυΓ,86€ΐ86<;ΐι1ιιπ]ηι ί|1&, ηυηςιίΑηι τ6γο 
άυύ(υπ]ΐη? ΟοηΓβββί 8ΐιηιυ8 : ςυί(1ηί? Ουί<] ί^(αΓ? ηοηηβ 
ηυηο οοηΐτβ οπιηίηο τίάβΙυΓ βςβΓβ, ςυ{ρρ6 ηιιί 68 «ΙυοίΙ 
οπ)ηί&, 6Χ ςαίΙ>α8 άίχβπΐ 8ΐίςυί8 βυπι οοηβΙ&Γβ, 6( Γβτβ 
οπιηίύαβ Ρ6Γ οηαηβπι τϋβηι Γ6ρυ£;η8ΐ οπ)ηί1)υ8ςυ6 άοαιΙη8- 
ΙαΓ ηιοόίβ, ίηΐβιχίαπι Γί{ρ(1ίυ8 6ΐ ουηι <]ο1οπΙ)α8 ρυηίβηβ 
Ρ6Γ β7ΐηη83ΐίο&πι &ο ηΐ6άίαηΑηι, ίηΐ6Γ(Ιυπι τβΓΟ ηιίΐίυβ 
εΑ8ΐίβ8ΐΐ8 ηιίη8η<)ο &υ( πιοηβηιΐο «(Ιτβηηβ €υρί(]ίΙ&ΐ68 6ΐ ίηβ 
6ΐ ΙπηοΓ68, (Αηςυβαι &1ί& (|υ8ϊ<]8ηι Γβε ουηι 8ΐίΑ άί8ρα(αη8? 
ςυβηιβίΐιηοόυπ) Ηοπΐ6ηι& ΙηάίάΚ Ιη (ΜΙ]Τ9868 : 

Ταπί ρθ^^η5 ρηΐβαηε, εοτ &ί€ αΓΓηΙογ ϋίγηεε ζ 

Ηοε ςαο(ΐικ, οογ, ρβΓΓετ, ηβηκιηο 6ΐ βητίοη (ηΐίεϋ. 

8η ραΐ88 ρο6ΐ8Πΐ ΗθΒΟ άΓχί886 Ιΐ8ΐ)βη8 8ηίηιυηι ρτο 1ΐ8ΓηιοηίΑ 
ςυ8<]8ηι 80 Ι&ΐί υΐ εοΓροηβ ρ&88ΐοηίΙ)υ8 8υΙ)]Μ;ί8ΐυΓ, 8η ρο- 
Ιίυε ρΐΌ Ι8ΐί , ςυί <]υθ8ΐ &1φΐ6 ιΙοηιίηβΙυΓ 6( ςυί 8ί( Ιοη^ 
άί?ίηία8ςυί<] ςυ8ηι 1ΐ8πηοηί8? Ρ6γ Ιονβπι, ο δοΰηΐββ, Ιιοο 
ηαίΙιΙ τίά6€πΓ. Νοη ^τ%ο, τίΓ ορίίηιβ, Γ6€ΐβ ΗβΓπιοηίβπι 
ςιί^η4ΐ8πι 6886 8ηίηιυπι υ1Ι& Γ8ΐίοη6 άΐείπιαβ : η6<ιη6 βηίηι, 
η( 8ρρ8Γ6ΐ, ΗοσιβίΌ άίνίηο ρο6ΐ£, ηβςυβ ηοΙ>ί8 ίρδίβ οοηββη• 
ϋΓβηιυβ. 5ίο 6|(. 

ΧΙ^ΐν. £8ΐο, ίηςυίΐ δθ€Γ8ΐ68, Η8Γηιοηί8Πΐ ΤΗβΐΜΟΐΑηι 88- 
118, υΐ τίάβΙιΐΓ, ]8Πΐ ρΐ808τίπ)ΐΐ8 : Γ&ϋοηβπι τβΓΟ 08<)ηΐ68ΐη, 
ο 061)68, ςυοηιοΗο 6ΐ ςυ& Γ&Ιίοηβ ρΐ86&1)ίηιυ8Ρ Τυ πιΙΙιί, 
ίηςυίΐ ΟβΙιββ, 6Χ60βίΙ&ΙυΓα8 ?ί<)6Γί8. Ιιυηο 88ΐΐ6πι 86ΓΠ)οη6ηι 
8άν6Γ8υ& 1ΐ8ΓηΗ)ηί8Πΐ η)ίΓίβε6 ρπκΙβΓ ορίηίοη6Πΐ ηο8(Γ8Π) 
(ΙίχίβΙί. ευηι 6ηίυι άϊ(ΧΓΒΐ 81ηιπιί88 6& ςη» (]υΙ)ίΙ&1)8(, ▼8Μ6 
ηήΓΑΐκΐΓ 8η (|υί8 6]ιΐ8 ββΓΠίοηί 8ΐίςιπά οΙ)]ία6ηάυπι 1ΐ8ΐ)6Γε( : χρησασθαι τώ λόγω αύτου * πάνυ ουν μοι άτόικ^ς Ιδο• Ι) ίϋιςυβ 5ΐιπιη)2β ηιΙΙιί ΓιιίΙ 8<]π)ίΓ8ΐίοηί, 6υηι ρτίσιυπ) ηοη 
ξεν εύθυς τήν πρώτην Ιφοδον ου δέξασθαι του σου λό- ροΙυί886 ββπηοηίε Ιυί ίιηρείυπι 8η8(ίηεΓ6. ίΐ8ςυ6 ηοη &(]ηιί- 
γου. ταύτα δ^. ουκ αν Οαυμάσαιμι κα\ τον του Κάδμου γ81>ογ, 9ί 08<1πΐ6ΐΐ8 ηιιοηηβ 8βΓΠΐο ΊΛονη Ιι81μ(ιιγιι$ δίΐ ΓϋΙιιπι. (Μ,9β) ΡΗ^ε^ο. 75 ι- Ο λ^γον ιΐ πάθοι. ^11 'γαθέ , ^ίφη δ Σωκράτης , μή μέ- 
γα• λιγι , μτί^ τις ήμΐν βασκανία πβριτρβψη τ^ν λόγον 
τον μΑλοντα λέγεσθαι. άλλ^ ταύτα μέν δή τω θβφ 
μιλι{σβι , ήμ<Τς δ' Όμηριχώς Ιγγυς Ιόντβς πβιρώμβθα , 

» ιΐ άρα, τι λέγιις. ^στι $έ βή το χβφάλαιον £ν ζητκΤς- 
Αξιοΐς ΙπιδιιχΟηναι ήμων τι^,ν ψυχήν άνώλβθρ^ τβ χα\ 
ΑΟάνατον ο3σαν, βΐ φιλόσοφος άνήρ μέλλων άιτοΟανβ' 
ο6αι, θαρρών τβ χα\ ηγούμενος αποθανών έχει ε3πρά- 
ξιιν βια^ρ<$ντως ^ ι\ έν άλλω βίω βίους έτελεύτα , μή 

Ι• Μτ/ξηηβ τε χα\ ήλ(Οιον θάρρος θαρρι^σει. τ6 δ' άττο- 
φαίνβιν, ίτι Ισχυρόν τί έστιν ή ψυχή χα\ θεοειδές, χα\ 
στι ^ν Ιτι πρότβρον, πρΙν ήμ3ς ανθρώπους γενέσθαι, 
ο631ν χωλύειν φής πάντα ταύτα μηνύειν άΟανασ(αν μεν 
μ^,&ΐχί^ πολυχρονΐ($ν τ* έστΙν ή ψυχή χαι ^ν που 

Η «ρ^ρον άμι^χανον βσον χρ($νον χα\ ^δει τε χα\ έπραττε Ρ«Γ€ίΐΜ ίβίΑ, 1κ>η6 ι\τ, ηβφΜ ΙηνίάΐΑ οοΗίβ ββπηοιιβΒΐ, (|υβιη 
θΙοΙυπΜ βαιη, ίοΐ6ΓΐιΐΓΐ)β(. Μά Ιικο ςυίάβιη άβο οπηβ 
βπιηΐ, ηοβ Αοΐβιη ΗοπιβΓίοο ηαοάο ΰοιηΐηαβ οοη^βββΙ βχρίο• 
Γβιηιιε, βη &1ίςηί<] άΐα». βοιηιη& νβΓΟ βοπιιη , ςυ» ςυβ- 
Γ», β8( β]α9Πΐθ€ΐ1 : άβιηοηβίΓ&ηύαιιι ββββ 'ιηάϊαΛ ιιηίιηιιιη 
ηοβίΓαπα ηοη ιηΙβΗΓβ ηβςυβ ηιοΓί&Ιβπα «86, « υϊγ ρΙιΠοβο- 
ρΙιΐΜ ιηοηΐυηιβ, ιιΐ8£;ιι&ςα6 οαηα 6<)υ<»Α βρβηηβ, ίΙΙίο Ιοηςβ 
1)6&ΙίθΓ6ΐη 86 ΓυΙιιπιπι ςιΐ8ΐη βί ίη &Πο βίαάίο νίΐΑΐη ά6§ΐ886ΐ, 
ηοη ίηβίρ{6η&6Γ 8ΐοΜ6φΐ6 οοηβιΐβΐ. ο•ΐ6η<ΐ6Γθ Απίβηι τβ!!- 
άυιη ςαί<](]&ιη 6886 βηΐηιυηι λίςυβ €ΐίνίηί8 ρ6ηίηιίΐ6, ρηιΐ8- 
<]υ6 6ΐΐΑπι ςα&ο) ηοε ηλϋ ευπιυε 6Χ8ϋϋ886, ηίΙλΠ Ιηιρ6(]ί- 
ηΐ6θΙο 6886 «18, ςοοιηίηαβ Ιμβο οιηηί« ηοη ΙηιιηοΗΑΐίΙ&ΐ6ηι 
ςηίά6σι βί^ίβ66η(, 86α €ΐυη1«χ&1 βηΐηιαιη οοτροΓβ άίυΙυΓ• 
ηίθΓ6σι 6886, πιιι1(Αςυ6 βη(6 ηοε βεΒουΙλ ίυΐ886 ηονΐ8β6ςαβ «Λλ' ίττα• άλλλ γλρ ούδε'ν τι μδλλον ^ν άθάνατον, ί1 6( 6^1886 πιυΙΙ« ςηβΜίβηι : ηίΐιϋο ΐΑΐη6η ηβ^ίβ ο1) ΙκΜϊίπι άλλλ χα\ αύτλ τ^ ε!ς άνθρωπου σώμα Αθεΐν αρχή ^ν 
«ώτξ Μθρου , ωσπερ ν<$σος * χα\ ταλαιπωρουμένη τε 
Μ^ τοΰτον τ^ν βίον ζιρη χα\ τελευτωσά γ' ^ν τφ χαλού- 
ν μένιρ.θοινάτω άπολλύοιτο. διαφέρει δέ δή , φής , ούδίν 
ιΑ' Χχαξ εΙς σώμα ίρχεται είτε πολλάκις , πρ<^ γε το 
&αστον ήμων φοβεΤσθαι- προσι^χειν γ3ΐρ φοβεΐσθαι, εΐ 
μή άν^,τος είη , τψ μή εΐδάτι μηδ' Ιχοντι λ^ον διδό• 
ώς αθάνατο ν έστι. τοιαυτ' άττ' έστΙν, οΤμαι, ηκ)Γϋιΐ6Πΐ 6886, Μά Ιιβηο ίρβΑπι Ιη ΙιυηίΑηυηι ΰθφυ8 ίη^ρβε• 
8ίοη6ηι ςιιβεί πκ>Γΐ)απ) ίηΐ6η(α8 6]υ8 ΙηίΙίυηι 6886 : 8ΐςυ6 
(βίο) 6υη) Ιη Ιιαο νίΐβ ηιΐββηιηι <]6β6Τ6 6ΐ ΐΑηά6ηι ιηοΓίβ 
ςα&ιη άίουηΐ ()6Ρ6γ{γ6. ηϋιίΐ ρΐΌΓ6€ΐο άΐΐΐ^ττ^ οβώκλ, είνο 
86ηα6ΐ ΐΑπΙαπ) 8ίτ6 8χρ6 ΙαΜογ ίη οοΓρυβ, ιι( (ΐιιίνίβ 
ηοΑίΓύηο ρ6Γΐίιη68εΑΐ : ηιβΗΙο ηβηα(ΐιΐ6 ΙίπίθηΗυπι ββεβ, ομι 
8(υ](ιΐ3 8ϋ, 61 ςυί η686ί8( η6(|ΐΐ6 Γ6<1<]βΓ6 (ΐυβαΐ ίπ)ηΐ0Γ(&1Η8- » δ Κέβης, ά λέγεις• χα\ έξεπίτηδες πολλάκις άναλαμβά- β ^^^ »»•"* Γβϋοηβω. Ι&Ηα ςυ»ΗΐΑηι 8ϋηί. ςυ» («οίβ. 

ν•», ίνα μή τι διαφυγή ήμδς, εϊ τ^τι βούλει, προσθτίς 

^ άφέλτ^ς. Κα\ 6 Κέβης, !4λλ* ουδέν Ιγωγ* έν τώ 

πνρΑτΠι Ιφη, οΰτ' άφελεΐν ούτε προσθειναι δέομαι* 

Ιση ^ ταυθ' & λέγω. 
30 ΧΙιΥ. Ό ο3ν Σωκράτης συχνον χρόνον έπισχών 

χαΐ πρ^ εαυτόν τι σχεψάμενος, Ου φαυλον πρδίγμα, 

Ι^ρ ω Κέβης , ζητείς * ίλως γλρ δει περ\ γενέσεως καΐ _ 

Μ^ τί,ν ,1τ(«ν δι«πρ.γμα«ύσασθ«ι. ίγώ ο3ν «ο. α ™~„;^7β7 ΐ"ϋ"Γ»ΐ!' 

οΐ8ΐμι περί αυτοιν, Ιαν βουλή , τα γ εμα πάθη * επειτ 
» 4« τ( σοι γρ^μον φαίνητα. 1>, 3ΐν λέγω, προς τή» «ι- ™^„*^^^• ^^^'!^__^ Τ."! 

Οιΐι π8ρ\ ών λέγεις χρήσει. Άλλί μήν, ίφη 6 Κέβης, 

ΡοΜλομα^ γε. Άκουε το{νυν ώς έρουντος. έγώ γαρ, 

Ιφΐ| , » Κέβης, νέος οΙ^ν θαυμαστώς ώς έπεθύμησα ταύ- 

Τ1Κ της 9οφ(ας , ήν δή καλουσι περί φύσεως Ιστορίαν. 
Μ (ιηρήφανος γάρ μοι έδόκει εΤναι , ε^δέναι τ^ς αίτιας 

Ιχ^ΕστΜν, διλ τ{ γ(γνεται &ιαστον κα\ διά τ( άπόλλυται 
Α διλ τ{ Ιστι• κα\ πολλάκις έμαυτον άνω κάτω μετέ- 1) ββΐ ^Ιςυβ ίηΐ6Γ6βΙ 6ΐ ςυ& 6Χ5ί8!Α( ΓβΙίοη6 : 6ΐ 88βρ6 πϊβ ο €61)68: 6( 6Α 6θη8υ11ο 88βρίυ8 Γ6ρ6ΐο, η6 ςυΙ<] ηοβ Γυ^&(, 
6( υ(, βί ΥβΙΙβ , λ<]<1&8 ΙιΙβ ηυί<]ςυ8ηι Τ6ΐ <ΐ6Πΐ&8. ΝίΗΗ 6ςιιί- 
ιίοιη ηιιηο 1ι&1>60, ίηςαίΚ 06ΐ)68, ςυοό &υΙ ά6ΠΐΑπι &ιιΙ 
&()]ιιη^ο) : βηηΙ 8υ(6ηι Ηβκ, ςυββ ά\οο. 

ΧΙ^ν. Τυηο 8οοηΐ68, οοπι ιΙίαΙΙυβ οπηοΐαΐαβ βββοί, &(1 86 
6οητ6ηυβ, ΗΑυιΙ Ιβ?6 ςυί<3()&ηι Γ6ίΐυΙπ8, ίηςυίΐ , ο €6ΐ)68 • 
οπιηίηο βηίπι οροΓίβΙ β6η6Γ&Ιίοηί8 ΰΟΓτηρΙΙοηίβςαβ €&υ88πι 
6& ΙίΙ)ί , ςυβΒ ηιίΐιΐ 6?6η6- 
ςυ{(] 601*001, ηυ» <)ίχ6Γ0, &(Ι 
ςιηεβίίοηίβ (υ» ν6πΙ«ΐ6ηι 6ΐ βάαη ΰπη«ηά&πι (χ>η(]υ66Γ6 
ρυΙ&1>ί8, υ(6Γΐ8. νοίο 6ςυίά6ηι, ίηςυϋ Κυάι ί^ΙυΓ πΐ6 
ηΑΓΓ&ηΙβηι. 6ςηί()6ηι, ο 06ΐ>68, οηηι 6886πι ]υΥ6ηΙ$, πιΙγα 
ςυ&όΑοι 6]υ88βρί6η(ία) 6ηρί(]ϋΑΐ6 Ωβρ^ΐΜΟί, ςηνη ηβΐυη» 
▼06&ηΙ 1ι{8ΐοη&π). ρπε6ΐ8Πβ8ίηι& 6ηΙηι 6886 πιίΐιί ▼{(ΙβΙκιίυΓ, 
ε«υ8&8 (8θίϋ66ΐ) 6θκηοβ€6Γ6 βίη^ΙοΓοηι, ρ6Γ ηα&π) (|υο<]ςυ6 βοΰ^ον νχοπών πρώτον τ& τοιάδε, 3ρ' έπειδ3(ν το θερμον 
χ«1 τ& ψυχρον σηπεδόνα τιν& λάβγί, ώς τίνες Ιλεγον, τότε 

Μ 9ή τλ ζώα ξυντρέφεται ; κα\ πότερον το αΤμά έστιν 
ψ φρονοΰμεν, ή δ άήρ, ^ το πυρ , ή τούτοιν μέν ουδέν, 
6 δΤ έγχέφαλός έστιν 6 τλς αΙσθησεις παρέχων του 
^χούβίν χα\ δρβν καΐ δσφρα(νεσθαι, έκ τούτοιν δέ γ(γνοι- 
το μνήμη χα\ δόξα , έχ δέ μνήμης και δόξης, λαβούσης 

Μ ΐλ ήρεμίΐν, χ«τλ ταύτα γίγνεσθαι έπιστήμην* καΐ αυ βυΓβυηι ίΐ6οηυηιςυ6 νβΓβθΙηπ), !&Ιί& ρΗηιηηι οοη8ίά6Γ8η8, 
υίΓυηι ροβίςιιαηι οΑΐίάηηι 6( ΓΓί^<]υη) ρυΙτ6Γ86(Η>η6Π) &Η- 
ςΐΗίσι Α(Χ6ρ6ηιηΙ, υ(ί ηοηηηΙΙί άί66ΐ)&η(, Ιυηο &ηίηΐ8ΐη 
ηυ1ι1υη(υΓ? 6ΐ υΐηιηι 6&η^ί8 68ΐ ςυο βιρίηιαβ, &η 86τ, &η 
ί^ηίε : Αοΐ ηίΐιίΐ Ιιοηιηι, 86α €6Γ6ΐ)ηιηι, ςυοίΐ ρΓ86ΐ>6&( ββη- 
808 ΒοάίβηιΙί, νίίΙβηΗί, οΙΓλεΙβηάί, 6χ ΙιΙβ Αθΐ6ηι ηΐ6η)οη& 6( 
ορίηΐο β&(, 6χ ηιβηιοΗΑ υ6ιό 6(ορίηίοη6ςηί6ΐ6πι ηβοΐΑ ίη Ιιίβ 
τί^φθορλς σκοπών, καιτλ περί τον ούρανόντε Ο βαβηΙίωηοππ?<Ϊ6ΐη(ΐ6ΐιοπιηΐ6θΓΓϋρΙίοη68θοη8ί(ΐ6Γωΐ86ΐ6• 
μΙ τήν γην πάθη, τβλβυτών οβτοις έμαυτώ Ιδοξα προς <1«» ««"» «κΙ"™ ΐ6ΓΓ3ΐη(|α6 οοηΐίηβοηΐ, Χ&ηά^ λο^ο ηΜ 
«■νπ|ν τήν σχέψιν άφυής εΤναι, ώς ουδέν χρήμα. &ά Η«ο (Όη8ί()6ηη(ΐ8 τίβαβ βοπι Η6ΐ)68, η( ηίΙιΠ Π)»{;ίβ. βί^υ- 
τηιμήριον δέ σοι έρώ ίχανόν ζγω γ'^ρ ^ χα\ πρότερον η)6η(ππι τβΓΟ ΛίΐβΤΛΠΐ 1ίΙ)ί Γιιτηυηι. ρμο οηίπι οΙ> Ιιβηο γ.οιι8ϊ> 76 ΦΛΙΛΙΙΝ. (96,97.} 

σα:ρως ήιηστά(Αην, &ς γ' έμαυτ^ χαΊ τοις άλλοις έ^ό- (Ιβτλϋοηβιη ΙυηοβιΙθο βυιη οοοΒΧΛίχΆ, υΐ6& βΐί&ιη ςυ» ρΓΪυβ 

χουν, τόΟ* 0π6 ταύτης της σχίψιως ο6τω σφ^ρ* έτυ- ηίληϋΒβΙβ βαβίΜΐη, υΐ ιηϋιί κΐίςυίβςοβ ΥκΙ^^ΙυΓ, Αοάίβ/ΤΛ- 

φλώθην, &<η άπέμβθον χα\ ^αυτα, Α προ του φμην Γβηι βΙ « ςιιβ ωΙθΒ ηοβ κίΓβραΐΑΐΜΐιη άβ Αΐίίβ ιηυΚίβ 6ΐ ςυλ 

εΐδέναι, πβρ\ άλλων τε πολλών χα\ διλ τί άνθρωπος Γ,|ίοιιβΙιοηιοθΓββ€*1.ί<1ιΐΛΐηςϋβορΙιι»ΐΛΓΜΐΙβββ8Μ 

6 αυξάνεται τούτο γλρ ώμην προτού παντί δήλον «^- ,,,^«1ιιιη, Ηοα^ηβω ρβτ 6ίΙ)αιη ροΐι^^ 

ναι. ^τι δια το έσθιειν χαι πινειν* Ιπειο&ν γαρ έχ των α ... .. .. , 

* « . ^^ , / . βοΐ'η βχ οΙΙ)» ολπίθβ ΟΑτηιΐΗΐβ οβι&ςυβ οββίΙ)!» βοϋβιηαυβ 

σιτίων τοις μέν σαρξΐ σαρχες προσγένωνται , τοις ^ . .., _, . . 

»* 3 - 2 «. \ ρ 1 λ ^ ^ \^ « - ηχχίο ιη &1ι^ 8υ& ουιουβ βοοββιβΗιιΙ, Ιαηο βληβ αιοΐι^ιη 

δ Οστοις οστδ , χαι ούτω χατα τόν αυτόν λογον χαι τοις ^ 

άλλοις τά αύτων οίχεία έχάστοις προσγένηται, τότε δή Ρ^"» Ρ*^"°• ^^^ "*•β«»^ «^•«^• •*^«« *^ Ρ»^"™ 

10 τ^ν ίγχον δλ(γον δντα 6στερον πολίιν γεγονέναι, χα\ »Μ>ιιιίηβιιι βίΒοί ιιι>8ηυιιι. βίο β^ο Ιυηε ορίιίΑΐΝΐτ, ηοαηβ 

οίίτω γίγνεσθαι τ^ σμιχρί^ν άνθρωπον μέγαν. οδτω "«^β *>«« *»»>» ^^^^ ? Μϋϊί ςυίιΙβιη,ίΒφΐίΙ €6ΐ)ββ. Οοηηόβη 

τότ ωμην ου δοχω σοι μετρίως; "Εμοιγε, Ιφη δ Κ^ »»«« «ηβαρ». βΛίΙτΗΐΜΓ βηίιη «ϋβ Ρβο4β ιηΛΙ νκΙβΗ, 

βης. Σχέψαι δη χα\ τάδ* ίτι. φμην γίρ Ιγοιγ' Ιχα- ςυ^ικίο ΙκΗηο τθΐ βςυαε ηΐΑ^Μ» ριπτο 8<ΐ8ΐ&Γβ(, ΗΙυιιι ο&- 

νως μοι δοχεΐν, δπότε τις φαίνοιτο άνθρωπος παραστ&ς ρί(β β«6 ηι&}θΓ6ΐη Ηοο. βΙ ιηιιΐΐο βϋλΐη βτΜβηΙίι», <ΐ6ε6ηι 

ΐϋ μέγας σμιχρφ, μείζων είναι αύτοΰ τ^ χεφαλη , χαι ρ|α„^ τΙάβΐΜαιΙυΓ ιηίΐιΐ ςυ&ιη οοΐο, ρΐΌρΐ6Γ6& ςυοό Αώο ίΐϋβ 

ίππος ΐππου • χαΐ Ιτι γε τούτων εναργέστερα , τλ δέχα β .^ι^ββαιΐ, βΐ 1}ίουΙ>ίΙυπι ουΙηΙ&Ιί ιΐΜί]ιΐ8, ςοοηΐ&ιη (Ιίιηίώο 

μοι εδ<ίχ£ΐ των δχτώ πλείονα είναι δι^ τ6 δύο αύτοΤς ,^ρ^^^τβΐ. Νιιηο ΥβΓΟ, ίηςιιίΐ ΟβΙκ», ϋ« Ιιίε ςυίά ίϋ<1ίθΜ? 

προσείναι, χ«\ το^ δίπηχυ του ^^^^^^}<>\^^^^ ι,^ ρβΠο,βιη βΐιβαη., υΐ «ϋοιϋυε ϋοΓο™ «αεβιη οο- 

δια τοημισει αυτού οπερεγειν. Νυν οέ όη, εφη Ο Κε- ^ .. . , . 

^ ,'^ •. • ^ Γ ~ π ' ί Λ β»<ΜββΓ6 ■ηβ ρα(6Π), ηυι ηοη ηιιΐιι Ιρβι ρ6ηο&<ΐ6Γβ ροββιιιη, 

20 βης , τί σοι δοχει περί αυτών ; Πόρρω που , εφη , νη , . . . . 

Δί', ω εΤναι του οΐεσθαι περί τούτων του τ^,ν αΐτίαν εΐ- "* ^"«"^^^ *»"« ""* ^^«» "«^"^ ^""^ ^«» »"«^ «««^ ^"* 

δέναιΙ 6ς γ' ούχ αποδέχομαι Ιμαυτου ούδ' ώς, ^πειδάν """"^ «^ί"»^^*"™ «ί»» «** <1«ο, &υΙ α<)]υιιε1ϋΐη βΐ ίΙΙικ] οπί 

Ινί τις προσθη ίι, ^ το ίν ^ προσετέθη δύο γέγονεν, ««ίαηοΐϋΐιι βΙΙ, ριχφΙβΓ Αΐ(6ήιι& α<1 ΑΐΙβηιιη ΑόίυηεΙίοηβιη 

97 ή το προστεθέν χα\ $ προσετέθη διά τήν πράσθεσιν » β^^ΛΛΟί <1αο. αάναϊτοτ βηίιη βί, Οϋΐη υίπιηιςυβ Ιιοπιιη ββ- 

26 του έτερου τω έτέρφ δύο Ιγένετο* θαυμάζω γ^ρ, ε!, ρβτ&Ιυιη ββββΐ, υΐηιπιςιιβ υηυηι βηΐ 6ΐ ηοη βηιηΐ Ιαηο (Ιυο, 

^ε μίν έχάτερον αυτών χωρίς άλλι^λοιν ^ν, εν άρ* οηηα Υ6Γ0 ίηνίοβηι «οοβεββτίηΐ βίΐιί, 1ι»ε ίρΜ οβυ» θηΐ, 

Ιχάτερον ?)ν χα\ οόχ '^στην τ6τ€ δύο, έπεί δ* έπλησία- ςιη άαο ΑβΓβηΙ, ΰοηςτοεβίο γ'ίάβΜοβί ρβΓ ςοΑπι ρτορίηβ 8ίΙ>ί 

σαν άλληλοις, αδτη άρ' αΙτία αύτοΤς έγένετο δυοΤν γε- ροηβΙηηΙυΓ. ηοςυβ, βί ςαίβ ηηυπι άΐΥΐόΛί, ΒΐηρΙίυβ ροββιιηι 

νέσθαι, ή ξύνοδος του πλησίον άλλι^λων τεθηναι. ουδέ ροηυβιΐβτβ ιηίΐιί, Ιιβηο ιρβΑΟί (Ιίτιβίοηβηι ολυβ&ιη ββββ, υΐ 

30 γ ί ώςΐ , έάν τις Ιν διασχίση, δύναμαι Ιτι πείθεσθαι, ^^ ^^ΛαιΙ : οοηΙηΗα βηίηι (αηο λίςυβ βυρβπαβ ο&υ» βΐ, 

ώς αδτη αυ αΙτία γέγονεν ή σχίσις , του δύο γεγονέναι • ^^ ^^ β^^^ ^„^ ^,^ ^^.^ οοηίιιηββΙκιηΙαΓ ριχιρΐυβ 

εναντία γλρ γιγ^εται ^ τ<5τ ««^«^^^«^.0 γίγνεσθαι• .^^ ^ „|^„,,„, β<1ηιοτβΙ»ΙϋΓ «ΙΙβπ, ηυηο νβτο ςαο- 

τότε μέν γάρ στι ξυνηγετο πλησίον αλλήλων χαι προσέτι- 1) . ^ * ι* ν ι* 

θετό έτερον βτερω,νυνα οτι αιταγεται χαι νωρίζεται .. « 

35 Ιτερον άί' έτερου^ ουδέ γε, διότι Ιν γίγνεται ύκ Ιπίστα- Ρ«>Ρ««'.^'"<ί ««"«» «**» ««!"«• "» «*«»«««'» ^'«^. •"«<! 

μαι. Ιτι πείθω έααυτ^ν, ούδ* άλλο ουδέν Μ λόγψ διότι ^"^^Ι"*™ *1"*"^ «** «"* ^"^^ «"* «*' »«^"°^"" ^"ί"«- 

γίγνεται ή άπόλλυται ^ ίστι, χατλ τούτον τί)ν τρόπον ««>* ""«°β« "« *^»»»« "««» ρΓοΛΙβΟΓ, ββά Αΐίυηι ςοβη- 

της μεθόδου, άλλα τιν' άλλον τρόπον αύτος είχη φύρω, ^«" ^ν^ «"«ϊ"™ ί"»*»*» «"«^βο. »»"«>« ^«""ο «""<> «>ο*ίο 

τούτον δ* ούδαμη προσίεμαι. βωρίβοίορ. 

40 ΧΙ^νΐ. Άλλ* άχούσας μ^ν ποτ' ίχ βιβλίου τινδς, ΧΙ*νΐ. Υβηιηι οιιηι &υ<)ί886πι &Ιίςυ8η(Ιο βχ 1ΐΙ>ΐΌ, υΐ (ίίΓο• 

ώς Ιφ η , Άναξαγόρου αναγιγνώσκοντος, χα\ λέγοντος, Ιμι(, ΑΏΛΧΛ^πβ^ Ιβ^βηΙβπι ςυβπίίΑπι, πιβηίοηι οπιοια 
ώς άρα νους έστιν 6 διαχοσμών τε χα\ πάντων αίτιος, ο οηΐίηβ (ΙίβροηβΓβ οαιηίυηκιυβ ο&υβ&πι βδββ, Ιΐοο ιιΐίππβ 

ταύτη δή τη αΙτία 4{σθην τε χαΐ Ιδοξέ μοι τρόπον τιν' ευ οιυβοβ ςβηβΓβ ΠΜ^ορβΓβ βυπι όβίβοΐβίοβ, βχίβΐίπι&ηβ ςιιο- 

έχειν τ^ τί>ν νουν εΤναι πάντων αίτιον, κα\ ήγησάμην, ^^^ „^ο οοηββηΐίΐηβϋηι πιβηΐβιη ββββ οπιηίυιη αιυβ&ιιι, βΐ 

45 εΐ τοΰθ' οδτως ίχει, τόν γε νουν χοσμοΰντα πάντα χοσ- ρ^^^ΐΜπι, βί \ά ίΙ& «Ι, ηιβηΐβιη ΟΓάίηβηΙβιη ββΙΙβιιι ΙΙβ οιηηΐβ 

μείν χαι £χ«στον τιθέναι ταύτη , δπη^^ν βε-λτιστ- ?χη • ^^^^^^ ^.^ρ^^^^ ^^ ^.^^^,^^ ^^ ^^^^^ ^ ,^^^^^ ^. ^^^.^ 

ει ουν τις βουλοιτο την αΐτίαν ευρειν περί εχαστου. ... ι•* . . ^ . ι 

- - *,.%% «ιτ «, *- ^> ΐβΐΙϋΓ νβΐιΐ 0&ΙΙ88Π1 ιηνβηΐΓβ, αυ* βιηκυία ηβηΐ νβΙρβΡΟΛΠΙ 

οπη γίγνεται η απολλυται η εστί, τούτο δειν περί αυ- ..... 

.: ( . ρ Α«^ 9 <« 1 «γ ^ ^ΛΛ» νβΙ βιηΚ, Ιιοο 61 €886. ίηνβηιβηάυπι , αιιβ ΓβΙιοηβ οηΐιπιιιιη 

του ευρειν, οττη ρελτιστον αυτω εστίν η είναι η αλλ » ι ■ 

50 δτιουν πάσχειν ^, ποιεΐν Ιχ δέ δή του λόγου τούτου ύ «" "°^^"•^"« *"* ^ *"* Φ»^^»^ *»""' Ρ*^» ^*^» ««^^'^' 

ουδέν άλλο σχοπεΤν προσήχειν άνθρώπω χα\ περ\ αί,του «^»« ββουηάαιη Ιιβηο τΜίοηβιη ηίΐιΐί «υιιΗ €0Πδί(ί6Γ8η.Ιιιιη 

χα\ περ\ των άλλων, άλλ' ^ τάριστον χαι το ρελτιστον. ^ο»»»»» β* <ί« »« «* ^^ Γ6Μ(\ϋί&, ηίβί «μιοό ρΓβββίΒπΙίδδίιηιιιη 

άναγχαιον δ* εΤναι τ^ αύτ(^ τούτον χα\ τ^ χείρον εΙ• 8ϋ θ( ορίίπιυπι. Β6068$6 νβΓΟ 6$&6 βιιηιΐοηι Ικιπγ (ΐΗοηιιυ 

δέναι• τήν αυτήν γλρ εΤναι έπιστήμην πβρ\ αυτών, φΐοίϊ βίΙ ί1<•ΙθΓίιΐ8 πονί^ί^ο. ο»η(Ιοιη οηίιη Ηοιιιπι ίίΓκηΙκιιη κ») ρΐΜ^:ΐ)θ. 77 

ταΰτα 8ή λογιζόμενος άσμινος ευρηχεναι ωμην έιδά- βίββ. Ιιοίο υυιυ ιηβουηι ΓϋρυΐΑβββηι, (^υιΐϋΐιαιη ίηνβΠΜββ 

«χαλον της αίτιας περί των ^ντων χατ^ νουν ^μαυτ^, γβΙιμ ΑπΑΧλβΟΓ&ηι ΠΜβίβίΓυιη, ςυί ιηβ, \ά ςυο<] Ι&ηΙορβΓβ 

τον Άναξαγόραν, χαί μοιφράσειν πρώτον μέν, πότιρον ου|Μ6ΐηιη, ΰλΐΐΜβ Γβτυιη <Ιοο6Γ6(: ρηιηυηκιυβ βυσι ηαίΐιΐ 

ή γη πλατιΐά βστιν ή στρογγυλή , έπιι^ή $έ φράσειεν, ολίβηβυηιηα, υΐταιη ρίΜίΑ 8ίΚ Ιβπη &η ΓοΙυηάΑ» 6( ουπα Ιι»6 

» Ιιιβχδιηγι^ισισθαι την αιτίαν χαι τήν άνάγχην, λέγοντα 6 άίχίβββΐ, Μΐ1)]υιιοΙοηιιη οβηΜίη λΐηιιβ ηβοβββϋΑΐβπι , 08ΐθη- 

το ΐμιινον χα\ ^ι αυτήν άμ«ινον ^ν τοιαύτην εΤναι * (Ιβηάο \ά (\υοά ιηβΐίυβ 68ΐ , ΠΜΗυβςυβ ββββ υΐ βίΙ ίΛΪα : 

χαι «ι ^ν μέσω φα(η ιΤναι αυτήν, έπεχ^ιηγησεσθαι , 6( &ί ΙβΓΓ&ηι (ΙίοβΓβΙ ίη ηαυηϋο ιηβάί&ιη ββββ, «Ιβία βχροβί- 

ώς δμ«ινον ην αυτήν έν μέσω ιΤναι* χα\ ε( μοι ταυτ* Ιυηιηα ιηβΐίοβ ίΐβ ββββ, υ( ιη6(1ί& άί; βΙ 8ί ιηΙΙιί ΗοΒΟΟβΙβη• 

Οβάκοφαίνοιτο, παρισχβυάσμην ώς ουχέτι ποθεσόμβνος 3 ϋβκΐ, <χ>ηΐ£η1ιΐ8 ββββιη ηοη ΑΐηρΚυβ 06Βί(ΐ6Πΐ(υηΐ8 €808» 

10 αΐτώς άλλο εΤδος. χαι δή χαι περί ήλιου ο6τω πάρε- αΙιαπ) βρβαβιη. ρΓ»(6Τ6& ά^ βοΐβ βΐ Ιυηβ οδβίβτίβςιιβ βΙβΙΙίβ , 

σχιυάσμην, ωσαύτως πιυσόμ&νος , χα\ σελήνης χαι θ&ηιιηςυβ ίηΙβΓ 86 νβΙοαΙ&Ιβ ΰοηνβηίοοίΐιαβςυβ βΐ οεΙβΓίι, 

ΤΜ* άλλων άστρο)ν, τάχους τε πέρι πρ^ άλληλα χαι ςυ» 8θΐ6η( ίΐΐίβ Α0€ί(]6Τ€, βίηιίΙίΙβΓ ςιι«8ί1υη]8, ΑΟΰΐοοΙι» 

τροπΰν χαΐ των άλλοιν παθημάτων, πη ποτέ ταυτ* 6Γ«η , ^υ&ηβηα πιΐίοιιβ ϊϊκο ηΐ6ΐίυ8 8ίΙ βίο^υΐα βΐ Γ&οβτβ βΐ 

άμιινόν Ιστιν &αστον χαΐ ποιείν χαι πάσχειν 8ί ^ ποιεί ραϋ, ςυ» Λζμηί 6ΐ ρ&ϋ&ηΙυΓ. ιιοη βηίιη ρυΙλίΜΐιη, οιιιη 

η χαι ; πάάχιι. ου γ&ρ άν ττοτ' αύτον ωμην, φάσχοντά ρο8αί88€( & ηιβηΐθ ί1Ι& ΟΓΐΙίηΑΓί , ίρβοιη λΐί&ηι ο&υββιη ϋβ 

γ* (ηώ νοΰ αύτλ χεχοσμήσΟαι, άλλην τιν* αιτιαν αύτοΐς ΜβίβηβΙυηιηι, ρπΒίβτςυ&ιη ςοοϋ ορίίιηυιη 8ί1 β&8 Ιΐ8 8β» 

έπινιγχβΤν ή ^τι βέλΌΐστον αύτ& ο(>τως Ιχειν εστίν, υΐ Ιΐ8ΐ)6ηΙ, Ιι&Ι)6Γ6. ίΐ&ςυβ 8Γΐ)ίΐΓ&1)ΑΓ βυιη ίη ΓβΗΗβηιΙίβ 

^^8ρ Ιχιι* ίχάστ(•) ουν αύτον άπο3ι$όντα τήν αΙτιαν 1) οα]α8ςυ6 βΐ ειιοοΙοΓυιη οοιηηιυηίΙβΓ ΟΑΐΜίβ, ίικυρβΓ 6χρο«ί- 

χα\ χοινη πδσι, το Ιχάστω βέλτιστον ωμην χα\ το χοι- Ιυηιιη \ά ςυοό υηίουίςοβ 8ίΙ ορίίιηυιη ουηοΐίβηυβ οοηιπιαηβ 

10 νον ΊτΚσιν έπβχ^ιηγήσεσθαι αγαθόν, χαι ούχ &ν άπετ 1κ>ηυηι. ηβςυβ βρββ ίρβ6 πι«β8 ρ&Γτί Γ&οί€ΐΝΐη, ββϋ 8ΐ]ΐηη(κ> 

^όμην πολλού τλς ελπίδας, αλλά πάνυ σπουδή λαβών ςικκίΑηι 8(υ<)ίο ΒΟΰβρΙοβ ΙίΙίΓοβ φίΑπι γβίοοίββίηιβ ροΐβτοπι 

τλς ρ{βλους ώς τά/ισΟ* (ίός τ' ην άνεγ(γν<«)σχον, ϊν' ώς Ι6ΰ(ίΐ8ΐ>&ηι , υΐ ςυειπι οαββίιηβ ορϋηιυη) βΐ (Ιβίβτηπιυπι 

τάχιστ' εΐ^είην το ρέλτιστον χαι το νεΐρον. ευ£ηο806Γ6Πΐ. 

ΧΙ.νΐΙ. Άπο 8ή θαυμαστής, οι εταίρε, ελπίδος ΧΙ^ΥΠ. Ι1&οί£;ίΙυΓΠΐΊΓ&1>ΊΙί8ρ6 6χοΙ(1ί :ΐ6β6Γ66ηίιηρ6Γβ6η8 

Λ φχάμην (ρερόμινος , επειδή προϊών χαΐ άναγιγνοισχ(.>ν ^ί^ι^ο Ιιοηαίηβιη πιβηΐβ ςηίίΐβιη ηαΙΙο ίϋοάο υ«6ηΐ6πι ηβε οβιι- 

6ρω άνδρα τω μέν νω ουδέν χροιμενον ουδέ τινας αΙτίας „^ ^,,^^^ ^„^ ^ ΟΓ^ίηβηΙϋΓ, ΓβίβτβηΙβπι, 86α ββΓβιη 6ΐ 

έπαιτιώμ£νον εΙς το διαχοσμείν τά πράγματα, αέρας € ^^^ «ςοβιηςαβ 6ΐ (ιιΐίο πιιι1ΐ8 ίηετοάίϋίΐί• ρτο γ6πιπ) 

δέ χαι αΙθερας χαι ίίδατα αιτιωαενον χαι άλλα πολλά .... υ „, ., • • ^ _ι 

, ^ ^ , νΝ »- < ' Λ/ εβυβ» Ιι&Ι)βηΐ6ΐη. αυ&(]ΐιί()βιη ίη ΓβΠΙβ ηιιίαρΰπηάβνίβιιβ 

χαι άτοπα, χαι μΛ\ εοοξεν ομοιοτατον πεπονθεναι .... . 

30&ΠΓ8Ρ 3^ν .ΐ τις λέγων, ί?τι Σωχράτης πάνθ' «σα ««^^β^^^^' ^" ^^ ^"- •>'«»* ^**«»' ςϋ«0ϋη»ςϋ6 ΓβαΙ. 

ιτράττιι, νω πράττει, χάπειτ' έπιχειρήσας λέγειν τλς «"*•"»« '*^^«• ^«^»^« ^«»«"* βΐηβυίοτϋηι ςιίΒΟ Γβοίο 08ϋ- 

αΐτίας ίχάσ^ £ν πράττω, λέγοι πρώτον μέν, «τι διά μ» βχρΙίΜΡβ, ιΐίοβί ρππίϋπι ςυίιίβηι ηηηο ηαβ ΙιΙο ρΓορΙβΓ- 

ταυτα νυν ενθάδβ χάθημαι, «τι ξύγχειταί μου το σώμα ββ δβάβτβ, φΐοηίΑΠί ϋορρυβ ωοαπι βχ 068ίΙ)υ8 ηβΓνΐβςϋβ 

έξ δστών χα\ νεύρων, χαι τά μέν δστα έστι στ$ρεά χαι οοηβϋιΐ, βΐ οββΑ ςυίι]βπ) δοΐίώι βυηΐ, 6ΐ ]υη€ΐθΓ&Γυηι ίηΐ6Γ- 

36 διαφυλς Ιχιι χωρίς άπ' αλλήλων, τ3ι δέ νεύρα οΤα έπι- τΑίΙα ιηΙβΓ 86 Ιι&1)6π( , η6Γ?ί &υΐ6πι βυηΐ Ι)υ]υ8Πΐο()ί ιι( ίη- 

τι(ν8σθαι χαι άν^εσθαι , περιαμπέχοντα τλ δστ3 μετά (1 (βηιΐί Γ6ηιίΙ(ίςυ6 ρο68ίηΙ, ε»πιρΐ6εΐ6ηΐ68 088Α ουηι 0ΑΓηίΙ>υ8 

των σαρχων χαΐ δέρματος, 8 ξυνέχει αυτά• αίωρουμέ- ηΐι,ι,β βΐ,ΐβ^ ςα^β ϋΐβ οοηίίηβΐ. 6ΐΑΐί8 ΙβίΙυΓ 0880)08 ίη 8οΐ8 

νωνοδντώνδστών Ιν ταΤς α&τών ξυμβολαϊς χαλώντα οοη]οη€ΐίοηίΙ>θ8, ηβΓνί. ςοί βΐ ίη(6η<]οη( βΐ ΓβωίΙΙαηΙ. 

χαι ζυντείνοντα τλ νεύρα χάμπτεσθα{ που ποιεί οΤόν ^,ρί„„ι^ ^^ Πβοίεηϋί €ΐι]ϋ8ςϋβ ηΐ6ηι))Η Ιΐ8ΐ)68πι ηυηο Λ- 

40 τ• •ΐναι έμέ νυν τά μεΐη , χαΐ διλ ταύτην τήν «Μαν ^^^^^^ ^ ^^^^^ ,^^^^ ^ ^^^^ ,^,^ .^„^^,,^ ^ ^^^ 

ξυγχαμιφθείς ενθαοε χαθημαι* χαι αυ περί του οιαλε- ^ ^ > .. < .• . ι• λ 

νκαθαι 6μιν έτερας τινάς τοιαύτας αίτιας λεγοι , φωνας * ..... 

τ. χ«1 αέρας χαΐ άχολς χαΐ άλλα μυρία τοιαυτ' αΐτιώ- «^« «^»«« »^»6»«*' ^^ «* '^^" «^ *"^•*"•» *»-^«« 

μινος, άμελήσαςτλςώς αληθώς «Ιτίας λέγειν, «τι , β ««"«"^ Φ«ί«•» ςπαηι ρίοηιη», «ιοβββ ν6Γ88 ηββΙΙβ6η8 , 

«8 έπιιδή Άθηναίοις έδοξε βέλτιον εΤναι έμου χαταψηφί- ^ί^ί^ϊ'ί^» (ΐοοηίβηι ΑΐΙΐ6ηί6η8ΐ5θ8 πιβ1ίθ8 νίβοπι 68Κ ιηο 

σασθαι, διά ταύτα δή χάμοΙ ρέλτιον αυ δέδοχται Ιν- €οη<1βηιηιΐΓβ, ίϋβο πιίΐιί οΐιβπι πκΐΙΙυβ 6&ν6 ▼ί8υηι ΙιΙο 86^61%, 

θάδε χαθησθαι, χαι διχαιότερον παραμένονθ* υπέχειν ]υ$Ιίθ8ςυ6 ιηληθΓΟ 6ΐ <]&γ6 ΐΜκηοβ. 8ίςιιί(ΐ6ΐη ρβΓ 08η6ηι, 

τήν δίχην, ί ήν άν χελεύσωσιν^• βπει νή τί>ν κύνα, ώς ]απΜΐίϋ, ιιΐ αγΙμΙιόγ, Ιιί ηΐϊΓνί Αίςηε Ιιβρο 08.ηλ βροϋ Μ6(μι- 

99έγ^αι, πάλαι άν ταΰτα τά νεύρα χα\ τά οστά ή ί* ρ^,^ ίΐ„1 υ,,Η)Ιοβ β88βηΙ ίΙΙίο* ορϋηιί ορίηίοηβ ΗβΙβΙ•, ιιίβί 

»0 πιρί Μέγαρα ή Βοιωτούς ίν, Οπ6 δόξης φερόμενα του ^^^.^^^ ,,οηββίίο^ςοβ €βη.ι.ί88οηι ,ΗΕη88 οΙτϋβΙΙ ρ6η(ΐ6Γ6 
Β8λτ(στου , ιΐ μή διχαιότερον οιαην χαΐ χαλλιον είναι 

^ του φ«ύγε.ν τε χ«\ άποδιδράσχειν Οπέχειν τη πόλει Φ'»^^™^"^ β ηΐ6 6χίββΙ. ςϋΗΐη οίβηι βοΓοββΓβ. τβΓοηι 

Κκην, ίΐντιν' άν τάττη. άλλ' αΐτια μέν τά τοιαύτα *«»»» ««"«» «ρροΙΙοΓβ ο πιΐιοηβ βδΐ ΓβπιοΙιββίπιοηι ί μ μ»» 

χβιλιΐν λίαν άτοπον ει* δέ τις λεγοι, οτι «νευ του τά 'ηιιΐιπι ΠίΓηΙ λΜιιρ οί^^ίΗιΐίϊ οί ηοΓνί«5 ηίπιΐί» δίηιίΗΐΜΐς η<υι 78 ΦΑΙΔΩΝ. (9ν, ιυο. τοιαυτ' 1/(€ΐν χαι 6στ3 χαι νβυρα χαι ^σ* αλλ* Ιγω, ούχ ροβββ ηιβ, ςυ» ιηϋιί ΓβαβηάΑ νί(ΐ6&ηΙυΓ, ί&οβ^β, τοη αΐίςιιβ 
&ν οίος τ ^ ΐΓοιβϊν τλ ^αντά μοι, άληΟη &ν λέγοι * (ϋοβΐ : 8ΐ ρη>ρ(6Γ Ιι«6 ηιβ Ι^οβΓβ, ςυη Γ&οίο, βίςυβ Ηθ€ ηκκίο 
ώς μβντοι διλ ταύτα ποιώ & ποιώ, χαΐ ταύτη νω πράττω, ιηβηΐβ β^βη, ηοη βαίβηι ορϋιηί ορϋοηβ , ιηυΙίΑ ηΐΒ^Μίςαβ 
άλλ' ού τη του ββλτίστου αίρέσιι , πολλή &ν χαΐ μα> 1> ιβπηοιϋ• Ιη6Γΐί& ββββί. η•ιη φΐί βίο ββΐ &ίΤβε(υ8 , πθςυίΐ 6 χρ3[ ^αθυμ{α β!η του λόγου, τ^ γ^^ρ μή 2ΐ£λέσ$αι ΰϊ^ν 
τ' είναι , ^ι ίλλο μ^ν τ{ Ιστι τ^ αΐτιον τω ίντι , άλλο 
δ* έχβΐνο, οδ άνιυ το αίτιον ουχ άν ποτ* «(η αίτιον* 8 δτ^ 
μοι φαίνονται ψηλαφωντβς οί πολλοί ώστηρ ^ν σχότω , 
άλλοτρίω ονόματι προσχρώμινοι , ως αίτιον αύτ^ προσ- 

10 αγορβύβιν. δώ δή χαι 6 μέν τις δίνην πβριτιθβις τη 
γη έπο τοΰ ούρανάί μένβιν δή ποιβΤ τήν γην, ό δ' ώσπιρ 
χαρδόπω πλατι(ο^ βάθρον τί>ν αέρα δπβρβίδει • τήν δέ (1ί806Πΐ6Γ6 ΑϋΑΐη ςιιίάβιιι ββββ ▼βηιη γ» &1ίου]α8 εΑίιηιη , 
λϋύά ταπο ΟΙικΙ ύοΛ ςαο ίρΜ ο&αη βηβ ηιιιηςιι&ηι ροΐ6β( 
ο&αη : ςυοϋ ςαίάβιιι ννίκιιβ ηίΙιΙ τΙΜοΓ, ςιι&βί ίη Ιβηβ- 
Ι>Η8 &((Γβοΐ8η8, Αϋεηο «ρρβΙΙ&τβ ηοηιίοβ, <1ιιιη οβαβΑΐη ηυη- 
ουρ&Ι. ςιηρτορίετ ηοοηοΠί τοιϋοβιη ΰίΓοαηροοβηΙβΒ ΙβτΓ» 
8θΙ> οβΙο 6ΑΙ11 &1«1>ί1βαι Γ&οίιιιι(, αΙΗ τβτο Ιλΐιςιι•ιη 1α(α 
ηΐλοΐη ίίιικίΑΐηαιΙιιιη ΒβΓβηι βαίΓυΙεΗιηΙ : ροΙβηΙίΑΐη τβτο, 
ςα& ηυηε ίΐλ €ΐί8ροβϋ& 8ίΙ ιι( ορΰιηβ άίβροηί ροΐβταΐ, ηβο του ώς οίον τι ρΛτιστ' αυτά τιθ?ίναι δύναμιν οβτω νυν Ο ςπφπηιΐ, ηβο άίνίϋβιιι ςα&ηθ&ιη Ιι&1)6Γ6 τίιη ρυίλη! : κά 

χΕίσθαι, ταύτην ούτβ ζητουσιν οδτ• τιν' οίονται δαι- 
16 μον(αν ΙσχΙιν ϊχιιν, άλλ* ήγοΰνται τούτου Άτλαντα άν 

ποτ' ί(Γ/υρότ«ρον χα\ άθανατώτβρον χα\ μδλλον ίπαντα 

ξυνεχοντα έξευριΐν, χα\ α>ς άλη^ς τάγαθ^ν χαΐ δέον 

ξυνδεϊν χαι ξυνέχειν ουδέν οίονται. Ιγώ μέν ο3ν της 

τοιαύτης α1τ(ας^, δπη ποτ' Ιχει, μαθητής ^υοϊίν 
30 ίίδιστ' &ν γενοίμην • έιτειδή δέ ταύτης Ιστερτ^θην χαί 

ουτ αύτ^ς ευριΐν ουτβ παρ' άλλου μαθεϊν Λος τ' Ιγι- 

νόμην, τον δεύτερον πλουν Ιπ\ τήν της αΙτίας ζήτησιν <1 ▼««■«ίοηβιη «ά οαηιη ίιΐΥ«ϋβ&η()Αΐη ςυο ιηο<Ιο ιηοΐϋιιβ 

^ πεπραγμάτευμαι, ρούλει σοι, εφη, Ιπίδειξιν ποιήσω- " '" 

μαι, ω Κέβης; Ύπερφυώς μέν οΟν, Ιφη , ώς βούλομαι. 
26 ΧΓ^νίΠ. Έδοξε τοίνυν μοι, ί δ' 8ς, μετλ ταϊτα, 

επειδή άπειρηχα τλ ίντα σχοπών, δεϊν εύλαβηθηναι, 

μή πάθοιμι έίπερ ο\ τ^ν Ι[λιον Ιχλείποντα θεωρουντες 

χα\ σχοπούμενοι * διαφθείρονται γαρ που Ινιοι τά δμ- 

ματα , έ^ν μή έν βδατι ή τινι τοιούτφ σχοπώνται τ^ν 
30 είχόνα αύτου. τοιούτον τι χάγώ διενοήθην, χα\ Ιδεισα, β (^«ηΙ. Ιλίο ςυΙά βϋΑηι 6^0 ΓβρυΙ&Υΐ 1ίιηυί(|υ6 ηβ Αηίιηυβ 

μή παντάπασι τήν ψυχήν τυφλωθε(ην βλέπων προς τά ιηΙΙιί ρΓοηυβ οοοίΒΟ&ΓβΙυΓ, βί οουΐίβ Γ68 8(ΐ8ρίθ6Γ6πι ββηβα- 

πράγματα τοις δμμασι χα\ έχάστη των αίσθι^σεων έπι- ςυβ ςαοΚΜ ΑΗίηββΓβ ίΐΐ&β Λ^ϋάβτΒτ, ςυ&ρη>ρΐ6Γ υβη- 

;^ειρων άπτεσθαι αύτων. ^δοζε δή μοι χρηναι ε{ς τους βυί Λά Γ&Ιίοηβκ οοηΓυ^βοάυιη ιηΠιΙ 6886, υ( ίη ίΙΙίβ Γβταιη 

λόγους χαταφυγόντα έν Ιχείνοις σχοπιΤν των δντων τήν τβτϋΑίβηι εοηβίίΙθΓΑΓβιη. ΓογΙ&886 τβΐΌ ηο8(πι Ηββο βίιηί- 
36 άλήθειαν. ίσως μέν ουν ^ είχάζω τρόπον τιν' ούχ Ιίΐυάο ηοη οηιηί 6χ ρ&Γΐβ εοηςηιΗ. ηοη βηίσι ρΓοηυβ 
ΙΟΟεοιχβν- ου γάρ πάνυ ξυγχωρω τ^ν έν τοις λόγοις σχο• & ββδβηΙίΟΓ, 6υπι ςαί γ68 ίη Γ&ΙίοηίΙ>α8 6οηΐ6ηιρΙ&ΙοΓ, ίη ίπιβ- 

τΓούμενον τά όντα Ιν είχόσι μδλλον σχοπεΤν ή τον έν ^ηίΙ)υ8 &ά8ρίθ6Γβ πιβ^ίβ ςυ&ιη ςυί ίη ορ6Γί1)υ8 ίηΙαβΙιΐΓ. 

τοις ίργοις • άλλ' ο3ν δή ταύτη γ' ώρμησα , χαΐ αποθε- 
μένος ΐχάστοτε λόγον, 8ν &ν χρ(νω έρρωμενέστατον 
4υ είναι, ά μίν άν μοι δοχη τούτω ξυμφωνείν, τιθημι ώς 

άληθη όντα, χα\ περ\ αΙτίας χαΐ περί των άλλων απάν- 
των, ά δ' άν μή, ώς ούχ άληθη. βούλομαι δέ σοι 

σαφεστερον είττεΐν Α λέγω• (Ιμαι γάρ σε νυν ου μαν- 

θάνειν. Ου μά τ^ν Δια , ίφη 6 Κέβης, ου σφόδρα. ΑΐΐΑηΙβηι ςαβηιίΑΠί Ιιοο Γθ1)α8ΐίθΓ6ηι 6( ίηιηιοΓίΑΐίοΓβπι 
πι&κίβςυβ οηιηίΑ οοηϋηβηΐβιη ίητβηίυΓοβ 86 ορίηαηΙυΓ, βΐ 
ΐΜηυηι Αίςυβ άβοβηβ 6οηη66ΐ6Γ0 βίςαβ οοηΐίηβτβ γ6Τ6γ& 
ηίΙιίΙ βχίβϋηίΑηΙ. 6^ ςυίάβηι ί^Ιυτ ΙίΙιβηϋΕβίπιβ €π]ϋ8νί8 
β866ΐη άίβοίρυΐυβ , αΙ ςαβηι&ιΐηιοόυηι 86 Ιια1)6Α( 1ια]ΐΐ8ηιο<ϋ 
6ΑΙ18Α €Κ8ε6Γ6ηι : ροβίςυ&οι νβτο Ιι&ο ρτίγβΐιη βυηι , ηβςυβ 
ίρββ ίητβηίΓβ, η6ςα6 &Ι> βΐίο ()ί866Γ6 ροΐυί , 866ΐιη<)&πι ηΑ• 8ίηι, ▼ί8η6 , ο 661)68 , ϋ5ί ά6Π)οη8ΐΓ6ηι ? Μίπίίοβ ουρίο » 
ίηςαίΐ 06ΐ)68. 
Χΐ4νΐΙΙ. 06η8αί ί^ίΙυΓ, ίηςυίΐ, (Ιβίηάβ, οαηι Γβύυβϋοη• 

8ίά6Γ•ηάί8 06(68808 688610, 0Α?6η<)υηΐ 6886, 06 ΠΐίΙΐί ί<]βΠΙ 
&€€ί€ΐ6Γβ(, ςυοά Α60Μ6Γ6 ίΙΙίβ 8θΐ6ΐ, ςυί ίη 8θΐ6Π1 (Ι6β6ί6η• 

ΙΟΛ ββοηΐ ίηΐυίΐυπι : 0Γΐ>βηΙηΓ 6ηίη) ηοηηυηςοΑηι νι^ο, 
ηί8ΐ ίη βςοΑ ύ^\ ίη Ιλϋ ςοο(Ι&πι ίηι&^ηβηι 6]θ8 «(Ιβρί- 8( ▼6ΙΌ 1ΐ86 ^13 ί(6Γ <)ίΓ6Χί 06001 , 8υρροη6η8φ16 Γ&ϋθη6ΠΙ 

86ηιρ6Γ ςοΑΠΑ 6886 ]ο<]ίοο ▼ΔΐίϋίββίοΐΑοι , (ΐυ8κυηΐ(|06 Ιιπίο 
εοη8οη&Γ8 τίάβΑηΙοπ, ροηο ΐΑηςο&σι νβΓΑ , ί<]φ]6 β^ 6ΐ 

ΟΙΓΟΑ Γ6Γ0ΠΙ €Αα888 6ΐ άΤϋΛ Γ6ΐίί108 ΟηΐηίΑ, ς08β ν6Γ0 (1ί8- 

800&01, Τ6ΓΑ 6886 06^. γοΐο, ςο» (Ιίεο, ΙίΙ>ΐ 8ρ6Γΐία8 6χρ1&• 
08Γβ : ρα(ο 6θΙηι (6 ουοο ηοη ίηΙβΙΙίββΓβ. Ρ6γ Ιον6ηι 
1ι•0(] οιιιΗοαι, ίηςοίΐ 06ΐ)68. 46 ΧΠΧ. Άλλ', ^ δ'8ς, οιδε λέγω, ουδέν χαινον, άλλ* ϊ) χ[,|χ. νβηιηι, ίηςυίΐ δθϋΓΑΐ68, ηοτηηι ηίΐιϋ Λάάηοο, 86(1 

άπ:ρ άεΐ χα\ άλλοτ• χαΐ έν τφ παρεληλυθότι λόγω ουδέν 

πέπαυμαι λέγων. Ιρχομαι γλρ δή έιπχειρων σοι Ιπι- 

δε{ξασθαι της α!τ(ας τ^ εΤδος, 8 πεπραγμάτευμαι, χαι 

εΤμι πάλιν Ιπ' έχεΤνα τά πολυθρύλητα χαι άρχομαι άπ* 
60 έχε(νων, αποθεμένος εΤνα( τι χαλον αύτο χαθ' αύτο χαΐ 

αγαθόν χαΐ μέγα χαι τ3[λλα πάντα ' & εί μοι δίδως τε 

χαι ξυγχωρεΐς εΤναι τάυτα , ελπίζω σοι έχ τούτων την 

τ' αιτίαν έπιδείξειν χα\ άνευρήσειν, ώς άθάνατον ή. ςυ» 88ΒΡ6 Αΐί&8 ίη 8αρ6ηοη «ΙίβραΐΑΐίοοβ άΙοοτΒ οοοςυβιη 

<]68ΐίΙΙ. ΪΑΟΙ ίβίΙΟΓ &^Γ6άίθΓ <)6ηΐθη8(Γ8Γ6 ΙίΙ>ί ε&ΟβΙΒ 8ρ6- 

6160), ςυ&ηι 6ΐΑΐ)θπι?ί , αο τβά^ο Λά ίΙίΑ ]&ηι 88βρίθ8 ά66Αη- 

(ΑίΑ, αΙ» ϋ8ςυ6 6ΧΟΓ<]ίθΓ, 8θρροη6η8 ΑΗςυί(1 6886 ίρ80Π) Ρ6Γ 
86 ροΙϋίΓΟΟ) 6( 1)00001 6( ΟΙΑ^μίΟΟΙ 6ΐ €2Βΐ6ΓΑ ΟΟΙΟΙΑ : ςΟΦ 
81 Ιο ηΐίΐΐί <]Α8 6Αςα6 6886 000ϋ6άί8, 8ρβΓ0 1ί5ί 6Χ Ιΐίδ 6Α118ΑΠ1 
<]6Π100βΙΤ9Γ6 6( ίθν6ηίΓ6 6866 ΑΟίΟΙΟΟΙ ίηΐηΗ>ΓΐΑΐ6Π). ΑΙ ψυ/ή• Άλλλ μήν, Ιφη δ Κέβης, χί>ς δίδοντος σοι ούχ € νβΓΟ, ΐπί^οΊΙ €6ΐ)β<>, ίαηι ΙίΜ (Ιο, οΐ ςοπηίοοίοδ ί<1 ρ6ΓΑί?η55. (ιοϋ,ΐϋΐ.) ΡΙΙΛΙΟΟ. 

2ΐν φθάνοις πβραίνων. Σκ,ό-κα $ή , Ιφη , τα ίξης έχιί- 
νοκ» ^ν σοι ξυνδοχΐ), ώσπιρ Ιμρ(. φα(νιται γάρ 
μοτ, ι! τ( έστιν ^ο χβτλ^ν παρ* αύτο το χαλον, ουδέ 
δι' ίν £ΐλο χαλ^ν βίναι 4| διότι μί^τί'/}^ έχιίνου του χα• 
» λου- χα\ «άντβ δή οδτω λίγω. τη τοιδδί αΙτία ξυγ- 
χΜρβκ; Ευγχωρω, ϊφη. Ου το(νυν, ?[ δ' 8ς, Ιτι 
μαν^νω ούδΑ δύναμαι τίίς ^λλας αΙτίας τλς σοφ^ς 
ταύτας γιγνώσχιιν ϊλλ* έάν τίς μοι λ^γη διότι καλόν Οοιΐ8ί<ΐ6Τ8, ίηςυίΐ, ^Αιη ςα» κςυυηΙυΓ ϋβΐηοβρβ, υίτυιη ίη 
Ιιίβ ιηίΐιΐ ΰοηββηϋβ*. ΒΓΐιίΙτοΓ βηίιη , βί ςυίά ββΐ &1ίυ<1 ρυΙ- 
εΐιπιιη ρτβΙβΓ ΐρβυηι ραΙοΙίΓϋΐη, ηοηο5ΑΓιυ<1 ςυϊρρίωι 
β«6 ρυΐοΐιπισι , ςαλίη ςιιΐλ ρπΙοΙιΗ ϋΐίι» 6β( ρ&τϋΰβρ• : 
βίςαβ οιηηίΑ €ϋοο «Ι Ιιυηο ακκίυηι. βη Ιηηο ο&ιιμιιι «ρ- 
ΡγοΙμμΡ ΡγοΙμ βςυίόβηι , ίηςυϋ. Ετ^ο ηοο ΜηρΙίιη ρατ. 
οίρΐο ιΐΜ ροββαηι οκΙβτΜ Ι»1«β ηρίβηΐβ• ομημ €θ(;ιιοβο6Γβ : 
κά ά φΐΐβ ιηαλ! άΐχβτϋ ςιίλτβ ραΐ€ΐιπΐΒ ιϋ ςαοϋΐίΐιβΐ, τίάβ- Ιστιν &τιουν, ή βτι άχρωμα βύανθίς Ιχον, ^ ^/.^Η^® > ^ι <1 '^^ Φ>>* ^^ ΰοΐοκαι Ι)•1μ•1 Οοπάυοα, τβΙ β^Γ&ιη , νβΙ ΙΟ £ΐλ* δτιοίυν των τοιούτων, τ^ μίν άλλα χα(ριιν ^ώ, 
ταράττομαι γ^ίρ Ιν τοις άλλοις π8σι , τούτο δ* άπλως 
χαΐ άτέχνως χαΐ !σως βύηθως ^/ω^παρ' Ιμαυτφ, ίτι 
ούχ άλλο τι ποιβΤ αύτ^ χαλ^ν ή ή Ιχβίνου του χαλάΙ 
«ίτ« παρουσία «Ιτβ χοινωνία, ι(6' ^ δή χα\ δπως 

» προσγίγντται* ου γλρ Ιτι τούτο διισχυρ(ζομαι, άλλ' δτι 
τω χάλβ πάντα τλ χαλλ γίγνιται χαλά. τούτο γάρ 
μοι δοχιι άσφαλέστατον βιναι χάμαυτω άποχρ(νασ6αι &Ηιΐ€ΐ ςαίάτίβ ΐΑΐίυηι, €κΐ6η β^υίιΐβιη ιηίβη (Λάο, Ίη αβ- 
ΧβήΛ αύχη οιηηϋ)!» ρ^γΙογΙχμ*, Ι<1 νβτο υηυαι βίιηρΙίαΙβΓ 
•ΙςίΜ ΥΟΓ6 βΙ ΓοΗ&88β ίηιρβΗΙβ ρβηββ ηιβ Ιβηβο,ηυΙΙβ «1» τβ 
66Μ ΒΗςυΜ ριιΐοΐιπιιη ((ΐι•πι ΙριΙοΒ ρυΙοΗΗ ήνβ ρΓβηβηΙίβ 
βίνβ οοιηαιπιιίοηβ, βίτβ ςο&ΰυσιςαβ όβηαυιη πιΙΙοηβ 6( ςυο- 
ουηιςυβ ηκκίο \ά ΛοχάβΛ, ηοη βηίηι Ιμ>ο Αοαρϋα» οοηίβηιΐο, 
8β(Ι ρυΙοΙιΐΌ ρυΙοΙίΓβ οοαπίλ ββββ ρυΐοΐιη. Ιιοο οηΐιη ιηίΐιί 
▼ί<]6(αΓ ΙυΙίββΙηιαιη ίβιη ιηΐΐιΐ ςοΑίη ΑΐίΙβ Γβ8ροη<]6ΐ*β, βίςικ χαι άλλφ, χαΐ τούτου έχόμβνος ηγούμαι ούχ άν ποτ£ 6 Ηυίε Αιη<ΐΑΐη6η(ο Ιηηίχαβ, ρα(ο ηαηςίΜΐη ιηβ Ι&ρβυπιιη πισιΐν, άλλ* ασφαλές «Τναι χάμοΙ χαΐ δτωουν άλλω 
30 άποκρίνασθαι, ^τι τφ χαλώ τλ χαλά γίγνιται χαλά. 
ή ού χαΐ σο\ δοχβι; Δοχβΐ. ΚαΙ μ«γέθει άρα τά μ<- 
γάλα μ<γάλα χαι τά μ£(ζω μ«{ζω, χα\ σμιχρότητι τ3( 
Ιλάττω Ιλάττω; Να{. Ουδέ σΐ άρ' άν άποδέ^ομ> , ιΧ 
τίς τίνα φαίη Ιτβρον ίτβρου τη χεφαλη μβιζω είναι, χαι ββά β( ηιβ €ΐ ςυβηιτίβ Αΐίυιη Ιυΐο Γοροη^βη ροβεβ , ρυΐοΐιπι 
ίρβο ριιΙοΙίΓο β8β6 ρυ1ε1ΐΓ&. ηοηηβ βΙ Ιυ οοοΜίιΙίβΡ Οοηββη- 
(ίο. ΕΓβοηβ 6ΐ ιΐΜΐ^^ ΙρΜ πι&βιιϋη<ϋιιβ ββββ οια^ιια βΙ 
οιφη βίιηϋΙΙβτ ηιι^οη, β( ηιΐιιοη ρ•πτ1(&(β ββββ ιιιίηοπι? 
\ΙΛ β8(. Ι^ΙιΐΓ ηβςοβ (υ ςυί(1βιη λρρτοΐΜτβπβ , βί ςυΐ8 
Αΐίςαβιη βΐίο άϊοΛ ο&ρίΐβ ββββ ιιΐΑ]οΐ'βιιι , ηβςυβ βοιη , ςαΙ ΙΟΙτον Ιλάττω τφ αύτφ τούτφ Ιλάττω , άλλλ διαμαρ- & ιηίοοΓ ββΐ, βοάβηι (β&ρί(β ) ββββ ιηΙηοΓβιη, ββϋ ΙββΙίββΑΓβΗβ τΰροι^ &ν, ίτι α^ μέν ουδέν άλλο λέγεις ή ^ι τ^ μέν 
μιΐζον π&Εν ίτερον έτερου ούδενΐ άλλφ μειζόν Ιστιν ή 
μιγέθβι, χαΐ διέι τοΰτο μβΐζον, δι3[ το μέγεθος, το 
δ" Ιλαττον ουδβν\ άλλω Ιλαττον ή σμιχρότητι , χα\ διά 
) ταίυτ Ιλαττον, διέι τήν σμιχρότητα, φοβούμενος, οΤμαι, 
μιΙ| τ(ς σοι έναντίος λόγος απάντηση, έάν τη χεφαλη 
μΐίζονά τίνα φης εΤναι χα\ Ιλάττω, πρώτον μίν τφ 
αύτφ το μείζον μείζον εΤναι χαι το Ιλαττον Ιλαττον, (β ςυίϋβηι ηίΐιίΐ &1ίυ(Ι άΙββΓβ ςυβιιι οιηηβ ιη&]ιΐ8 λΠυά 8ΐίο 
ηοη Αΐίβ Γβ ςη«ηι ηι&9ΐί(υ()1ηβ ββββ π[ια]ιι8, βίςιιβ οΙ> Ιιοβ ' 
ηιβίαβ, οΐ) ίρββηι ηι&βηΙΙυιϋηβπι, ηαΐηυβ Μίβηι ηυΙΙο βίηιί- 
ΙίΙβΓ βΐίο ηήηυε ςιι&αι ρ«Γτ1(&(β β( ο1> Ιην: ββββ ηιίηαβ, οΙ> 
ίρββοι ρΑΓτίΐΑίβηι, ηιβίυβηβ, υ( ρυ(ο, ηβ, βί ςηβπι άίχβΗβ 
ο&ρίΐβ ηΐ3]θΓβολ ββββ ΥβΙ σιίηοΓβηι, ςαίβρίλΐη (ίΙ>ί βΙο ο5]ί- 
€ίβ( : ρΗπ^ηπι ςυίάβπι β&ϋβπι Γβ Π[ΐΑ]αβ ββββ Π[ια]ο8 β( πιί- 
ηυ3 ββββ ηιίηυβ , ά&ηά^ οΑρίΙβ , ςοββ Γββ ρ&ττΑ ββ( , πΐ8]ο- Ιπ•ιτ« τη χεφαλη σμιχρ3 ούση τον μείζω μείζω εΤναι, 1) Γβπι ββββ ηι&ίοΓβπι , β( 1κ)β ρΓοίββΙο ββββ ηκ>η8(πιπι , ρ&Γτυ ΜχαΙ τούτο δή τέρας εΤναι, το σμιχρω τινι μέγα ν τιν' 
εΤναι. 4 ούχ &ν φοβοΐο ταύτα ; Κα\ 6 Κέβης γελάσας, 
Έγιβγβ, Ιφη. Ούχουν, ^ δ' 6ς, τ3( δέκα των δχτω 
δυΜν ιύΐείω εΤναι, χα\ διέι ταύτη ν τήν αΐτίαν δπερβάλ- 
λειν, φοβοΐ' &ν λέγειν, άλλ^ί μή πληΟει χα\ διά τ^ πλη- 

40 ^^ χαι το δίπηχυ του πηχ^υαίου ήμίσει μείζον είναι, 
άλλ' ού μεγέθβι ; 6 αύτος γάρ που φόβος. Πάνυ γε , 
Ιφη. ϊί δαί ; ίνΐ έν^ προστβθέντος τήν πρόσΟεσιν αι- 
τίοη» ιΤναι τοίυ δύο γενέσθαι ^, διασχισθέντος τήν σχίσιν ςυοό&ηι η&^υοι Αΐίςυβηι ββββ. Αυ( ηοηηβ Ιιοβ ηιβΙυβτββΡ 
Τυηο ΟβΙ)ββ βο1)η(Ιβηβ , ΕφίΜβηο, ΙηςυίΙ. Ει^οηβ ηυοςυβ 
πιβίυβτββ €ΐίε€Γβ, ίηηυίΙ, <1βββπ) ρίοη ςηλπι οοΚο ββββ άυο- 
5ιΐ8, &(ςυβ ο1) ΙμΑο ο&αβ&πι βυρβητβ, ηοη τβτο (πιβΙυβΓββ 
<1ίοβΓβ ) ηιιιΐϋΐυάΐηβ &((|υβ οΙ> πιυΙ(ϋα<]ίηβιη? β( 5ίου6ί(υηι 
ΰυΐιίΐ&ΐί πΐΑ|α3 ββββ άίηιίάίο ηοη ηΐΑ^ριιΗυάίηβ ? ιά βηίπι βίπιί- 
ΙίΙβτ 68ΐ ηΐ6(υβη()υπι . Οπιηίηο , ίηςυίΐ. ΟυΜ νβΓΟ ? βί υηί 
β<](]&(ιΐΓ υηοη, &(1<)ί(ίοηβηι ββββ οβυβΑπι, φΐΑ άηο Α&η(, τβΐ βί 
υηιιηι άίίΗηϋ&ΙυΓ, ()Ι?ίβίοηβπι (ΙίββΓβ ηοιΓΓοπηίά&τββ,βΙ βχ- α οίσθ άλλως πως εχαστον γιγνομενον ή μετασ/ον της 
ιδίας ουσίας Ιχάστου , ου &ν μετάσ/η , χαι Ιν τούτοις ούχ Ιχβις ^ λέγειν ; άλλην τι ν* αιτία ν του δύο γενέσθαι 
άλλ' ^ τήν της δυάδος μετάτ^εσιν, χαΐ δειν τούτου με- 
τασ)^εΙν τέι μέλλοντα δύο Ισεσθαι , χαΐ μονάδος , 8 αν 
Μμέλλη {ν Ισβσθαι, τ^ς δέ σ/ίσεις ταύτας χαι προσθέ- 
«•!( χαΐ τέ[ς άλλας τέ^ς τοιαύτας χομψείας Ιι•ιης )ν 
/^■(ρβιν, παρβίς άποχρίνασθαι τοις σεαυτου σοφωτέροις ' ηίβί ρ&Γΐίείρ&Ιίοηβ ςη&άλα) ββββηΐίββ υηίουίςυβ ρΐΌρη», 
€ΐι]ιΐ8 &Ι( ρΑΓίίοβρβ, λίςοβ ίη Ιιίβ ηυΙίΑηι Αΐίβηι &(ΤβΓΓβ (β 
ροβββ β2υβ«ηι, ςιιβ €ΐυο ύ»αΛ, ρπβίβτ «Ιύίΐλΐίβ ρ&ΓΐίοΙρ&Ιίο- 
ηβπι, βΙ οροΓίβΓβ ίιυ]ιΐ8 ρ&Γ(ίαρί8 ββββ ςυ» Γαΐυη βίη( (Ιυο, 
βίπιίΙίΙβΓ υηίΐλΐίβ ςιιοϋ ΓυΙυΓυσι βί( υηυηι , ί11«8 τβΐΌ άϊγί- 
βίοηββ &<ί]υη€ΐίοηβ8<|υβ β( ββίβηβ €ξ)υ3Πΐο<1ί βΓςαΙίΜ ηιίββλ.^^ 
Γ&εβΓββ β( ΓβΙίηςυβΓββ ββρίβηΙίοήΐΗΐβ (β ΓββροηιΙβΓβ : (υ τβπ) Λ Ά δβδΐ(•>ς &ν, το λεγόμενον, τήν σαυτου σχιαν χαι (1 (»«»)» ςιιβιη&ϋπΗΜίιιηι «Ιίοί βοΙβΙ, πιβίυβηβ απαϋτλίη β! ίηι• 
τήν άπειρίαν, Ι/όμενος Ιχείνου του οίσντίΧοΖς της υπο- |>οη(ίαηι, Ιβη•»πΛ 1ιι1ί<»ιηΐ3ΐη ί1Ι»ιη ΙιγροΙΙιβ&ίη, βίΓ Γ«φοη 80 ΦΛΐΔίΙΝ. (ιοί, 102.) ό6Γ6β? 81 νβΓο ςυί8 ίρβί 1ιγροΙΙΐ68ί ΐηηίΐ6Γ6(υΓ, βηιη ηε^Ιί- 
{^βτββ βΐ ηοη ρΓίυβ Γβ8ροη(]6Γ68, ςϊΐΑηι ςυ» ίηϋβ ηΐΑη&οΙ 
οοΐΜΐιΙθΓ&Μθβ , υΐταιη οοηβοηβηΐ ίηνίοβιη βη (Ιί88οηβηΙ? 
υΜ νβΐΌ Π1ίυ8 ίρωι» Γλϋοηβαι οροΓίβΓβΙ Ιβ τβάόβνβ, 60()βιη 
ηκχΙο Γ6ά<]βΓ68, &1ί&ιη πιηιιβ Ιΐ]τροΙΙ)6«η ροηβηβ, ςιιβΒ βυ- 
ρβΗοηιιη ορϋιηΑ τίάβΓβΙυΓ, <]οιΐ6€ 3(1 ίιπηυιη ςυΜ ρβΓνβ- θέσεως, οίίτως άποχρίναι' αν •, ει 3ε τι; αύτης της υπο- 
θέσεως Ιχοιτο , χα{ρ€ΐν έώης &ν χα\ ουχ αποχρίναιο, 

^ως &ν τ(ϊι άπ ^χε(νης βρμηθεντα σχίψαιο, έί σοι άλλη- 

λοις ξυμφωνεΐ τ^ $ια(ρωνβΐ; επειδή δ* Ιχείνης αύτης 
6 $έοι σε δι$^ναι λόγον, ωσαύτως &ν δι^ης , ^(λλην αυ 

υποθεσιν ΟποΟε'μβνος, ί{τις των άνωθιν ρελτίστη φαί- 

νοιτο, ίως Μ τ. 1χ«»^ Λθοκ, «(*« ί' ούχ δν φύροιο, β ;;^; ,!„,„," ^^^ ηοη οοηί1ιη'<1««. 'οοη(^(ίοΜ.^~ηϊ^ ^Γβ'. 

ω<Γ,Γ.ρ οΐ 4ντ.λογ«ο , «ρί τ. της άρχης ί..λ.γομ.νοί ^ ^^.^^^ ^^ ^ ^ ρηη«ρίο.αβ<Ι»*οηΙ«Γ. («η)«- 

χαι το)ν ες ΙχεΙνης ωρμημένων, ιΐπβρ Βουλοιο τι των ^ , ,, . . ... 

Ιυ όντων εορειν: έχβίνοις μέν γαρ ίσως οΟδέ εις ττβρί του- .,.. ^ .... 

του λόγος ουδέ φροντ(ς. Ιχανοί γάρ Μ> σοφίας δμοΰ "«" '"»* ^^**^ °""* ^*^ ^' Γβ «Οίο ββΐ, ηβςαβ ΟϋΓβ : 

πάντα χυχώντες «μως Γ δύνασθαι 1 «δτο\ αδτοίς ίρέ- «««""' *^°'" Ρ^« "Ρ*^*** ««"»' *>«»"" Γ^ιιΐΒ»ί«:βΓβ βΐ 
102σχειν • σίι δ', .ίπιρ Λ των φιλοσή>ων, οΤμαι &ν ιί>ς ^γώ α »^«» βΙΜιηβΙ ρΐΑΟβΓβ : Ιϋ τβτο « βχ ρΗίΙοβορΗοηιηι - 

λέγω ττοιοΐς. Αληθέστατα, Ιφη, λέγεις, ^τε Σιμμίας 
ι& 6ίμα χαΐ 6 Κέβης. — ΕΧ. Νή Δία, ω Φαίδων, είχό- 

τως γε* θαυμαστως γαρ μοι δοχβΐ ως έναργως τω 

χα\ σμιχρον νουν Ιχοντι βίπεΐν έχεϊνος ταΰτα. — 

ΦΑΙ Δ. Πάνυ μέν ο3ν, ω Έχέχρατες , χα\ πδσι τοις 

παροΰσιν Ιδοξεν. — ΕΧ. ΚαΙ γλρ ήμΤν τοις άπουσι , 
00 νυν δ* άχούουσιν. 

ι,. Άλλλ τίνα δή ?ίν τλ μετλ ταύτα λεχθέντα; — οαβίΌ 68, φΐ» όϊοο , υ( μγΙηΙγογ, Γαοι». νβηββίηι• ΙοηυβΗδ, 

ίοςυίΚ 8ίιηιηΐ«8 βίπιιιΙ βΐ ΟβΙ>68. — Εοη. Ρθγ αονβιη, 

ο ΡΗββάο, ιηβτϋο Ίά ί\η\ά&ιη. ηαίπβοβ βηίιη ίΙΙβ ηαίΐιί τίϋβ- 

ΙαΓ Γ6Π1 Ηβηο τβΙ ΗβΙιβΙίββίιηο 6χρΙ•η&886. — ΡΗ^ΕΟ. Ργογ- 

809, ο ΕοΚθΟΓΒίββ, ρπ686ηϋΙ)υ8 οιηηίϋοβ τί<]βΐΜΐυΓ. — 

ΕεΗ. Ουίά πιίηιιη? ουιη ηο5ί8ςυοςυ6, ςυί ηοη ίηΙβΗιιίπιοβ, 

ηυηο «υΐβπ) «υ^ίηηυβ, τίάββΙυΓ. 

I^. Υβηιπι (ΐυκη&ηι ρο8ΐ Ιι»ε άϊφί 8υη(?— Ρη^εο. υΐ 

ΦΑΙΔ. 'ίΐς μέν έγ^μαι , έπβ\ αύτφ ταύτα ξυνβχωρι^θη, βςυίάβηι &Γΐ>ίΐΓ0Γ, ροβίςαλσι Ιικε ίΐΐί οοηοββββτυηΐ , οοη- 

χα\ ώμολάγητο Λαί τι &αστον των βΙδων κα\ τούτων 1> 8βηδβΓηηΙ<ιυβ βρβοίβηι ςΐΜηι]ίΙ>εΙ 6886, 6ΐ οβΐ6ΓΛ Ιιαγοπι τ^λλα μβταλαμβάνοντ' αύτων τούτων τήν έπωνυμίαν 
2& ίσχειν , τ^ δή μετλ ταυτ* ήρώτα , ΕΙ δή , ?[ δ' δς, ταυθ' 

ούτω λέγεις , 2ρ* ούχ , 5ταν Σιμμίαν Σωχράτους φης 

μείζω εΤναι, Φαίδωνος δ' έλάττω , λέγεις χ6τ* είναι έν 

τω Σιμμία αμφότερα, χαι μέγεθος χαΐ σμικρότητα ; 

"Εγωγε. Άλλλ γλρ, ί δ' δς, ομολογείς το τον Σιμ- 
30 μίαν 6περέχειν Σωχράτους ούχ ώς τοις ^ιίμασι λέγε- 
ται , ο6τω χα\ τάληθές Ιχειν; ού γάρ που πεφυχέναι 

Σιμμίαν δπερέχειν τούτω, τω Σιμμίαν εΐναι , άλλλ τω Ο «»« βχίδϋηοΜ δίσιηιίβηι , υΐ 6Α ηϋοηβ 8ηρ6Τ6( ςαβ ββΐ 

μεγέθει , 6 τυγχάνει Ιχοιν * ούδ' α3 Σωχράτους δπερέ- 
χειν ^τω; δτι Σωκράτης 6 Σωκράτης έστιν, άλλ* ^τι 
3 > σμικρότητα ίχει 6 Σωκράτης προς το εκείνου μέγεθος. 

'Λληθη. Ουδέ γ* α3 &πο Φαίδωνος ύπερέχεσθαι τω 

δτι Φαίδων 6 Φαίδων έστιν, άλλ' ^ι μέγεθος έχει 6 

Φαίδων προς τήν Σιμμίου σμικρότητα. Έστι ταΰτα. 

Ούτως άρ' 6 Σιμμίας Ιπωνυμίαν έχει σμικρός τε καΐ 
40 μέγας είναι, έν μ^σφ οί^ν αμφοτέρων, του μέν τω με- 
γέθει ύπερέχειν τήν σμικρότητα 6περέχων, τφ δέ μέ- θ ^"'^«;|» ρβΓ^ίίΗίβηι ηΐ8βηΗυ<ϋη6 8ΐιρ6Γ»1, βΙΙβπαβ τ6γο 

γεθος της σμιχρότητος παρέχων ύπερέχον. Κα\ ^μα 

μειδιάσας, Έοιχα, Ιφη, χαΐ ξυγγραφιχως έρεΤν, άλλ' 

ου ν έχει γέ που ό)ς λέγω. Ηυνέφη. Αέγω δέ τοΰδ' 
4ΰίνεχα, βουλόμενος δόξαι σοΙ ^ερ έμοί. έμο\ γ^ιρ 

φαίνεται ού μόνον αύτο τ6 μέγεθος ούδέποτ' Ιθέλειν 

έίμα μέγα και σμικρόν εΤναι , άλλα και τ^ έν ήμϊν 

μέγεθος ουδέποτε προσδέχεσθαι τ^ σμικρόν ούδ' έθέλειν 

6περέγεσθαι , άλλ^ δυοΙν θάτερον , ή φςύγειν και ύπεκ- 

, ρ 9 ~ / 9 / Γ ^ ' 1 ^ ^ 8υρ6Γ&π ▼6ΐΐ6 : 86^ 6 <)υοΙ)υ8&Ιΐ6Γυηιβ6α<)6Γ6, &υΙ ίηςοΓβ 

5(1 χο)ρ£ΐν , όταν αυτι»> προσιη τουναντίον, ' το σμιχρον' , η β •^ » & 

προσελθόντος εκείνου άπολωλέναι• δπομείναν χα\ δεξά- ««^"« *αΙ)Ιπι»ιβΓβ , ςιι&ηάο &ΟΥ6η(β( οοηΐτατίϋπι 6]α8 . 3υ( 
μενον τήν σμικρότητα ούχ έθέλειν εΐναι ίτερον ή ^περ 
ην • ωσπερ Ιγώ δεξάμενος και ύττομείνας τήν σμικρό- 
τητα , χα\ έτι Αν δσττερ εΙμ\ , οδτος δ αύτ^ς σμικρός ρβΓίίείρίΑ ίρββπιιη οο^οηιβη Η&1>6Γ6, ςη»Γ6η^ο ιΐί&ρυ• 
ΐΑΐίοηβπ) ρ6Γδ66υΙυ8 68ΐ. δι Ιικο ίΙ&, ίηςυίΐ, «ΙίϋΙβ, ηοηοβ 
ςυΑπάο δίιηηιίβπι (ϋοίβ δοοΓ&Ιβ ςυίάβιη η&ίοΓβπι 6886 , 
ΡΙ)«άοη6 νβΓο ηιίηοΓβηι , Ιυηο &ίΏπηΑ8 ίη δίπ)ηιί& υίπιπι• 
ςυβ 6886 61 πι&^ί1α<]ίη6ηι 6ΐ ρ&ΓνίΙ«(6ηι .' Εςυίϋβπι. ΑΙςυί 
δίιηηιί8ηι α>ηβΐ6Γί8 βχοβά&τβ δοοΓ&Ιβηι , ηοη Ολ Γ6ν6Γ& 
υ( Υ6Γΐ>ί8 (ΙίαΙαΓΡ ηοη βηίηι {Ια ηλΙοΓΑ οοπιρ&τ&Ιυπι δίηηαί&ε , ββά σΐ8^ϋυ^ίη6 , ςαλπι Ιΐ8ΐ)6ΐ : η6(ΐυ6 ΓυΓ8υ& 

δθ€Γ8(6Π1 60, (]υθ<) δθ€Γ8(68 68(, 6X6601, 86(1 ςηίΑ ρ&ΓΤίΙβ- 

Ι6ηι ρπΒ ηΐΑ^ΚυιΙίηβ ί1Ηυ8 1ι&1>6&(. ν6Γ& Ιοςυ6η8. 5ί- 
σιΠ{(6Γ η6ςιΐ6 β ΡΙιβϊόοηβ 8ΐιρ6Γ&Η 60 , ςιιο<Ι ΡΙΐΦ()υ 6&1 
ΡΙιββόο , 86(1 ςυίλ ΡΗχάο ρΓ» δίπιηιίφ ρ&Γτί(8ΐ6 ηΐΑ^ίΙυ• 
άίΏ&πα Η&1)6(. 1(8 68ΐ. δίο 6γ^ο δίπιπιί&8 ηοπιΐη&ΙυΓ ρβΓτυβ 
6( ηαβ|(ηυ8, είςοίίΐεπι ίη &πι1κ>ηιη) η)6(1ίο ροβΗυε, &1(6πιΐ8 ηΐΑβηΙ^ηιϋηί ρ&Γτί(&(6 οβΗΚ. ΕΙ είηιυΐ 8υ1>πά6η8 , ίηςιιίΐ , 
νί<)60Γ βςυίάβηι 6χρΓ688ίυ8 8€οαπιϋα8ςιΐ6 <]ί6(οπΐ8, ν6ηιηι- 

(8Π16η 68ΐ υΐ <]ίθΟ. Α886η8ί(. ΟίΟΟ 8υ(6ηΐ ^Γ0ρ(6Γ68 , ςυΐΑ 

ουρίο, οΐ ρΐΑ068ΐ ίάβηι 1ίΙ>ί ςιιοά ηιΠιί. 6^0 6ηίπ) ριιΐο ηοη 
8θΙιιπ) πι»^Ηπ(1ίη6ηι ίρββπ) ηυηςυΑπι νΰΙΙβ ηι&($η8ηι δίπιυΐ 
ρ3Γν&ηιςυ6 6886 , ν6Γυπι 6(ί8πι η6<ιυ6 Ιίληο , ςυη ίη ηο1)Ι$ 
68{, ηιβ($ηίΙο4ίη6Π) ηηςη&ηι Γ6θίρ6Γ6 ρ&πτί(8ΐ6Πΐ, ηβςυβ ουηι ίΙΐ8 8άΥ6η6Γί( , ίηΙβΠΓβ : ηοΙΐ6 &υ(6πι , <)υπι 8υ1)ί6πΙ 6( 

8υ866ρ6η( ρ&Γ?ίΙ&ΐ6Π1 , 8ΐίυ<) 6886 ςΠΑΠΙ 6Γ&Ι : ςη6Πΐ8()ηιο- 

Ηιιπι βςο ευηι 8υδ66ρ6Ηπι 8υ$(ίηιιοηηΐφΐο ρ3Γνίΐη(ρπι , ρ( |{|&1' ^χίΤνο 2* ού τετόλμηχΐ αίγα ον σαιχρον εΤνοιι* 
ίκ 2* αδτββς χαΐ το σμιχρον το έν ήαΐν ούχ ΙΟΑει ποτέ 
|ΐι^γα γ(γνισθαι ουδ* βΤναι , ούο* δλλο ουδέν των 2ναν- 
τ^Μίν ί%\ βν Α(ΐρ ^ν άμα τουναντίον γ{γνισ6αί τβ χα\ 81 α<ΙΙιιιο 8ΙΙΙ1 ίιΚ'ΐη,ιιυϊ ^ιιιιι , Ιιίεπ* ί«1ι•ιιι ραίνιΐϋ μιιιι -. ϋΙικΙ 
αυ((^ιηυο(Ι ιη3βηιιιη ο«1, ηυηςιίΑΐη βυβίίηυϋ 08»6 ρΑΠτυπι : 
5ΐιηίΙίΐ6Γ ρ&Γνυιη , ηυοό εβί ίη ηοΐιίβ , ηυηςιίΑΐη τυΚ ηΐ8β- 
υυιη ΑβΓΐ ηοηιιβ ββΜ , ικη]ιι6 &1ίυί1 (ΐυί(]ςυ&ιη οοηΐΓ&Γίοηιηι, ΙΟΙιΤναι, ^λλ* ήτοι απέρχεται ^, άπόλλυται ^ν τούτω τω α ςυ&πκΐίυ β&Ι μΙ ηικκΐ €γ&1, βΙιηυΙ εοηΐΓβΓΪυιη Πργϊ βΐ 6»ρ, 

ιηθήματι. Παντάπασιν , Ιφη 6 Κ^βης, ούτω φ9[ίν€- 

ταί μοι. 

1^1. Κα( τις ιΤπβ των παρόντων άχούσας — ^στις 

Γ ^ν , ού σαφώς μέμνημ,αι — Προς θβων, ούχ έν τοις 
10 ιτρόσθβν λ^οις ήμΐν αύτο τουναντίον των νυν\ λβγο- 

μίν«βν ώμολογβΤτο, Ιχ του έλάττονος το μείζον γίγνβ- 

ββαι χαΐ Ιχ του μβίζονος τ^ ^αττον , χαι άτεχνως αυτή 

ΐΤναι ή γένισις τοΐς ^ναντίοις , έχ των εναντίων ; ^ν δί 

μοι 9οχιι λίγβσΟαι, Ητι τουτ' ούχ αν ποτέ γένοιτο. 
ι& Κα\ 6 Σωκράτης παραβαλών τήν χεφαλήν χα\ άχού- 

σας, ^λν^ριχως » Ιφη , άπεμνημόνιυχας* ού μεντοι Ιν- 1) 

νοιΐς τ& διαφέρον του τι νυν λεγομένου χα\ του τότε. 

τ^ μέν γλρ Ιλιγιτο Ιχ του εναντίου πράγματος του- 
ναντίον ιτρ8γμα γ(γνισθα( , νυν δέ , ^τι αύτ^ τουναντίον 
«1 Ιαυτω εναντίον ούχ αν ποτέ γένοιτο , ούτε τ6 έν ήμιν 

οδτι τ& έν τη φύσει, τότε μίν γαρ, ο) φίλε , περ\ των 

Ιχ^άντΗν τ^ναντία ^ίγομεν , έπονομάζοντες αύτλ τη 

έχιίνΜν επωνυμία, νυν δέ περί ^χείνων αυτών, £ν 

^νάτηβν Ι/ει τήν ΐποινυμίαν τ^ ονομαζόμενα , αύτ& δ' 8«μ] 8υΙ αϋΚ &υΙ ροηΚ, οιιιη β(1ν(>ιιΐ8ΐ πιηΐηηιιιη. ΤΙ» 
ΡΓΟΓ8Ι18 βχί&Ιίπκ) , ίηςιιίΐ ΟεΙκ». 

υ. Τυοε ςηκίΑΠ) βΟΓυιη ςιιί ΑϋβπιηΙ, 1ια.*ο αυάίοη» — > 
ςυ'ιβ αυΐβιη ΙΙΙβ ΓυβΗΙ, ηοη ηΐίβ αηβιηΐηί — Ρ6γ (1«ο9, ΙηηιιίΙ, 
ηοηηβ ίη 8υρ6ΓίοΗΙ>ιΐ8 (ΧΗΐΙτ&Ηυπι βοηιιη, (|υιε ηυηε <)ίΐ'.ιιη- 
ΙιΐΓ, οοΙ>ί8 68( οοηοβββυιη , νΜθΙίοεΙ βχ ιηίηοιΐ ιηαίιιβ Γιργι, 
αίςυβ βχ ιιιι]θΓΪ ιηίηυβ, 688€ηιΐ6 ρΓθ€οΙ άαϋΐο βίτηβΓ&Ιΐοηρηι 
εοηΙηποΓυιη Ιι&ηο, (ηειηρβ) βχ οοπίΓαπίβΡ ηιιηο λϋίβηι νί- 
(]ρηιίηί, ίιβπ ϊά ηυηςυ&ηι ροβκ, ΗίεβΓβ. Οιιιη νιτΓυ 5οογ&Ιμ 
8(1πΐ0Υβη& (ϊβραΐ &υ8αιΙ1&Μ6ΐ , ΥΪΓίΙίΙβτ, ϊοςυίΐ , ίϋ Ιο πικ- 
ιηοπ&ιη ΓβνοεΜϋ : ηοη 1«πΐ€η ίηΙϋΙΙΙβίβ «Ιΐβο'ίηιβη ίη!*^ ίιΙ 
ί|υο(1 ΠΜχΙο (ϋεΐυπι ΟΛί , Βίςαβ ίΙΙυά βυρβΗυδ. Ιιιηο βηίιη 
<)ίοθΙ)βΚυΓ 6Χ εοηίΓλπβ Γβ τβηι εοηΐΓ&Γί&ηι Οβτί, ηυηο νρΓο 
ίμβυηι οοηίΓΑΓίυιιι 8ΐΙ>ίιη6ΐ εοηΙπίΓίυηι ββη ηυηιιυΑπι , ηο- 
ςυβ ςυοά ίη ηοΐι» ηθιιυβ ςιιοά ίη η&ΙυΓΑ 68ΐ. Ιυηυ 
βηϊοι, ο Δπιίοβ, ΟΒ Ιιίβ, <]υ« 1ι&1)6ηΙ οοπΙγαπο, ΙοηΐΜίκιηιΟΓ, 
Ιι«€ ίΙΙοηιπι ΰο^οιηίηβ ΒρρβΙΙληΙββ , ηαηο τβτο άβ \\\\& 
ίρβίβ ΙοςιιίηιυΓ, ςυ» Ιιίβ ίο&υηΐ 6ΐ ςυοΓύπι ρΓ8»βηΙίΑ οο- ιηιΐ8 ηυηςιι&σι ΥβΙΙβ ηαυίυ&πι βχ ββ β^ηβπιΙΙοηβιη ΜI8Γ^- 
ρβτβ. Ε( βίπιιιΙ Οβίιβίβπι ίηΐυίΐι» , ίηςυίΐ : Αη ΓογΙαμο 
Ιβ ηυοςιιβ, 0βΙ)6β, •Ηςυί(1 θοηισι ςυ» 8ΐ> Ηοο ο1ι)β€ΐβ βυυΚ 
ρβΓίιΐΓΐΜίνίΙ.' Η8υϋ βςαίϋϋΐη, ίηι^ιιίΙΟβίΜβ, ί1& Αυπι πίΓνΰ- 
Ιι» , (|ΐΐΑπκιΐΜΐπι ποπ Λϊοο , ηοη ηιιιΙΙβ ηιβ ΙηΓίΝΐπ». Ιϋ βΓ|$ο 
βίιηρΙΙΰϋβτ, ίηςυίΚ, οοηίβββί βυηηυβ, βοηΙηΓίυιη ηυηπυΑπι 
8ίΜπΐ6( ΓοΓβ εοηΐηήυπι. Οιηηίηο, ίηςηίΐ. 

£11. Οοηλκίβη |»Γα;ΙβΓβ& , ηυηι βΐ ίη Ιιοο πιοουπι ββηΙίβΑ. 
▼0€Α5η6 &1ίςαί<1 Γ4ΐΠ<]υπι Αΐ^υβ ίή^άυίϊη? Υυοο βηιιΐιΐοηι. » ΐΜΐνα ούχ <2ν ποτέ φαμιν έθελγ-σαι γένεσιν , έζ . άλλη- ο βηοηιβη ΙΐλίΜηΚ βλ ςυο; ηοσιίη«η(υΓ : III• νβΓΟ ίρη ϋΙοϊ- 

λ«ν ^ξασθαι. Και Ιμ«! |))^ψα; είς τον Κέβητα εΐπεν, 

Αρα μή ΊΓου, ίγι\ , ω Κέβης , χαΐ σε τι τούτων έτά- 

ραξεν £ν βδ* εΤπιν; Ούδ* α3, Ιφη δ Κέβης, ουτο)ς 

Ιχω* χαίτοι ούτι λέγω, ώς ού πολλά με ταράττει. 
30 3υνωμολογηχαμεν ^ρα , ^ δ' βς , απλώς τόυτο , μηδέ- 

ποτ* εναντίον Ιαυτώ τουναντίον Ισεσθαι. Παντάπα- 

σιν, ίφη. 

ΙιΙΙ. Έτι δη μοι χαι τόδβ σχέψαι, Ιφη, εί άρα ξυν- 

ομολογησιις. θερμόν τι χαλεΤς χαι ψ"/.Ρ^^ » *Έγωγβ. 
» Τ\ρ* δη%γ χιόνα χαΐ πυρ; Μ^ Δί* ούχ Ιγο)γε. Άλλ' α Νιιπι Ιιαιΐ|υβπι ηίνεηι βΐ ί|;ηβηι? Νοη ρβΓ Ιοτβηι. Αη &Ιίυ(Ι 

ίτιρόν τι πυρ^ το θερμον χα\ ίτερόν τι χιόνος το ^• 

χρόν ; Ναί. Άλλ^ τόδε γ* οΤμαι δοχεΤ σοι , ουδέποτε 

χιόνα γ* ο3σαν , δεξαμένην το θερμον , ώσπερ έν τοις 

έμπροσθεν έλέγομεν, ίτι Ισεσθαι ^περ ^ν , ^ χιόνα χαι 
41 θερμόν,^ άλλ& προσιόντος τοίυ θερμού αύτη η υπεχχω- 

ρήσιιν ή άπολεΤσθαι. Πάνυ γε. Και το πυρ γ' αυ 

προσιόντος τοίυ ψυχρού αύτώ ν^ι Οπεξιέναι ^, άιτολεϊσθαι, 

ού μέντοι ποτέ τολμήσειν δεςάμενον την ψυχρότητα ετι 

«Ιναι λπιρ 9[ν, ^πυρ χαΐ ψυχρόν^ 'Λληθη, Ιφη, λέ- 
4» γικ• 'Εστιν άρ* , ?[ δ' βς, περί Ινια τών τοιούτο>ν , 

δστ• μή μόνον αύτ^ το εΤδος άξιουσθαι του ίαυτου ονό- 
ματος ιΐς τ^ άιι χρόνον , άλλλ χαΐ άλλο τι, 8 Ιστι μέν 

ουχ Ιχιΐνο , Ιχιι δέ τήν έχείνου μορφήν άε\ ^τανπερ ^. 

Ιτι δ* Ι ν τοίσδ' Τσως Ισται σαφέστερον 8 λέγω. το γίρ 
^ περιττον άιί που δει τούτου του ονόματος τυγχάνειν , 

^ερ νυν λέγομεν * ^ι οΰ ; Πάνυ γε. ^ρα μόνον τών ςιιί(1(1»πι ο&ΐΐϋιιηι (^ιιαπι {(ζπβηι βΐ Αΐίυά Γπςΐάυπίΐ ςυαηι 
ηίνοηι? Κα. δθϋ Ιιοε 83ΐΐ6πι 1ί5ί νΐϋβή ρυ(ο, ηίνβια ςα&πι- 
Ηίιι ηίχ 681, ευπι 8υ8€βρ<:Η( ΟΑίΙϋυπι, ςυβιη&ιίηιοϋυπι ίιι 
8υρ€Π0ΓΪΐ>ιΐ8 (1ϊ(:«ΚΝυηυ8 , ηυηςηαιη ΓοΓβ αιΙΙιυο ιΗβπι , ςυιχΐ 
6Γ&1, 86(1 Βϋνβηίβηΐβ εί ολϋάο , Γογ6 υΐ &υΙ 8θΙ>ΐ6ΓΓυ{;ί8ΐ , &υΙ 
ίηΐ6Γ6Αΐ. Οπιηίηο. δίπιΐΐίΐβτ 6ΐ ί^ηβη) ^υϋίηΐΓ^ηΙβ Γη(;ί(1ο, 
αιι( 8υΙ)(6Γΐ1υβΓ6 βυΐ 6Χ8ΐίη(^ί , ηυη(|υ&ιη νβΓο ρο886 , ουηι 

8υ8€6|)€ΓίΙ ΓΠ{$ΙΙ8 , λϋΙΐυΟ 6886 Ίά ςυΟίΙ 6Γ8ΐ. ΥΰΓβ η3ΓΓίΙ8. 

δυηΐ ΐβΐΙιΐΓ ΙαΙια ςυοϊϋ&π) 6]ιΐ8ΐηο<1ί , υΐ ηοη 8θΙυιη 8ρ6€Ϊ6ηι 
ϊρ8&ιη ηοπιίηβ 8υο ϋίςηβηΙυΓ ρβΓ οηιηβ Ιβπιραβ , 86(1 βΐ &1ίυ(Ι 
ΐ|ΐιί(1,(]υο(Ι (|υί(ΐ6πι ηοη 68ΐ ίΙΙυ(), ΙιβΙκίΙ υογο δ6Πΐ|Μ:Γ, ςυαη<1ο 
68ΐ , ίΙΙίυ8 Γοηη&ηι. ΐη Ιιοο υ6γο ϋΜ , ςιιθ(1 νυΐυ , ΓοιίΑβϋβ 
βϋιιηι πΜΐηίΓ68ϋυ8 βΓΐΙ. ίπιρ&Γ βηίπι 86ΐηρ6Γ οροΚβΙ ιιυ• 
ηιβη 1(1 ςυοϋ ηαηο (Ιΐείπιυβ, ΙιβΙιβΓβ. ηοηηβΡ 0|Η)Γΐ6ΐ88η6. 
υίτυιη 'ιά βοΐυηι 6Χ υηιηίΐΜΐβ, Ικκ: βηίπι (|ΐιεΒΓ0,Αη 6ΐ &Ιίυ(Ι 
(|ιιμ1 , ςυο(1 (|α106ΐη 68ΐ ηοη ί(1 ίρβιιηι ίπΐ|>3Γ, κβϋ Ιβιηβιι ^ντών , τοΐ»το γλρ Ιρωτώ , ή χαι άλλο τι , 8 Ιστι μέ 

ΚΜούχ ίπερ τλ πιριττ^, <μως δέ δει αύτο μετλ του έαυ- α ηη» ουηι βιιο ηοπιίηβ , Ιιιη• ίηκυριτ ηοηίηο ββπιρβΓ «ρρβΙ- 

του ονόματος κοί τούτο χαλεϊν άε\ διΑ το ούτω ,πω;/ ΐΛπϋιιηι (•«! , ρΓορΚ^ΓΡβ , ΜΠ0(1 ΐΙ» η»ΙιΐΓ8 >ίΙ (•ϋη«>βΓ8ΐιιΐιι, ■•ΜΤΟ Ι. 82 ΦΛίΔϋΝ. (|04, 106.) πεφυχέναι , ώστβ του περιττού (Αηδέποτ* άπολείπεσθαι ; 

λέγο) δ* αύτο εΤναι οΐον ϊΐαΐ ή τρι3(ς πέπονθβ χα\ άλλα 

πολλά, σχόπει δε πβρί της τριάδος * 3ρ'. ου δοχεΤ σοι 

τ^ θ* αυτής δνόματι άει προσαγορευτέα είναι χαι τω 
5 του περιττού , δντος ούχ οδπερ της τριάδος ; άλλ' δμως 

ο6το) πως πέφυχε χα\ ή τριλς χαι ή πεμτττ^ς χαΐ 6 

ήμισυς του άριΟμου ^πας , ώστ* ούχ ών ^ερ το περιτ• 

τον άει £χαστος αυτών Ιστι περιττός, χαΐ α3 τλ δύο 1) 

καΐ τα τετταρα χαι άπας δ Ιτερος αυ στίχος του άρΐ7 
ΙΟ Ομού ούχ ών 8περ το άρτιον, ^μως £χαστος αυτών άρ- 
τιος ^στιν αεί. ξυγχωρεΤς , ^, ου; Πώς γλρ ούχ ; εφη. 

^Ο'Τοίνυν , εφη , βούλομαι δηλώσαι , άΟρει. εστί δέ 

τόδε , ^τι φαίνεται ού μόνον έχεΐνα τάναντι* άλληλα ού 

δεχόμενα, αλλά χαι ίίσα ούχ δντα άλλι^λοις εναντία ^χει 
15 άει τάναντία , ουδέ ταυτ^ Ιοιχε δεχομένοις έχείνην τήν 

ϊδέαν , ή 31 ν τη ^ν αύτοΐς ουση εναντία .?[ , άλλ' έπιού• ' 

σης αύτης τζτοι άπολλύμενα ή Οπεχχωρουντα. ή ού ο ςιι&ηι ίη ββ Ιι&1)6ηΙ , οοπΙγαγΙα «( , βθά ΠΙα Α^τβηίβηΙβ , «υΐ \Λ ηυηςυβιη &^ ΐιηρ&Γί «ΙβββΓ&ΙυΓ ^ άίοο &ιι(βιη Ιιοο 6886 υ(ί 
ηΙ Ιβπηηηβ &1ΐ&ςυ6 ιηυΗΑ ραΙίοηΙυΓ : γί<)6 νβτο ά& ΙβτιίΑ- 
ΓΙΟ. Αη ηοη 1ί1)ί νίάβΙπΓ Ιιίο 6ΐ βυί ίρ8ίιΐ8 ηοιηίηβ ββιηρβτ 
Βΐιηουμ&ικίιιβ 6866 βΐ ηοιηίΐΜ ίηαρΑήβ, ςαβιηςιίΑίιι ιίοα βίΚ 
Ιΐ0€ ίίΐβπι , ςυο() (6ΠΜϋίιΐ8 ? τ6ΓαιηΙ&ιη6η Ολ παΙογα εοιη- 
ρΑΓΑΐυβ 68ΐ 6ΐ ΐ6ΓΐΐΑήη8 6( ςυίη&πιιβ 6ΐ οιηη6 ϋίιηΙ<ϋυπι 
ηυιηβΗ, υΐ ςο&ιητίβ ηοη ί<]6ηι βίΚ ςϋοά ίηιρ&Γ, 86ΐηρ6Γ 
1αιη6η 60Γυπι (|υίτΐ8 βίΐ ίηιρ&Γ. βίιηίΙίΙβΓ (Ιαο 6( ςυβΚαοΓ, 
οιηηίβςιιβ &1(6γ ηυπκϊΓί ΟΓάο , ςιίΑηιν» ί<]6ηι ςυοά ρβΓ ηοη 
βϋ, (Απιβη ςυίΙίΜ ίΙΙοΓυηι ρΑΓ 8βηιρβΓ 68ί. οοη66<]ί8, Αη 
ηοη ? ΟϋίίΙηΊ ? Υιάβ 6γ§ο (]υί<) ▼βΐίπι. 69ΐ ΑυΙβηι β)ΐΐ8αιο(1ί : 
ΑρρΑΓβΙ, ηοη βοΐυηι ίρ8Α Ιη(6Γ 86 οοπΙγαπα 86 ίηνίοοηι ηοη 
Γ6θίρ6Γ6, νβηιηη βΙΐΑΠί ςιι»ουηςιΐ6 ΙαΙια 8αη(, υΐ, ΙίοβΙ 
οοηίΓΑΠΑ ίηΐ6τ 86 ηοη βίηΐ , 8βπιρ6Γ ΐΑπιβη οοηίΓΑπ• ροββί- 
(1«ΑηΙ , πυηςοΑΠ) τβοίρβΓβ βρββίβπι ΗΙαοι , ςυφ 6ί βρβοίβί φήσομεν τά τρία χα\ άττολεΐσθαι πρότερον χα\ άλλ' 
^ιουν πείσεσθαι , πρ\ν &πομεΐναι Ιτι τρία οντά άρτια 

10 γενέσθαι ; Πάνυ μεν οιίν, εφη 6 Κε'βης. Ουδέ μήν , ?[ 
δ* 3ς , Ινβντίον γ* έστι δυλς τριάδι, Ού γλρ ουν. Ούχ 
άρα μόνον τά είδη τάναντία ούχ υπομένει έπιόντ' άλ- 
ληλα , άλλα χα\ άλλ' άττα τάναντία ούχ υπομένει 
έπιόντα. Αληθέστατα , Ιφη , λέγεις• 

26 ΙιΠΙ. Βούλει οϋν, }{ δ' 8ς, έάν (7οί τ' ωμεν, δρι- 
σώμιθα δποΤα ταυτ' εστίν; Πάνυ γι. ^ρ' οϋν, ^φη, Ρ6Ηγ6 ΑυΙ Αΐ)ίΓ6. ΑυΙ ηοηηβ όΙοαηηΛ Ιπα 6ΐ ριίυβ ίηίβη- 
(υΓΑ βΚ Αϋυά ςυκίνίβ ρα88Ι1γα , ςιίΑπι βυβϋηβΑηΙ υΐ , ηιίΑΐβ- 
ηη8 Ιγια βυηΐ, ράγια 6Αη(? ΙΙα ρΓΟΓβυβ , ίηςυίΐ €6ΐ)6$. Νβ- 
ςο6 8Αη6 εοηίΓΑΓίυβ 68ΐ 1)ίηΑΓ{ιΐ8 ΐ6ΓηΑηο. Νοη 06Γΐ6. 
Νοη 8θΙυπι βτ^ο 8ρρ€ί68 ίρ8» εοηίΓΑΓίΑΒ ηοη βυδίίηκηΐ 
ηαιΗυυηι ΑΟΰβββυπι ίηΐ6Γ 86 , κά 6(ί8πι αΠα ςυοειίΑΠί Αε€68• 
8υπι εοηίΓΑποΓίιηι ηοη βυβίίηβηΐ. ΥΰΠδβίηίΑ ηΑΓΓΑβ 

XIII. Υίβηβ ί^ίΙυΓ, ίηι^υίΐ, ΙιβΒΟ, 8ί ροδβαπιυδ, ςυΑίϊΑ 
8ίηΙ , <ΙθΓιηίΑπιυ8 ? Υοΐο οςοΐάεπι. Αη ηοη, 06ΐ)68, ΙιβΜ ω Κέβης , τάδ' είη άν , Α ί τι 21ν χατάσχη μί| μόνον <! βπιηΐ , ςιιββ ςοοίΐοηηςυβ οοουρΕ* , β» (αΙια τβάάΐί , ιιΐ ηοη άναγχάζει τήν αυτού ίδέαν αύτλ ίσχιιν , άλλλ χα\ 
εναντίου ^ αύτώ ^ άεί τίνος ; Πώς λέγεις ; Ώσπβρ άρτι 

9• έλέγομεν. οΤσθα γλρ δι^που, ίτι ά 4ν ή των τριών 
ιδέα χατάσχη , άνάγχη αύτοΐς ού μιόνον τρισίν εΤναι , 
άλλα χαΐ περιττοϊς. Πάνυ γε. *Επ\ το τοιούτον δή, 
φαμέν,ή εναντία Ιδέα έχείνη τη μορφή, ή 2ΐν τουτ' 
άπεργάζηται , ούδέποτ' 2^ν Ιλθοι. Ού γάρ. ΕΙργά- 

» ζετο δέ γ' ή πβριτττί; Ναί. Εναντία δέ ταύτϊ) ή του βοίηηι Ι)υίυ8 ίρ8ίη8 ί(ΐ6Αηι Ιια()6Γ6 οο§Αη(υΓ, 8«(1 βΙίΑπι εοη- 
(ΓΑΓϋ 86ηιρ6Γ Αΐίου]υ8? Ρυο πιο(1ο (1ί€ί5? ρυβηΐΑ(]π)οΗιιπι 
ρΑίιΙο Αη(6 (]ίε6ΐ)Αηιιΐ8. 8618 βηίπι ρΓοίβοΙο ςυ}6 Ιηυηι 

α€6υρΑΐ Μ6Α , η6668•6 («86 6& ηοη δΟΐϋΠΙ (για , 86(1 βϋΑΟ] 

ίαιρΑΓίΑ 8ίηΙ. 06γ(6. Αά ΐΑΐβ υ1ί(|υ6, (1ίοίπια8, ί(]6Απι 
ΰοηίΓΑΓίΑΠί ΓοΓΟί» ίΙΙί, ςυ» ιά ρβΓΓιαΙ, ηυηςυΑπι Α(Χ6$8υ- 
γαοι. ΝυηςυΑηι. Ρ6ΓΓ6είΙ Αυίβηι ίηιρΑΗβ ί(1βΑ. Ηφο ίρββ. 
ΟοηίΓΑΓΙΑ Τ6Γ0 Ηϋίο ρΑΓΙβ ίάβΑ. Ι(α 68(. Εγ^ο (οΓηλΗο αρτίου; Ναί. ΈπΙ τέ τρΓ άρ' ή του αρτίου Ιδέα β """^^^ *^^ Ρ'^^ ^ """'Ι"*™ ίηβίηηΑΐ,ίΙ. ΝϋπςοΑηι ούδέποθ' ^ςει, Ού δητα. Άμοιρα δή του αρτίου τλ 
τρία. *Λ μοίρα. Άνάρτιος άρ' ή τριάς. Ναί. *0 
/Γοίνυν Ιλεγον δρίσασΟαι , ποία ούχ εναντία τινί δντα 
40 δμοικ ού δέχεται αύτ^ , ^ το εναντίον ,1 (ϊον νυν ή τριλς 
τώ άρτιω ούχ ο3σα εναντία ουδέν τι μάλλον αύτο δέ- 
χεται, τδ γάρ εναντίον αύτώ άει επιφέρει, χαι ή δυάς ^αΑρ^ορ(6^ ΙβπίΑηυβ ηυη)6Γυ8 ρΑΠ8 68ΐ βχρβΓβ. ΕχρβΓβ. 

Τ6ΓηΑΗΐ18 βΓ^Ο 68( ίΠίρΑΓ. ΕδΙ. Ουθ(Ι 6Γ§0 (]6Γΐηί6Π(ΙΐΙ(η 

^Η;6ΐ)Αηι, ςυΑίΐΑ νί(]βΠ(ϊ6( βίηΚ, ςυ» 6(8ί Αΐίευί ηοη 8υη1 
(Χ>η(ΓΑηΑ, \ά ΐΑοιβη ηοη Α£ΐη)ΗΙυη(, υ(ί ηυηο ΙβΓηβπυδ, 
4]υί ςιίΑπιςυΑπι ρΑΗ ηοη ββΐ <ϊοη(ΓΑΓίυ8, ηίΐιίΐο (απκ^π 
ηΐΑ^ίβ ϊά Μΐβΰίρϋ, 86Π)ρ6Γ βηίπ) ί^, ςιιοά βί €οη(Γ8Γίυιη 
«8(, ΑΟΓβΓΐ, 6Κ ϋίηΑήυβ \ά ςυο(1 ίπαρΑΠ εΐ ί^ηίβ \ά ςιιο(Ι 105x0. περιττή χαΐ τί. ιτυρ τφ ψνχρ^,, κ«. «λλα «αμ- Λ ,^β,*, («ι οοηΙτ,Ηοιη) Βΐίοςυβ ςυοιη ρΙυπη.» -.1 νΜβ πολλά — άλλ' ίίρα δή , εΐ οΰτως δρίζει , μή μόνον τού- 
15 ναντίον τουναντίον μή δέχεσΟαι, άλλλ χάχεινο, 8 άν 
έπιφέρη τι εναντίον ^ έχείνι*) ^ , έφ' 8 τι δν αύτο ?η , 
αύτο τ^ έπιφέρον τήν του ίπιφερομένου έναντιότητα 
μηδέποτε δέξεσθαι. πάλιν δ* άναμιμνησχου* ού γάρ 
χείρον πολλάχις άχουειν. τά πέντι τήν του αρτίου ού 
Μ) δέξβται, ουδέ τά δέχα τήν του περιττού, τδ διπλάσιον. 
τούτο μέν ο!!ν χα\ αύζδ άλλω εναντίον, ^μως δέ τήν ]Αηι, ηαιη Ηα ()6βηί6η(1ιιη] ρκΐββ, ηοη ηιο<]ο (χ>ηΐΓΑπιιηι 
ηοη «(ΙηιίΙΙβΓε €οηΐΓΑΓίιυη, τβΓυηι βϋβηι ίΙ1υ(1, ςυοίΐεαη- 
ςυο Αΐίςυί<1 ΑίίβΓΑΐ οοηίΓΑπυιη , Αά ςικκίευηιιυβ \ά α(Χ6- 
€ΙαΙ, ίρβυηι ▼ί(ΐ6ΐίθ6ΐ ςυοά ΑΓΓβΓΐ ηυηςυβηι οοηΙτΑπ&ηι 
6]υδ (οοηίΓΑπί ) ςιιο<] ΑίΤβΓίυΓ Α(1ηιΪ88ΐιηιιη Γοηη&ηι. ΓυΓβιιβ 
Αυ(6ηι Γ(;εοΓ(ΐ8Γβ : πΐ6ΐίυ8 βηίηι 8&;ρίιΐ8 Αυ(ΙίΓ6. ςυίηςυβ 
ΡΑΠ8 βρβαβηι ηοη Α()ηιί1ΐ6η( , ηβςιιβ (Ιβε^πι ίοαρΑήδ, ςυο<] 
68ΐ (ΙυρΙυπι. Ιιοο 6ςυί(1βπ) ίρ8υπ) Αΐϋ (χ>ηΐΓΑπυπι , δρεείβπι 
ΐΑΠΐ6η ίιηρΑπβ Γ6€ίρί6ΐ ηοηςυβη) : ηβςυβ 6ΐίΑΐη ηυπιβΓυδ του- περιττού ου διξεται• ουδέ δή τδ ήμιόλιον ουδέ 1) 8β8ηοίΑΐΐ6Γ, η6(|ΐΐ6 ϋ«ΐ6ΓΑ Ιιυ]υ6ΐηο<Η ςιι« (Ιίπιί(1ίυηι 1ια 
ταλλα τ* τοιαύτα , το ίίμισυ , τήν του ^υ , χαΐ τρίτη- Ιχϊηΐ , ΓοηηΑΐη ΙοΙίοδ, 8ίπ)ίΙί(6Γςυ6 ηυιη6πΐ8 ςηι ρΑΓίβηι Ιια 
μόριον αυ χαΐ πάντα τά τοιαύτα, ειπερ ίπει τε χαι Μ ΙρΗιαπι, Α(αιΐ€ 6|ΐ]8(ΐ6Πΐ ςβηοΓίβ οηιηίΑ , 8ί νηοάο ^δα^- (ΐ05, ιυβ.) ΡΗ/ΕϋΟ. ξυν3οχΕΪ σοι οϋτως. Πάνυ σφο3ρχ χαί ςυνδοχεΐ, ^φη, 
καΐ ίκομαχ. 

1.1 V. Πάλιν δη {Αοι, Ιίρη, εξ αρχής λ^γί. χαι μτ^ 
μοι β &ν Ιραιτω άποχρίνου , άλλ' άλλο , μιμούμενος έμε. 83 
Οιηηίηο «(μπϋοιη. (υηϋ«η(ίο αΐιμκ' λέγω δί παρ* ήν το πρώτον Ιλεγον άπόχρισιν , τή 
ασφαλή Ιχεινην, έχ των νυν λεγομένων άλλην 6ρών 
άσφάλειαν. εΐ γ3ίρ ίροιό με, ^ &ν τ( ^^ έν τίο σο)ματι ^ 
έγγένηται, Οερμον Ισται ,ού τήν ασφαλή σοι Ι ρω άπό- 
χρισιν Ιχείνην τήν άμαθη , ^τι φ &ν θερμότης , άλλα 

ΙΟ χομψοτέραν 2χ των νυν , ^τι ω αν πυρ* ούδ' έ^ν Ιρτ] , 
& &ν σώματι τί Ιγγένηται , νοσήσει , ούχ Ιρώ , Ητι 5 αν 
νόσος, άλλ' £ &ν πυρετός • ούδ' δ άν άριΟμω τί έγγέ- 
νηται , περιττή Ισται, ούχ έρω φ &ν περιττότης, ά)Λ' 
ω &ν μονάς , χαΐ τίλλ* οΟτως. άλλ' ^ρα , ει ήδη Ιχα- 

16 νως οΤσθ' β τι βούλομαι. Άλλα πάνυ Ιχανως, Ιφη. 
ΆΐΕΟχρίνου δη , ΐ δ* 6ς , φ αν τί έγγένηται σώματι, ζών 
εσται; 1^ 2^ν ψυχή, ίφη. Ούχοΰν άει τουΟ' οΰτως (1 'βίίο'^ 
Ιχει; Πως γλρ ουχί; η δ' δς. Ή ψυχή άρ' 6 τι αν 
αυτή χατάσχη, άει ήχει έπ' έχεΐνο φέρουσα ζωήν; 

20 *Ήχει μεντοι, ίφη. ϋότερον δ' Ιστι τι ζωη εναντίον , 
ή ούδεν; Έστιν, ϊφ•η. Τί; Θάνατος. Ούχουν ή 
ψυχή τουναντίον ^ αυτή επιφέρει άε\ ού μή ποτέ δέξη- 
ται, ως 2χ των πρόσΟεν ώμολόγηται; Και μάλα σφό- 
δρα, Ιφη 6 Κέβης. 

9» Γ.ν. Τί οϋιν; το μή δΓχόμενον τήν του άρτιου Ιδέα ν 
τί νυν δή ώνομάζομεν ; Άνάρτιον, Ιφη. Το δέ δίχαιον 
μή δεχόμενον χα\ 8 άν μουσιχον μή δέχηται ; "Αμου- (ί 
σον, Ιφη, το δ* άδιχον. Είίεν 8 δ* άν θάνατον μή 
δέχηται , τί χαλουμεν ; Άθάνατον , ίφη. Ούχουν ψυχή 

30 ού δέχεται θάνατον: 03. Άθάνατον άρ' ή ψυχή; 
Άθάνατον. ΜΐΙεν, ϊφη• τοίυτο μέν δή άποδεδεΤχθαι 
φωμεν; ή πως δοχεΐ; Καΐ μάλα γ* Ιχανως, ω Σώχρα- 
τις. Τί ουν, ^ δ* 8ς, ω Κέβης; εΐ τιρ άναρτίφ άναγ (^ιΚίΓΐβ Λ^ οοΐϋβηΐίβ. 
&8ΑβςαοΓ. 

ΪλΧΥ. ΚυΓδυβ & ρπηείρίο ηιίΐΜ άΙοΛ». ηβ (Αοαβη ρβΓ ίιΐ , 
(|ΐιοίΙ ίηΙβΓΓοςο , ιηίΐιί Γβ8ροιΐ()6&5, 86<1 ρ6Γ &1ίυ(] ςυΐιΐ, ιήβ 
ίυιίΐαηε. (Ιίΰο βυΐβιη ρηκΙ^Γ (υ(&ιη Γββροηδίοοϋΐη ίΙΙ&ιη ίη 
ρτίηοίρίο ροαί&ιη, βϋαιη 6χ Ιίεςποβ πιο<)ο άίοΐβ βυηΐ, νί- 
ϋβηβ. ηβιηρβ βί ιηβ ίηΙβΓΓΟβββ,ο δοοπιΐω, ςυίιΐ 8ί ευί Γβί 
^ Αεοθϋ&Ι, (Ιΐ8β€) εαΐωεεί, ηοη ΙυΙιιη Γ&^ροη&ίοηβιιι ίΙΙ&ηι 
Γυ()6ηηςυ6 (ίόί ιΐαΐκ) , τήΙίΊίεβΙ 6α, οαί οιΙογ, ββά 6χςυί.<ίΚίο• 
Γ6Π1 6χ ρΓ(Ρ86ηΙί1)ΐιβ νβΓίΐίδ , ηοιηρβ ββ , ουί ί^ί& : 8ΐπιίΓι(ϋΓ 
81 Π16 ίηΐ6ΓΓ0§68 , ςυί(1 81 οοΓροΗ &ε€£<1&1, ί<] α'ςΓθΐ8ΐ>ίΙ, ηοη 
<1ί€&πι, ί(1 €η\ π)0Γΐ)υ8, 86(1 ευΐ Γεϋηβ : Γοηιιβ βί ρβΓΟοηΙβΓί», 
ςαιΗ βί ίηβΚ ηυηΐ6Γ0, ίβ βπΐ ίηιρβΓ, ηοη άίοΑπι , ουί ίπιρΑ- 
ΗΐΕβ , 6β(] αηίΐββ , 6( άβ €«εΐ6Γί8 βοϋβπι ρ&οΐο. ββά νΜβ Αη 
]&ηι ςυίί) νβΐίιη ρΐ&ηβ ίηΙβΙΙί^. ΡΐΑηί88ίπΐ6. ΚββροηίΙβ 
(ΐυί(1 81 ίη ΰΟΓροΓβ βίΐ 6π1 ▼1νυηι? Αηίπιβ , ίηςαίΙ. ΕΓ^οηβ \ά 86ΐηρ6Γ ί(& ββ Ιι&ΙμΙΡ 86πιρ6Γ. ΑηίηίΑ ίςΚυΓ 
(|υ!(]ςυί<] ΟΓουρ&Ι, ββιηρβτ Λά Ί\\ηά τίΐβπι ΑίΤβΓίΡ ΑΠβΓΐ 
ρΓ0Γ4ΐ1 ι1υΙ)ίο. υίΓυπι 6βΙ βΐίςυίά νίΐ» <χ>η(Γ&πυηι , &η οοη 
6βΙ? ΕβΙ αΐίφίβ. Ουίά ίβΐυ^ ? ΜθΓ8. £Γ(ζοη6 &ηίηΐ8 εοη- 
Ιταπυπ) β]υ& ςυοίΐ ίρββ ββοιρβΓ 8(1(^υ^^ι , βοϋίόίΐ ηυηςυ&πι , 
ςιΐ6ηιβ(1πιο<Ιυηι 6Χ 8υρ6ΠθπΙ>α8 6β( εοηθ688υπ)? δίο 6<^1 
υοαηίηο, ίηςυίΐ 06ΐ)ββ. 

ίΥ. Ουίά 1^(υΓ? ςυοιΐ ρβπβ ί(]β&σι ηοη ΑοαρίΙ,ςιιοηβπι 
ηοηαίηβ ρ&υΐο βηΐβ ηοηιίη&1)&π)θ8? Ιιηρ&Γ. ρυοά νβΐΌ ηυη 
&(χίρΙΙ ίυβίίΐίβηι , ςύοάγβ ηοη ο&ρίΐ πιυβίΓΑηι? Ιη]υδ(υηι, 
ίη(|ΐιί(, 6ΐ 1)00 ίηιηιυβίεαπι. Α($6 '}Λχη^ ςιιοϋ ηοη 8υ5ίΙ ηοοΓ- 
Ιβηο, ςικ) ηοιηίηβ ΒρρβΙΙ&πιηβ ? ΙπιπιΟΓίβΙβ. ΕΓςοηβ βηίπιυβ 
ηκ>Γ(6Π) ηοη ΓβείρίΙ ? Νοη. ΕβΙηβ ί^ϋυΓ βηίπιυβ ίιηπΐ0Γΐβ1ί8? 
ΙηιαιΟΓίΑΐίβ. Α^β, Ιιοοηβ ]&ηι (Ιβπιοηβΐηΐυιη <]ίε6πιιΐ8? 
βυίςηο ηιοϋο νίίΐ6ΐυΓ? δυίΐίείβηΐίββίηιβ, ο δοοτβίββ. Ρυί<] 
61^0, θ€Κ)68? 81 ηβ€68β6 ββββΐ ςυοά 68ΐ ίηιρβΓ, Ίά ίηΐβτίΐυΐ ηοχί&? ^ι1^ί1η^? Εί^οηβ, 8ί ςιιοά οβ1ί()υιη ηοη 68ΐ, ηβεββββ 
6886( Ιη(6η1υί ηοη ββββ οϋηοχίυπι, ςιι&ηάο ςυίβ &(1 ηίνβπι 
€&Ιί(Ιυιη αϋπιονβΓβΙ , ηίχ ςυίάβιη ίηοοίυυαίδ ίΙΙίςυβΓ&οΙβςυβ 
8υΙ)1«:ΓΓυ{$6Γ6ΐ ? ηοη 6»ίπι ρβΓίΓβΙ, ηβςυβ ε&ΙΟΓβπι βυβίίηβηβ 
8ϋιηί((6Γ6(. ΥβΓΒ (Ιίείβ. δίπιΠί , αΐ &Γΐ)ίΐΓ0Γ, ΓβΙίοηβ, βί 
ςυο(1 Γη§β8ΰ€Γ6 ηοη ροΐ6βΙ, ίηλβήΓβ ηοη ρο86€ΐ , ςυ&η()ο &<1 
ί^6Π) &(1νβη(3Γ6ΐ ΓΓίςιι$ , ηυηφί&ηι βχβΙίηςιιοΓβΙιΐΓ, ηβ(|υο 
βν&η680βΓ6( , 86<] 8ΐ)ίΓ6ΐ ίηοοίυπιβ. Ν6€6&8θ €8ΐ. Εοίΐεηι- ΙΟβχαΙον ^ν άνωλβθρφ εΤναι, άλλο τι τά τρία ή άνώλε- 8 ηοη ούηοχίυπι βκ86, ηοηηβ Ιη» ίηΐβήΐυί ηοη βδββηΐ ϋΙ)- 
86 θρα &ν ^ν ; Πως γ^ίρ ού ; Ούχουν χάν εΐ το άθερμον 

άναγχαΐον ί^ν άνώλεθρον εΤναι , βπότε τις έπι χιόνα 

θερμον Ιπάγοι , &πεξι^ει 2ΐν ή χιών ούσα σίος χαι άτηχ- 

τος ; ού γΐρ &ν άπώλετο γε , ούδ' αυ υπομένουσα έδέ- 

ξατ^ δν τήν θβρμότητα. Άληθη , Ιφη , λέγεις. 'ΙΙς 
40 δ* αδτως , οΤμαι , χ&ν εΐ το άψυχτον άνώλεθρον ^ν , 

δπότ* Ιπι το τΛρ ψι^ρόν η Ιπίοι , ούποτ* 3ιν άπεσβέν • 

νυτο ούδ' άπώ^υτο, άλλλ σων αν απελθόν ωχετο. 

Άνάγχη, Ιφη. Ούχουν χαΐ ωδε, Ιφη , άνάγχη περ\ Ι) ηβ βι^ο ραείο ^β ίπιηιΟΓίθΙΙ ςυοςυβ ηβοββββ 68ΐ (ίΐε&ηιιιβ.' 

του αθανάτου ιίπεΐν; ιΐ μεν τ^ άθάνατον χαΐ άνώλεθρον 
Μ Ιστιν , αδύνατον ψυχή , βταν θάνατος έπ' αυτήν ίη , 

άπόλλυσθαι* θάνατον μέν γίρ δή έχ των προειρημένων 

ού δέξεται ούδ' Ισται τεθνηχυΐα , ώσπερ τλ τρία ούχ 

Ισται, Ιφαμιν, άρτιον, ουδέ γ' αυ το περιττον , ουδέ 

δή το πυρ ψυχρον , ουδέ γ* ή έν τω πυρι θερμότης. 
60 άλλ3ι τί χωλύιι , φαίή άν τις , άρτιον μέν το περιττον 

μή γίγνεσθαι Ιπιόντος του αρτίου, ώσπερ ώμολόγηται, 51 ςυο<1 08ΐ ίιηηιοιίΑΐβ, ίηΙ«;πΓβ ηβςυίΐ, ββπ ηοη ροΙββΚ, 
υ( &ηίηιυ8, ςυβηιΐο πιΟΓβ &<] βυπι Λοχάϋ, ρβΓββΙ : η&πι 
ηΐ0Γΐ€Πΐ, ςυ6ΠΐΑ<1ηιοόιιπι 6χ βυρεΗοπΙ^υβ οοηβίαΐ, ηοη 
ΓβείρίϋΙ , ηβςίιβ ίηΙΰτίβΓΪΙ, ςιιβπι&άπκκίϋπι ΙβΓη&ηυβ ηυη- 
ςιίΑΠί , Ηΐ (Ιίχίπιυβ , ρ&Γ βηΐ , ηοςυβ τυΓβυβ ίπιρβΓ 6πΚ ρβΓ, 
ηβςυβ Ι^ηίδ Γη^ίόυδ , ηβςυβ €3ΐθΓ ςυί ίηββΐ ί^ί. ββϋ (1ίε«1 
ςυί8|ΐΙ&ηι , ςυί(! ρΓοΙιίΜ , ςυοηιίηυβ ίρβυηη ίηιρ&Γ ρβΓ ςυί- 
(ΐ€ΐη ηοη ΓιβΙ βάνβηίβηΐβ ρ&π , ηιΐ€ηη&<]ιηο(]υπι ίηΙβΓ ηο«« άιτολομένου δ' αύτου άντ' Ιχείνου άρτιον γεγονέναι ; τώ (> εοηνβηίΐ , Αΐΐ&ηηβη 60 ϋίδβοΐυΐο , ρβΓ ρΓο ίρβο βπεοβόβΐ ? 
ταύτα λέγοντι ούχ &ν Ιχοιμεν διαμάχεσΟαι, ^ι ούχ ί(& (ΙίοβηΙί Γβρυ^^ΑΓβ ηοη ρο88βηιιιβ, 1(1 ηοη ίηΙβπΓβ : 
άπόλλυται* τογίρ άνάρτιον ούχ άνώλεθρον έστιν* έπεί (ΐιιίρρβ οαπι ίιηρ&Γ ηοηβΙΙ ίη(1ί8βοΙυΜΙο : »Ιίοςυίη 8ί ηοΐιΐβ 

β. "84 ΦΑΙΛ12Ν. (100,107.) 

ί^ €ΟΙ18ΐί(ί886( , Γ&ΟΪΐβ θΙ)(ίη6Γ(^ηΐΙ1•« , 3€(^ι1ϋη(6 ρ&ΓΪ , ίιηρΑΓ 

ΙβπίΑηυιηςυβ- (ϋ8ΰ6ϋ6Γ6 ίηοοίυιηίβ, 6ΐ (Ιβ ί^^ηβ βΐ οαΙμΙο 
οβΒίβΓίβςυβ 810 &886Γ6Γβιηι». ηοηηβ ίΙ«? ΡΓοηιη. ΕΓ^οηβ 
6( οαηο <)6 ίιηιηοΓίΑΗ , 81 ηοΐιίβ \ά εοηβίλΐ , ί<) 6886 €(Μΐιη 
ίηΐ6τϋη$ βιρβη , οοηββςυβι» βτίΐ , ληίπιαιιι , ρηρίβτςυ&ιη 
ςυοά 68( ίιηιηοΓΐ&Ιΐ8, ίηίβηΐηβ ςυοςιιβ 6χρ6Γ(6ΐη 6886 : 8ίη εί τοΰΟ' ώμολόγητο ήμϊν , ^αοίως αν $ΐ£μα'^όαε6α , 5τι 
Επελθόντος του άρτιου το τηριττον χβ\ τλ τρ(« ^ σδ ; 
οϊχβτβι άπιόντα• καΐ περί πυρ6ς και θβρμου χαΐ των 
άλλων ο5τω< άν διιμαχ^μβθα. ή ου; Πάνυ μέν ουν. 
& Ούχουν χαΐ νυν πβρ\ του αθανάτου, ιΐ [Α^ν ήμΐν ομο- 
λογείται χα\ άνώλβθρον βΤναι , ψυχί| &ν ιίη πρ^ τω 
αθάνατος κΤναι χα\«άνώλ(θρος * ε! $2 μή , άλλου &ν δέοι (1 ?6ιό ιηίηυβ ( Μ οοηοβϋβΙυΓ ), ηϋοηβ &1ί& οριιβ 6π(. 86<] ηίΙιΗ, ίηςυίΐ, ορυβ 68|, ςυ&η€υηι &ά ϊά βΐϋηβΐ : τΐχ βηίιη 

8ΐίθ<1 (|υί(1 ίθ(]ί88θΙυΙ>ϋβ ρ0886( 6886, 81 ίΐηΐηθΗΑΐ6 , (^ΙΜΧ] 

68( 86ΐηρί(6Γηυιη , <]ί88θ1ν6Γ6(υΓ. 

Ι^νΐ. Οβυιη τβΐΌ 8&1(6ΐη, ορίηοΓ, 6( ίρ88ΐη νί(« βρβαβηι 
6ΐ 81 ςιιίά &1αΐ(1 ββΐ ίιηιηοΓίΑΐβ, ηυηςυλίη ίιι(6ΠΓ8 οπιηββ 
6οηβΐ6Τ6η1υΓ. υηίτβηί ρβΓ Ιο?6ΐη Ιιοιηίη68 6ΐ αΜί^ίβ 
6ϋ&ιη, υΐ &Γ5ίΐΓ0Γ, όίί. Οαιη ϊ^ΙυΓ, ςυοά ίιηιηοΚΑΐβ 68ΐ ίϋ. λόγου. Άλλ' ουδίν δβΤ, ^φη , τούτου γ' ίνβχα • σχολή 

γλρ αν τι άλλο ^θορλν μί| δεχοιτο, βΐ τ6 γ* άθάνατον 
10 ά{$ιον βν φθορών διξβται. 

ΙιΥΙ. Ό ^8 γβ θΕ^ς, οΤμαι, ^φη 6 Σωκράτης, χαΐ 

αύτ^ τ^ της ζοιης ζΐΒος καΐ €Ϊ τι άλλο άθάνατον έστι , 

παρ^ πάντων &ν δμολογηθείη μη^ποτ' άπόλλυσθαι. 

Παρά πάντων μέντοι νή Δ(α , Ιφη , ανθρώπων τέ γε 
15 και ετι μδλλον, ώς έγωμαι, παρλ θεών. 'Οπότβ δή 

τ^ άθάνατον κ«\ άδιάφθορόν ^στιν , άλλο τι ψυχή ή , ει β ««««> ίηοοΓΠΐρϋ1)ίΐ6 8ίΙ . ςϋί(1 ρποΙιίΜ , ςϋοιηίηι» >ιιϋι>»8, 

αθάνατος τυγχάνει ο3σα , κα\ άνώλεθρος άν είη ; Πολλή «""» «* ίιηιηοΓίβΚβ . ΐιιοοΓΠ]ρΙίΙ)ίΗ8 ςαοςυβ 8ίΙ ? Ν66688&ΠΟ 

ανάγκη. Έπιόντος άρα θανάτου ίπ\ τον άνθρωπον το 86ςοίΙαΓ. Α666(ΐ6η(6 ϊ^ΙΙαΓ Ηοιηίιιί ηιοΓίβ, ςυοϋ ιηοΓίβΙβ 

μεν θνητον, ώς Ιοιχεν, αύτου άποθνι^σκει , τ^ δ' άθά- <)υίΗ6ΐη ίη 60 68ΐ , ίιι(6π(, υΐ βρρλΓβΙ, ςυο() τβΓΟ ίιηιηοΓ- 
20 νατονσώνκαΐάδιάφθορονοιχεταιάπιον, υπεκχωρησαν ΐβΐ6, 8&1?υιη βΐ ίηεοΓΠίρΙυιη. &1>ί( 6( ηιοΓίί 86 8α1>{Γ&Ι)Η. 

τυΐ θανάτο). Φοι{νεται. Παντ^κ άρα μδλλον , Ιφη , ΜβηΙίΒδΙϋΐη ββΐ. ]1&ςα6 ιηΑχίιη6 οιηηΐυιη . ο ΟβΙ)68, βηί- 
107ί) Κε'βης, ψυχή άθάνατον κ«\ άνώλεθρον , καΐ τω η ^^ ,^^^^^43 ί„οοΓπ,ρΙίΜί8ςιΐ6 68ΐ, 6π.ιι1ςϋ6 Γ6ν6Γβ 

οντι έσονται ημών αΐ ψυχαι εν Αδου. Ουκουν εγωγε, . •...„.,.. 

τ ν' ί 1 χ - » η% ΐ' 'ϊ' *Ρ"<^ """"^ *""»* "^*"• ΝιΙιιΙ β(|αίά6ΐη, ο δοοΓβΙββ. 

ω 2(οκρατες , εφη , εγω παρά ταυτ άλλο τι λέγειν ουοε 

ί» πη άπ.«.ϊν τοις λόγοκ • άλλ' .1 Η τ« Σ.μμί«ς 88• <! τ.ς •">'"*»"• ^"^ "•**» Ι"*• *«" ' '"^"« 1"» «««»« <«':«« 
άλλος ίχει λέγειν , ευ /χει μή κατασιγησαι. ώς ουκ 
οΤδ* εΙς ^ντιν* αν τις άλλον καιρόν άναβάλλοιτο ' ή τον νυν παρόντα, ^ περί των τοιούτων βουλόμενος ή τι εΐ- 

πεϊν ή άκουσα ι. Άλλα μήν, ?[ 5* δς δ Σιμμ{ας, ούδ' 

30 αύτος Ιχω Ιτι δπγ^ άπιστω εκ γε των λεγομένων* 6πο 

μέντοι του μεγέθους περί £ν ο\ λόγοι είσΐ, και τήν άν• Μβοι ά6Γ0ββηι. Υΰπιιη 8ί (|αί(1 βαΐ Ηίο 5ίιηιηί&8 , &αΙ βΐίυβ 
ςυί8(]ΐι&ιη Ιΐ8ΐ)6Κ ςυοϋ άίοβΐ , η6 νβΐϋ 8ίΙβΓ6. ηββοίο βηΐηι 
ίη ςυοά αΚιι<) ςιιΐβ άίίΤβΓ&Ι Ι6ΐηρυ8 , βί φΛΐά <Ι6 γ6Ι)ιι$ €]ιι8- 
ιηοάί νβΐ ()ί€6Γβ ^61 ΑυάίΓ6 ουρίαΐ. ΑΙςιιί ηβςυβ β^ο, 
ίηηυίΐ δίαιιηίΜ, Ιια1)6ο ςυΜίςυβαι, ςυο ιιιίηυ8 βυρβΓίοΓίόυβ 
&586ηϋβΓ Γ&ΙίοηίΐΗΐ8. Γ6ί (Απιβη, άβ ςυα ββΐΙυΓ, ιηββηίΙυΗί• θρωπίνη» ά,Λί»ε.«ν «τ,μάζων, άναγχ,ίζομα, ίπ,«(αν Ι ^^ ^„^„^ ί«ί««1Ηΐ.Ι«„ «,η»«»η««. οοβΟΓ 8ρ..ϋ 

ετι εχειν παρ έμαυτφ περί των είρημενοιν. Ου μόνον 

γ^, Ιφη, ω Σιμ,μία , 6 Σωκράτης, άλλ^ι ^ ταυτά τε ε3 
.^5 λέγεις,^ κα\ τ^ις υποθέσεις τλς πρώτας,και ει πισταΙ 

υμΐν είσιν , δμως ^πισκεπτέαι σαφέστερον * καν αύτ&ς 

Ικανώς διέλητε, ώς έγωμαι, άκολουθι^σετε τω λόγω, 

καθ^ ^σον δυνατόν μάλιστ* άνθρώτυω ^ έπακολουθησαι^ . 

καΙν τουτ' αύτ6 σαφές γένηται , ουδέν ζηη^σετε 7»ραι- 
4υ τέρω. 'Λληθη , ίφη , λέγεις. ιη€ (ϋ€ΐί8 ηοικίαιη &οςυί68θ6Γ6. Νοη ΙαηΙαιη ( ςυ« όίεΐδ ), 
ο 5ίιηιηί&, 86<Ι βΐί&ιη Ιιγροϋΐ6868 ρτίπι», ςυλΐητί8 Γιϋβ νοΙ)ί8 
άί^μ» νΜβωΙύΓ, (Η1ίββηΙίύ8ΐΑηΐ6η οοηβΜβηικΙ» : 6(8ΐ ίΙ1&8 
8υΙ1βοί6η(6τ, υΐ αγ^ιΙτογ, Μηχ6π1ί8, Η&ηο &&86^υ6ηιίηΙ 
ΓΑΐίοιιβηι , ςιΐΒΐιΙυιιι ΓιβΗ &1> Ιιοιηίθ6 ορίίιηβ ρο(6δΙ. πυο(1 δι 
Ιιοΰ ίρβυιη ΓυβτίΙ πΐΑηίΓββΙυπι , ηίΗίΙ α1ΐ6πυ8 (^υφΓβΙίί^. 
νβαι, ΐηςυίΐ, Ιοςα6Γί8. υνΐ\. Άλλ3( τόδε γ*,4ίφη, ω άνδρες, δίκαιον δια- ο ΙΛΜ, Ηοο Αυ(6ΐιι , ο νίή , ]ϋ8ΐυιη 68ΐ οοβίΙιΐΓβ,βί ΑπίιηιΐΝ 

νοηθηναι, δτι , είπερ ή ψυχή αθάνατος, επιμελείας δή 

δεΤται ούχ υπέρ του χρόνου τούτου μόνου , έν ^ κάλου- 

μεν το ζην, άλλ' 6πέρ του παντός• καΐ 6 χίνδυνος νυν 
4& δή χαΐ δόςειεν &ν δεινός εΐναι , εϊ τις αύτης άμελι^σειε. 

ε{ μέν γ3(ρ ην δ θάνατος του παντδς απαλλαγή , ίρμαιον 

οίν ?)ν τοις κακοΐς άποθανουσι του τε σώματος άμ* 

άπηλλάχθαι κα\ της αδτων κακίας μετά της ψυχής ' 

νυν δ* επειδή αθάνατος φαίνεται ούσα , ουδεμία &ν ε(η 
50 αύτη άλλη αποφυγή καχων ουδέ σωτηρία πλην του ώς ί ^^^^^ο, ηιιΙΙβ «ιΐυβ . ηΐ8ί «Ι ορίίιηυδ βΐ ρΓϋα.ηΙΪ88ϋηϋδ 

βελτίστην τε καΐ φρονιμωτάτην γενέσθαι, ουδέν γλρ «»*• """» «"«"» »""<*• *^'"" «"'β^** «^ "^«« «"•'""»' ««■ 

άλλο ίχουσα εΙς *^^δου ή ψυχή Ιρχετοι πλην της παι- «"» ΐΓΜΐ8ί6Γΐ ρΓβϊίβΓ ίπδΐίΐιιΐΐοηβηι 8ΐςυ6 βίΐιιοβίίοηοηι 

δείας τε κα\ τροφής, & δή χαί μέγιστα λέγεται ώφελεϊν ςϋ« ςυίιΐβιη δΙβΙΙιη ίη ρπηοίρίο ιηΙβΓβίίοηίβ ίΙΙυο, βί ςιιΐ 

?, ρλάπτειν τον τελευττζσαντα εύθυς ιν άρχη της έκεΐσε ιηοΚιιιη εβί, ρΙιΐΓΐηαυηι ρΓ0<1β«Μ» νρ| οΐΜ«$β (ΙίηιηϊιΐΓ. Γρ- 681 ίιηιηοΓΐλ1ί8, βιιιη ηοη δοΐυιη ΙβιηροΗβ Ιιυ]ιΐ8, ίη ςυο 
νί?6Γ6 (Ιίείηιιΐ8, ?6τυιη βΙίΑπι ιιηίν6Γ8ΐ οιιγ& ίηόΙ^βΓβ : 
6ΐ ($Γ•?β ρ6Γί£ΐι1υηι ηυηο ςυίάβπα ριιΙθΒάυπι 68ΐ, δι (]ΐιί8 
η6^βχ6ΗΙ βηίιηυιη. 8ί «ηίη ηιοη Ιοίίυβ (ΙίβδοΙιιΙίο ββδβΐ , 
ηίιηΐιιιη ίαρΓθΙ>ί ΙΐΜΠίκηΙυΓ, ουιη βΙ 8 οαπροΓβ βΐ 3 δΟΑ 
ρΓ•τί(>(β υΐΜ ουιη &ηίιιιο ΙίΙιβηκσΙαΓ : ηυηο λυίβηι ειιπΐ 
&ηίπιιιιηίιηιηοΓΐΑΐ6ΐη 6986βρραΐ'6Α(, ηυΙΐΑ8ΐιρ6Γ6ηΙ ηιαίοπιπι ,ΐΜ,ιο».) ΡΗ>£00. 85 

ποριίας. λβγΕται ο' οΰτως, ώς άρα τιλεΐ/τι^σαντα ίχα- ηιηΐ βηίιη , (ΐυβιηςυβ ηκ>Γ(υυιη &1> οο «Ιοΐοιοηβ, ςιιΐ νίνβΐΗ 

ντον 6 {χάστου δαίμων, ^σιηρ ζωντ* ιίληχιι, οϋτος (βοαβοτϋΐι» ΓυθήΙ, ίο Ιοουιη «ιυβοάλΐη ϋυοί, ιι1)ί οροΓίβΑΐ 

άγιιν ίπιχιιριϊ «Ις ίη τινβ τόπον, ο? ίιϊ τους ξυλλιγέν- οιηοββ υο8 οοΐίθοίοβ ίυίΜοΛτί βο ϋβίοόβ &(1 ίοίβτοβ ρΓοΓιοίβοί 

τβς 9ιβ£ιχασα|^ς ιΐς Τ^^ πορευΕσθαι {ιεΟ' ήγ€- «|ο <|υοβ, ουί ιιι&ΐΜΐ8ΐυιη ββΐ (ιίοο άαοϋάϋΛΐί» «1 ίΙΙ& Ιοοα 
Β (Αόνος ίχιίνου, ω δή προστίτακται τοί^ς ΜΜ' ιχϋαζ β ι^β^^οβ^. «οΓΐΐΙοβ νοΌ ίΙΠο ςυ» οροΓίβΙ , Ι6ΐιιρυ8(|ΐΐ6 ιΐβ- 

ιτορ.ϋσ.1. τνχόντας δ' ίχ*Τ δν δ.ί Γτυχ.ϊν1,χ«\ μιί- ,,^^^^ οο^,,,οπιΐοβ. βΙ).«Ιίο άαοβ ηΐΓβιιβ Ι,ι,ο πκίαοΐ ροβί 

νοΕντας ον νρή νρονον άλλος οιυρο πβλιν ήγβμων χο- ^ ,,_ , . , • ... .... 

μιζιι έν πολλαις χρόνου χβι μοΜοαις πιριόοοις. ίστι ^ , . . ,^ . . ...... , ,^ 

δ• άρ• ή πορ.(. ούΓώς δ ΑΙσχύλου τ5λ.φος λ^γε. ""'' Γ ' ^^'^^^^^'^"" ^^^''"" ^ ^^'^^ '"^ 

ΙΟβίχΛνος μέν γλρ άπλην οΤμόν φησιν «Ις ^ΑδΙΓφίρ«ν , α »"»Ρ»'«^«» "»^"" ^«"^ »^ "^^^ ^"<^^« • ^^ ^^"> "«>"« 

ή «• ο(5θ• άπλη οδτι μ(« φαίνιτ.ί μοι ιΤναί. ούδΐ γλρ ""Ρ»*«^ "««"^ "»•™ ^ Ρ"**>• »»ί«^"»" ""»«» ^»<^«»^» 

λν ηγεμόνων Ιδιι • ού γάρ πού τις &ν διβμάρτοι ούδβ- <>Ρ« «««^ '' "«"» ΟΡ'"^»•• •^«'^'^β Ρ0««» «"«"ο» βί υω ββ- 

μόσιμΛςδδουοι5σης. νυν δ* Ιοιχι σχίσεις τ€ χ«\ πι- "*• ηυηο »υΙβιη νίϋβΙϋΓ ιηυΙΙοβ ΐΓΜΠϋββ ιηιιΐΐοβςυβ 

ριόδους πολλλς ίχιιν • άπο των δσι'ων τβ χαι νομίμων «ηίΓΕΟΐυβ 1ιαΙ)6Γ6 : ςυοϋ ςυί<ΐ6ΐιι βλ β&εΓίβοϋβ βΐ η(»Ηΐ8 

15 των Μά^ τεκμαιρόμενος λίγω. ή μέν ο3ν χοσμία οοη]θθ1&Γβ ΙίοβΙ. &ηΐπιυ8 ατ%ο ιηοάβηΐιιβ βΐ ρηιόβοβ ιΐυ- 

τε χα\ φρόνιμος >(τυχή Ιπεταί τε χαι ουχ αγνοεί τλ παρ- ούΐη ββςυϋυΓ, ηβςυβ ίβοοπιΙ ρΓεβββηΙίΑ : 86(1 ςιιί ευρίϋίΙ&Ιβ 

όντα* ^ δ* έπιθυμητιχως του σώματος Ιχουσα, δπερ οοΓροΗβαΙ ΙοίβοΙαε, ςιιβιιι«<1ιιιο<]υιη ευρπΑ <1»ί, ρβΓ αιυΙ- 

<ν τφ ΙμπροσΟεν εΤπον, περί ^χεΐνο πολΙ»ν χρόνον έπτο- Β Ιυιη Ιβιηρυε είΓΟβ ΜΙχιά ΑΓϋβηΙβΓ ΑΐΏοΐΙαΓ βΐ είΓΟΑ Ιοευιη 

ημίνη χαι περί τον δρατον τόπον, πόλλ* άντιτείνασα νίεϋιίίειη ηιυΐϋε Γβΐυοίλΐιη ιηοάίε ιηυΐΐβςιιβ ρβτρβββϋδ, νί 

30 χαι πολλλ παΟουσα , βίο^ χά\ μόγις &πο τΛ προστεταγ- ^^ ^χ ^5 £0 «ΜυεΐΙιΐΓ (Ιεειηοιιβ . ευί Μ ιηιηό&ΐιιηι. ευιη 

μένου δαίμονος οίχεται αγομένη, άφιχομένην δ' δΟι- ^^ βό «ι Ιοο* , υ1)ί Γβΐίςυί βηίιιιί βαιιΐ , ρβητβοβΓίΙ , ςϋΐε- 

περ «ι Λλαι , τ^ μέν άχάθαρτον χαί τι π.ποιηχυίαν ^^.^ .^^„„ ί„„„„^„, ^ ,^ 4,„3„„^ ^^^^^„, ^.. 

τοιΛτϋν , ^ φόνων αδιχων ήμμ^νην η άλλ ^^τα το,- ^ί^ί. η„ί ,^Ι Ιο]ιιε(ί8 8« οοοΙβιηϋίΛνβπΙ ο«Η5ϋ8, νβΐ ^ί. 

«υτ^είργασμένην, & τούτων ίδελφα τε χα\ αδελφών ι,ί,,,„,ΐί3,ςϋ»8ίιηΗίϋΐη•ηί«ιθΓϋη,ορβπΐ8ϋηΙ,ρβΓρβΙπινβ- 

» ψυνιβν ΐργα τνγνανει οντά , ταυτην μεν βπας φεύγει ... . . *. . . . ^ .. . 

τ• χαι οπεχτρέπεται χαι ούτε ξυνεμπορος ουΟ ήγεμών . -β- ---ι 

Μλει γίγνεσθαι, αυτή δί πλανδται Ιν πάση έχομένη ο "«"*^ «^"*• ^«^ **"* ^^«* «^ '^»»*' ^'»»* ^^ *"»^ 

απορία, Ιως δν δ^ί τίνες χρόνοι γένωνται, ^ν εξελθόν- <*«»«1"*»•. βααβςιιβ ρβτβττβΐ, ςι.08<) οογΙε Ιβοιροπιαι αίΓ- 

των δπ' άνάγχης φ•ρβται εΙς τήν αύτη πρ^πουσαν οίχη- '^«»» ίιηρΙβωΙιΐΓ. <ΐυΙ5ιΐ8 ίιιιρ1β(ί8, Ιη Ιι&Μΐ&Ιίοηοηι 8ί5ί 

•0 σιν • ή δ1 χαθαρως τε χαι μετρίως τί)^ β{ο> διεξιλθοΰσα, <»ηνβηί«ιΐβιιι οβ(:€88ΪΐΑΐ6 ίβΚιΐΓ : (|υί νβτο ρυηιη πκκίβ- 

χα\ ξυνεμπόρων χαι ηγεμόνων θεών τυχούσα, ωχησε ΓβίΜπςιιβ ΙτΛηββββπΙ νίΙ»ιη, όοοβ 8θ€ίοβ όαοββςαβ Μοίιιβ 

τον αύτη Ιχάστη τόπον προσιζχοντα. ϊΚμ ΙιβϋΙίΑΐ, υΙ)ϊ υηίευϊςυβ εοηνβηίΐ. 

ΙιΥΙΙΙ. ΕΙσΙ δέ πολλοί χαΐ θαυμαστοί της γης τό- Ι.Υ11Ι. ΜιιΙΙα τείΌ ειιηΐ πιίπιΙ>ί1ί&ςιΐ6 ΙθΤΓ» Ιοειι,βΙ ίρβΑ 

ποι , χαΐαύτή ουθ* (Χλ ουθ' 6σΎ\ δοξάζεται &πο των περί 16γγ& πθςυβ Ι&Η» ηβςυβ ΐΑηΙβ ββΐ, ςαλίβιο &υΙ ςυαηίΑΐη 

»γι[ς εΐωβότων λέγειν, ώς Ιγώ &πό τίνος πέπεισμαι. 1ιί, ςυί άβΙβΓΓΑ εοίβηΐ όί8β6Γ6Γ6, βχΙεΙίιΐΜίηΙ , ςυβιη&ιΐηιο- 

Κα\ 6 £ιμμίας, Πώς ταύτα , ίφη , λέγεις , ω Σώχρατες ; (1 ϋυιη ιηϋιί Α «ιοοάλΐη ιιβηυββιιιη ββΐ. ΟυλΟλίη ηΐίοοβ, ίη- 

περ\ γάρ τοι της γης χαί αύτος πολλλ δή άχι^χοα , ού ςιιΚ δίαιηιίεβ , Ιιβκ: Δίβ, ο 5οοΓ&ΐ68? ΕςυίιΙβιη βηΐιη ϋβ ΙβιτΑ 

μΑτοι ταίίίτα , ά σ2 πείθει, ήδέως &ν ο3ν άχούσαιμι. ηιυΐΐβ Αΐκϋνί , ηοη Ιβηιβη «β, άβ ςυίΐη» ςυίβ 1Ι5ί ρεΓευλάβλΙ. 

*ΑλλΙ^ μέντοι , ω Σιμμία , ούχ ή Ι^αύχου γέ μοι τέχνη 1ίΙ>6ηΐ6Γ Ι^ρΙυτ βχ !β Αυϋίκιη. Αίςυί , ο δίιηιιιίΑ , ηθςυ•• 

40 δύΧβΤ ιΤναι διηγήσασθαι ά' γ* εστίν * ώς μέντοι άληθ^ , (|α&ιη ηιίΐιί νΜβΙυΓ αγ8 Οίλυοί ςιιββ ββ εΐοΐ οΑΐταη; : εθϋ 

.χαλιιιώτερόν μοι φαίνεται ^ χατλ την Γλαύχου τέχνην, Μ(Μ>ά ▼βι^ &ίη( ρΐΌΐΜίΓβ, ΑΓΐί5 6Ι«οα ώειιΚΑΐβαι αιίΐιί νί(]«- 

ΐ(α\•^μα μέν. Ιγώ ^σως ούδ* &ν οΐός τ* είην , άμα δέ, εΐ ΙυΓ βχοοόβτβ, οΐ ρηοΙΰΠΜΐ β^ο ίοΚββεβ ηοη βυίΟεβΓβιη , βΐ- 

χαΐ ^^πιστάμην ^ δ βίος μοι. δοχει δ έμος , ω Σιμμία , ιηαΐ νβτο βΙίΑΐη, ει βείΓΰοι, Ιι»ε ΐΑΐηβο νίΐβ ιηο» , ο 51ιη• 

τ^ μι^χΐι του λόγου, ούχ Ιξαρχειν. τήν μέντοι Ιδέαν παη , Ιοη^ΙΟΓΐ Ιιυίε ηβιτΑϋοιιί ηβςιίΑςυΑηΙ ευίβοβτο ιηίΐιί 

45 της γης , οίον πέπεισμαι εΤναι , χα) τους τόπους αύτης β νΜβΙυΓ. Γογομοι (Αΐηβη ίβτπβ βίιιβςυο Ιοαι ου]υ8ΐιιοάί 

ο^δέν μι κωλύει λέγειν. Άλλ* , Ιφη 6 Σιμμίας, χαι β886 Γβοτ, ηίΐιϋ ρΓθΙιί1)6ΐ (ΙΙοβΓβ. Υβΐ Ιιοο88(ΐ8 βτίΐ, ίηιιυίΙ 

τβδτ' άρχει. Πέπεισμαι τοίνυν, Ο* ^ζ» έγώ, ϋΐς δίπαηιίβε. Ρεηυβευιη ιηΠιί ςυίάΰοι 68ΐ ρΗιηο , ει €8ΐ Ιοπτα 

πρώτον μ)ν, εΐ ίστιν έν μέσω τώ ούρανώ περιφερής ίο εα•1ί πΐ6()ίο Γοΐυηάβ , ηίΐιίΐ θί ορυ8 βββϋ νβΐ 86Γ6 νβΐ αΙια 

ουβα-, μηδίν αύτη δεΐν μι^τ* αέρος προς το μη πεσεΐν ηοοβεβίΐΑΐΐ) 6]υ8ΐιιο<ϋ υΐ ηβ (1(!εί<ΐΑ! , βΰϋ βά β&ιη εΐΗΐί- 

10 Ι'^^* Αλης άνάγχης μηδεμιβς τοιαύτης , αλλ* Ιχανήν & η«η<)&ιη εΑΐίε κΙ 6886, (ΐυο(1 εΐ ειυΐυιη υη<)ίςυ6 8ί5ί ίρεί εί- 

•Τναι αυτήν Ισχειν τήν δμοιότητα του ουρανού αύτου αιΠΙίιηυηι «εΙ οιηηίηο βΐ ΙβΓΓβ υοόίςηβ κςυίΙί^Ηε. Γββ 

ΙαΜΤ^ πάντη χαΐ της γης αύτης τήν ίσορροπίαν - ίσόρ- βηίιη α^υίϋΐΜΓίε ίη εΐιηίΐίε λΐίευί ιη6<)ίο ροείΐβ, Π6€ ιηο^ίβ 

ροην γ^ πρΧγμα δμοίου τ4ν^ έν μέσιρ τεθέν ούχ ^ει η60 ηιίηι» ροίβηΐ ίη ρΑίΙβιη Αΐίςιιβιη ΗΰοΙίηβΓϋ, 56<) «.Ηχΐϋηι 

μΐίλλον ούδ* ^ττον οΟδααόσε χλιΟηναι, όμοιος δ' £/ον ιιιοιίο ί4; ΙιβΙιαι^, β (ΙοΓίίηβΙΙοηο ροηηΒηεΗίΙ .ι1ίοη&. ρΓί- 86 ΦΛΙΔϋΝ. (ιυβ,ιιο.) 

άχλινές (χενει. πρίοτον μέν τοινυν , ^ δ* βς , τούτο ιηυιη ι^ΙυΓ ηιίΐιΐ (!<; Ικμ; 68( ρβΓβυββυιη ΕΙ Γ6€ΐ6 (|αΐάβπι, 

πέπεισμαι. ΚβΙ βρθώς γ* , Ιφη 6 Σιμμίας. "Ετι ί,κΐϋίΐ δίιηιηί»». ΡρίβΙβΓβΛ ίηββηΐβιη «886 ΙβΓΓ&Γυιη 0Γΐ»αη, 

τοίνυν, Ιφη πάμμεγά τι ιΤναι «ύτο^, χ«\ ήμδς οΙχ*ίν ^^^^ ^ ,,,,^.^^ ^^ ^,^^^ ΗβΓουΙβηβββ Ιι«1,ίΙ*Γβ ίη 

τους με/ ρ ι Ι1ραχλ8ΐϋ)ν σττ^ων απο Φασιοος εν σμιχρω ο 

5 τινι μοριω , ωσπερ περί τέλμα μυρμηχας ή ρατραχους, «^ "^ ι ι— > η 

περ\ τήν 'θάλβτταν οίχουντας, χα\ άλλους άλλοθι πολ- «^««"^ ρβίικίβιη, οιγολ ιη&Γ6 1ι&1)ϊΙ&ηΐ68. 688β βηίιη ρ&^βίοι 

λους Ιν πολλοίς τοιούτοις τόποις•Ιχεΐν. εΤναιγίρ παν- ρετ ΙβΓηιη ιηοΚββ ΰοηαι?ίΐΑΐ€8 ίοπηβ βΐ ιηοΐβ ν&Γί&8, ύι 

■^«Χί '^ερ'» "^ν γί^ πολλά χοΤλβ χ«\ παντοδαπά χαι ςυ«8 Αςα&, η6ΐ>υΐ8β 86Γ€|υβ οοηίΙιίΒηΙ. ρυπϋη ?βΓ0 ίρβ&ιη 

τ4ς Ιϊέας χαΐ τ* μ.γίβη ,Ις β ξυνίρρ«ηκ.'ν«. τό Ο' ^^^ ,„ ρ„^ 3,^^ ^,„^ ,„ ^„„ ,„„, ^^^ ^„^^ ,„,. 

Ι υ υοωρ και την ομίγλην χαι τον άερα • αυτήν οέ την γην 

Α 1 > Δ "* - Δ ~ ^ -^ 2 Τ V κυ88β1η6Γ6πι ηοιιιιη&1•.€υίαυΙα6ΐη8υΙ)]6ΰ1&αυ&8ίΓ€8ί(Ιβηάο 

χαΟαραν &ν χαθαρω χεισοαι τω ουρανω, ιν ψπερ Ιστι ^ ^ ^ 

τέ άστρα , βν δή α'ιΟερα δνομάζειν του'ς πολλούς ^ των ο »»«β ββ8β 86ΐηρβΓςο6 ίη οοηοΛνω ΙβτπΒ ρ»ι1« οοηΟιιβΓβ. 

περί τ^. τοιαύτα εΐωθότω'ν λέγειν ^ * ου δή 6ποστάθμην ηοβ ίΙ&ςυβ ίη 1ιί8 εοοεΑΥί(ΑΐίΙ)υ8 1ι&1)ί(ΑΓ6 ίρβοβ 0€8€ίΓ6 βΐ 

ταΰτ' εΤναι χαι ξυρρεΤν άει εΙς τλ χοΤλα της γης. ήμδς ρ^ι^τβ ίη ΙβΓΓ» βυρβΓΓιοίβ ηοβ ΗβΜΙβΓβ, ρβηη(1β αο βί ςυίβ 

.5 ο3ν οίκοΰντας Ιν τοις χοίλοις αύτης λεληΟε'ναι χα\ οίε- .^ ^^ ^^^^^ ^^ ,,^ΜΙΜ» ρϋΐ8ΓβΙ 86 ίη 8θρ6ΓΓιοΐ6 
σθαι ανο) επι της γης οιχεΤν , ωσπερ αν ει τις «ν μέσω 

τφ ττυΟμενι του πελάγους οιχων οιοιτο τ επι .της θα- ^ ι~ ι 

λάττης'οΐκειν χαΐ δι^ του δδατος δρών τον ίίλιον χαΐ «>>»?'"«» ««Γβ ίρβιιιη 6886 «Εΐυοι 6χί8ΐίπΐ8ΓβΙ, ρρορΙβΓ 

τίλλα «στρα τήν Οάλατταν ήγοιτο ούρανον είναι, διά (ΑΓ()ίΙ&ΐ6ΐη &υΐ6ΐιι ίιη1)6α11ί1λΐ60[ΐςυ6 ηυοςιΐΔοα 8<1 8υο3ΐιιιιιιι 

90 δέ βραςυτητά τε λοί άσθένειαν μηδεπώποτ' ω τλ πΜΗβ βνΜβηΙ, η6ςιΐ6 ΟΑρυΙ υηάί8 βχΐυΐβπΐ λίςυε νίίίβηΐ , 

άχρα της Ο.λάττης άφιγαίνος μηδ' έωραχώς είη, ΙχδΙ^ς ί1 ^^.ηΐο Ιιίο Ιοοϋβ ρΓοΓαηΑ) »1ο ραποΓ ρυΐοΐιπορςυβ 8ίΙ . 

χαΐ άνακόψας έχ της θαλάττης εΙς τον ^νΟάδε το'πον , ... . . .*.•..* •* ι • •. 

οσω χαθαρίοτερος χα Ι χαλλιων τυγχάνει ων του πάρα 

σφίσι , μηδ' άλλου άχηχοώς ε!η του Ιωραχ(^τος. ταύ- «^«^ «* "*>»>'« •«^^^'* ' »° ^"*^™ *^™ ^^"«^^"^ίβ Ιιε- 

26 τον δή τούτο χα\ ήμδς πεπονθέναι- οίχοΰντας γλρ ίν 1)ίΙ«ηΙβ8 ίηΐϊοΐ6Γ6 βϋρ6Γβοί6ΐη ηο8 βΛίΐΓβπ, βΐ ββΓβιη ηοιηί- 

τινι χο(λω της γης οΥεσθαι επάνω αύτης οίχεΐν, χα\ τον η&τβ 6(Βΐυιιι, υΙρο(6 ςαί ρ6Γ ί|ΐ6υιη ςυλβί €(Ρΐυπι &8(Γ0Γυηι 

άερα ούρανον κολεΤν, ώς διλ τούτου ουρανού ίν^ος τά π,οΐϋβ ΐηΙυε&ωυΓ. ίάςυε ηο5ΐ8 β06ί06Γ6 ρΓορΙβΓβ» : ρΓΟ- 

άστρα χω(^^ίντα το δ' «Τναι ταύτόν • δίΓ* ασθενείας ^^^ ι^^^ι^^ Ι8«ίίΐ8ΐ6ηιςϋ6 8(1 8ϋρΓ6ΐιι...η υ^ηπβ 

χαι βραδυτητος ουχ οίους τ είναι ήμδς διεξελθεΐν Ιπ' β 

30 Ισχατον τί>ν ά^ρ«• επε\ , εί τις αύτοΰ Ιπ' άχρα Ιλθοι ή **^ «^^^' "*^* °^" Ρ^*" ' "*""' ^^ ^"'^ «^ ^"'"'""'" 

πτηνος γ6ν(5μενος άνάπτοιτο, χατιδεϊν ^&ν; άνακύ- βν»^«». ν6ΐ8ΐί8 ΓΓβΙϋ8 βο νοΙβΓρΙ, ςϋβίη8(1ιηο(1υΓη ρίδ068 

ψαντα, ωσπερ Ινθάδ' οί Ιχ της θαλάττης Ιχθύες άνα- βωβτκβηΐββ 6 ηι»Η ηοδίΓΛ ΙιβΒΟ ΛΛβρίοίϋηΙ, &ίο ββ ςιι.τ ΐΙΠο 

χύπτοντες δρώσι τάνθάδε, ο6τως άν τίνα χαι τάχεΐ κατ- βυαΐ &όάρίΰ6Γ6ΐ, 6ΐ 8ί ιΐ8ΐιΐΓ& Λά ίηδρΙυί6η<)υηι βυίΟεεΓβΙ , 

ιδεΤν, χαι ει ή φύσις Ιχανή εϊη άνέ/εσθαι θεωρούσα, οο^ο806Γ6! ρΐΌΐίηυβ οοΒίυαι ίΙΙυά 6886 τβΓυηι ν6Τ3ΐπςυβ 

35 γνώναι ^ν^, δτι Ιχεϊν(^ς Ιστιν δ ά^ληθώς ούρανί>ς χαΐ τδ ,„^ ^^ ^^,.„ ^^,^ηι. ςυ» εηίηι α ηοΜ8 ιηΓοΙιίιΐΓ ίβΓΓΕ 

η ο)ς φο ς η ^ ^ |^^ 1Π1• ^ι Κ ^ Ύ Ρ *ί ϊ^ Ι,Ι«„^ Ιβρίϋββ ΙοΙυ8αϋ6 ϋίοΐοευ» &068Α•8ΐιηΙ δίαιιβ οοΓπιιιΙη, 

χαΐ ο\ λ(θοι και άπας δ τόπος δ Ινθάδε διεφθαρμένα ^ •- -^ μι» 

Ιστ\ χα\ χαταβεβρωμε'να , άσπερ τλ Ιν τη θαλάττη ύπδ "* ^ ^"* ^«^ "*'•^ «"«"^ ^'«^^'"«• "^"^ "^"^"^ *" "^«" 

της άλμης • χα\ οίτβ φύεται ουδέν άξιον λόγου εν τ? θα- «1"^^^»"» ""«"β Ρ»^*ί>» »1<1"β » "Ι >1« ^«χ^γ»™ . «»»"» ^«1 »" 

40 λάττη, ούτε τΛειον^ άκ Ιπος είπεϊν, ούδεν Ιστι * σ^- «ι ρβΓίβοΙϋΐη, 86(3 ΟΛνβηιββ, βΓβηβ, Ιίωυ^ οιηηία δυηΐ οΐ 

ραγγες δέ χαι άμμος χα\ πηλδς άμι^χανος χαι β(}ρβοροί ΙαΙαοα , υΙ>ί€υηςυ6 βίΐ 16ΓΠ£ &Ηςυίά , 6ΐ 8(1 1ΐ38 ηο9ΐΓ&8 ριιΙ• 

είσιν, δπουάν χα\γη 3ί,χαΙ προς τλ παρ' ήμΤν κάλλη €ΐιη1υ€ΐίη68 ηυΙΙο ιηο4ο 8υοΙ οοηίβτβικίΛ. ίΙΙα νβΓο Ιιίβ 

χρίνεσθαι ούδ• δπωστιοΰν άξια. έχεΤνα δ' α3 των παρ' ,,^^^ ^^^^ ^^^^ „^ 8ρρ8Γ8ΐ)οηΙ εχοβΙΙβΓε. βι υθγο 

ήμίν πολύ αν Ιτι πλέον φανείη διαφέρων εΐ γλρ δει Β ^,,,^,.^ η8ΓΓ8Γ6 οροΠεΙ ρεπρϋΙοΙτΕΠί , 0|>βΓ« ρΓβ- 

45 και μυθον λέγειν καλόν , άξιον αχουσαι, ω Σιμμια , οια 

' ι]\~ " ί ^ '' ? ~^ >/^>« ΙΙπιη . 5ίιηηιί8 . 68ΐ 8υ(ϋΓ6 (]υ8ΐ68 8ίη( Ιιββ ΙβΓΓ&Γυιη ρΐ3κ% 

τυγχάνει τ* έπΙ της γης Οπό τοι ούραν(.3 όντα. ΑλΑα ""•"•'' » η ι- & 

μήν, Ιφη δ Σιμμι'ας, ^> Σώχρατες, ήμεϊς γε τούτου ς"« *»1»ί»«ϊηΙ «««ο. «««ο νβΓΟ , ίη(ίυίΙ 8ίηιιιιΐ88 , ηο8 «ιΙ- 

του μύθου ήδέως &ν άχούσαιμεν. Ιβηι 1ί1)6η(6Γ Ιιβηο Γ&1)υΐ8ΐη 8υόί6ΐιιιΐ8. 

£ΙΧ. Λέγεται τοίνυν, Ιφη, ω έταΐρε, πρώτον μέν ΙιΙΧ. Ρ6η]ηΙ ί^ΙιΐΓ, ο &πιίθ6, ίηςυίΐ, ρπηιιιηι ςιιίίΐΗΐιι 

60 είναι τοιαύτη ή γη αδτη Ιδεΐν, εϊ τις άνωθεν θεώτο ΙβΙβαι νίθβτί (βΓΓβΒ Ιιιι]ιΐ8 Γαείβηι, βί ςυί8 8ΐιρ6Γ06 (Ιβδρίεί&ΐ, 

αυτήν, ώσπερ αΐ δο)δεκάσχυτοι σφαΐραι, ποικίλη, χρω• ςυ8ΐ68 8υηΙ ΙιβΒ ρίΐφ ςιΐφ 6Χ οοΓίίβ (1υο(1β€ίπίΐ (Χ)ηΙβχΐ»> 

μασι διειλημμενη, £ν χαι τ3ι ένθάδε χρώματα είναι 8υηΙ, ▼βΓίΑΐη, όίδΐίικ^ιη (86ί1ί€6ΐ) 6θ1οηΙ)υ8, ςιιοηιιη Ιιί 

ωσπερ δείγματα, οΤς δή οΐ γραφείς χαταχρωνται. Ιχεΐ ο ιιοβΙηοοΙθΓ68ςαίΚ>ιΐ8ρί6ΐθΓ6β αΙυηΙυΓ, κίηΐ ΐ8οςυ&ιιι 6Χ6ΐη• 

ίέ πασαν τήν γην έχ τοιούτων εΤναι, καΐ πολύ Ιτι Ικ ρΐ8. ϋΐίο τβπ> υιιίν6Γ88ΐιι ΙβΓηιη οχ Ι8ΐί5ιΐ8 ιηυΗθ(]ΐΐ6 οΐίβιη (ιιυ, III•) ΡΗΛ;ϋο. βτ λαμπρότερων χαι χαθαρωτΕρων ^^ τούτων την μέν γάρ 
άλουργη «νβι χαΐ 6αυμασττ,ν το χάλλος, τήν 8έ χρυ- 
σο€ώη, την δ* ^ση λευχή γύψου ^ χιόνος λ«υχοτέραν, 
χαι ίχ των άλλων χρωμάτων ξυγχιιμβνην ωσαύτως, 
» χαΐ Ιτι πλειόνων χα\ χαλλιόνων ^ ίσα ήμεΤς έωράχα- 
(ΐεν. χαι γ&ρ αύτλ ταύτα τά χοΐλα αύτης, ίίοατός τε 
χαΐ αέρος ίμπλεα ^ντα, χρώματος τι εΤοος παρε'χεσθαι ηίϋίΐίοτίϋυβ &υ ριΐΓίοπ^υβ οβββ ςα&ιιι Ιιί κίηΐ ; |καΓΐΐΐϋ ϋηίιΐι 
ραΓρυΓ(•&η) ββββ ηιίΓ& μυΐεΐιηΐυϋίοβ ρΓΟΜίΐΙ&ιιι,ρβΓίίηκϊοΙοιΙβ 
8υΓ6ί,{ΜΐΓϋιηβ>'ρ80 νβΐ ιιίνβ ΟΑηϋίάίοΓβιιι , 6( 6Χ εοΙθΓί1)υ8 
ινίίςυίβ βίιηίΠΙβΓ οοιηροβίΐιιη] , βίςυβ βΙΪΑίιι ρΐυηΐιυβ ριιΐ- 
υΐιποπίιυβςυβςυβιηςυοίςυοΐ ηοβ τίιϋηαυβ. βίβηίηι Ιιμ ίρΜβ 
ίρβίυε οοηοΑτίΐΑίβε 8€|α8 ΙβΓβςυβ Γβρίβίαβ βρεαβηι ςυ&ικΙ&πι στίλβοντα έν τη των άλλοιν χρωμάτων ποιχιλι'α, ώσθ* ί1 οοίοπβ ρΓχΙ)6Γ6 βρίβηάβηίβε ιδ εκΙβίΌΓυπι οοΐοηιιη ν8τΐ6(&> 
£ν τι αύτης ιΤβος ξυνεχίς ποιχίλον φαντάζεσθαι. εν $ί 
ΐα ταύτη οΰ<τη τοιαύτη άνα λόγον τα φυόμενα φύεσΟαι , 
^νθρα τε χαι άνθη χαι τοΙς χαρπούς * χα\ α υ τ^ ορη έ>σαύτως χαΐ τοίις λίθους Ι/ειν άν3ι τον αύτον λόγον την 
τε λίΐότητα χαι τήν διαφάνειαν χα\ τλ χρώματα χαλ- 
λίω• δν χαι τλένθάδε λιθίοια εΤναι ταϊίτα τλ άγαπώ- 

.6 μένα μόρια, σάρ8ιά τε χαι Ιάσπιδας χαι σμαράγοους 
χαι πάντα τ3ΐ τοιαύτα * ^χεΐ δ* ουδέν $ τι ού τοιούτον 6 
εΤναι χαι Ιτι τούτων χαλλίω. το δ* αίτιον τούτου εΐναι, 
ϋτι Ιχεΐνοι οι λίθοι ε1σ\ χαθαροι χαι ου χατεδη^εσμένοι 
ουδέ διεφθαρμένοι ωσπερ ο\ ένθάδε ^ &πο σηπεδόνος χαΐ 

II» άλμης ^ Οπο των δευρο ξυνερρυηχότων , & χαι λίθοις χαι 
γη χαι τοις άλλοις ζώοις τε χαΐ φυτοΐς αίσχη τε χα\ 
νόσους παρε'χει. τήν δέ γην αυτήν χεχοσμησθαι τού- 
τοις θ* άπασι χαι Ιτι χρυσω τε χα\ άργύρω χαι τοις 

1 1 Ιάλ).9ΐς ου τοις τοιούτοις. έχφανη γίίρ αυτ^ πεφυχε- α 

Ι*^ ναι, ^ντα πολλ^ πληθει χαι μεγάλα χα\ πολλαχου της 
γης, δστ' αυτήν Ιδεϊν εΤναι θέαμα εύδαιμόνων θεατών• 
ζ^ δ* Ιπ* αύτης εΤναι άλλα τε πολλ^ χαι άνθρώττους , 
τοΙ»ς μέν Ιν μεσογαία οίχουντας, τους δέ περΊ τον αέ- 
ρα , βσπερ ημείς περί τήν θάλατταν, τους δ' εν νι^ιοοις , 

«» άς π<ριρρεΤν τ^ν αέρα , προς τη ήπείρω ούσας* χα\ ένι 
λά|ΐ|ρ, β παρ* ήμΤν το Οδωρ χαΐ ή θάλαττά έστι προς τήν 16, ίΐβ υΐ 11Ι1& ςιικά&ηι βρβοίββ ε]υ8 υαΚα αο οοηΙίηιίΑ &ρρ3- 
πΐ&Ι. Ιο Ιιυ]α3ΐηο(ϋ νβΓο 16Γγ& εοητβηίβηΐί ηΐίοηβ η&βοί &Γΐκ>- 
Γ086ΐ ΩοΓΰ;» 6ΐ ίΓυεΙυβ : ίΐβαι ιηοηΐββ 6ΐ 1&ρί()β& είαιίΐί ηΐίοηβ 
Ιι&1)0Γ6 Ιφνίΐβίβιη 6ΐ ρβΐΐυαάίΐλίβιη οοΙοΐΈβςαβ ρυΙεΙιποΓθβ : 
ςυοΓυιη ςυίιίοιη |>&ΓΐίουΙΦ ςαακίιιιη 8ίηΙ Ι&ρίΙΙΐ ςυί 8ρυ(1 

005 1ΐ&1)60ΐυΓ ίη ρΓ€ΐίθ, ββΓϋία, ]88ρί(ΐ68, &ΙΙ1&Γ8β<]ί βΐ οιιιηβ$ 

Ιιυ]ιΐ8ηιθ<]ί : ίΙΙίο νβΐΌ ηίΐιίΐ β88β, ςυοιΐ οοο Ιβΐβ &ίΙ 6( ΰΐί&ιιι 
ραΙΰΙΐΓίυε. ειι]υ8 ςυί<]6ΐη Γθί 08αβ& Ιιφο 6$1, Ι8ρί(1(!β ϋΐΐ 
ραΗ ευοΐ ηβςαβ 6Χθ&ί λίςυβ οοΓΓυρΙί, υΐί ηοβίτί ί» <|ϋαϊ ίη 
Ιιυηο Ιοουαι εοηΟϋοπΙ, ςυκ βΐ ΐ8ρί(1<» βΐ ΙβΙΙαΓβιη βΚ η:ϊϊ 
ςΰ8 8ηίιιΐ8ΐι1ί8 6ΐ ρΐ8ηΐ88 ίοβπυηΙ Γ(αβΐϋΐ8ΐθ 6ΐ ιηοΓΐ)ί8. ί6Γ- 
Γ&ιη νβΓΟ ίρ•8ΐη Ιιίβ οιηοϋιυβ 6χοπΐ8ΐ&ιη 6886, 8ΐςυ6 8υΓο 
βϋλΐη ε( ΒΓ^θοΙο οΦίβΓίϋςυβ 8ίιηί1ί5ιΐ8. ρΓΑΐίαΙςβοϋΑ «ηίιη 
68 η8ΐ]ΐΓ8 808 £886, 6υιη 8101 πιοΙ(8 ϋΐ υι&^μΐ8 , ρβτηυβ 
01006111 ΙεΓΓ8πι, 1(8 ϋΐ 6810 νίϋ6Γ6 «ρβΟΑίοτοοι Γβϋΰίιιιη βίΐ 
8ρ66ΐ8€υ1υηη. &αίαΜΐΙί8 8υΐ6πι ίη 68 6β«β 8ϋ8 Ηΐα1ΐ8 6( Ιιο- 

0(11068, ρ8Γϋηΐ Γβ^ίΟΟβΟΙ Ι06<1ί(6ΓΓ8ΙΙ6&01 {ΟϋΟΐβΟΐββ, ρ8ΐ1ίΠΙ 

6ίΓ68 86Γ6Π1, φΐ6ΐη8<]οιο4υοι 008 011X8 ηΐ8Γ6, ρ8Γϋιη βΐίβοο 
1θ8υΐ88, ςυ» Ιΐ8ϋ(1 ρΓοευΙ 8 οοοϋθ6θΐ6 ροβίΐ» 86Γ6 είΓευοο- 
άοΛίίΐϊτ : 6ΐ, υΐ 8υηιπΐ8(ίπι (]ίθ8πι, ςιιοϋ 8ρυ(ί 008 8ςυ8 68ΐ ήα«έρ«» χρ.(α», τοϋχ• Ιχ« τον *ίρ., δ δ' ή,^ϊν δ άήρ, 1) ^^^^^ ^ ^^ „^,,„„, ,^^„ Ηΰ«β«* «βτβηι, ςαοα νβτο 
έχιινοις τον αιθέρα, τας δ ώρας αυτοις χρασιν εχειν τοιαύτην, δστ' Ιχείνους άνοσους εΤναι χαι χρόνον τε ζην 

» πολί» πλείωτων ένθάδε χαΐ ^ει χα\άχοη χαι δσφρι^σει 
χα\ πίσι τοις τοιούιρις ήμων άφεστάναι τη αύτη άπο- 
στάβει, ζπερ άι{ρ θ* ύδατος άφέστηχε χαΐ αίθήρ αέρος 
προς καθαρότητα, χαΐ δή χαι θέων £δη τε χαι Ιερ^ 
αύτοΐς ιΤναι, έν οίς τω ^ντι ο{χητ^ θεούς είναι, χα\ 

«ο γίϊμας τβ χαΐ μαντείας χα\ αΙσθησεις των θέων χαι 
τοιαύτας ξύνουσίας γίγνεσθαι αύτοΐς προς αυτούς * χαι € 

« τόν γ* {(λιον χαΐ σιλήνην χαι άστρα 6ρ5σθαι υπ* αύτων 
Λα τυγχάνει Χντα, χαι τήν άλλην εύδαιμονίαν τούτων 
άχόλουθον εΤναι. 

41 Ι«Χ• Και θλην μέν δή τήν γην οδτο) πεφυχέναι χα\ 
τλ π»ρι τήν γην • τίπους δ' έν αύτη εΤναι κατλ τλ £γχοι• 
λα αύτης χύχλφ τηρι δλην πολλοίς, το»ς μέν βαθύτε- 
ρους χαι Αναπεπταμένους μδλλον ή έν £ ήμεΐς οΙχουμεν, 
το^ς δέ βαθύτερους Οντας το χάσμα αύτους Ιλαττον 

§0 ίχεκν ταΰ παρ' ήμΤν τ^ου, Ιστι δ' οΰς χαΐ βραχυτέρους ΟθΙ)ί8 86Γ, ί<1 ϋΐίε Φ(Ιΐ6Γ6Η1 6886. Ι6αίΐρ68(8(68 ν6Γ0 80θί 

8ρα(1 ί1Ιο> 180(801 Ιι&1)6Γ6 ΐ6ηηρ6Η6ηη, ο( ϋϋ 6ΐ 8ίθ6 παοΓϋο 
6ΐ Ιοθ(;6 (1ίοΙίυ8 ςη8πι οο8(Η νίν8θΙ, 6ΐ νίβυ, 8υ<)ί(ϋ, ο<Ιο- 
Γ&(υ, 6εΒ(6Γί8ςυ6 (8ΐίΙ)ΐΐ8 οοϋΐβ (80(003 ρΓαϊ8(6θ(, ςο8θ(υηι 

86Γ 8ςΐΚβ, 6ΐ 8β(Ιΐ6Τ 86Π ρυη(8(6 ρΓ&βΐ>(8(. ρΓαϊ(6Γ68 Ηΐίβ 
6886 (](Η)ηΐ01 (6ηΐρΐ8 6( 10008, 10 ςΐΐί5υ8 Γ6ν6Γ&()ϋ 1ΐ8ΐ)ί(60(, 
6( Γ68ρ0088 6( ¥8(101018 6( (ΙΰΟΠΙΠΙ 860808 Γ80ΐί1ί8Γί(8(68 

ςυβ 6]ο8ηκΜΐί ΙκΜηίοίΙιυε οοηΐλ ()ίί8 6886 : ςοΐο ίπιο 8θΐ6ΐο 

6( 100801 6Ι 88(Γ8 ςΟΑίΐΑ Γβν6Γ8 8υθ(, 81)118 νί(ΐ6Γί, β1 080(6- 

Γΐβ ίο Γ6ΐΗΐ8 1>68(ί(θ(]ίθ6ηίΐ 608 Ιιΐ8 οοθ};πΐ8θΐ ρο^ίϋοπ;. 

ίΧ. 1(8ςα6 αηίνετοηη 16γγ8ιιι κίο 08ΐαΓ8 οοοιρ8Γ8(8ΐιι 
βί^ €( ςυ« οΙγ08 68ηι 8υο( : Ιοο8 8υ(6ΐη ίο γ]ιι:{ οοηΓ8νί(8- 

ΙΐΙ)11Κ 011X8 (0(801 68Π1 0101(8, ρ3Γ(ίηΐ ςΐΐίίΐοαΐ ρΐΌΠ]0(1ίθΓ& 

η((1ιΐ6 ρ8(6θ(ίθΓ& ςυίΐηι ίο ςιιο 008 Ιΐ3ΐ)ί(&οιιΐ8, ρ8Γ(ίοι νό- 
το ρΓθΓυοόίοΓ8 ςοί()6θΐ, 86«1 1ιί8(οοι αθ{;ο8(ΙθΓβηι ςοχ Ιΐ8- 
1)6θ( ςυβοι 008(γ8 Ιΐίτο ΙμΙ)61 Γ6{$ίο, ουηουΙΐ8 νβτο ηιίοιιβ τ$ βάθιι του ένθάδ' είναι χαΐ πλατύτερους, τούτους ά ρΓοΑιο08, 86ϋ 8θΐρΙίθΓ& 6<»6, ςυ8οι οο$(6γ 68( Ιοουε. Ιιπχ 
(έ πάντας δπο γην εΙς αλλήλους συντετρησθαί τε πολ- 8θ(6ηι οοιοΐ8 ευ!) (6η-8 οιηοίΐιοβ ιοοϋ» πιιι(υο Γογ8οιΙο8 
λβχ^, χα\ χατέΐ στινάτιρα χαΐ ευρύτερα, χαΐ διεξόδους |ι8{)6Γ6 80κο$((ογ8 6( Ι8(Ιογ8, 6( (Κ80θΓ8υ8 6( βχίΐυβ, (|θίΙ)υ8 
Ιχην, ζ πολ6 μέν Μι•ρ |^Τν Ιξ άλλψΐων εΙς άλλι^λους πΐ8β08 8<|ΐΐ8πιιη Γορί» οχ ;ι1ϋ8 ίο 8ΐί8 νοΙιι(ίο οπι(6Γ68 ΠηαΙ, 88 ΦΑΐΔϋΝ. (111,112.) 

ωσπ<ρ εις χρατηρας, χα« άενάων ποταμών αμήχανα ηβΰ οοιι ρετβηηίυιη Ουιηίουιη βυΐ) («γγ8 ίηοΓθΐΙϋιίΙββ ϊολ^- 

μεγέθη υπο τήν γην χαΐ θέρμων Οβάτων χα\ ψυχρών, ηΗυ(ϋιιβ8 βςυ&ηιιη Ιοιη ΟΑΐκίΑΓυιη (οπα βΐίβιη ίΓί^ΑΓυιη, 

πολύ δέ πυρ χα\ πυρός μεγάλους ποταμούς, πολλοίς ιηοΙΙυιΐΜΐΐΜ Ιβηβιη 6ΐ ίβηίβ {ηββηΐββ Αΐηιιββ, ιπυΗο» ςυοςυβ 

δ' δγρου πηλοΰ χα\ χαθαρωτέρου χαι βορβορωδεστε- ΐυΐϋΙαΙΙ ΗαηιοΗβ ριτϋαι ςυΙ<ΐ6ΐιι ρυΓίοπίβ, ρβΓίίιιι νβΓΟ 

ι» ρου, ώσπερ έν Σιχελία οί προ^του ^ύαχος πηλού ^οντες 6 οβ,ΜβίΟΓΐ•, οβα ΙΟΓΓβηβ ΙυΙί, ςυΙ ίη δίαΙίΑ οβΙ, βΐ ίϋχία 

ποταμοί χαΐ αύτος 6 ί»ύαξ • ων δή χαι έχάστους τοΙς .ρ^^ ^^ ,^,^ ^^^^ „^^„^ . ^^^^,^^ Βίο^ϋΐΑ οοηιρΙβΓί 

το'πους πληρουσθαι , ων &ν^ έχαστοις τύχη έχαστοτε ,^ ^„.^„«^^ ^^, ^ ^^^^ «ίΓΟϋΒΐΠϋβΓβ. Ιι^γ. 

ή περιρροή γιγνομενη, ταύτα δε πάντα χινιιν ανω , . . *..... 

\ ^,^ α •>/ > 9 ~ > ««'•<• ν 8υΐ6ηι οιηηίΑ 8υηυιη α60Γ8υιηαϋ€ ΓβΓΓΐ νβΐυϋ α ν&ι ρ6η»Ιβ 
χαι χατω ωσπερ αιωραν τιν ίνουσαν έν τη γη. εστί 

10 δ• 4ρ• αδτη ή βΐώρα διά φύσιν τοιάνδε τινά. ?ν τι *ϊ"°^^"» ^ ^^ ^*• «* *"*^'" «^*"•*^ »»«^ «»^ ««*"* 

των χασμάτων της γης (ίλλως τε μέγιστον τυγχάνει «» ςιι»ιι4•«ι <ίίυ«ιιιο<1ί. υουβ «Ιίςπίβ οχ ΙβτΓββ Ιιί3ΐίΙ)ΐΐ5 

2 Ι2δν χα\ διαμπερές τετρημ^νον δι' δλης της γης, τόυτο & ββΐ ρΓοΓβοΙο ςυωη ιη&χίωυβ μβτςϋβ υοίνβΓΜίιι ΙβτπιηιΙπι- 

ΙβοΙυβ, 6β ςιιο Ηοιηβηιβ, νοηϋί ηΐιηΐ• ΐΜίηΙΙιηιπι ιΐαΐ •ιι1> ΙβΗακ ρΓοΓυπάοπι. 

ςαοϋ αΗΙμ 6ΐ ίρβο, βΐ ηυΐϋ &1ϋ ροβίΑΓυηι Τ&ΓίΑΓυιΐ] βρρβί- 
Ι&ηιηΙ. ίη Ιιυοο βηΐιη ΙιίΑΐυη οιηο» ίηίΐηυηΐ Ουιηίοα βίςυ^ 
ίηόβ ηιηυβ βΠΙυιιοΙ. ΙαΙΙα Τ6γο βυηΐ βίηςυΐα, ςυαίίβεβΐ 
βΐίβο) <6τη, ρ6Γ ςιίΑΐη ηυιιοΐ. βΠΙυυηΙ βυΐβιη ΙιΙδο οιηπΐβ ^περ *Όμηρος εΤπε, λέγοιν αύτο 

τήλε μάλ', 4χι ράθιστον Οπό χβονός έστι βέρεθρον 

15 δ χα\ άλλοθι χάχεΐνος χαι άλλοι πολλοί των ποιητών 
Τάρταρον χεχλήχασιν. εΙς γέρ τ